Global Upper Intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Global Upper Intermediate"

Transkript

1 Global Upper Intermediate strana 1 z 5 Global Upper Intermediate Unit 1 Alive & Well afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se alike L]Dä~fâL= podobný; stejný alive L]Dä~fîL= živý alone L]Dä]råL= osamělý; samotný asleep L]DëäáWéL= spící (be ~ - spát) attack L]DíôâL= napadení; útok; napadnout awake L]DîÉfâL= probuzený aware L]DîÉ]L= bdělý; ostražitý to lose the battle against prohrát boj (s dlouhou nemocí, se složitou = životní situací) changeable LípÉfåÇw]ÄäL= proměnlivý confident LâflåÑfÇ]åíL= sebevědomý; sebejistý just around the corner = za dveřmi (obrazně) any day now = brzy defence LÇfDÑÉåëL= obrana sb s defences are = low někdo je náchylný k depressed LÇfDéêÉëíL= sklíčený; postižený krizí different LÇfÑê]åíL= odlišný disease LÇfDòáWòL= choroba, nemoc drinkable LÇêfŋâ]ÄäL= pitný energy LÉå]ÇwáL= energie fascinated LÑôëfåÉfífÇL= okouzlený; fascinovaný fight LÑ~fíL= bojovat (s čím) frightened LÑê~fí]åÇL= vystrašený; vyděšený in the near future = v brzké budoucnosti glad LÖäôÇL= rád; potěšený ill LfäL= nemocný incurable LfåDâàr]ê]ÄäL= nevyléčitelný intolerable LfåDíflä]ê]ÄäL= nesnesiteln; neúnosný lifetime Lä~fÑí~fãL= (celý) život; doba existence light years away = o světelné roky before long = brzy optimistic LfléífDãfëífâL= optimistický organisation LlWÖ]å~fDòÉfp]åL= organizace pessimistic LéÉë]DãfëífâL= pesimistický present LéêÉò]åíL= dárek preventable LéêfDîÉåí]ÄäL= zbytečn; nikoli nezbytný reliable LêfDä~f]Ää]L= spolehlivý renewable LêfDåàìW]ÄäL= obnovitelný respectable LêfDëéÉâí]Ää]L= vážený; slušný situation LëfípìDÉfp]åL= situace suitable LëìWí]Ää]L= vhodný victim LîfâífãL= oběť fall victim to = stát se obětí virus Lî~fê]ëL= virus a long way off = za dlouho weather LïÉa]L= počasí well LïÉäL= dobrý; zdravý wishful thinking = zbožná přání; sny; iluze witness Lïfíå]ëL= svěděk Unit 2 Right & Wrong above L]DľîL= výše uvedený; povznesený nad certain Lë WíåL= jistý (si) to have a clear conscience = mít čisté svědomí to have a guilty conscience = mít špatné svědomí convinced Lâ]åDîfåëíL= přesvědčený; zapřísáhlý definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určitě; rozhodně there's no denying = (that) rozhodně; jistě dishonest LÇfëDflåfëíL= nečestný no doubt about it = není o tom pochyb doubtful LÇ~ríÑäL= nejistý; mající pochybnosti doubtless LÇ~ríä]ëL= bezpochyby the fact remains that = skutečností zůstává, že in actual fact = vlastně, ve skutečnosti fall from grace = upadnout v nemilost honest LflåfëíL= čestný; upřímný -ism = -ismus mishear LãfëDÜf]L= špatně něco slyšet mispronounce Lãfëéê]Då~råëL= chybně vyslovit misquote LãfëDâï]ríL= chybně citovat misspell LãfëDëéÉäL= chybně napsat misunderstand Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopit; nechápat misuse LãfëDàìWëL= nesprávně používat moral Lãflê]äL= morální; mravní positive Léflò]ífîL= pozitivní I promise you = slibuji without question = bez debaty; bez námitek to have reservations = mít výhrady right 1 Lê~fíL= právo right 2 Lê~fíL= správný right 3 Lê~fíL= správně, přesně right 4 Lê~fíL= tak, takže to have high standards = mít vysoké nároky to stoop to = snížit se k něčemu