1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů"

Transkript

1 Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková (ČMSZP), Markéta Pošíková (MAS Podlipansko), Helena Plitzová (ředitelka NIDV), Lucie Holacká (pracovník NIDV), Radan Večerka (Observatoř Venkova) 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:15 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný a přivítal nového člena Výboru NS MAS a to MAS Sdružení Růže z.s. zastoupený RNDr. Zuzanou Guthovou. Podklady pro jednání Výboru byly průběžně zpřístupněny na interním webu kam mají přístup členové Výboru po zadání hesla. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (8 z 13 členů Výboru) Ověřovatelé zápisu: Lahoda, Kopecký 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: předseda NS MAS navrhnul přesunutí bodu 4 IROP - diskuse nad možnostmi operačního programu jako bod číslo 3. Tajemnice prezentovala finální podobu programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. IROP vedoucí odboru řízení operačních programů Ing. Anna Vilímová - diskuse nad možnostmi operačního programu 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 5. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist

2 Strana 2/12 OP VVV Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková zástupců Pracovních skupin členů výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 6. Statut Pracovních skupin pravidla pro jednání a komunikaci pracovních skupin 7. Systém pro zapojování NS MAS do projektů - co obecně od projektů očekáváme, kdo je odpovědný za výběr projektů, do kterých se zapojíme, kdo bude za projekty odpovědný a kdo je bude řídit 8. Systém pro monitorování projektů Venkovský parlament 10. Různé - Evropské fondy vize a výzvy ( v Praze) - členská přihláška MAS Bobrava, z.s. Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Přišli Kuthanová, Charouzek (počet členů Výboru 10) 3. IROP diskuse nad možnostmi operačního programu Pošmurný představil Ing. Annu Vilímovou, vedoucí odboru řízení operačních programů MMR, která byla pozvána na jednání Výboru, aby předala zkušenosti a názory z MMR směrem ke členům Výboru. Vilímová připomenula, že IROP byl schválen 4. června a je zveřejněn na stránkách MMR. V dokumentu nejsou žádné významné rozdíly od diskutovaných, pro MAS jsou pouze formální úpravy, za největší změnu považuje přidání limitů pro památky a muzea 10 mil. pro UNESCO a 5 mil. pro národní kulturní památky (NKP). Limity se vztahují na celkové výdaje. Vilímová dále informovala, že v IROP je výčet ORP (obcí s rozšířenou působností), které na svém území mohou realizovat projekty pro integrované záchranné systémy (hasičská opatření) ve SC 1.3, přístup se nezměnil. Kopecký citoval programový dokument, kde jsou napsány cílové indikátory celého programu. Dotazoval se, pokud by například žadatelé vytvářeli pouze cyklostezky a nebudou plnit ostatní indikátory, zda budou v takovémto případě ze strany MMR snahy o usměrňování? Vilímová odpověděla, že MMR nebude nikoho nutit, aby stavěl přestupní terminál, když ho nepotřebuje. Neočekává se úplně přesné plnění indikátorů je to plán. MMR bude brát v úvahu při hodnocení poměr ceny a výkonu. MAS se musí k indikátorům zavázat ve strategii. Aktuálně MMR řeší strategie ITI a IPRÚ ve vztahu k indikátorům a dává doporučení. Za IROP se předpokládá průzkum několika strategií MAS, ze kterých vzniknou obecná doporučení pro nastavení aktivit, financí, harmonogramu a rozdělení indikátorů. Kopecký se dále dotazoval, zda v jednotlivých SC (specifických cílech) jsou specifická kritéria přijatelnosti, která jsou v souladu s národními strategickými dokumenty. Jak to bude konkrétně v projektových žádostech řešeno, mají žadatele vyhledávat příslušné pasáže, nebo bude vzor v monitorovacím systému? Vilímová informovala, že MMR připravuje, ke kritériím která vyžadují souhlas s nadřazenou metodikou, návod (např. Soulad potvrzuje Generální autorita IHS). Další možností je, že ve studii proveditelnosti, kterou bude MMR požadovat, budou v různé míře podrobné rešerše o vazbách na dokumenty (např. na dopravní politiku). Ve SC 1.2 upozornila na udržitelnou městskou mobilitu (povinnost napsaná v programovém dokumentu), úplně všechny

