Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeţe MŠMT Český národní komitét soutěţe Evropa ve škole Evropa ve škole výtvarný a literární soutěţní projekt 18. ročník /2009 p r o p o z i c e Soutěţ je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od roku 1999 je jejím garantem Národní institut dětí a mládeţe. Soutěţ je určena ţákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol a školských zařízení. Cíl soutěţe Evropa ve škole je soutěţ s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, ţáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáleţitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství a k demokratickému evropskému myšlení. Podmínky soutěţe Letošního ročníku soutěţe, který bude vrcholit v první polovině června 2009, se mohou zúčastnit děti a mládeţ ve 4 věkových kategoriích, které jsou odstupňované odlišně pro výtvarné a pro literární aktivity: Výtvarníci Literáti 1. kategorie: 4 8 let 1. kategorie: 6 11 let (do 5. ročníku) 2. kategorie: 9 12 let 2. kategorie: let (6. 8. ročník ZŠ + příslušné ročníky víceletých gymnázií) 3. kategorie: let 3. kategorie: let (9. roč. ZŠ + příslušné ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ 4. kategorie: let 4. kategorie: let (3. a 4. ročník SŠ) Motto soutěţe tohoto ročníku souvisí s vyhlášením roku 2009 jako Evropského roku kreativity a inovací prostřednictvím vzdělání: Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury Témata vyhlášená Českým národním komitétem České republiky: 1) Škola snů dílna lidskosti Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit. (starořecká moudrost) Mládež chce, aby ji méně poučovali a víc podněcovali. (Goethe) Děti potřebují spíš vzory než kritiku. (J. Joubert) 2) Tvořit neznamená bořit, ale smysluplně stavět Nově = svobodně a lidsky! Děti potřebují k tvořivosti různé podněty. Tvořit se naučíme tvořením. Není těžké dělat věci nové, ale dobré. Ztratí-li člověk vnitřní smysl pro tvůrčí činnost, cítí se ztracen a je skutečně ztracen. (R. Rolland) (F. Bacon) 3) Vzdělání kráčí ruku v ruce s kulturou Bez vzdělání, bez fantazie, bez odvahy a bez píle by lidské poznání postupovalo velmi pomalu. Je posláním umění připomenout čas od času člověku, že je člověkem, a čas je zralý právě nyní, dnes, pro takové připomenutí. (Ben Shahn) 4) Orbis pictus Svět v obrazech a obraz světa 5) Ţít kulturně znamená ţít v souladu s lidmi Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby páchal co nejméně zla a způsobil co nejvíce dobra. (L. N. Tolstoj) Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout. (E. Hemingway) 6) Evropa (podle Asyřanů ereb - země, kde zapadá slunce) je kontinent, který paprsky kultury a vzdělání osvítil svět Evropa musí dokázat sama sobě, ţe v ní ţijí kulturní národy Poznámka: Po zkušenostech z předcházejících ročníků předkládáme tato témata a náměty, z nichţ si učitelé vyberou ty, které nejlépe odpovídají věku a zaměření ţáků i výtvarnému nebo literárnímu zpracování. Uvedená témata a náměty slouţí jako východisko pro vlastní modifikaci. Lze je dále konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné a literární projevy. Důleţitá upozornění: doporučený rozsah literárních příspěvků do tří stran A4; autorům poezie doporučujeme zaslat alespoň tři básně; do výtvarné části soutěţe nelze zasílat xerokopie prací, pokud neslouţí výtvarnému záměru!

