Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07

2 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie z toho neživotní pojištění / davon Nichtlebensversicherung z toho životní pojištění / davon Lebensversicherung Zasloužené pojistné / Abgegrenzte Prämie z toho neživotní pojištění / davon Nichtlebensversicherung z toho životní pojištění / davon Lebensversicherung Náklady na pojistná plnění celkem / Versicherungsleistungen gesamt z toho náklady na pojistná plnění / davon ausbezahlte Leistungen z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / davon Reserveränderungen Náklady celkem / Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / davon Abschlusskosten z toho správní režie / davon Verwaltungskosten Nákladovost / Kostenquote 34,3 % 34,4 % 32,0 % 29,5 % 30,1 % 31,6 % 37,3 % Výše technických rezerv / Höhe der technischen Rückstellungen Základní kapitál / Grundkapital Průměrný počet zaměstnanců / Duchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter Počet pojistných smluv / Anzahl der Versicherungsverträge Hospodářský výsledek / Wirtschaftsergebnis für das Geschäftsjahr Obsah Inhaltsverzeichnis 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 UNIQA pojišťovna se představuje 6 Pozice na českém pojistném trhu 8 Poslání a hodnoty UNIQA 9 Produkty 11 Akcionáři společnosti 11 Obchodní síť 12 Zajistný program 13 Centrála UNIQA pojišťovny na nové adrese 14 Statutární orgány společnosti 14 Představenstvo 15 Dozorčí rada 16 Organizační struktura UNIQA 18 UNIQA pojišťovna jako člen koncernu UNIQA Group 20 Akviziční činnost UNIQA Group v roce Koncernový výhled do roku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 22 Vývoj pojistného trhu České republiky v roce Výsledky hospodaření 27 Výzkum spokojenosti zákazníků 28 Vývoj vybraných druhů pojištění 38 Pracovněprávní vztahy a personální práce 41 UNIQA a ochrana životního prostředí 42 Výhled pro rok Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. 49 Zpráva dozorčí rady 50 Zpráva auditora pro akcionáře UNIQA pojišťovna, a.s. 54 Účetní závěrka 60 Příloha roční účetní závěrky 102 Adresy UNIQA

3 Jsme univerzálním pojišťovacím ústavem nabízejícím širokou paletu životního a neživotního pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Dbáme vždy na konkrétní potřeby našich klientů, a proto se snažíme, aby naše produkty vykazovaly potřebnou míru flexibility. Cílem našeho dlouhodobého úsilí je stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Jsme si vědomi, že tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze prvotřídním servisem. Wir sind eine Universalversicherungsgesellschaft, die eine breite Palette der Lebens- sowie Nichtlebensversicherung für Bürger, Unternehmer und Firmen anbietet. Wir achten immer auf konkrete Bedürfnisse unserer Kunden, und deshalb sind wir bemüht, dass unsere Produkte einen erforderlichen Maß an Flexibilität aufweisen. Eine stabile auf einer gegenseitigen Unterstützung beruhende Kundenbeziehung ist das Ziel unserer langfristigen Bemühungen. Wir sind uns bewusst, dass dieses Ziel nur durch eine erstklassige Serviceleistung erreicht werden kann. 2 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden 6 UNIQA pojišťovna stellt sich vor 6 Position auf dem tschechischen Versicherungsmarkt 8 Mission und Werte UNIQA 9 Produkte 11 Aktionäre der Gesellschaft 11 Vertriebswege 12 Rückversicherungsprogramm 13 Zentrale der UNIQA pojišťovna an der neuen Adresse 14 Statutarorgane der Gesellschaft 14 Vorstand 15 Aufsichtsrat 17 Organisation der UNIQA 18 UNIQA pojišťovna als Mitglied der UNIQA Group 20 Akquisitionstätigkeit der UNIQA Group in Konzernperspektive bis zum Jahre Bericht des Vorstandes über die Unternehmungstätigkeit 22 Entwicklung des Versicherungsmarktes der Tschechischen Republik in Wirtschaftsergebnis 27 Kundenbefragung Entwicklung von ausgewählten Versicherungssparten 38 Arbeitsrechtliche Verhältnisse und Personalarbeit 41 UNIQA und Umweltschutz 42 Ausblick für das Jahr Bericht über Beziehungen zwischen herrschenden, abhängigen und verbundenen Unternehmen im Jahr Erklärung des Vorstandes der UNIQA pojišťovna, a.s. 49 Bericht des Aufsichtsrates 51 Bericht des Wirtschaftsprüfers für Aktionäre der UNIQA pojišťovna, a.s. 54 Jahresabschluss 61 Anhang zum Jahresabschluss 102 Anschriften von UNIQA