3 Strana 3/12 projekty v tomto SC budou prokazovat principy podle velikosti sídla., MMR na toto chystá šablonu (v podstatě dotazník, který si zpracovávají větší sídla). Není podmínkou IROP, že kraj nebo obec musí čerpat úplně všechno. Kopecký se zajímal, zda budou muset MAS nebo žadatelé hledat soulad v dokumentech nebo jestli budou výtahy z dokumentů k dispozici. Vilímová uvedla příklad, že pokud žadatel provozuje sociální služby podle zákona o sociálních službách, tak se bude řídit podle pasáže o sociálních službách z potřebného dokumentu. Vilímová oznámila, že se nepodařilo rozšířit podporované aktivity pro CLLD v prioritních osách (PO) 1 3. Na základě dalších otázek vysvětlila, že není například stanovena přesná definice komunitního centra, žadatel musí popsat, jaké aktivity se tam odehrávají v souladu SC 2.1 a v koncepci rozvoje sociálních služeb. Jediné, co je definováno je rozsah činnosti, které se tam odehrávají. Typy služeb jsou dány v každém SC, kde se žádá - SC 2.1 (sociální služby dané zákonem, jinou službu poskytovat nelze), SC 2.4. (Komunitní centrum na neformální volnočasové vzdělávání, ve 4 klíčových kompetencích, které podporuje IROP) a ve SC 2.3 deinstitucionalizace psychiatrické péče. Vždy je definována náplň. Přišel Makovička (počet členů Výboru 11) Florian se zajímal o animaci žadatelů ve SC 4.2 a způsobilé výdaje. Například propagace cyklodopravy jako vhodného způsobu dopravy, šetření mezi obyvateli, kde chybí parkování pro kola, workshopy a kulaté stoly řešící problémy cyklodopravy, atd. jsou toto způsobilé výdaje? Vilímová reagovala, že MMR nedokáže dát dopředu seznam, co je a není způsobilý výdaj. Je zapotřebí si nastudovat příručku a dodržovat terminologii, kterou MMR vytvoří. Makovička reagoval s obavou, aby nedošlo k odlišnému výkladu způsobilých výdajů MAS a MMR. Vilímová doplnila, že z programu musí být jasné, co se odehrávalo, a že to mělo vazbu na činnosti MAS a IROP, popřípadě SCLLD. Kopecký konstatoval, že MAS nevymyslí více aktivit, než dělaly do teď. Uvítal by seznam typických aktivit, které by se daly předložit MMR k ověření. Přišla Pošíková, zástupce v OP VVV (počet členů Výboru 11) Pošmurný vysvětlil, že všechno je obsaženo v MPIN Metodickém pokynu pro integrované nástroje (povinnosti a aktivity MAS). Všechny aktivity, kterými se zvyšuje absorpční kapacita regionu, např. větší pomoc žadatelům, jejich výchova k psaní projektů, vzájemná komunikace s žadateli, propagace CLLD v území, propagace zapojení lidí do naplňování strategie, apod. Krist se dotazoval na přípravu územně plánovací dokumentace, zda je jediným příjemcem obec s rozšířenou působností odbor územního plánování a zda je možné, pokud MAS leží na více ORP, zřídit územně plánovací studii k bezmotorovédopravě a vyhlásit výzvu pro tři konkrétní ORP na dané téma. Vilímová tvrzení Krista potvrdila, protože územní studie a regulační plány nemusí povinně pokrývat celé správní území ORP, ale to území, kde je to zapotřebí např. veřejná prostranství, zeleň, doprava žadatelem je ORP. Dále se dotazoval, zda se musí v dopravě navazovat na Evropskou síť TNT a zda to bude v kritériích hodnocení. Vilímová reagovala, že je zapotřebí od žadatelů, mimo žádost, doplnit krátké zdůvodnění, jaký to má význam pro území ORP. Ondráčková se dotazovala na komunitní centra ve SC 2.1 a 2.4, a zda může být kombinace těchto dvou. Vilímová vysvětlila, že kombinace aktivit záleží na míře podpory. Pokud bude odlišná podpora, tak se to nedá kombinovat v jednom projektu. MMR nyní jedná z UOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), který tvrdí, že další vzdělávání zakládá riziko nedovolené veřejné podpory, tudíž nemůže být 85 95% a musí být nižší. Sociální služby jsou na plné výši podpory. Do jednoho projektu nelze dát aktivity s různou mírou podpory.

