Global Upper Intermediate

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Global Upper Intermediate"

Transkript

1 Global Upper Intermediate strana 1 z 5 Global Upper Intermediate Unit 1 Alive & Well afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se alike L]Dä~fâL= podobný; stejný alive L]Dä~fîL= živý alone L]Dä]råL= osamělý; samotný asleep L]DëäáWéL= spící (be ~ - spát) attack L]DíôâL= napadení; útok; napadnout awake L]DîÉfâL= probuzený aware L]DîÉ]L= bdělý; ostražitý to lose the battle against prohrát boj (s dlouhou nemocí, se složitou = životní situací) changeable LípÉfåÇw]ÄäL= proměnlivý confident LâflåÑfÇ]åíL= sebevědomý; sebejistý just around the corner = za dveřmi (obrazně) any day now = brzy defence LÇfDÑÉåëL= obrana sb s defences are = low někdo je náchylný k depressed LÇfDéêÉëíL= sklíčený; postižený krizí different LÇfÑê]åíL= odlišný disease LÇfDòáWòL= choroba, nemoc drinkable LÇêfŋâ]ÄäL= pitný energy LÉå]ÇwáL= energie fascinated LÑôëfåÉfífÇL= okouzlený; fascinovaný fight LÑ~fíL= bojovat (s čím) frightened LÑê~fí]åÇL= vystrašený; vyděšený in the near future = v brzké budoucnosti glad LÖäôÇL= rád; potěšený ill LfäL= nemocný incurable LfåDâàr]ê]ÄäL= nevyléčitelný intolerable LfåDíflä]ê]ÄäL= nesnesiteln; neúnosný lifetime Lä~fÑí~fãL= (celý) život; doba existence light years away = o světelné roky before long = brzy optimistic LfléífDãfëífâL= optimistický organisation LlWÖ]å~fDòÉfp]åL= organizace pessimistic LéÉë]DãfëífâL= pesimistický present LéêÉò]åíL= dárek preventable LéêfDîÉåí]ÄäL= zbytečn; nikoli nezbytný reliable LêfDä~f]Ää]L= spolehlivý renewable LêfDåàìW]ÄäL= obnovitelný respectable LêfDëéÉâí]Ää]L= vážený; slušný situation LëfípìDÉfp]åL= situace suitable LëìWí]Ää]L= vhodný victim LîfâífãL= oběť fall victim to = stát se obětí virus Lî~fê]ëL= virus a long way off = za dlouho weather LïÉa]L= počasí well LïÉäL= dobrý; zdravý wishful thinking = zbožná přání; sny; iluze witness Lïfíå]ëL= svěděk Unit 2 Right & Wrong above L]DľîL= výše uvedený; povznesený nad certain Lë WíåL= jistý (si) to have a clear conscience = mít čisté svědomí to have a guilty conscience = mít špatné svědomí convinced Lâ]åDîfåëíL= přesvědčený; zapřísáhlý definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určitě; rozhodně there's no denying = (that) rozhodně; jistě dishonest LÇfëDflåfëíL= nečestný no doubt about it = není o tom pochyb doubtful LÇ~ríÑäL= nejistý; mající pochybnosti doubtless LÇ~ríä]ëL= bezpochyby the fact remains that = skutečností zůstává, že in actual fact = vlastně, ve skutečnosti fall from grace = upadnout v nemilost honest LflåfëíL= čestný; upřímný -ism = -ismus mishear LãfëDÜf]L= špatně něco slyšet mispronounce Lãfëéê]Då~råëL= chybně vyslovit misquote LãfëDâï]ríL= chybně citovat misspell LãfëDëéÉäL= chybně napsat misunderstand Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopit; nechápat misuse LãfëDàìWëL= nesprávně používat moral Lãflê]äL= morální; mravní positive Léflò]ífîL= pozitivní I promise you = slibuji without question = bez debaty; bez námitek to have reservations = mít výhrady right 1 Lê~fíL= právo right 2 Lê~fíL= správný right 3 Lê~fíL= správně, přesně right 4 Lê~fíL= tak, takže to have high standards = mít vysoké nároky to stoop to = snížit se k něčemu sure Lpr]L= jistý; jistě the truth of the matter = pravdou je... uncertain L¾åDë WíåL= nejistý; neurčitý unconvinced Lʌ åâəådîfåëíl= nepřesvědčený underhand Lʌ åçədüôåçl= tajný; podvodný unsure L¾åplWL= nejistý upstanding Lʌ édëíôåçfïl= přímý; poctivý no two ways about = it jednoznačně take my word for it = vezmi mne za slovo wrong 1 LêflŋL= nesprávný wrong 2 LêflÏL= špatnost, bezpráví Unit 3 Land & Sea barren LÄôêəåL= neúrodný; neplodný broad LÄêlWÇL= široký corn LâlWåL= kukuřice; obilí (UK) country Lâ¾åíêáL= země; stát; venkov current Lâ¾ê]åíL= proud dense LÇÉåëL= hustý desert LÇÉò]íL= poušť

