Global Upper Intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Global Upper Intermediate"

Transkript

1 Global Upper Intermediate strana 1 z 5 Global Upper Intermediate Unit 1 Alive & Well afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se alike L]Dä~fâL= podobný; stejný alive L]Dä~fîL= živý alone L]Dä]råL= osamělý; samotný asleep L]DëäáWéL= spící (be ~ - spát) attack L]DíôâL= napadení; útok; napadnout awake L]DîÉfâL= probuzený aware L]DîÉ]L= bdělý; ostražitý to lose the battle against prohrát boj (s dlouhou nemocí, se složitou = životní situací) changeable LípÉfåÇw]ÄäL= proměnlivý confident LâflåÑfÇ]åíL= sebevědomý; sebejistý just around the corner = za dveřmi (obrazně) any day now = brzy defence LÇfDÑÉåëL= obrana sb s defences are = low někdo je náchylný k depressed LÇfDéêÉëíL= sklíčený; postižený krizí different LÇfÑê]åíL= odlišný disease LÇfDòáWòL= choroba, nemoc drinkable LÇêfŋâ]ÄäL= pitný energy LÉå]ÇwáL= energie fascinated LÑôëfåÉfífÇL= okouzlený; fascinovaný fight LÑ~fíL= bojovat (s čím) frightened LÑê~fí]åÇL= vystrašený; vyděšený in the near future = v brzké budoucnosti glad LÖäôÇL= rád; potěšený ill LfäL= nemocný incurable LfåDâàr]ê]ÄäL= nevyléčitelný intolerable LfåDíflä]ê]ÄäL= nesnesiteln; neúnosný lifetime Lä~fÑí~fãL= (celý) život; doba existence light years away = o světelné roky before long = brzy optimistic LfléífDãfëífâL= optimistický organisation LlWÖ]å~fDòÉfp]åL= organizace pessimistic LéÉë]DãfëífâL= pesimistický present LéêÉò]åíL= dárek preventable LéêfDîÉåí]ÄäL= zbytečn; nikoli nezbytný reliable LêfDä~f]Ää]L= spolehlivý renewable LêfDåàìW]ÄäL= obnovitelný respectable LêfDëéÉâí]Ää]L= vážený; slušný situation LëfípìDÉfp]åL= situace suitable LëìWí]Ää]L= vhodný victim LîfâífãL= oběť fall victim to = stát se obětí virus Lî~fê]ëL= virus a long way off = za dlouho weather LïÉa]L= počasí well LïÉäL= dobrý; zdravý wishful thinking = zbožná přání; sny; iluze witness Lïfíå]ëL= svěděk Unit 2 Right & Wrong above L]DľîL= výše uvedený; povznesený nad certain Lë WíåL= jistý (si) to have a clear conscience = mít čisté svědomí to have a guilty conscience = mít špatné svědomí convinced Lâ]åDîfåëíL= přesvědčený; zapřísáhlý definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určitě; rozhodně there's no denying = (that) rozhodně; jistě dishonest LÇfëDflåfëíL= nečestný no doubt about it = není o tom pochyb doubtful LÇ~ríÑäL= nejistý; mající pochybnosti doubtless LÇ~ríä]ëL= bezpochyby the fact remains that = skutečností zůstává, že in actual fact = vlastně, ve skutečnosti fall from grace = upadnout v nemilost honest LflåfëíL= čestný; upřímný -ism = -ismus mishear LãfëDÜf]L= špatně něco slyšet mispronounce Lãfëéê]Då~råëL= chybně vyslovit misquote LãfëDâï]ríL= chybně citovat misspell LãfëDëéÉäL= chybně napsat misunderstand Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopit; nechápat misuse LãfëDàìWëL= nesprávně používat moral Lãflê]äL= morální; mravní positive Léflò]ífîL= pozitivní I promise you = slibuji without question = bez debaty; bez námitek to have reservations = mít výhrady right 1 Lê~fíL= právo right 2 Lê~fíL= správný