VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015

2 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce Eva Sacco Messnerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation Cultural heritage and its role in tourism in South Bohemia Eva Sacco Messnerová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... Eva Sacco Messnerová V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své bakalářské práce, paní Mgr. Monice Klímové za trpělivost, ochotu, cenné rady a odborné připomínky, kterými mi přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále také děkuji panu Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce Jankov, který mi poskytl informace k řízenému rozhovoru.

6 Abstrakt SACCO MESSNEROVÁ, Eva. Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha stran. Bakalářská práce se zabývá kulturním dědictvím a jeho úlohou v cestovním ruchu v jižních Čechách. Nejprve je obecně analyzován cestovní ruch, kulturní dědictví a památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jednou z těchto památek jsou také Holašovice, na které je tato práce zaměřena. V analytické části pomocí dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru analyzuji pozici Holašovic v cestovním ruchu. Poslední část této práce se zabývá zlepšením propagace Holašovic, jako destinace cestovního ruchu. Klíčová slova: Cestovní ruch, Holašovice, kulturní dědictví, propagace, UNESCO Abstract SACCO MESSNEROVÁ, Eva. Cultural heritage and its role in tourism in South Bohemia. [Bachelor s Dissertation] Vysoká škola hotelová. Prague pages. The bachelor thesis deals with the issue of cultural heritage and its role in tourism in South Bohemia. In the first part, the terms of tourism, cultural heritage and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO are described. The attention is mainly paid to Holašovice, one of the UNESCO historical sights. The analytic part deals with analysis of the position of Holašovice in tourism industry. Last part deals with the promotion of Holašovice. Key words: Tourism, Holašovice, cultural heritage, promotion, UNESCO

7 Obsah Úvod Teoretická část Cestovní ruch a kulturní dědictví Cestovní ruch Klasifikace cestovního ruchu Kulturní dědictví v cestovním ruchu České dědictví UNESCO Hmotné a nehmotné památky UNESCO v České republice Holašovice Analytická část Analýza nabídky služeb v Holašovicích Holašovice Služby v Holašovicích Stravování a ubytování v Holašovicích Selské slavnosti Holašovice Dotazníkové šetření Vyhodnocení dotazníků Shrnutí dotazníkového šetření Řízený rozhovor Návrhová část Závěr Literatura Příloha č. 1: Dotazník Příloha č. 2: Leták k propagaci Holašovic... 54

8 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Množství návštěvníků informačního centra v Holašovicích v letech Tabulka č. 2: Odhadovaný počet návštěvníků památky UNESCO v Holašovicích v letech Tabulka č. 3: Množství návštěvníků Selské slavnosti v letech Seznam grafů Graf č. 1: Pohlaví respondentů Graf č. 2: Věk respondentů Graf č. 3: Bydliště respondentů Graf č. 4: Co je to UNESCO? Graf č. 5: Kolik hmotných památek má Česká republika zapsaných na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO? Graf č. 6: Mezi UNESCO památky v jižních Čechách nepatří? Graf č. 7: Při výběru návštěvy památky je rozhodující? Graf č. 8: Navštívili jste některou UNESCO památku? Graf č. 9: Kterou z uvedených památek byste nejraději navštívil/a? Graf č. 10: Navštívil/a jste Holašovice? Graf č. 11: Jak jste se o Holašovicích dozvěděl/a? Graf č. 12: V jakém období jste Holašovice navštívil/a? Graf č. 13: Při přiležitosti návštěvy Holašovic jsem dále navštívil/a? Graf č. 14: Co se Vám v Holašovicích nejvíce líbilo? Graf č. 15: Co Vám v Holašovicích chybělo? Graf č. 16: Které pravidelné akce byste rád/a viděla v nabídce Holašovic? Graf č. 17: Využil/a jste v Holašovicích některou z níže zmíněných služeb? Graf č. 18: Myslíte, že status UNESCO památky napomáhá cestovnímu ruchu v Holašovicích? Graf č. 19: Plánujete se do Holašovic vrátit? Graf č. 20: Doporučil/a byste Holašovice svým známým? Graf č. 21: Proč nechcete Holašovice navštívit?

