I. DOCHÁZKA DO ŠKOLY. 2. Před nultou hodinou se škola otevírá v 6.40 hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. DOCHÁZKA DO ŠKOLY. 2. Před nultou hodinou se škola otevírá v 6.40 hodin."

Transkript

1 I. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Vchod do školní budovy se otevírá pro žáky v 7.40 hodin. Před školou se žáci chovají ukázněně. V určených šatnách se přezují a odloží pláště (vše řádně označeno). Žáci se zbytečně nezdržují v prostorách šaten. Po 1. zvonění šatnář třídy uzamkne šatnu a klíč ponechá u sebe. Vyučování začíná v 8.00 hodin. 2. Před nultou hodinou se škola otevírá v 6.40 hodin. 3. Během vyučování nemají žáci povolen vstup do šaten. Odcházejí-li se svolením učitele jednotlivě během vyučování, vstupují do šatny jen v doprovodu šatnáře, který zodpovídá za uzamčení šatny. 4. Po vyučování odcházejí žáci ukázněně do šaten za doprovodu vyučujícího. Šatnář před odchodem ze školy vhodí klíč do schránky na vrátnici. Případné zjištění ztráty hlásí žák okamžitě doprovázejícímu učiteli nebo dozoru. Žáky navštěvující školní družinu předá vyučující učitel do péče vychovatelky. 5. Školní jídelnu mohou v době vydávání jídel navštěvovat pouze žáci, kteří se ve školní jídelně stravují. Aktovky a oblečení si uloží na místech k tomu určených (věšáky v zadní části jídelny). Ve školní jídelně se řídí pokyny dozírajícího učitele a ostatních dospělých. Žáci sportovních tříd, kteří mají trénink, utkání nebo jinou sportovní aktivitu začínající nejpozději v hodin, mohou v daný den obědvat o přestávce po 4. vyučovací hodině od do hod. V ostatních dnech se stravují jako ostatní žáci po poslední vyučovací hodině do Před odpoledním vyučováním žáci přicházejí do školy nejdříve 15 minut před zahájením vyučování. Svršky si odkládají do šaten stejně jako při dopolední výuce. Při výuce tělesné výchovy si odkládají svršky v šatnách Tv. 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka předepsanou písemnou formou třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. V žádném případě není přípustná omluva telefonicky, em či faxem. V tu dobu přebírá rodič za své dítě plnou právní zodpovědnost (vzor omluvenky viz příloha č. 1)Ředitel školy rozhoduje o uvolnění žáka na dobu delší dvou dnů (vzor žádosti o uvolnění z vyučování viz příloha č. 2). Nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 8. Nepřítomnost žáka omlouvá zástupce žáka písemnou omluvou v žákovské knížce učiteli, kterou je žák povinen předložit třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.dosáhne-li krátkodobá absence žáka limit uvedený v tabulce, bude jeho klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření uzavřena až po přezkoušení. Toto opatření se netýká žáků, u nichž bude prokázán dlouhodobý pobyt v nemocnicích nebo jiných léčebných zařízeních s výukou.pokud žák chybí delší dobu, třídní učitel ve spolupráci se zákonnými zástupci a ostatními vyučujícími stanoví individuální studijní plán, na jehož základě by byl žák klasifikován. V tomto případě bude přihlédnuto k žákově samostatné práci a lze odstoupit od přezkoušení. Přehled vyučovacích hodin za pololetí Ročník Počet hodin celkem Varující absence LIMIT ABSENCE 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Pokud škola zjistí, že žák po dobu nemoci v době vyučování porušil lékařem doporučený léčebný řád, např. místo pobytu doma se pohybuje venku, bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci žáka. 10. Škola je povinna v souladu s 10, odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které zanedbávají školní docházku, o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.)

