Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu"

Transkript

1 Zápis a Usnesení 2/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Motyka, Panáková, Pospíšil, Suchánek, Šulák, Lehnert Nepřítomni: Omluveni: Počet členů ZOV: 9 zastupitelstvo je usnášení schopné, v souladu s ustanovením 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hosté: Veřejnost: p. Čočková 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1A) ZOV schválilo program jednání. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2) Kontrola usnesení 1/2012 3) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 4) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. 5) Stanovení cen vodného a odvozu odpadů 6) Rozpočet obce na rok ) Projekt obce do Programu Pro budoucnost (Nadace OKD) 8) Různé doplněny body: a) vybavení obecní hospody U kovárny, b) řešení prostranství pod Veselím c) nájemné za akce v KD Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu J. Lehnerta a L. Pospíšila. Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 2A) Kontrola usnesení 8/2011 9) ZOV ruší výběrové řízení na realizaci autobusové čekárny v Tupci a pověřuje starostu k dořešení realizace autobusové čekárny v Tupci v celkové výši 200 tis. Kč. Kontrola usnesení 9/2011 8) ZOV pověřuje k vykonání veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Veselíčko pp. D. Giblovou a I. Lehnertovou v měsíci únoru B) ZOV pověřuje starostu k jednání se Statutárním městem Přerov na převedení pozemků zámeckého kopce v k. ú. Veselíčko a částí pozemků, na kterých stojí kulturní památky sochy, kříže apod. do vlastnictví obce. Kontrola usnesení 11/ B) ZOV pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opatření do konce roku 2011 v plném rozsahu. 11) ZOV schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby schválení rozpočtu na rok 2012 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2011 na 1 měsíc. Únor. Informace o plnění RO 2011/7 Informace podána na finančním výboru. Obec Veselíčko Volební období

2 Kontrola usnesení 1/2012 1A) ZOV schválilo program jednání. 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřovateli zápisu D. Giblovou a J. Motyku. 2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 8/2011. ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 9/2011. ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 11/ B) ZOV schvaluje směnu pozemků 251/30 za 210/32, 314/11 a 414/1. Provedeno. Náklady spojené se směnnou smlouvou bude hradit žadatel p. Slaměník. 2C) ZOV bere na vědomí žádost o navýšení věcné a mzdové režie Mateřské Provedeno, Vysvětleno na FV. školy Veselíčko a doporučuje se zabývat v rozpočtu obce. Navrženo do rozpočtu A) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. 3B) ZOV bere na vědomí ustavení pracovní skupiny k možnosti odkoupení Jednání objektu u Braunerů a zřízení Obecního domu. s projektantem a statikem domluva termínu od Je potřeba připravit záměr využití na KuK, od ) ZOV schvaluje podání žádosti na vybavení jednotky SDH ve výši 70 tis. Žádost podána. Kč. 5) ZOV schvaluje podání žádosti do POV OK 2012 a PORV MMR 2012 na akce: a) revitalizace veřejného prostranství U kovárny a výměna zastávky v Tupci; b) aktualizace územního plánu obce; c) obnova vybavení mateřské školy a naučná stezka pro děti; d) vydání publikace o architektuře venkova; e) rekonstrukce místních památek sochy a kříže. 6) ZOV schvaluje realizaci nového dopravního značení v obci dle výsledků vyjádření dopravního inspektorátu a informační tabule v obci v jednotném duchu. 7) ZOV schvaluje vyhlášení Programu podpory spolků dle stejných parametrů jako v roce 2011 s výší podpory Kč. Program a) pro registrované místní spolky s právní subjektivitou Program b) pro místní komise a skupiny občanů bez právní subjektivity 8A) ZOV schvaluje hrazení ztráty dopravce Veolia. 8B) ZOV neschvaluje řešení veřejné služby za nynějších podmínek. 8C) ZOV neschvaluje pronájem KD na prodejní akce. 8D) ZOV neschvaluje žádost pp. Peterkových na změnu územního plánu. 8E) ZOV schvaluje řešení přístupové cesty a návazné oblasti pro bydlení v lokalitě nad hřbitovem. Řeší se. Uzávěrky jsou 17. a Uskutečnily se akce zapojení veřejnosti v MŠ k projektu Páteční škola (26.1.) Jednání MRL ke komunální technice (30.1.). Nacenění restaurování soch. Nabídky zastávek. apod. Řešení vzhledu cedulí. Kovové. Vyhlášeno. Zveřejněno. Zaslán dopis. Usnesení ke kontrole usnesení: 2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZOV 8, 9, 11/2011 a 1/ ) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva 3A) Aktivity a informace: Audit obce: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dobrá práce p. Lehnertové. Protokol o závěrečné kontrole na LEADER ČR 2007 uzavřeno úspěšně. Nová pojistná smlouva pro pojištění podnikatelských rizik TREND 7 na veškerý nemovitý majetek obce včetně parku i movité části. Pojištění za nižší částky. Celkově nižší platba pojistného. Tříkrálová sbírka. Vybralo se Kč. Obec Veselíčko Volební období

