I. DOCHÁZKA DO ŠKOLY. 2. Před nultou hodinou se škola otevírá v 6.40 hodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. DOCHÁZKA DO ŠKOLY. 2. Před nultou hodinou se škola otevírá v 6.40 hodin."

Transkript

1 I. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Vchod do školní budovy se otevírá pro žáky v 7.40 hodin. Před školou se žáci chovají ukázněně. V určených šatnách se přezují a odloží pláště (vše řádně označeno). Žáci se zbytečně nezdržují v prostorách šaten. Po 1. zvonění šatnář třídy uzamkne šatnu a klíč ponechá u sebe. Vyučování začíná v 8.00 hodin. 2. Před nultou hodinou se škola otevírá v 6.40 hodin. 3. Během vyučování nemají žáci povolen vstup do šaten. Odcházejí-li se svolením učitele jednotlivě během vyučování, vstupují do šatny jen v doprovodu šatnáře, který zodpovídá za uzamčení šatny. 4. Po vyučování odcházejí žáci ukázněně do šaten za doprovodu vyučujícího. Šatnář před odchodem ze školy vhodí klíč do schránky na vrátnici. Případné zjištění ztráty hlásí žák okamžitě doprovázejícímu učiteli nebo dozoru. Žáky navštěvující školní družinu předá vyučující učitel do péče vychovatelky. 5. Školní jídelnu mohou v době vydávání jídel navštěvovat pouze žáci, kteří se ve školní jídelně stravují. Aktovky a oblečení si uloží na místech k tomu určených (věšáky v zadní části jídelny). Ve školní jídelně se řídí pokyny dozírajícího učitele a ostatních dospělých. Žáci sportovních tříd, kteří mají trénink, utkání nebo jinou sportovní aktivitu začínající nejpozději v hodin, mohou v daný den obědvat o přestávce po 4. vyučovací hodině od do hod. V ostatních dnech se stravují jako ostatní žáci po poslední vyučovací hodině do Před odpoledním vyučováním žáci přicházejí do školy nejdříve 15 minut před zahájením vyučování. Svršky si odkládají do šaten stejně jako při dopolední výuce. Při výuce tělesné výchovy si odkládají svršky v šatnách Tv. 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka předepsanou písemnou formou třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. V žádném případě není přípustná omluva telefonicky, em či faxem. V tu dobu přebírá rodič za své dítě plnou právní zodpovědnost (vzor omluvenky viz příloha č. 1)Ředitel školy rozhoduje o uvolnění žáka na dobu delší dvou dnů (vzor žádosti o uvolnění z vyučování viz příloha č. 2). Nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 8. Nepřítomnost žáka omlouvá zástupce žáka písemnou omluvou v žákovské knížce učiteli, kterou je žák povinen předložit třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.dosáhne-li krátkodobá absence žáka limit uvedený v tabulce, bude jeho klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření uzavřena až po přezkoušení. Toto opatření se netýká žáků, u nichž bude prokázán dlouhodobý pobyt v nemocnicích nebo jiných léčebných zařízeních s výukou.pokud žák chybí delší dobu, třídní učitel ve spolupráci se zákonnými zástupci a ostatními vyučujícími stanoví individuální studijní plán, na jehož základě by byl žák klasifikován. V tomto případě bude přihlédnuto k žákově samostatné práci a lze odstoupit od přezkoušení. Přehled vyučovacích hodin za pololetí Ročník Počet hodin celkem Varující absence LIMIT ABSENCE 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Pokud škola zjistí, že žák po dobu nemoci v době vyučování porušil lékařem doporučený léčebný řád, např. místo pobytu doma se pohybuje venku, bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci žáka. 10. Škola je povinna v souladu s 10, odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které zanedbávají školní docházku, o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.)