9 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách. Ve své bakalářské práci analyzuji kulturní památku Holašovice, která je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Primárním cílem práce je analýza destinace Holašovice a jejího postavení v cestovním ruchu. Sekundárním cílem je navržení dalších produktů cestovního ruchu, vedoucích ke zvýšení návštěvnosti zmíněné destinace. Pro psaní bakalářské práce jsem si stanovila tři hypotézy. V první řadě předpokládám, že holašovickému cestovnímu ruchu ve zvýšení návštěvnosti a samotné propagaci podstatně pomáhá status památky UNESCO. Dále předpokládám, že Holašovice nemají dostatečnou nabídku služeb pro cestovní ruch. V poslední hypotéze předpokládám, že propagace Holašovic v České republice jako destinace s výjimečným kulturním bohatstvím není dostatečná. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí teoretická, analytická a návrhová část. V teoretické části se zabývám pojmy jako cestovní ruch, kulturní dědictví, UNESCO a Holašovice. Použitá metodika pro zpracování analytické části je primární analýza. Hlavním nástrojem je zde dotazníkové šetření prováděné v jižních Čechách a v Praze. Dále také řízený rozhovor s panem Ing. Janem Jílkem, starostou obce Jankov, kam spadají také Holašovice. Pro sekundární analýzu používám internetové zdroje a statistiky obce Jankov. V poslední části navrhuji zlepšení služeb cestovního ruchu v Holašovicích tak, aby se návštěvnost této jedinečné kulturní památky zvýšila. 9

10 1. Teoretická část 1.1 Cestovní ruch a kulturní dědictví Cestovní ruch Cestování je základním pilířem pro cestovní ruch. Cestujeme nejen na dovolenou, ale také každodenně do práce, do školy, za zábavou. Cestovní ruch ale neznamená pouze cestování. Cestovní ruch je pojmem daleko obsáhlejším. Je dále spojován s dalšími specifickými službami, mezi které patří ubytování, stravování a jiné doplňkové činnosti. Činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (mimo místo bydliště), a to na dobu kratší, než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (Lacina, 2010, s. 36), tímto pojmem byl definován cestovní ruch na mezinárodní konferenci o cestovním ruchu v roce Můžeme říci, že cestovní ruch je fenoménem 21. století. Cestovní ruch ovlivňuje každého obyvatele této planety. Ať už jsme samotnými účastníky, pobýváme v místě s výskytem cestovního ruchu nebo působíme jako zaměstnanci v oblasti cestovního ruchu. Existuje několik definic pro popsání pojmu cestovní ruch. Velmi zajímavá definice je od profesora Gučíka z Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, která velmi důkladně vystihuje potřeby člověka. Cestovní ruch je formou uspokojování potřeb reprodukce fyzických i duševních sil člověka, ke kterému dochází mimo běžné životní prostředí a ve volném čase (Kotíková, 2013, s. 34). Potřeby každého jednotlivce jsou subjektivní. V současné době je potřeba cestování velmi intenzivní a týká se ve vyspělých zemích poměrně vysokého procenta obyvatel. Od roku 1989 zaznamenal cestovní ruch v České republice velký rozkvět. Otevření hranic umožnilo občanům cestovat mimo naše území, touha po poznání něčeho nového a nepoznaného je nyní na dosah ruky. Možnost cestovat mimo republiku je lákavá. Nesmíme zapomínat ani na příjezdový cestovní ruch. Jednou z prvních porevolučních atraktivit pro zahraniční návštěvníky je poznání místa za železnou oponou. Česká republika se stává velmi oblíbeným místem pro zahraniční turisty. Praha je jedním z nejnavštěvovanějších míst naší republiky, není však jediným. (Kotíková, 2013, s. 44) 10