4 Strana 4/12 Ondráčková se dotazovala na podporu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dle paní Vilímové nebude podpořeno. Charouzek se dotazoval na IZS (Integrovaná záchranný systém), kde je v IROP uvedena podpora jednotek JPO1 až JPO3 a budov, do kterých je možné investovat. I když to máme šířeji ve strategii, tak se musíme držet podle seznamu MMR. Vilímová reagovala, že podpora IZS v ORP je v oblastech sucha, orkánů, větrných smrští, sněhových srážek a havárií nebezpečných látek v OP je výčet, která území ORP budou podpořena. JPO (jednotky požární ochrany) 1 až 3 mohou v těchto ORP nakupovat vybavení. Vybraná ORP vznikla z odvozování potřeb a četnějšího výskytu jevů. Podmínkou je souhlas Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘHZS). MMR posílalo dotaz na GŘHZS ve které fázi přípravy projektů je možné s nimi konzultovat. Odpověď bude zveřejněna přes konzultační servis MMR. Krist se dotazoval, zda jde tento seznam ORP změnit. Vilímová odpověděla, že teď určitě ne. MMR je povinno do roku 2018 plnit milníky v uvedeném dokumentu eventuálně vyhodnotit potřebu změn. Je to velice náročné. Budou hodnotit čerpání indikátorů a požadavků a v roce 2018 se vyvolá změna v dokumentu. Makovička doplnil, že IROP je velmi nezvládnutý OP, kde hrozí nečerpání jak u MAS tak také v celé ČR. Vilímová připomenula tříleté tvoření OP mezi ministerstvem a EK, kdy EK nechtěla určité oblasti povolit, protože se jedná o věc národní politiky a národních zdrojů. Dalšími dokumenty, které IROP omezují, jsou Dohoda o partnerství a nařízení, kde je uvedeno 11 tematických cílů - úzce zaměřených a které se musí dodržovat. IROP není bez chyb, ale je to maximum toho, co ČR s obrovským nasazením dokázala dojednat. MMR se snaží napomoci zjednodušením postupů. Největší problém osobně vidí ve zpoždění při čerpání. Pošmurný doplnil, že IROP již byl schválen a musíme se z jeho obsahem smířit. NS MAS bude i nadále přes Brusel (ELARD, europoslanci) tlačit, aby změny padly ze shora (rozšíření IROP v CLLD), když nedošlo ke směnám odspodu. Charouzek informoval, že Sršeň (prezident ELARD) a Stanislav Polčák (český europoslanec a předseda Výboru pro regionální rozvoj) si domlouvají schůzky v Bruselu se zástupci DG Agri, DG Regio a DG Employment, aby to, co DG Agri povoluje, šlo i v dalších DG rozšíření aktivit pro CLLD. DG Employment je nakloněno, DG Regio chce diskutovat. Bude se konat společná schůzka všech DG, aby vůči CLLD začali mluvit jednotně. Pošíková se dotazovala na metodiku MAP (místních akčních plánů) a KAP (krajských akčních plánů). Vilímová reagovala, že aktuálně jsou předávány připomínky metodice KAP a MAP mezi MŠMT a MMR. V Dohodě o partnerství má IROP povinnost podpořit investice do vzdělání v souladu s akčními plány. Připomínkování metodik akčních plánů se časově prodlužuje. Vyjednávalo se vyjmutí předškolního vzdělávání. Vilímová z dokumentů očekává jasné priority v území, aby to bylo pro všechny jednodušší (starosty, žadatele, ředitele, atd.). Na začátku bylo shromažďování přání, a nikdo se nedozvěděl, jestli projekt zpracovávat nebo ne. Seznam indikativních projektů ve školství je uveden v Dohodě o partnerství. K dotazu na výzvu na strategie Vilímová uvedla, že výzva je plánována od 15. července a na schvalování a hodnocení jsou další 3 měsíce. Přišel Sršeň, zástupce NS MAS v ELARD (počet členů Výboru 11) MMR by chtělo vybrat vzorek strategií MAS a přes nastavený konzultační servis předat doporučení, aby se zkrátily lhůty na odevzdání a hodnocení. Zatím bylo prostudováno cca 10 SCLLD a podle IROP jsou velmi obecné. Ze strategie by se měly dát vyčíst priority území. Pošmurný vysvětlil, že strategie, které byly zaslány v první vlně neformálního hodnocení, neměly programové rámce, konkretizace vazby na OP proto chyběla. Ve druhé vlně posuzování jsou také konkretizace velmi málo, protože MAS čekaly na schválení OP. Vilímová doplnila, že obecný obsah strategie bude hodnotit Centrum regionální rozvoj (CRR). Pro hodnocení implementační části a návaznosti na IROP jsou nastavována kritéria, která by se měla nyní diskutovat