4 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Vorwort des Vorstandsvorsitzenden Úvodní slovo předsedy představenstva Vorwort des Vorstandsvorsitzenden Vážení klienti, obchodní přátelé, akcionáři, kolegyně a kolegové, rok 2007 přinesl v pojišťovnictví po několika letech stagnace určité oživení. Seriózní hodnocení však vyžaduje hlubší analýzu, při níž zjistíme, že jásat by bylo předčasné. Opticky se jeví růst jako dynamický růst pojistného ve výši 8,2 % budí po dvouletém půstu, kdy růst pojistného nedosahoval ani tempa růstu HDP, téměř optimismus. Potěšitelné by bylo zejména meziroční oživení v oblasti životního pojištění o více než 14 %, nicméně více než polovina přírůstku byla realizována jako jednorázové vklady, zatímco běžně placené pojištění si drží výrazně nižší dynamiku na úrovni 6,4 %. Pozitivní je fakt, že u běžně placeného pojistného roste průměrné pojistné i cílové částky a že se meziročně navýšil počet nových smluv o 17 %. Pozici tahouna trhu životního pojištění definitivně převzalo investiční pojištění, často spojené s injekcemi jednorázových vkladů. Tento trend mimo jiné ukazuje na postupující emancipaci českých klientů v oblasti finančních produktů, kteří se chtějí aktivně podílet na směřování své investice. Velké zastoupení jednorázových vkladů potvrzuje ovšem také fakt, že velká část klientů vnímá především vyšší zhodnocení vložených částek, zatímco funkce krytí rizik zůstává často nedoceněna. V oblasti neživotního pojištění i přes loňské nepatrné zvýšení tempa růstu (4,4 %) vyznívá vývoj od roku 2004 prakticky jako stagnace. Nárůst počtu smluv předhonil nárůst pojistného, z čehož vyplývá přetrvávající tendence snižování pojistných sazeb. I nadále rovněž klesá podíl neživotního pojistného na celkovém pojistném v ČR (loni necelých 60 %), což lze ovšem s ohledem na paritu těchto odvětví ve vyspělých zemích považovat za zdravý trend posilování zabezpečení proti životním rizikům a na stáří na úkor zabezpečení majetku. Je však třeba vidět, že tento vývoj není jen výsledkem určité osvěty a pochopení pro zabezpečení jednotlivce v tržních podmínkách, nýbrž dochází k němu i díky růstu životní úrovně umožňující prostřednictvím životního pojištění část spotřeby odložit na pozdější dobu. Sehr geehrte Kunden, Geschäftsfreunde, Aktionäre, Kolleginnen und Kollegen, nach einigen Jahren Stagnation brachte das Jahr 2007 in die Versicherungswirtschaft eine gewisse Belebung. Eine seriöse Bewertung erfordert jedoch eine tiefere Analyse, aufgrund der wir feststellen müssen, dass es zu früh wäre, zu jubeln. Auf den ersten Blick scheint das Wachstum dynamisch zu sein - der Prämienzuwachs von 8,2 % erweckt nach der zweijährigen Faste, während der Prämienzuwachs nicht einmal das Wachstumstempo von BIP erreichte, fast Optimismus. Eine zwischenjährliche Belebung in der Sparte Lebensversicherung über 14 % wäre sonst erfreulich, der Zuwachs wurde jedoch von mehr als einer Hälfte in Form von Einmalerlägen realisiert, wobei die laufend bezahlte Prämie eine erheblich niedrigere Dynamik von 6,4 % aufweist. Als positiv ist die Tatsache zu bewerten, dass bei der laufenden Prämie die Durchschnittsprämie sowie die Zielsummen wachsen und die Anzahl von neuen Versicherungsverträgen zwischenjährlich um 17 % aufgestockt wurde. Die führende Position auf dem Lebensversicherungsmarkt hat definitiv die fondsgebundene Lebensversicherung, oft in Verbindung mit Einmalerlägen, übernommen. Dieser Trend beweist unter anderem die fortschreitende Emanzipierung von tschechischen Kunden auf dem Gebiet der Finanzprodukte, da sie sich an der Verwaltung ihrer Anlagen aktiv beteiligen wollen. Ein bedeutender Anteil an Einmalerlägen beweist jedoch, dass die meisten Kunden vor allem eine höhere Verzinsung von einbezahlten Prämien wahrnehmen, wobei die Funktion der Risikodeckung oft nicht genug geschätzt wird. Im Bereich der Nichtlebensversicherung ist die Entwicklung seit dem Jahre 2004 trotz einer geringen Erhöhung des Wachstumstempos im vorigen Jahr (4,4 %) als eine Stagnation auszuwerten. Das Wachstum der Anzahl der Verträge hat das Prämienwachstum überholt; daraus ergibt sich eine dauernde Tendenz zur Herabsetzung der P r ä m i e n t a r i f e. We i t e r h i n s e n k t d e r A n t e i l d e r Nichtlebensprämie an der Gesamtprämie in der Tschechischen Republik (im vergangenen Jahr unter 60 %);

5 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 3 Musíme současně bohužel konstatovat, že i v roce 2007 klesl podíl výdajů na pojištění v celkových výdajích českých domácností. Tento trend je nepříznivý zejména s ohledem na již zmíněné zvyšující se příjmy obyvatelstva. Nicméně naši lidé v posledních letech stále více objevují potenciál úvěrů, když za posledních 10 let vzrostly dluhy domácností na více než desetinásobek. Hlavním nositelem zadlužení jsou úvěry na bydlení hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Tyto závazky samozřejmě ztenčují volné finanční rezervy obyvatelstva a nepřejí tolik pojištění (odhlédnemeli od pojistných produktů zakomponovaných do úvěrů). dies kann unter Berücksichtigung der Parität dieser Sparten in den entwickelten Ländern als ein gesunder Trend zur verstärkten Absicherung gegen die Lebensrisiken sowie als Altersvorsorge zum Nachteil der Sachversicherung betrachtet werden. Es ist jedoch zu betrachten, dass diese Entwicklung nicht nur das Ergebnis einer gewissen Aufklärung sowie des Verständnisses für die Vorsorge des Einzelnen in den Marktverhältnissen ist, sondern sie kommt auch wegen dem Aufstieg des Lebensniveaus zustande, der es möglich macht, einen Teil des Verbrauchs auf spätere Zeiten zu verlegen. Leider ist zugleich festzustellen, dass auch 2007 der Anteil von Versicherungsausgaben an den Gesamtausgaben der tschechischen Haushalte gesunken ist. Dieser Trend ist Dipl.-Ing. Marek Venuta Těší nás velmi dobré výsledky, jichž UNIQA pojišťovna v roce 2007 dosáhla. V předepsaném pojistném obsadila 9. místo v ČR a zaznamenala 20,2% meziroční růst, zatímco celý pojistný trh posílil o 8,2 %. V případě životního pojištění UNIQA dosáhla meziročního přírůstku 31,3 %, (celý trh pouze 14 %). V neživotním pojištění byla UNIQA na 7. místě, v životním pojištění na 12. místě. Wir freuen uns über die guten Ergebnisse, welche UNIQA pojišťovna in 2007 erreicht hat. In der vorgeschriebenen Prämie hat sie die 9. Stelle in der Tschechischen Republik besetzt und einen zwischenjährlichen Zuwachs von 20,2 % verzeichnet, indem der ganze Versicherungsmarkt um 8,2 % gewachsen ist. In der Lebensversicherung hat UNIQA einen zwischenjährlichen Zuwachs von 31,3 % erreicht (der ganze Markt nur 14 %). In der Nichtlebensversicherung hat UNIQA den 7. Platz, in der Lebensversicherung den 12. Platz.

