Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem"

Transkript

1 Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí PRO! Ústí (dále též jen smluvní strany nebo koaliční partneři ) uzavírají na základě výsledků voleb do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem, které se uskutečnily října 2014, tuto koaliční smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Koalice hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí (dále též jen koaliční hnutí ) ve statutárním městě Ústí nad Labem (dále též jen město ) je vyjádřením respektu k vůli voličů, kteří ve volbách do zastupitelstva města ve dnech 10. a 11. října 2014 rozhodli o vítězství hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem (26,08% hlasů) a o druhém místě hnutí PRO! Ústí (17,40% hlasů). 2. Koalice hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí bude po celé své volební období maximálně otevřená voličům a celé ústecké veřejnosti. 3. Zastupitelé hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí zvolení do zastupitelstva města přijímají za všechna svá rozhodnutí politickou odpovědnost. 4. Koaliční partneři na základě této koaliční smlouvy připraví nejpozději do konce roku 2014 programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem. 5. Programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem podrobí koaliční partneři na konci každého kalendářního roku (počínaje rokem 2015) hodnocení a výsledky hodnocení vždy zveřejní. Bude-li to třeba, doplní koaliční partneři programové prohlášení v návaznosti na provedené hodnocení o další programové body. 6. Pro zastupitele hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí zvolené do zastupitelstva města je závazný Etický kodex, který je přílohou této smlouvy. 7. Předpokladem jmenování koaličního zastupitele do veřejné funkce starosty, místostarosty, radního a člena výboru je u zájemce narozeného přede dnem 1. prosince 1971 předložení čestného prohlášení o tom, že v době od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti ani nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu,

2 držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník. Zájemce, který byl do výše uvedené veřejné funkce jmenován, se zavazuje předložit do 3 měsíců ode dne jmenování tzv. čisté lustrační osvědčení. II. Priority koaličních hnutí Programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem rozvede tyto programové priority koaličních hnutí: 1. Otevřenost a transparentnost 1.1. Úprava jednacího řádu zastupitelstva tak, aby občané mohli vstupovat do diskuse zastupitelů Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva v dostatečném předstihu, zveřejňování zápisů z jednání rad a zastupitelstva bez zbytečného odkladu. Pořizování (a archivování) přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva Zveřejňování informací o hospodaření města (včetně tzv. rozklikávacího rozpočtu), auditech, prodeji městského majetku, plánovaných investicích, dotacích, personálních změnách Zavedení transparentního systému veřejných zakázek a výběrových řízení Zřízení centrální evidence smluv uzavíraných městem či městskými obvody (podmínkou platnosti smluv bude jejich zveřejnění, vyjma omezení stanovených zákonem) Zveřejňování informací o společnostech s majetkovou účastí města (na společnosti a příspěvkové organizace s majoritní účastí města se budou vztahovat stejná pravidla transparentnosti jako na město samotné) Proměna Městských novin v informační servis pro občany Proměna webu města směrem k aktuálnosti, přehlednosti a interaktivnosti včetně elektronického helpdesku pro občany s garantovanou dobou odpovědi Zapojení obyvatel do přípravy významných projektů. 2. Hospodárnost 2.1. Zpracování analýzy majetku města, jeho efektivního využití a potřebnosti Posílení průběžné kontroly hospodaření s majetkem města a zodpovědné nakládání s dotacemi udělovanými městem 2.3. Prověření hospodaření magistrátu, úřadů všech městských částí a organizací vlastněných a spoluvlastněných městem Prověření výhodnosti smluv s externími dodavateli, zavedení centrálních elektronických aukcí veřejných zakázek zadávaných městem a jeho městskými obvody, i organizacemi s majoritní majetkovou účastí města Zavedení centrálních elektronických aukcí pro nákupy provozního materiálu a vybavení Analýza a restrukturalizace dluhového zatížení města Zpracování strategie a plánu čerpání evropských peněz a jiných dotačních titulů vypsaných na léta