2 Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru. Neomluvenou nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin řeší školní výchovná komise. Přesáhne-li neomluvená nepřítomnost žáka 25 vyučovacích hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 11. Žáci navštěvující školní družinu se řídí řádem školní družiny. 12.Po skončení vyučování tříd ročníku přivádí účastníky do ŠD učitel(ka) vyučující ve třídě poslední vyučovací hodinu. II. PRAVIDLA VNITŘNÍHO REŽIMU ŠKOLY 1. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek: I. stupeň II. stupeň 0. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina První zvonění před první vyučovací hodinou je v 7.55 hodin. Žáci v tuto dobu musí být již ve třídě připraveni na svých místech na zahájení vyučování. 3. Žák si všechny pomůcky a potřeby pro vyučování bere ze šatny s sebou do třídy, neboť přístup do šaten během přestávky není povolen. Žáci nenosí do školy větší obnos peněz a cenné věci. Škola neručí za ztráty nebo poškození předmětů, které nejsou určeny k výuce. 4. Je zakázáno používat mobilní telefony při vyučování. Žáci mohou telefonovat pouze v době přestávek. Žák je povinen mít vypnutý mobil v bezprostřední dispozici tak, aby ho mohl stále opatrovat (nesmí ho odložit v šatně ani ve své aktovce). Škola nenese odpovědnost za škodu na odložených a vnesených mobilních telefonech, pokud žák nepředal mobil do zvláštní úschovy. 5. Učební pomůcky si žák připravuje během přestávky před hodinou. 6. Nemá-li žák úkol, určenou pomůcku nebo není-li připraven, omluví se učiteli ihned na začátku hodiny. 7. Ve třídě žák zodpovídá za pořádek a čistotu svého místa a celé učebny. Žáci, kteří mají v lavicích uloženy učebnice a učební pomůcky, musí v pátek učební pomůcky uložit na lavice tak, aby byl možný úklid pod nimi. 8. Všechny závady ve třídě hlásí služba třídnímu učiteli. 9. Do odborných učeben, šaten TV a v době tomu určené do školní jídelny žáci přecházejí během přestávek sami. O velkých přestávkách přecházejí žáci do učeben až po prvním zvonění. Při přesunech se chovají ukázněně a dodržují pravidla bezpečnosti, stejně jako při odchodech na školní hřiště nebo před školu. 10. O přestávkách žáci bezdůvodně nepřecházejí z poschodí do poschodí. Také se nezdržují na schodištích a v prostorách WC. Dbají pokynů pedagogického dozoru. 11. Žáci, kteří začínají nultou hodinu nebo začínají odpolední vyučování se řídí pokyny vyučujícího učitele.

3 12. Stravenky si žáci kupují před nebo po ukončení vyučování. 13. Žákům není dovoleno opouštět školní budovu během výuky stanovené rozvrhem. 14. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tj. v době, kdy je přerušena výchovně-vzdělávací činnost, mohou žáci pobývat v prostorách školy na určeném místě, kde je pro ně zajištěn pedagogický dozor. III. CHOVÁNÍ ŽÁKA 1. Žák zdraví při prvním setkání všechny dospělé osoby ve škole. 2. Před vstupem do úřední místnosti žák nejprve zaklepe a vstoupí až po vyzvání. 3. Po zahájení vyučování vstupuje žák do třídy po zaklepání. Řádně se omluví vyučujícímu a vysvětlí svůj pozdní příchod. 4. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví povstáním, totéž učiní po skončení vyučovací hodiny a při odchodu učitele či jiné dospělé osoby. 5. Slušné a vhodné vystupování žák projevuje nejen vůči vyučujícím, ale také svým spolužákům. Nedopouští se psychického ani fyzického šikanování (ponižování, nadávky, vyhrožování, zesměšňování, bití, zavírání apod.), krádeží a úmyslného poškozování cizích věcí, projevů rasismu, nesnášenlivosti a netolerance. Projevy i náznaky šikanování budou považovány za závažný přestupek proti obecně platným pravidlům chování a budou řešeny v rámci výchovných opatření školy. (Viz. dodatek č. 2) 6. Při návštěvě divadla či jiné kulturní akce pořádané školou by měli mít žáci slavnostnější oblečení, které by odpovídalo významu akce, a svým chováním upevňovali dobré jméno školy. 7. Žák je veden k tomu, aby jeho chování bylo slušné nejen ve škole, ale i na veřejnosti, v dopravních prostředcích, v obchodech apod. Dopustí-li se žák závažného přestupku v chování mimo školu a škola o tom bude uvědoměna (např. policií), bude toto poškození dobrého jména školy podléhat postihu žáka v celkovém hodnocení chování. 8. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávní orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. 9. Každý žák má právo svobodně, ale slušně vyjádřit svůj názor k otázkám, které se ho týkají, např. klasifikace, jakékoliv hodnocení, ankety. 10. Žáci mají možnost vyjádřit své názory, zážitky, prosby, dotazy nebo požádat o pomoc prostřednictvím schránky SOS nebo na webu školy v SOS poradně. Mají právo na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 11. Žáci všech ročníků mají právo prodiskutovat jakýkoliv problém nejen s třídním učitelem nebo výchovným poradcem, ale i s ředitelem školy. 12. Chování žáka ve školní jídelně se řídí zásadami společenského chování při stolování. Žák dodržuje zásady bezpečnosti a uklízí své místo. Neukázněný žák může být zařazen na jiné místo řady čekajících žáků. Opakované přestupky a nekulturní chování bude projednáno s žákem a jeho zákonnými zástupci. 13. Podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou žáci školy povinni podle pokynu TU třídit komunální odpad následujícím způsobem. Do přistavené bedny budou odkládat plasty, dřevo, papír, textilie (jen čisté, neznečištěné od potravin). Do stávajícího koše budou skladovat vše ostatní.