6 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Vorwort des Vorstandsvorsitzenden S ohledem na makroekonomické podmínky i aktuální situaci na pojistném trhu je třeba vývoj v UNIQA pojišťovně za uplynulý rok hodnotit mimořádně pozitivně. Já osobně považuji rok 2007 za jeden z nejúspěšnějších v naší dosavadní čtrnáctileté historii. Už naše plány byly velmi ambiciózní, nicméně realita je ještě velmi významně překročila. Podařilo se nám navýšit předepsané pojistné o více než 20 %, a to je růst, kterého dosáhlo mezi největšími společnostmi na trhu jen velmi málo pojišťoven. Velmi dynamický byl růst pojistného v životním pojištění ve výši 31 %. UNIQA byla jedinou pojišťovnou na trhu, která dosáhla tohoto navýšení převážně jen díky běžně placenému pojistnému, které dle našeho názoru představuje zdravý základ celého životního pojištění. Velké oživení zaznamenaly i neživotní segmenty, když přinesly o více než 16 % větší příjmy pojistného. Zde sehrává nejdůležitější úlohu pojištění vozidel jakožto odvětví s největším potenciálem rozvoje a změn. Je potěšitelné, že se naší společnosti daří tento potenciál využívat, a naše pozice se v tomto oboru pojištění neustále upevňuje. Důkazem toho byl i velký příliv nových klientů v souvislosti s naší podzimní kampaní na autopojištění UNIQA zaměřené na bezeškodní klienty anebo řada produktových inovací zohledňujících nejnovější trendy na trhu s vozidly. S ohledem na celkový vývoj české ekonomiky a pojistného trhu nás i letos čeká mnoho úkolů, abychom dosavadní příznivý vývoj dlouhodobě zabezpečili i v budoucnu. Především se soustředíme na další rozvoj dynamizačních projektů, zavedených v roce 2005 k podpoře organického růstu UNIQA pojišťovny. Cílem je identifikovat dodatečný potenciál nebo nové potřeby ve společnosti či na trhu, vytvořit projektový tým zainteresovaných expertů z řad zaměstnanců a soustředit se na maximální využití rezerv a kapitálu. Zde klademe hlavní důraz na inovaci a kreativitu. Uplynulé tři roky ukázaly, že je to správná cesta. V roce 2008 zahajujeme druhou etapu dynamizačních projektů, které mají přinést další upevnění pozice a zvětšení našeho tržního podílu. Velkou pozornost chceme věnovat i zjednodušení procesů a produktů, odstraňování zbytečných nebo duplicitních úkonů a nadbytečné administrativy. V letošním roce oslaví UNIQA pojišťovna 15. výročí své existence na českém trhu. Uplynulé roky si můžeme s oprávněnou hrdostí připomenout jako dobře využitou dobu rozvoje našich aktivit na českém pojistném trhu. Uvědomujeme si, že by to nebylo možné bez našich akcionářů, klientů, ungünstig insbesondere unter Berücksichtigung der erwähnten höheren Einnahmen der Bevölkerung. Unsere Bürger entdecken in den letzten Jahren immer mehr das Potential von Krediten, wobei die Verschuldung der Haushalte in den letzten zehn Jahren auf mehr als Zehnfaches gestiegen ist. Der Hauptträger der Verschuldung sind Wohnkredite Hypotheken und Bausparkredite. Diese Verbindlichkeiten entführen die disponiblen Finanzreserven der Bevölkerung und stehen der Versicherung im Wege (abgesehen von den in die Kredite eingebauten Versicherungsprodukten). Unter Berücksichtigung der makroökonomischen Bedingungen und der aktuellen Lage auf dem Versicherungsmarkt ist die Entwicklung der UNIQA pojišťovna im vergangenen Jahr als außerordentlich positiv zu bewerten. Ich persönlich halte das Jahr 2007 für ein der erfolgreichsten Jahre in unserem bisherigen vierzehnjährigen Dasein. Unsere Ziele waren sehr ambitiös, die Wirklichkeit hat sie jedoch weit übertroffen. Es ist uns gelungen, die vorgeschriebene Prämie um mehr als 20 % aufzustocken; das ist e i n W a c h s t u m, d a s n u r e i n i g e d e r g r ö ß t e n Versicherungsgesellschaften auf dem tschechischen Markt erreicht haben. Sehr dynamisch war auch das Prämienwachstum in der Lebensversicherung von 31 %. UNIQA war die einzige Versicherungsgesellschaft auf dem Markt, die die Aufstockung vor allem dank der laufenden Prämie erreicht hat, welche unserer Meinung nach eine gesunde Basis der gesamten Lebensversicherung darstellt. Eine große Belebung haben auch die Nichtlebenssegmente verzeichnet, indem sie um mehr als 16 % höhere Prämieneinnahmen erwirtschaftet haben. Hier spielt die Kfz- Versicherung als Sparte mit größtem Entwicklungs- und Änderungspotential die wichtigste Rolle. Es ist erfreulich, dass es unserer Gesellschaft gelingt, dieses Potential zu nutzen und unsere Position in dieser Sparte immer stärker wird. Das beweist ein großer Zufluss von neuen Kunden infolge unserer Herbstkampagne für die Autoversicherung UNIQA, gezielt auf schadenfreie Kunden, oder eine Reihe von Produktinnovationen, welche die neuesten Trends auf dem Kfz-Markt berücksichtigen. Angesichts der gesamten Entwicklung der tschechischen Wirtschaft sowie des Versicherungsmarktes haben wir auch in diesem Jahr viele Aufgaben zu lösen, um die bisherige positive Entwicklung auch weiterhin zu sichern. Insbesondere konzentrieren wir uns auf die weitere

7 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 5 obchodních partnerů a zaměstnanců, kteří do nás vložili svoji důvěru. Pevně věřím, že jsme vás nezklamali a že se můžeme těšit na vaši přízeň i nadále. Dovolte mi proto, abych vám všem poděkoval za vzájemně výhodné partnerství. Velmi si ho vážíme a uděláme vše pro to, aby bylo pevné i nadále. Jen díky vám všem byl možný náš dosavadní kontinuální patnáctiletý růst, který nám zabezpečil příslušnost k deseti nejsilnějším pojistitelům na českém trhu. Významnou měrou k tomu přispěla podpora celé evropské pojišťovací skupiny UNIQA Group Austria. Přestože náš mateřský koncern slaví letos teprve 10 let své existence, je už dnes činný na trzích dvaceti evropských zemí. Entwicklung der 2005 zur Unterstützung des organischen Wachstums der UNIQA pojišťovna eingeführten Dynamisierungsprojekte. Unser Ziel ist, das Zusatzpotenzial bzw. die neuen Bedürfnisse der Gesellschaft oder des Marktes zu identifizieren, ein Projektteam von interessierten Experten unter den Angestellten zu bilden und uns auf die optimale Nutzung von Reserven und Kapital zu konzentrieren. Hier wird der Hauptakzent auf Innovation und Kreativität gelegt. Die vergangenen drei Jahre haben bewiesen, dass es der richtige Weg ist. In 2008 leiten wir die zweite Etappe von Dynamisierungsprojekten ein, welche eine weitere Festigung der Position sowie Erweiterung unseres Marktpotentials bringen soll. Große Aufmerksamkeit wollen wir der Vereinfachung von Prozessen und Produkten, Beseitigung von überflüssigen bzw. Doppelverwaltungsvorgängen sowie der unnötigen Verwaltung schenken. In diesem Jahr feiert die UNIQA pojišťovna den 15. Jahrestag ihrer Tätigkeit auf dem tschechischen Markt. Die vergangenen Jahre können wir mit berechtigtem Stolz als eine gut genutzte Zeit der Entwicklung unserer Aktivitäten auf dem tschechischen Versicherungsmarkt erwähnen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es ohne unsere Aktionäre, Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, nicht machbar wäre. Ich hoffe zuversichtlich, dass wir Sie nicht enttäuscht haben und uns auch weiterhin Ihres Gunst erfreuen können. Gestatten Sie mir, mich bei Ihnen allen für die gegenseitig günstige Partnerschaft zu bedanken. Wir wissen diese zu schätzen und werden alles tun, damit sie auch weiterhin fest bleibt. Nur dank Ihnen allen war unser bisheriges kontinuierliches Wachstum, welches uns unter die zehn führende Versicherer auf dem tschechischen Markt eingegliedert hat, die fünfzehn Jahre lang möglich. In beträchtlichem Maße hat dazu auch die Unterstützung der gesamten europäischen Versicherungsgruppe UNIQA Group Austria beigetragen. Obwohl sich unser Mutterkonzern in diesem Jahr erst 10 Jahre seines Bestehens erinnert, ist er gegenwärtig auf dem Markt von zwanzig Ländern Europas tätig. Ing. Marek Venuta předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der UNIQA pojišťovna

