1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů"

Transkript

1 Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková (ČMSZP), Markéta Pošíková (MAS Podlipansko), Helena Plitzová (ředitelka NIDV), Lucie Holacká (pracovník NIDV), Radan Večerka (Observatoř Venkova) 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:15 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný a přivítal nového člena Výboru NS MAS a to MAS Sdružení Růže z.s. zastoupený RNDr. Zuzanou Guthovou. Podklady pro jednání Výboru byly průběžně zpřístupněny na interním webu kam mají přístup členové Výboru po zadání hesla. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (8 z 13 členů Výboru) Ověřovatelé zápisu: Lahoda, Kopecký 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: předseda NS MAS navrhnul přesunutí bodu 4 IROP - diskuse nad možnostmi operačního programu jako bod číslo 3. Tajemnice prezentovala finální podobu programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. IROP vedoucí odboru řízení operačních programů Ing. Anna Vilímová - diskuse nad možnostmi operačního programu 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 5. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist

2 Strana 2/12 OP VVV Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková zástupců Pracovních skupin členů výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 6. Statut Pracovních skupin pravidla pro jednání a komunikaci pracovních skupin 7. Systém pro zapojování NS MAS do projektů - co obecně od projektů očekáváme, kdo je odpovědný za výběr projektů, do kterých se zapojíme, kdo bude za projekty odpovědný a kdo je bude řídit 8. Systém pro monitorování projektů Venkovský parlament 10. Různé - Evropské fondy vize a výzvy ( v Praze) - členská přihláška MAS Bobrava, z.s. Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Přišli Kuthanová, Charouzek (počet členů Výboru 10) 3. IROP diskuse nad možnostmi operačního programu Pošmurný představil Ing. Annu Vilímovou, vedoucí odboru řízení operačních programů MMR, která byla pozvána na jednání Výboru, aby předala zkušenosti a názory z MMR směrem ke členům Výboru. Vilímová připomenula, že IROP byl schválen 4. června a je zveřejněn na stránkách MMR. V dokumentu nejsou žádné významné rozdíly od diskutovaných, pro MAS jsou pouze formální úpravy, za největší změnu považuje přidání limitů pro památky a muzea 10 mil. pro UNESCO a 5 mil. pro národní kulturní památky (NKP). Limity se vztahují na celkové výdaje. Vilímová dále informovala, že v IROP je výčet ORP (obcí s rozšířenou působností), které na svém území mohou realizovat projekty pro integrované záchranné systémy (hasičská opatření) ve SC 1.3, přístup se nezměnil. Kopecký citoval programový dokument, kde jsou napsány cílové indikátory celého programu. Dotazoval se, pokud by například žadatelé vytvářeli pouze cyklostezky a nebudou plnit ostatní indikátory, zda budou v takovémto případě ze strany MMR snahy o usměrňování? Vilímová odpověděla, že MMR nebude nikoho nutit, aby stavěl přestupní terminál, když ho nepotřebuje. Neočekává se úplně přesné plnění indikátorů je to plán. MMR bude brát v úvahu při hodnocení poměr ceny a výkonu. MAS se musí k indikátorům zavázat ve strategii. Aktuálně MMR řeší strategie ITI a IPRÚ ve vztahu k indikátorům a dává doporučení. Za IROP se předpokládá průzkum několika strategií MAS, ze kterých vzniknou obecná doporučení pro nastavení aktivit, financí, harmonogramu a rozdělení indikátorů. Kopecký se dále dotazoval, zda v jednotlivých SC (specifických cílech) jsou specifická kritéria přijatelnosti, která jsou v souladu s národními strategickými dokumenty. Jak to bude konkrétně v projektových žádostech řešeno, mají žadatele vyhledávat příslušné pasáže, nebo bude vzor v monitorovacím systému? Vilímová informovala, že MMR připravuje, ke kritériím která vyžadují souhlas s nadřazenou metodikou, návod (např. Soulad potvrzuje Generální autorita IHS). Další možností je, že ve studii proveditelnosti, kterou bude MMR požadovat, budou v různé míře podrobné rešerše o vazbách na dokumenty (např. na dopravní politiku). Ve SC 1.2 upozornila na udržitelnou městskou mobilitu (povinnost napsaná v programovém dokumentu), úplně všechny