5 Strana 5/12 Pošmurný doplnil že v 6 verzi aktualizace MPIN v.2. jsou připomínky, které se netýkají kritérií. Obsahově je uvedeno co všechno dle nařízení EK a požadavků ŘO má strategie obsahovat. Výsledky hodnocení není to, zda je správně nebo nesprávně, ale zda má obsah vazbu či nikoliv. Florian se dotazoval na typy aktivit, terénní služby a mobilní psychiatrické týmy, a zda je pamatováno na dopravní prostředky. Vilímová to potvrdila. Dále doplnila, že MMR začíná aktualizovat harmonogram výzev pro individuální projekty. První se budou aktualizovat územní plány a silnice. Nejvíce všechny zajímá, co podporujeme způsobilé výdaje. Podrobnější vysvětlení k monitorovacím indikátorům a hodnotícím kritériím, které nejsou pro MAS podmínkou. U projektů budou, hodnotit formální stránku a přijatelnost. První výzvy pro MAS budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí Vilímová upřesnila, že výzva na 4.2 je naplánována na srpen 2015, mezi tím dojde ke konzultaci s ministerstvem financí (MF) ohledně podoby rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho podmínkách, na které se čeká. Pro schválení je zapotřebí schválená strategie a Osvědčení o standardizaci. Bez standardizace se žádost nepodá a bez strategie nepodepíše rozhodnutí, od schválení smlouvy půjde smlouva o animaci. Pošmurný připomenul, že dle dohody s IROP jsou uznatelné mzdové výdaje od a uznatelné režijní náklady od bez ohledu na termín vyhlášení výzvy. Pošmurný zopakoval systém komunikace s MMR, který funguje mezi Foltýnovou (NS MAS) a Skálovou (MMR) dvě kola připomínkování již proběhla. MAS posílají dotazy na NS MAS a pak přes NS MAS dostávají reakce. Vilímová na závěr informovala o Centru o regionální rozvoj (CRR), které bude zprostředkující subjekt IROP. CRR intenzivně zakládá krajská pracoviště a probíhají velké náborové akce na zaměstnance. Budou přijímat metodiky pro SCLLD a mají působit v regionech a budou navázání na řídící orgán. Kontakty na krajské zástupce a pracoviště předají NS MAS. Pošmurný poděkoval paní Vilímové za vyčerpávající odpovědi a dosavadní spolupráci při přípravě IROP. 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/2: Výbor NS MAS schvaluje zpracování témat PS Vize pro diskuzi s MZe a to témata: národní dotace, aktivity směrem k Lesům ČR a správám povodí, vlastní aktivita MAS směrem k MZe v rámci poskytování služeb. Témata budou zaslána sekretariátu ministra zemědělství a budou předmětem jednání předsedy NS MAS a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na LeaderFESTu 2015 v Náchodě od 18:00 hod. Usnesení 3/2: Výbor NS MAS je znepokojen situací v průběhu provádění Standardizace MAS, zejména nedodržováním termínu pro kontrolu podkladu ze strany SZIF a neúměrně přísným způsobem posuzování potenciální propojenosti vlivných skupin, kdy jsou MAS nuceny k novým volbám dle metodik, které nebyly dopředu známy. Výbor upozorňuje ministerstvo zemědělství, že z těchto důvodu jsou MAS často tlačeny do svolávání jednání orgánu MAS v krátkých termínech, ovlivňování výsledku voleb do orgánu MAS, často proti vůli členské základny apod. Definitivní odstranění nedostatku je navíc ve většině případu vázáno na provedení zápisu do spolkového rejstříku vedených krajskými soudy, kde MAS nemůže účinně ovlivnit lhůty. Z výše uvedených důvodů Výbor žádá: - SZIF: - o dodržování lhůt stanovených pro administraci na SZIF, - a zveřejnění přehledu nejčastějších chyb a doporučení způsobu jejich odstranění, - MZe:

6 Strana 6/12 - o svolání jednání k diskusi nad nejčastějšími problémy a návrhu jejich řešení např. v podobě úpravy metodik, - prodloužení termínu pro odstranění nedostatku ze strany MAS do min Předáním výše uvedeného textu kompetentním pracovníkům MZe a SZIF pověřuje Výbor NS MAS vyjednávací tým PRV pod vedením Jana Floriana. Florian osobně komunikoval s MZe a SZIF. Došlo k posunutí termínu pro podání žádosti o standardizaci na Současně také návrh na vládu, aby byl termín doplňování prodloužen do konce roku Představa je taková, že MAS může odstraňovat nedostatky do konce roku, v průběhu dostane dokument, že má všechno správně, ale osvědčení MAS dostanou, až budou odevzdávat finální SCLLD. Florian uvedl, že NS MAS zatím nedostala od žádné MAS kromě MAS Sdružení růže konkrétní vyjádření či stížnost ke standardizaci. SZIF má přístup, že chtějí reakci na své připomínky. Postupem by mělo být: projít si připomínky, zdůvodnit je a vykomunikovat se SZIF, popřípadě pak upravit dokumenty či provést volby. Pošmurný připomenul postup vypořádání s připomínkami, kdy si MAS stáhne žádost z portálu farmáře, upraví změny a ty budou zapracovány. V okamžiku podání žádosti o strategii, se zažádá o finální Osvědčení o standardizaci. Krist doplnil, že dle paní Hanoldové jsou chybníky jen komentáře referenta, které jsou často v rovině doporučující a konstatující. Doporučuje podat volnou formou zdůvodnění jednotlivých tvrzení. Pošmurný shrnul, že na webu je vyvěšena tisková zpráva NS MAS o průběhu standardizace za NS MAS z veškerých obdržených informací. Florian na závěr uvedl, že text usnesení zaslal Krumholcové a Hanoldové em. Výbor ještě diskutoval o způsobu zadávání úkolů z usnesení a jejich plnění, kdy může dojít k různým interpretacím a předání informací. Úkoly i termíny je třeba přesně definovat. Usnesení 4/2: Výbor NS MAS schvaluje rozeslání podkladových materiálů k Zemi Živitelce 2015 jednotlivým MAS a dalším partnerům. Přípravou akce pověřuje PS PR vedenou zpravodajem Miloslavem Olivou. Dále Výbor NS MAS schvaluje jednotný organizační poplatek Kč na celou délku trvání akce. SPLNĚNO Usnesení 5/2: Výbor NS MAS schvaluje návrh Memoranda o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a pověřuje podpisem předsedu. SPLNĚNO Usnesení 6/2: Výbor NS MAS schvaluje příspěvek na realizaci akce LeaderFEST 2015 pro organizátora MAS Mezi Úpou a Metují ve výši Kč. SPLNĚNO Bere na vědomí: Nebylo Dává za úkol: Členům Výboru Úkol 1/1: Z etického kodexu navrhnout přesunutí pasáží, které budou následně součástí jednacího řádu Výboru NS MAS. Zodpovědný: Polášek, Makovička Ukončeno, úkol přechází na PS Stanovy Úkol 3/1: Pověřit zjištěním kdy a jak se bude řešit nominace do platformy pro CLLD - MMR. Zodpovědný: Florian Splněno, v režii PS LEADER Úkol 2/2: Vytvořit podklad pro obecný statut pracovních skupin NS MAS. Zodpovědný: předseda Splněno, viz níže