11 1.1.2 Klasifikace cestovního ruchu Přesnější pojetí cestovního ruchu a jeho další dělení podle specifických ukazatelů se nazývá klasifikace cestovního ruchu. V některé odborné literatuře, a především v praxi, se také objevuje termín typologie cestovního ruchu. V české a slovenské literatuře se dále pracuje s členěním na druhy a formy cestovního ruchu. Což je další velmi důležité členění cestovního ruchu. (Zelenka, 2012, s. 169) Podle vnějších vlivů členíme druhy a formy cestovního ruchu podle Attla a Nejdla (2004, s. 16) takto: Typy cestovního ruchu podle místa realizace domácí a zahraniční cestovní ruch Typy cestovního ruchu dle motivace k účasti na cestovním ruchu rekreační cestovní ruch, kulturně poznávací cestovní ruch, zdravotně orientovaný cestovní ruch, cestovní ruch se společenskými motivy, sportovně orientovaný cestovní ruch, dobrodružný turismus, lovecký a rybolovný turismus, cestovní ruch s profesní motivací, specificky orientovaný cestovní ruch Kulturní dědictví v cestovním ruchu Díky cestování poznáváme nová místa, zvyky, jiné kultury, cizí kraje a hlavně se setkáváme s odlišným způsobem života. Setkáváme se se současným životem v místě nám vzdáleném, ale samozřejmě i s životem dávno vzdáleným, který nám je zprostředkován kulturním dědictvím. Umělecké a kulturní památky těch nejrůznějších epoch nám nabízejí v podstatě nekonečné množství zážitků, poznatků a poučení, snažme se je poznat a pochopit, a jejich prostřednictvím z části prožít životy lidí před padesáti či tisíci lety se všemi jejich starostmi a sny. (Beranová, 2011, s. 7) České dědictví UNESCO UNESCO je zkratkou anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, která v překladu znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. V roce 1991 Česká republika přijala mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Tím se začlenila mezi ostatní země, které mají možnost své kulturní bohatství zaštítit pod ochrannou známku Světového dědictví. Od roku 1991 Česká republika prosadila zapsání již dvanácti míst na Seznam světového dědictví. Tímto počtem zapsaných památek má Česká republika se svojí rozlohou nadprůměrně vysoký počet památek v komparaci s jinými zeměmi. 11

12 České dědictví UNESCO je svazkem obcí a měst, které mají na svém území památky, které jsou zapsány na již zmíněném Seznamu světového dědictví. 29. června 2001 byla podepsána zakladatelská listina tohoto sdružení. Sdružení vzniklo za účelem chránění zájmů měst, ve kterých se památky nachází. Hlavním cílem je společná propagace, spolupráce a vzdělávací program. Pro každou památku zapsanou na Seznamu světového dědictví je členství v tomto prestižním seznamu důležitou záležitostí. Přináší prestiž, zaručuje kvalitu a bývá motivem k návštěvě daného místa. (UNESCO, oficiální online stránky [cit ]) Kulturní památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO samy o sobě tvoří vysoký potenciál pro kulturní a poznávací turismus. Pokud je místo něčím odlišné nebo patří do světového dědictví, stává se velkou atraktivitou pro turisty. Být zapsán na již zmíněném seznamu ovšem nestačí. K rozvoji cestovního ruchu v dané destinaci potřebujeme mnohem víc. Nabídka atraktivity kulturního dědictví musí být rozšířena o další služby, jako je ubytování, stravování, dopravní infrastruktura a propojení s dalšími destinacemi. V menší destinaci, ke které patří například Holašovice, jsou eventy velmi dobrým tahem k přilákání návštěvníků. Eventy jsou zajímavé nejen pro náhodné návštěvníky, potencionální návštěvníky, ale také pro zahraniční turisty nebo místní občany Hmotné a nehmotné památky UNESCO v České republice Seznam světového kulturního dědictví rozlišuje památky na hmotné a nehmotné. Mezi hmotné kulturní památky se řadí památky přírodního, kulturního a smíšeného charakteru. K památkám přírodního dědictví patří přírodní jevy, geologické útvary, oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin a také přírodní lokality výjimečné světové hodnoty. Za památky kulturního dědictví se považují sídelní lokality, stavby, areály, významná díla sochařství, malířství a jiných řemesel, která se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin. K památkám smíšeného charakteru patří ty památky, které leží na území památky přírodního dědictví a prolínají se s přírodními a lidskými výtvory. (Národní památkový ústav online, 2015 [cit ]) 12