3 Strana 3/12 projekty v tomto SC budou prokazovat principy podle velikosti sídla., MMR na toto chystá šablonu (v podstatě dotazník, který si zpracovávají větší sídla). Není podmínkou IROP, že kraj nebo obec musí čerpat úplně všechno. Kopecký se zajímal, zda budou muset MAS nebo žadatelé hledat soulad v dokumentech nebo jestli budou výtahy z dokumentů k dispozici. Vilímová uvedla příklad, že pokud žadatel provozuje sociální služby podle zákona o sociálních službách, tak se bude řídit podle pasáže o sociálních službách z potřebného dokumentu. Vilímová oznámila, že se nepodařilo rozšířit podporované aktivity pro CLLD v prioritních osách (PO) 1 3. Na základě dalších otázek vysvětlila, že není například stanovena přesná definice komunitního centra, žadatel musí popsat, jaké aktivity se tam odehrávají v souladu SC 2.1 a v koncepci rozvoje sociálních služeb. Jediné, co je definováno je rozsah činnosti, které se tam odehrávají. Typy služeb jsou dány v každém SC, kde se žádá - SC 2.1 (sociální služby dané zákonem, jinou službu poskytovat nelze), SC 2.4. (Komunitní centrum na neformální volnočasové vzdělávání, ve 4 klíčových kompetencích, které podporuje IROP) a ve SC 2.3 deinstitucionalizace psychiatrické péče. Vždy je definována náplň. Přišel Makovička (počet členů Výboru 11) Florian se zajímal o animaci žadatelů ve SC 4.2 a způsobilé výdaje. Například propagace cyklodopravy jako vhodného způsobu dopravy, šetření mezi obyvateli, kde chybí parkování pro kola, workshopy a kulaté stoly řešící problémy cyklodopravy, atd. jsou toto způsobilé výdaje? Vilímová reagovala, že MMR nedokáže dát dopředu seznam, co je a není způsobilý výdaj. Je zapotřebí si nastudovat příručku a dodržovat terminologii, kterou MMR vytvoří. Makovička reagoval s obavou, aby nedošlo k odlišnému výkladu způsobilých výdajů MAS a MMR. Vilímová doplnila, že z programu musí být jasné, co se odehrávalo, a že to mělo vazbu na činnosti MAS a IROP, popřípadě SCLLD. Kopecký konstatoval, že MAS nevymyslí více aktivit, než dělaly do teď. Uvítal by seznam typických aktivit, které by se daly předložit MMR k ověření. Přišla Pošíková, zástupce v OP VVV (počet členů Výboru 11) Pošmurný vysvětlil, že všechno je obsaženo v MPIN Metodickém pokynu pro integrované nástroje (povinnosti a aktivity MAS). Všechny aktivity, kterými se zvyšuje absorpční kapacita regionu, např. větší pomoc žadatelům, jejich výchova k psaní projektů, vzájemná komunikace s žadateli, propagace CLLD v území, propagace zapojení lidí do naplňování strategie, apod. Krist se dotazoval na přípravu územně plánovací dokumentace, zda je jediným příjemcem obec s rozšířenou působností odbor územního plánování a zda je možné, pokud MAS leží na více ORP, zřídit územně plánovací studii k bezmotorovédopravě a vyhlásit výzvu pro tři konkrétní ORP na dané téma. Vilímová tvrzení Krista potvrdila, protože územní studie a regulační plány nemusí povinně pokrývat celé správní území ORP, ale to území, kde je to zapotřebí např. veřejná prostranství, zeleň, doprava žadatelem je ORP. Dále se dotazoval, zda se musí v dopravě navazovat na Evropskou síť TNT a zda to bude v kritériích hodnocení. Vilímová reagovala, že je zapotřebí od žadatelů, mimo žádost, doplnit krátké zdůvodnění, jaký to má význam pro území ORP. Ondráčková se dotazovala na komunitní centra ve SC 2.1 a 2.4, a zda může být kombinace těchto dvou. Vilímová vysvětlila, že kombinace aktivit záleží na míře podpory. Pokud bude odlišná podpora, tak se to nedá kombinovat v jednom projektu. MMR nyní jedná z UOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), který tvrdí, že další vzdělávání zakládá riziko nedovolené veřejné podpory, tudíž nemůže být 85 95% a musí být nižší. Sociální služby jsou na plné výši podpory. Do jednoho projektu nelze dát aktivity s různou mírou podpory.

