Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem"

Transkript

1 Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí PRO! Ústí (dále též jen smluvní strany nebo koaliční partneři ) uzavírají na základě výsledků voleb do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem, které se uskutečnily října 2014, tuto koaliční smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Koalice hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí (dále též jen koaliční hnutí ) ve statutárním městě Ústí nad Labem (dále též jen město ) je vyjádřením respektu k vůli voličů, kteří ve volbách do zastupitelstva města ve dnech 10. a 11. října 2014 rozhodli o vítězství hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem (26,08% hlasů) a o druhém místě hnutí PRO! Ústí (17,40% hlasů). 2. Koalice hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí bude po celé své volební období maximálně otevřená voličům a celé ústecké veřejnosti. 3. Zastupitelé hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí zvolení do zastupitelstva města přijímají za všechna svá rozhodnutí politickou odpovědnost. 4. Koaliční partneři na základě této koaliční smlouvy připraví nejpozději do konce roku 2014 programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem. 5. Programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem podrobí koaliční partneři na konci každého kalendářního roku (počínaje rokem 2015) hodnocení a výsledky hodnocení vždy zveřejní. Bude-li to třeba, doplní koaliční partneři programové prohlášení v návaznosti na provedené hodnocení o další programové body. 6. Pro zastupitele hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí zvolené do zastupitelstva města je závazný Etický kodex, který je přílohou této smlouvy. 7. Předpokladem jmenování koaličního zastupitele do veřejné funkce starosty, místostarosty, radního a člena výboru je u zájemce narozeného přede dnem 1. prosince 1971 předložení čestného prohlášení o tom, že v době od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti ani nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu,

2 držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník. Zájemce, který byl do výše uvedené veřejné funkce jmenován, se zavazuje předložit do 3 měsíců ode dne jmenování tzv. čisté lustrační osvědčení. II. Priority koaličních hnutí Programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem rozvede tyto programové priority koaličních hnutí: 1. Otevřenost a transparentnost 1.1. Úprava jednacího řádu zastupitelstva tak, aby občané mohli vstupovat do diskuse zastupitelů Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva v dostatečném předstihu, zveřejňování zápisů z jednání rad a zastupitelstva bez zbytečného odkladu. Pořizování (a archivování) přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva Zveřejňování informací o hospodaření města (včetně tzv. rozklikávacího rozpočtu), auditech, prodeji městského majetku, plánovaných investicích, dotacích, personálních změnách Zavedení transparentního systému veřejných zakázek a výběrových řízení Zřízení centrální evidence smluv uzavíraných městem či městskými obvody (podmínkou platnosti smluv bude jejich zveřejnění, vyjma omezení stanovených zákonem) Zveřejňování informací o společnostech s majetkovou účastí města (na společnosti a příspěvkové organizace s majoritní účastí města se budou vztahovat stejná pravidla transparentnosti jako na město samotné) Proměna Městských novin v informační servis pro občany Proměna webu města směrem k aktuálnosti, přehlednosti a interaktivnosti včetně elektronického helpdesku pro občany s garantovanou dobou odpovědi Zapojení obyvatel do přípravy významných projektů. 2. Hospodárnost 2.1. Zpracování analýzy majetku města, jeho efektivního využití a potřebnosti Posílení průběžné kontroly hospodaření s majetkem města a zodpovědné nakládání s dotacemi udělovanými městem 2.3. Prověření hospodaření magistrátu, úřadů všech městských částí a organizací vlastněných a spoluvlastněných městem Prověření výhodnosti smluv s externími dodavateli, zavedení centrálních elektronických aukcí veřejných zakázek zadávaných městem a jeho městskými obvody, i organizacemi s majoritní majetkovou účastí města Zavedení centrálních elektronických aukcí pro nákupy provozního materiálu a vybavení Analýza a restrukturalizace dluhového zatížení města Zpracování strategie a plánu čerpání evropských peněz a jiných dotačních titulů vypsaných na léta