2 Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru. Neomluvenou nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin řeší školní výchovná komise. Přesáhne-li neomluvená nepřítomnost žáka 25 vyučovacích hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 11. Žáci navštěvující školní družinu se řídí řádem školní družiny. 12.Po skončení vyučování tříd ročníku přivádí účastníky do ŠD učitel(ka) vyučující ve třídě poslední vyučovací hodinu. II. PRAVIDLA VNITŘNÍHO REŽIMU ŠKOLY 1. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek: I. stupeň II. stupeň 0. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina První zvonění před první vyučovací hodinou je v 7.55 hodin. Žáci v tuto dobu musí být již ve třídě připraveni na svých místech na zahájení vyučování. 3. Žák si všechny pomůcky a potřeby pro vyučování bere ze šatny s sebou do třídy, neboť přístup do šaten během přestávky není povolen. Žáci nenosí do školy větší obnos peněz a cenné věci. Škola neručí za ztráty nebo poškození předmětů, které nejsou určeny k výuce. 4. Je zakázáno používat mobilní telefony při vyučování. Žáci mohou telefonovat pouze v době přestávek. Žák je povinen mít vypnutý mobil v bezprostřední dispozici tak, aby ho mohl stále opatrovat (nesmí ho odložit v šatně ani ve své aktovce). Škola nenese odpovědnost za škodu na odložených a vnesených mobilních telefonech, pokud žák nepředal mobil do zvláštní úschovy. 5. Učební pomůcky si žák připravuje během přestávky před hodinou. 6. Nemá-li žák úkol, určenou pomůcku nebo není-li připraven, omluví se učiteli ihned na začátku hodiny. 7. Ve třídě žák zodpovídá za pořádek a čistotu svého místa a celé učebny. Žáci, kteří mají v lavicích uloženy učebnice a učební pomůcky, musí v pátek učební pomůcky uložit na lavice tak, aby byl možný úklid pod nimi. 8. Všechny závady ve třídě hlásí služba třídnímu učiteli. 9. Do odborných učeben, šaten TV a v době tomu určené do školní jídelny žáci přecházejí během přestávek sami. O velkých přestávkách přecházejí žáci do učeben až po prvním zvonění. Při přesunech se chovají ukázněně a dodržují pravidla bezpečnosti, stejně jako při odchodech na školní hřiště nebo před školu. 10. O přestávkách žáci bezdůvodně nepřecházejí z poschodí do poschodí. Také se nezdržují na schodištích a v prostorách WC. Dbají pokynů pedagogického dozoru. 11. Žáci, kteří začínají nultou hodinu nebo začínají odpolední vyučování se řídí pokyny vyučujícího učitele.

3 12. Stravenky si žáci kupují před nebo po ukončení vyučování. 13. Žákům není dovoleno opouštět školní budovu během výuky stanovené rozvrhem. 14. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tj. v době, kdy je přerušena výchovně-vzdělávací činnost, mohou žáci pobývat v prostorách školy na určeném místě, kde je pro ně zajištěn pedagogický dozor. III. CHOVÁNÍ ŽÁKA 1. Žák zdraví při prvním setkání všechny dospělé osoby ve škole. 2. Před vstupem do úřední místnosti žák nejprve zaklepe a vstoupí až po vyzvání. 3. Po zahájení vyučování vstupuje žák do třídy po zaklepání. Řádně se omluví vyučujícímu a vysvětlí svůj pozdní příchod. 4. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví povstáním, totéž učiní po skončení vyučovací hodiny a při odchodu učitele či jiné dospělé osoby. 5. Slušné a vhodné vystupování žák projevuje nejen vůči vyučujícím, ale také svým spolužákům. Nedopouští se psychického ani fyzického šikanování (ponižování, nadávky, vyhrožování, zesměšňování, bití, zavírání apod.), krádeží a úmyslného poškozování cizích věcí, projevů rasismu, nesnášenlivosti a netolerance. Projevy i náznaky šikanování budou považovány za závažný přestupek proti obecně platným pravidlům chování a budou řešeny v rámci výchovných opatření školy. (Viz. dodatek č. 2) 6. Při návštěvě divadla či jiné kulturní akce pořádané školou by měli mít žáci slavnostnější oblečení, které by odpovídalo významu akce, a svým chováním upevňovali dobré jméno školy. 7. Žák je veden k tomu, aby jeho chování bylo slušné nejen ve škole, ale i na veřejnosti, v dopravních prostředcích, v obchodech apod. Dopustí-li se žák závažného přestupku v chování mimo školu a škola o tom bude uvědoměna (např. policií), bude toto poškození dobrého jména školy podléhat postihu žáka v celkovém hodnocení chování. 8. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávní orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. 9. Každý žák má právo svobodně, ale slušně vyjádřit svůj názor k otázkám, které se ho týkají, např. klasifikace, jakékoliv hodnocení, ankety. 10. Žáci mají možnost vyjádřit své názory, zážitky, prosby, dotazy nebo požádat o pomoc prostřednictvím schránky SOS nebo na webu školy v SOS poradně. Mají právo na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 11. Žáci všech ročníků mají právo prodiskutovat jakýkoliv problém nejen s třídním učitelem nebo výchovným poradcem, ale i s ředitelem školy. 12. Chování žáka ve školní jídelně se řídí zásadami společenského chování při stolování. Žák dodržuje zásady bezpečnosti a uklízí své místo. Neukázněný žák může být zařazen na jiné místo řady čekajících žáků. Opakované přestupky a nekulturní chování bude projednáno s žákem a jeho zákonnými zástupci. 13. Podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou žáci školy povinni podle pokynu TU třídit komunální odpad následujícím způsobem. Do přistavené bedny budou odkládat plasty, dřevo, papír, textilie (jen čisté, neznečištěné od potravin). Do stávajícího koše budou skladovat vše ostatní.