4 Strana 4/12 Ondráčková se dotazovala na podporu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dle paní Vilímové nebude podpořeno. Charouzek se dotazoval na IZS (Integrovaná záchranný systém), kde je v IROP uvedena podpora jednotek JPO1 až JPO3 a budov, do kterých je možné investovat. I když to máme šířeji ve strategii, tak se musíme držet podle seznamu MMR. Vilímová reagovala, že podpora IZS v ORP je v oblastech sucha, orkánů, větrných smrští, sněhových srážek a havárií nebezpečných látek v OP je výčet, která území ORP budou podpořena. JPO (jednotky požární ochrany) 1 až 3 mohou v těchto ORP nakupovat vybavení. Vybraná ORP vznikla z odvozování potřeb a četnějšího výskytu jevů. Podmínkou je souhlas Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘHZS). MMR posílalo dotaz na GŘHZS ve které fázi přípravy projektů je možné s nimi konzultovat. Odpověď bude zveřejněna přes konzultační servis MMR. Krist se dotazoval, zda jde tento seznam ORP změnit. Vilímová odpověděla, že teď určitě ne. MMR je povinno do roku 2018 plnit milníky v uvedeném dokumentu eventuálně vyhodnotit potřebu změn. Je to velice náročné. Budou hodnotit čerpání indikátorů a požadavků a v roce 2018 se vyvolá změna v dokumentu. Makovička doplnil, že IROP je velmi nezvládnutý OP, kde hrozí nečerpání jak u MAS tak také v celé ČR. Vilímová připomenula tříleté tvoření OP mezi ministerstvem a EK, kdy EK nechtěla určité oblasti povolit, protože se jedná o věc národní politiky a národních zdrojů. Dalšími dokumenty, které IROP omezují, jsou Dohoda o partnerství a nařízení, kde je uvedeno 11 tematických cílů - úzce zaměřených a které se musí dodržovat. IROP není bez chyb, ale je to maximum toho, co ČR s obrovským nasazením dokázala dojednat. MMR se snaží napomoci zjednodušením postupů. Největší problém osobně vidí ve zpoždění při čerpání. Pošmurný doplnil, že IROP již byl schválen a musíme se z jeho obsahem smířit. NS MAS bude i nadále přes Brusel (ELARD, europoslanci) tlačit, aby změny padly ze shora (rozšíření IROP v CLLD), když nedošlo ke směnám odspodu. Charouzek informoval, že Sršeň (prezident ELARD) a Stanislav Polčák (český europoslanec a předseda Výboru pro regionální rozvoj) si domlouvají schůzky v Bruselu se zástupci DG Agri, DG Regio a DG Employment, aby to, co DG Agri povoluje, šlo i v dalších DG rozšíření aktivit pro CLLD. DG Employment je nakloněno, DG Regio chce diskutovat. Bude se konat společná schůzka všech DG, aby vůči CLLD začali mluvit jednotně. Pošíková se dotazovala na metodiku MAP (místních akčních plánů) a KAP (krajských akčních plánů). Vilímová reagovala, že aktuálně jsou předávány připomínky metodice KAP a MAP mezi MŠMT a MMR. V Dohodě o partnerství má IROP povinnost podpořit investice do vzdělání v souladu s akčními plány. Připomínkování metodik akčních plánů se časově prodlužuje. Vyjednávalo se vyjmutí předškolního vzdělávání. Vilímová z dokumentů očekává jasné priority v území, aby to bylo pro všechny jednodušší (starosty, žadatele, ředitele, atd.). Na začátku bylo shromažďování přání, a nikdo se nedozvěděl, jestli projekt zpracovávat nebo ne. Seznam indikativních projektů ve školství je uveden v Dohodě o partnerství. K dotazu na výzvu na strategie Vilímová uvedla, že výzva je plánována od 15. července a na schvalování a hodnocení jsou další 3 měsíce. Přišel Sršeň, zástupce NS MAS v ELARD (počet členů Výboru 11) MMR by chtělo vybrat vzorek strategií MAS a přes nastavený konzultační servis předat doporučení, aby se zkrátily lhůty na odevzdání a hodnocení. Zatím bylo prostudováno cca 10 SCLLD a podle IROP jsou velmi obecné. Ze strategie by se měly dát vyčíst priority území. Pošmurný vysvětlil, že strategie, které byly zaslány v první vlně neformálního hodnocení, neměly programové rámce, konkretizace vazby na OP proto chyběla. Ve druhé vlně posuzování jsou také konkretizace velmi málo, protože MAS čekaly na schválení OP. Vilímová doplnila, že obecný obsah strategie bude hodnotit Centrum regionální rozvoj (CRR). Pro hodnocení implementační části a návaznosti na IROP jsou nastavována kritéria, která by se měla nyní diskutovat