3 3. Zaměstnanost 3.1. Podpora rozvoje podnikání, podpora zpracovatelského a výrobního průmyslu, podpora výzkumu a vývoje zejména v oblasti udržitelných a obnovitelných technologií s důrazem na vznik nových pracovních míst Úzká aktivní spolupráce s institucemi, které se specializují na vyhledávání nových investic a investorů (doma i v zahraničí) Novelizace analýzy o brownfieldech v katastrálním území města z r s důrazem na reálné možnosti jejich dalšího využití a příprava koncepce možného rozšíření ploch vhodných pro novou průmyslovou či jinou výrobu Podpora kultury a cestovního ruchu na Ústecku jako dalšího zdroje pracovních příležitostí Podpora místní ekonomiky s důrazem na lokální produkci a spotřebu Jednání s Úřadem práce a MPSV ČR o výrazném navýšení počtu veřejně prospěšných pracovníků pro pracovní uplatnění sociálně slabých obyvatel Ústí nad Labem Zohlednění zaměstnávání místních obyvatel jako jednoho z kritérií při zadávání veřejných zakázek. 4. Bezpečnost 4.1. Postupné navýšení počtu pracovníků Městské policie Ústí nad Labem (MP) v aktivní službě, restrukturalizace MP a zavedení nového stylu řízení, zpracování kariérního řádu pro městské strážníky Analýza současného kamerového systému a zefektivnění jeho fungování, popřípadě rozšířeni zejména ve vyloučených lokalitách Pravidelná kontrola dodržování všech předpisů v ubytovnách a pravidelná kontrola sběren kovového odpadu (s orgány, které mají tyto kontroly v pravomoci) Omezení hazardu včetně minimalizace počtu heren na území města. 5. Sociální oblast 5.1. Restrukturalizace dvou magistrátních odborů odboru školství, kultury a sociálních služeb a odboru sociálních věcí Zpracování koncepce sociální politiky a její realizace Zpracování analýzy financování sociálních služeb a návrhu na novou koncepci financování (včetně neziskových organizací) Zpracování koncepce sociálního bydlení s důrazem na posílení role města Zpracování analýzy sociálně vyloučených lokalit (včetně pasportu stavebně porušených objektů a nelegálních skládek) Zpracování plánu postupu v sociálně vyloučených lokalitách (ve spolupráci se státními orgány, Agenturou pro sociální vyloučení a dalšími specializovanými organizacemi). 6. Školství 6.1. Analýza kapacity mateřských škol vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji Podpora alternativních forem předškolního i mimoškolního vzdělávání (dětské skupiny, kroužky, firemní mateřské školky atd.) Podpora znovuotevření dětských volnočasových center (Krásné Březno, Neštěmice, Severní