4 IV. ZACHÁZENÍ S UČEBNICEMI, ŽÁKOVSKOU KNÍŽKOU, ŠKOLNÍM MAJETKEM A OSOBNÍMI VĚCMI 1. Žák má všechny sešity a učebnice podepsány, řádně obaleny a vždy v čistém a nepoškozeném stavu. 2. Žákovi se učebnice a mnohé pomůcky půjčují. Pokud žák učebnice nebo pomůcku poškodí, rodiče zajistí náhradu (prodejny školních učebnic a pomůcek). 3. Žákovská knížka je úřední doklad o učebních výsledcích a chování žáka, rovněž jsou v ní informace rodičům. Žák za žákovskou knížku zodpovídá. V případě její ztráty bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Výjimku tvoří neúmyslné poškození žákovské knížky. 4. Jakékoliv poškození školního zařízení hlásí žák ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Úmyslné poškození bude dáno k úhradě rodičům žáka. 5. Každý žák je povinen chránit si své osobní věci a nevystavovat je možnosti odcizení. Pokud přesto k odcizení dojde, je nutno ihned ještě týž den nahlásit pedagogickému pracovníkovi. V. POVINNOSTI K OCHRANĚ ZDRAVÍ 1. Každý žák musí chránit zdraví své i svých spolužáků a dbát na bezpečnost svou i svých spolužáků. Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti při akcích pořádaných školou. Toto poučení je zapsáno v třídní knize a v žákovské knížce. 2. Z důvodu hygieny a ochrany zdraví při pobytu ve škole se žák přezouvá do vhodné obuvi. 3. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví musí mít každý žák do tělesné výchovy vhodný cvičební úbor a obutí. Nesmí cvičit s prstýnky, náramky apod. 4. Rovněž do hodin pracovních činností a dále do hodin s pracovní náplní musí mít žák vhodné oblečení a obutí dle pokynů vyučujícího. 5. V dílnách, na školním pozemku, v tělocvičně a odborných pracovnách se žáci řídí příslušnými bezpečnostními předpisy a řády učeben, se kterými je učitelé prokazatelně seznámí na počátku školního roku. 6. Do školy je zakázáno nosit nebezpečné předměty (např. zábavná pyrotechnika), jimiž by mohl být způsoben vážný úraz. 7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zásuvkami. 8. Každý úraz žák ihned ohlásí kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi nebo jiné dospělé osobě, která mu poskytne odpovídající první pomoc. 9. Je rovněž zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (cigarety, alkohol, drogy), hráčství (gambling) a provozování sázkových her všeho druhu, které jsou osobám mladším 18-let zakázány. Postup školy v případě výskytu a zneužívání návykových látek ve škole je rozepsán v dodatku č. 2 VI. POVINNOSTI A PRÁVA ŽÁKŮ SPORTOVNÍCH TŘÍD (ST)