5 Strana 5/12 Pošmurný doplnil že v 6 verzi aktualizace MPIN v.2. jsou připomínky, které se netýkají kritérií. Obsahově je uvedeno co všechno dle nařízení EK a požadavků ŘO má strategie obsahovat. Výsledky hodnocení není to, zda je správně nebo nesprávně, ale zda má obsah vazbu či nikoliv. Florian se dotazoval na typy aktivit, terénní služby a mobilní psychiatrické týmy, a zda je pamatováno na dopravní prostředky. Vilímová to potvrdila. Dále doplnila, že MMR začíná aktualizovat harmonogram výzev pro individuální projekty. První se budou aktualizovat územní plány a silnice. Nejvíce všechny zajímá, co podporujeme způsobilé výdaje. Podrobnější vysvětlení k monitorovacím indikátorům a hodnotícím kritériím, které nejsou pro MAS podmínkou. U projektů budou, hodnotit formální stránku a přijatelnost. První výzvy pro MAS budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí Vilímová upřesnila, že výzva na 4.2 je naplánována na srpen 2015, mezi tím dojde ke konzultaci s ministerstvem financí (MF) ohledně podoby rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho podmínkách, na které se čeká. Pro schválení je zapotřebí schválená strategie a Osvědčení o standardizaci. Bez standardizace se žádost nepodá a bez strategie nepodepíše rozhodnutí, od schválení smlouvy půjde smlouva o animaci. Pošmurný připomenul, že dle dohody s IROP jsou uznatelné mzdové výdaje od a uznatelné režijní náklady od bez ohledu na termín vyhlášení výzvy. Pošmurný zopakoval systém komunikace s MMR, který funguje mezi Foltýnovou (NS MAS) a Skálovou (MMR) dvě kola připomínkování již proběhla. MAS posílají dotazy na NS MAS a pak přes NS MAS dostávají reakce. Vilímová na závěr informovala o Centru o regionální rozvoj (CRR), které bude zprostředkující subjekt IROP. CRR intenzivně zakládá krajská pracoviště a probíhají velké náborové akce na zaměstnance. Budou přijímat metodiky pro SCLLD a mají působit v regionech a budou navázání na řídící orgán. Kontakty na krajské zástupce a pracoviště předají NS MAS. Pošmurný poděkoval paní Vilímové za vyčerpávající odpovědi a dosavadní spolupráci při přípravě IROP. 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/2: Výbor NS MAS schvaluje zpracování témat PS Vize pro diskuzi s MZe a to témata: národní dotace, aktivity směrem k Lesům ČR a správám povodí, vlastní aktivita MAS směrem k MZe v rámci poskytování služeb. Témata budou zaslána sekretariátu ministra zemědělství a budou předmětem jednání předsedy NS MAS a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na LeaderFESTu 2015 v Náchodě od 18:00 hod. Usnesení 3/2: Výbor NS MAS je znepokojen situací v průběhu provádění Standardizace MAS, zejména nedodržováním termínu pro kontrolu podkladu ze strany SZIF a neúměrně přísným způsobem posuzování potenciální propojenosti vlivných skupin, kdy jsou MAS nuceny k novým volbám dle metodik, které nebyly dopředu známy. Výbor upozorňuje ministerstvo zemědělství, že z těchto důvodu jsou MAS často tlačeny do svolávání jednání orgánu MAS v krátkých termínech, ovlivňování výsledku voleb do orgánu MAS, často proti vůli členské základny apod. Definitivní odstranění nedostatku je navíc ve většině případu vázáno na provedení zápisu do spolkového rejstříku vedených krajskými soudy, kde MAS nemůže účinně ovlivnit lhůty. Z výše uvedených důvodů Výbor žádá: - SZIF: - o dodržování lhůt stanovených pro administraci na SZIF, - a zveřejnění přehledu nejčastějších chyb a doporučení způsobu jejich odstranění, - MZe:

6 Strana 6/12 - o svolání jednání k diskusi nad nejčastějšími problémy a návrhu jejich řešení např. v podobě úpravy metodik, - prodloužení termínu pro odstranění nedostatku ze strany MAS do min Předáním výše uvedeného textu kompetentním pracovníkům MZe a SZIF pověřuje Výbor NS MAS vyjednávací tým PRV pod vedením Jana Floriana. Florian osobně komunikoval s MZe a SZIF. Došlo k posunutí termínu pro podání žádosti o standardizaci na Současně také návrh na vládu, aby byl termín doplňování prodloužen do konce roku Představa je taková, že MAS může odstraňovat nedostatky do konce roku, v průběhu dostane dokument, že má všechno správně, ale osvědčení MAS dostanou, až budou odevzdávat finální SCLLD. Florian uvedl, že NS MAS zatím nedostala od žádné MAS kromě MAS Sdružení růže konkrétní vyjádření či stížnost ke standardizaci. SZIF má přístup, že chtějí reakci na své připomínky. Postupem by mělo být: projít si připomínky, zdůvodnit je a vykomunikovat se SZIF, popřípadě pak upravit dokumenty či provést volby. Pošmurný připomenul postup vypořádání s připomínkami, kdy si MAS stáhne žádost z portálu farmáře, upraví změny a ty budou zapracovány. V okamžiku podání žádosti o strategii, se zažádá o finální Osvědčení o standardizaci. Krist doplnil, že dle paní Hanoldové jsou chybníky jen komentáře referenta, které jsou často v rovině doporučující a konstatující. Doporučuje podat volnou formou zdůvodnění jednotlivých tvrzení. Pošmurný shrnul, že na webu je vyvěšena tisková zpráva NS MAS o průběhu standardizace za NS MAS z veškerých obdržených informací. Florian na závěr uvedl, že text usnesení zaslal Krumholcové a Hanoldové em. Výbor ještě diskutoval o způsobu zadávání úkolů z usnesení a jejich plnění, kdy může dojít k různým interpretacím a předání informací. Úkoly i termíny je třeba přesně definovat. Usnesení 4/2: Výbor NS MAS schvaluje rozeslání podkladových materiálů k Zemi Živitelce 2015 jednotlivým MAS a dalším partnerům. Přípravou akce pověřuje PS PR vedenou zpravodajem Miloslavem Olivou. Dále Výbor NS MAS schvaluje jednotný organizační poplatek Kč na celou délku trvání akce. SPLNĚNO Usnesení 5/2: Výbor NS MAS schvaluje návrh Memoranda o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a pověřuje podpisem předsedu. SPLNĚNO Usnesení 6/2: Výbor NS MAS schvaluje příspěvek na realizaci akce LeaderFEST 2015 pro organizátora MAS Mezi Úpou a Metují ve výši Kč. SPLNĚNO Bere na vědomí: Nebylo Dává za úkol: Členům Výboru Úkol 1/1: Z etického kodexu navrhnout přesunutí pasáží, které budou následně součástí jednacího řádu Výboru NS MAS. Zodpovědný: Polášek, Makovička Ukončeno, úkol přechází na PS Stanovy Úkol 3/1: Pověřit zjištěním kdy a jak se bude řešit nominace do platformy pro CLLD - MMR. Zodpovědný: Florian Splněno, v režii PS LEADER Úkol 2/2: Vytvořit podklad pro obecný statut pracovních skupin NS MAS. Zodpovědný: předseda Splněno, viz níže