4 Terasa, Ústí nad Labem město) Navázání strategické spolupráce s UJEP, zpracování konkrétního plánu spolupráce Podpora základních škol s ohledem na obvyklé i speciální potřeby dětí Rozšíření přeshraniční spolupráce. 7. Kultura 7.1. Zpracování dlouhodobé koncepce kulturní politiky města (včetně víceletého financování) s cílem efektivního využití kulturních institucí působících na území města a pestré kulturní nabídky Vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na ředitele vybraných příspěvkových organizací města Oživení veřejného prostoru (parky, cyklostezka atd.) s důrazem na aktivní zapojení veřejnosti (ZUŠ, školy, školky, amatérské soubory, kluby seniorů) a ve spolupráci s UJEP Podpora lokálních tradic (například oživení městských slavností), zapojení občanů a spolků. 8. Sport a volnočasové aktivity 8.1. Zpracování dlouhodobé koncepce podpory sportu včetně financování Důraz na podporu sportu a jiných volnočasových aktivit dětí a mládeže (rozšíření podpory i na kluby a oddíly dosud opomíjené) Vyšší aktivita v dobrovolném svazku obcí Jezero Milada (sledování stavu a financování rekultivací, podíl na organizaci již probíhajících sportovních a rekreačních akcí) Podpora aktivního života seniorů (např. slevy na sportovištích Městských služeb pro držitele senior pasu ). 9. Doprava 9.1. Zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě Podpora zavedení integrované městské a příměstské dopravy a elektronického jízdného Podpora vysokorychlostní vlakové dopravy a lodní dopravy Důraz na dostavbu D8 s cílem omezení nákladní dopravy v labském údolí Podpora cyklistiky jako jednoho ze způsobů dopravy po městě Zavedení pořádku v parkování s cílem omezení dlouhodobého parkování v centru města, zvýšení výběru parkovného a zlepšení parkovacích možností pro rezidenty Zpracování variant znovuotevření autobusového terminálu pro meziměstské a dálkové spoje Revize stavu komunikací ve správě města, zpracování plánu jejich oprav a efektivní údržby. 10. Životní prostředí a kvalita života Zpracování dlouhodobé strategie rozvoje města za účasti veřejnosti s respektem k udržitelnému rozvoji Podpora opatření snižujících zátěž životního prostředí včetně snižování emisí skleníkových plynů Revize systému nakládání s komunálním odpadem s důrazem na třídění a využití jeho jednotlivých složek, včetně bioodpadu, a snížení finanční zátěže města i jeho obyvatel.

5 10.4. Zavedení základních pravidel pro tvorbu veřejného prostoru s obnovou respektu k estetickým, historickým a architektonickým hodnotám Revitalizace ploch města postižených průmyslem, jejich přednostní využití pro další rozvoj města Regulace reklamy na území celého města. III. Složení orgánů statutárního města Ústí nad Labem Smluvní strany se dohodly, že v Radě, která bude mít celkem devět členů, bude hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem zastoupeno pěti členy a hnutí PRO! Ústí bude zastoupeno čtyřmi členy. Dále smluvní strany sjednávají, že pozice primátora bude obsazena zástupcem hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a pozice prvního náměstka bude obsazena zástupcem hnutí PRO! Ústí. Smluvní strany se dohodly, že složení rady bude následující: Primátor Ing. Josef Zikmund (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: dohled nad strategickým rozvojem města, krizové řízení, kontrolní činnost 1. náměstek primátora (uvolněný radní): Martin Hausenblas MBA (PRO! Ústí) kompetence: dohled nad majetkem města, společnostmi a organizacemi s majetkovým podílem města, zavedení principů průhledného hospodaření a open data náměstek primátora (uvolněný radní): Bc. Martin Mata MBA (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: finance a jejich konsolidace, rozpočet, evropské fondy náměstkyně primátora (uvolněná radní): Bc. Jana Bohuňková (PRO! Ústí) kompetence: školství, sociální sféra, zaměstnanost radní (neuvolněný): Mgr. David Daduč (PRO! Ústí) kompetence: strategie rozvoje města s důrazem na územní plán, životní prostředí radní (neuvolněný): Pavel Štěpař (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: investice, přeshraniční spolupráce (s důrazem na partnerské město Chemnitz-Německo) radní (neuvolněný):