sure Lpr]L= jistý; jistě the truth of the matter = pravdou je... uncertain L¾åDë WíåL= nejistý; neurčitý unconvinced Lʌ åâəådîfåëíl= nepřesvědčený underhand Lʌ åçədüôåçl= tajný; podvodný unsure L¾åplWL= nejistý upstanding Lʌ édëíôåçfïl= přímý; poctivý no two ways about = it jednoznačně take my word for it = vezmi mne za slovo wrong 1 LêflŋL= nesprávný wrong 2 LêflÏL= špatnost, bezpráví Unit 3 Land & Sea barren LÄôêəåL= neúrodný; neplodný broad LÄêlWÇL= široký corn LâlWåL= kukuřice; obilí (UK) country Lâ¾åíêáL= země; stát; venkov current Lâ¾ê]åíL= proud dense LÇÉåëL= hustý desert LÇÉò]íL= poušť

2 Global Upper Intermediate strana 2 z 5 dive 1 LÇ~fîL= potopení; skok do vody dive 2 LÇ~fîL= potopit se; skočit po hlavě do vody dry LÇê~fL= suchý; sucho field LÑáWäÇL= pole forest LÑflêfëíL= les; prales grassy LÖê^WëáL= travnatý green LÖêáWåL= zelený; ekologický high LÜ~fL= vysoký; vysoko hill LÜfäL= kopec; pahorek jellyfish L Çʒ Éäá ÑfpL= medúza land 1 LäôåÇL= země, půda land 2 LäôåÇL= přistát mountain Lã~råífåL= hora open L]ré]åL= otevřený; ochotný naslouchat rain LêÉfåL= déšť; pršet rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= deštný prales river Lêfî]L= řeka rolling L ê]räfïl= vlnící se (krajina) sand LëôåÇL= písek sea LëáWL= moře seagull LëáWÖ¾äL= racek mořský seashell LëáWpÉäL= lastura seaweed LëáWïáWÇL= chaluha; mořská řasa shellfish LpÉäÑfpL= měkkýš; korýš ship LpféL= loď (velká, na moři) snorkel LëålWâäL= šnorchl; šnorchlovat snow-capped Lëåər=âôéíL= s vrcholem pokrytým sněhem tanker LíôŋâəL= cisterna; tanker tide Lí~fÇL= příliv a odliv waterskiing LïlWí]=ëâáWfÏL= ježdění na vodních lyžích wave LïÉfîL= (za)mávat; vlna wheat LïáWíL= pšenice yacht LàflíL= jachta Unit 4 Mafic & Mystery assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník baker LÄÉfâ]L= pekař a bit = trochu civil servant Lëfîä=ë Wî]åíL= zaměstnanec ve státní správě director LÇ~fDêÉâí]L= ředitel flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= stevard, letuška gizmo LÖfòã]rL= taková ta věc; věcička Joe Bloggs LÇw]r=ÄäflÖòL= pojmenování pro typického člověka John Doe, Jane Doe pojmenování pro muže/ženu, jehož/jejíž LÇ]rL= jméno neznáme to keep up with the = Joneses snažit se vyrovnat sousedům kind of Lâ~fåÇ=]îL= druh něčeho labourer LäÉfÄ]ê]L= dělník to lead sb on = vodit někoho na nos to lead sb up the garden path = záměrně někoho uvést v omyl magic LãôÇwfâL= kouzlo; kouzelný magician Lã]DÇwfpåL= kouzelník; čaroděj mathematician Lãôq]ã]Dífp]åL= matematik mislead LãfëäáWÇL= oklamat, uvést v omyl mystery Lãfëí]êáL= záhada; tajemství painter LéÉfåí]L= malíř placeholder name pojmenování pro někoho, LéäÉfëÜ]räÇ]=åÉfãL= jehož jméno neznáme politician LéfläfDífpåL= politik to take sb for a ride = podvést někoho to give sb the runaround = vytáčet se spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák stuff Lëí¾ÑL= věc(i) (obecně hovorově) and stuff = a tak vůbec supervisor LëìWé]î~fò]L= dozorce; kontrolor; inspektor thing LqfÏL= věc and that sort of thing = a tak podobně Tom, Dick and Harry = kdokoli translator LíêôåëDäÉfí]L= tlumočník; překladatel whatchamacallit Lïflíp]ã]âlWäfíL= jak se tomu říká wild-goose chase Lï~fäÇ=ÖìWë=ípÉfëL= honba za přeludem Unit 5 Parents & Children amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromující to be attached to each other = lnout jeden k druhému believe in sb = mít k někomu důvěru bitter LÄfí]L= hořký bland LÄäôåÇL= neslaný nemastný bond LÄflåÇL= pouto; svazek break up LÄêÉfâ=¾éL= rozejít se bring sb up = vychovat někoho challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný; vyzývavý check up on sb = prověřit někoho chewy LípìWfL= žvýkací child Líp~fäÇL= dítě; potomek children LípfäÇê]åL= děti close Lâä]ròL= blízký; důvěrný compliment Lâflãéäfã]åíL= kompliment; pocta crack LâêôâL= popraskat crazy LâêÉfòáL= šílený; bláznivý criticise Lâêfífë~fòL= kritizovat crunchy Lâê¾åípfL= křupavý delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný discipline LÇfë]éäfåL= kázeň, disciplína disgusting LÇfëDÖ¾ëífÏL= nechutný; odporný division LÇfDîfw]åL= rozkol exciting LfâDë~fífÏL= zajímavý exhausting LfâDòlWëífÏL= vyčerpávající expensive LfâDëéÉåëfîL= drahý fun LѾåL= zábava; zábavný greasy LÖêáWëáL= tučný; mastný ignore LfÖålWL= nevšímat si; ignorovat incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuvěřitelný indulge LfåDǾäÇwL= oddávat se inseparable LfåDëÉéê]ÄäL= nerozlučný; neoddělitelný life-changing Lä~fÑ=ípÉfåwfÏL= život měnící lumpy Läʌ ãéál= hrudkovitý maiden name LãÉfÇå=åÉfãL= příjmení za svobodna metronymic LãÉíê]rDåfãfâL= příjmení po matce middle name LãfÇ]ä=åÉfãL= druhé křestní jméno miraculous LãfDêôâàrä]ëL= zázračný monitor Lãflåfí]L= sledovat, monitorovat

3 Global Upper Intermediate strana 3 z 5 neglect LåfDÖäÉâíL= zanedbat nickname LåfâåÉfãL= přezdívka noisy LålfòáL= hlučný parent LéÉ]ê]åíL= rodič patronymic Léôíê]DåfãfâL= příjmení po otci praise LéêÉfòL= pochválit; vychválit pseudonym LëàìWÇ]åfãL= pseudonym punish Lé¾åfpL= (po)trestat raise LêÉfòL= vychovat relentless LêfDäÉåíä]ëL= neúnavný; vytrvalý rewarding LêfïlWÇfÏL= vděčný, vyplácející se self-centred LëÉäÑ=DëÉåí]ÇL= egocentrický; sobecký self-confident LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL= sebevědomý; sebejistý self-conscious LëÉäÑ=âflåp]ëL= nejistý si sebou self-control LëÉäÑ=â]åDíê]räL= sebeovládání; sebekontrola self-esteem LëÉäÑ=fDëíáWãL= hrdost; sebeúcta self-pity LëÉäÑ=éfíáL= sebelítost self-respect LëÉäÑ=êfDëéÉâíL= sebeúcta self-righteous LëÉäÑ=ê~fíp]ëL= upjatý; škrobený; pokrytecký separate LëÉé]ê]íL= oddělený soggy LëflÖáL= promočený; nasáklý sour Lë~r]L= kyselý; trpký; mrzutý spicy Lëé~fëfL= kořeněný; pikantní; pálivý split up Lëéäfí=¾éL= rozejít se spoil LëélfäL= zkazit; rozmazlit stage name LëíÉfÇw=åÉfãL= umělecký pseudonym sticky LëífâáL= lepkavý stressful LëíêÉëÑäL= stresový taste LíÉfëíL= chuť; chutnat tell sb off LíÉä=DflÑL= vynadat někomu texture LíÉâëíp]L= konzistence; struktura trust Líê¾ëíL= věřit; důvěřovat underestimate L¾åÇ]êDÉëífãÉfíL= podcenit unisex name křestní jméno vhodné pro chlapce i dívku LàìWåfëÉâë=åÉfãL= unpredictable L¾åéêfDÇfâí]ÄäL= nepředvídatelný username LàìWò]åÉfãL= uživatelské jméno Unit 6 Power & Money bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) to pay/settle the bill = zaplatit/vyrovnat účet cash flow Lâôp=Ñä]rL= hotovostní tok; pohyb finančních prostředků, cash flow change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna loose/spare change = drobné (peníze) chunk Líp¾ÏâL= pořádný kus corrupt Lâ]Dê¾éíL= úplatný; prodejný fortune LÑlWíp]åL= velký majetek; hodně peněz a small fortune = malé jmění miraculously Lã]Dêôâàrä]ëäáL= zázračně money Lã¾åáL= peníze pocket money Léflâfí=ã¾åáL= kapesné spending money = peníze na věci pro radost to pour money into = cpát do něčeho peníze to pour money down the drain = rozhazovat peníze needless to say = to se rozumí samo sebou naturally Låôípê]äáL= pochopitelně; samozřejmě obviously LflÄîf]ëäáL= zjevně oddly LflÇäáL= kupodivu of course L]î=DâlWëL= samozřejmě poor LélWL= chudý; chudobný; nuzný desperately/dirt poor = velmi chudý power Lé~r]L= síla; moc powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný; silný remarkably LêfDã^Wâ]ÄäáL= pozoruhodně rich LêfípL= bohatý; zámožný filthy rich == nechutně bohatý a slice of the pie = podíl splash out on = vyplýtvat na něco hodně peněz strangely LëíêÉfåÇwäáL= divně; zvláštně surprisingly Lë]Déê~fòfÏäáL= překvapivě, kupodivu swallow up = pohltit unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäáL= nečekaně Unit 7 Rhyme & Reason advert LôÇî WíL= reklama; inzerát advertise LôÇî]í~fòL= inzerovat; dělat reklamu advertising LôÇî]í~fòfÏL= reklama; propagace attractive L]DíêôâífîL= atraktivní; přitažlivý; příjemný bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko beautiful LÄàìWífÑäL= krásný been LÄáWåL= příčestí trpné od "be" (být) billboard LÄfäÄlWÇL= AmE billboard brand name LÄêôåÇ=åÉfãL= značka buy LÄ~fL= zakoupit (si); (na)koupit (si) bye LÄ~fL= nashle; ahoj chef LpÉÑL= šéfkuchař to not have a clue = nemít ponětí commercial Lâ]Dã WpäL= reklama (televizní) consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotřebitel; konzument cute LâàìWíL= roztomilý; rozkošný to be out of your depth = být nad něčí schopnosti fair LÑÉ]L= světlý; pouť; veletrh fare LÑÉ]L= jízdné good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý handsome LÜôåëãL= hezký; pěkný homophone LÜflã]Ñ]råL= homofonum hour L~r]L= hodina to not have the faintest idea about = nemít o něčem ani zdání jingle LÇwfÏÖäL= znělka keen LâáWåL= nadšený; vášnivý to know like the back of your hand = znát něco jako svoje boty to know by heart = znát něco nazpaměť to know what you're talking about = vědět, o čem mluvím librarian Lä~fDÄêÉ]êá]åL= knihovník local Lä]râäL= domácí, místní logo Lä]rÖ]rL= logo; značka; emblém lovely Lä¾îäáL= půvabný; příjemný

4 Global Upper Intermediate strana 4 z 5 meat LãáWíL= maso meet LãáWíL= seznámit se; setkat se a mine of information = studnice informací mountain climbing = guide horský průvodce musician LãàìDòfpåL= hudebník our L~r]L= náš passed Lé^WëíL= minulý čas prostý a příčestí minulé trpné od pass past Lé^WëíL= kolem (minout něco) peace LéáWëL= mír; klid; pohoda piece LéáWëL= kus; kousek pretty LéêfíáL= pěkný, hezký, půvabný product placement = skrytá reklama výrobku ve filmu nebo v televizi reason LêáWòåL= důvod; příčina rhyme Lê~fãL= rým, říkanka no rhyme or reason = něco nepochopitelného right Lê~fíL= pravý; správný shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač shore LplWL= břeh; pobřeží slogan Lëä]rÖ]åL= reklamní/volební heslo stair LëíÉ]L= schod stare LëíÉ]L= zírat; upřený pohled striking Lëíê~fâfÏL= nápadný, nápadně krásný