3 Výroční zpráva o knihovnách ORP LnB. Vydání stavebního povolení na dálnici: SO 154 VPÚK LubeňVeselíčko. 3B) Časované akce: 7.1. Výroční schůze SDH v KD Olomouc, KUOK vyúčtování projektu MRL, jednání SPOV OK Výroční schůze Záhoří, o. s Regiontour, Brno projekty a novinky v cestovním ruchu Jednání o projektu do PORV MMR se zapojením MŠ Podání projektu na vybavení SDH Myslivecký ples v KD Finanční výbor Audit obce Veřejné projednávání projektu do PORV MMR Páteční škola Kontrola uzavřené skládky, KÚOK Rada MR Lipensko Informace SMS: 1.2. v PSP otevřeno téma RUD, Jednání o budoucnosti škol VH MAS ZáhoříBečva (samostatně 3D) 3.2. Informace o návštěvě starosty v obci Veselíčko u Milevska, publikace obce a památek 4.2. Dětský karneval 7.2. jednání SPOV ČR, Praha: důchodová reforma, nová pravidla veřejných zakázek, nové plánovací období EU (jednání o IROP) aj Jednání starostů obcí ORP LnB: Správa základních registrů, spalovna, dálnice, OZV veřejný pořádek, místní poplatky; tomboly výjimka ministra (viz Finanční zpravodaj 2/2012), ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ŽP aj.), nová legislativa ve školství: jmenování ředitelů na 6 let (potvrzení, nebo konkurz) 3C) Plánované akce: 9.2. Jednání s projektantem k odvodnění parku Ples hasičů Prohlídka objektu bývalé hospody U Braunerů Obecní dům Jednání Kulturní komise, VH SPOV OK, Kralice na Hané Kompostárna Veselíčko: Jednání zastupitelů, firmy, okolních obcí a využivatelů o kompostárně Jednání se stavebním úřadem LnB ke kompostárně Ples rybářů 3D) Další aktivity a informace: Řešení pozemkové parcely 33/2 s ÚZSVM Možnost dotace na úklidové vozy z OPŽP Program EFEKT, úspory ve veřejném osvětlení Přihlášení do Zlatého erbu 2012 Možnost vytvoření nové MAS Lipensko ze severní části MASZB: Postupné jednání s obcemi o stavu MAS ZB: Jezernice, Bohuslávky, Lipník, Prosenice, Osek. VH MAS ZB 2.2. potvrdila uzavřenost organizace a neochotu ke změnám. 3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. Obec Veselíčko Volební období

