Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu"

Transkript

1 Zápis a Usnesení 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Panáková, Pospíšil, Suchánek, Šulák Nepřítomni: Omluveni: Motyka Počet členů ZOV: 8 zastupitelstvo je usnášení schopné, v souladu s ustanovením 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hosté: Veřejnost: pp. Čočková, Patrmanová, Kovaříková, Bém 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1A) ZOV schválilo program jednání. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2) Kontrola usnesení 9/2011 3) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 4) Aktualizace organizačního řádu obce 5) Pronájem prostor v přízemí budovy obecního úřadu 6) Projekt do programu Obnova kulturních památek Olomouckého kraje 7) Ustavení nových komisí Klub pro děti a rodiče, Klub seniorů 8) Oslavy silvestra ) Různé A) Opatrovnictví B) Informace z jednání školské komise C) Harmonogram přípravy rozpočtu 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu J. Lehnerta a L. Pospíšila. 2A) Kontrola usnesení 8/2011 9) ZOV ruší výběrové řízení na realizaci autobusové čekárny v Tupci a pověřuje starostu k dořešení realizace autobusové čekárny v Tupci v celkové výši 200 tis. Kč. Úkol trvá. Bude proveden návrh řešení širšího území veřejného prostranství v Tupci. Postupné jednání s projektanty. Posouzení stavu lip u kapličky zřejmě bude potřeba skácení 2 lip. (bude proveden dendrologický průzkum) 11) ZOV schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků dle žádosti. Úkol trvá. Majitelé provedou geometrické zaměření. Obec Veselíčko Volební období

2 2B) Kontrola usnesení 9/2011 1A) ZOV schválilo program jednání. 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu A. Panákovou a D. Giblovou. 2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 7/ B) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 8/ C) ZOV bere na vědomí informaci týkající se pronájmu pozemků ve Podána informace p. Benešovi, vlastnictví obce parcelních čísel 481/1 a 481/3. ZOV schvaluje řešit odkup insolvenčnímu správci majetku nebo pronájem uvedených parcel až s novým majitelem nemovitosti stojící na pozemku. 3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. 3B) ZOV bere na vědomí zvýšení placení na ČOV Osek nad Bečvou o 40. tis Kč za poskytování služeb spojených s odvozem a likvidací odpadních vod, septiků a žump. Tato žádost bude zapracována do rozpočtu obce na rok Starosta obce Osek nad Bečvou byl informován. 4) ZOV bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. 5) ZOV schvaluje rozpočtové opatření 2011/4. 6A) ZOV ruší organizační složku Klub pro děti a rodiče. 6B) ZOV schvaluje zřízení komisí Klub pro děti a rodiče a Klub seniorů. Samostatný bod. Jejich personální obsazení bude schvalovat na příštím jednání. 7) ZOV projednalo aktualizaci organizačního řádu obce a doporučuje Samostatný bod. schválit na dalším ZOV po zapracování několika doplnění. 8) ZOV pověřuje k vykonání veřejnosprávní kontroly příspěvkové Úkol trvá (únor 2012) organizace Mateřská škola Veselíčko pp. D. Giblovou a I. Lehnertovou v měsíci únoru ) ZOV bere na vědomí výsledek výběrového řízení na technického pracovníka obce, kterým bude p. Jiří Suchánek. Podepsána PS. P. Suchánek nastoupil Týdenní porady všech pracovníků obce budou bývat v pátek. Vyhlášeno 10) ZOV schvaluje vyhlášení záměru pronajmout prostory v přízemí budovy obecního úřadu pro služby občanům. 11A) ZOV bere na vědomí výsledky vyhlášky na vlastnické právo Úkol trvá. k památkám na katastru obce Veselíčko. ZOV pověřuje starostu obce zapsat vlastnictví památek do katastru nemovitostí na Katastrálním úřadě. 11B) ZOV pověřuje starostu k jednání se Statutárním městem Přerov na Úkol trvá. převedení pozemků zámeckého kopce v k. ú. Veselíčko a částí pozemků, na kterých stojí kulturní památky sochy, kříže apod. do vlastnictví obce. 12) ZOV bere na vědomí zprávu z jednání kulturní komise. Podklad pro Ceny obce bude zpracován do dalšího jednání ZOV. 13A) ZOV schvaluje žádost o závazné stanovisko povolení k trvalému provozu stavby Rekonstrukce kravína K 96 Veselíčko. 13B) ZOV schvaluje vyhlášení záměru o směnu pozemků po geodetickém zaměření na náklady žadatele. 13C) ZOV pověřuje starostu k dořešení parkovacích ploch u Mateřské školy. 13D) ZOV schvaluje zajištění svozu velkého domovního odpadu 2x ročně (jaro, podzim). Připraveno pro ZD. Jednání Realizuje se. Návrh je k dispozici. Úkol trvá. Předloženy další požadavky. Domovní odpad domluven na na 3 místech. Usnesení ke kontrole usnesení: 2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 8/ B) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 9/ ) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 3A) Časované akce: 5. a Kontrola KUOK v MŠ (viz protokol) Obec Veselíčko Volební období