2 Termíny Školní kola projektu Evropa ve škole se uskuteční do 20. února Krajská kola se budou konat do 15. března 2009: - výsledky krajských kol literární části soutěţe včetně oceněných soutěţních prací je třeba zaslat na adresu NIDM MŠMT do , - vybrané výtvarné práce z krajských kol soutěţe je třeba zaslat nejpozději do na adresu: Mgr. Jitka Přibylová, Gymnázium a SOŠe, Pivovarská 69, Vimperk. Ústřední kolo (vyhodnocení literárních prací) proběhne do 15. dubna 2009 v Praze. Ústřední kolo (vyhodnocení výtvarných prací) proběhne 16. a 17. dubna 2009 na Gymnáziu a SOŠe ve Vimperku. Setkání účastníků projektu (ústřední přehlídka) se uskuteční ve čtvrtek a pátek 11. a ve Vimperku. Průběh soutěţe, adresy pro zasílání prací Nejlepší výtvarné a literární práce z předvýběru na školách (ze školních kol projektu) (nejvýše v počtu 5 kusů, popř. 5 výtvarných souborů) zašlou školy na adresy organizátorů krajských kol nejpozději do 27. února Předvýběr prací je nutný - prosíme, nezasílejte do krajských kol práce, jejichţ kvalitu nepotvrdilo odborné posouzení ve školním kole! Adresář organizátorů krajských kol Je součástí těchto propozic a bude rovněţ k dispozici na internetové stránce projektu Evropa ve škole na adrese: Informace o organizátorech krajských kol soutěţe podají téţ oddělení mládeţe, sportu a tělovýchovy příslušných krajských úřadů. Vybrané výtvarné práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol spolu s registračními kartami prací nejpozději do 6. dubna 2009 (organizátoři ústředního kola potřebují čas na evidenci a přípravu na hodnocení!) na adresu organizátora ústředního kola: Mgr. Jitka Přibylová, Gymnázium a Střední odborná škole ekonomická Pivovarská 69, Vimperk, kde budou ve dnech 16. a 17. dubna 2009 vybrány nejlepší práce 18. ročníku projektu. Práce zaslané ze školních kol přímo do ústředního kola nebudou hodnoceny! Výsledková listina bude zveřejněna na internetové adrese: Důleţitá poznámka: Do ústředního kola můţe být zasláno nejvýše 5 kusů literárních či výtvarných prací (popř. 5 výtvarných souborů) z jedné školy (ZŠ, ZUŠ, SŠ aj.). Literární práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol nejpozději do 27. března 2009 (porotci musí mít čas na důkladné přečtení prací) na adresu: PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Sámova 3, Praha 10, , tel Práce zaslané po tomto datu nebudou do soutěţe zařazeny! Vyhodnocení literárních prací proběhne v Praze do Výsledková listina bude zveřejněna na internetové stránce Vyhlášení nejlepších výtvarných i literárních prací se uskuteční ve dnech 11. a 12. června 2009 ve Vimperku u příleţitosti vernisáţe výstavy výtvarných prací a dvoudenního setkání účastníků projektu. Autoři nejlepších výtvarných i literárních prací budou včas pozváni. GARANTEM ÚSTŘEDNÍ PŘEHLÍDKY JE: Mgr. Jitka Přibylová, Gymnázium a SOŠe, Pivovarská 69, Vimperk, tel.: , Označení prací Prosíme, aby kaţdá soutěţní práce byla doplněna Registrační kartou, čitelně a kompletně (!) vyplněnou. Ţádáme organizátory školních kol o vyplnění STATISTIKY, která je součástí registrační karty (stačí vyplnit jednu statistiku za celou školu v případě, ţe škola bude obesílat krajské kolo více pracemi). Statistické údaje poslouţí organizátorovi krajského kola k sestavení celkové statistiky kraje a následně NIDM MŠMT k vyplnění souhrnných statistik za celou Českou republiku, poţadovaných MŠMT. Upozorňujeme, ţe soutěţní výtvarné i literární práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace soutěţe mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uváţení organizátora, případně vyuţity pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů. Hodnocení a ocenění prací Odborná porota v ústředním kole práce vyhodnotí a navrhne autory k ocenění. Všichni ocenění obdrţí diplom a věcné odměny z finančních prostředků MŠMT jako vyhlašovatele soutěţe, případně od sponzorů. Ve výtvarné části jsou soutěţící oceňováni bez udání místa. Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová Národní institut dětí a mládeţe MŠMT, Talentcentrum Sámova 3, Praha 10 tel.: , fax: , /Evropa ve škole 2