13 V České republice mezi hmotné kulturní památky UNESCO patří: Historické jádro Prahy Praha, hlavní město České republiky, ležící na obou březích Vltavy, se považuje za nejvýznamnější městskou památkovou rezervaci v celé České republice. V roce 1992 bylo zapsáno historické jádro Prahy a rozloze 866 hektarů do Seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Praha představuje unikátní komplex historických památek s dominantou Pražského hradu. Historické jádro Prahy leží na obou březích Vltavy a skládá se z 6 částí: Staré Město, Josefov, Nové Město, Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad. Mezi památkové objekty patří: Královská cesta je hlavní komunikační páteří města. Trasa vede od Prašné brány Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, dále po Karlově mostě do Mostecké ulice a na Malostranské náměstí. Vzhůru Nerudovou ulicí na Pohořelec, dále Loretánskou ulicí k Hradčanskému náměstí a odtud už k bráně Hradu. Dnes již existuje odbočka z Nerudovy ulice přímo na Hrad. Prašná brána byla nejdůležitějším vstupem do Starého Města. Nebyla založena jako součást obranného systému hradeb, ale jako ozdoba Králova dvora. Dnešní podoba je z let , kdy byla restaurována a dostavěna architektem Josefem Mockerem. Prašná brána je vysoká 65 metrů a točité schodiště má 186 kamenných stupňů. Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze. Nachází se hned v sousedství Prašné brány. Od svého založení fungoval obecní dům jako multifunkční objekt. Je vybaven sály i salonky, které jsou vhodné k pořádání plesů, koncertů, konferencí i módních přehlídek. Celetná ulice je považována za jednu z nejstarších pražských ulic. Jméno Celetná získala již ve 13. století podle slova calt, což znamená pletené housky, které zde vyráběli místní pekaři. Staroměstské náměstí je nejstarším a nejvýznamnějším náměstím Prahy. Již v 10. století vznikalo jako tržiště na křižovatce evropských cest. Ve 14. století byla na Staroměstském náměstí vybudována Radnice. Staroměstská radnice byla centrem samosprávy Starého Města pražského od roku Za svoji existenci prošla velikým vývojem. Dnes je tvořena blokem domů z různých dob. Orloj byl vystavěn roku 1410 Mikulášem z Kadaně. Samotný Orloj sestavil Mistr Hanuš, kterého pražští radní nechali oslepit, aby nebyl schopen vyrobit něco podobného. Každou 13

14 hodinu se ve dvou okénkách pod stříškou objevuje 12 apoštolů, z nichž každý má svůj atribut. Klementinum. Již v 11. století můžeme najít první zmínky o založení kaple sv. Klimenta, později zde vznikl klášter s latinskou školou, která za vlády Karla IV. splynula s pražskou universitou. Karlův most. Základní kámen položil Karel IV , ale zcela dokončen byl až počátkem 15. století. Na zábradlí je rozmístěno 30 soch a sousoší. Ke Karlovu mostu neodmyslitelně patří Staroměstská a Malostranská mostecká věž. Nerudova ulice se uvádí jako nejpůvabnější ulice Prahy. Nachází se zde z velké části měšťanské domy a několik paláců. Pražský hrad. Od 10. století byl Pražský hrad sídlem hlavy státu, později krále, ale také biskupa. V 11. století byl vystavěn hradní kostel, bazilika svatého Víta, ve které jsou až do dneška uchovány relikvie světců: svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Židovské město bylo založeno v místech mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím. Bylo nejvýznamnější Židovskou obcí v českých zemích. Dnes tento prostor nazýváme Josefovem. Svého času bylo největším židovským sídlištěm v Evropě. Vyšehrad byl vystavěn v průběhu 10. století na Vyšehradské skále. Tento hrad je opředen mnoha pověstmi. Mezi nejznámější patří pověsti o kněžně Libuši, o Dívčí válce, o Horymírovi a mnohé další. V průběhu staletí se hrad rozrostl o kostel sv. Petra a Pavla, o hřbitov zasloužilých čestných osobností se Slavínem, rotundu sv. Martina a Vyšehradské sady. (České dědictví UNESCO, oficiální stránky, 2015) Historické jádro Českého Krumlova Centrem jihočeského regionu je město Český Krumlov, které je od roku 1992 zapsáno na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Centrum Českého Krumlova nežije pouze historií, která je přítomna na každém kroku, ale především kulturou a uměním. Celoročně nabízejí bohatou nabídku kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější památkové objekty patří: Státní hrad a zámek Český Krumlov, který se považuje za druhý největší zámecký a hradní komplex v České republice. Zámecká věž s celým areálem tvoří hlavní dominantu města. Původně gotický hrad z 13. století byl v průběhu 17. a 18. století upraven do dnešní barokní a rokokové podoby. Na prvním zámeckém nádvoří zde stojí lapidárium s originály soch ze zámku. Od vlády Rožmberků se na zámku chovají medvědi. 14