8 6 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor UNIQA pojišťovna byla založena v roce Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (tehdy jako Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí širokou paletu životního a neživotního pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Při vývoji nových produktů dbáme vždy na konkrétní potřeby našich klientů, a proto se snažíme, aby naše produkty vykazovaly potřebnou míru flexibility. Pozice na českém pojistném trhu Celých čtrnáct let aktivit na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouské pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost nepřetržitě celou dobu organicky roste. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna, která dokonce v posledních letech zažívá větší dynamiku v oblasti životních pojištění, kde se daří růst vysoce nad plánovanými hodnotami. Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností rakouského akcionáře UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH. Die UNIQA pojišťovna wurde 1993 gegründet. Ins Handelsregister wurde sie am 28. Mai 1993 (damals als Česko-rakouská pojišťovna, a.s.) eingetragen. Im Einklang mit der Konzernstrategie wurde die Versicherungsgesellschaft am18. Juni 2001 auf UNIQA pojišťovna, a.s. umbenannt. (weiter auch nur UNIQA). Die Zulassung zur Unternehmung im Bereich der Finanzdienstleistungen hat UNIQA am 23. April 1993 erworben. Lt. Ges. Nr. 363 Slg. über das Versicherungswesen ging die Gesellschaft UNIQA in der gesetzlichen Frist durch den Prozess der Umlizenzierung durch und am 7. Februar 2002 wurde ihr durch das Ministerium für Finanzen der Tschechischen Republik die Zulassung zum Betreiben der Versicherungs-, Rückversicherungs- und zusammenhängenden Tätigkeiten erteilt. Diese Zulassung wurde am 29. November 2004 um die Ausbildungstätigkeit für Versicherungsvermittler und selbständige Schadenregulierer erweitert. Am 12. Juni 2005 wurde die Zulassung zur fakultativen Rückversicherung-stätigkeit um weitere Versicherungssparten erweitert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2005 hat die Gesellschaft die Zustimmung zur Erweiterung der Versicherungstätigkeit auf dem Gebiet von Polen, Ungarn und der Slowakei aufgrund der Freiheit, zeitweilig Dienstleistungen zu gewähren, erworben. Die UNIQA pojišťovna ist eine universale Versicherungsanstalt, sie bietet eine breite Skala der Lebens- und Nichtlebensversicherung für Privatkunden, Unternehmer und Firmen an. Bei der Entwicklung von neuen Produkten beachten wir immer konkrete Bedürfnisse unserer Kunden, und deshalb sind wir bemüht, dass unsere Produkte eine erforderliche Flexibilität aufweisen. Position auf dem tschechischen Versicherungsmarkt Die sämtlichen 14 Jahre der Tätigkeit auf dem tschechischen Markt nimmt die UNIQA pojišťovna (bis 2001 ihre Vorgängerin Česko-rakouská pojišťovna) die Position unter den 10 stärksten Subjekten ein. Die Gesellschaft wächst die ganze Zeit organisch. Aus einer Versicherungsgesellschaft, welche die ersten Jahre nur in der Nichtlebensversicherung tätig war, hat sich eine universale Versicherungsgesellschaft

9 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 7 Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s potvrdila koncem roku 2007 UNIQA pojišťovně rating BBBpi. Toto hodnocení trvale řadí UNIQA pojišťovnu mezi přední společnosti na českém pojistném trhu. Die internationale Ratingagentur Standard & Poor s hat am Jahresende 2007 der UNIQA pojišťovna das Rating BBBpi bestätigt. Diese Bewertung reiht die UNIQA pojišťovna unter die führenden Gesellschaften auf dem tschechischen Versicherungsmarkt ein. Řadu let napomáhala rozvoji UNIQA pojišťovny, stejně jako jiných sesterských společností UNIQA v ostatních evropských zemích, v roli druhého akcionáře Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Základní kapitál k činil 480 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na 807,2 milionu korun. UNIQA pojišťovna spravovala koncem roku pojistných smluv o 16 % více než o rok dříve. Svým klientům byla UNIQA pojišťovna k dispozici v roce 2007 na více než 100 místech po celé České republice, zejména díky dynamickému přírůstku počtu generálních agentur UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu a na internetu. K dispozici je call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody jak z pojištění majetku, tak i osob. Klientům na cestách a v zahraničí je k dispozici kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a účinně pomoci nebo zasáhnout. entwickelt, die in den letzten Jahren eine sogar größere Dynamik auf dem Gebiet der Lebensversicherung verzeichnet, wo es ihr gelingt, weit über die vorgesehenen Werte zu wachsen. Seit Beginn ihres Bestehens nutzt die UNIQA pojišťovna ein stabiles Finanzumfeld, Know-how sowie Erfahrungen ihres österreichischen Aktionärs, UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) als der zweite Aktionär war viele Jahre der Entwicklung der UNIQA pojišťovna sowie anderen Schwestergesellschaften in anderen Ländern Europas behilflich. Das Grundkapital zum betrug 480 Mio. CZK, das Eigenkapital hat auf 807,2 Mio. CZK zugenommen. Die UNIQA pojišťovna hat zum Jahresende Versicherungsverträge verwaltet 16 % mehr als das Jahr zuvor. Ihren Kunden stand die UNIQA pojišťovna 2007 in mehr als 100 Orten der Tschechischen Republik zur Verfügung, insbesondere dank dem dynamischen Zuwachs der Anzahl von Generalagenturen UNIQA. Manche Versicherungsprodukte lassen sich per Telefon bzw. Internet abschließen. Zur Verfügung steht auch das Callcentrum UNIQA, welches sämtliche Fragen erledigt und Schäden aus der Sach- und Personenversicherung erfasst. Den Kunden unterwegs und im Ausland steht ein qualitätsvoller Assistenzdienst zur Verfügung, vorbereitet wirksam beizustehen oder einzugreifen. In 2007 wurde der UNIQA pojišťovna durch die Ratingagentur Standard & Poor s das Rating der Finanzstärke auf dem Niveau BBBpi bestätigt. Diese Bewertung berücksichtigt insbesondere das ausgewogene Portfolio der Aktiva der Versicherungsgesellschaft, die Finanzstabilität sowie eine sehr gute Perspektive für die Zukunft. I v roce 2007 byl UNIQA pojišťovně potvrzen ratingovou agenturou Standard & Poor s rating finanční síly na úrovni BBBpi. Toto hodnocení zohledňuje zejména vyvážené portfolio aktiv pojišťovny, finanční stabilitu a velmi dobrý výhled do budoucna.