7 Strana 7/12 Úkol 3/2: Pozvat Ing. Rostislava Mazala, ředitele odboru řízení operačních programů, na další jednání Výboru NS MAS. Zodpovědný: předseda Splněno, Ing. Rostislav Mazal pověřil Ing. Annu Vilímovou, vedoucí odboru řízení operačních programů MMR, schůzkou s Výborem NS MAS Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Probíhá, MAS své změny nehlásí a jsou zjišťovány ze zveřejnění na rejstříku Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Ukončeno, bude seminář k MAP. Dále se bude se jednat o Smlouvě o spolupráci s MŠMT kvůli animaci Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Zodpovědný: Florian Ukončeno, obecně uvedeno v TZ NS MAS Úkol 1/2: Výbor NS MAS pověřuje vyjednávací tým OPZ setkáním se zástupci MPSV (tým ředitelky Petrokové) a znovu projednat vzorce alokací pro MAS simulace návrhů za jejich osobní účasti. Zodpovědný: Hošek, Dvořáková Splněno, setkání proběhlo 21. června. Informace se dále vyjednávají, vzorec pro předběžnou alokaci se nezměnil ani zatím nebyl oficiálně zveřejněn stejně jako seznam MAS. Očekávány jsou úpravy na základě připomínek. 5. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného jednání s Radanem Večerkou Observatoř venkova Spolupráce s NIDV, hledání prostorů v Praze pro jednání výboru NS MAS, pověření k zastupování SPOV ČR směrem k NS MAS jeho osobou evaluační rozhovor k projektu z OP TP podpora strategického plánování MAS Otázky byly směřovány na proces přípravy výzvy 2 a na realizaci podpůrného projektu. Zúčastnili se také tajemnice a Olga Špiková. Výsledky evaluace dostane NS MAS k dispozici jednání pracovního týmu k aktualizaci MPIN Jedinou změnou MPIN oproti obsahu strategie je přesun programových rámců a v nich obsažených Fichí a jejich provazeb do strategické části to je v podstatě také jediné, co se dá z naší strany připomínkovat. Pokud tedy porovnáte obsah strategie v Manuálu v poslední verzi, kterou znáte od ledna a v březnu jste mohli připomínkovat, se stavem v MPIN jinou zásadní změnu nezaznamenáte. Byly doplněny formulace z manuálu do MPIN tedy také nic nového. Druhou zásadnější oblastí je postup schvalování strategií, který je pro MAS výhodným. Kritéria byla popsána snad srozumitelněji a také snad měkčeji, než to bylo v první verzi. V dokumentu se objevily všechny požadavky, které byly v počátku připomínkování ze strany MAS vzneseny tedy od zveřejnění v tomto okamžiku platné verze, kdy bylo na připomínkování 6 MĚSÍCŮ. Vesměs se podařilo veškeré připomínky od MAS zapracovat. Dokument, který jste tedy dostali, obrážel veškeré v průběhu času vznesené připomínky ze strany MAS, které jsme sdružovali do připomínkových listů (jako např. ten v příloze z března), kde měli všichni krajští zástupci

