Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07

2 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie z toho neživotní pojištění / davon Nichtlebensversicherung z toho životní pojištění / davon Lebensversicherung Zasloužené pojistné / Abgegrenzte Prämie z toho neživotní pojištění / davon Nichtlebensversicherung z toho životní pojištění / davon Lebensversicherung Náklady na pojistná plnění celkem / Versicherungsleistungen gesamt z toho náklady na pojistná plnění / davon ausbezahlte Leistungen z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / davon Reserveränderungen Náklady celkem / Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / davon Abschlusskosten z toho správní režie / davon Verwaltungskosten Nákladovost / Kostenquote 34,3 % 34,4 % 32,0 % 29,5 % 30,1 % 31,6 % 37,3 % Výše technických rezerv / Höhe der technischen Rückstellungen Základní kapitál / Grundkapital Průměrný počet zaměstnanců / Duchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter Počet pojistných smluv / Anzahl der Versicherungsverträge Hospodářský výsledek / Wirtschaftsergebnis für das Geschäftsjahr Obsah Inhaltsverzeichnis 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 UNIQA pojišťovna se představuje 6 Pozice na českém pojistném trhu 8 Poslání a hodnoty UNIQA 9 Produkty 11 Akcionáři společnosti 11 Obchodní síť 12 Zajistný program 13 Centrála UNIQA pojišťovny na nové adrese 14 Statutární orgány společnosti 14 Představenstvo 15 Dozorčí rada 16 Organizační struktura UNIQA 18 UNIQA pojišťovna jako člen koncernu UNIQA Group 20 Akviziční činnost UNIQA Group v roce Koncernový výhled do roku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 22 Vývoj pojistného trhu České republiky v roce Výsledky hospodaření 27 Výzkum spokojenosti zákazníků 28 Vývoj vybraných druhů pojištění 38 Pracovněprávní vztahy a personální práce 41 UNIQA a ochrana životního prostředí 42 Výhled pro rok Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. 49 Zpráva dozorčí rady 50 Zpráva auditora pro akcionáře UNIQA pojišťovna, a.s. 54 Účetní závěrka 60 Příloha roční účetní závěrky 102 Adresy UNIQA

3 Jsme univerzálním pojišťovacím ústavem nabízejícím širokou paletu životního a neživotního pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Dbáme vždy na konkrétní potřeby našich klientů, a proto se snažíme, aby naše produkty vykazovaly potřebnou míru flexibility. Cílem našeho dlouhodobého úsilí je stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Jsme si vědomi, že tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze prvotřídním servisem. Wir sind eine Universalversicherungsgesellschaft, die eine breite Palette der Lebens- sowie Nichtlebensversicherung für Bürger, Unternehmer und Firmen anbietet. Wir achten immer auf konkrete Bedürfnisse unserer Kunden, und deshalb sind wir bemüht, dass unsere Produkte einen erforderlichen Maß an Flexibilität aufweisen. Eine stabile auf einer gegenseitigen Unterstützung beruhende Kundenbeziehung ist das Ziel unserer langfristigen Bemühungen. Wir sind uns bewusst, dass dieses Ziel nur durch eine erstklassige Serviceleistung erreicht werden kann. 2 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden 6 UNIQA pojišťovna stellt sich vor 6 Position auf dem tschechischen Versicherungsmarkt 8 Mission und Werte UNIQA 9 Produkte 11 Aktionäre der Gesellschaft 11 Vertriebswege 12 Rückversicherungsprogramm 13 Zentrale der UNIQA pojišťovna an der neuen Adresse 14 Statutarorgane der Gesellschaft 14 Vorstand 15 Aufsichtsrat 17 Organisation der UNIQA 18 UNIQA pojišťovna als Mitglied der UNIQA Group 20 Akquisitionstätigkeit der UNIQA Group in Konzernperspektive bis zum Jahre Bericht des Vorstandes über die Unternehmungstätigkeit 22 Entwicklung des Versicherungsmarktes der Tschechischen Republik in Wirtschaftsergebnis 27 Kundenbefragung Entwicklung von ausgewählten Versicherungssparten 38 Arbeitsrechtliche Verhältnisse und Personalarbeit 41 UNIQA und Umweltschutz 42 Ausblick für das Jahr Bericht über Beziehungen zwischen herrschenden, abhängigen und verbundenen Unternehmen im Jahr Erklärung des Vorstandes der UNIQA pojišťovna, a.s. 49 Bericht des Aufsichtsrates 51 Bericht des Wirtschaftsprüfers für Aktionäre der UNIQA pojišťovna, a.s. 54 Jahresabschluss 61 Anhang zum Jahresabschluss 102 Anschriften von UNIQA