3 3. Zaměstnanost 3.1. Podpora rozvoje podnikání, podpora zpracovatelského a výrobního průmyslu, podpora výzkumu a vývoje zejména v oblasti udržitelných a obnovitelných technologií s důrazem na vznik nových pracovních míst Úzká aktivní spolupráce s institucemi, které se specializují na vyhledávání nových investic a investorů (doma i v zahraničí) Novelizace analýzy o brownfieldech v katastrálním území města z r s důrazem na reálné možnosti jejich dalšího využití a příprava koncepce možného rozšíření ploch vhodných pro novou průmyslovou či jinou výrobu Podpora kultury a cestovního ruchu na Ústecku jako dalšího zdroje pracovních příležitostí Podpora místní ekonomiky s důrazem na lokální produkci a spotřebu Jednání s Úřadem práce a MPSV ČR o výrazném navýšení počtu veřejně prospěšných pracovníků pro pracovní uplatnění sociálně slabých obyvatel Ústí nad Labem Zohlednění zaměstnávání místních obyvatel jako jednoho z kritérií při zadávání veřejných zakázek. 4. Bezpečnost 4.1. Postupné navýšení počtu pracovníků Městské policie Ústí nad Labem (MP) v aktivní službě, restrukturalizace MP a zavedení nového stylu řízení, zpracování kariérního řádu pro městské strážníky Analýza současného kamerového systému a zefektivnění jeho fungování, popřípadě rozšířeni zejména ve vyloučených lokalitách Pravidelná kontrola dodržování všech předpisů v ubytovnách a pravidelná kontrola sběren kovového odpadu (s orgány, které mají tyto kontroly v pravomoci) Omezení hazardu včetně minimalizace počtu heren na území města. 5. Sociální oblast 5.1. Restrukturalizace dvou magistrátních odborů odboru školství, kultury a sociálních služeb a odboru sociálních věcí Zpracování koncepce sociální politiky a její realizace Zpracování analýzy financování sociálních služeb a návrhu na novou koncepci financování (včetně neziskových organizací) Zpracování koncepce sociálního bydlení s důrazem na posílení role města Zpracování analýzy sociálně vyloučených lokalit (včetně pasportu stavebně porušených objektů a nelegálních skládek) Zpracování plánu postupu v sociálně vyloučených lokalitách (ve spolupráci se státními orgány, Agenturou pro sociální vyloučení a dalšími specializovanými organizacemi). 6. Školství 6.1. Analýza kapacity mateřských škol vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji Podpora alternativních forem předškolního i mimoškolního vzdělávání (dětské skupiny, kroužky, firemní mateřské školky atd.) Podpora znovuotevření dětských volnočasových center (Krásné Březno, Neštěmice, Severní

4 Terasa, Ústí nad Labem město) Navázání strategické spolupráce s UJEP, zpracování konkrétního plánu spolupráce Podpora základních škol s ohledem na obvyklé i speciální potřeby dětí Rozšíření přeshraniční spolupráce. 7. Kultura 7.1. Zpracování dlouhodobé koncepce kulturní politiky města (včetně víceletého financování) s cílem efektivního využití kulturních institucí působících na území města a pestré kulturní nabídky Vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na ředitele vybraných příspěvkových organizací města Oživení veřejného prostoru (parky, cyklostezka atd.) s důrazem na aktivní zapojení veřejnosti (ZUŠ, školy, školky, amatérské soubory, kluby seniorů) a ve spolupráci s UJEP Podpora lokálních tradic (například oživení městských slavností), zapojení občanů a spolků. 8. Sport a volnočasové aktivity 8.1. Zpracování dlouhodobé koncepce podpory sportu včetně financování Důraz na podporu sportu a jiných volnočasových aktivit dětí a mládeže (rozšíření podpory i na kluby a oddíly dosud opomíjené) Vyšší aktivita v dobrovolném svazku obcí Jezero Milada (sledování stavu a financování rekultivací, podíl na organizaci již probíhajících sportovních a rekreačních akcí) Podpora aktivního života seniorů (např. slevy na sportovištích Městských služeb pro držitele senior pasu ). 9. Doprava 9.1. Zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě Podpora zavedení integrované městské a příměstské dopravy a elektronického jízdného Podpora vysokorychlostní vlakové dopravy a lodní dopravy Důraz na dostavbu D8 s cílem omezení nákladní dopravy v labském údolí Podpora cyklistiky jako jednoho ze způsobů dopravy po městě Zavedení pořádku v parkování s cílem omezení dlouhodobého parkování v centru města, zvýšení výběru parkovného a zlepšení parkovacích možností pro rezidenty Zpracování variant znovuotevření autobusového terminálu pro meziměstské a dálkové spoje Revize stavu komunikací ve správě města, zpracování plánu jejich oprav a efektivní údržby. 10. Životní prostředí a kvalita života Zpracování dlouhodobé strategie rozvoje města za účasti veřejnosti s respektem k udržitelnému rozvoji Podpora opatření snižujících zátěž životního prostředí včetně snižování emisí skleníkových plynů Revize systému nakládání s komunálním odpadem s důrazem na třídění a využití jeho jednotlivých složek, včetně bioodpadu, a snížení finanční zátěže města i jeho obyvatel.