8 Strana 8/12 možnost zapracovat návrhy svých členských MAS. Tento požadavek byl na krajské zástupce přenesen a zpátky se vrátilo jen několik dílčích doplnění jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Viz samostatný podklad se zápisem z jednání OP Zaměstnanost Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru realizace programů ESF Diskuze nad konkrétními aktivitami, které by OP Zaměstnanost podporoval v rámci CLLD (IP 2.3). Byl diskutován výčet aktivit za oblast zaměstnanosti a sociálního podnikání. K sociálním službám a prorodinným opatřením by měl mít ŘO v následujícím týdnu schůzku s věcným garantem, poté obdrží návrhy NS MAS. Podklady jsou zatím pracovní verzí v rámci aktivit vyjednávacího týmu, která se ještě může měnit. Aktivity byly vykomunikovány s věcným garantem i kolegy v rámci úseku EU fondů, kteří budou mít na starosti výzvy v hlavním proudu, ale i tak jsou ještě některé otázky v řešení. Změny ještě můžou nastat také např. s ohledem na konkrétní technické aspekty realizace při formulaci hlavní výzvy (příp. výzev) řídícího orgánu, nebo v souvislosti se změnami výzev v hlavním proudu NIDV místnost pro jednání výboru Díky aktivitě Radana Večerky byl NS MAS nabídnut prostor v rámci školících prostor pobočky Praha a Střední Čechy Národního institutu dalšího vzdělávání. Markétou Pošíková dojednává s NIDV spolupráci v oblasti konzultací na tvorbě MAP ČMSZP příprava vzájemné spolupráce AOPK ČR ředitelka realizace OP ŽP Anna Limrová Vyjasnění si postojů k jednotlivým opatření CLLD v OP ŽP, stabilizace připomínek ze strany NS MAS a eliminace negativních vlivů. Konzultace hodnocení a výběru projektů v CLLD. Zpráva místopředsedy Krista Krist poděkoval jménem Národní sítě Zdravých měst za spolupráci a nabídnul zapojení do operačního programu OP Z, který bude směrovat na FICHE ke zlepšení kvality veřejné správy, počítají se zapojením MAS. Celý červen se bude Krist věnovat projektu Resilience a seminářům v krajích ČR. Zpráva místopředsedy Floriana seminář Financování kulturních projektů z programů EU v rámci programu Kreativní Evropa možnost spolupracovat mezi více úrovněmi. V případě zájmu o spolupráci nabídnul Florian kontakt na pracovníky programu Kreativní Evropa. Zpráva prezidenta ELARD Sršně Sršeň přednesl informace viz příloha č. 1 Zpráva prezidenta ELARD. Uvažuje se o předsednictví Estonska. NS MAS by měla v roce 2016 zastávat místopředsednickou pozici a s tím jsou spojené náklady na cesty viceprezidenta. Sršeň odešel (počet členů Výboru 11) Členů řídících / monitorovacích výborů OP IROP Václav Pošmurný První jednání Monitorovacího výboru je plánováno na Oficiálním členem MV je Jan Florian, náhradníkem Václav Pošmurný. pravidla implementace ve všech OP Jan Florian

9 Strana 9/12 Na základě dohody s panem Bobešem byl přestaven předběžný program seminářů, který by měl seznámit MAS s aktuálními informaci a napomoci před finalizací SCLLD viz příloha č. 2 Seminář SCLLD pro MAS. Předpokládaným termínem konání seminářů je první polovina července (pravděpodobně 2x Praha, 1x Olomouc). Proběhla schůzka k úpravě pravidel v rámci předchozího období , ze které vyplynuly tyto změny: Změna opatření IV. 1.1 Kancelář MAS - došlo ke změně - MAS má v rámci udržitelnosti všech projektů, které podpořilo 112 MAS konzultovat problémy projektů - audit za rok 2014, pokud MAS nárokovaly režijní náklady v roce 2014, musí být do podána na SZIF formou přílohy hlášení o změnách - všechny MAS musí udělat ex post evaluaci SPL, v těchto dnech by měla být zveřejněna metodika k evaluaci. Stejná metodika jako pro střednědobou evaluaci. Do konce roku odevzdat do konce roku na SZIF formou hlášení. MAS musí hlásit na SZIF změny, změny IČO a vlastnictví (např. PC) Změna opatření III.4.1 Osvojování -stanovena pevná doba udržitelnosti do konce roku hlásit pouze změnu IČO ne členů Změna opatření IV.1.2 Koneční Žadatelé - koneční žadatelé musí dát jako povinnou přílohu ŽoP fotodokumentaci předmětu dotace, čímž chtějí eliminovat kontroly na místě - Jednotné žádostí po schválení metodiky. Změna opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce -finální metodiky (verze před podáním ŽoP) musí být zveřejněny na webu všech spolupracujících MAS a webu NS MAS - hlídat si limity způsobilých výdajů (80 % do výdajů jsou mzdy, 200 Kč/hod na pracovníka i v únoru, včetně dovolených)zálohové platby na energie musí být zúčtované. Energie v případě, že jste schopni zajistit speciální zúčtování, stačí předložit až v průběhu kontroly - každá metodika musí mít, jako kritérium přijatelnosti, 10 doporučujících bodů. SZIF žádá o zvýraznění těchto bodů v metodice - MZe zašle NS MAS prezenční listiny, které NS MAS zašle KMAS, aby tam zvýraznily všechny spolupracující MAS, jako důkaz, že se všechny MAS zúčastnily. Florian vysvětlil pojem environmetální sociální podnik, což znamená sociální podnik zaměstnávající místní obyvatele a vyrábějící a zpracovávající místní suroviny -musí mít návaznost na enviro a EKO či BIO přírodniny, jako příklad se uvádí moštárna Hostětín u Brna. Je možné konzultovat s regionálními odborníky. Pozn. SZIF po jednání Výboru zveřejnil oficiální zprávu k upřesnění pravidel OP Z Jan Florian Způsob hodnocení MAS u OP Z, je zdůrazněno, aby měli hodnotitelé projektů OP Z relevantní zkušenosti (nemusí mít certifikát), odbornost není definovaná. MAS mají používat kritéria hodnocení OP Z (prospěšnost, přínos a dopad na region, atd.), ale mohou použít i stávající. OP ŽP Jiří Krist bude schůzka MV OP ŽP ohledně hodnotících kritérií bude oficiální MV OP ŽP, kde budou zveřejněny avíza výzev Pošmurný doplnil, že klíčové projekty projekty realizované samotnou MAS jsou tam, kde má MAS finanční hranici určenou pod hranicí 3 mil Kč, realizovány automaticky. PRV Jan Florian První pracovní skupina MV PRV se zabývala preferenčními kritérii pro výběr SCLLD. Hodnotí spíše, v jaké kvalitě jsou SCLLD.