10 8 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor Poslání a hodnoty UNIQA UNIQA jako pojišťovací společnost se primárně stará o pokrývání rizik svých klientů z řad občanů i firem. Kromě toho spravuje i svěřené kapitálové hodnoty s cílem zhodnotit je pro své klienty. K tomu se zabývá řadou dalších aktivit, které podporují úspěšnou činnost v hlavním oboru podnikání. Naše firemní strategie je založena na kodexu stabilních hodnot, jejichž měřítko je rozhodující u všech našich aktivit i firemní kultury. Kvalita UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání našich klientů, kteří mají právo na prvotřídní servis. Respekt vzniká jako přirozený vztah, který si musí UNIQA svými službami zasloužit. Dlouhodobě usilujeme o stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Serióznost je základem našeho podnikání. UNIQA přebírá odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat nejpřísnějším měřítkům etiky. Partnerství chceme být silným protějškem pro naše klienty i obchodní partnery. Jen společně jsme schopni budovat stále schopnější tým, stále silnější společnost. Pružnost v době neustálých a převratných změn je nezbytné reagovat rychle na měnící se život, potřeby a přání. UNIQA chce patřit k flexibilním a inovativním společnostem. Mission und Werte UNIQA UNIQA als Versicherungsgesellschaft sorgt primär für die Deckung von Risiken ihrer Kunden unter den Bürgern oder Firmen. Dazu beschäftigt sie sich mit einer ganzen Reihe von anderen Aktivitäten, die die erfolgreiche Tätigkeit im Hauptbereich der Unternehmung unterstützen. Unsere Firmenstrategie ruht auf dem Kodex von stabilen Werten, derer Maßstab bei allen unseren Aktivitäten sowie bei der Firmenkultur entscheidend ist. Qualität UNIQA will einzigartig sein, so wie einzigartig die Ansprüche und Wünsche unserer Kunden sind, da sie Anspruch auf eine erstklassige Serviceleistung haben. Respekt entsteht als eine natürliche Beziehung, die UNIQA durch ihre Dienstleistungen zu verdienen hat. Langfristig sind wir um eine stabile auf dem gegenseitigen Vertrauen beruhende Beziehung bemüht. Seriosität stellt die Basis unserer Unternehmung dar. Die UNIQA übernimmt die Verantwortung dafür, dass sämtliche Aktivitäten transparent sind und den strengsten Maßstäben der Ethik gewachsen sind. Partnerschaft wir wollen für unsere Kunden sowie Geschäftspartner ein starker Partner sein. Nur zusammen sind wir imstande, ein immer fähigeres Team, eine immer stärkere Gesellschaft auszubauen. Flexibilität in der Zeit von ständigen und umwälzenden Änderungen ist es nötig, auf das schnell wechselnde Leben, Bedürfnisse und Wünsche zu reagieren. UNIQA will zu den flexiblen und innovativen Gesellschaften gehören.

11 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 9 Produkty Životní pojištění Investiční životní pojištění FINANCE LIFE Dětské životní pojištění Motýlek Studijní pojištění Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD a FORTAX V.I.P životní pojištění T20 Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociálních služeb Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES Milionová ochrana pro případ vážného úrazu Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění povinného poplatku za pobyt v nemocnici Pojištění domácnosti Pojištění staveb a rodinných domků Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Produkte Lebensversicherung Fondsgebundene Lebensversicherung FINANCE LIFE Kinderlebensversicherung Schmetterling Studienversicherung Kreditversicherung Lebenslanges Komplexversicherungsprogramm QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD und FORTAX V.I.P. Lebensversicherung T 20 Kollektivlebensversicherung BENEFIT und MANAGER Versicherung gegen Unfähigkeit Kredit/Leasing/ Darlehen rückzuzahlen Schadenhaftpflichtversicherung des Betreibers von Sozialdienstleistungen Reiseversicherung, inkl. Kollektivformen Unfallversicherung, inkl. Kollektivformen Unfallversicherung PROGRES Millionenschutz gegen ernste Unfallfolgen Krankenhaustagegeldversicherung Krankentagegeldversicherung Krankenhausgebührversicherung Haushaltsversicherung Bau- und Eigenheimversicherung Kfz-Kaskoversicherung Kfz-Haftpflichtversicherung Sach- und Schadenhaftpflichtversicherung für Unternehmer Transportversicherung Frachtführerhaftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung für Fahrer und Kfz-Inhaber Betriebsunterbrechungsversicherung für freiberuflich Tätige Betriebsunterbrechungsversicherung für Unternehmer Ärtztehaftplichtversicherung Haftpflichtversicherung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber Messen- und Ausstellungsversicherung Waldbrandversicherung Bau- und Montageversicherung Reisebüro-Insolvenzversicherung

12 10 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor Počet nově uzavřených smluv (ks) Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge (Stck.) čtvrtletí / 1. Quartal čtvrtletí / Quartal čtvrtletí / Quartal čtvrtletí / Quartal čtvrtletí 1. Quartal 2. čtvrtletí 2. Quartal čtvrtletí 3. Quartal 4. čtvrtletí 4. Quartal