4 IV. ZACHÁZENÍ S UČEBNICEMI, ŽÁKOVSKOU KNÍŽKOU, ŠKOLNÍM MAJETKEM A OSOBNÍMI VĚCMI 1. Žák má všechny sešity a učebnice podepsány, řádně obaleny a vždy v čistém a nepoškozeném stavu. 2. Žákovi se učebnice a mnohé pomůcky půjčují. Pokud žák učebnice nebo pomůcku poškodí, rodiče zajistí náhradu (prodejny školních učebnic a pomůcek). 3. Žákovská knížka je úřední doklad o učebních výsledcích a chování žáka, rovněž jsou v ní informace rodičům. Žák za žákovskou knížku zodpovídá. V případě její ztráty bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Výjimku tvoří neúmyslné poškození žákovské knížky. 4. Jakékoliv poškození školního zařízení hlásí žák ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Úmyslné poškození bude dáno k úhradě rodičům žáka. 5. Každý žák je povinen chránit si své osobní věci a nevystavovat je možnosti odcizení. Pokud přesto k odcizení dojde, je nutno ihned ještě týž den nahlásit pedagogickému pracovníkovi. V. POVINNOSTI K OCHRANĚ ZDRAVÍ 1. Každý žák musí chránit zdraví své i svých spolužáků a dbát na bezpečnost svou i svých spolužáků. Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti při akcích pořádaných školou. Toto poučení je zapsáno v třídní knize a v žákovské knížce. 2. Z důvodu hygieny a ochrany zdraví při pobytu ve škole se žák přezouvá do vhodné obuvi. 3. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví musí mít každý žák do tělesné výchovy vhodný cvičební úbor a obutí. Nesmí cvičit s prstýnky, náramky apod. 4. Rovněž do hodin pracovních činností a dále do hodin s pracovní náplní musí mít žák vhodné oblečení a obutí dle pokynů vyučujícího. 5. V dílnách, na školním pozemku, v tělocvičně a odborných pracovnách se žáci řídí příslušnými bezpečnostními předpisy a řády učeben, se kterými je učitelé prokazatelně seznámí na počátku školního roku. 6. Do školy je zakázáno nosit nebezpečné předměty (např. zábavná pyrotechnika), jimiž by mohl být způsoben vážný úraz. 7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zásuvkami. 8. Každý úraz žák ihned ohlásí kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi nebo jiné dospělé osobě, která mu poskytne odpovídající první pomoc. 9. Je rovněž zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (cigarety, alkohol, drogy), hráčství (gambling) a provozování sázkových her všeho druhu, které jsou osobám mladším 18-let zakázány. Postup školy v případě výskytu a zneužívání návykových látek ve škole je rozepsán v dodatku č. 2 VI. POVINNOSTI A PRÁVA ŽÁKŮ SPORTOVNÍCH TŘÍD (ST)

5 1. Do sportovní třídy je žák přijímán na základě výsledků výběrového řízení. 2. Sportovní příprava je pro žáky sportovních tříd povinná. Žáci ST jsou povinni absolvovat sportovní přípravu v plném rozsahu dle rozvrhu hodin, rozpis tréninků, plánovaných utkání a sportovních soutěží. 3. V případě neúčasti na jakékoliv formě sportovní přípravy se žák omlouvá podle pokynů Školního řádu (odd. I,b.7,8) vedoucímu dané jednotky sportovní přípravy - trenérovi, učiteli. 4. Žák je povinen si opatřit vhodné sportovní vybavení pro absolvování jakékoliv formy sportovní přípravy. 5. Žáci sportovních tříd jsou zodpovědní za veškeré materiální vybavení, které je jim poskytnuto školou nebo oddílem. Po ukončení sportovní přípravy jsou povinni jej odevzdat. 6. Žáci, kteří mají vypůjčenou skříňku jsou za ni odpovědní. Dbají o pořádek uvnitř skříňky i v jejím okolí. Při nevhodném zacházení jim bude skříňka odebrána. 7. Žáci ST jsou povinni jednou ročně absolvovat zdravotní prohlídku u sportovního lékaře, popřípadě u dětského lékaře. 8. Žák má právo se svobodně, ale slušně vyjádřit k dění ve sportovní třídě. Má právo vyjádřit se k otázkám, které se ho osobně týkají (výkony, hodnocení, výběr do družstva). 9. Na všech sportovních akcích se žák chová ukázněně, dbá o bezpečnost svou a svých spoluhráčů a řídí se pokyny trenérů, vyučujících, pořadatelů a rozhodčích. 10. Žák soutěží vždy v duchu Fair play. 11. Žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro plnění docházky ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy (výkonnostní, prospěchové, výchovné, zdravotní důvody apod.) převede ředitel školy po projednání v pedagogické radě a se zákonnými zástupci žáka do třídy bez rozšířené výuky nebo na kmenovou školu zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních může být žák převeden i průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel školy na základě doporučení odborného lékaře viz. vyhl. MŠMT č. 48/2005 9, odst. 6. VII. ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY Zásady jsou shrnuty v Klasifikačním řádu školy (dodatek č. 1), který je k nahlédnutí na školním webu nebo na požádání u pracovníků školy. VIII. INTEGROVANÍ ŽÁCI 1. Žáci, u kterých je důvodné podezření na specifické vývojové poruchy učení nebo chování, jsou na přání zákonného zástupce či po dohodě s ním odesláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP ). 2. Se závěry a doporučením PPP jsou seznámeni všichni vyučující výchovnou poradkyní. Vyučující jsou vázáni mlčenlivostí vzhledem k důvěrnosti obsahu informací (viz X/2). 3. Přestoupí-li žák na jinou školu, jsou kopie zpráv z PPP jsou vydány pouze zákonnému zástupci žáka. 4. V 9. ročníku je kopie poslední zprávy z PPP připojena k přihlášce na SŠ jen se souhlasem zákonného zástupce. 5. Po ukončení školní docházky se zprávy archivují, nebo na vyžádání předávají zákonnému zástupci žáka.