5 10.4. Zavedení základních pravidel pro tvorbu veřejného prostoru s obnovou respektu k estetickým, historickým a architektonickým hodnotám Revitalizace ploch města postižených průmyslem, jejich přednostní využití pro další rozvoj města Regulace reklamy na území celého města. III. Složení orgánů statutárního města Ústí nad Labem Smluvní strany se dohodly, že v Radě, která bude mít celkem devět členů, bude hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem zastoupeno pěti členy a hnutí PRO! Ústí bude zastoupeno čtyřmi členy. Dále smluvní strany sjednávají, že pozice primátora bude obsazena zástupcem hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a pozice prvního náměstka bude obsazena zástupcem hnutí PRO! Ústí. Smluvní strany se dohodly, že složení rady bude následující: Primátor Ing. Josef Zikmund (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: dohled nad strategickým rozvojem města, krizové řízení, kontrolní činnost 1. náměstek primátora (uvolněný radní): Martin Hausenblas MBA (PRO! Ústí) kompetence: dohled nad majetkem města, společnostmi a organizacemi s majetkovým podílem města, zavedení principů průhledného hospodaření a open data náměstek primátora (uvolněný radní): Bc. Martin Mata MBA (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: finance a jejich konsolidace, rozpočet, evropské fondy náměstkyně primátora (uvolněná radní): Bc. Jana Bohuňková (PRO! Ústí) kompetence: školství, sociální sféra, zaměstnanost radní (neuvolněný): Mgr. David Daduč (PRO! Ústí) kompetence: strategie rozvoje města s důrazem na územní plán, životní prostředí radní (neuvolněný): Pavel Štěpař (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: investice, přeshraniční spolupráce (s důrazem na partnerské město Chemnitz-Německo) radní (neuvolněný):

