K O A L I Č N Í S M L O U V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018"

Transkript

1 K O A L I Č N Í S M L O U V A Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci této smlouvy) vědomy si své zodpovědnosti za správu Města Semily uzavřely následující koaliční smlouvu: Účastníci a předmět smlouvy 1) Účastníky této smlouvy jsou Politické hnutí ANO Semily (ANO), Volba pro město hnutí SPOLU, Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD), SEMILÁCI + KDU-ČSL zastoupené níže podepsanými zástupci koaličních stran. S touto smlouvou současně souhlasí všichni zvolení členové Zastupitelstva města Semily těchto koaličních stran, což vyjadřují rovněž svým podpisem. 2) Předmětem této smlouvy je vytvoření základního rámce pro úspěšné fungování koalice složené z účastníků této smlouvy pro volební období v Semilech. Hlavním cílem této koalice je prosazovat a plnit programové prohlášení koalice, zejména prostřednictvím rady města, zastupitelů koaličních stran. 3) Účastníci této smlouvy vědomi si toho, že počet jejich zastupitelů tvoří v zastupitelstvu většinu jednoho hlasu, budou hledat podporu k prosazování svého programového prohlášení u všech zbývajících zastupitelských klubů, případně u zastupitelů stojících mimo zastupitelské kluby. V případě, že koaliční strana nebude moci podpořit usnesení Zastupitelstva města Semily navrženého Radou města nebo společně kluby zastupitelů koaličních stran všemi svými hlasy, vyvine odpovídající úsilí pro nalezení podpory pro toto usnesení mezi dalšími zastupiteli. 4) Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů města, a to jak jednotlivců, tak podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů. Principy koaliční spolupráce KOALIČNÍ SMLOUVA 1

2 1) Koaliční strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři současně s respektováním síly mandátu vzešlého z voleb. 2) V případě, že člen Zastupitelstva města za koaliční stranu, resp. jedna z koaličních stran nebude chtít z jakýchkoli důvodů podpořit při hlasování v zastupitelstvu usnesení Rady města, vyvolá neprodleně jednání. 3) V bodech určených touto smlouvou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze smluvních stran je povinností obou stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení oboustranně přijatelného řešení. 4) Všechny personální změny u určeného okruhu vedoucích funkcí (tajemník, ředitelé odborů, vedoucí organizací města a společností vlastněných městem) budou činěny důsledně na základě výběrových řízení a doporučení výběrových komisí. 5) Smluvní strany nepodpoří bez vzájemné dohody návrh na zařazení materiálu na zasedání Zastupitelstva města Semily, který nebyl projednán Radou města Semily. 6) Pokud bude koaliční partner, resp. jeho zastupitelé, hlasovat v Zastupitelstvu města jinak než dle vzájemné dohody a tuto skutečnost dopředu neoznámí koaličním partnerům a tento fakt povede k nepřijetí navrženého usnesení Zastupitelstvem města, může to být při opakování ze strany konkrétního zastupitele důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany druhé koaliční strany. 7) Neomluvená nebo vícenásobná absence či pozdní příchod na jednání Zastupitelstva města může být důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany druhé koaliční strany. Řešení sporů ohledně předkládaných materiálů na Zastupitelstvo města Semily (dále jen Zastupitelstva) 1) Smluvní strany se zavazují, že případné spory u konkrétních předkládaných bodů jednání Zastupitelstva budou řešit dohodou. 2) Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost před i v průběhu jednání Zastupitelstva. Zásadní rozhodnutí Zastupitelstva budou přijímána po vzájemné dohodě smluvních stran při respektování jejich volebních programů. V případě závažných politických rozhodnutí se smluvní strany sejdou před konáním Zastupitelstva na společném jednání vedeni politických stran a předsedů politických klubů. Na návrh kterékoliv smluvní strany, podaný do 7 kalendářních dnů před zasedáním Zastupitelstva, bude svoláno KOALIČNÍ SMLOUVA 2

3 k projednávaným bodům konzultační jednání vedení politických stran a předsedů politických klubů. Smluvní strany prohlašují společnou vůli dosáhnout na zasedáních Zastupitelstva jednoty hlasování v bodech, které budou prohlášeny předkladatelem za zásadní a které budou schváleny v Radě města Semily. V případě, že jedna smluvní strana požádá o odložení projednávání zásadního koncepčního materiálu, bude tento bod jednání odložen na nejbližší zasedání Zastupitelstva. Za zásadní politické rozhodnutí se považuje zejména: - schvalování rozpočtu, - významné investice - prodej a pronájem majetku převyšující částku 500 tis. Kč - změny územního plánu. Smluvní strany se budou před jednáním Zastupitelstva navzájem informovat o míře podpory všech projednávaných bodů. Řešení sporů ohledně předkládaných materiálů na Radě města Semily (dále jen Rady) 1) Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost před jednáním Rady, a to zvláště s ohledem na zásadní koncepční materiály předkládané k projednání Radě. 2) Smluvní strany se zavazují v případě předložení zásadních materiálů na jednání Rady tzv. na stůl, že jej nebudou bez vzájemného souhlasu podporovat. 3) V případě nedohody u zásadních materiálů se uskuteční schůzka předsedů smluvních stran a Rady, kteří se pokusí sjednat dohodu. 4) Pokud ke smíru nedojde, je dotčená smluvní strana oprávněna koaliční smlouvu písemně vypovědět. Principy spolupráce s ostatními volebními stranami 1) Koaliční strany považují opoziční působení volebních stran, které nejsou součástí koalice (dále jen opoziční strany), za legitimní a nedílnou součást účasti na demokratické správě města. 2) Koaliční strany vytvoří podmínky pro kontrolní činnost opozičních stran zejména KOALIČNÍ SMLOUVA 3

