Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu"

Transkript

1 Zápis a Usnesení 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Panáková, Pospíšil, Suchánek, Šulák Nepřítomni: Omluveni: p. Motyka Počet členů ZOV: 8 zastupitelstvo je usnášení schopné, v souladu s ustanovením 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hosté: Veřejnost: M. Štenglová, R. Zábranský, 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1A) ZOV schválilo program jednání. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2) Kontrola usnesení 10/2011 3) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 4) Aktualizace organizačního řádu obce 5) Provozní a návštěvní řád Zámeckého parku Veselíčko 6) Odpisový plán 7) Převod památek do vlastnictví obce 8) Výměna pozemků (dle usnesení 13B z jednání 9/2011) 9) Smlouva o pronájmu prostor v přízemí budovy obecního úřadu 10) Rozpočtové opatření 2011/6 11) Rozpočtové provizorium 12) Návrh aktivit a investic pro rozpočet roku ) Pravidla pro udělování Cen obce 14) Různé 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu J. Gogelu a A. Panákovou. 2A) Kontrola usnesení 8/2011 2B) ZOV bere na vědomí žádost o opětovné projednání pronájmu pozemků ve vlastnictví obce parcelních čísel 481/1 a 484/3 pro potřeby občanského sdružení Ranč Mustang Veselíčko a trvá na výši pronájmu Kč za rok, ve splátkách Kč dopředu na čtvrtletí. Starostu pověřuje písemně odpovědět žadateli. 9) ZOV ruší výběrové řízení na realizaci autobusové čekárny v Tupci a pověřuje starostu k dořešení realizace autobusové čekárny v Tupci v celkové výši 200 tis. Kč. Dohoda podepsána. Nájemné uhrazeno. Úkol trvá. Bude proveden návrh řešení širšího území veřejného prostranství v Tupci. Postupné jednání s projektanty. Posouzení stavu lip u kapličky zřejmě bude potřeba skácení 2 lip. 11) ZOV schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků dle žádosti. Majitelé provedli geometrické zaměření. Samostatný bod. Obec Veselíčko Volební období

2 2B) Kontrola usnesení 9/2011 8) ZOV pověřuje k vykonání veřejnosprávní kontroly příspěvkové Úkol trvá. organizace Mateřská škola Veselíčko pp. D. Giblovou a I. Lehnertovou v měsíci únoru A) ZOV bere na vědomí výsledky vyhlášky na vlastnické právo Úkol trvá. Samostatný bod. k památkám na katastru obce Veselíčko. ZOV pověřuje starostu obce zapsat vlastnictví památek do katastru nemovitostí na Katastrálním úřadě. 11B) ZOV pověřuje starostu k jednání se Statutárním městem Přerov na Úkol trvá. převedení pozemků zámeckého kopce v k. ú. Veselíčko a částí pozemků, na kterých stojí kulturní památky sochy, kříže apod. do vlastnictví obce. 13C) ZOV pověřuje starostu k dořešení parkovacích ploch u Mateřské školy. Úkol trvá. V návrhu rozpočtu na rok B) Kontrola usnesení 10/2011 1A) ZOV schválilo program jednání. 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu J. Lehnerta a L. Pospíšila. 2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 8/ B) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 9/ A) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. 4) ZOV schvaluje doplnění organizačního řádu o nový oddíl ke struktuře Samostatný bod. obecního úřadu a navrhuje schválit organizační řád jako celek na dalším jednání ZOV. 5A) ZOV schvaluje pronájem prostor v přízemní OÚ pro provozovnu kadeřnictví. 5B) ZOV pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy pro provozovnu kadeřnictví s p. Gibalovou. Prostory obnoveny, nová podlaha. Smlouva připravena. Samostatný bod. 6A) ZOV schvaluje podání projektu do programu Podpory kultury a památkové péče / Obnova kulturních památek (PPKPP/OKP) Olomouckého kraje na havarijní opravu kvadrilonu (kašny), kamenných zdí na terase, bazénku a schodiště ve francouzské zahradě zámeckého parku. 6B) ZOV schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu Obnova kamenných prvků ve francouzské zahradě zámeckého parku ve Veselíčku. V nabídce musí být rozpočet na celek i na jednotlivé čtyři části projektu a návrh obnovy. Vyhlášení Termín uzávěrky 25. listopadu Jednání výběrové komise Kritéria: Nabídková cena 50% / Termín dodání 10% / Délka záruky: 20% / Zkušenosti 30%. 6C) ZOV schvaluje přípravu projektu na obnovu místních památek v obci (sochy a kříže) do PORV MMR 2012 DT4. 6D) ZOV schvaluje záměr předložit MR Lipensko možnost projektu na mapování památek a výměnu zkušeností s obnovou památek za mikroregion Lipensko do PORV MMR 2012 DT3. 7A) ZOV schvaluje složení komise Klub pro děti a rodiče: předseda Alžběta Panáková a členové: Zuzana Hradilová, Petra Ryšánková, Petra Skopalová, Monika Štenglová a Irena Bouchalová. 7B) ZOV schvaluje složení komise Sbor pro občanské záležitosti: předseda Dana Giblová a členové: Miroslava Dokoupilová, Ludmila Navrátilová, Stanislava Čočková a Božena Šedová. 7C) ZOV bere na vědomí návrh rozpočtu a plán akcí KDR na rok D) ZOV schvaluje uspořádání studijní cesty pro zástupce všech spolků a institucí z obci do regionu Poodří (jaro 2012). 8) ZOV schvaluje uskutečnit oslavy Silvestra 2011 u napoleonského památníku. 9A) ZOV bere na vědomí informaci opatrovníka J. Gogely k opatrovnictví Dobroslava Poláška. 9B) ZOV bere na vědomí informace z jednání školské komise Náměty budou zapracovány do návrhu rozpočtu obce na rok C) ZOV vyzývá místní spolky, instituce a občany, aby předložili do písemné náměty akcí a aktivit pro rozpočet obce na rok ZOV bude projednávat zařazení aktivit do rozpočtu Žádost podána Dvě nabídky. Vybrána levnější. Řeší se. Program je vyhlášen. Uzávěrka do Řeší se. Rada MRL souhlasila, bude VH MRL. Kontaktování Řeší se příprava. Předložen plán akcí Obec Veselíčko Volební období