4 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Vorwort des Vorstandsvorsitzenden Úvodní slovo předsedy představenstva Vorwort des Vorstandsvorsitzenden Vážení klienti, obchodní přátelé, akcionáři, kolegyně a kolegové, rok 2007 přinesl v pojišťovnictví po několika letech stagnace určité oživení. Seriózní hodnocení však vyžaduje hlubší analýzu, při níž zjistíme, že jásat by bylo předčasné. Opticky se jeví růst jako dynamický růst pojistného ve výši 8,2 % budí po dvouletém půstu, kdy růst pojistného nedosahoval ani tempa růstu HDP, téměř optimismus. Potěšitelné by bylo zejména meziroční oživení v oblasti životního pojištění o více než 14 %, nicméně více než polovina přírůstku byla realizována jako jednorázové vklady, zatímco běžně placené pojištění si drží výrazně nižší dynamiku na úrovni 6,4 %. Pozitivní je fakt, že u běžně placeného pojistného roste průměrné pojistné i cílové částky a že se meziročně navýšil počet nových smluv o 17 %. Pozici tahouna trhu životního pojištění definitivně převzalo investiční pojištění, často spojené s injekcemi jednorázových vkladů. Tento trend mimo jiné ukazuje na postupující emancipaci českých klientů v oblasti finančních produktů, kteří se chtějí aktivně podílet na směřování své investice. Velké zastoupení jednorázových vkladů potvrzuje ovšem také fakt, že velká část klientů vnímá především vyšší zhodnocení vložených částek, zatímco funkce krytí rizik zůstává často nedoceněna. V oblasti neživotního pojištění i přes loňské nepatrné zvýšení tempa růstu (4,4 %) vyznívá vývoj od roku 2004 prakticky jako stagnace. Nárůst počtu smluv předhonil nárůst pojistného, z čehož vyplývá přetrvávající tendence snižování pojistných sazeb. I nadále rovněž klesá podíl neživotního pojistného na celkovém pojistném v ČR (loni necelých 60 %), což lze ovšem s ohledem na paritu těchto odvětví ve vyspělých zemích považovat za zdravý trend posilování zabezpečení proti životním rizikům a na stáří na úkor zabezpečení majetku. Je však třeba vidět, že tento vývoj není jen výsledkem určité osvěty a pochopení pro zabezpečení jednotlivce v tržních podmínkách, nýbrž dochází k němu i díky růstu životní úrovně umožňující prostřednictvím životního pojištění část spotřeby odložit na pozdější dobu. Sehr geehrte Kunden, Geschäftsfreunde, Aktionäre, Kolleginnen und Kollegen, nach einigen Jahren Stagnation brachte das Jahr 2007 in die Versicherungswirtschaft eine gewisse Belebung. Eine seriöse Bewertung erfordert jedoch eine tiefere Analyse, aufgrund der wir feststellen müssen, dass es zu früh wäre, zu jubeln. Auf den ersten Blick scheint das Wachstum dynamisch zu sein - der Prämienzuwachs von 8,2 % erweckt nach der zweijährigen Faste, während der Prämienzuwachs nicht einmal das Wachstumstempo von BIP erreichte, fast Optimismus. Eine zwischenjährliche Belebung in der Sparte Lebensversicherung über 14 % wäre sonst erfreulich, der Zuwachs wurde jedoch von mehr als einer Hälfte in Form von Einmalerlägen realisiert, wobei die laufend bezahlte Prämie eine erheblich niedrigere Dynamik von 6,4 % aufweist. Als positiv ist die Tatsache zu bewerten, dass bei der laufenden Prämie die Durchschnittsprämie sowie die Zielsummen wachsen und die Anzahl von neuen Versicherungsverträgen zwischenjährlich um 17 % aufgestockt wurde. Die führende Position auf dem Lebensversicherungsmarkt hat definitiv die fondsgebundene Lebensversicherung, oft in Verbindung mit Einmalerlägen, übernommen. Dieser Trend beweist unter anderem die fortschreitende Emanzipierung von tschechischen Kunden auf dem Gebiet der Finanzprodukte, da sie sich an der Verwaltung ihrer Anlagen aktiv beteiligen wollen. Ein bedeutender Anteil an Einmalerlägen beweist jedoch, dass die meisten Kunden vor allem eine höhere Verzinsung von einbezahlten Prämien wahrnehmen, wobei die Funktion der Risikodeckung oft nicht genug geschätzt wird. Im Bereich der Nichtlebensversicherung ist die Entwicklung seit dem Jahre 2004 trotz einer geringen Erhöhung des Wachstumstempos im vorigen Jahr (4,4 %) als eine Stagnation auszuwerten. Das Wachstum der Anzahl der Verträge hat das Prämienwachstum überholt; daraus ergibt sich eine dauernde Tendenz zur Herabsetzung der P r ä m i e n t a r i f e. We i t e r h i n s e n k t d e r A n t e i l d e r Nichtlebensprämie an der Gesamtprämie in der Tschechischen Republik (im vergangenen Jahr unter 60 %);

5 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 3 Musíme současně bohužel konstatovat, že i v roce 2007 klesl podíl výdajů na pojištění v celkových výdajích českých domácností. Tento trend je nepříznivý zejména s ohledem na již zmíněné zvyšující se příjmy obyvatelstva. Nicméně naši lidé v posledních letech stále více objevují potenciál úvěrů, když za posledních 10 let vzrostly dluhy domácností na více než desetinásobek. Hlavním nositelem zadlužení jsou úvěry na bydlení hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Tyto závazky samozřejmě ztenčují volné finanční rezervy obyvatelstva a nepřejí tolik pojištění (odhlédnemeli od pojistných produktů zakomponovaných do úvěrů). dies kann unter Berücksichtigung der Parität dieser Sparten in den entwickelten Ländern als ein gesunder Trend zur verstärkten Absicherung gegen die Lebensrisiken sowie als Altersvorsorge zum Nachteil der Sachversicherung betrachtet werden. Es ist jedoch zu betrachten, dass diese Entwicklung nicht nur das Ergebnis einer gewissen Aufklärung sowie des Verständnisses für die Vorsorge des Einzelnen in den Marktverhältnissen ist, sondern sie kommt auch wegen dem Aufstieg des Lebensniveaus zustande, der es möglich macht, einen Teil des Verbrauchs auf spätere Zeiten zu verlegen. Leider ist zugleich festzustellen, dass auch 2007 der Anteil von Versicherungsausgaben an den Gesamtausgaben der tschechischen Haushalte gesunken ist. Dieser Trend ist Dipl.-Ing. Marek Venuta Těší nás velmi dobré výsledky, jichž UNIQA pojišťovna v roce 2007 dosáhla. V předepsaném pojistném obsadila 9. místo v ČR a zaznamenala 20,2% meziroční růst, zatímco celý pojistný trh posílil o 8,2 %. V případě životního pojištění UNIQA dosáhla meziročního přírůstku 31,3 %, (celý trh pouze 14 %). V neživotním pojištění byla UNIQA na 7. místě, v životním pojištění na 12. místě. Wir freuen uns über die guten Ergebnisse, welche UNIQA pojišťovna in 2007 erreicht hat. In der vorgeschriebenen Prämie hat sie die 9. Stelle in der Tschechischen Republik besetzt und einen zwischenjährlichen Zuwachs von 20,2 % verzeichnet, indem der ganze Versicherungsmarkt um 8,2 % gewachsen ist. In der Lebensversicherung hat UNIQA einen zwischenjährlichen Zuwachs von 31,3 % erreicht (der ganze Markt nur 14 %). In der Nichtlebensversicherung hat UNIQA den 7. Platz, in der Lebensversicherung den 12. Platz.