7 Strana 7/12 Úkol 3/2: Pozvat Ing. Rostislava Mazala, ředitele odboru řízení operačních programů, na další jednání Výboru NS MAS. Zodpovědný: předseda Splněno, Ing. Rostislav Mazal pověřil Ing. Annu Vilímovou, vedoucí odboru řízení operačních programů MMR, schůzkou s Výborem NS MAS Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Probíhá, MAS své změny nehlásí a jsou zjišťovány ze zveřejnění na rejstříku Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Ukončeno, bude seminář k MAP. Dále se bude se jednat o Smlouvě o spolupráci s MŠMT kvůli animaci Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Zodpovědný: Florian Ukončeno, obecně uvedeno v TZ NS MAS Úkol 1/2: Výbor NS MAS pověřuje vyjednávací tým OPZ setkáním se zástupci MPSV (tým ředitelky Petrokové) a znovu projednat vzorce alokací pro MAS simulace návrhů za jejich osobní účasti. Zodpovědný: Hošek, Dvořáková Splněno, setkání proběhlo 21. června. Informace se dále vyjednávají, vzorec pro předběžnou alokaci se nezměnil ani zatím nebyl oficiálně zveřejněn stejně jako seznam MAS. Očekávány jsou úpravy na základě připomínek. 5. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného jednání s Radanem Večerkou Observatoř venkova Spolupráce s NIDV, hledání prostorů v Praze pro jednání výboru NS MAS, pověření k zastupování SPOV ČR směrem k NS MAS jeho osobou evaluační rozhovor k projektu z OP TP podpora strategického plánování MAS Otázky byly směřovány na proces přípravy výzvy 2 a na realizaci podpůrného projektu. Zúčastnili se také tajemnice a Olga Špiková. Výsledky evaluace dostane NS MAS k dispozici jednání pracovního týmu k aktualizaci MPIN Jedinou změnou MPIN oproti obsahu strategie je přesun programových rámců a v nich obsažených Fichí a jejich provazeb do strategické části to je v podstatě také jediné, co se dá z naší strany připomínkovat. Pokud tedy porovnáte obsah strategie v Manuálu v poslední verzi, kterou znáte od ledna a v březnu jste mohli připomínkovat, se stavem v MPIN jinou zásadní změnu nezaznamenáte. Byly doplněny formulace z manuálu do MPIN tedy také nic nového. Druhou zásadnější oblastí je postup schvalování strategií, který je pro MAS výhodným. Kritéria byla popsána snad srozumitelněji a také snad měkčeji, než to bylo v první verzi. V dokumentu se objevily všechny požadavky, které byly v počátku připomínkování ze strany MAS vzneseny tedy od zveřejnění v tomto okamžiku platné verze, kdy bylo na připomínkování 6 MĚSÍCŮ. Vesměs se podařilo veškeré připomínky od MAS zapracovat. Dokument, který jste tedy dostali, obrážel veškeré v průběhu času vznesené připomínky ze strany MAS, které jsme sdružovali do připomínkových listů (jako např. ten v příloze z března), kde měli všichni krajští zástupci

