Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů."

Transkript

1 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, , označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. S úctou Stanislav Lazar v.r Asociace venkovní reklamy 1

2 PŘIPOMÍNKY ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY K PRAŽSKÝM STAVEBNÍM PŘEDPISŮM Vážení, dovolte, abychom vám touto formou prezentovali připomínky Asociace venkovní reklamy k předloženému návrhu Pražských stavebních předpisů. Asociace venkovní reklamy (dále jen AVR ) zastupuje 75% subjektů podnikajících v oboru venkovní reklamy a v rámci své činnosti komunikuje i s ostatními subjekty trhu venkovní reklamy, kteří nejsou členy asociace. Po obdržení návrhu Pražských stavebních předpisů (dále jen PSP ), vyvolala AVR jednání všech členů asociace a k jednání přizvala i ostatní provozovatele venkovní reklamy na území Hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že AVR se danou problematikou zabývá dlouhodobě a sleduje i trendy v ostatních evropských zemích domníváme se po proběhlých diskuzích, že venkovní reklama má v městském prostoru své nezastupitelné místo, což dokazuje i skutečnost, že je zastoupena i v ostatních evropských metropolích. Souhlasíme s tím, že je zapotřebí pro umisťování reklamních zařízení nastavit základní standard, přičemž se však domníváme, že regulace by měla vycházet z konkrétního umístění a charakteru zástavby, území a konkrétní lokality, kde je reklamní zařízení situováno. Z tohoto pohledu nelze parametry nastavit zcela obecně. Vzhledem k tomu, že AVR obdržela od svých členů i od ostatních provozovatelů venkovní reklamy řadu připomínek a podnětů, došli jsme po opakovaných jednáních k návrhu na změnu PSP v části, která reguluje stavby a zařízení pro reklamu a informace a níže vám předkládáme návrh změn spolu s příslušným odůvodněním navrhovaných změn: Stavby a zařízení pro reklamu a informace 73 (1) a informační zařízení se umisťují tak, aby nenarušovaly architektonický, urbanistický, krajinný nebo pietní charakter prostředí, neohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách a nezasahovaly do korunového prostoru stromů. (2) Stavby pro reklamu nebo reklamní či informační zařízení, které společně vytvářejí jeden celek nebo mohou být jako jeden celek vnímány, se pro účely považují za jedinou stavbu pro reklamu nebo reklamní či informační zařízení. 2

3 74 Samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení varianta 1 (1) Samostatně stojící stavby pro reklamu a samostatně stojící reklamní a informační zařízení o ploše nad 6 m2 lze v zastavitelném území umístit, pouze jsou-li určeny ke zprostředkování informace, jehož cílem není podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo služeb, nebo označují-li konkrétní provozovnu nebo budovu instituce. Takové musí být umístěny na pozemku stavby, kterou označují, nebo v její bezprostřední blízkosti. varianta 2 (1) Samostatně stojící stavby pro reklamu o ploše nad 154,5 m2 lze v zastavitelném území Pražské památkové rezervaci umístit, pouze jsou-li určeny ke zprostředkování informace, jehož cílem není podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo služeb, nebo označují k označení konkrétní provozovnyu nebo budovyu instituce a samostatně stojící stavby pro reklamu o ploše nad 15 m2 lze v Pražských památkových zónách umístit, pouze jsou-li určeny k označení konkrétní provozovny nebo budovy instituce. Takové stavby pro reklamu dle tohoto odstavce musí být umístěny na pozemku stavby, kterou označují, nebo v její bezprostřední blízkosti. (2) V parcích, lesích, přírodních parcích, zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, stromořadích, na mostech přes vodní toky a v pěších cestách nelze umístit samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení, vyjma zařízení menších než 4 m2. určených ke zprostředkování informace, jehož cílem není podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo služeb. Ve vodních plochách a tocích a výsadbových prostorech pro stromy nelze umístit žádné samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení. (3) a informační zařízení v průtočném záplavovém území musí umožnit průchod povodňových průtoků včetně povodní unášených předmětů a plavenin. Odůvodnění změn: 1. Varianta 1 se vypouští navrhujeme zrušit a pokračovat s úpravou varianty Pražská památková rezervace a zóna by měly požívat vyššího stupně ochrany a tato jejich ochrana by se měla realizovat právě prostřednictvím Pražských stavebních předpisů. Předkládaná úprava neřeší umísťování reklamních ploch v rezervaci a zónách, toto je nutné zejména s ohledem 3