6 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Vorwort des Vorstandsvorsitzenden S ohledem na makroekonomické podmínky i aktuální situaci na pojistném trhu je třeba vývoj v UNIQA pojišťovně za uplynulý rok hodnotit mimořádně pozitivně. Já osobně považuji rok 2007 za jeden z nejúspěšnějších v naší dosavadní čtrnáctileté historii. Už naše plány byly velmi ambiciózní, nicméně realita je ještě velmi významně překročila. Podařilo se nám navýšit předepsané pojistné o více než 20 %, a to je růst, kterého dosáhlo mezi největšími společnostmi na trhu jen velmi málo pojišťoven. Velmi dynamický byl růst pojistného v životním pojištění ve výši 31 %. UNIQA byla jedinou pojišťovnou na trhu, která dosáhla tohoto navýšení převážně jen díky běžně placenému pojistnému, které dle našeho názoru představuje zdravý základ celého životního pojištění. Velké oživení zaznamenaly i neživotní segmenty, když přinesly o více než 16 % větší příjmy pojistného. Zde sehrává nejdůležitější úlohu pojištění vozidel jakožto odvětví s největším potenciálem rozvoje a změn. Je potěšitelné, že se naší společnosti daří tento potenciál využívat, a naše pozice se v tomto oboru pojištění neustále upevňuje. Důkazem toho byl i velký příliv nových klientů v souvislosti s naší podzimní kampaní na autopojištění UNIQA zaměřené na bezeškodní klienty anebo řada produktových inovací zohledňujících nejnovější trendy na trhu s vozidly. S ohledem na celkový vývoj české ekonomiky a pojistného trhu nás i letos čeká mnoho úkolů, abychom dosavadní příznivý vývoj dlouhodobě zabezpečili i v budoucnu. Především se soustředíme na další rozvoj dynamizačních projektů, zavedených v roce 2005 k podpoře organického růstu UNIQA pojišťovny. Cílem je identifikovat dodatečný potenciál nebo nové potřeby ve společnosti či na trhu, vytvořit projektový tým zainteresovaných expertů z řad zaměstnanců a soustředit se na maximální využití rezerv a kapitálu. Zde klademe hlavní důraz na inovaci a kreativitu. Uplynulé tři roky ukázaly, že je to správná cesta. V roce 2008 zahajujeme druhou etapu dynamizačních projektů, které mají přinést další upevnění pozice a zvětšení našeho tržního podílu. Velkou pozornost chceme věnovat i zjednodušení procesů a produktů, odstraňování zbytečných nebo duplicitních úkonů a nadbytečné administrativy. V letošním roce oslaví UNIQA pojišťovna 15. výročí své existence na českém trhu. Uplynulé roky si můžeme s oprávněnou hrdostí připomenout jako dobře využitou dobu rozvoje našich aktivit na českém pojistném trhu. Uvědomujeme si, že by to nebylo možné bez našich akcionářů, klientů, ungünstig insbesondere unter Berücksichtigung der erwähnten höheren Einnahmen der Bevölkerung. Unsere Bürger entdecken in den letzten Jahren immer mehr das Potential von Krediten, wobei die Verschuldung der Haushalte in den letzten zehn Jahren auf mehr als Zehnfaches gestiegen ist. Der Hauptträger der Verschuldung sind Wohnkredite Hypotheken und Bausparkredite. Diese Verbindlichkeiten entführen die disponiblen Finanzreserven der Bevölkerung und stehen der Versicherung im Wege (abgesehen von den in die Kredite eingebauten Versicherungsprodukten). Unter Berücksichtigung der makroökonomischen Bedingungen und der aktuellen Lage auf dem Versicherungsmarkt ist die Entwicklung der UNIQA pojišťovna im vergangenen Jahr als außerordentlich positiv zu bewerten. Ich persönlich halte das Jahr 2007 für ein der erfolgreichsten Jahre in unserem bisherigen vierzehnjährigen Dasein. Unsere Ziele waren sehr ambitiös, die Wirklichkeit hat sie jedoch weit übertroffen. Es ist uns gelungen, die vorgeschriebene Prämie um mehr als 20 % aufzustocken; das ist e i n W a c h s t u m, d a s n u r e i n i g e d e r g r ö ß t e n Versicherungsgesellschaften auf dem tschechischen Markt erreicht haben. Sehr dynamisch war auch das Prämienwachstum in der Lebensversicherung von 31 %. UNIQA war die einzige Versicherungsgesellschaft auf dem Markt, die die Aufstockung vor allem dank der laufenden Prämie erreicht hat, welche unserer Meinung nach eine gesunde Basis der gesamten Lebensversicherung darstellt. Eine große Belebung haben auch die Nichtlebenssegmente verzeichnet, indem sie um mehr als 16 % höhere Prämieneinnahmen erwirtschaftet haben. Hier spielt die Kfz- Versicherung als Sparte mit größtem Entwicklungs- und Änderungspotential die wichtigste Rolle. Es ist erfreulich, dass es unserer Gesellschaft gelingt, dieses Potential zu nutzen und unsere Position in dieser Sparte immer stärker wird. Das beweist ein großer Zufluss von neuen Kunden infolge unserer Herbstkampagne für die Autoversicherung UNIQA, gezielt auf schadenfreie Kunden, oder eine Reihe von Produktinnovationen, welche die neuesten Trends auf dem Kfz-Markt berücksichtigen. Angesichts der gesamten Entwicklung der tschechischen Wirtschaft sowie des Versicherungsmarktes haben wir auch in diesem Jahr viele Aufgaben zu lösen, um die bisherige positive Entwicklung auch weiterhin zu sichern. Insbesondere konzentrieren wir uns auf die weitere