right 3 Lê~fíL= správně, přesně right 4 Lê~fíL= tak, takže to have high standards = mít vysoké nároky to stoop to = snížit se k něčemu sure Lpr]L= jistý; jistě the truth of the matter = pravdou je... uncertain L¾åDë WíåL= nejistý; neurčitý unconvinced Lʌ åâəådîfåëíl= nepřesvědčený underhand Lʌ åçədüôåçl= tajný; podvodný unsure L¾åplWL= nejistý upstanding Lʌ édëíôåçfïl= přímý; poctivý no two ways about = it jednoznačně take my word for it = vezmi mne za slovo wrong 1 LêflŋL= nesprávný wrong 2 LêflÏL= špatnost, bezpráví Unit 3 Land & Sea barren LÄôêəåL= neúrodný; neplodný broad LÄêlWÇL= široký corn LâlWåL= kukuřice; obilí (UK) country Lâ¾åíêáL= země; stát; venkov current Lâ¾ê]åíL= proud dense LÇÉåëL= hustý desert LÇÉò]íL= poušť

2 Global Upper Intermediate strana 2 z 5 dive 1 LÇ~fîL= potopení; skok do vody dive 2 LÇ~fîL= potopit se; skočit po hlavě do vody dry LÇê~fL= suchý; sucho field LÑáWäÇL= pole forest LÑflêfëíL= les; prales grassy LÖê^WëáL= travnatý green LÖêáWåL= zelený; ekologický high LÜ~fL= vysoký; vysoko hill LÜfäL= kopec; pahorek jellyfish L Çʒ Éäá ÑfpL= medúza land 1 LäôåÇL= země, půda land 2 LäôåÇL= přistát mountain Lã~råífåL= hora open L]ré]åL= otevřený; ochotný naslouchat rain LêÉfåL= déšť; pršet rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= deštný prales river Lêfî]L= řeka rolling L ê]räfïl= vlnící se (krajina) sand LëôåÇL= písek sea LëáWL= moře seagull LëáWÖ¾äL= racek mořský seashell LëáWpÉäL= lastura seaweed LëáWïáWÇL= chaluha; mořská řasa shellfish LpÉäÑfpL= měkkýš; korýš ship LpféL= loď (velká, na moři) snorkel LëålWâäL= šnorchl; šnorchlovat snow-capped Lëåər=âôéíL= s vrcholem pokrytým sněhem tanker LíôŋâəL= cisterna; tanker tide Lí~fÇL= příliv a odliv waterskiing LïlWí]=ëâáWfÏL= ježdění na vodních lyžích wave LïÉfîL= (za)mávat; vlna wheat LïáWíL= pšenice yacht LàflíL= jachta Unit 4 Mafic & Mystery assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník baker LÄÉfâ]L= pekař a bit = trochu civil servant Lëfîä=ë Wî]åíL= zaměstnanec ve státní správě director LÇ~fDêÉâí]L= ředitel flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= stevard, letuška gizmo LÖfòã]rL= taková ta věc; věcička Joe Bloggs LÇw]r=ÄäflÖòL= pojmenování pro typického člověka John Doe, Jane Doe pojmenování pro muže/ženu, jehož/jejíž LÇ]rL= jméno neznáme to keep up with the = Joneses snažit se vyrovnat sousedům kind of Lâ~fåÇ=]îL= druh něčeho labourer LäÉfÄ]ê]L= dělník to lead sb on = vodit někoho na nos to lead sb up the garden path = záměrně někoho uvést v omyl magic LãôÇwfâL= kouzlo; kouzelný magician Lã]DÇwfpåL= kouzelník; čaroděj mathematician Lãôq]ã]Dífp]åL= matematik mislead LãfëäáWÇL= oklamat, uvést v omyl mystery Lãfëí]êáL= záhada; tajemství painter LéÉfåí]L= malíř placeholder name pojmenování pro někoho, LéäÉfëÜ]räÇ]=åÉfãL= jehož jméno neznáme politician LéfläfDífpåL= politik to take sb for a ride = podvést někoho to give sb the runaround = vytáčet se spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák stuff Lëí¾ÑL= věc(i) (obecně hovorově) and stuff = a tak vůbec supervisor LëìWé]î~fò]L= dozorce; kontrolor; inspektor thing