to be stumped by = nevědet si rady; být zmatený sure Lpr]L= jistý; jistě target audience = cílová skupina (například reklamy) weather LïÉa]L= počasí whether LïÉa]L= zdali write Lê~fíL= psát; napsat Unit 8 Dreams & Reality actually Lôâípì]äáL= vlastně authentic LlWDqÉåífâL= autentický; opravdový daydream LÇÉfÇêáWãL= snít s otevřenýma očima dream LÇêáWãL= sen; ideál fake LÑÉfâL= padělaný; nepravý fantasise LÑôåí]ë~fòL= fantazírovat find LÑ~fåÇL= najít to find your feet = nabýt sebevědomí follow LÑflä]rL= (ná)sledovat to follow a dream = jít si za svým genuine LÇwÉåàìfåL= pravý; skutečný to have a ball = parádně se bavit to have an impact = mít vliv to have a responsibility = mít zodpovědnost to have an idea fixed in your head = lie Lä~fL= lhát (lie - lying) to tell lies = lhát to live a lie = žít ve lži mít utkvělou představu to live for the = užívat si okamžiku moment to live happily ever = žít šťastně až do smrti after to mark an = oslavit událost occasion to mark the start of = new udělat něco při příležitosti začátku něčeho nového to mark time = přešlapovat na místě an open mind = člověk otevřený jiným názorům a closed mind = člověk uzavřený jiným názorům at the back of your mind = něco na pozadí mysli; něco stále na mysli to empty your mind = na nic nemyslet to fill sb's mind with = ideas naléhat na někoho s návrhy to have in your = mind přemýšlet to pay the bills = zaplatit účty to pay the penalty = for odpykat si něco to pay your way = vše si platit sám to picture yourself = as představovat si sebe jako to pretend to be = vydávat se za někoho quit LâïfíL= skončit; dát výpověď for real = doopravdy; vážně the real world = tvrdá realita the real thing = originál; žádná náhražka in real life = ve skutečném světě reality LêáDôä]íáL= skutečnost; realita to bear no relation = to reality nemít nic společného se skutečností to distort reality = překroutit skutečnost in reality Lfå=êáDôä]íáL= doopravdy; vlastně suppose Lë]Dé]ròL= domnívat se truth LíêìWqL= pravda to = odhalit pravdu expose/reveal/tell the truth to face the truth = čelit pravdě to learn the truth = dozvědět se pravdu to stretch the truth = přehánět; zkreslovat wonder Lï¾åÇ]L= divit se; chtít vědět Unit 9 Rise & Fall architectural L^WâfDíÉâípê]äL= architektonický architecture L^WâfíÉâíp]L= architektura; stavební sloh arise L]Dê~fòL= povstat; vzniknout to lose your balance = ztratit rovnováhu cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod collapse Lâ]DäôéëL= zhroutit se (člověk i stavba) commitment Lâ]Dãfíã]åíL= závazek committed Lâ]DãfífÇL= oddaný; přesvědčený comparable Lâflãé]ê]ÄäL= srovnatelný comparison Lâ]ãDéôêfëåL= srovnání consequently Lâflåëfâï]åíäáL= následně due to LÇàìW=í]L= kvůli; díky fall 1 LÑlWäL= pád (i obrazně) fall 2 LÑlWäL= spadnout; padnout global LÖä]rÄäL= celkový; globální globe LÖä]rÄL= glóbus; zeměkoule increase LfåDâêáWëL= zvětšovat se; růst; přibývat ingenious LfåDÇwáWåá]ëL= geniální ingenuity LfåÇw]DåàìW]íáL= vynalézavost; důvtipnost