4 4) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. Dle žádosti. Pozemek výstavby p. Juřeny. ZOV schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. na pozemcích 1106/1, 1136/3 a ) Stanovení cen vodného a odvozu odpadů Stočné za rok m 3 odpadní vody x 12, Kč/m 3 = , Kč Stočné za rok m 3 odpadní vody x 9, Kč/m 3 = , Kč méně o 83394, Kč Odpady platících občanů x 350, Kč/občan = , Kč Odpady platících občanů x 450, Kč/občan = , Kč více o 83500, Kč Platba za stočné je služba a celá částka je započítávána do obratu k registraci k DPH. Poplatek za TKO je daňovým poplatkem a do obratu k registraci k DPH se nezapočítává. ZOV schvaluje snížení ceny stočného z 12 na 9 Kč/m3. ZOV schvaluje zvýšení ceny odpadů z 350 na 450 Kč. 6) Rozpočet obce na rok 2012 Návrh předsedy finančního výboru na zpracování podrobnějšího komentáře k rozpočtu na rok Finanční výbor doporučuje ke schválení návrhu rozpočtu na rok 2012 obce Veselíčko. Schodek rozpočtu je kryt položkou 8115 zůstatek z minulých období. Zápis z jednání finančního výboru bude předložen na dalším jednání ZOV. L. Pospíšil dal podnět pro výměnu oken na obecní budově č. 7. Tato situace bude řešena v dalších letech v návaznosti na získání dotace. Možnost výměny oken v případě spolufinancování nájemníků bytů či jiné varianty. Doplněno: včetně zprávy z jednání finančního výboru. ZOV schvaluje rozpočet obce na rok 2012 dle přílohy. 7) Projekt obce do Programu Pro budoucnost (Nadace OKD) Oslavy napoleonské ve Veselíčku (v rámci Týneckých napoleonských slavností výročí Napoleonova tažení do Ruska.) Uzávěrka Granty OKD 2012 je Pro radost: Dotace max Kč. Napoleonské slavnosti Pro budoucnost: max Kč. Park, naučná stezka ZOV schvaluje uspořádání napoleonských oslav a žádosti o Obec Veselíčko Volební období

5 dotace na Nadaci OKD do programu Pro radost (napoleonské slavnosti) a Pro budoucnost (naučná stezka, park). 8) Různé 8A) Návrh na zakoupení nových krbových kamen za zvýšení nájmu za prostory budovy Hospůdky U Kovárny v případě. Na dobu 3 let zvýšení nájemného. Návrhy na zvýšení cca 1000 Kč čtvrtletně, nebo 500 Kč měsíčně dle ceny zakoupení kamen. 8B) Žádost p. Pohanky na zbudování parkovací plochy na obecním pozemku na příjezdové cestě od Oseka n. B. Provede se zpevnění daného úseku vhodným materiálem na náklady obce pro potřeby parkování občanů. 8C) Nájemné za akce v KD za skutečné náklady energie, nájemné za akce v KD pro místní spolky. Nyní je nájemné ve výši 2000 Kč. Celá situace se obsáhle diskutovala. Zpracování pravidel a vydání sazebníku bude navrženo na dalším jednání zastupitelstva. BD) Informace p. L. Pospíšila o úniku vody z rybníka. Prošetření situace. Úklid dřeva, listí a kamení ze zamrzlé plochy rybníka. 8A) ZOV schvaluje zakoupení nových krbových kamen a současně navýšení nájemného za prostory budovy v hospůdce U kovárny. 8B) ZOV schvaluje zpevnění prostor pro potřeby parkování občanů podél příjezdové silnice od Oseka nad Bečvou po místo stanoviště kontejnerů. 8C) ZOV schvaluje vypracování pravidel a sazebníku nájemného na dalším jednání zastupitelstva. 8D) ZOV bere na vědomí informaci p. Pospíšila o úniku vody z rybníka. Starosta prověří situaci. ZOV ukončeno v Veselíčko Zapsala: A. Giblová Ověřili: J. Lehnert, L. Pospíšil Obec Veselíčko Volební období

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis a Usnesení 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 2. 11. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert,

Více

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu email: urad.veselicko@iol.cz www.obecveselicko.cz Zápis a Usnesení 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 7. 12. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 7/2010 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 12 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více