6 Jaroslav Achab Haidler (PRO! Ústí) kompetence: kultura a cestovní ruch radní (neuvolněný): Milan Krejčí (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: doprava, sport radní (neuvolněná): Yveta Tomková (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: bezpečnost, prevence kriminality IV. Principy koaliční spolupráce 1. Smluvní strany prohlašují, že podpoří v zastupitelstvu města svým hlasováním personální a početní složení orgánů tak, jak je uvedeno v předchozím článku smlouvy, a budou podporovat přijetí všech koaličních návrhů vyplývajících z této koaliční smlouvy. 2. Smluvní strany se zavazují usilovat při naplňování svých programových priorit o nalezení shody ve všech dílčích otázkách. Zavazují se vzájemně konzultovat přípravu všech zásadních dokumentů, rozhodnutí, opatření a usnesení a upozornit v dostatečném předstihu na svou nemožnost hlasovat v konkrétní věci. Případné spory nad konkrétními body připravovanými pro zasedání rady či zastupitelstva budou smluvní strany řešit v dostatečném předstihu a zavazují se přitom udělat maximum pro nalezení shody. V. Řešení sporů 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat právo výhrady, kterou může vznést každé z koaličních hnutí, pokud se domnívá, že příslušná záležitost odporuje této koaliční smlouvě. Výhrada musí být vznesena písemnou formou a musí být podepsána nadpoloviční většinou všech zastupitelů hnutí vznášejícího výhradu. Je-li vznesena výhrada, je svoláno dohodovací řízení, které vede dohodovací komise, do níž každé koaliční hnutí deleguje 3 své zástupce. Cílem dohodovacího řízení je dojít ke shodě. 2. V případě, že se zastupitelé jednoho koaličního hnutí budou domnívat, že zastupitelé druhého koaličního hnutí zásadním způsobem porušili principy koaliční spolupráce, mohou požádat o svolání smírčího řízení. Žádost o svolání smírčího řízení musí být podána lídrovi druhého koaličního hnutí v písemné formě a podepsána nadpoloviční většinou všech zastupitelů hnutí žádajícího o svolání smírčího řízení. Smírčí řízení se uskuteční do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti a vede ho smírčí komise, do níž každé z koaličních hnutí deleguje 3 své zástupce. O výsledku smírčího řízení se vždy pořizuje zápis, který podepisují všichni členové smírčí komise.

7 3. Nepodaří-li se v dohodovacím či smírčím řízení dojít ke shodě, uskuteční se do sedmi dnů od jeho ukončení schůzka lídrů koaličních hnutí. Nedojdou-li k dohodě ani lídři koaličních hnutí, je každé z hnutí oprávněno tuto koaliční smlouvu písemně vypovědět. 4. Výpověď koaliční smlouvy musí být podepsána tříčtvrtinovou většinou všech zastupitelů koaličního hnutí, které výpověď podává. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi lídrovi druhého koaličního hnutí. VI. Závěrečná ustanovení 1. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány všemi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem. U každého z lídrů koaličních hnutí bude po dobu trvání koaliční spolupráce uložen jeden originál koaliční smlouvy. 2. Zanikne-li mandát zastupitele, který podepsal tuto koaliční smlouvu, bude smlouva předložena k podpisu náhradníkovi, který nastoupil na uprázdněný mandát. Od okamžiku podpisu koaliční smlouvy jsou pro náhradníka její ustanovení závazná. 3. Veškeré změny této smlouvy s výjimkou přistoupení náhradníka dle předchozího ustanovení musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem. 4. Tato koaliční smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a s výhradou jejího vypovězení je závazná až do konání příštích voleb do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem. 5. Smluvní strany se dohodly, že tato koaliční smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2014 Zastupitelé hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem ve statutárním městě Ústí nad Labem: Zastupitelé hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem: Pavel Štěpař (lídr hnutí ve městě).. Martin Hausenblas, MBA (lídr hnutí ve městě)

8 . Ing. Josef Zikmund.. Bc. Jana Bohuňková.. Bc. Martin Mata.. Jaroslav Achab Haidler Ing. Josef Matějka.. Mgr. David Daduč Milan Krejčí.. MUDr. Irena Moudrá Wünschová.. Yveta Tomková Ing. Arch. Jan Hrouda Pavel Dufek Mgr. Jana Hájková.. Martin Beneš. Mgr. Martin Krsek

