ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly velkému počtu našich dojíždějících žáků. Přehled vyučovacích hodin a přestávek První zvonění 7:30 1. hodina 7:45-8:30 2. hodina 8:40-9:25 velká přestávka 9:25-9:45 3. hodina 9:45-10:30 4. hodina 10:40-11:25 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:25-13:10 7. hodina 13:15-14:00 8. hodina 14:05-14:50 Budova školy se pro žáky otevírá v 7:15 hod. Žák je povinen dostavit se do školy před prvním zvoněním. Po dobu vyučování (dáno rozvrhem hodin) včetně přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žák nesmí opustit budovu školy s výjimkou určených venkovních prostor. V případě, že zákonný zástupce chce, aby žák opouštěl budovu školy v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (hodinovka), je nutný písemný souhlas zákonného zástupce na volném papíru, který bude obsahovat mj. den a období (měsíc, pololetí apod.), kdy žák v době uvedené přestávky může školu opouštět. Tuto omluvenku předá třídnímu učiteli. V uvedenou dobu přebírá veškerou odpovědnost za žáka zákonný zástupce! Děkujeme, že respektujete značku zákazu vjezdu na příjezdové komunikaci ke škole. Zvýšila se tím bezpečnost žáků při cestě do školy a zpět. Jediná cesta k vědění je činnost. (G. B. Shaw)

2 Ze školní jídelny Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují poprvé při nástupu do první třídy. Další roky je žák vždy od září do června automaticky přihlášen. Ceny obědů pro tento školní rok: děti 5-7 let (MŠ) 18,00 Kč žáci 7-10 let 21,00 Kč žáci let 23,00 Kč žáci nad 15 let 25,00 Kč V případě, že žák onemocní, má nárok na oběd za uvedenou cenu pouze první den nemoci. Oběd v tento den bude vydán v době od 11:45 do 12:05 hod., kdy je výdej do jídlonosičů (ve výdejně pro mimoškolní strávníky). Další dny, kdy bude žák nepřítomen, je nutno obědy odhlásit! (tel ) Stravné je placeno bezhotovostně převodem. Zákonný zástupce si na svém účtu zřídí tzv. souhlas k inkasu a sdělí vedoucí školní jídelny číslo svého bankovního účtu. Platbu složenkou lze dohodnout individuálně ve výjimečných případech. Platba za obědy v konkrétním měsíci bude uskutečněna vždy ke konci tohoto měsíce. Případné přeplatky za odhlášené obědy budou v následujícím měsíci odečteny. Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na tel. čísle vždy den předem, nejpozději do 13:00 hodin. V období prázdnin a ředitelského volna jsou žáci automaticky z obědů odhlášeni. První a poslední den školního vyučování školní jídelna pro žáky nevaří. Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. (A. Einstein )

3 Výchovně vzdělávací část:»žáci se v letošním školním roce vyučují podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve všech ročnících.»povinně volitelné předměty v letošním školním roce: 7. ročník - německý jazyk, ruský jazyk, 8. ročník německý jazyk, ruský jazyk, 9. ročník německý jazyk, ruský jazyk, praktikum z matematiky, praktikum z českého jazyka»cizí jazyk Angličtina se vyučuje od 3. třídy 3 hodiny týdně. Ruský nebo německý jazyk se vyučuje od 7. ročníku 2 hodiny týdně. Díky změně školské legislativy je v letošním roce pro žáky, kteří nezahájili výuku druhého cizího jazyka v 7. třídě přechodně zařazena do rozvrhu výuka německého jazyka v 9. ročnících v rozsahu 3 hodin týdně.» Děti mohou navštěvovat podle zájmu nepovinný předmět Náboženství v ročníku.»součástí výuky tělesné výchovy ve 2. a 3. třídě je plavecký výcvik. Veškeré provozní náklady na plavecký výcvik (kurzovné, pronájem bazénu a administrativní poplatky) hradí škola. Každý žák hradí pouze částku za dopravu. Aktuální cena za autobus bude rodičům včas sdělena.»žáci 7. ročníku se zúčastní v rámci tělesné výchovy lyžařského výcviku. Konání akce závisí na počasí a sněhových podmínkách.»opět se žáci zapojí do sportovních, literárních, jazykových, hudebních a matematických soutěží, pořádaných ministerstvem školství.» Žáci 4. ročníku budou absolvovat dopravní výchovu, kterou zakončí závěrečným pobytem na dopravním hřišti ve Vsetíně. Dopravní výchova je nově zařazena také do výuky ve všech ostatních třídách, aby došlo k odpovědnějšímu přístupu mládeže k dopravnímu provozu.» Za snížené ceny mohou žáci nakupovat pomůcky pro výuku výtvarné výchovy a sešity.» ICT do venkovských škol pokračuje fází udržitelnosti a umožňuje rodičům i v letošním školním roce vzdálený přístup prostřednictvím internetu ke studijním výsledkům žáků II. stupně.» Díky partnerství v projektu Education for Business budou žáci ročníku pracovat ve čtyřech kroužcích s nadstandartní ICT technikou, poskytnutou z projektu financovaného z EU.