8 Strana 8/12 možnost zapracovat návrhy svých členských MAS. Tento požadavek byl na krajské zástupce přenesen a zpátky se vrátilo jen několik dílčích doplnění jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Viz samostatný podklad se zápisem z jednání OP Zaměstnanost Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru realizace programů ESF Diskuze nad konkrétními aktivitami, které by OP Zaměstnanost podporoval v rámci CLLD (IP 2.3). Byl diskutován výčet aktivit za oblast zaměstnanosti a sociálního podnikání. K sociálním službám a prorodinným opatřením by měl mít ŘO v následujícím týdnu schůzku s věcným garantem, poté obdrží návrhy NS MAS. Podklady jsou zatím pracovní verzí v rámci aktivit vyjednávacího týmu, která se ještě může měnit. Aktivity byly vykomunikovány s věcným garantem i kolegy v rámci úseku EU fondů, kteří budou mít na starosti výzvy v hlavním proudu, ale i tak jsou ještě některé otázky v řešení. Změny ještě můžou nastat také např. s ohledem na konkrétní technické aspekty realizace při formulaci hlavní výzvy (příp. výzev) řídícího orgánu, nebo v souvislosti se změnami výzev v hlavním proudu NIDV místnost pro jednání výboru Díky aktivitě Radana Večerky byl NS MAS nabídnut prostor v rámci školících prostor pobočky Praha a Střední Čechy Národního institutu dalšího vzdělávání. Markétou Pošíková dojednává s NIDV spolupráci v oblasti konzultací na tvorbě MAP ČMSZP příprava vzájemné spolupráce AOPK ČR ředitelka realizace OP ŽP Anna Limrová Vyjasnění si postojů k jednotlivým opatření CLLD v OP ŽP, stabilizace připomínek ze strany NS MAS a eliminace negativních vlivů. Konzultace hodnocení a výběru projektů v CLLD. Zpráva místopředsedy Krista Krist poděkoval jménem Národní sítě Zdravých měst za spolupráci a nabídnul zapojení do operačního programu OP Z, který bude směrovat na FICHE ke zlepšení kvality veřejné správy, počítají se zapojením MAS. Celý červen se bude Krist věnovat projektu Resilience a seminářům v krajích ČR. Zpráva místopředsedy Floriana seminář Financování kulturních projektů z programů EU v rámci programu Kreativní Evropa možnost spolupracovat mezi více úrovněmi. V případě zájmu o spolupráci nabídnul Florian kontakt na pracovníky programu Kreativní Evropa. Zpráva prezidenta ELARD Sršně Sršeň přednesl informace viz příloha č. 1 Zpráva prezidenta ELARD. Uvažuje se o předsednictví Estonska. NS MAS by měla v roce 2016 zastávat místopředsednickou pozici a s tím jsou spojené náklady na cesty viceprezidenta. Sršeň odešel (počet členů Výboru 11) Členů řídících / monitorovacích výborů OP IROP Václav Pošmurný První jednání Monitorovacího výboru je plánováno na Oficiálním členem MV je Jan Florian, náhradníkem Václav Pošmurný. pravidla implementace ve všech OP Jan Florian

9 Strana 9/12 Na základě dohody s panem Bobešem byl přestaven předběžný program seminářů, který by měl seznámit MAS s aktuálními informaci a napomoci před finalizací SCLLD viz příloha č. 2 Seminář SCLLD pro MAS. Předpokládaným termínem konání seminářů je první polovina července (pravděpodobně 2x Praha, 1x Olomouc). Proběhla schůzka k úpravě pravidel v rámci předchozího období , ze které vyplynuly tyto změny: Změna opatření IV. 1.1 Kancelář MAS - došlo ke změně - MAS má v rámci udržitelnosti všech projektů, které podpořilo 112 MAS konzultovat problémy projektů - audit za rok 2014, pokud MAS nárokovaly režijní náklady v roce 2014, musí být do podána na SZIF formou přílohy hlášení o změnách - všechny MAS musí udělat ex post evaluaci SPL, v těchto dnech by měla být zveřejněna metodika k evaluaci. Stejná metodika jako pro střednědobou evaluaci. Do konce roku odevzdat do konce roku na SZIF formou hlášení. MAS musí hlásit na SZIF změny, změny IČO a vlastnictví (např. PC) Změna opatření III.4.1 Osvojování -stanovena pevná doba udržitelnosti do konce roku hlásit pouze změnu IČO ne členů Změna opatření IV.1.2 Koneční Žadatelé - koneční žadatelé musí dát jako povinnou přílohu ŽoP fotodokumentaci předmětu dotace, čímž chtějí eliminovat kontroly na místě - Jednotné žádostí po schválení metodiky. Změna opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce -finální metodiky (verze před podáním ŽoP) musí být zveřejněny na webu všech spolupracujících MAS a webu NS MAS - hlídat si limity způsobilých výdajů (80 % do výdajů jsou mzdy, 200 Kč/hod na pracovníka i v únoru, včetně dovolených)zálohové platby na energie musí být zúčtované. Energie v případě, že jste schopni zajistit speciální zúčtování, stačí předložit až v průběhu kontroly - každá metodika musí mít, jako kritérium přijatelnosti, 10 doporučujících bodů. SZIF žádá o zvýraznění těchto bodů v metodice - MZe zašle NS MAS prezenční listiny, které NS MAS zašle KMAS, aby tam zvýraznily všechny spolupracující MAS, jako důkaz, že se všechny MAS zúčastnily. Florian vysvětlil pojem environmetální sociální podnik, což znamená sociální podnik zaměstnávající místní obyvatele a vyrábějící a zpracovávající místní suroviny -musí mít návaznost na enviro a EKO či BIO přírodniny, jako příklad se uvádí moštárna Hostětín u Brna. Je možné konzultovat s regionálními odborníky. Pozn. SZIF po jednání Výboru zveřejnil oficiální zprávu k upřesnění pravidel OP Z Jan Florian Způsob hodnocení MAS u OP Z, je zdůrazněno, aby měli hodnotitelé projektů OP Z relevantní zkušenosti (nemusí mít certifikát), odbornost není definovaná. MAS mají používat kritéria hodnocení OP Z (prospěšnost, přínos a dopad na region, atd.), ale mohou použít i stávající. OP ŽP Jiří Krist bude schůzka MV OP ŽP ohledně hodnotících kritérií bude oficiální MV OP ŽP, kde budou zveřejněny avíza výzev Pošmurný doplnil, že klíčové projekty projekty realizované samotnou MAS jsou tam, kde má MAS finanční hranici určenou pod hranicí 3 mil Kč, realizovány automaticky. PRV Jan Florian První pracovní skupina MV PRV se zabývala preferenčními kritérii pro výběr SCLLD. Hodnotí spíše, v jaké kvalitě jsou SCLLD.