13 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 11 Akcionáři společnosti UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko 83,33 %. European Bank for Reconstruction and Development, One Exchange Square, London EC2A, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 16,67 %. Ke dni 24. července 2007 došlo v souladu s dlouhodobým plánem k převzetí akcionářského podílu EBRD rakouskou UNIQA. Od 3. října 2007, kdy byla tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku, je UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH, jediným akcionářem UNIQA pojišťovny. Obchodní síť Obchodní síť UNIQA pojišťovny je řízena centrálou, pod kterou spadá 6 regionálních ředitelství s celkem 32 oblastními pracovišti, 65 jednatelstvími a 11 generálními agenturami. Spolupracujeme s 440 makléřskými partnery a 560 prodejci vozidel. Aktionäre der Gesellschaft UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH, Untere Donaustrasse 21-23, 1020 Wien, Österreich 83,33 %. European Bank for Reconstruction and Development, One Exchange Square, London EC 2A, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 16,67 %. Zum 24. Juli 2007 erfolgte im Einklang mit dem langfristigen Plan die Übernahme des Aktionärsanteils von EBRD durch die österreichische UNIQA. Seit dem 3. Oktober 2007, an dem diese Tatsache ins Handelsregister eingetragen wurde, ist die UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH der einzige Aktionär der UNIQA pojišťovna. Vertriebswege Die Vertriebswege der UNIQA pojišťovna werden von der Zentrale gesteuert, unter die 6 Regionaldirektionen mit insgesamt 32 Gebietsleitungen, 65 Niederlassungen und 11 Generalagenturen fallen. Wir arbeiten mit 440 Maklern und 560 Kfz-Händlern zusammen. Inzerce UNIQA sit 141_6x213:sit :28 Stránka 1 Je toho tolik, co bych ti chtěl ukázat a říct. Životní pojištění UNIQA UNIQA pojišťovna jako univerzální pojistitel nabízí kompletní paletu pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Své pojistné produkty, procesy v pojišťovně a klientský servis průběžně inovuje v zájmu svých klientů. Die UNIQA pojišťovna als Universalversicherer bietet eine komplette Palette der Versicherung für private sowie korporate Kundschaft. Ihre Versicherungsprodukte, Prozesse in der Versicherungsgesellschaft sowie der Kundenservice werden durchlaufend im Interesse ihrer Kunden angepasst.

14 12 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. V oblasti neživotního pojištění je zajistné krytí sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG a v oblasti životního pojištění u Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. V rámci neživotního pojištění se přímo anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG na zajistném programu podílí významné světové zajišťovny, především: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, Swiss Re Germany, National Indemnity Company, AXA Corporate Solutions Assurance a další. Rückversicherungsprogramm Die UNIQA pojišťovna verfügt über ein hochwertiges Rückversicherungsprogramm. Im Bereich der Nichtlebensversicherung ist die Rückversicherung vor allem bei der Gesellschaft UNIQA Re AG und im Bereich der Lebensversicherung bei der Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vereinbart. Im Rahmen der Nichtlebensversicherung beteiligen sich am Rückversicherungsprogramm unmittelbar bzw. in Form einer Retrozession von der Gesellschaft UNIQA Re A G die führenden Weltrückversicherungsgesellschaften, insbesondere: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, Swiss Re Germany, National Indemnity Company, AXA Corporate Solutions Assurance u.a. Nová centrála společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Neue Zentrale von UNIQA pojišťovna, a.s.

15 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 13 Centrála UNIQA pojišťovny na nové adrese Od ledna 2007 sídlí UNIQA pojišťovna nově na adrese Evropská 136, Praha 6. S ohledem na velmi dynamický růst společnosti v posledních letech už nemohly původní prostory centrály na břevnovské Bělohorské ulici kapacitně stačit. Již během prvního roku provozu se plně projevily výhody nové moderní kancelářské budovy: Všechna oddělení vnitřní správy jsou na jednom místě, odpadly přesuny mezi pracovišti na několika místech v Praze a komunikace mezi odbory se zrychlila. Budova skýtá větší komfort pro příchozí klienty: v přízemí je obchodní přepážka, pobočka banky i bankomat. Všechna patra jsou vybavena jednacími místnostmi s možností připojení k internetu i interní síti. Větší pracovní pohodlí využívají i zaměstnanci: prostory kanceláří jsou klimatizovány, kouření je možné jen ve vyhrazených prostorách a úklid je nepřetržitý. Budova má velmi dobrou dopravní obslužnost (výhledově má být přímo na budoucí stanici prodloužené trasy metra A) a vlastní parking. Během uplynulého roku se podařilo plně pronajmout i zbývající kancelářské prostory, které UNIQA pojišťovna prozatím nepotřebuje pro vlastní aktivity. Na podzim roku 2008 se plánuje otevření restaurace v přízemí. Ta bude využívána po celý den zejména pro občerstvení a stravování pracovníků v budově, a také pro konferenční servis pro návštěvy. Zentrale der UNIQA pojišťovna an der neuen Adresse Seit Januar 2007 siedelt die UNIQA pojišťovna an der neuen Adresse Evropská 136, Praha 6. Mit Hinsicht auf das sehr dynamische Wachstum der Gesellschaft in den letzten Jahren konnten die ursprünglichen Räumlichkeiten in Břevnov auf der Bělohorská Straße kapazitätsmäßig nicht reichen. Bereits innerhalb des ersten Jahres des Betriebs kamen die Vorteile des neuen modernen Bürogebäudes völlig zum Vorschein: Alle Abteilungen des Innendienstes sind unter einem Dach, die Verschiebungen der Mitarbeiter unter den Dienststellen in einigen Gebäuden in Prag sind entfallen und die Kommunikation zwischen den Bereichen wurde beschleunigt. Das Gebäude bietet einen größeren K o m f o r t f ü r K u n d e n : i m E r d g e s c h o s s s i n d Geschäftsschalter, Bankniederlassung und Bankomat. In jedem Stockwerk gibt es Tagungsräumlichkeiten mit Internet- und Intranetanschluss. Mehr Komfort genießen auch die Angestellten: die Räume sind klimatisiert, das Rauchen ist nur in bestimmten Räumen gestattet und es wird fortlaufend geputzt. Das Gebäude verfügt über eine sehr gute Verkehrsdienstbarkeit (künftig soll hier direkt eine U-Bahn Station der Linie A stehen) und einen eigenen Parking. Während des vergangenen Jahres ist es gelungen, die restlichen Büroräume zu vermieten, die UNIQA pojišťovna für eigene Aktivitäten noch nicht braucht. Předepsané pojistné UNIQA (tis. Kč) Vorgeschriebene Prämie der UNIQA (TCZK) Für Herbst 2008 ist die Eröffnung eines Restaurants im Erdgeschoss vorgesehen. Es wird den ganzen Tag zur Erfrischung und Verpflegung der Angestellten im Gebäude sowie für den Konferenzservice für Besuche genutzt

16 14 Statutární orgány společnosti Statutarorgane der Gesellschaft Statutární orgány společnosti Statutarorgane der Gesellschaft Představenstvo Ing. Marek Venuta předseda představenstva, generální ředitel Ing. Martin Žáček, CSc. místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Veselý (od 24. července 2007, v rejstříku zapsáno 23. srpna 2007) člen představenstva Ing. Lucie Urválková (od 24. července 2007, v rejstříku zapsáno 20. srpna 2007) člen představenstva Ke dni 1. července 2007 odstoupil z funkce člena představenstva pan Pavel Vaněk. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 20. srpna Vorstand Dipl.-Ing. Marek Venuta Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor Dipl.-Ing. Martin Žáček, CSc. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Zbyněk Veselý (seit dem 24. Juli 2007, eingetragen im Handelsregister am 23. August 2007) Vorstandsmitglied Dipl.-Ing. Lucie Urválková (seit dem 24. Juli 2007, eingetragen im Handelsregister am 20. August 2007) Vorstandsmitglied Zum 1. Juli 2007 ist von Funktion des Vorstandsmitgliedes Hr. Pavel Vaněk züruckgetreten. Diese Änderung wurde ins Handelsregister am 20. August 2007 eingetragen. Ing. Martin Žáček, CSc. Ing. Marek Venuta Ing. Lucie Urválková Ing. Zbyněk Veselý