15 Zámecké barokní divadlo je jedním z nejstarších dochovaných barokních divadel zámeckého typu ve střední Evropě. Kromě budovy a divadelních interiérů jsou zde zachovány stovky dekorací, kostýmů a rekvizit. Zámecké zahrady byly založeny v 16. století tehdejšími panovníky Rožmberky. Od roku 1719 získal celé českokrumlovské panství rod Schwarzenbergů a ti dosáhli největšího uměleckého růstu. Letohrádek Bellaria, tato rokoková stavba je jednou z nejhodnotnějších svého druhu v Čechách. Nachází se v zámecké zahradě, nedaleko konstrukce otáčivého hlediště. Židovská synagoga byla vystavěna v roce 1909 místní Židovskou obcí. Tato synagoga je jedna z mála, která bez větší úhony prošla obdobími světových válek a totalitního režimu. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Historické jádro Telče Na půli cesty mezi Prahou a Vídní leží město Telč. Za největší rozmach vděčí Telč panovníkovi Zachariášovi z Hradce, který zde vládl v 2. polovině 16. století. V roce 1898, příchodem železnice, dostalo město nový ráz. Ožilo, rostlo a získávalo čím dál tím více na významu. Nejdůležitější změnou města bylo v roce 1992 zapsání historického jádra města Telč na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Historické centrum města spolu s uzavřenými rybníky a branami si po celá staletí zachovalo svou osobitou tvář. Mezi nejvýznamnější památkové objekty v Telči patří: Zámek, původně gotický hrad byl přestavěn Zachariášem z Hradce v krásné renesanční sídlo. Je jedním z nejlépe dochovaných renesančních komplexů se zachovalým původním interiérem. Současně s městem byl založen také městský farní kostel s věží vysokou téměř 60 metrů. Konvikt sv. Andělů. Z původní sladovny se příchodem jezuitů kolem roku 1668 stalo sídlo konviktu, školy chrámového zpěvu a hudby. V současnosti slouží jako sídlo Vzdělávacího a konferenčního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jezuitskou kolejí za 119 let trvání řádu v Telči ji prošlo několik tisíc jezuitských noviců. V současnosti je sídlem Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Brně Radnice vznikla spojením dvou gotických domů. První písemné zprávy o radnici pocházejí již z roku 1443, v roce 1574 byla dokončena renesanční přestavba. K městskému opevnění patřily rybníky a souvislý pás hradeb, které vznikly ve 14. století. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) 15