7 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 5 obchodních partnerů a zaměstnanců, kteří do nás vložili svoji důvěru. Pevně věřím, že jsme vás nezklamali a že se můžeme těšit na vaši přízeň i nadále. Dovolte mi proto, abych vám všem poděkoval za vzájemně výhodné partnerství. Velmi si ho vážíme a uděláme vše pro to, aby bylo pevné i nadále. Jen díky vám všem byl možný náš dosavadní kontinuální patnáctiletý růst, který nám zabezpečil příslušnost k deseti nejsilnějším pojistitelům na českém trhu. Významnou měrou k tomu přispěla podpora celé evropské pojišťovací skupiny UNIQA Group Austria. Přestože náš mateřský koncern slaví letos teprve 10 let své existence, je už dnes činný na trzích dvaceti evropských zemí. Entwicklung der 2005 zur Unterstützung des organischen Wachstums der UNIQA pojišťovna eingeführten Dynamisierungsprojekte. Unser Ziel ist, das Zusatzpotenzial bzw. die neuen Bedürfnisse der Gesellschaft oder des Marktes zu identifizieren, ein Projektteam von interessierten Experten unter den Angestellten zu bilden und uns auf die optimale Nutzung von Reserven und Kapital zu konzentrieren. Hier wird der Hauptakzent auf Innovation und Kreativität gelegt. Die vergangenen drei Jahre haben bewiesen, dass es der richtige Weg ist. In 2008 leiten wir die zweite Etappe von Dynamisierungsprojekten ein, welche eine weitere Festigung der Position sowie Erweiterung unseres Marktpotentials bringen soll. Große Aufmerksamkeit wollen wir der Vereinfachung von Prozessen und Produkten, Beseitigung von überflüssigen bzw. Doppelverwaltungsvorgängen sowie der unnötigen Verwaltung schenken. In diesem Jahr feiert die UNIQA pojišťovna den 15. Jahrestag ihrer Tätigkeit auf dem tschechischen Markt. Die vergangenen Jahre können wir mit berechtigtem Stolz als eine gut genutzte Zeit der Entwicklung unserer Aktivitäten auf dem tschechischen Versicherungsmarkt erwähnen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es ohne unsere Aktionäre, Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, nicht machbar wäre. Ich hoffe zuversichtlich, dass wir Sie nicht enttäuscht haben und uns auch weiterhin Ihres Gunst erfreuen können. Gestatten Sie mir, mich bei Ihnen allen für die gegenseitig günstige Partnerschaft zu bedanken. Wir wissen diese zu schätzen und werden alles tun, damit sie auch weiterhin fest bleibt. Nur dank Ihnen allen war unser bisheriges kontinuierliches Wachstum, welches uns unter die zehn führende Versicherer auf dem tschechischen Markt eingegliedert hat, die fünfzehn Jahre lang möglich. In beträchtlichem Maße hat dazu auch die Unterstützung der gesamten europäischen Versicherungsgruppe UNIQA Group Austria beigetragen. Obwohl sich unser Mutterkonzern in diesem Jahr erst 10 Jahre seines Bestehens erinnert, ist er gegenwärtig auf dem Markt von zwanzig Ländern Europas tätig. Ing. Marek Venuta předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der UNIQA pojišťovna

8 6 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor UNIQA pojišťovna byla založena v roce Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (tehdy jako Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí širokou paletu životního a neživotního pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Při vývoji nových produktů dbáme vždy na konkrétní potřeby našich klientů, a proto se snažíme, aby naše produkty vykazovaly potřebnou míru flexibility. Pozice na českém pojistném trhu Celých čtrnáct let aktivit na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouské pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost nepřetržitě celou dobu organicky roste. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna, která dokonce v posledních letech zažívá větší dynamiku v oblasti životních pojištění, kde se daří růst vysoce nad plánovanými hodnotami. Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností rakouského akcionáře UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH. Die UNIQA pojišťovna wurde 1993 gegründet. Ins Handelsregister wurde sie am 28. Mai 1993 (damals als Česko-rakouská pojišťovna, a.s.) eingetragen. Im Einklang mit der Konzernstrategie wurde die Versicherungsgesellschaft am18. Juni 2001 auf UNIQA pojišťovna, a.s. umbenannt. (weiter auch nur UNIQA). Die Zulassung zur Unternehmung im Bereich der Finanzdienstleistungen hat UNIQA am 23. April 1993 erworben. Lt. Ges. Nr. 363 Slg. über das Versicherungswesen ging die Gesellschaft UNIQA in der gesetzlichen Frist durch den Prozess der Umlizenzierung durch und am 7. Februar 2002 wurde ihr durch das Ministerium für Finanzen der Tschechischen Republik die Zulassung zum Betreiben der Versicherungs-, Rückversicherungs- und zusammenhängenden Tätigkeiten erteilt. Diese Zulassung wurde am 29. November 2004 um die Ausbildungstätigkeit für Versicherungsvermittler und selbständige Schadenregulierer erweitert. Am 12. Juni 2005 wurde die Zulassung zur fakultativen Rückversicherung-stätigkeit um weitere Versicherungssparten erweitert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2005 hat die Gesellschaft die Zustimmung zur Erweiterung der Versicherungstätigkeit auf dem Gebiet von Polen, Ungarn und der Slowakei aufgrund der Freiheit, zeitweilig Dienstleistungen zu gewähren, erworben. Die UNIQA pojišťovna ist eine universale Versicherungsanstalt, sie bietet eine breite Skala der Lebens- und Nichtlebensversicherung für Privatkunden, Unternehmer und Firmen an. Bei der Entwicklung von neuen Produkten beachten wir immer konkrete Bedürfnisse unserer Kunden, und deshalb sind wir bemüht, dass unsere Produkte eine erforderliche Flexibilität aufweisen. Position auf dem tschechischen Versicherungsmarkt Die sämtlichen 14 Jahre der Tätigkeit auf dem tschechischen Markt nimmt die UNIQA pojišťovna (bis 2001 ihre Vorgängerin Česko-rakouská pojišťovna) die Position unter den 10 stärksten Subjekten ein. Die Gesellschaft wächst die ganze Zeit organisch. Aus einer Versicherungsgesellschaft, welche die ersten Jahre nur in der Nichtlebensversicherung tätig war, hat sich eine universale Versicherungsgesellschaft