17 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 15 Dozorčí rada Dr. Gottfried Wanitschek, St. Margarethen Předseda dozorčí rady Dr. Andreas Brandstetter, Vídeň JUDr. Zdeněk Pilich, Praha Dr. Christian Sedlnitzky, Vídeň Boris Škorpík, Chrudim Karl Unger, Teesdorf (od 1. srpna 2007, v rejstříku zapsáno 20. srpna 2007) Ke dni 21. března 2007 skončil ve funkci předsedy dozorčí rady pan Dobrin Nikolov Staykov. Aufsichtsrat Dr. Gottfried Wanitschek, St. Margarethen Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Andreas Brandstetter, Wien JUDr. Zdeněk Pilich, Praha Dr. Christian Sedlnitzky, Wien Boris Škopík, Chrudim Karl Unger, Teesdorf (seit dem 1. August 2007, im Handelsregister eingetragen am 20. August 2007) Z u m 2 1. M ä r z i s t a u s d e r F u n k t i o n d e s Aufsichtsratsvorsitzenden Hr. Dobrin Nikolov Staykov ausgeschieden.

18 16 Organizační struktura UNIQA Organisation der UNIQA Organizační struktura UNIQA VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE POJISTNĚ TECHNICKÝ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK MARKETING, REKLAMA A PR POJIŠTĚNÍ OSOB ÚČETNICTVÍ, DANĚ MAKLÉŘSKÉ SLUŽBY PODNIKOVÁ ORGANIZACE SPRÁVA NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSOB HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA MAKLÉŘSKÝ OBCHOD PERSONÁLNÍ LIKVIDACE ŠKOD NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSOB SPRÁVA POJISTNÉHO STRUKTUROVANÝ PRODEJ INTERNÍ KONTROLA SPRÁVA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ controlling CONTROLLING A KOORDINACE PRODEJE PRÁVNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ METODIKA PODPORA PRODEJE POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ CENTRÁLNÍ TISK A SPISOVÁ SLUŽBA AKTUARIÁT A VÝVOJ PRODUKTU POJIŠTĚNÍ OSOB ŠKOLENÍ call centrum POJIŠTĚNÍ MAJETKU A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ STYK S FINANČNÍMI INSTITUCEMI SKENOVACÍ centrum LIKVIDACE ŠKOD MAJETKU A RENDEMENT VNĚJŠÍ SLUŽBA POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ POJIŠTĚNÍ ŽIVNOSTÍ A OBČANŮ OBLASTNÍ pracoviště POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ AGENTURNÍ JEDNATELSTVÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY PODPORA GENERÁLNÍCH AGENTUR POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODPORA SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PREVENCE PRÁVNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ PŘEPRAVY OCHRANY VÝPOČETNÍ TECHNIKA ÚSEK SEKCE ODBOR ODDĚLENÍ

19 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 17 Organisation der UNIQA GENERALVERSAMMLUNG AUFSICHTSRAT VORSTAND GENERALDIREKTOR VERSICHERUNGSTECHNIK BETRIEBSWIRTSCHAFT VERTRIEB MARKETING, WERBUNG, PR PERSONENVERSICHERUNG RECHNUNGSWESEN, STEUER MAKLER BETRIEBSORGANISATION FACH SONSTIGE PERSONENVERSICHERUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG MAKLERVERTRIEB PERSONAL SCHADEN SONSTIGE PERSONENVERSICHERUNG PRÄMIENVERWALTUNG STRUKTURVERTRIEB INTERNE KONTROLLE FACH REISEVERSICHERUNG CONTROLLING VERTRIEBSCONTROLLING UND KOORDINIERUNG RECHT FACH LV METHODIK VERKAUF KFZ ZENTRALDRUCK AKTUARIAT UND PERSONENVERSICHERUNG SCHULUNG CALL CENTER SACH UND KFZ-VERSICHERUNG KONTAKT MIT FINANZINSTITUTIONEN SCAN CENTER SCHADEN SACH UND RENDEMENT EIGENES AUSSENDIENST INDUSTRIEVERSICHERUNG UND RÜCKVERSICHERUNG REGIONALDIREKTION Private UND GEWERBEVERSICHERUNG GEBIETSLEITUNG KFZ VERSICHERUNG AGENTUR HAFTPFLICHTVERSICHERUNG GENERALAGENTUR ENTWICKLUNG RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG VERKAUF GRUPPEN-LV VORSORGE UND UNTERSUCHUNGEN TRANSPORTVERSICHERUNG EDV Vorstandsbereich Bereich Resort Abteilung