3 Kontrola KUOK na výkon přenesené působnosti (výběr poplatků) viz zpráva Účast na konferenci UNIVES pořádané UP v Olomouci Audit dílčí přezkoumání hospodaření (viz zpráva) , Veřejná prezentace projektů do 3. Výzvy MAS ZB Schůze honebního společenstva MSV VH MR Lipensko, mj. zvýšení členských příspěvků 10 Kč na obyvatele obce, bannery MRL Schůzka pracovníků obce předávání zkušeností Podzimní slavnost, Tupec zámek Porada ORP v LnB (viz podklady z jednání) , 9.00 Den malých obcí, Vyškov Vyvěšení vlajky SMS na podporu řešení RUD , Valná hromada MAS ZáhoříBečva, schvalování projektů 3. výzvy Projekty Nová sportovní plocha v sokolovně (fiche 5) a Revitalitace veřejného prostranství U kovárny (fiche 4) nepodpořeny (viz slovní komentář a podklady), projekt Dobré zprávy pro záhorské vesnice: Nový produkční digitální tiskový stroj (fiche 2, podnikatel) podpořen nastoupil nový pracovník Jiří Suchánek, první páteční týdenní porada pracovní schůzka ke zpracování projektové dokumentace nasvícení zámku a francouzské zahrady, prohlídka na místě (Kubeša, Jandová, Bém) 3B) Plánované akce: Závěrečná kontrolní prohlídka rekonstrukce kravína K96 Veselíčko Závěrečná kontrolní prohlídka Odvodnění účelové komunikace (lokalita U Topolu) Pojízdný seminář MAS ZáhoříBečva k Vesnici roku (účast 2 zástupců obce Patrmanová, Giblová, lze další) Prezentace veřejného osvětlení (LED svítidla) v Dolním Újezdě od Možnost účasti zástupců obce Školení velitelů jednotek SDH z hasebního obvodu LnB Národní konference Venkov Setkání důchodců v KD Záhorská Veselice Setkání s projektanty a památkáři na místě v parku projekt Nová cesta v zámeckém praku + projekt nasvícení Dobré světlo pro zámecký park 3C) Další aktivity a informace: Provádí se modernizace prostor výčepu a kuchyně v KD v Tupci (nové vybavení, podlahy, elektřina) Vydány VN 21 Dokončuje se prospekt k zámeckému parku, cca 20 stran, formát A6 / příprava infocedule do parku Potřeba dořešení opravy infotabule MR Lipensko v parku T. Bernhauer Připomínkování jízdního řádu veřejné dopravy (nutnost lepšího napojení autobusů z LnB v D. Újezdě směrem na Veselíčko) Nakoupena laminovačka, možnost laminování informací, cedulí apod. Hasiči dotace KUOK na provoz / pořízení cedule na hasičárnu (viz znak) a knihovnu (ještě zvážit výhledově Kulturní dům při výměně vstupních dveří do KD) Řešení odvodnění pozemku Hudcová, Schovajsa (písemný souhlas), prokopání vpusti, i druhou etapu zajistí pracovníci OÚ Propagační předměty obce (papírové tašky na dárky, propisky, aj. drobné předměty apod.) např. do tombol pro akce spolků, na plesy, pro návštěvy apod. Nabídka DÚŘ na kompostárnu, firma Artezis (příliš vysoká cena), Artezis potřeba dořešit provozní řád skládky Obec Veselíčko Volební období