6 Jaroslav Achab Haidler (PRO! Ústí) kompetence: kultura a cestovní ruch radní (neuvolněný): Milan Krejčí (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: doprava, sport radní (neuvolněná): Yveta Tomková (ANO 2011 Ústí nad Labem) kompetence: bezpečnost, prevence kriminality IV. Principy koaliční spolupráce 1. Smluvní strany prohlašují, že podpoří v zastupitelstvu města svým hlasováním personální a početní složení orgánů tak, jak je uvedeno v předchozím článku smlouvy, a budou podporovat přijetí všech koaličních návrhů vyplývajících z této koaliční smlouvy. 2. Smluvní strany se zavazují usilovat při naplňování svých programových priorit o nalezení shody ve všech dílčích otázkách. Zavazují se vzájemně konzultovat přípravu všech zásadních dokumentů, rozhodnutí, opatření a usnesení a upozornit v dostatečném předstihu na svou nemožnost hlasovat v konkrétní věci. Případné spory nad konkrétními body připravovanými pro zasedání rady či zastupitelstva budou smluvní strany řešit v dostatečném předstihu a zavazují se přitom udělat maximum pro nalezení shody. V. Řešení sporů 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat právo výhrady, kterou může vznést každé z koaličních hnutí, pokud se domnívá, že příslušná záležitost odporuje této koaliční smlouvě. Výhrada musí být vznesena písemnou formou a musí být podepsána nadpoloviční většinou všech zastupitelů hnutí vznášejícího výhradu. Je-li vznesena výhrada, je svoláno dohodovací řízení, které vede dohodovací komise, do níž každé koaliční hnutí deleguje 3 své zástupce. Cílem dohodovacího řízení je dojít ke shodě. 2. V případě, že se zastupitelé jednoho koaličního hnutí budou domnívat, že zastupitelé druhého koaličního hnutí zásadním způsobem porušili principy koaliční spolupráce, mohou požádat o svolání smírčího řízení. Žádost o svolání smírčího řízení musí být podána lídrovi druhého koaličního hnutí v písemné formě a podepsána nadpoloviční většinou všech zastupitelů hnutí žádajícího o svolání smírčího řízení. Smírčí řízení se uskuteční do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti a vede ho smírčí komise, do níž každé z koaličních hnutí deleguje 3 své zástupce. O výsledku smírčího řízení se vždy pořizuje zápis, který podepisují všichni členové smírčí komise.

7 3. Nepodaří-li se v dohodovacím či smírčím řízení dojít ke shodě, uskuteční se do sedmi dnů od jeho ukončení schůzka lídrů koaličních hnutí. Nedojdou-li k dohodě ani lídři koaličních hnutí, je každé z hnutí oprávněno tuto koaliční smlouvu písemně vypovědět. 4. Výpověď koaliční smlouvy musí být podepsána tříčtvrtinovou většinou všech zastupitelů koaličního hnutí, které výpověď podává. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi lídrovi druhého koaličního hnutí. VI. Závěrečná ustanovení 1. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány všemi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem. U každého z lídrů koaličních hnutí bude po dobu trvání koaliční spolupráce uložen jeden originál koaliční smlouvy. 2. Zanikne-li mandát zastupitele, který podepsal tuto koaliční smlouvu, bude smlouva předložena k podpisu náhradníkovi, který nastoupil na uprázdněný mandát. Od okamžiku podpisu koaliční smlouvy jsou pro náhradníka její ustanovení závazná. 3. Veškeré změny této smlouvy s výjimkou přistoupení náhradníka dle předchozího ustanovení musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem. 4. Tato koaliční smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a s výhradou jejího vypovězení je závazná až do konání příštích voleb do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem. 5. Smluvní strany se dohodly, že tato koaliční smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2014 Zastupitelé hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem ve statutárním městě Ústí nad Labem: Zastupitelé hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem: Pavel Štěpař (lídr hnutí ve městě).. Martin Hausenblas, MBA (lídr hnutí ve městě)

8 . Ing. Josef Zikmund.. Bc. Jana Bohuňková.. Bc. Martin Mata.. Jaroslav Achab Haidler Ing. Josef Matějka.. Mgr. David Daduč Milan Krejčí.. MUDr. Irena Moudrá Wünschová.. Yveta Tomková Ing. Arch. Jan Hrouda Pavel Dufek Mgr. Jana Hájková.. Martin Beneš. Mgr. Martin Krsek