20 18 UNIQA pojišťovna jako člen koncernu UNIQA Group UNIQA pojišťovna als Mitglied der UNIQA Group UNIQA pojišťovna jako člen koncernu UNIQA Group UNIQA pojišťovna als Mitglied der UNIQA Group UNIQA pojišťovna je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Group Austria. V současné době je koncern činný ve dvaceti zemích, kde spravuje více než 13 milionů pojistných smluv. S předepsaným pojistným ve výši 5,28 miliardy EUR se UNIQA Group také loni řadila k nejvýznamnějším pojistitelům v regionu širší střední Evropy. Tohoto výsledku dosáhla jak organickým růstem stávajících společností (celkově jich je více než 30), tak i akviziční činností. Podařilo se opět výrazně navýšit hospodářský výsledek (EBT) o bezmála 43 % na 340 milionů EUR. Zatímco na mateřském rakouském trhu získal na pojistném v meziročním srovnání o 2,8 % více (3,52 miliardy EUR), výrazně dynamičtější byl vývoj na trzích CEE & EEM. Pojistné z tohoto regionu se zvýšilo téměř o 28 % na 816 milionů EUR, čímž došlo k nárůstu jeho podílu na koncernovém pojistném na 15,5 %. Započteme-li též společnosti koncernu ze západní Evropy, činil zahraniční podíl na pojistném UNIQA Group již celou třetinu (celkem 1,76 miliardy EUR). K nejvýraznějším úspěchům společností UNIQA v regionu CEE & EEM loni patřilo: slovenská UNIQA rostla dvakrát rychleji než celý lokální trh a dosáhla o 40 % vyššího hospodářského výsledku. Nyní zaujímá 6. místo na slovenském pojistném trhu, polská společnost díky úspěšnému posilování všech obchodních kanálů navýšila pojistné o 16 % a hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 50 %. Byla dovršena fúze dvou majetkových pojišťoven pod společný brand UNIQA, také maďarská UNIQA překonala svým růstem na úrovni 23,4 % takřka dvakrát průměrné tržní tempo, zejména díky majetkovým pojištěním, jejichž dynamika růstu (+22 %) sedmkrát překonala lokální tržní průměr tohoto odvětví, chorvatská UNIQA zaznamenala historický nárůst hospodářského výsledku o 56 %, když se projevil úspěšný rozvoj obchodní sítě a úzké napojení na bankovní prodej Raiffeisen, U N I Q A p o j i š ť o v n a i s t e i n B e s t a n d t e i l d e r Versicherungsgruppe UNIQA Group Austria. Gegenwärtig ist der Konzern in zwanzig Ländern tätig und verwaltet mehr als 13 Mio. Versicherungsverträge. Mit der vorgeschriebenen Prämie in Höhe von 5,28 Mld. EUR hat sich UNIQA auch im Vorjahr unter die führenden Versicherer in der Region Mitteleuropas im breiteren Sinne eingereiht. Dieses Ergebnis wurde durch ein organisches Wachstum der bestehenden Gesellschaften (insgesamt mehr als 30) sowie die Akquisitionstätigkeit erreicht. Es ist wieder gelungen, das Wirtschaftsergebnis (EBT) um fast 43 % auf 340 Mio. EUR aufzustocken. Während der Konzern auf dem österreichischen Versicherungsmarkt zwischenjährlich um 2,8 % (3,52 Mld. EUR) gefestigt hat, war die Entwicklung auf den CEE & EEM Märkten wesentlich dynamischer. Die Prämieneinnahmen aus dieser Region haben um fast 28 % auf 816 Mio. EUR zugenomm e n ; d a d u r c h w u r d e d e r A n t e i l a n d e n Konzernprämieneinnahmen auf 15,5 % erhöht. Wenn wir auch Konzerngesellschaften aus Westeuropa in Betracht z i e h e n, b e t r u g d e r A u s l a n d s a n t e i l a n d e n Prämieneinnahmen der UNIQA Group bereits das ganze Drittel (insgesamt 1,76 Mld. EUR). Zu den bedeutendsten Erfolgen der Gesellschaften UNIQA in der CEE & EEM Region gehörte im Vorjahr Folgendes: UNIQA in der Slowakei ist doppelt so schnell wie der sämtliche lokale Markt gewachsen und hat ein um 40 % höheres Wirtschaftsergebnis erwirtschaftet. Gegenwärtig nimmt sie die 6. Stelle auf dem slowakischen Versicherungsmarkt ein, die Gesellschaft in Polen hat dank einer erfolgreichen Verstärkung aller Vertriebswege die Prämieneinnahmen um 16 % aufgestockt und das Wirtschaftsergebnis vor Steuern ist um 50 % gewachsen. Die Fusion von zwei Nichtlebensgesellschaften unter die gemeinsame Marke UNIQA wurde beendet,

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 2007 UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 2007 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 2007 UNIQA pojišťovna, a.s. 07 UNIQA_VZ_2007_prez11.indd 1 7/14/08 3:41:54 PM Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané

Více

UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva Jahresbericht 2006

UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva Jahresbericht 2006 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva Jahresbericht 2006 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 147 661 2 861 070 2

Více

Výroční zpráva 2003 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2003 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2003 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Basiskennzahlen (tis. Kč CZK Tsd.) 2003 2002 2001 2000 1999 Předepsané pojistné Vorgeschriebene Prämie 2 454 191 1 795 879 1 455

Více

Výroční zpráva 2004 Jahresbericht. UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2004 Jahresbericht. UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2004 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje / Basiskennzahlen Základní údaje Basiskennzahlen (tis. Kč CZK Tsd.) 2004 2003 2002 2001 2000 Předepsané pojistné Vorgeschriebene

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Výroční zpráva 2005 Jahresbericht. UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2005 Jahresbericht. UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2005 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje / Basiskennzahlen Základní údaje Basiskennzahlen tis. Kč / CZK Tsd. 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010 19. výroční valná hromada Vídeň, 29. června 2010 20 let ve střední a východní Evropě Klíčové kroky od roku 1990 do dnešní doby V.I.G. v roce 1990 Vedoucí postavení v Rakousku jako základ pro mezinárodní

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Č. 16/2010 19. srpna 2010 Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2010: Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) navzdory rozsáhlým škodám v důsledku živelných pohrom

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!*

Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!* Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!* * Na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. od 5. února do 30. června 2008. Platí výhradně pro fyzické osoby, ne však pro osoby

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ

ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ ČÍSLO JEDNA - ZCELA JISTĚ 1 Tisková konference VIENNA INSURANCE GROUP 1. pololetí 2015 Ve Vídni 25. srpna 2015 Nadále nejlepší rating v indexu ATX Agentura Standard & Poor's opět potvrdila rating VIG A+

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut Thema: 8 Plat a mzda Gramatika: modální slovesa a vyjádření modality (je nutné, je možné, ) pomocí haben či sein a infinitivu s,, zu ;zájmenná příslovce; rozkaz Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012. Vídeň, 22. srpna 2012

VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012. Vídeň, 22. srpna 2012 VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012 Vídeň, 22. srpna 2012 Vývoj 2001-2011 Dvojciferný nárůst pojistného A zisku za posledních 10 let Vývoj pojistného 2001-2011

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Základní údaje o zajišťovně

Základní údaje o zajišťovně INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Co znamená stabilita? Umění pokračovat v budoucím úspěchu díky zkušenostem z minulosti

Co znamená stabilita? Umění pokračovat v budoucím úspěchu díky zkušenostem z minulosti Co znamená stabilita? Umění pokračovat v budoucím úspěchu díky zkušenostem z minulosti 2 Tisková konference Předběžný vývoj výsledků roku 2010 Vídeň, 25. leden 2011 Předbězné výsledky roku 2010 Vývoj předčil

Více

W W W. A D R O N. C Z W W W. A D R O N. C Z

W W W. A D R O N. C Z W W W. A D R O N. C Z ZÁKLADNÍÚDAJE Naše společnost vytváří PROSTOR vašeho denního života i výjimečných a příjemných chvil odpočinku. Nabízíme Vám designový návrh, stavební realizaci a následné předání Vašeho interiéru NA KLÍČ.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR Č. 27/2011 15. listopadu 2011 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR Pokračující trend růstu v životním pojištění na stěžejních

Více

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Rahmenvertrag

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Základní údaje o zajišťovně

Základní údaje o zajišťovně INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 306/2016 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s.

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. 2011 Adresa: Hollarovo nám. 11, Praha 3, 130 00, telefon: +420 267 315 585-8, fax: +420 267 315 589, e-mail: mip@mip.cz, www.mip.cz 1 www.mip.cz I. M.I.P. Advertising,

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více