4 Zápis do první třídy Zápis do první třídy proběhne dle 36 odst. 4 zákona č.561/2004 školského zákona v době od do K zápisu budou pozvány děti narozené od do Termín zápisu bude včas zveřejněn na obvyklých místech v obci Halenkov. Pokyny pro omlouvání žáků z vyučování Pokud má být žák uvolněn v průběhu vyučování např. na lékařskou prohlídku a zákonný zástupce si žáka nevyzvedne osobně ve škole, je k uvolnění nutná písemná žádost v omluvném listu v žákovské knížce, podepsaná zákonným zástupcem, kterou žák předá třídnímu učiteli před odchodem z vyučování. V ní bude uvedeno, že žák odchází ze školy sám. V případě známé absence např. z vážných rodinných důvodů (dovolená, svatba, pohřeb apod.) je nutné žáka omluvit dopředu. Dva dny absence žáka z rodinných důvodů omlouvá třídní učitel na základě písemné omluvenky zákonných zástupců. Delší absenci žáka z rodinných důvodů povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Formulář žádosti je k vyzvednutí u třídních učitelů nebo ke stažení na stránkách školy. V případě, že se žák ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do vyučování, informují zákonní zástupci třídního učitele o důvodech absence nejpozději do tří dnů. Omluvu stačí provést telefonicky ( ), písemnou omluvenku donese žák v žákovské knížce po návratu do školy. Upozorňujeme zákonné zástupce, že nebudou tolerovány omluvenky, které podporují jakékoli otevřené nebo skryté formy záškoláctví. Je nutné, abyste si jako zákonní zástupci uvědomili, že můžete žáka omluvit jen ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, aby působení rodiny a školy v oblasti docházky do školy bylo jednotné. Tato skutečnost vyplývá ze školského zákona č. 561/2004, kde jsou v 22 uvedeny povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků. Mimo jiné zajistit, aby žák řádně docházel do školy nebo školského zařízení. V případě pochybnosti má škola právo vyžadovat omluvenky od ošetřujícího lékaře. Povinností školy je hlásit neomluvenou absenci Odboru sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany dětí. POZOR! Od letošního školního roku je pro žáky naší školy nově poskytována logopedická péče, kterou povede paní učitelka Bc. Michaela Koňaříková. V případě zájmu můžete kontaktovat školu.