9 Ing. Miroslav Štráchal, MBA.. Ing. Jiří Mach. Mgr. Václav Pěkný.. Mgr. Renata Zrníková

10 Příloha koaliční smlouvy mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Etický kodex zastupitelů hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Preambule My, kandidáti hnutí ANO a PRO! Ústí, zvolení ve volbách 10. a 11. října 2014 do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem se zavazujeme, že se budeme řídit všemi ustanoveními tohoto etického kodexu. A. Veřejná funkce 1. Zastupitel je reprezentantem všech občanů města Ústí nad Labem a je jim za výkon této veřejné funkce zodpovědný. 2. Zastupitel přijímá tuto veřejnou funkci dobrovolně a za její výkon nese plnou politickou odpovědnost. 3. Zastupitel je povinen účastnit se všech zasedání zastupitelstva, případně jiných orgánů města Ústí nad Labem, kterých je členem. Omluva je možná pouze v souladu s jednacím řádem orgánů, jichž je členem. 4. Na zasedání zastupitelstva, respektive dalších orgánů, jichž je členem, přichází zastupitel fundovaně připraven. Má právo kvalifikované informace od ostatních členů zastupitelstva požadovat a povinnost sám jim je poskytovat. 5. Zastupitel nezatajuje skutečnosti, jež jsou mu známy a mohly by mít v konkrétní věci na rozhodování zastupitelstva či jiného orgánu, jehož je členem, vliv. 6. Při výkonu veřejné funkce a při hlasování postupuje zastupitel nezaujatě, řídí se objektivně zjištěnými skutečnostmi a na mysli má prospěch města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. B. Střet zájmů, bezúhonnost 1. Zastupitel nesmí svým jednáním a vystupováním poškodit dobré jméno města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. 2. Zastupitel nezneužívá informace, získané při výkonu funkce, ve prospěch svůj, svých blízkých nebo třetích osob. 3. Zastupitel nevyužívá výkon veřejné funkce k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob. 4. Zastupitel pravdivě informuje zasedání zastupitelstva (či jiného orgánu, jehož je členem), pokud je projednávána věc, k níž má vztah. 5. Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, zastupitel nesmí osobní zájem upřednostnit a nadřadit zájmu města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší zastupiteli, jeho rodině anebo třetí osobě (ať už fyzické či právnické), s níž zastupitel měl či má obchodní vztahy, nějakou výhodu. 6. Zastupitelé veřejní funkcionáři, na něž se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předají vždy do 30. června následujícího roku oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení evidenčnímu orgánu pro

11 veřejné funkcionáře (tajemník magistrátu statutárního města Ústí nad Labem). Vedením registru těchto čestných prohlášení bude pověřen právník magistrátu. Do tohoto registru má na základě citovaného zákona právo nahlížet každá osoba, a to bezplatně po písemné žádosti. C. Protikorupční jednání 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby či jiná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit jeho nestranné rozhodování. 2. Zastupitel při výkonu své funkce vždy jedná tak, aby se nedostal do situace, v níž by se cítil zavázán službu či laskavost oplatit. Vyhýbá se a předchází situacím, které by mohly vyvolat podezření ze střetu zájmů. 3. Pokud by byly zastupiteli nabídnuty jakékoliv výhody, odmítne je a kauzu zveřejní. 4. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným nebo korupčním jednáním, bez prodlení tuto skutečnost oznámí kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi magistrátu i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. D. Vztah k občanům 1. Zastupitel při každém jednání ctí rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost a právo každého vyjádřit svůj názor. 2. Zastupitel si je vědom, že každé jeho jednání může být podrobeno kritice veřejnosti. 3. Zastupitel je povinen informovat občany a odpovídat jim na otázky, spojené s výkonem jeho funkce, a to pravdivě a srozumitelně. Může odmítnout poskytnout pouze ty informace, které podléhají utajení podle zákona. 4. Zastupitel vědomě neuvádí v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani úředníky magistrátu či městských částí. 5. Zastupitel respektuje kvalitní práci úředníků magistrátu a jejich vázanost právními předpisy. E. Porušení etického kodexu Pokud některý zastupitel tento etický kodex závažným způsobem nebo opakovaně poruší, bude se tím zabývat příslušný klub zastupitelů (hnutí ANO Ústí nad Labem nebo PRO! Ústí).