9 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 7 Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s potvrdila koncem roku 2007 UNIQA pojišťovně rating BBBpi. Toto hodnocení trvale řadí UNIQA pojišťovnu mezi přední společnosti na českém pojistném trhu. Die internationale Ratingagentur Standard & Poor s hat am Jahresende 2007 der UNIQA pojišťovna das Rating BBBpi bestätigt. Diese Bewertung reiht die UNIQA pojišťovna unter die führenden Gesellschaften auf dem tschechischen Versicherungsmarkt ein. Řadu let napomáhala rozvoji UNIQA pojišťovny, stejně jako jiných sesterských společností UNIQA v ostatních evropských zemích, v roli druhého akcionáře Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Základní kapitál k činil 480 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na 807,2 milionu korun. UNIQA pojišťovna spravovala koncem roku pojistných smluv o 16 % více než o rok dříve. Svým klientům byla UNIQA pojišťovna k dispozici v roce 2007 na více než 100 místech po celé České republice, zejména díky dynamickému přírůstku počtu generálních agentur UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu a na internetu. K dispozici je call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody jak z pojištění majetku, tak i osob. Klientům na cestách a v zahraničí je k dispozici kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a účinně pomoci nebo zasáhnout. entwickelt, die in den letzten Jahren eine sogar größere Dynamik auf dem Gebiet der Lebensversicherung verzeichnet, wo es ihr gelingt, weit über die vorgesehenen Werte zu wachsen. Seit Beginn ihres Bestehens nutzt die UNIQA pojišťovna ein stabiles Finanzumfeld, Know-how sowie Erfahrungen ihres österreichischen Aktionärs, UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) als der zweite Aktionär war viele Jahre der Entwicklung der UNIQA pojišťovna sowie anderen Schwestergesellschaften in anderen Ländern Europas behilflich. Das Grundkapital zum betrug 480 Mio. CZK, das Eigenkapital hat auf 807,2 Mio. CZK zugenommen. Die UNIQA pojišťovna hat zum Jahresende Versicherungsverträge verwaltet 16 % mehr als das Jahr zuvor. Ihren Kunden stand die UNIQA pojišťovna 2007 in mehr als 100 Orten der Tschechischen Republik zur Verfügung, insbesondere dank dem dynamischen Zuwachs der Anzahl von Generalagenturen UNIQA. Manche Versicherungsprodukte lassen sich per Telefon bzw. Internet abschließen. Zur Verfügung steht auch das Callcentrum UNIQA, welches sämtliche Fragen erledigt und Schäden aus der Sach- und Personenversicherung erfasst. Den Kunden unterwegs und im Ausland steht ein qualitätsvoller Assistenzdienst zur Verfügung, vorbereitet wirksam beizustehen oder einzugreifen. In 2007 wurde der UNIQA pojišťovna durch die Ratingagentur Standard & Poor s das Rating der Finanzstärke auf dem Niveau BBBpi bestätigt. Diese Bewertung berücksichtigt insbesondere das ausgewogene Portfolio der Aktiva der Versicherungsgesellschaft, die Finanzstabilität sowie eine sehr gute Perspektive für die Zukunft. I v roce 2007 byl UNIQA pojišťovně potvrzen ratingovou agenturou Standard & Poor s rating finanční síly na úrovni BBBpi. Toto hodnocení zohledňuje zejména vyvážené portfolio aktiv pojišťovny, finanční stabilitu a velmi dobrý výhled do budoucna.

10 8 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor Poslání a hodnoty UNIQA UNIQA jako pojišťovací společnost se primárně stará o pokrývání rizik svých klientů z řad občanů i firem. Kromě toho spravuje i svěřené kapitálové hodnoty s cílem zhodnotit je pro své klienty. K tomu se zabývá řadou dalších aktivit, které podporují úspěšnou činnost v hlavním oboru podnikání. Naše firemní strategie je založena na kodexu stabilních hodnot, jejichž měřítko je rozhodující u všech našich aktivit i firemní kultury. Kvalita UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání našich klientů, kteří mají právo na prvotřídní servis. Respekt vzniká jako přirozený vztah, který si musí UNIQA svými službami zasloužit. Dlouhodobě usilujeme o stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Serióznost je základem našeho podnikání. UNIQA přebírá odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat nejpřísnějším měřítkům etiky. Partnerství chceme být silným protějškem pro naše klienty i obchodní partnery. Jen společně jsme schopni budovat stále schopnější tým, stále silnější společnost. Pružnost v době neustálých a převratných změn je nezbytné reagovat rychle na měnící se život, potřeby a přání. UNIQA chce patřit k flexibilním a inovativním společnostem. Mission und Werte UNIQA UNIQA als Versicherungsgesellschaft sorgt primär für die Deckung von Risiken ihrer Kunden unter den Bürgern oder Firmen. Dazu beschäftigt sie sich mit einer ganzen Reihe von anderen Aktivitäten, die die erfolgreiche Tätigkeit im Hauptbereich der Unternehmung unterstützen. Unsere Firmenstrategie ruht auf dem Kodex von stabilen Werten, derer Maßstab bei allen unseren Aktivitäten sowie bei der Firmenkultur entscheidend ist. Qualität UNIQA will einzigartig sein, so wie einzigartig die Ansprüche und Wünsche unserer Kunden sind, da sie Anspruch auf eine erstklassige Serviceleistung haben. Respekt entsteht als eine natürliche Beziehung, die UNIQA durch ihre Dienstleistungen zu verdienen hat. Langfristig sind wir um eine stabile auf dem gegenseitigen Vertrauen beruhende Beziehung bemüht. Seriosität stellt die Basis unserer Unternehmung dar. Die UNIQA übernimmt die Verantwortung dafür, dass sämtliche Aktivitäten transparent sind und den strengsten Maßstäben der Ethik gewachsen sind. Partnerschaft wir wollen für unsere Kunden sowie Geschäftspartner ein starker Partner sein. Nur zusammen sind wir imstande, ein immer fähigeres Team, eine immer stärkere Gesellschaft auszubauen. Flexibilität in der Zeit von ständigen und umwälzenden Änderungen ist es nötig, auf das schnell wechselnde Leben, Bedürfnisse und Wünsche zu reagieren. UNIQA will zu den flexiblen und innovativen Gesellschaften gehören.

11 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 9 Produkty Životní pojištění Investiční životní pojištění FINANCE LIFE Dětské životní pojištění Motýlek Studijní pojištění Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD a FORTAX V.I.P životní pojištění T20 Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociálních služeb Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES Milionová ochrana pro případ vážného úrazu Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění povinného poplatku za pobyt v nemocnici Pojištění domácnosti Pojištění staveb a rodinných domků Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Produkte Lebensversicherung Fondsgebundene Lebensversicherung FINANCE LIFE Kinderlebensversicherung Schmetterling Studienversicherung Kreditversicherung Lebenslanges Komplexversicherungsprogramm QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD und FORTAX V.I.P. Lebensversicherung T 20 Kollektivlebensversicherung BENEFIT und MANAGER Versicherung gegen Unfähigkeit Kredit/Leasing/ Darlehen rückzuzahlen Schadenhaftpflichtversicherung des Betreibers von Sozialdienstleistungen Reiseversicherung, inkl. Kollektivformen Unfallversicherung, inkl. Kollektivformen Unfallversicherung PROGRES Millionenschutz gegen ernste Unfallfolgen Krankenhaustagegeldversicherung Krankentagegeldversicherung Krankenhausgebührversicherung Haushaltsversicherung Bau- und Eigenheimversicherung Kfz-Kaskoversicherung Kfz-Haftpflichtversicherung Sach- und Schadenhaftpflichtversicherung für Unternehmer Transportversicherung Frachtführerhaftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung für Fahrer und Kfz-Inhaber Betriebsunterbrechungsversicherung für freiberuflich Tätige Betriebsunterbrechungsversicherung für Unternehmer Ärtztehaftplichtversicherung Haftpflichtversicherung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber Messen- und Ausstellungsversicherung Waldbrandversicherung Bau- und Montageversicherung Reisebüro-Insolvenzversicherung