LqfÏL= věc and that sort of thing = a tak podobně Tom, Dick and Harry = kdokoli translator LíêôåëDäÉfí]L= tlumočník; překladatel whatchamacallit Lïflíp]ã]âlWäfíL= jak se tomu říká wild-goose chase Lï~fäÇ=ÖìWë=ípÉfëL= honba za přeludem Unit 5 Parents & Children amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromující to be attached to each other = lnout jeden k druhému believe in sb = mít k někomu důvěru bitter LÄfí]L= hořký bland LÄäôåÇL= neslaný nemastný bond LÄflåÇL= pouto; svazek break up LÄêÉfâ=¾éL= rozejít se bring sb up = vychovat někoho challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný; vyzývavý check up on sb = prověřit někoho chewy LípìWfL= žvýkací child Líp~fäÇL= dítě; potomek children LípfäÇê]åL= děti close Lâä]ròL= blízký; důvěrný compliment Lâflãéäfã]åíL= kompliment; pocta crack LâêôâL= popraskat crazy LâêÉfòáL= šílený; bláznivý criticise Lâêfífë~fòL= kritizovat crunchy Lâê¾åípfL= křupavý delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný discipline LÇfë]éäfåL= kázeň, disciplína disgusting LÇfëDÖ¾ëífÏL= nechutný; odporný division LÇfDîfw]åL= rozkol exciting LfâDë~fífÏL= zajímavý exhausting LfâDòlWëífÏL= vyčerpávající expensive LfâDëéÉåëfîL= drahý fun LѾåL= zábava; zábavný greasy LÖêáWëáL= tučný; mastný ignore LfÖålWL= nevšímat si; ignorovat incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuvěřitelný indulge LfåDǾäÇwL= oddávat se inseparable LfåDëÉéê]ÄäL= nerozlučný; neoddělitelný life-changing Lä~fÑ=ípÉfåwfÏL= život měnící lumpy Läʌ ãéál= hrudkovitý maiden name LãÉfÇå=åÉfãL= příjmení za svobodna metronymic LãÉíê]rDåfãfâL= příjmení po matce middle name LãfÇ]ä=åÉfãL= druhé křestní jméno miraculous LãfDêôâàrä]ëL= zázračný monitor Lãflåfí]L= sledovat, monitorovat

3 Global Upper Intermediate strana 3 z 5 neglect LåfDÖäÉâíL= zanedbat nickname LåfâåÉfãL= přezdívka noisy LålfòáL= hlučný parent LéÉ]ê]åíL= rodič patronymic Léôíê]DåfãfâL= příjmení po otci praise LéêÉfòL= pochválit; vychválit pseudonym LëàìWÇ]åfãL= pseudonym punish Lé¾åfpL= (po)trestat raise LêÉfòL= vychovat relentless LêfDäÉåíä]ëL= neúnavný; vytrvalý rewarding LêfïlWÇfÏL= vděčný, vyplácející se self-centred LëÉäÑ=DëÉåí]ÇL= egocentrický; sobecký self-confident LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL= sebevědomý; sebejistý self-conscious LëÉäÑ=âflåp]ëL= nejistý si sebou self-control LëÉäÑ=â]åDíê]räL= sebeovládání; sebekontrola self-esteem LëÉäÑ=fDëíáWãL= hrdost; sebeúcta self-pity LëÉäÑ=éfíáL= sebelítost self-respect LëÉäÑ=êfDëéÉâíL= sebeúcta self-righteous LëÉäÑ=ê~fíp]ëL= upjatý; škrobený; pokrytecký separate LëÉé]ê]íL= oddělený soggy LëflÖáL= promočený; nasáklý sour Lë~r]L= kyselý; trpký; mrzutý spicy Lëé~fëfL= kořeněný; pikantní; pálivý split up Lëéäfí=¾éL= rozejít se spoil LëélfäL= zkazit; rozmazlit stage name LëíÉfÇw=åÉfãL= umělecký pseudonym sticky LëífâáL= lepkavý stressful LëíêÉëÑäL= stresový taste LíÉfëíL= chuť; chutnat tell sb off LíÉä=DflÑL= vynadat někomu texture LíÉâëíp]L= konzistence; struktura trust Líê¾ëíL= věřit; důvěřovat underestimate L¾åÇ]êDÉëífãÉfíL= podcenit unisex name křestní jméno vhodné pro chlapce i dívku