10 Strana 10/12 Floriana zajímala zpětná vazba z Konference projektů spolupráce, protože SZIF by v budoucnu navrhoval podobnou formou semináře pro konzultace MAS při tvorbě pravidel. Zazněly názory, že záleží na velikosti pracovní skupiny a hlavně na kvalitě facilitátora. Charouzek si ověřoval informaci, že cíle SCLLD musí být v souladu s PRV, jen část programového rámce ve vztahu K PRV. OP PIK Olga Ondráčková Výzva je vyhlášena. Existuje otevřený informační systém, do kterého se lze přihlašovat bez el. podpisu, který je velice nepřehledný u přípravy žádosti pro žadatele. První kolo výzev do srpna a září, druhé kolo pro ostatní kromě mikropodniků (s vyššími částkami a bez hranice historie do 3 let). Maily bude zaslán postup na přihlášení. OP VVV Markéta Pošíková Pošmurný představil ředitelku Mezinárodního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) Helenu Plitzovou a poděkoval za bezplatné poskytnutí prostor pro konání jednání Výboru NS MAS. Plitzová přivítala Výbor NS MAS a vysvětlila, že NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) se zabývá profesní podporou pedagogických pracovníků již 10 let. Hlavním pilířem jsou krajská pracoviště, které plní státní vzdělávací politiku (řízená organizace MŠMT). Ve spolupráci s MŠMT zakládají karierní systém pro implementaci do skol. Plitzová předala slovo kolegyni Holáckové, která představila poslední verzi projektu Leadership, který se stále vyvíjí. Projekt bude zaměřen na mateřské, základní a střední školy a bude trvat od ledna 2016 do října Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání ve školách zaměřený na strategické řízení a plánování nejen ve školách ale i v území (MAP). V rámci projektu v každém krajském pracovišti vznikne centrum podpory pro strategické řízení a plánování v území a školách, které bude nabízet dotační poradenství (v úzké spolupráci s příjemci individuálními projektů místních akčních plánů). V současné době se vyjedná, co by měla metodická podpora zahrnovat, NIDV jako prostředník mezi MŠMT a příjemci MAP. Chystá se projektový záměr. Pošmurný poděkoval zástupcům NIDV za poskytnuté prostory a těší se na budoucí spolupráci. Pošíková přednesla zprávu OP VVV viz příloha č. 3 Zpráva OP VVV. Jediný problém vidí v tom, že v monitorovacích kritériích je uveden souhlas ředitelů i přesto, že bylo domluveno, že to bude souhlas starostů. Pošíková domluvila s NIDV konzultaci bodovacích kritérií, jestli jsou relevantní. Další postup k MAP ve vztahu k NS MAS, myšlenka vytvoření vzorového projektu MAP a zaplacení projektového manažera. Tendence pokrýt celé území MAPy, protože se musí dodržet bodovací kritéria. Není striktně dáno, že jeden subjekt, jedna žádost. Nová varianta je jedno území jedna žádost. V případě dalších připomínek mají zástupci Výboru NS MAS zaslat připomínky do pátku 12. června. Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje navázání bližší spolupráce s MŠMT a NIDV a pověřuje předsedu NS MAS přípravou partnerských smluv. Všichni pro Schváleno Pracovních skupin PS Stanovy Kopecký informoval, že základní harmonogram je již nastaven a představil seznam členů PS Stanovy viz Příloha č. 4. Seznam členů PS Stanovy 2015.