12 10 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor Počet nově uzavřených smluv (ks) Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge (Stck.) čtvrtletí / 1. Quartal čtvrtletí / Quartal čtvrtletí / Quartal čtvrtletí / Quartal čtvrtletí 1. Quartal 2. čtvrtletí 2. Quartal čtvrtletí 3. Quartal 4. čtvrtletí 4. Quartal

13 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 11 Akcionáři společnosti UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko 83,33 %. European Bank for Reconstruction and Development, One Exchange Square, London EC2A, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 16,67 %. Ke dni 24. července 2007 došlo v souladu s dlouhodobým plánem k převzetí akcionářského podílu EBRD rakouskou UNIQA. Od 3. října 2007, kdy byla tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku, je UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH, jediným akcionářem UNIQA pojišťovny. Obchodní síť Obchodní síť UNIQA pojišťovny je řízena centrálou, pod kterou spadá 6 regionálních ředitelství s celkem 32 oblastními pracovišti, 65 jednatelstvími a 11 generálními agenturami. Spolupracujeme s 440 makléřskými partnery a 560 prodejci vozidel. Aktionäre der Gesellschaft UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH, Untere Donaustrasse 21-23, 1020 Wien, Österreich 83,33 %. European Bank for Reconstruction and Development, One Exchange Square, London EC 2A, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 16,67 %. Zum 24. Juli 2007 erfolgte im Einklang mit dem langfristigen Plan die Übernahme des Aktionärsanteils von EBRD durch die österreichische UNIQA. Seit dem 3. Oktober 2007, an dem diese Tatsache ins Handelsregister eingetragen wurde, ist die UNIQA International Versicherungs-Holding, GmbH der einzige Aktionär der UNIQA pojišťovna. Vertriebswege Die Vertriebswege der UNIQA pojišťovna werden von der Zentrale gesteuert, unter die 6 Regionaldirektionen mit insgesamt 32 Gebietsleitungen, 65 Niederlassungen und 11 Generalagenturen fallen. Wir arbeiten mit 440 Maklern und 560 Kfz-Händlern zusammen. Inzerce UNIQA sit 141_6x213:sit :28 Stránka 1 Je toho tolik, co bych ti chtěl ukázat a říct. Životní pojištění UNIQA UNIQA pojišťovna jako univerzální pojistitel nabízí kompletní paletu pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Své pojistné produkty, procesy v pojišťovně a klientský servis průběžně inovuje v zájmu svých klientů. Die UNIQA pojišťovna als Universalversicherer bietet eine komplette Palette der Versicherung für private sowie korporate Kundschaft. Ihre Versicherungsprodukte, Prozesse in der Versicherungsgesellschaft sowie der Kundenservice werden durchlaufend im Interesse ihrer Kunden angepasst.

14 12 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna stellt sich vor Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. V oblasti neživotního pojištění je zajistné krytí sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG a v oblasti životního pojištění u Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. V rámci neživotního pojištění se přímo anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG na zajistném programu podílí významné světové zajišťovny, především: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, Swiss Re Germany, National Indemnity Company, AXA Corporate Solutions Assurance a další. Rückversicherungsprogramm Die UNIQA pojišťovna verfügt über ein hochwertiges Rückversicherungsprogramm. Im Bereich der Nichtlebensversicherung ist die Rückversicherung vor allem bei der Gesellschaft UNIQA Re AG und im Bereich der Lebensversicherung bei der Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vereinbart. Im Rahmen der Nichtlebensversicherung beteiligen sich am Rückversicherungsprogramm unmittelbar bzw. in Form einer Retrozession von der Gesellschaft UNIQA Re A G die führenden Weltrückversicherungsgesellschaften, insbesondere: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, Swiss Re Germany, National Indemnity Company, AXA Corporate Solutions Assurance u.a. Nová centrála společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Neue Zentrale von UNIQA pojišťovna, a.s.

15 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 13 Centrála UNIQA pojišťovny na nové adrese Od ledna 2007 sídlí UNIQA pojišťovna nově na adrese Evropská 136, Praha 6. S ohledem na velmi dynamický růst společnosti v posledních letech už nemohly původní prostory centrály na břevnovské Bělohorské ulici kapacitně stačit. Již během prvního roku provozu se plně projevily výhody nové moderní kancelářské budovy: Všechna oddělení vnitřní správy jsou na jednom místě, odpadly přesuny mezi pracovišti na několika místech v Praze a komunikace mezi odbory se zrychlila. Budova skýtá větší komfort pro příchozí klienty: v přízemí je obchodní přepážka, pobočka banky i bankomat. Všechna patra jsou vybavena jednacími místnostmi s možností připojení k internetu i interní síti. Větší pracovní pohodlí využívají i zaměstnanci: prostory kanceláří jsou klimatizovány, kouření je možné jen ve vyhrazených prostorách a úklid je nepřetržitý. Budova má velmi dobrou dopravní obslužnost (výhledově má být přímo na budoucí stanici prodloužené trasy metra A) a vlastní parking. Během uplynulého roku se podařilo plně pronajmout i zbývající kancelářské prostory, které UNIQA pojišťovna prozatím nepotřebuje pro vlastní aktivity. Na podzim roku 2008 se plánuje otevření restaurace v přízemí. Ta bude využívána po celý den zejména pro občerstvení a stravování pracovníků v budově, a také pro konferenční servis pro návštěvy. Zentrale der UNIQA pojišťovna an der neuen Adresse Seit Januar 2007 siedelt die UNIQA pojišťovna an der neuen Adresse Evropská 136, Praha 6. Mit Hinsicht auf das sehr dynamische Wachstum der Gesellschaft in den letzten Jahren konnten die ursprünglichen Räumlichkeiten in Břevnov auf der Bělohorská Straße kapazitätsmäßig nicht reichen. Bereits innerhalb des ersten Jahres des Betriebs kamen die Vorteile des neuen modernen Bürogebäudes völlig zum Vorschein: Alle Abteilungen des Innendienstes sind unter einem Dach, die Verschiebungen der Mitarbeiter unter den Dienststellen in einigen Gebäuden in Prag sind entfallen und die Kommunikation zwischen den Bereichen wurde beschleunigt. Das Gebäude bietet einen größeren K o m f o r t f ü r K u n d e n : i m E r d g e s c h o s s s i n d Geschäftsschalter, Bankniederlassung und Bankomat. In jedem Stockwerk gibt es Tagungsräumlichkeiten mit Internet- und Intranetanschluss. Mehr Komfort genießen auch die Angestellten: die Räume sind klimatisiert, das Rauchen ist nur in bestimmten Räumen gestattet und es wird fortlaufend geputzt. Das Gebäude verfügt über eine sehr gute Verkehrsdienstbarkeit (künftig soll hier direkt eine U-Bahn Station der Linie A stehen) und einen eigenen Parking. Während des vergangenen Jahres ist es gelungen, die restlichen Büroräume zu vermieten, die UNIQA pojišťovna für eigene Aktivitäten noch nicht braucht. Předepsané pojistné UNIQA (tis. Kč) Vorgeschriebene Prämie der UNIQA (TCZK) Für Herbst 2008 ist die Eröffnung eines Restaurants im Erdgeschoss vorgesehen. Es wird den ganzen Tag zur Erfrischung und Verpflegung der Angestellten im Gebäude sowie für den Konferenzservice für Besuche genutzt