LàìWåfëÉâë=åÉfãL= unpredictable L¾åéêfDÇfâí]ÄäL= nepředvídatelný username LàìWò]åÉfãL= uživatelské jméno Unit 6 Power & Money bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) to pay/settle the bill = zaplatit/vyrovnat účet cash flow Lâôp=Ñä]rL= hotovostní tok; pohyb finančních prostředků, cash flow change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna loose/spare change = drobné (peníze) chunk Líp¾ÏâL= pořádný kus corrupt Lâ]Dê¾éíL= úplatný; prodejný fortune LÑlWíp]åL= velký majetek; hodně peněz a small fortune = malé jmění miraculously Lã]Dêôâàrä]ëäáL= zázračně money Lã¾åáL= peníze pocket money Léflâfí=ã¾åáL= kapesné spending money = peníze na věci pro radost to pour money into = cpát do něčeho peníze to pour money down the drain = rozhazovat peníze needless to say = to se rozumí samo sebou naturally Låôípê]äáL= pochopitelně; samozřejmě obviously LflÄîf]ëäáL= zjevně oddly LflÇäáL= kupodivu of course L]î=DâlWëL= samozřejmě poor LélWL= chudý; chudobný; nuzný desperately/dirt poor = velmi chudý power Lé~r]L= síla; moc powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný; silný remarkably LêfDã^Wâ]ÄäáL= pozoruhodně rich LêfípL= bohatý; zámožný filthy rich == nechutně bohatý a slice of the pie = podíl splash out on = vyplýtvat na něco hodně peněz strangely LëíêÉfåÇwäáL= divně; zvláštně surprisingly Lë]Déê~fòfÏäáL= překvapivě, kupodivu swallow up = pohltit unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäáL= nečekaně Unit 7 Rhyme & Reason advert LôÇî WíL= reklama; inzerát advertise LôÇî]í~fòL= inzerovat; dělat reklamu advertising LôÇî]í~fòfÏL= reklama; propagace attractive L]DíêôâífîL= atraktivní; přitažlivý; příjemný bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko beautiful LÄàìWífÑäL= krásný been LÄáWåL= příčestí trpné od "be" (být) billboard LÄfäÄlWÇL= AmE billboard brand name LÄêôåÇ=åÉfãL= značka buy LÄ~fL= zakoupit (si); (na)koupit (si) bye LÄ~fL= nashle; ahoj chef LpÉÑL= šéfkuchař to not have a clue = nemít ponětí commercial Lâ]Dã WpäL= reklama (televizní) consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotřebitel; konzument cute LâàìWíL= roztomilý; rozkošný to be out of your depth = být nad něčí schopnosti fair LÑÉ]L= světlý; pouť; veletrh fare LÑÉ]L= jízdné good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý handsome LÜôåëãL= hezký; pěkný homophone LÜflã]Ñ]råL= homofonum hour L~r]L= hodina to not have the faintest idea about = nemít o něčem ani zdání jingle LÇwfÏÖäL= znělka keen LâáWåL= nadšený; vášnivý to know like the back of your hand = znát něco jako svoje boty to know by heart = znát něco nazpaměť to know what you're talking about = vědět, o čem mluvím librarian Lä~fDÄêÉ]êá]åL= knihovník local Lä]râäL= domácí, místní logo Lä]rÖ]rL= logo; značka; emblém lovely Lä¾îäáL= půvabný; příjemný

