Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV )"

Transkript

1 Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV ) Výtvarná a literární soutěž Evropa ve škole 24. ročník 2014/2015 propozice Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od roku 1999 byl jejím garantem Národní institut dětí a mládeže (NIDM), od má garanci nad soutěží Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení Cíl soutěže: Evropa ve škole je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení. Podmínky soutěže: Letošního ročníku soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve 4 věkových kategoriích, které jsou odstupňované odlišně pro výtvarné a pro literární aktivity: Výtvarníci Literáti 1. kategorie: 4 8 let 1. kategorie: 6 11 let (do 5. ročníku) 2. kategorie: 9 12 let 2. kategorie: let (6. 8. ročník ZŠ + příslušné ročníky víceletých gymnázií) 3. kategorie: let 3. kategorie: let (9. roč. ZŠ + příslušné ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ 4. kategorie: let 4. kategorie: let (3. a 4. ročník SŠ) Motto soutěže tohoto ročníku souvisí s vyhlášením roku 2015 jako Evropského roku rozvojové spolupráce 2015 Evropský rok rozvoje důstojnost pro všechny Témata ke zpracování (nejen pro literáty): Rozvoj je chápán jako proces zlepšování, vedoucí ke vzniku lepší verze než byla předchozí, ze které vycházela. Seberozvoj je pro mnoho lidí majákem, který jim ukazuje světlo v temných vlnách chaosu života. Rozvoj je cesta dopředu Jak rostu a rozvíjím se Můj rozvoj je cestou za poznáním Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc Sám/sama bych to nedokázal(a) Táhneme za jeden provaz // Ve dvou se to lépe táhne Víc hlav víc ví Společně to půjde líp // Spolu to dokážeme Jedním prstem ani oblázek neuzvedneš. Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Japonské přísloví John Maxwell Helen Keller

2 Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc - rozvojová spolupráce se snaží reagovat na nejpalčivější problémy rozvojových zemí, jako jsou např. omezení světové chudoby; podpora vzdělání a odstranění negramotnosti; zlepšení zdraví obyvatel rozvojových zemí; zlepšení ekonomické situace zemí (oddlužení); zlepšení životního prostředí; zlepšení postavení žen ve společnosti (rovnost pohlaví) aj. Jediný smysluplný způsob života je aktivita ve světě, nikoliv aktivita obecně, ale aktivita dávání a péče o bližní. Arnold Schweitzer Pomáháme těm, kteří to potřebují I malá pomoc je důležitá Jak bych ti/vám mohl(a) pomoci Ti, kteří potřebují pomoc Když pomáháš druhým, pomáháš i sobě Dík za tvou pomoc // Komu patří dík K pomáhání druhým potřebujeme dobře znát i sebe samé a sami sobě rozumět Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný. Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo. Johan Wolfgang von Goethe Charles Dickens Benjamin Franklin Martin Luther King Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by hned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, co dostal. Seneca Lidská důstojnost pochází z latinského slova dignitas, což znamená hodnotu a vznešenost. Předpokládáme-li, že každému člověku náleží důstojnost, můžeme usoudit, že každému člověku náleží také určitá hodnota a vznešenost. Důležitým pojmem pro pochopení důstojnosti je úcta úcta k sobě samému i úcta k jiným lidem. 1. článek Všeobecné deklarace lidských práv vyhlášené generálním shromážděním spojených národů 10. prosince 1948 uvádí, že: Všichni lidé se rodí svobodní a stejné důstojnosti a práv. Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama Člověku přísluší důstojnost // Proč přisuzujeme člověku důstojnost? Co přináší lidská důstojnost? // Co je a co není důstojné člověku Každý má právo na život v souladu s lidskou důstojností Nejsem zbytečný(á) a i přes svoji odlišnost mám lidskou důstojnost Lidské bytosti coby tvorové společenští potřebují, aby jim druzí přiznali určitý respekt a tím jim dodali oprávnění k sebeúctě Sebeúcta předchází úctě k druhým Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o své vlastní hodnotě. Denis Waitley Sebeúcta je pověst, jakou máš sám o sobě. Svět bude zlej, pokud nezačnou lidi věřit v lidi. Brian Tracy Karel Čapek Témata (nejen) pro výtvarníky: Evropská města a jejich rozvoj (takové byly a takové jsou dnes) Rostu a rozvíjím se čím chci být, až budu velký Rozvoj člověka od hravého dětství k důstojnému stáří Pomocné ruce ti, co pomáhají druhým (hasiči, záchranáři, policisté, lékaři ) Co a jak nám pomáhá pracovní nástroje v rukou člověka Jak pomáháme druhým Když se ruka k ruce přidá (tak se dílo podaří) // Tvoříme spolu Poznámka: Po zkušenostech z předcházejících ročníků předkládáme tato témata a náměty, z nichž si učitelé vyberou ty, které nejlépe odpovídají věku a zaměření žáků i výtvarnému nebo literárnímu zpracování. Uvedená témata a náměty slouží jako východisko pro vlastní modifikaci. Lze je dále