5 1. Do sportovní třídy je žák přijímán na základě výsledků výběrového řízení. 2. Sportovní příprava je pro žáky sportovních tříd povinná. Žáci ST jsou povinni absolvovat sportovní přípravu v plném rozsahu dle rozvrhu hodin, rozpis tréninků, plánovaných utkání a sportovních soutěží. 3. V případě neúčasti na jakékoliv formě sportovní přípravy se žák omlouvá podle pokynů Školního řádu (odd. I,b.7,8) vedoucímu dané jednotky sportovní přípravy - trenérovi, učiteli. 4. Žák je povinen si opatřit vhodné sportovní vybavení pro absolvování jakékoliv formy sportovní přípravy. 5. Žáci sportovních tříd jsou zodpovědní za veškeré materiální vybavení, které je jim poskytnuto školou nebo oddílem. Po ukončení sportovní přípravy jsou povinni jej odevzdat. 6. Žáci, kteří mají vypůjčenou skříňku jsou za ni odpovědní. Dbají o pořádek uvnitř skříňky i v jejím okolí. Při nevhodném zacházení jim bude skříňka odebrána. 7. Žáci ST jsou povinni jednou ročně absolvovat zdravotní prohlídku u sportovního lékaře, popřípadě u dětského lékaře. 8. Žák má právo se svobodně, ale slušně vyjádřit k dění ve sportovní třídě. Má právo vyjádřit se k otázkám, které se ho osobně týkají (výkony, hodnocení, výběr do družstva). 9. Na všech sportovních akcích se žák chová ukázněně, dbá o bezpečnost svou a svých spoluhráčů a řídí se pokyny trenérů, vyučujících, pořadatelů a rozhodčích. 10. Žák soutěží vždy v duchu Fair play. 11. Žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro plnění docházky ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy (výkonnostní, prospěchové, výchovné, zdravotní důvody apod.) převede ředitel školy po projednání v pedagogické radě a se zákonnými zástupci žáka do třídy bez rozšířené výuky nebo na kmenovou školu zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních může být žák převeden i průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel školy na základě doporučení odborného lékaře viz. vyhl. MŠMT č. 48/2005 9, odst. 6. VII. ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY Zásady jsou shrnuty v Klasifikačním řádu školy (dodatek č. 1), který je k nahlédnutí na školním webu nebo na požádání u pracovníků školy. VIII. INTEGROVANÍ ŽÁCI 1. Žáci, u kterých je důvodné podezření na specifické vývojové poruchy učení nebo chování, jsou na přání zákonného zástupce či po dohodě s ním odesláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP ). 2. Se závěry a doporučením PPP jsou seznámeni všichni vyučující výchovnou poradkyní. Vyučující jsou vázáni mlčenlivostí vzhledem k důvěrnosti obsahu informací (viz X/2). 3. Přestoupí-li žák na jinou školu, jsou kopie zpráv z PPP jsou vydány pouze zákonnému zástupci žáka. 4. V 9. ročníku je kopie poslední zprávy z PPP připojena k přihlášce na SŠ jen se souhlasem zákonného zástupce. 5. Po ukončení školní docházky se zprávy archivují, nebo na vyžádání předávají zákonnému zástupci žáka.

6 IX. SPOLUPRÁCE S RODIČI 1. Zákonní zástupci žáků jsou ze zákona povinni: zajistit, aby žák řádně docházel do školy na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem oznamovat škole údaje pro školní matriku podle 28, odst. 2 a 3 zák. č. 561/2004 Sb., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 2. Rodiče by měli být ve vlastním zájmu a v zájmu svých dětí nápomocni při plnění jednotlivých kapitol Školního řádu, který je závazný pro všechny pracovníky, žáky školy a jejich zákonné zástupce. 3. Rodiče se mohou informovat o chování a prospěchu svého dítěte pomocí žákovské knížky, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, v případě nutnosti na individuálně dohodnutých schůzkách s třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy. V souladu se zákonem o ochraně osobních dat mohou být informace podávány pouze neveřejně. 4. Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče. V odůvodněných případech může škola vyžádat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.. 5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka předepsanou písemnou formou třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. V žádném případě není přípustná omluva telefonicky, em či faxem. V tu dobu přebírá rodič za své dítě plnou právní zodpovědnost (vzor omluvenky viz. příloha 1).Ředitel školy rozhoduje o uvolnění žáka na dobu delší dvou dnů (vzor žádosti o uvolnění žáka z vyučování viz. příloha č. 2). Nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 6. V případě odcizení věcí žáka má rodič možnost požádat ředitelství školy o sepsání žádosti o odškodnění. 7. V případě úrazu žáka jsou rodiče povinni požádat ředitelství školy o sepsání žádosti o odškodnění. 8. Jednání rodičů a učitelů i ostatních pracovníků školy by měla být vedena na úrovni, slušně, věcně a vždy v duchu vzájemné důvěry, pochopení a společné snahy pomoci dítěti. X. POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. Pracovníci školy jsou povinni dodržovat a plnit příkazy a pokyny ředitele školy vydané v průběhu pracovního procesu. 2. Vyučující jsou povinni dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat, v platném znění. 3. Další povinnosti a práva pracovníků jsou obsaženy v Zákoníku práce a Pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. 4. Podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou pracovníci školy povinni třídit komunální odpad následujícím způsobem. Do přistavené bedny budou odkládat plasty, dřevo, papír, textilie (jen čisté, neznečištěné od potravin). Do stávajícího koše budou skladovat vše ostatní. 5. Po skončení vyučování tříd ročníku přivádí účastníky do ŠD učitel(ka) vyučující ve třídě poslední vyučovací hodinu. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

7 1. Řád školy je pro žáky, pedagogické pracovníky, ostatní zaměstnance a rodiče z á v a z n ý. 2. Všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy a rodiče musí být prokazatelně seznámeni s řádem školy a jeho případnými změnami. 3. Školní řád nabývá účinnosti od po jeho schválení Školskou radou dne a projednání Pedagogickou radou dne Dnem nabytí účinnosti se ruší Školní řád platný v předcházejícím období.