10 Strana 10/12 Floriana zajímala zpětná vazba z Konference projektů spolupráce, protože SZIF by v budoucnu navrhoval podobnou formou semináře pro konzultace MAS při tvorbě pravidel. Zazněly názory, že záleží na velikosti pracovní skupiny a hlavně na kvalitě facilitátora. Charouzek si ověřoval informaci, že cíle SCLLD musí být v souladu s PRV, jen část programového rámce ve vztahu K PRV. OP PIK Olga Ondráčková Výzva je vyhlášena. Existuje otevřený informační systém, do kterého se lze přihlašovat bez el. podpisu, který je velice nepřehledný u přípravy žádosti pro žadatele. První kolo výzev do srpna a září, druhé kolo pro ostatní kromě mikropodniků (s vyššími částkami a bez hranice historie do 3 let). Maily bude zaslán postup na přihlášení. OP VVV Markéta Pošíková Pošmurný představil ředitelku Mezinárodního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) Helenu Plitzovou a poděkoval za bezplatné poskytnutí prostor pro konání jednání Výboru NS MAS. Plitzová přivítala Výbor NS MAS a vysvětlila, že NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) se zabývá profesní podporou pedagogických pracovníků již 10 let. Hlavním pilířem jsou krajská pracoviště, které plní státní vzdělávací politiku (řízená organizace MŠMT). Ve spolupráci s MŠMT zakládají karierní systém pro implementaci do skol. Plitzová předala slovo kolegyni Holáckové, která představila poslední verzi projektu Leadership, který se stále vyvíjí. Projekt bude zaměřen na mateřské, základní a střední školy a bude trvat od ledna 2016 do října Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání ve školách zaměřený na strategické řízení a plánování nejen ve školách ale i v území (MAP). V rámci projektu v každém krajském pracovišti vznikne centrum podpory pro strategické řízení a plánování v území a školách, které bude nabízet dotační poradenství (v úzké spolupráci s příjemci individuálními projektů místních akčních plánů). V současné době se vyjedná, co by měla metodická podpora zahrnovat, NIDV jako prostředník mezi MŠMT a příjemci MAP. Chystá se projektový záměr. Pošmurný poděkoval zástupcům NIDV za poskytnuté prostory a těší se na budoucí spolupráci. Pošíková přednesla zprávu OP VVV viz příloha č. 3 Zpráva OP VVV. Jediný problém vidí v tom, že v monitorovacích kritériích je uveden souhlas ředitelů i přesto, že bylo domluveno, že to bude souhlas starostů. Pošíková domluvila s NIDV konzultaci bodovacích kritérií, jestli jsou relevantní. Další postup k MAP ve vztahu k NS MAS, myšlenka vytvoření vzorového projektu MAP a zaplacení projektového manažera. Tendence pokrýt celé území MAPy, protože se musí dodržet bodovací kritéria. Není striktně dáno, že jeden subjekt, jedna žádost. Nová varianta je jedno území jedna žádost. V případě dalších připomínek mají zástupci Výboru NS MAS zaslat připomínky do pátku 12. června. Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje navázání bližší spolupráce s MŠMT a NIDV a pověřuje předsedu NS MAS přípravou partnerských smluv. Všichni pro Schváleno Pracovních skupin PS Stanovy Kopecký informoval, že základní harmonogram je již nastaven a představil seznam členů PS Stanovy viz Příloha č. 4. Seznam členů PS Stanovy 2015.