16 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Vrcholným dílem barokní gotiky je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V letech byl vystaven Janem Blažejem Santinim-Aichlem. Půdorys deseticípé hvězdy má ambit okolo chrámu. A i samotný chrám je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy. Pětka je zde magické číslo. Do areálu vede pět vchodů, uvnitř chrámu je pět kaplí a pět oltářů. Díky mnoha výjimečným hodnotám byl tento poutní kostel roku 1994 zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Historické jádro města Kutná Hora s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci Bývalá stříbrná pokladnice království, to bývala Kutná Hora. Jediná mincovna v zemi zde působila za vlády Václava II. Chrám sv. Barbory, patronky horníků, je symbolem Kutné Hory. K dalším památkám patří kostel sv. Jakuba a několik domů v historickém jádru města spolu se Sankturinovským domem, Muzeem alchymie a Muzeem historických kočárků. Bývalá mincovna je perlou mezi památkami. Mezi nejvýznamnější památkové objekty Kutné Hory patří: Chrám sv. Barbory, jehož stavbu zahájily hutě Petra Parléře v roce Chrám byl celkově dokončen po více než 500 letech od založení, a to v roce Od roku 1995 byl zapsán na Seznam světového Kulturního dědictví UNESCO. Jezuitská kolej byla vystavěna v roce 1667 Giovannim Domenicem Orsinim. Jezuitská kolej měla velikou úlohu v panoramatu města, touto úlohou chtěli jezuité zaujmout v dějinách města. Širokou cestu před kolejí nazvali Most, a to po vzoru Karlova mostu v Praze. Cestu vyzdobili sochami a sousošími sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory, sv. Ludwiga, sv. Isidora, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Václava, sv. Františkem Xaverským, sv. Josef Kalasanským, sv. Florianem, sv. Františkem Borgiášem, sv. Annou a sv. Karlem Velikým. Kaple Božího těla ležící v blízkosti chrámu sv. Barbory. V 90. letech 20. století se kaple dostala na seznam 100 nejohroženějších památek na světě. V roce 2000 byla dokončena náročná rekonstrukce. Kamenný dům patří mezi vrchol měšťanské architektury. Vyniká především kamenickou výzdobou arkýře. Dnes zde najdeme expozici Českého muzea stříbra pod názvem Královské horní město Kutná Hora měšťanský život a kultura v století. 16

17 Kostnice. Tato hřbitovní kaple byla vybudovaná koncem 14. století. Podle odhadů jsou zde ostatky od více než 40 tisíc lidí. Současná výzdoba je zachovaná z roku Unikátní výzdoba kostnice je tvořena různými předměty, jako jsou lustr, kříže, monstrance, vytvořenými z kostí. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Tato katedrála patří mezi největší a nejnáročněji vybudované stavby dochované v republice od roku (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Kulturní krajina Lednice Valtice Lichtenštejnové po staletí budovali rozsáhlý areál o rozloze 283,09 km 2, který paří mezi nejrozsáhlejší uměle vybudované území v Evropě. Zámek, městečko a nevídaný krajinářský skvost tvoří Lednicko valtický areál. Lednicko valtický areál je tvořen z katastrů čtyř měst a z katastrů šesti obcí. V roce 1996 byl zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mezi nejvýznamnější památkové objekty Lednicko valtického areálu patří: Zámek Lednice, který byl vybudován v novogotickém slohu v letech V blízkosti zámku leží veliký skleník se sbírkou tropických a subtropických rostlin. Lednický anglický park a francouzská zahrada, které navazují na areál zámku. První zmínky o tomto parku se našly už v první polovině 16. století. Zámecký rybník s 15 ostrůvky je součástí parku. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Holašovice V roce 1998 byly Holašovice zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví jako dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Selské baroko na většině průčelí dodává celé vesnici dokonalý výraz a nezapomenutelnou atmosféru. Seznam čítá celkem 120 budov. Půdorysné schéma jednotlivých usedlostí představuje unikátní příklad středověké lokace z první poloviny 13. století. (Tkáč, 2006, s. 16) Zahrady a zámek v Kroměříži Původní osada na řece Moravě se stala městem v roce Od roku 1978 bylo město vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Arcibiskupský zámek, Květná zahrada a Podzámecká zahrada byly zapsány v roce 1998 na Seznam UNESCO. Mezi nejvýznamnější památkové objekty v Kroměříži patří: 17