5 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Poplatek za školní družinu pololetně činí 200 Kč. Tyto peníze jsou využívány na zajištění pitného režimu a nákup materiálu a her pro děti v družině. První a poslední den školního vyučování není školní družina v provozu. Provoz školní družiny je od 11: 25 do 16: 00 hod. a řídí se Vnitřním řádem školní družiny, který je umístěn ve vestibulu školy a před třídou školní družiny. Zájmové kroužky ve škole Kroužky 2014/2015 Název kroužek vede třída den hodina v rozvrhu Odbíjená O. Švecová 9.,8. středa 7.,8. 1x za 14 dní Florbal M. Skýba II. st. středa 13:30 14:30 1x za 14 dní (střídání) Keramika I. M. Koňaříková 1+2+Mš úterý 12:30-14:00 Keramika II. M. Koňaříková 3+4 úterý 14:00-15:30 Informatika M. Juříková pátek 6. Matematický I. J. Podešvová 9. A středa 7. Matematický II. J. Podešvová 9. B středa 8. Pěvecký sbor N. Sklářová pondělí 13:15 14:00 Pěvecký sbor N. Sklářová čtvrtek 13:15 14:00 Ping-pong H. Haasová úterý 7. Ping-pong H. Haasová středa 6. Myslivecký D. Malíková středa 16:00-17:00 4x ICT z EU M. Skýba,V. Krét, M. Koňaříková, P. Feberová Sportovky S. Růžičková čtvrtek 13:15 14:00 **Do kroužku se žáci přihlašují formou přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Poplatek za kroužky činí 50 Kč na jedno pololetí. Vybrané prostředky budou použity výhradně na nákup sportovních potřeb, papíru a dalšího materiálu, který bude využíván při jejich činnosti. Žák se odhlašuje formou odhlášky podepsané rodiči vždy až na další pololetí. **KERAMIKA ve výtvarné dílně- Poplatek za tento kroužek je 400 Kč z důvodu větší náročnosti na keramický materiál, glazury, barvy a jiné pomůcky. **Myslivecký kroužek funguje pod záštitou ZŠ již třetím rokem pro žáky I. i II. stupně. Vedení kroužku a bohatý program zajišťuje paní Ing. Daniela Malíková. Je zakázáno mít v době vyučování zapnutý mobilní telefon!! Na začátku školního roku byli žáci řádně poučeni o bezpečnosti a chování v době výuky. Poučení se kromě bezpečnosti týkalo také slušného chování, zacházení se školním majetkem a postupu žáků při hlášení školního úrazu. Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. (Benjamin Franklin )

6 Termíny prázdnin ve školním roce 2014/2015 Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Ukončení školního roku Termíny pedagogických rad a třídních schůzek: období pedagogická rada třídní schůzka 1. čtvrtletí od 15:15 1. pololetí od 15:15 3. čtvrtletí od 15:15 2. pololetí od 15:15 -Pokud rodič potřebuje kontaktovat některého z vyučujících mimo třídní schůzky, je vhodné využít konzultační hodiny uvedené v tomto zpravodaji nebo v žákovské knížce, popřípadě si předem dohodnout schůzku telefonicky. -Školní řád, klasifikační řád a jiné dokumenty jsou k nahlédnutí ve vestibulu školy nebo na internetových stránkách Další aktivity v letošním školním roce Vydávání školního časopisu DROBKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC dvakrát ročně. Prodej dotovaného školního mléka a dalších mléčných výrobků prostřednictvím automatu. Pro I. stupeň zajišťujeme dotovaný program Ovoce do škol (od letošního roku změna dodavatele: Ovocentrum Valašské Meziříčí) Na podzim opět plánujeme tradiční charitativní činnost školy pod názvem Stonožka. Díky aktivitě naší školy v oboru environmentální výchovy se uskuteční během školního roku sběr starého papíru (květen 2015) a série besed dle aktuální nabídky (např. Tonda Obal na cestách). Pořádání školních výletů v 1. až 9. třídě. Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit. (Konfucius)