5 Global Upper Intermediate strana 5 z 5 inspiration Lfåëé]DêÉfpåL= inspirace inspiring LfåDëé~f]êfÏL= podnětný; fascinující land in = přistát; umístit; dostat se do lead to = vést k něčemu lurch Lä WípL= potácet se; škubat sebou opening L]réåfÏL= volné místo; pracovní příležitost possibility Léflë]DÄfä]íáL= možnost possible Léflë]ÄäL= možný; přijatelný precedent LéêÉëfÇ]åíL= precedens to raise a child = vychovat dítě to raise your voice = zvýšit hlas to be reborn = znovu se narodit rebuild LêáWDÄfäÇL= znovu postavit; přestavět to recharge your batteries = nabrat sil reconsider LêáWâ]åDëfÇ]L= znovu zvážit recycle LêfDë~fâäL= recyklovat refill LêáWDÑfäL= doplnit; znovu naplnit refuel LêfDÑàr]äL= doplnit palivo region LêáWÇw]åL= kraj; oblast; území regional LêáWÇw]å]äL= krajový; regionální rekindle LêáWDâfåÇäL= znovu vzplanout re-release LêáWêfDäáWëL= znovu vydat reschedule LêáWDpÉÇàìWäL= přeplánovat reset LêáWDëÉíL= nastavit; nařídit resit LêáWëfíL= (~ an exam) znovu dělat zkoušku as a result of = důsledkem něčeho result in = vyústit v něco rise 1 východ (nebeského tělesa); stoupání; rise 2 Lê~fòL= pahorek vstát; vyjít (o nebeském tělese) Lê~fòL= slip LëäféL= uklouznout so Lë]rL= tak symbol LëfãÄäL= symbol symbolic LëfãDÄfläfâL= symbolický trigger LíêfÖ]L= spustit; odpálit; podnítit; trip over = o něco zakopnout unprecedented L¾åDéêÉëf ÇÉåífÇL= neslýchaný wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= nádherný Unit 10 Tears & Laughter It came as a blow to him. = Byla to pro něho rána. cackle 1 LâôâäL= kdákavý smích cackle 2 LâôâäL= kdákavě se smát chuckle 1 Líp¾âäL= potlačovaný smích chuckle 2 Líp¾âäL= chichotat se crack up Lâêôâ=¾éL= vybuchnout smíchy cry Lâê~fL= plakat; křičet to cry tears of rage/frustration etc = plakat vzteky to cry with laughter = brečet smíchy to cry your eyes/heart out = vyplakat si oči/prolévat slzy giggle 1 LÖfÖäL= hihňání giggle 2 LÖfÖäL= hihňat se to hit sb hard = být velkou ranou pro někoho to hurt sb's feelings = ranit něčí city laughter Lä^WÑí]L= smích to be overcome by = grief být přemožen zármutkem pain LéÉfåL= trápit snigger 1 LëåfÖ]L= potutelné hihňání snigger 2 LëåfÖ]L= potutelně se hihňat tear Líf]L= slza to burst into tears = propuknout v pláč to be bored to tears = nudit se k smrti I was touched by it. = Zasáhlo mne to. to weep with joy/rage etc = plakat radostí/vzteky

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

( =>)8":(6&0?2&@"6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$&

( =>)8:(6&0?2&@6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$& Děličky těsta BONGARD PANEOTRAD PF9 C3/@= 73X 1// F2: S=F201 V:U0 F/: 293 20 :F =2: 93/0Q F91F?@289:X :2; 9 @CC89 :F3/@1F/@: @==97V2Y901D 0A@B:;$%&*:8) C"#&"'&;*))$%+& D")&8%&'"#& je proces výroby pečiva,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: I. Ověření ve výuce: Třída: II.A Datum: 12.12.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (WILL) VY_32_INOVACE_AK_2_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_2_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_2_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 22.11.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_2_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_1_AJ_PH

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_1_AJ_PH Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 8.05.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_1_AJ_PH Ročník: I. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více