4 Global Upper Intermediate strana 4 z 5 meat LãáWíL= maso meet LãáWíL= seznámit se; setkat se a mine of information = studnice informací mountain climbing = guide horský průvodce musician LãàìDòfpåL= hudebník our L~r]L= náš passed Lé^WëíL= minulý čas prostý a příčestí minulé trpné od pass past Lé^WëíL= kolem (minout něco) peace LéáWëL= mír; klid; pohoda piece LéáWëL= kus; kousek pretty LéêfíáL= pěkný, hezký, půvabný product placement = skrytá reklama výrobku ve filmu nebo v televizi reason LêáWòåL= důvod; příčina rhyme Lê~fãL= rým, říkanka no rhyme or reason = něco nepochopitelného right Lê~fíL= pravý; správný shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač shore LplWL= břeh; pobřeží slogan Lëä]rÖ]åL= reklamní/volební heslo stair LëíÉ]L= schod stare LëíÉ]L= zírat; upřený pohled striking Lëíê~fâfÏL= nápadný, nápadně krásný to be stumped by = nevědet si rady; být zmatený sure Lpr]L= jistý; jistě target audience = cílová skupina (například reklamy) weather LïÉa]L= počasí whether LïÉa]L= zdali write Lê~fíL= psát; napsat Unit 8 Dreams & Reality actually Lôâípì]äáL= vlastně authentic LlWDqÉåífâL= autentický; opravdový daydream LÇÉfÇêáWãL= snít s otevřenýma očima dream LÇêáWãL= sen; ideál fake LÑÉfâL= padělaný; nepravý fantasise LÑôåí]ë~fòL= fantazírovat find LÑ~fåÇL= najít to find your feet = nabýt sebevědomí follow LÑflä]rL= (ná)sledovat to follow a dream = jít si za svým genuine LÇwÉåàìfåL= pravý; skutečný to have a ball = parádně se bavit to have an impact = mít vliv to have a responsibility = mít zodpovědnost to have an idea fixed in your head = lie Lä~fL= lhát (lie - lying) to tell lies = lhát to live a lie = žít ve lži mít utkvělou představu to live for the = užívat si okamžiku moment to live happily ever = žít šťastně až do smrti after to mark an = oslavit událost occasion to mark the start of = new udělat něco při příležitosti začátku něčeho nového to mark time = přešlapovat na místě an open mind = člověk otevřený jiným názorům a closed mind = člověk uzavřený jiným názorům at the back of your mind = něco na pozadí mysli; něco stále na mysli to empty your mind = na nic nemyslet to fill sb's mind with = ideas naléhat na někoho s návrhy to have in your = mind přemýšlet to pay the bills = zaplatit účty to pay the penalty = for odpykat si něco to pay your way = vše si platit sám to picture yourself = as představovat si sebe jako to pretend to be = vydávat se za někoho quit LâïfíL= skončit; dát výpověď for real = doopravdy; vážně the real world = tvrdá realita the real thing = originál; žádná náhražka in real life = ve skutečném světě reality LêáDôä]íáL= skutečnost; realita to bear no relation = to reality nemít nic společného se skutečností to distort reality = překroutit skutečnost in reality Lfå=êáDôä]íáL= doopravdy; vlastně suppose Lë]Dé]ròL= domnívat se truth LíêìWqL= pravda to = odhalit pravdu expose/reveal/tell the truth to face the truth = čelit pravdě to learn the truth = dozvědět se pravdu to stretch the truth = přehánět; zkreslovat wonder Lï¾åÇ]L= divit se; chtít vědět Unit 9 Rise & Fall architectural L^WâfDíÉâípê]äL= architektonický architecture L^WâfíÉâíp]L= architektura; stavební sloh arise L]Dê~fòL= povstat; vzniknout to lose your balance = ztratit rovnováhu cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod collapse Lâ]DäôéëL= zhroutit se (člověk i stavba) commitment Lâ]Dãfíã]åíL= závazek committed Lâ]DãfífÇL= oddaný; přesvědčený comparable Lâflãé]ê]ÄäL= srovnatelný comparison Lâ]ãDéôêfëåL= srovnání consequently Lâflåëfâï]åíäáL= následně due to LÇàìW=í]L= kvůli; díky fall 1 LÑlWäL= pád (i obrazně) fall 2 LÑlWäL= spadnout; padnout global LÖä]rÄäL= celkový; globální globe LÖä]rÄL= glóbus; zeměkoule increase LfåDâêáWëL= zvětšovat se; růst; přibývat ingenious LfåDÇwáWåá]ëL= geniální ingenuity LfåÇw]DåàìW]íáL= vynalézavost; důvtipnost