4 Chodí nabídky na pasportizaci komunikací (Geofactor, Dohnal), byla oslovena fma Geodetika Prostějov, která spravuje obcí využívaný MISYS, aby podala nabídku, bude to povinnost mít elektronickou pasportizaci Nabídka z Knihovna Lipník n/b na Projekt Internetizace Knihoven (PIK), řešení vlastní internet na OÚ a wifi v KDR Potřeba bude vybavení dílny v garážích, skříně, regály, úklid stodoly 3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. 4) Aktualizace organizačního řádu obce Předložen v písemné podobě na základě připomínek na minulém jednání a po úpravách a doplněních. OŘ byl rozeslán členům zastupitelstva. Náměty: Diskuse o nově doplněných úpravách. Schválen návrh p. Lehnerta, aby byla do organizačního řádu rozpracovány činnosti projektového týmu (resp. projektových týmů), uvedených v části první, oddíl IV., písmeno D, čl. 1) jako vložený nový oddíl V. případně další úpravy. Aktualizace přílohy: budou doplněni členové komisí Klubu pro děti a rodiče a Klubu důchodců Aktualizace přílohy: upravený znak obce pro lepší potřeby tisku a černobílou verzi. 4) ZOV schvaluje doplnění organizačního řádu o nový oddíl ke struktuře obecního úřadu a navrhuje schválit organizační řád jako celek na dalším jednání ZOV. 5) Pronájem prostor v přízemí budovy obecního úřadu Zájemce p. Gibalová. Rekonstrukce podlahy v kadeřnictví a chodbě. Starosta připraví nájemní smlouvu pro provozovnu kadeřnictví včetně výše nájemného. Schválení nájemní smlouvy na dalším jednání ZOV při splnění podmínek (KHSO aj.) 5A) ZOV schvaluje pronájem prostor v přízemní OÚ pro provozovnu kadeřnictví. 5B) ZOV pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy pro provozovnu kadeřnictví s p. Gibalovou. 6) Projekt do programu Obnova kulturních památek Olomouckého kraje Informace o PPKPP 2012, uzávěrka OKP tis. 50% dotace (projekt park) OSDA do 50 tis., až 100% dotace PKA do 25. tis. (možnost pro spolky v obci) Obec Veselíčko Volební období