2 Global Upper Intermediate strana 2 z 5 dive 1 LÇ~fîL= potopení; skok do vody dive 2 LÇ~fîL= potopit se; skočit po hlavě do vody dry LÇê~fL= suchý; sucho field LÑáWäÇL= pole forest LÑflêfëíL= les; prales grassy LÖê^WëáL= travnatý green LÖêáWåL= zelený; ekologický high LÜ~fL= vysoký; vysoko hill LÜfäL= kopec; pahorek jellyfish L Çʒ Éäá ÑfpL= medúza land 1 LäôåÇL= země, půda land 2 LäôåÇL= přistát mountain Lã~råífåL= hora open L]ré]åL= otevřený; ochotný naslouchat rain LêÉfåL= déšť; pršet rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= deštný prales river Lêfî]L= řeka rolling L ê]räfïl= vlnící se (krajina) sand LëôåÇL= písek sea LëáWL= moře seagull LëáWÖ¾äL= racek mořský seashell LëáWpÉäL= lastura seaweed LëáWïáWÇL= chaluha; mořská řasa shellfish LpÉäÑfpL= měkkýš; korýš ship LpféL= loď (velká, na moři) snorkel LëålWâäL= šnorchl; šnorchlovat snow-capped Lëåər=âôéíL= s vrcholem pokrytým sněhem tanker LíôŋâəL= cisterna; tanker tide Lí~fÇL= příliv a odliv waterskiing LïlWí]=ëâáWfÏL= ježdění na vodních lyžích wave LïÉfîL= (za)mávat; vlna wheat LïáWíL= pšenice yacht LàflíL= jachta Unit 4 Mafic & Mystery assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník baker LÄÉfâ]L= pekař a bit = trochu civil servant Lëfîä=ë Wî]åíL= zaměstnanec ve státní správě director LÇ~fDêÉâí]L= ředitel flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= stevard, letuška gizmo LÖfòã]rL= taková ta věc; věcička Joe Bloggs LÇw]r=ÄäflÖòL= pojmenování pro typického člověka John Doe, Jane Doe pojmenování pro muže/ženu, jehož/jejíž LÇ]rL= jméno neznáme to keep up with the = Joneses snažit se vyrovnat sousedům kind of Lâ~fåÇ=]îL= druh něčeho labourer LäÉfÄ]ê]L= dělník to lead sb on = vodit někoho na nos to lead sb up the garden path = záměrně někoho uvést v omyl magic LãôÇwfâL= kouzlo; kouzelný magician Lã]DÇwfpåL= kouzelník; čaroděj mathematician Lãôq]ã]Dífp]åL= matematik mislead LãfëäáWÇL= oklamat, uvést v omyl mystery Lãfëí]êáL= záhada; tajemství painter LéÉfåí]L= malíř placeholder name pojmenování pro někoho, LéäÉfëÜ]räÇ]=åÉfãL= jehož jméno neznáme politician LéfläfDífpåL= politik to take sb for a ride = podvést někoho to give sb the runaround = vytáčet se spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák stuff Lëí¾ÑL= věc(i) (obecně hovorově) and stuff = a tak vůbec supervisor LëìWé]î~fò]L= dozorce; kontrolor; inspektor thing LqfÏL= věc and that sort of thing = a tak podobně Tom, Dick and Harry = kdokoli translator LíêôåëDäÉfí]L= tlumočník; překladatel whatchamacallit Lïflíp]ã]âlWäfíL= jak se tomu říká wild-goose chase Lï~fäÇ=ÖìWë=ípÉfëL= honba za přeludem Unit 5 Parents & Children amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromující to be attached to each other = lnout jeden k druhému believe in sb = mít k někomu důvěru bitter LÄfí]L= hořký bland LÄäôåÇL= neslaný nemastný bond LÄflåÇL= pouto; svazek break up LÄêÉfâ=¾éL= rozejít se bring sb up = vychovat někoho challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný; vyzývavý check up on sb = prověřit někoho chewy LípìWfL= žvýkací child Líp~fäÇL= dítě; potomek children LípfäÇê]åL= děti close Lâä]ròL= blízký; důvěrný compliment Lâflãéäfã]åíL= kompliment; pocta crack LâêôâL= popraskat crazy LâêÉfòáL= šílený; bláznivý criticise Lâêfífë~fòL= kritizovat crunchy Lâê¾åípfL= křupavý delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný discipline LÇfë]éäfåL= kázeň, disciplína disgusting LÇfëDÖ¾ëífÏL= nechutný; odporný division LÇfDîfw]åL= rozkol exciting LfâDë~fífÏL= zajímavý exhausting LfâDòlWëífÏL= vyčerpávající expensive LfâDëéÉåëfîL= drahý fun LѾåL= zábava; zábavný greasy LÖêáWëáL= tučný; mastný ignore LfÖålWL= nevšímat si; ignorovat incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuvěřitelný indulge LfåDǾäÇwL= oddávat se inseparable LfåDëÉéê]ÄäL= nerozlučný; neoddělitelný life-changing Lä~fÑ=ípÉfåwfÏL= život měnící lumpy Läʌ ãéál= hrudkovitý maiden name LãÉfÇå=åÉfãL= příjmení za svobodna metronymic LãÉíê]rDåfãfâL= příjmení po matce middle name LãfÇ]ä=åÉfãL= druhé křestní jméno miraculous LãfDêôâàrä]ëL= zázračný monitor Lãflåfí]L= sledovat, monitorovat