4 na zápis předmětných částí Prahy do Seznamu světového kulturního dědictví Unesco. 3. Regulace samotného umísťování reklamních zařízení vyplývá již ze samotného 73 PSP, který stanoví, že nesmí být narušován a architektonický, urbanistický, krajinný nebo pietní charakter prostředí, neohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách a nezasahovaly do korunového prostoru stromů to samo o sobě dává výkonu státní správy na příslušných stavebních úřadech, ale i ostatním složkám výkonu státní správy dostatečný prostor pro posouzení dané problematiky v souvislosti s umístěním konkrétní reklamní plochy v daném území, které je takovému místně příslušnému vykonavateli státní správy známo. 4. Regulace představovaná původně navrhovanou variantou se tak jeví jako nadbytečná, neboť nástrojem regulace by měl být místně příslušný stavební úřad. 5. Nezanedbatelnou je pak zároveň skutečnost, že předmětným omezením v navrhovaných variantách by mohlo dojít k významnému výpadku příjmů rozpočtu nejen samotných městských částí, které příjmy z těchto reklamních ploch pokrývají zejména výdaje na opravy, kulturu, školství atd., ale i k významnému výpadku na straně samotného rozpočtu Hlavního města Prahy. Celkový výpadek příjmů městských částí a Hlavního města Prahy je v řádech stovek milionů korun. Dalším nezanedbatelným faktorem je i zaměstnanost v regionu, která souvisí nejen s provozem společností působících ve venkovní reklamě, ale i v navazujících profesích instalace, údržby, elektroprací atd. Významné je zároveň i hledisko příjmů státního rozpočtu z odvodu daní hrazených provozovateli venkovní reklamy. 6. Vypuštění výjimky pro stavby/zařízení, které jsou určeny ke zprostředkování informace, jehož cílem není podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo služeb odůvodňujeme následovně: a) nelze jednoznačně definovat obsah uvedené výjimky, nejde o žádný právním předpisem používaný termín. Připouští více výkladů, není zřejmé zda, např. zahrnuje informace o komerčních kulturních/sportovních akcích (velká většina komerční reklamy). Nekoresponduje ani s definicí reklamy dle zákona o regulaci reklamy; b) chybí provázanost se stavebním řízením, účel z hlediska obsahu reklamy není součástí schvalování orgány veřejné správy. Neexistuje metodika; 4

5 c) vytváří dvojí režim pro zájemce o využití veřejného prostoru není nijak zdůvodnitelné, proč by nekomerční reklama (navíc problematika definice viz- bod a)) mohla zabírat veřejný prostor, zatímco komerční nikoliv; d) vytváří prostor pro zneužití, za předpokladu, že v rozporu s původně deklarovaným účelem bude na stavbě/zařízení umístěna komerční reklama. Dle současné legislativy prakticky nepostižitelné porušení, jelikož obsah reklamního sdělení z reklamy umístěné na stavbě pro reklamu/reklamním zařízení nepředstavuje stavební parametr stavby. Vyžaduje tak jako tak případné další angažování orgánů státní správy při kontrole a sankcích za porušení; e) obecně jsou stavby pro reklamu/reklamní zařízení standardními provozovateli (sdružené v AVR partner pro HMP) zřizovány z podstaty neadresně, nelze predikovat obsah reklamy. 75 a informační zařízení umístěné nad rovinou střechy Nestanoví-li územní nebo regulační plán jinak, stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení umístěné nad rovinou střechy a) musí být složené pouze z písmen, číslic a log, nejedná-li se o stavby nebo zařízení určené ke zprostředkování informace, jehož cílem není podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo služeb, b) nesmí být vyšší než 3 m a u šikmých střech s úhlem větším než 30 nesmí přesáhnout hlavní hřeben střechy. 76 a informační zařízení umístěné kolmo k fasádě (1) Nestanoví-li územní nebo regulační plán jinak, reklamní a informační zařízení umístěné kolmo k fasádě nesmí vystupovat více než 0,8 m před fasádu a nesmí přesáhnout plochu 4,5 m2 v Pražské památkové rezervaci a 15 m2 v Pražských památkových zónách. (2) Nestanoví-li územní nebo regulační plán jinak, stavby pro reklamu kolmo k fasádě nelze umístit. 5