16 14 Statutární orgány společnosti Statutarorgane der Gesellschaft Statutární orgány společnosti Statutarorgane der Gesellschaft Představenstvo Ing. Marek Venuta předseda představenstva, generální ředitel Ing. Martin Žáček, CSc. místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Veselý (od 24. července 2007, v rejstříku zapsáno 23. srpna 2007) člen představenstva Ing. Lucie Urválková (od 24. července 2007, v rejstříku zapsáno 20. srpna 2007) člen představenstva Ke dni 1. července 2007 odstoupil z funkce člena představenstva pan Pavel Vaněk. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 20. srpna Vorstand Dipl.-Ing. Marek Venuta Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor Dipl.-Ing. Martin Žáček, CSc. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Zbyněk Veselý (seit dem 24. Juli 2007, eingetragen im Handelsregister am 23. August 2007) Vorstandsmitglied Dipl.-Ing. Lucie Urválková (seit dem 24. Juli 2007, eingetragen im Handelsregister am 20. August 2007) Vorstandsmitglied Zum 1. Juli 2007 ist von Funktion des Vorstandsmitgliedes Hr. Pavel Vaněk züruckgetreten. Diese Änderung wurde ins Handelsregister am 20. August 2007 eingetragen. Ing. Martin Žáček, CSc. Ing. Marek Venuta Ing. Lucie Urválková Ing. Zbyněk Veselý

17 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 15 Dozorčí rada Dr. Gottfried Wanitschek, St. Margarethen Předseda dozorčí rady Dr. Andreas Brandstetter, Vídeň JUDr. Zdeněk Pilich, Praha Dr. Christian Sedlnitzky, Vídeň Boris Škorpík, Chrudim Karl Unger, Teesdorf (od 1. srpna 2007, v rejstříku zapsáno 20. srpna 2007) Ke dni 21. března 2007 skončil ve funkci předsedy dozorčí rady pan Dobrin Nikolov Staykov. Aufsichtsrat Dr. Gottfried Wanitschek, St. Margarethen Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Andreas Brandstetter, Wien JUDr. Zdeněk Pilich, Praha Dr. Christian Sedlnitzky, Wien Boris Škopík, Chrudim Karl Unger, Teesdorf (seit dem 1. August 2007, im Handelsregister eingetragen am 20. August 2007) Z u m 2 1. M ä r z i s t a u s d e r F u n k t i o n d e s Aufsichtsratsvorsitzenden Hr. Dobrin Nikolov Staykov ausgeschieden.

18 16 Organizační struktura UNIQA Organisation der UNIQA Organizační struktura UNIQA VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE POJISTNĚ TECHNICKÝ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK MARKETING, REKLAMA A PR POJIŠTĚNÍ OSOB ÚČETNICTVÍ, DANĚ MAKLÉŘSKÉ SLUŽBY PODNIKOVÁ ORGANIZACE SPRÁVA NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSOB HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA MAKLÉŘSKÝ OBCHOD PERSONÁLNÍ LIKVIDACE ŠKOD NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSOB SPRÁVA POJISTNÉHO STRUKTUROVANÝ PRODEJ INTERNÍ KONTROLA SPRÁVA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ controlling CONTROLLING A KOORDINACE PRODEJE PRÁVNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ METODIKA PODPORA PRODEJE POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ CENTRÁLNÍ TISK A SPISOVÁ SLUŽBA AKTUARIÁT A VÝVOJ PRODUKTU POJIŠTĚNÍ OSOB ŠKOLENÍ call centrum POJIŠTĚNÍ MAJETKU A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ STYK S FINANČNÍMI INSTITUCEMI SKENOVACÍ centrum LIKVIDACE ŠKOD MAJETKU A RENDEMENT VNĚJŠÍ SLUŽBA POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ POJIŠTĚNÍ ŽIVNOSTÍ A OBČANŮ OBLASTNÍ pracoviště POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ AGENTURNÍ JEDNATELSTVÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY PODPORA GENERÁLNÍCH AGENTUR POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODPORA SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PREVENCE PRÁVNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ PŘEPRAVY OCHRANY VÝPOČETNÍ TECHNIKA ÚSEK SEKCE ODBOR ODDĚLENÍ