3 Global Upper Intermediate strana 3 z 5 neglect LåfDÖäÉâíL= zanedbat nickname LåfâåÉfãL= přezdívka noisy LålfòáL= hlučný parent LéÉ]ê]åíL= rodič patronymic Léôíê]DåfãfâL= příjmení po otci praise LéêÉfòL= pochválit; vychválit pseudonym LëàìWÇ]åfãL= pseudonym punish Lé¾åfpL= (po)trestat raise LêÉfòL= vychovat relentless LêfDäÉåíä]ëL= neúnavný; vytrvalý rewarding LêfïlWÇfÏL= vděčný, vyplácející se self-centred LëÉäÑ=DëÉåí]ÇL= egocentrický; sobecký self-confident LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL= sebevědomý; sebejistý self-conscious LëÉäÑ=âflåp]ëL= nejistý si sebou self-control LëÉäÑ=â]åDíê]räL= sebeovládání; sebekontrola self-esteem LëÉäÑ=fDëíáWãL= hrdost; sebeúcta self-pity LëÉäÑ=éfíáL= sebelítost self-respect LëÉäÑ=êfDëéÉâíL= sebeúcta self-righteous LëÉäÑ=ê~fíp]ëL= upjatý; škrobený; pokrytecký separate LëÉé]ê]íL= oddělený soggy LëflÖáL= promočený; nasáklý sour Lë~r]L= kyselý; trpký; mrzutý spicy Lëé~fëfL= kořeněný; pikantní; pálivý split up Lëéäfí=¾éL= rozejít se spoil LëélfäL= zkazit; rozmazlit stage name LëíÉfÇw=åÉfãL= umělecký pseudonym sticky LëífâáL= lepkavý stressful LëíêÉëÑäL= stresový taste LíÉfëíL= chuť; chutnat tell sb off LíÉä=DflÑL= vynadat někomu texture LíÉâëíp]L= konzistence; struktura trust Líê¾ëíL= věřit; důvěřovat underestimate L¾åÇ]êDÉëífãÉfíL= podcenit unisex name křestní jméno vhodné pro chlapce i dívku LàìWåfëÉâë=åÉfãL= unpredictable L¾åéêfDÇfâí]ÄäL= nepředvídatelný username LàìWò]åÉfãL= uživatelské jméno Unit 6 Power & Money bill LÄfäL= účet; účtenka; bankovka (AmE) to pay/settle the bill = zaplatit/vyrovnat účet cash flow Lâôp=Ñä]rL= hotovostní tok; pohyb finančních prostředků, cash flow change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna loose/spare change = drobné (peníze) chunk Líp¾ÏâL= pořádný kus corrupt Lâ]Dê¾éíL= úplatný; prodejný fortune LÑlWíp]åL= velký majetek; hodně peněz a small fortune = malé jmění miraculously Lã]Dêôâàrä]ëäáL= zázračně money Lã¾åáL= peníze pocket money Léflâfí=ã¾åáL= kapesné spending money = peníze na věci pro radost to pour money into = cpát do něčeho peníze to pour money down the drain = rozhazovat peníze needless to say = to se rozumí samo sebou naturally Låôípê]äáL= pochopitelně; samozřejmě obviously LflÄîf]ëäáL= zjevně oddly LflÇäáL= kupodivu of course L]î=DâlWëL= samozřejmě poor LélWL= chudý; chudobný; nuzný desperately/dirt poor = velmi chudý power Lé~r]L= síla; moc powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný; silný remarkably LêfDã^Wâ]ÄäáL= pozoruhodně rich LêfípL= bohatý; zámožný filthy rich == nechutně bohatý a slice of the pie = podíl splash out on = vyplýtvat na něco hodně peněz strangely LëíêÉfåÇwäáL= divně; zvláštně surprisingly Lë]Déê~fòfÏäáL= překvapivě, kupodivu swallow up = pohltit unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäáL= nečekaně Unit 7 Rhyme & Reason advert LôÇî WíL= reklama; inzerát advertise LôÇî]í~fòL= inzerovat; dělat reklamu advertising LôÇî]í~fòfÏL= reklama; propagace attractive L]DíêôâífîL= atraktivní; přitažlivý; příjemný bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko beautiful LÄàìWífÑäL= krásný been LÄáWåL= příčestí trpné od "be" (být) billboard LÄfäÄlWÇL= AmE billboard brand name LÄêôåÇ=åÉfãL= značka buy LÄ~fL= zakoupit (si); (na)koupit (si) bye LÄ~fL= nashle; ahoj chef LpÉÑL= šéfkuchař to not have a clue = nemít ponětí commercial Lâ]Dã WpäL= reklama (televizní) consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotřebitel; konzument cute LâàìWíL= roztomilý; rozkošný to be out of your depth = být nad něčí schopnosti fair LÑÉ]L= světlý; pouť; veletrh fare LÑÉ]L= jízdné good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= hezký; pohledný gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý handsome LÜôåëãL= hezký; pěkný homophone LÜflã]Ñ]råL= homofonum hour L~r]L= hodina to not have the faintest idea about = nemít o něčem ani zdání jingle LÇwfÏÖäL= znělka keen LâáWåL= nadšený; vášnivý to know like the back of your hand = znát něco jako svoje boty to know by heart = znát něco nazpaměť to know what you're talking about = vědět, o čem mluvím librarian Lä~fDÄêÉ]êá]åL= knihovník local Lä]râäL= domácí, místní logo Lä]rÖ]rL= logo; značka; emblém lovely Lä¾îäáL= půvabný; příjemný