11 PS Mezinárodní spolupráce Strana 11/12 Charouzek informoval o záměrech PS MS viz příloha č. 5 Zápis z jednání PS MS v Pardubicích a doplnil, že Evropský parlament má již webové stránky, kde bude vydáván Newsletter se základními informacemi. PS LEADER Florian předložil seznam členů pracovní skupiny LEADER viz příloha č. 6 Seznam členů PS Leader 2015 a informoval, že v případě zájmu má stále neobsazené místo experta v OP ŽP. Ústecký kraj nemá žádného zástupce v PS LEADER. Kancelář NS MAS Pošmurný informoval o účetních podkladech. Připomenul možnost spolupráce členů Výboru s analytikem NS MAS kvůli přístupu na web NS MAS a doplnil, že se v brzké době začne řešit přístup všech členů NS MAS do zalogované části webu. 6. Statut pracovních skupin Pošmurný představil dokument Statut pracovních skupin s připomínkami. Proběhla diskuze ohledně jednotlivých připomínek a byla definována finální podoba viz příloha č. 7 Statut pracovních skupin 2015, která bude rozeslána členům Výboru. Usnesení 3/3: Výbor NS MAS schvaluje postup jmenování vedoucích pracovních skupin, kdy je vedoucí pracovní skupiny jmenován Výborem NS MAS. Všichni pro Schváleno Usnesení 4/3: Výbor NS MAS schvaluje Statut pracovních skupin pro rok Pro:10 Proti:0 Zdržel se: Kuthanová Schváleno Úkol 1/3: Definovat kompetence a návrhy na zaměření práce současných pracovních skupin. Termín: do , následně bude podkladem pro další jednání Výboru Zodpovědný: vedoucí PS Pošmurný doporučil, vzhledem k časové tísni, přesunutí bodů: Systém pro zapojování NS MAS do projektů a Systém pro monitorování projektů na příští jednání Výboru NS MAS jako body hlavní. 7. Systém pro zapojování NS MAS do projektů Přesunuto na další jednání Výboru NS MAS 8. Systém pro monitorování projektů Přesunuto na další jednání Výboru NS MAS Úkol 2/3: Navrhnout řešení systému zapojování NS MAS do projektů a upřesnění podmínek zapojování. Termín: ihned Zodpovědný: předseda, krajští zástupci připomínkují 9. Venkovský parlament Základní návrh zaslán v podkladech viz přílohy č. 8 Návrh VP ČR a č. 9 EVP dle Čarkové

12 Strana 12/12 Čárková s Kristem diskutovali různá pojetí a budoucí směřování Venkovského parlamentu, která budou dále předána Výboru NS MAS k projednání. Z diskuze vyplynulo, že by se zástupci venkovských organizací měli přihlašovat přes MAS. Guthová informovala, že Česká republika je poslední zemí, která zatím nedodala podklady pro Evropský venkovský parlament. NS MAS bude muset nominovat zástupce i z řad ministerstev (jejich výčet). Pošmurný navrhl setkání Čárkové, PS Mezinárodní spolupráce a dalších zástupců v rámci Venkovského parlamentu na LeaderFESTu v Náchodě. Úkol 3/3: Vyplnit krátký dotazník Čarkové, obsahující 5 stěžních témat, která trápí český venkov. Termín: ihned Zodpovědný: Krajští zástupci 10. Různé Členská přihláška MAS Bobrava, z.s. Kuthanová odešla (počet členů Výboru 10) Předseda informoval o zaslané přihlášce nové MAS Bobrava z Jihomoravského kraje. Čarková jako zástupce kraje doporučila přijetí do NS MAS. Usnesení 5/3:Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Bobrava, z.s. Všichni pro Schváleno Konec jednání 15:25 Další jednání Výboru bude 14. července 2015 v Olomouci. Ověřil dne: Lahoda Kopecký Zapsala: Veronika Foltýnová

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky.

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky. České Budějovice, 31. srpna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Petr Hienl Krajina srdce,z.s., Petr Kulíšek NAD ORLICÍ, o.p.s.) Hosté: Jan Fronc (člen Kontrolní komise MAS

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava 3. jednání PS1 19.1.2015, Pardubice T. Kořínek, M. Janovský 2 Harmonogram jednání 1. Informace o stávajícím

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015

Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015 Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015 SC 2.4 28) Máme na našem území několik dotazů k čerpání dotací na vybudování odborných učeben: ZŠ má 700 žáků kapacitu, ale z důvodu nedostatečné kapacity budovy, musí vystavět

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA Instituce Ministerstvo financí Hlasující členové: Jméno a příjmení Eva ANDEROVÁ pověřena zastupováním

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 3. jednání ŘV ITI 18. 3. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 3. jednání ŘV ITI 18. 3. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Prezentace 3. jednání ŘV ITI 18. 3. 2015 2 Operační programy 2014+ Program 3. jednání ŘV ITI 18.3.2015 v Hradci Králové Program: 1. Úvod 2. Informace o zpracování

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více