19 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht 17 Organisation der UNIQA GENERALVERSAMMLUNG AUFSICHTSRAT VORSTAND GENERALDIREKTOR VERSICHERUNGSTECHNIK BETRIEBSWIRTSCHAFT VERTRIEB MARKETING, WERBUNG, PR PERSONENVERSICHERUNG RECHNUNGSWESEN, STEUER MAKLER BETRIEBSORGANISATION FACH SONSTIGE PERSONENVERSICHERUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG MAKLERVERTRIEB PERSONAL SCHADEN SONSTIGE PERSONENVERSICHERUNG PRÄMIENVERWALTUNG STRUKTURVERTRIEB INTERNE KONTROLLE FACH REISEVERSICHERUNG CONTROLLING VERTRIEBSCONTROLLING UND KOORDINIERUNG RECHT FACH LV METHODIK VERKAUF KFZ ZENTRALDRUCK AKTUARIAT UND PERSONENVERSICHERUNG SCHULUNG CALL CENTER SACH UND KFZ-VERSICHERUNG KONTAKT MIT FINANZINSTITUTIONEN SCAN CENTER SCHADEN SACH UND RENDEMENT EIGENES AUSSENDIENST INDUSTRIEVERSICHERUNG UND RÜCKVERSICHERUNG REGIONALDIREKTION Private UND GEWERBEVERSICHERUNG GEBIETSLEITUNG KFZ VERSICHERUNG AGENTUR HAFTPFLICHTVERSICHERUNG GENERALAGENTUR ENTWICKLUNG RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG VERKAUF GRUPPEN-LV VORSORGE UND UNTERSUCHUNGEN TRANSPORTVERSICHERUNG EDV Vorstandsbereich Bereich Resort Abteilung

20 18 UNIQA pojišťovna jako člen koncernu UNIQA Group UNIQA pojišťovna als Mitglied der UNIQA Group UNIQA pojišťovna jako člen koncernu UNIQA Group UNIQA pojišťovna als Mitglied der UNIQA Group UNIQA pojišťovna je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Group Austria. V současné době je koncern činný ve dvaceti zemích, kde spravuje více než 13 milionů pojistných smluv. S předepsaným pojistným ve výši 5,28 miliardy EUR se UNIQA Group také loni řadila k nejvýznamnějším pojistitelům v regionu širší střední Evropy. Tohoto výsledku dosáhla jak organickým růstem stávajících společností (celkově jich je více než 30), tak i akviziční činností. Podařilo se opět výrazně navýšit hospodářský výsledek (EBT) o bezmála 43 % na 340 milionů EUR. Zatímco na mateřském rakouském trhu získal na pojistném v meziročním srovnání o 2,8 % více (3,52 miliardy EUR), výrazně dynamičtější byl vývoj na trzích CEE & EEM. Pojistné z tohoto regionu se zvýšilo téměř o 28 % na 816 milionů EUR, čímž došlo k nárůstu jeho podílu na koncernovém pojistném na 15,5 %. Započteme-li též společnosti koncernu ze západní Evropy, činil zahraniční podíl na pojistném UNIQA Group již celou třetinu (celkem 1,76 miliardy EUR). K nejvýraznějším úspěchům společností UNIQA v regionu CEE & EEM loni patřilo: slovenská UNIQA rostla dvakrát rychleji než celý lokální trh a dosáhla o 40 % vyššího hospodářského výsledku. Nyní zaujímá 6. místo na slovenském pojistném trhu, polská společnost díky úspěšnému posilování všech obchodních kanálů navýšila pojistné o 16 % a hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 50 %. Byla dovršena fúze dvou majetkových pojišťoven pod společný brand UNIQA, také maďarská UNIQA překonala svým růstem na úrovni 23,4 % takřka dvakrát průměrné tržní tempo, zejména díky majetkovým pojištěním, jejichž dynamika růstu (+22 %) sedmkrát překonala lokální tržní průměr tohoto odvětví, chorvatská UNIQA zaznamenala historický nárůst hospodářského výsledku o 56 %, když se projevil úspěšný rozvoj obchodní sítě a úzké napojení na bankovní prodej Raiffeisen, U N I Q A p o j i š ť o v n a i s t e i n B e s t a n d t e i l d e r Versicherungsgruppe UNIQA Group Austria. Gegenwärtig ist der Konzern in zwanzig Ländern tätig und verwaltet mehr als 13 Mio. Versicherungsverträge. Mit der vorgeschriebenen Prämie in Höhe von 5,28 Mld. EUR hat sich UNIQA auch im Vorjahr unter die führenden Versicherer in der Region Mitteleuropas im breiteren Sinne eingereiht. Dieses Ergebnis wurde durch ein organisches Wachstum der bestehenden Gesellschaften (insgesamt mehr als 30) sowie die Akquisitionstätigkeit erreicht. Es ist wieder gelungen, das Wirtschaftsergebnis (EBT) um fast 43 % auf 340 Mio. EUR aufzustocken. Während der Konzern auf dem österreichischen Versicherungsmarkt zwischenjährlich um 2,8 % (3,52 Mld. EUR) gefestigt hat, war die Entwicklung auf den CEE & EEM Märkten wesentlich dynamischer. Die Prämieneinnahmen aus dieser Region haben um fast 28 % auf 816 Mio. EUR zugenomm e n ; d a d u r c h w u r d e d e r A n t e i l a n d e n Konzernprämieneinnahmen auf 15,5 % erhöht. Wenn wir auch Konzerngesellschaften aus Westeuropa in Betracht z i e h e n, b e t r u g d e r A u s l a n d s a n t e i l a n d e n Prämieneinnahmen der UNIQA Group bereits das ganze Drittel (insgesamt 1,76 Mld. EUR). Zu den bedeutendsten Erfolgen der Gesellschaften UNIQA in der CEE & EEM Region gehörte im Vorjahr Folgendes: UNIQA in der Slowakei ist doppelt so schnell wie der sämtliche lokale Markt gewachsen und hat ein um 40 % höheres Wirtschaftsergebnis erwirtschaftet. Gegenwärtig nimmt sie die 6. Stelle auf dem slowakischen Versicherungsmarkt ein, die Gesellschaft in Polen hat dank einer erfolgreichen Verstärkung aller Vertriebswege die Prämieneinnahmen um 16 % aufgestockt und das Wirtschaftsergebnis vor Steuern ist um 50 % gewachsen. Die Fusion von zwei Nichtlebensgesellschaften unter die gemeinsame Marke UNIQA wurde beendet,

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2010 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2010 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva Výroční zpráva 1999 Rok 1999 byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. nejúspěšnějším rokem po dobu své existence. Dosaženým předepsaným pojistným 226 mil. Kč dosáhla téměř dvojnásobku tržeb oproti

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více