5 Global Upper Intermediate strana 5 z 5 inspiration Lfåëé]DêÉfpåL= inspirace inspiring LfåDëé~f]êfÏL= podnětný; fascinující land in = přistát; umístit; dostat se do lead to = vést k něčemu lurch Lä WípL= potácet se; škubat sebou opening L]réåfÏL= volné místo; pracovní příležitost possibility Léflë]DÄfä]íáL= možnost possible Léflë]ÄäL= možný; přijatelný precedent LéêÉëfÇ]åíL= precedens to raise a child = vychovat dítě to raise your voice = zvýšit hlas to be reborn = znovu se narodit rebuild LêáWDÄfäÇL= znovu postavit; přestavět to recharge your batteries = nabrat sil reconsider LêáWâ]åDëfÇ]L= znovu zvážit recycle LêfDë~fâäL= recyklovat refill LêáWDÑfäL= doplnit; znovu naplnit refuel LêfDÑàr]äL= doplnit palivo region LêáWÇw]åL= kraj; oblast; území regional LêáWÇw]å]äL= krajový; regionální rekindle LêáWDâfåÇäL= znovu vzplanout re-release LêáWêfDäáWëL= znovu vydat reschedule LêáWDpÉÇàìWäL= přeplánovat reset LêáWDëÉíL= nastavit; nařídit resit LêáWëfíL= (~ an exam) znovu dělat zkoušku as a result of = důsledkem něčeho result in = vyústit v něco rise 1 východ (nebeského tělesa); stoupání; rise 2 Lê~fòL= pahorek vstát; vyjít (o nebeském tělese) Lê~fòL= slip LëäféL= uklouznout so Lë]rL= tak symbol LëfãÄäL= symbol symbolic LëfãDÄfläfâL= symbolický trigger LíêfÖ]L= spustit; odpálit; podnítit; trip over = o něco zakopnout unprecedented L¾åDéêÉëf ÇÉåífÇL= neslýchaný wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= nádherný Unit 10 Tears & Laughter It came as a blow to him. = Byla to pro něho rána. cackle 1 LâôâäL= kdákavý smích cackle 2 LâôâäL= kdákavě se smát chuckle 1 Líp¾âäL= potlačovaný smích chuckle 2 Líp¾âäL= chichotat se crack up Lâêôâ=¾éL= vybuchnout smíchy cry Lâê~fL= plakat; křičet to cry tears of rage/frustration etc = plakat vzteky to cry with laughter = brečet smíchy to cry your eyes/heart out = vyplakat si oči/prolévat slzy giggle 1 LÖfÖäL= hihňání giggle 2 LÖfÖäL= hihňat se to hit sb hard = být velkou ranou pro někoho to hurt sb's feelings = ranit něčí city laughter Lä^WÑí]L= smích to be overcome by = grief být přemožen zármutkem pain LéÉfåL= trápit snigger 1 LëåfÖ]L= potutelné hihňání snigger 2 LëåfÖ]L= potutelně se hihňat tear Líf]L= slza to burst into tears = propuknout v pláč to be bored to tears = nudit se k smrti I was touched by it. = Zasáhlo mne to. to weep with joy/rage etc = plakat radostí/vzteky

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

čtenářství BUllying šikanování

čtenářství BUllying šikanování Bullying šikanování Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) BUllying šikanování Stručná anotace učební jednotky Žáci si při práci s textem

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více