6 IX. SPOLUPRÁCE S RODIČI 1. Zákonní zástupci žáků jsou ze zákona povinni: zajistit, aby žák řádně docházel do školy na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem oznamovat škole údaje pro školní matriku podle 28, odst. 2 a 3 zák. č. 561/2004 Sb., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 2. Rodiče by měli být ve vlastním zájmu a v zájmu svých dětí nápomocni při plnění jednotlivých kapitol Školního řádu, který je závazný pro všechny pracovníky, žáky školy a jejich zákonné zástupce. 3. Rodiče se mohou informovat o chování a prospěchu svého dítěte pomocí žákovské knížky, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, v případě nutnosti na individuálně dohodnutých schůzkách s třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy. V souladu se zákonem o ochraně osobních dat mohou být informace podávány pouze neveřejně. 4. Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče. V odůvodněných případech může škola vyžádat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.. 5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka předepsanou písemnou formou třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. V žádném případě není přípustná omluva telefonicky, em či faxem. V tu dobu přebírá rodič za své dítě plnou právní zodpovědnost (vzor omluvenky viz. příloha 1).Ředitel školy rozhoduje o uvolnění žáka na dobu delší dvou dnů (vzor žádosti o uvolnění žáka z vyučování viz. příloha č. 2). Nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 6. V případě odcizení věcí žáka má rodič možnost požádat ředitelství školy o sepsání žádosti o odškodnění. 7. V případě úrazu žáka jsou rodiče povinni požádat ředitelství školy o sepsání žádosti o odškodnění. 8. Jednání rodičů a učitelů i ostatních pracovníků školy by měla být vedena na úrovni, slušně, věcně a vždy v duchu vzájemné důvěry, pochopení a společné snahy pomoci dítěti. X. POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. Pracovníci školy jsou povinni dodržovat a plnit příkazy a pokyny ředitele školy vydané v průběhu pracovního procesu. 2. Vyučující jsou povinni dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat, v platném znění. 3. Další povinnosti a práva pracovníků jsou obsaženy v Zákoníku práce a Pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. 4. Podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou pracovníci školy povinni třídit komunální odpad následujícím způsobem. Do přistavené bedny budou odkládat plasty, dřevo, papír, textilie (jen čisté, neznečištěné od potravin). Do stávajícího koše budou skladovat vše ostatní. 5. Po skončení vyučování tříd ročníku přivádí účastníky do ŠD učitel(ka) vyučující ve třídě poslední vyučovací hodinu. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

7 1. Řád školy je pro žáky, pedagogické pracovníky, ostatní zaměstnance a rodiče z á v a z n ý. 2. Všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy a rodiče musí být prokazatelně seznámeni s řádem školy a jeho případnými změnami. 3. Školní řád nabývá účinnosti od po jeho schválení Školskou radou dne a projednání Pedagogickou radou dne Dnem nabytí účinnosti se ruší Školní řád platný v předcházejícím období.

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Střední škola pro sluchově postižené a OU Gellnerova 1, 63700 Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Ivoš Hájek, ředitel školy Ing. Ivoš Hájek, ředitel školy Pedagogická rada

Více