4 Global Upper Intermediate strana 4 z 5 meat LãáWíL= maso meet LãáWíL= seznámit se; setkat se a mine of information = studnice informací mountain climbing = guide horský průvodce musician LãàìDòfpåL= hudebník our L~r]L= náš passed Lé^WëíL= minulý čas prostý a příčestí minulé trpné od pass past Lé^WëíL= kolem (minout něco) peace LéáWëL= mír; klid; pohoda piece LéáWëL= kus; kousek pretty LéêfíáL= pěkný, hezký, půvabný product placement = skrytá reklama výrobku ve filmu nebo v televizi reason LêáWòåL= důvod; příčina rhyme Lê~fãL= rým, říkanka no rhyme or reason = něco nepochopitelného right Lê~fíL= pravý; správný shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač shore LplWL= břeh; pobřeží slogan Lëä]rÖ]åL= reklamní/volební heslo stair LëíÉ]L= schod stare LëíÉ]L= zírat; upřený pohled striking Lëíê~fâfÏL= nápadný, nápadně krásný to be stumped by = nevědet si rady; být zmatený sure Lpr]L= jistý; jistě target audience = cílová skupina (například reklamy) weather LïÉa]L= počasí whether LïÉa]L= zdali write Lê~fíL= psát; napsat Unit 8 Dreams & Reality actually Lôâípì]äáL= vlastně authentic LlWDqÉåífâL= autentický; opravdový daydream LÇÉfÇêáWãL= snít s otevřenýma očima dream LÇêáWãL= sen; ideál fake LÑÉfâL= padělaný; nepravý fantasise LÑôåí]ë~fòL= fantazírovat find LÑ~fåÇL= najít to find your feet = nabýt sebevědomí follow LÑflä]rL= (ná)sledovat to follow a dream = jít si za svým genuine LÇwÉåàìfåL= pravý; skutečný to have a ball = parádně se bavit to have an impact = mít vliv to have a responsibility = mít zodpovědnost to have an idea fixed in your head = lie Lä~fL= lhát (lie - lying) to tell lies = lhát to live a lie = žít ve lži mít utkvělou představu to live for the = užívat si okamžiku moment to live happily ever = žít šťastně až do smrti after to mark an = oslavit událost occasion to mark the start of = new udělat něco při příležitosti začátku něčeho nového to mark time = přešlapovat na místě an open mind = člověk otevřený jiným názorům a closed mind = člověk uzavřený jiným názorům at the back of your mind = něco na pozadí mysli; něco stále na mysli to empty your mind = na nic nemyslet to fill sb's mind with = ideas naléhat na někoho s návrhy to have in your = mind přemýšlet to pay the bills = zaplatit účty to pay the penalty = for odpykat si něco to pay your way = vše si platit sám to picture yourself = as představovat si sebe jako to pretend to be = vydávat se za někoho quit LâïfíL= skončit; dát výpověď for real = doopravdy; vážně the real world = tvrdá realita the real thing = originál; žádná náhražka in real life = ve skutečném světě reality LêáDôä]íáL= skutečnost; realita to bear no relation = to reality nemít nic společného se skutečností to distort reality = překroutit skutečnost in reality Lfå=êáDôä]íáL= doopravdy; vlastně suppose Lë]Dé]ròL= domnívat se truth LíêìWqL= pravda to = odhalit pravdu expose/reveal/tell the truth to face the truth = čelit pravdě to learn the truth = dozvědět se pravdu to stretch the truth = přehánět; zkreslovat wonder Lï¾åÇ]L= divit se; chtít vědět Unit 9 Rise & Fall architectural L^WâfDíÉâípê]äL= architektonický architecture L^WâfíÉâíp]L= architektura; stavební sloh arise L]Dê~fòL= povstat; vzniknout to lose your balance = ztratit rovnováhu cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod collapse Lâ]DäôéëL= zhroutit se (člověk i stavba) commitment Lâ]Dãfíã]åíL= závazek committed Lâ]DãfífÇL= oddaný; přesvědčený comparable Lâflãé]ê]ÄäL= srovnatelný comparison Lâ]ãDéôêfëåL= srovnání consequently Lâflåëfâï]åíäáL= následně due to LÇàìW=í]L= kvůli; díky fall 1 LÑlWäL= pád (i obrazně) fall 2 LÑlWäL= spadnout; padnout global LÖä]rÄäL= celkový; globální globe LÖä]rÄL= glóbus; zeměkoule increase LfåDâêáWëL= zvětšovat se; růst; přibývat ingenious LfåDÇwáWåá]ëL= geniální ingenuity LfåÇw]DåàìW]íáL= vynalézavost; důvtipnost