3 konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné a literární projevy. Důležitá upozornění: doporučený rozsah literárních příspěvků do tří stran A4; autorům poezie doporučujeme zaslat alespoň 3 básně; do výtvarné části soutěže nelze zasílat xerokopie prací, pokud neslouží výtvarnému záměru! Termíny: Školní kola projektu Evropa ve škole se uskuteční do 13. února Krajská kola se konají do 13. března 2015: - výsledky krajských kol literární části soutěže včetně oceněných soutěžních prací je třeba zaslat na adresu NIDV do , - vybrané výtvarné práce z krajských kol soutěže je třeba zaslat nejpozději do na adresu: Mgr. Jana Heřmanová, Středisko volného času, Zemědělská 2, Ivančice Ústřední kolo (vyhodnocení literárních prací) proběhne do 22. dubna 2015 v Praze. Ústřední kolo (vyhodnocení výtvarných prací) proběhne 16. a 17. dubna 2015 v Ivančicích. Setkání účastníků projektu (ústřední přehlídka) se uskuteční v květnu (červnu) 2015 v Ivančicích. Průběh soutěže, adresy pro zasílání prací: Nejlepší výtvarné a literární práce z předvýběru na školách (ze školních kol projektu) /nejvýše v počtu 5 kusů, popř. 5 výtvarných souborů/zašlou školy na adresy organizátorů krajských kol nejpozději do 20. února Předvýběr prací je nutný - prosíme, nezasílejte do krajských kol práce, jejichž kvalitu nepotvrdilo odborné posouzení ve školním kole! Adresář organizátorů krajských kol: Je součástí těchto propozic; informace o organizátorech krajských kol soutěže podají též oddělení mládeže, sportu a tělovýchovy příslušných krajských úřadů. Vybrané výtvarné práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol spolu s registračními kartami prací nejpozději do 3. dubna 2015 (organizátoři ústředního kola potřebují čas na evidenci a přípravu na hodnocení!) na adresu organizátora ústředního kola: Mgr. Jana Heřmanová, Středisko volného času, Zemědělská 2, Ivančice, kde budou 16. a vybrány nejlepší práce 24. ročníku projektu. Práce zaslané ze školních kol přímo do ústředního kola nebudou hodnoceny! Výsledková listina bude zveřejněna na internetové adrese Důležitá poznámka: Do ústředního kola může být zasláno nejvýše 5 kusů literárních či výtvarných prací (popř. 5 výtvarných souborů) z jedné školy (ZŠ, ZUŠ, SŠ aj.). Literární práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol nejpozději do 20. března 2015 (porotci musí mít čas na důkladné přečtení prací) na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1, , tel Práce zaslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny! Vyhodnocení literárních prací proběhne v Praze do Výsledková listina bude zveřejněna na internetové stránce Vyhlášení nejlepších výtvarných i literárních prací se uskuteční v květnu (červnu) 2015 v Ivančicích při příležitosti vernisáže výstavy výtvarných prací a dvoudenního setkání účastníků projektu. Autoři nejlepších výtvarných i literárních prací budou včas pozváni. POŘADATELEM ÚSTŘEDNÍ PŘEHLÍDKY JE: Mgr. Jana Heřmanová, SVČ Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice, tel.: , mob.: (ředitelka Mgr. Jana Heřmanová) Označení prací: Prosíme, aby každá soutěžní práce byla doplněna registrační kartou, čitelně a kompletně vyplněnou! Žádáme organizátory školních kol o vyplnění STATISTIKY, která je součástí registrační karty (stačí

4 vyplnit jednu statistiku za celou školu v případě, že škola bude obesílat krajské kolo více pracemi). Statistické údaje poslouží organizátorovi krajského kola k sestavení celkové statistiky kraje a následně NIDV k vyplnění souhrnných statistik za celou Českou republiku, požadovaných MŠMT. Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné i literární práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace soutěže mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, případně využity pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů. Hodnocení a ocenění prací Odborná porota v ústředním kole práce vyhodnotí a navrhne autory k ocenění. Všichni ocenění obdrží diplom a věcné odměny z finančních prostředků MŠMT jako vyhlašovatele soutěže, případně od sponzorů. Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum Senovážné nám. 25, Praha 1, tel.:

5 Příloha č. 1 Registrační karta pro jednotlivé práce projektu Evropa ve škole registrační kartu vyplňuje žák (vyučující) již ve školním kole - registrační karta je součástí každé práce (nebo souboru prací, který má být posuzován jako celek). Věková kategorie - výtvarníci (zatrhněte): 1. (4-8 let) 2. (9-12 let) 3. (13-16 let) 4. (17-21 let) Věková kategorie literáti (zatrhněte): 1. (6-11 let) 2. (12-14 let) 3. (15-17 let) 4. (18-21 let) Rok narození autora... Studijní ročník školy:... Název práce... Zpracovávané téma (vypište):.. Jméno autora/autorů Kontakt (tel., autora/autorů).. IČO školy. Název a adresa školy (včetně PSČ) Kraj Tel. školy, fax, Jméno vyučujícího Podpis žáka (učitele) Počet prací, které soutěžily ve školním kole: vyplní organizátor školního kola (stačí jednou v případě zaslání více prací do krajského kola) a zašle organizátorovi krajského kola Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Celkem VÝTVARNÉ PRÁCE LITERÁRNÍ PRÁCE Celkem Podpis organizátora školního kola

6 Příloha č. 2 Adresář organizátorů krajských kol soutěže Evropa ve škole 2014/2015 Kraj Kontaktní adresa Odpovědný pracovník, tel., Praha Biskupská Praha 1 PaedDr. Petra Havlíčková tel.: , fax: Středočeský ÚSTECKÝ Liberecký Plzeňský Karlovarský Jihočeský Vysočina Královéhradecký Literární část Výtvarná část III. základní škola Vorlina U Vorliny Vlašim Základní škola Neštěmická Ústí nad Labem 1. základní škola Karla Jeřábka Roudnice nad Labem Frýdlantská Liberec 1 Jagellonská Plzeň Čankovská Karlovy Vary tel Linecká Český Krumlov Masarykovo náměstí 1313/ Třebíč bude upřesněno Mgr. Alena Bucharová tel.: , Mgr. Ilona Kadrabová tel.: , Mgr. Alena Burešová tel.: ; fax: Libuše Hájková tel.: Mgr. Jaroslava Spěváčková tel.: , mob.: Mgr. Valtr Beneš Sopečná 55, Karlovy Vary (soukromá adresa) tel.: , Mgr. Jakub Pich tel.: , mob.: Jiří Suchánek, Vlastimil Malý tel.: ; fax: bude upřesněno Pardubický Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský Štolbova Pardubice Hutník Veselí nad Moravou Střední odborná škola a SOU Masarykova Luhačovice oddělení výtvarné výchovy Třída 17. listopadu Olomouc Středisko volného času Korunka Středisko umělecké tvorby Korunní Ostrava-Mariánské Hory Ing. Zora Hrabaňová tel.: , Leona Balánová tel.: , PhDr. Ivan Semela tel.: Ing. Vladimír Janek tel.: Bc. Veronika Michalíková-Pavúková tel.:

7 Příloha č. 3 Statistika vyplní organizátor krajského kola a zašle na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, Talentcentrum, NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1 Počet škol, které se soutěže zúčastnily v kraji:... Počet prací, které soutěžily ve všech školních kolech kraje: Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Celkem VÝTVARNÉ PRÁCE LITERÁRNÍ PRÁCE Celkem Počet prací, které soutěžily v krajském kole: Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Celkem VÝTVARNÉ PRÁCE LITERÁRNÍ PRÁCE Celkem Stručná zpráva o průběhu krajského kola (propagace v kraji, výstavy, spolupráce s krajským úřadem atp.): Krajský organizátor (jméno a příjmení, název organizace):..... Kontaktní adresa včetně PSČ: Tel., fax, Podpis:...

Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury

Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury Národní institut dětí a mládeţe MŠMT Český národní komitét soutěţe Evropa ve škole Evropa ve škole výtvarný a literární soutěţní projekt 18. ročník - 2008/2009 p r o p o z i c e Soutěţ je vyhlašována Ministerstvem

Více

Rovné možnosti (podmínky) pro všechny

Rovné možnosti (podmínky) pro všechny Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Český národní komitét soutěže Evropa ve škole Evropa ve škole výtvarný a literární soutěžní projekt evropských škol 54. ročník

Více

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY Dětská scéna 41. celostátní přehlídka dětského divadla a 41. celostátní přehlídka dětských recitátorů 8. 14. června 2012 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve

Více

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY Dětská scéna 40. celostátní přehlídka dětského divadla a 40. celostátní přehlídka dětských recitátorů 10. 16. června 2011 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e árodní institut pro další vzdělávání, (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen IDV ) Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina)

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2012/2013 p r o p o z i c e

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2012/2013 p r o p o z i c e árodní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen IDM MMT ) Soutěže

Více

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2012/2013 p r o p o z i c e

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2012/2013 p r o p o z i c e árodní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen IDM MMT ) Soutěže

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2010

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více