18 Arcibiskupský zámek. V roce 1643 bylo zničeno původní goticko-renesanční sídlo vpádem švédských vojsk. Rekonstrukci zámku provedl biskup Karel II. Liechtenstein Kastelkorn. Podzámecká zahrada. V 17. století byla zahrada předělána na barokní zahradu a působila jako součást zámku. Se svojí rozlohou 64 hektarů tvoří největší historickou zahradu v republice. Přírodní park se z této zahrady stal v polovině 19. století. Přes 200 stromů ze třech světových kontinentů tvoří velmi krásný park Květná zahrada. Spojení italské renesanční architektury spolu s malířstvím a sochařstvím se stalo proslulé už v době založení zahrady v roce metrů dlouhá kolonáda ohraničená 44 sochami znázorňujícími postavy z antiky a 46 bustami osobností z antiky tvoří dominantu této zahrady. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Zámek Litomyšl Rodový a renesanční zámek vyrostl v Litomyšli v letech za vlády Vratislava z Pernštejna. V roce 1649 přenechali Pernštejnové pro finanční potíže zámek Trauttmansdorffům, kteří zámek upravili do barokního stylu. Ti ho v roce 1753 dále prodali. Valdštejni-Vartenberci jej dále upravili a v letech vybudovali zámecké divadlo. Posledními majiteli byli Thurn-Taxisové, kteří ho koupili v roce Pro svoji uměleckou a architektonickou hodnotu, a také z úcty k Bedřichu Smetanovi, byl zámek vyhlášen Národní kulturní památkou v roce V roce 1999 byl zámek zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci Trojiční sloup, unikátní středoevropská sochařská a urbanistická památka ležící v blízkosti olomoucké radnice, byl pro svou uměleckou a historickou hodnotu zapsán v roce 2000 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Olomoucký kameník Václav Render toužil vytvořit památník, který by svoji velikostí a krásou neměl v jiných městech obdoby. Byl architektem a zároveň i sponzorem zhotovení této památky. Svoji práci však za života nedokončil a po jeho smrti po něm pokračovala řada dalších stavebníků. Sloup ve třech patrech symbolizuje nebeskou hierarchii. Jsou zde k vidění sochy světců, reliéfy apoštolů a personifikace Ctnosti. Nad nimi se tyčí sousoší Nanebevzetí Panny Marie a vrcholku dominuje Nejsvětější trojice. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) 18

19 Vila Tugendhat v Brně Vila Tugendhat byla vystavěna v letech Vystavěním domu byl pověřen velmi významný architekt Ludwig Mies van der Rohe. Vila byla rozvržena do tří úrovní. Na svoji dobu byla velmi moderní. V roce 1938 majitelé vily, manželé Tugendhatovi, emigrovali do Švýcarska a za války byla vila zabavena gestapem. Při osvobozování byla velmi poničena. Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byla zapsána v roce (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči Bazilika svatého Prokopa je jednou z nejcennějších památek města, trojlodní bazilika ve stylu románského a gotického slohu se začala stavět v roce 1230 a byla dokončena v roce Díky architektovi Kamilu Hilbertovi získala dnešní podobu. Židovská čtvrť. Území s původně zemědělskými usedlostmi získalo podobu uzavřeného židovského ghetta, striktně odděleného od ostatního okolí v letech Tato židovská čtvrť patří mezi nejzachovalejší v Evropě. (České dědictví UNESCO, oficiální online stránky) Nemateriální (nehmotné) kulturní dědictví je podle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví památkou uvedenou na seznamu UNESCO, která má oficiální název Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Na seznam kulturního nemateriálního dědictví UNESCO se zapisují tradice, jejichž hlavním úkolem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora. (Seifertová, 2013, s. 47) V České republice mezi nehmotné kulturní dědictví zapsané na Seznamu světového dědictví Unesco patří: Slovácký Verbuňk, který byl na Seznam světového dědictví zapsán v roce 2005 jako mužský lidový tanec skočného charakteru vyskytující se v jihovýchodní části Moravy. Masopust a jeho vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku byly zapsány na Seznam světového kulturního dědictví v roce Sokolnictví bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví v roce 2010 jako tradiční aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptáků v přirozeném prostředí. Jízda králů je dalším nehmotným kulturním dědictvím, které bylo zapsané na Světový seznam kulturního a přírodního dědictví. A to v roce Obyčej vodění jidáše. V roce 2012 byl do Seznamu nehmotného kulturního dědictví připsán obyčej z Pardubického kraje, jedná se o obchůzky s maskovanou postavou jidáše, 19