5 Global Upper Intermediate strana 5 z 5 inspiration Lfåëé]DêÉfpåL= inspirace inspiring LfåDëé~f]êfÏL= podnětný; fascinující land in = přistát; umístit; dostat se do lead to = vést k něčemu lurch Lä WípL= potácet se; škubat sebou opening L]réåfÏL= volné místo; pracovní příležitost possibility Léflë]DÄfä]íáL= možnost possible Léflë]ÄäL= možný; přijatelný precedent LéêÉëfÇ]åíL= precedens to raise a child = vychovat dítě to raise your voice = zvýšit hlas to be reborn = znovu se narodit rebuild LêáWDÄfäÇL= znovu postavit; přestavět to recharge your batteries = nabrat sil reconsider LêáWâ]åDëfÇ]L= znovu zvážit recycle LêfDë~fâäL= recyklovat refill LêáWDÑfäL= doplnit; znovu naplnit refuel LêfDÑàr]äL= doplnit palivo region LêáWÇw]åL= kraj; oblast; území regional LêáWÇw]å]äL= krajový; regionální rekindle LêáWDâfåÇäL= znovu vzplanout re-release LêáWêfDäáWëL= znovu vydat reschedule LêáWDpÉÇàìWäL= přeplánovat reset LêáWDëÉíL= nastavit; nařídit resit LêáWëfíL= (~ an exam) znovu dělat zkoušku as a result of = důsledkem něčeho result in = vyústit v něco rise 1 východ (nebeského tělesa); stoupání; rise 2 Lê~fòL= pahorek vstát; vyjít (o nebeském tělese) Lê~fòL= slip LëäféL= uklouznout so Lë]rL= tak symbol LëfãÄäL= symbol symbolic LëfãDÄfläfâL= symbolický trigger LíêfÖ]L= spustit; odpálit; podnítit; trip over = o něco zakopnout unprecedented L¾åDéêÉëf ÇÉåífÇL= neslýchaný wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= nádherný Unit 10 Tears & Laughter It came as a blow to him. = Byla to pro něho rána. cackle 1 LâôâäL= kdákavý smích cackle 2 LâôâäL= kdákavě se smát chuckle 1 Líp¾âäL= potlačovaný smích chuckle 2 Líp¾âäL= chichotat se crack up Lâêôâ=¾éL= vybuchnout smíchy cry Lâê~fL= plakat; křičet to cry tears of rage/frustration etc = plakat vzteky to cry with laughter = brečet smíchy to cry your eyes/heart out = vyplakat si oči/prolévat slzy giggle 1 LÖfÖäL= hihňání giggle 2 LÖfÖäL= hihňat se to hit sb hard = být velkou ranou pro někoho to hurt sb's feelings = ranit něčí city laughter Lä^WÑí]L= smích to be overcome by = grief být přemožen zármutkem pain LéÉfåL= trápit snigger 1 LëåfÖ]L= potutelné hihňání snigger 2 LëåfÖ]L= potutelně se hihňat tear Líf]L= slza to burst into tears = propuknout v pláč to be bored to tears = nudit se k smrti I was touched by it. = Zasáhlo mne to. to weep with joy/rage etc = plakat radostí/vzteky

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ!

LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ! 04/2014 MULTILINGUAL MAGAZINE LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ! THE LIMITS OF MY LANGUAGE MEAN THE LIMITS OF MY WORLD. LUDWIG WITTGENSTEIN The multilingual magazine PELICAN has been published by

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance)

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance) 1. dmirál Benbow (sonance) E E 1. Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, E E jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, E kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 7.=1. # mi

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

8 Nights 41 Companies 45 Shows handpicked. .8 dní..41 souborů..45 inscenací vybraných. 8 venues...11 countries. 8 různých míst konání..

8 Nights 41 Companies 45 Shows handpicked. .8 dní..41 souborů..45 inscenací vybraných. 8 venues...11 countries. 8 různých míst konání.. Fringe je zpět! Pokud žijete v Praze, pak ji neopouštějte! Pokud jste v Praze na návštěvě, pak jste si k pobytu nemohli vybrat vhodnější dobu. Pokud jste jeden ze stovek umělců, dobrovolníků či festivalových

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více