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: 1. Na vzdělávání, výchovu, účast ve výuce podle rozvrhu a na školské služby dle zákona 561/2004 Sb. 2. Na informace o průběhu

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

č.j. 14/ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489, , Sezimovo Ústí II, okr. Tábor

č.j. 14/ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489, , Sezimovo Ústí II, okr. Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489, 391 02, Sezimovo Ústí II, okr. Tábor č.j. 14/8-2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY. Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠMŠ 59/2011 Na základě ustanovení 30,odst.1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD , KRHANICE 149,

ŠKOLNÍ ŘÁD , KRHANICE 149, ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 V Krhanicích dne 29.8.2011 úprava provedena ke dni 3.9.2012 úprava provedena ke dni 1.9.2013 Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola T.G.Masaryka se sídlem v Uherském Hradišti - Mařaticích ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1. září 2010 Školská rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Školní řád. 4) Rodiče žáka jsou povinni oznámit příčinu déletrvající nepřítomnosti žáka ve škole nejpozději do 3 dnů.

Školní řád. 4) Rodiče žáka jsou povinni oznámit příčinu déletrvající nepřítomnosti žáka ve škole nejpozději do 3 dnů. I. Docházka do školy Školní řád 1) Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: V4/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh Řád školní družiny Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto procesu. I. Práva a povinnosti žáků

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 624/2006 Sb. (školský zákon) I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy A/ Základní práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Každý žák má právo svobodně vyslovit svůj názor, své přesvědčení, uvést svou národnost a náboženskou příslušnost. Nesmí být diskriminován, zesměšňován, šikanován, nebo

Více

Základní škola Karviná-Ráj, U Lesa 713. Školní řád

Základní škola Karviná-Ráj, U Lesa 713. Školní řád Základní škola Karviná-Ráj, U Lesa 713 Školní řád Účinnost: 31. 08. 2014 1. Žák má právo: Podrobnosti k výkonu práv žáků: 1. Sdělovat své názory, obhajovat své skutky. 2. Od každého pracovníka školy obdržet

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hlavní zásady organizace výuky... 4 Teoretické vyučování... 4 Praktické vyučování...

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel ,

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel , Školní řád Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků a. Práva žáka b. Práva zákonných zástupců žáků c. Povinnosti žáka d. Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Klenčí pod Čerchovem 207 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Klenčí pod Čerchovem 207 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Klenčí pod Čerchovem 207 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1.9.2015 Změny jsou prováděny formou číslovaných

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo náměstí 968 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S 02/2012 Vypracoval: Mgr. Michal Chalupný, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Úvod Pravidla vzájemných vztahů I. Práva žáků II. Povinnosti žáků III. Práva rodičů I. Povinnosti rodičů IV. Vnitřní režim školy Závěr Úvod Školní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAHA 5 HLUBOČEPY V REMÍZKU 7/919

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAHA 5 HLUBOČEPY V REMÍZKU 7/919 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAHA 5 HLUBOČEPY V REMÍZKU 7/919 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. J. 166/10 PLATÍ OD 1. 9. 2013 Školní řád Tento školní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní řád

Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní řád Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní řád Na základě ustanovení 30 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

Školní řád. Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Mgr. Renata Štěpánová Schválil: Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 31.

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád pro žáky

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád pro žáky ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád pro žáky Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Vypracovala Mgr.

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

Školní řad. Úvod. 1. Vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti a solidarity všech účastníků vzdělávání.

Školní řad. Úvod. 1. Vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti a solidarity všech účastníků vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy okres Bruntál, příspěvková organizace 793 81 Hošťálkovy Tel.: 554 649 145 IČ: 70988579 e-mail: zshostalkovy@seznam.cz www.malotridka.cz Školní řad Školní řád

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz.

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz. Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ a) Práva žáka Všechna práva dítěte, jak jsou ustanovena v Úmluvě o právech dítěte a zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více