20 které můžeme vidět pravidelně na Bílou sobotu. (Národní památkový ústav, online, [cit ] 1.2 Holašovice Jedinečná rezervace venkovské architektury, situována na samém jihu České republiky, v západním sousedství jihočeské metropole Českých Budějovic, byla zahrnuta do seznamu Světového dědictví UNESCO v roce (Tkáč, 2006, s. 43) Velká náves, která je ze všech světových stran obklopená průčelími jednotlivých 23 usedlostí vyzdobených nezapomenutelným dekorem v architektonickém stylu selského baroka, je naprosto okouzlující. Půdorys vesnice ukazuje dokonalý příklad velkorysé středověké lokace z období transformace vesnického osídlení ve století. I přesto, že se lidé v průběhu staletí dále stěhovali, počet usedlostí a jejich poloha je zde zachována do současné doby. Zajímavé je, že celá náves si zachovala svoji nezastavěnost. Až v průběhu 20. století se obec rozrůstá o další stavby. Nová zástavba včetně zemědělského areálu je budována na severovýchodním a jižním okraji obce, tudíž do vzhledu vesnice nezasahuje. Kompaktní středověké jádro zůstává zachováno i nadále. Návsi dominuje kovářovo stavení se samotnou kovárnou, kamenný kříž, pomník padlým, barokní kaple, vysoká máj a typický jihočeský návesní rybník. Toto vše je považováno za inventář a kouzlo samotné vesnice. Díky absenci zástavby na návsi máme možnost plně vnímat dlouhé fronty průčelí pravidelně hloubkově orientovaných usedlostí, což prozrazuje promyšlenou koncepci a organizaci založení pro předem určený počet osadníků. Jedná se o typické dispoziční schéma s charakteristickým racionálním rozmístěním objektů podřízených zemědělskému provozu podél tří stran parcely. Také tato forma trojstranného dvora, tvořena obytným domem s navazujícími chlévy, paralelně umístěnou sýpkou či výměnkem a vzadu uzavřená příčně položenou stodolou, zůstala u převažujícího počtu holešovických usedlostí v zásadě zachována. (Holašovice, 2011, s. 8) Neobvyklá konjunktura v oblasti stavebnictví způsobena politickými a hospodářskými reformami v 19. století se v Holašovicích projevila v letech hlavně přestavbou dřevěných stodol, zvětšováním prostor k vlastnímu bydlení a také rozšiřováním hospodářských prostor. Vysoká a dříve nepoznaná potřeba prestiže selského stavu vyústila ke zrodu unikátního fenoménu, který je znám jako selské baroko. U jeho zrodu stáli mimořádně nadaní místní zedničtí mistři poučení a seznámení teoreticky i prakticky s církevní, městskou a panskou architekturou, kteří tvůrčím 20

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5 Regiony REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY Ing. Lenka Červová, Ph.D. NUTS turistické regiony turistické oblasti mikroregiony euroregiony NUTS Turistické regiony NUTS 0-5 Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

UNESCO. Památky v České republice

UNESCO. Památky v České republice Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 29. 03. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Pap015 Vypracoval(a),

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

České dědictví UNESCO. románský sloh

České dědictví UNESCO. románský sloh A1 románský sloh A1 Třebíč vstupní portál baziliky Telč věž kostela sv. Ducha Praha rotunda sv. Martina na Vyšehradě Kutná Hora kostel sv. Jakuba poblíž Kutné Hory A2 románský sloh A2 Třebíč vstupní portál

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace )

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace ) Produktové aktivity pro letošní rok a baroko 2017 _ Regionální kolečko (aktualizace 12. 5. 2016) 1 2017 Příběh barokní krajiny a jejich stavitelů - Koncept baroko rozeslán - Do 9. 5. finální verze dokumentu,

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

Ing. g I d I a d a V a V j a č j n č ero r v o á v, á P h P.D. D idava@mendelu.cz

Ing. g I d I a d a V a V j a č j n č ero r v o á v, á P h P.D. D idava@mendelu.cz Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz OkruhUNESCO v Českérepublice Přírodní krásy České republiky se snoubí s krásami vytvořenými lidskýma rukama a země se množstvím kulturních památek řadí mezi

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Praha, 17. 4. 2012 V roce 2012 si připomínáme 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více