3 Příloha č. 1 Registrační karta pro jednotlivé práce projektu Evropa ve škole registrační kartu vyplňuje žák (vyučující) již ve školním kole - registrační karta je součástí každé práce (nebo souboru prací, který má být posuzován jako celek). Věková kategorie - výtvarníci (zatrhněte): 1. (4-8 let) 2. (9-12 let) 3. (13-16 let) 4. (17-21 let) Věková kategorie literáti (zatrhněte): 1. (6-11 let) 2. (12-14 let) 3. (15-17 let) 4. (18-21 let) Rok narození autora... Studijní ročník školy:... Název práce... Zpracovávané téma (vypište): Jméno autora/autorů Kontakt (tel., autora/autorů).. Název a adresa školy (včetně PSČ) Kraj.. Tel. školy, fax, Jméno vyučujícího Podpis ţáka (učitele) POČET PRACÍ, KTERÉ SOUTĚŢILY VE ŠKOLNÍM KOLE: vyplní organizátor školního kola (stačí jednou v případě zaslání více prací do krajského kola) a zašle organizátorovi krajského kola Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Podpis organizátora školního kola 3

4 Adresář organizátorů krajských kol soutěţe Evropa ve škole /2009 Příloha č. 2 Kraj Kontaktní adresa Odpovědný pracovník, tel., PaedDr. Petra Havlíčková tel.: , PRAHA Biskupská 12 fax: Praha 1 STŘEDOČESKÝ ÚSTECKÝ LIBERECKÝ PLZEŇSKÝ Literární část Výtvarná část KARLOVARSKÝ JIHOČESKÝ VYSOČINA KRÁLOVÉHRADECKÝ PARDUBICKÝ JIHOMORAVSKÝ ZLÍNSKÝ OLOMOUCKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ III. základní škola Vorlina U Vorliny Vlašim Základní škola Neštěmická Ústí nad Labem 1. základní škola Karla Jeřábka Roudnice nad Labem Frýdlantská Liberec 1 Jagellonská Plzeň Čankovská Karlovy Vary tel Základní škola M. Jana Husa Kostnická Husinec Masarykovo náměstí 1313/ Třebíč Déčko Zámecká Náchod Štolbova Pardubice Gymnázium Sady 28. října Břeclav Střední odborná škola a SOU Masarykova Luhačovice oddělení výtvarné výchovy Třída 17. listopadu Olomouc Středisko volného času Korunka Středisko umělecké tvorby Korunní Ostrava-Mariánské Hory Mgr. Alena Bucharová tel.: , Mgr. Ilona Kadrabová tel.: , Mgr. Alena Burešová tel.: ; fax: Libuše Hájková tel.: Mgr. Jaroslava Spěváčková tel.: , fax: Mgr. Valtr Beneš Sopečná 55, Karlovy Vary (soukromá adresa) tel.: , Mgr. Václav Kuneš tel.: ; fax: Vlastislav Malý tel.: ; fax: Martina Švorčíková tel.: Mgr. Hana Štěpánková tel.: , Mgr. Boţena Uhrová tel.: ( domů) PhDr. Ivan Semela tel.: Vladimír Janek tel.: Bc. Veronika Michalíková-Pavúková tel.:

5 Statistika (vyplní organizátor krajského kola a zašle na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Sámova 3, Praha 10, ) Příloha č. 3 Počet škol, které se soutěţe zúčastnily v kraji:... Počet prací, které soutěţily ve všech školních kolech kraje: Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Počet prací, které soutěţily v krajském kole Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Stručná zpráva o průběhu krajského kola (propagace v kraji, výstavy, spolupráce s krajským úřadem atp.): Krajský organizátor (jméno a příjmení, název organizace): Kontaktní adresa včetně PSČ: Tel., fax, Podpis:... 5

Rovné možnosti (podmínky) pro všechny

Rovné možnosti (podmínky) pro všechny Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Český národní komitét soutěže Evropa ve škole Evropa ve škole výtvarný a literární soutěžní projekt evropských škol 54. ročník

Více

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e árodní institut pro další vzdělávání, (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen IDV ) Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina)

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2006/2007 Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen soutěže ), které MŠMT pro příští

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády P R O P O Z I C E 44. ročník Biologické olympiády školní rok 2009/2010 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ptáci vyskytující

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2011 Cena: 28 Kč OBSAH Část metodická Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami

Více

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015 Propozice soutěže Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více