3 9D) ZOV schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Veselíčko přesun mezi položkami v rámci rozpočtu. Úpravou nedojde k překročení stanoveného rámce. 9E) ZOV pověřuje místostarostku k vyřízení vyúčtování dotace poskytnuté TJ Sokol. provedeno provedeno. Usnesení ke kontrole usnesení: 2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 8/ B) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 9/ C) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 10/ ) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 3A) Časované akce: Nová Hradečná, seminář, veřejné zakázky Revize topení v KD Olomouc, předsednictvo SPOV OK Putování po oceněných obcích v rámci Vesnice roku (AG, PP) Přerov, Muzeum Komenského Sedlčany, Prčice, Národní konference Venkov Přerov, Muzeum Komenského Setkání důchodců v KD Záhorská veselice v KD Červenka, certifikace značky HANÁ regionální produkt, jednání s MAS Záhoří Bečva a RP Regionu Hranicko o vymezení území Jednání KŽP s projektanty a památkáři k nové jižní cestě v zámeckém parku a odvodnění, dále ke zpracování studie nasvětlení zámku a francouzské zahrady Vánoční jarmark Rada MR Lipensko Náměšť na Hané, seminář Architektura a veřejná prostranství Mikuláš, KD 3B) Plánované akce: 10. a oslavy MŠ PSPOV OK Valná hromada MR Lipensko, Veselíčko Územní plán Lazníky, Osek n. B. 3C) Další aktivity a informace: Jízdní řád. Upravil se dle námětů obce VaK informace o zvýšení vodného Veolia informace o zvýšení jízdného od o 1 Kč, o 2 Kč u více zón Obnova kuchyně, výčepu a elektřiny v KD Dokončení výsadby v parku Řešení veřejné služby (nový systém) Vyrozumění o krádeži poklopů MR Lipensko vyšší příspěvky z 5 na 10, Kč MR Lipensko nové bannery obce Propagace obce (složka, pexeso, mapa, leták) Připravena publikace Zámecký park Obec Veselíčko Volební období

4 3D) Projekty / Nabídky: Chodí nabídky na řešení odpadů Zpracovává se DÚR na kompostárnu Nabídky na dokumentaci VP Tupec Připomínky a diskuse: 3) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. 4) Aktualizace organizačního řádu obce Členové ZOV měli aktualizovaný organizační řád obce k nahlédnutí a k připomínkování. Návrh p. Pospíšila, aby se členové komisí více angažovali v projektových týmech. Úprava bodu V. C. čl. 1, bod 6 Starosta předkládá ZOV náměty pro dlouhodobý rozvoj obce. P. Lehnert navrhl, že podle zákona o obcích nemusí ZOV organizační řád schvalovat, že je to v kompetenci starosty. Příloha č. 1 ZOV bere v souladu s 102 odst. 2 písm. o zákona o obcích na vědomí aktualizaci organizačního řádu obce. 5) Provozní a návštěvní řád Zámeckého parku Veselíčko Předloženo písemně. A. Panáková uvedla, že řád je v některých pasážích hodně podrobný. Starosta uvedl, že na venkovních cedulích v parku bude pouze výtah z provozního řádu. Návrh na doplnění v případě pořádání různých akcí, včetně letních zábav, kdy bude park zavřen, zajištění úklidu prostor parku aj. Provozní řád Zámeckého parku Veselíčko bude umístěn na internetových stránkách. Příloha č. 2 ZOV schvaluje Provozní a návštěvní řád Zámeckého parku Veselíčko. 6) Odpisový plán Obce mají povinnost k povinnost odpisovat majetek. Schválení je dle nejnovějšího výkladu v kompetenci starosty. ZOV bere na vědomí odpisový plán. Obec Veselíčko Volební období