4 podporou jejich účasti ve vedení výborů Zastupitelstva města a komisích Rady města. 3) Starosta města bude strategická rozhodnutí Rady města a Zastupitelstva města předem konzultovat s opozičními stranami a bude hledat vždy řešení, která budou přihlížet k jejich názorům a námitkám (rozpočet, zdravotnictví apod.). KOALIČNÍ SMLOUVA 4

5 Složení a kompetence vedení města starosta města: ing. arch. Věra Blažková - uvolněná 1. místostarosta: ing. František Mojžíš - uvolněný 2. místostarosta: Vladimír Šimek - neuvolněný V kompetenci starostky jsou zejména tyto oblasti: - koordinace činnosti vedení města - komunikace s veřejností - správa majetku, investice, rozvoj města, územní plán - rozpočet města - krizové řízení - památková péče - Svaz Měst a obcí ČR - Městská nemocnice Semily předseda DR (ANO) - zahraniční spolupráce V kompetenci 1. místostarosty jsou zejména tyto oblasti: - školství, kultura, památková péče, informační centrum - životní prostředí, územní plán - Mikroregion Kozákov - doprava - Euroregion Nisa - sport - Sbor hasičů Semily, SDH - Městská policie - Vodohospodářské sdružení Turnov V kompetenci 2. místostarosty jsou zejména tyto oblasti: - finance a rozpočet - sociální věci - MBS, s.r.o. - TS Semily s.r.o. Složení 7 členné Rady Města ANO Semily 3 členové - ing. arch. Věra Blažková, Mgr. Jarmila Stránská, Mgr. František Krajíc hnutí SPOLU 2 členové - ing. František Mojžíš, ing. Petr Ceé ČSSD 1 člen - Vladimír Šimek KOALIČNÍ SMLOUVA 5

6 SEMILÁCI + KDU-ČSL 1 člen - Mgr. Aleš Jiránek KOALIČNÍ SMLOUVA 6

7 Výbory zastupitelstva města 1) Koaliční strany se dohodly, že kromě zákonného kontrolního a finančního výboru zřídí výbor pro rozvoj města. 2) Koaliční strany se dohodly, že předsedou finančního výboru zvolí Ing. Petra Ceé (SPOLU) a předsedou výboru pro rozvoj města pana Zdeňka Fleknu (SPOLU). 3) V souladu se zněním bodu 2) článku Principy spolupráce s ostatními volebními stranami se koaliční strany dohodly, že místo předsedy kontrolního výboru bude nabídnuto stranám mimo koaliční strany. 4) Koaliční strany se dohodly, že výbory budou maximálně sedmičlenné. Komise rady města Koaliční strany se dohodly na zřízení těchto 12 odborných komisí Rady města: kulturní komise: školská komise: sociální komise: sportovní komise: letopisecká komise: stavební komise: komise cest. ruchu: povodňová komise: povodňová komise města: dopravní komise: pro čerpání dotací z EU: KOALIČNÍ SMLOUVA 7

8 Orgány společností Města Smluvní strany se dohodly na základě vzájemné dohody smluvních stran zejména v těchto otázkách: 1) Koaliční strany se dohodly, že místa členů dozorčích rad (dále jen DR) obchodních společností s majetkovou účastí Města obsadí zástupci všech stran v Zastupitelstvu města. Koaliční strany se dohodly, že případné změny v obsazení představenstev, dozorčích rad a jednatelů společností budou provedeny na základě samostatného ujednání koaličních stran a po jejich projednání s ostatními zastupitelskými kluby. Nominace zástupců jednotlivých politických stran do dozorčích rad společností s majetkovou účastí projedná starostka a první místostarosta s ostatními volebními stranami v Zastupitelstvu města. Zastoupení v radě Vodohospodářského sdružení: ing. arch. Věra Blažková (ANO), v případě vyššího počtu členů bude další zástupce z koalice nominován po dohodě. Zastoupení v DR Městská nemocnice Semily: nominace zástupců bude doplněna po dohodě. Zastoupení v DR Technické služby Semily s.r.o.: nominace zástupců bude doplněna po dohodě. Zastoupení v DR MBS s.r.o.: nominace zástupců bude doplněna po dohodě. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva je veřejná. 2) Každý z účastníků smlouvy obdrží stejnopis smlouvy. 3) Jako projev svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smlouvy své podpisy. 4) Případné dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu. KOALIČNÍ SMLOUVA 8

9 V Semilech dne KOALIČNÍ SMLOUVA 9

10 Předsedové hnutí a politických stran: Za Politické hnutí ANO 2011 Semily Ing. Tomáš Hyka, předseda Za Volbu pro město hnutí SPOLU David Pěnička, předseda Za ČSSD Semily Milena Frenclová, předseda Za SEMILÁCI + KDU-ČSL Ing. Martin Klodner, předseda SEMILÁCI Ing. Jiří Lukeš, předseda KDU-ČSL Semily KOALIČNÍ SMLOUVA 10

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Vzorový jednací řád zastupitelstva

Vzorový jednací řád zastupitelstva Vzorový jednací řád zastupitelstva Autorka: Radka Soukupová Vydalo Oživení, o. s., koordinátor Platformy Bezkorupce, v rámci projektu podpořeného Stefan Batory Foundation a Fondem Otakara Motejla Donoři

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více