9 Ing. Miroslav Štráchal, MBA.. Ing. Jiří Mach. Mgr. Václav Pěkný.. Mgr. Renata Zrníková

10 Příloha koaliční smlouvy mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Etický kodex zastupitelů hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Preambule My, kandidáti hnutí ANO a PRO! Ústí, zvolení ve volbách 10. a 11. října 2014 do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem se zavazujeme, že se budeme řídit všemi ustanoveními tohoto etického kodexu. A. Veřejná funkce 1. Zastupitel je reprezentantem všech občanů města Ústí nad Labem a je jim za výkon této veřejné funkce zodpovědný. 2. Zastupitel přijímá tuto veřejnou funkci dobrovolně a za její výkon nese plnou politickou odpovědnost. 3. Zastupitel je povinen účastnit se všech zasedání zastupitelstva, případně jiných orgánů města Ústí nad Labem, kterých je členem. Omluva je možná pouze v souladu s jednacím řádem orgánů, jichž je členem. 4. Na zasedání zastupitelstva, respektive dalších orgánů, jichž je členem, přichází zastupitel fundovaně připraven. Má právo kvalifikované informace od ostatních členů zastupitelstva požadovat a povinnost sám jim je poskytovat. 5. Zastupitel nezatajuje skutečnosti, jež jsou mu známy a mohly by mít v konkrétní věci na rozhodování zastupitelstva či jiného orgánu, jehož je členem, vliv. 6. Při výkonu veřejné funkce a při hlasování postupuje zastupitel nezaujatě, řídí se objektivně zjištěnými skutečnostmi a na mysli má prospěch města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. B. Střet zájmů, bezúhonnost 1. Zastupitel nesmí svým jednáním a vystupováním poškodit dobré jméno města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. 2. Zastupitel nezneužívá informace, získané při výkonu funkce, ve prospěch svůj, svých blízkých nebo třetích osob. 3. Zastupitel nevyužívá výkon veřejné funkce k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob. 4. Zastupitel pravdivě informuje zasedání zastupitelstva (či jiného orgánu, jehož je členem), pokud je projednávána věc, k níž má vztah. 5. Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, zastupitel nesmí osobní zájem upřednostnit a nadřadit zájmu města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší zastupiteli, jeho rodině anebo třetí osobě (ať už fyzické či právnické), s níž zastupitel měl či má obchodní vztahy, nějakou výhodu. 6. Zastupitelé veřejní funkcionáři, na něž se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předají vždy do 30. června následujícího roku oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení evidenčnímu orgánu pro

11 veřejné funkcionáře (tajemník magistrátu statutárního města Ústí nad Labem). Vedením registru těchto čestných prohlášení bude pověřen právník magistrátu. Do tohoto registru má na základě citovaného zákona právo nahlížet každá osoba, a to bezplatně po písemné žádosti. C. Protikorupční jednání 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby či jiná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit jeho nestranné rozhodování. 2. Zastupitel při výkonu své funkce vždy jedná tak, aby se nedostal do situace, v níž by se cítil zavázán službu či laskavost oplatit. Vyhýbá se a předchází situacím, které by mohly vyvolat podezření ze střetu zájmů. 3. Pokud by byly zastupiteli nabídnuty jakékoliv výhody, odmítne je a kauzu zveřejní. 4. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným nebo korupčním jednáním, bez prodlení tuto skutečnost oznámí kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi magistrátu i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. D. Vztah k občanům 1. Zastupitel při každém jednání ctí rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost a právo každého vyjádřit svůj názor. 2. Zastupitel si je vědom, že každé jeho jednání může být podrobeno kritice veřejnosti. 3. Zastupitel je povinen informovat občany a odpovídat jim na otázky, spojené s výkonem jeho funkce, a to pravdivě a srozumitelně. Může odmítnout poskytnout pouze ty informace, které podléhají utajení podle zákona. 4. Zastupitel vědomě neuvádí v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani úředníky magistrátu či městských částí. 5. Zastupitel respektuje kvalitní práci úředníků magistrátu a jejich vázanost právními předpisy. E. Porušení etického kodexu Pokud některý zastupitel tento etický kodex závažným způsobem nebo opakovaně poruší, bude se tím zabývat příslušný klub zastupitelů (hnutí ANO Ústí nad Labem nebo PRO! Ústí).

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Přijďte 10. a 11. října k volbám. Volební program. Plzeň, jak má být. Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora

Přijďte 10. a 11. října k volbám. Volební program. Plzeň, jak má být. Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora Přijďte 10. a 11. října k volbám Volební program Plzeň, jak má být Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v roce 2010, tj. Plzeň jako moderní evropské

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více