5 7) Převod památek do vlastnictví obce Na základě veřejné vyhlášky Obec Veselíčko v souladu s ustanovením 135 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) požádala o vlastnictví všech památek. Vyvěšeno: Sejmuto: ZOV pouze vzalo na vědomí. Je potřeba se usnést, že bere do svého vlastnictví. ZOV bere do vlastnictví obce tyto památky: Kříž na křižovatce u obecního úřadu Socha sv. Antonína Paduánského na křižovatce cest na Svrčov Kříž u požární zbrojnice Kaple P. Marie na zámeckém vrchu Památník obětem II. Světové války v parčíku poblíž obecního úřadu Kříž ústřední na hřbitově Socha P. Marie Bolestné před čp. 86 Boží muka P. Marie Lurdské v lesích za potokem Lukavec Kaple sv. Jana Nepomuckého místní část Vicinov Kaple sv. Františka Serafinského na návsi v Tupci Kříž u kaple v Tupci Zvonička u hasičské zbrojnice Socha sv. Aloise při bočním vstupu do zámeckého parku Socha sv. Antonína Paduánského v polích na konci aleje u zámku Socha sv. Floriana v předzámčí Socha sv. Josefa v předzámčí Pomník na vojenském pohřebišti v lese nad obcí Socha sv. Felixe u lomu 8) Výměna pozemků (dle usnesení 13B z jednání 9/2011) Provedeno geometrické zaměření. Rozdělen pozemek 251/27 a 251/30. Za předpokladu stejné výměry. Veškeré náklady hradí žadatel. ZOV schvaluje vyhlášení záměru ke směně pozemků 251/30 za 210/32, 314/11 a 414/1. 9) Smlouva o pronájmu prostor v přízemí budovy obecního úřadu Vyvěšen záměr pronajmout. Nájemné 200 Kč/m2 rok + energie 1000, / měsíc. Nájemné hrazeno čtvrtletně předem. ZOV schvaluje smlouvu o pronájmu prostor pro kadeřnictví p. Gibalové. Obec Veselíčko Volební období

6 10) Rozpočtové opatření 2011/6 Předloženo písemně. 10A) ZOV schvaluje rozpočtové opatření 2011/6 dle přílohy. 10B) ZOV pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opatření do konce roku 2011 v plném rozsahu. 11) Rozpočtové provizorium Rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby schválení rozpočtu na rok Schválení pravidel. Výše je ve výši 1/12 rozpočtu ZOV schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby schválení rozpočtu na rok 2012 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2011 na 1 měsíc. 12) Návrh aktivit a investic pro rozpočet roku 2012 Předloženo písemně. Viz příloha. Po diskusi doplněno k bodu B12 nákup příkopového ramena, doplněn bod B22 řešení veřejného osvětlení nad podvesní loukou, B23 obnova bytového fondu výměna oken na č.p.7. Návrh investic bude zapracován do návrhu rozpočtu dle jeho výše. Příloha č. 3 Předložen předběžný plán akcí na rok Příloha č. 4 Informace o vypsaných dotačních programech POV MMR 2012 (uzávěrka 17.2.), POV OK 2012 (uzávěrka ). 12A) ZOV schvaluje plán investic pro rozpočet roku ) Pravidla pro udělování Cen obce Předloženo písemně. Návrh na vyřazení zvláštního ocenění. Vyhlášení možnosti ocenění. Návrh na rozdělení hlasování: nejprve schválení pravidel a poté případné vyhlášení. ZOV neschvaluje Pravidla pro udělování Cen obce. Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 0 Obec Veselíčko Volební období

7 14) Různé A) Cesta Poodří pátek 9. března. Oslovit všechny spolky na zájemce prostřednictvím kulturní komise. (ZOV 9; SDH 5, TJ Sokol 5, Záhoří 3, MSV 3, KDR 3, SPOZ 3, MŠ 3, DDŠ 3, Zahrádkáři 5) B) Parkoviště u MŠ p. Zábranský žádá nájem cesty, která vede k MŠ, za 6. tis Kč ročně, nesouhlasí se zatravňovacími plochami, diskuse k vyřízení případného věcného břemene, diskuse k délce smlouvy na 1510 let. C) MŠ věcné a mzdové režie (ZOV doporučuje předložit podrobný výpočet) D) Osvětlení v parku. Připomínka, že je slabé, v průběhu roku bude řešeno (větší svítivost) E) Osvětlení úřední desky bude řešeno. 14 A) ZOV bere na vědomí informaci o studijní cestě pořádané obcí do Poodří B) ZOV schvaluje nájem parkovací plochy a příjezdové plochy k mateřské škole ve výši 6. tis. Kč ročně na dobu 5 let. 14 C) ZOV neschvaluje navýšení věcné a mzdové režie Mateřské škole Veselíčko. Požaduje předložit podrobný výpočet navýšení částky. Výsledek hlasování: PRO: 0, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 2 ZOV ukončeno v Veselíčko Zapsala: A. Giblová Ověřili: J. Gogela, A. Panáková Obec Veselíčko Volební období

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více