6 Ustanovení 76 je problematické z následujících důvodů: 1. Předmětné ustanovení 76 ve svém druhém odstavci zakazuje umístění staveb pro reklamu kolmo k fasádě, přestože v odstavci prvním stanoví podmínky pro umístění reklamních a informační zařízení. 2. Celkově je dané ustanovení poměrně problematické, neboť reklamní a informační zařízení a stavby pro reklamu jsou mimo podrobnost územního nebo regulačního plánu a nelze je tak v tomto kontextu posoudit. 3. Je tedy nutné umísťování daných nosičů reklamy specifikovat, jelikož může být rovněž zavádějící, zda se ve své podstatě jedná ve skutečnosti o reklamní a informační zařízení nebo o stavbu pro reklamu. 77 a informační zařízení umístěné na fasádě a předsazené před fasádou (1) Nestanoví-li územní nebo regulační plán jinak, stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení umístěné na fasádě a předsazené před fasádou a) musí být mimo parter staveb s vývěsními štíty složené pouze z písmen, číslic a log, b) nesmí být vyšší než 3 m, mají-li převažující horizontální rozměr, a širší než 2 m, mají-li převažující vertikální rozměr. (2) Odstavec 1 se nevztahuje na stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení, pokud jsou součástí architektonického řešení stavby, pokud jsou umístěny na slepých štítových stěnách a slepých fasádách. (3) a informační zařízení umístěné na slepých štítových stěnách a slepých fasádách nesmí přesáhnout jejich obrys. 6

7 78 a informační zařízení na oplocení, opěrných zdech a zábradlí (1) Reklamní a informační zařízení umístěné na oplocení a opěrných zdech s výjimkou dočasných ohrazení stavenišť nesmí mít plochu větší než 4 m2. (2) Stavby pro reklamu nelze umístit na oplocení a opěrných zdech s výjimkou dočasných ohrazení stavenišť. (3) (1) Stavby pro reklamu, reklamní a informační zařízení umístěné na oplocení a opěrných zdech nesmí přesahovat o více než 0,3 m. (4) (2) a informační zařízení nelze umístit na zábradlí ve veřejném prostranství. Odůvodnění změn: Ustanovení bodu 1 a 2 se vypouští navrhujeme jej zrušit, neboť stávající úprava v dosavadní vyhlášce dostatečným způsobem reguluje umísťování staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení na oploceních a opěrných zdech, zejména s ohledem na limitování přesahu o více než 0,3 m nad takové oplocení, které nově navrhovaný předpis přejímá v odstavci 3 navrhovaného ustanovení 78. Taková regulace je dostatečná a je nutné opět odkázat na poměry v území, které by měl podle konkrétních skutečností řešit příslušný stavební úřad, který posoudí vhodnost či možnost umístění dle té které konkrétní lokality. V Praze dne : Za Asociaci venkovní reklamy: Stanislav Lazar v.r. Prezident Poznámka: černé tučné písmo text navrhovaný IPR červeně navrhovaná změna k vypuštění textu modře navrhovaná změna k doplnění textu ze strany AVR kurzívou odůvodnění navrhovaných změn ze strany AVR 7

MMR zvolilo formu výzvy příslušné podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. podle 171 SZ, když podle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

MMR zvolilo formu výzvy příslušné podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. podle 171 SZ, když podle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Účastník Ministerstvo pro místní rozvoj, OÚP Identifikátor vyjádření Obsah vyjádření Vyhodnocení Řešení rozporů Vyjádření projektanta Poznámka pořizovatele Čj MHMP PID MHMP 305/161/373 Ministerstvo pro

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

PŘÍKLADY REGULATIVŮ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍKLADY REGULATIVŮ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI PŘÍKLADY REGULATIVŮ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE, BRNO 1998 Autoři doufají, že záměr přispět touto publikací k lepší informovanosti o významu a kvalitě používaných regulativů a

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Právo a právní věda. Katedra správní vědy a správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Právo a právní věda. Katedra správní vědy a správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a právní věda Katedra správní vědy a správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Reklamní zařízení umisťovaná a provozovaná v blízkosti pozemních komunikací Radim Kostlivý

Více

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu Ostrov centrum a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 5/2005 Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 19.

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie 7.7.2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 eklep@mpo.cz, hruskovai@mpo.cz,

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy?

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy? První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 3 2014 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? Nové: Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru Žijeme jen na

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Výsledky vnějšího připomínkového řízení

Výsledky vnějšího připomínkového řízení IV. Výsledky vnějšího připomínkového řízení k návrhu materiálu Návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vnější

Více