7 Zaměstnanci ZŠ Halenkov: Pedagogičtí pracovníci: konzultace Ředitel: Mgr. Soňa Růžičková ( ) stř. 14:30 15:30 po. 14:30 15:30 Zástupce ředitele: Mgr. Jana Podešvová ( ) st. 11:30 12:15 výchovný poradce: Mgr. Milena Juříková po. 11:30 12:15 stř. 10:45 11:25 Vychovatelka ŠD: p. uč. Eva Valigurová..( ) 1. třída: Mgr. Jarmila Kopecká út. 11:30 12:30 2. třída: Mgr. Jana Kocurková út. 11:30 12:15 3. A: Mgr. Iva Zapalačová út. 12:25-13:10 3. B: Mgr. Marcela Luňáková pá. 12:25 13:10 4. třída: Mgr. Pavla Feberová út. 9:45 10:30 5. třída: Mgr. Marie Romanová út. 13:10 14:00 6. třída: Bc. Michaela Koňaříková po. 9:45 10:30 7. A: Bc. Helena Haasová čt. 13:15 14:00 7. B: Bc. Václav Krét po. 12:20 13:10 8. třída: Mgr. Miroslav Skýba út. 13:10 14:00 9. A Mgr. Marie Muroňová út. 9:45 10:30 9. B: Mgr. Olga Švecová čt. 13:15 14:00 ostatní vyučující: Nicole Sklářová po. 10:40 11:25 Mgr. Eva Stixová pá. 10:40 11:25 Mgr. Zdeněk Kadula út. 10:40 11:25 Mgr. Daniela Filová út. 8:40 9:25 Mgr. Milena Juříková viz. výchovný por. Správní zaměstnanci: Ekonom: p. Marie Hlaváčová ( ) Školník: p. Jan Koňařík Uklízečky: p. Věra Bogarová p. Jarmila Demková p. Pavla Hahnová Pracovnice školní jídelny: Vedoucí školní jídelny: p. Dagmar Tahotná ( ) Kuchařky: p. Vlasta Kopecká p. Marie Haničáková p. Andrea Schmutzová p. Stanislava Václavíková fax: školy:

8 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Prevence patologických jevů I v letošním školním roce škola pro žáky pod vedením p. učitelky Mgr. Mileny Juříkové připravuje Minimální preventivní program. Jeho obsahem jsou různé školní a mimoškolní aktivity vedoucí k potlačení sociálně patologických jevů, besedy, spolupráce s policií, úřadem práce, pedagogicko psychologickou poradnou aj. Program bude k nahlédnutí v každé třídě při třídních schůzkách a škola s ním seznámí také žáky. Výchovný poradce Výchovným poradcem ve škole je Mgr. Milena Juříková, která kromě minimálního preventivního programu sestavuje i plán výchovného poradenství, jehož náplní je mj. návštěva úřadu práce, seznámení s dny otevřených dveří na středních školách, s optimalizací přijímacího řízení pro žáky 9. třídy, s vyplněním přihlášek atd. Výchovný poradce také napomáhá rodičům žáků s diagnostikovanou poruchou učení při řešení výchovných problémů a při volbě povolání. konzultační hodiny VP: pondělí 11:30 12:15 hod. středa 10:45 11:25 hod. Konzultaci mimo tyto hodiny si vždy dopředu dohodněte telefonicky. Důležité upozornění pro rodiče žáků 9. třídy! Rodiče budou včas informováni o schůzkách k průběhu přijímacího řízení na střední školy a učiliště. Úrazy žáků: Jen úraz žáka, který se stal průkazně v souvislosti s činností školy (vyučování, exkurze, výlet, vycházka apod.) a byl vyučujícímu, dozoru nebo jinému pedagogickému pracovníkovi nahlášen v den, kdy k úrazu došlo nebo nejpozději den následující, může být evidován, sepsán záznam o úrazu a případně odškodněn pojišťovnou. Na úrazy nahlášené později nemůže být brán zřetel, neboť se dá těžko prokázat souvislost s činností školy. Doporučujeme, aby žáci měli vhodné přezůvky s pevnou patou. Pojišťovna neodškodňuje úrazy, jejichž příčinou je nevhodná obuv. Nevolnost žáků: V případě, že se žákovi v průběhu vyučování stane úraz nebo mu začne být nevolno, bude mu poskytnuto zdravotníkem školy základní ošetření a zákonní zástupci budou kontaktováni, aby si dítě převzali k dalšímu ošetření. Z bezpečnostních důvodů jej nelze pustit samotného nebo v doprovodu spolužáka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více