5 Potřeba vyhlášení výběrového řízení, smlouva s dodavatelem musí být povinnou přílohou žádosti. Termíny: vyhlášení / Uzávěrka / Jednání VK Kritéria: Nabídková cena 50% / Termín dodání 10% / Délka záruky: 20% / Zkušenosti 30% Výběrová komise: členové zastupitelstva, kteří se mohou zúčastnit P. Pospíšil navrhl záměr zpracovat projekt na opravu drobných památek v obci. Zazněl i návrh věnovat se mapování památek a přípravě studií obnovy památek i na úrovni MR Lipensko. Starosta informoval o možných zdrojích v PORV MMR A) ZOV schvaluje podání projektu do programu Podpory kultury a památkové péče / Obnova kulturních památek (PPKPP/OKP) Olomouckého kraje na havarijní opravu kvadrilonu (kašny), kamenných zdí na terase, bazénku a schodiště ve francouzské zahradě zámeckého parku. 6B) ZOV schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu Obnova kamenných prvků ve francouzské zahradě zámeckého parku ve Veselíčku. V nabídce musí být rozpočet na celek i na jednotlivé čtyři části projektu a návrh obnovy. Vyhlášení Termín uzávěrky 25. listopadu Jednání výběrové komise Kritéria: Nabídková cena 50% / Termín dodání 10% / Délka záruky: 20% / Zkušenosti 30%. 6C) ZOV schvaluje přípravu projektu na obnovu místních památek v obci (sochy a kříže) do PORV MMR 2012 DT4. 6D) ZOV schvaluje záměr předložit MR Lipensko možnost projektu na mapování památek a výměnu zkušeností s obnovou památek za mikroregion Lipensko do PORV MMR 2012 DT3. 7) Ustavení nových komisí Klub pro děti a rodiče, Klub seniorů Návrh složení KDR: A. Panáková předseda, Z. Hradilová, P. Ryšánková, P. Skopalová, M. Štenglová, I. Bouchalová Návrh složení KD: D. Giblová předseda, M. Dokoupilová, L. Navrátilová, St. Čočková, B. Šedová Předložen plán činnosti KDR. Diskuse o možném názvu Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) místo Klubu důchodců. Jeho činnost i setkávání bude pokračovat i nadále. Obec ve spolupráci s dalšími spolky uspořádá studijní cestu obce do Poodří Bartošovice (zámek ve vlastnictví obce, zámecký park, muzeum aj.), Kunín (zámek obce, park), Jeseník nad Odrou, Vražné (Mendelův dům) apod. 7A) ZOV schvaluje složení komise Klub pro děti a rodiče: předseda Alžběta Panáková a členové: Zuzana Hradilová, Petra Ryšánková, Petra Skopalová, Monika Štenglová a Irena Bouchalová. Obec Veselíčko Volební období

6 7B) ZOV schvaluje složení komise Sbor pro občanské záležitosti: předseda Dana Giblová a členové: Miroslava Dokoupilová, Ludmila Navrátilová, Stanislava Čočková a Božena Šedová. 7C) ZOV bere na vědomí návrh rozpočtu a plán akcí KDR na rok D) ZOV schvaluje uspořádání studijní cesty pro zástupce všech spolků a institucí z obci do regionu Poodří (jaro 2012). 8) Oslavy Silvestra 2011 Příprava Silvestra 2011 pod záštitou obce ve spolupráci se spolky a organizacemi obce. ZOV schvaluje uskutečnit oslavy Silvestra 2011 u napoleonského památníku. 9) Různé A) Opatrovnictví obce řešení situace p. Poláška opatrovníkem obce. B) Informace z jednání Školské komise a návrh na další členy komise C) Harmonogram přípravy rozpočtu 2012 Předložen návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Náměty pro rozpočet 2012: do Komise strategického rozvoje obce ZOV bude projednávat zařazení aktivit do rozpočtu Aktualizaci Plánu rozvoje obce bude ZOV projednávat Finanční výbor bude projednávat návrh rozpočtu (po budou známy celkové daňové příjmy 2011 / audit obce) ZOV bude schvalovat rozpočet (druhá středa v měsíci) D) Žádost o úpravu finančních částek v rámci rozpočtu MŠ Veselíčko E) Urgence vyúčtování dotace poskytnuté TJ Sokol ve výši 5 tis. Kč. 9A) ZOV bere na vědomí informaci opatrovníka J. Gogely k opatrovnictví Dobroslava Poláška. 9B) ZOV bere na vědomí informace z jednání školské komise Náměty budou zapracovány do návrhu rozpočtu obce na rok C) ZOV vyzývá místní spolky, instituce a občany, aby předložili do písemné náměty akcí a aktivit pro rozpočet obce na rok ZOV bude projednávat zařazení aktivit do rozpočtu D) ZOV schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Veselíčko přesun mezi položkami Obec Veselíčko Volební období

7 v rámci rozpočtu. Úpravou nedojde k překročení stanoveného rámce. 9E) ZOV pověřuje místostarostku k vyřízení vyúčtování dotace poskytnuté TJ Sokol. ZOV ukončeno v Veselíčko Zapsala: A. Giblová Ověřili: J. Lehnert, L. Pospíšil Obec Veselíčko Volební období

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu email: urad.veselicko@iol.cz www.obecveselicko.cz Zápis a Usnesení 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 7. 12. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni:

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více