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary Koaliční smlouva pro volební období 2010-2014 ve statutárním městě Karlovy Vary 1. Zástupci politických subjektů hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), sdružení Alternativa a nezávislí kandidáti

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Klub zastupitelů politického hnutí ANO 2011, zastoupený Tiborem Batthyánym, Klub zastupitelů volební strany Změna pro Liberec (dále

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Smlouva o vzniku společnosti

Smlouva o vzniku společnosti Příloha č.1 SML/ /2015 Smlouva o vzniku společnosti uzavřená ve smyslu 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Článek II. Článek V. Koaliční smlouva

Článek II. Článek V. Koaliční smlouva Koaliční smlouva uzavřená mezí Hnutím pro Prahu 11 (dále HPPII), ANO 2011, místní organizací Praha 11, (dále ANO) TOP 09, místní organizaci Praha 11 (dále TOP 09) Preambule ANO 2011, HPP1 1, TOP 09 (dále

Více

M A S H o l i c k o o. p. s.

M A S H o l i c k o o. p. s. M A S H o l i c k o o. p. s. Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448 RÁMCOVÁ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Etický kodex člena Zastupitelstva hlavního města Prahy. Preambule

Etický kodex člena Zastupitelstva hlavního města Prahy. Preambule Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 22/77 ze dne 13. 12. 2012 Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 10/1 ze dne 3. 11. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 22/77 ze dne 13.12.2012 Etický kodex člena Zastupitelstva hlavního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 1. 4. 2011 Aktualizace: 2. 6. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 010/03-11 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova Anna Benešová Název dokumentu: KONTROLNÍ

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a evidenční číslo smlouvy: GR II 12/2015 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY Město Nymburk se sídlem Náměstí Přemyslovců 163,

Více

Zásady úhrady nákladů změn UPN Děčín

Zásady úhrady nákladů změn UPN Děčín Zásady úhrady nákladů změn UPN Děčín Příloha č. 1 Statutární město Děčín Zásady postupu Statutárního města Děčín při částečné nebo úplné úhradě nákladů na zpracování změn územního plánu města, vyvolaných

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Výběrovou komisi (dále také jen VK ) pro danou výzvu zřizuje její vyhlašovatel v souladu s Operačním manuálem Operačního

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31.10.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 823/2016/MP OBSAH: Schválení smlouvy o zabezpečení odborné

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pravidla rady města

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro ředitele škol a školské rady základních škol zřízených městem Most Název: Typ dokumentu: VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH

Více

Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva města Písku

Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva města Písku Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva města Písku My, níže podepsaní členové zastupitelstva města Písku tímto prohlašujeme, že v rámci výkonu mandátu člena zastupitelstva města ve volebním období 2014-2018

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09. (dále TOP 09 ) a

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09. (dále TOP 09 ) a Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09 (dále TOP 09 ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za sdružení Náš domov dobrá

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 31 věc: Jmenování manažera koordinační skupiny péče o seniory a schválení a uzavření příkazní smlouvy dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval:

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA. Volební strany a sdružení. Změna pro Liberec, Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví,

KOALIČNÍ SMLOUVA. Volební strany a sdružení. Změna pro Liberec, Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví, KOALIČNÍ SMLOUVA Volební strany a sdružení Změna pro Liberec, Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví, (dále jen strany koalice) respektujíce výsledek voleb do Zastupitelstva

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO E T I C K Ý K O D E X úředníka a zaměstnance statutárního města Brna zařazeného do Magistrátu města Brna listopad 2015 OBSAH

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009-2012 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009-2012

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci K O A L I Č N Í S M L O U V A o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickou stranu

Více