11 PS Mezinárodní spolupráce Strana 11/12 Charouzek informoval o záměrech PS MS viz příloha č. 5 Zápis z jednání PS MS v Pardubicích a doplnil, že Evropský parlament má již webové stránky, kde bude vydáván Newsletter se základními informacemi. PS LEADER Florian předložil seznam členů pracovní skupiny LEADER viz příloha č. 6 Seznam členů PS Leader 2015 a informoval, že v případě zájmu má stále neobsazené místo experta v OP ŽP. Ústecký kraj nemá žádného zástupce v PS LEADER. Kancelář NS MAS Pošmurný informoval o účetních podkladech. Připomenul možnost spolupráce členů Výboru s analytikem NS MAS kvůli přístupu na web NS MAS a doplnil, že se v brzké době začne řešit přístup všech členů NS MAS do zalogované části webu. 6. Statut pracovních skupin Pošmurný představil dokument Statut pracovních skupin s připomínkami. Proběhla diskuze ohledně jednotlivých připomínek a byla definována finální podoba viz příloha č. 7 Statut pracovních skupin 2015, která bude rozeslána členům Výboru. Usnesení 3/3: Výbor NS MAS schvaluje postup jmenování vedoucích pracovních skupin, kdy je vedoucí pracovní skupiny jmenován Výborem NS MAS. Všichni pro Schváleno Usnesení 4/3: Výbor NS MAS schvaluje Statut pracovních skupin pro rok Pro:10 Proti:0 Zdržel se: Kuthanová Schváleno Úkol 1/3: Definovat kompetence a návrhy na zaměření práce současných pracovních skupin. Termín: do , následně bude podkladem pro další jednání Výboru Zodpovědný: vedoucí PS Pošmurný doporučil, vzhledem k časové tísni, přesunutí bodů: Systém pro zapojování NS MAS do projektů a Systém pro monitorování projektů na příští jednání Výboru NS MAS jako body hlavní. 7. Systém pro zapojování NS MAS do projektů Přesunuto na další jednání Výboru NS MAS 8. Systém pro monitorování projektů Přesunuto na další jednání Výboru NS MAS Úkol 2/3: Navrhnout řešení systému zapojování NS MAS do projektů a upřesnění podmínek zapojování. Termín: ihned Zodpovědný: předseda, krajští zástupci připomínkují 9. Venkovský parlament Základní návrh zaslán v podkladech viz přílohy č. 8 Návrh VP ČR a č. 9 EVP dle Čarkové

12 Strana 12/12 Čárková s Kristem diskutovali různá pojetí a budoucí směřování Venkovského parlamentu, která budou dále předána Výboru NS MAS k projednání. Z diskuze vyplynulo, že by se zástupci venkovských organizací měli přihlašovat přes MAS. Guthová informovala, že Česká republika je poslední zemí, která zatím nedodala podklady pro Evropský venkovský parlament. NS MAS bude muset nominovat zástupce i z řad ministerstev (jejich výčet). Pošmurný navrhl setkání Čárkové, PS Mezinárodní spolupráce a dalších zástupců v rámci Venkovského parlamentu na LeaderFESTu v Náchodě. Úkol 3/3: Vyplnit krátký dotazník Čarkové, obsahující 5 stěžních témat, která trápí český venkov. Termín: ihned Zodpovědný: Krajští zástupci 10. Různé Členská přihláška MAS Bobrava, z.s. Kuthanová odešla (počet členů Výboru 10) Předseda informoval o zaslané přihlášce nové MAS Bobrava z Jihomoravského kraje. Čarková jako zástupce kraje doporučila přijetí do NS MAS. Usnesení 5/3:Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Bobrava, z.s. Všichni pro Schváleno Konec jednání 15:25 Další jednání Výboru bude 14. července 2015 v Olomouci. Ověřil dne: Lahoda Kopecký Zapsala: Veronika Foltýnová

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD Příloha s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU, slouží jako detailní popis aktivit a stavu realizace projektu OPTP s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví z. s.

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví z. s. Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví z. s. Dne 9. června 2015 v 8 00 hodin Budova OÚ Kovářov Přítomni: Pavel Hroch, Mgr. Ludmila Kolářová, Ing. Miloslav Pešta, Ing. Miroslav Čunát, Pavel Souhrada

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová Jaká mohou být témata k projektům spolupráce, specifikace příkladového projektu? Podmínky pro projekty spolupráce ještě nejsou konkrétně nastaveny, plánovalo

Více

Aktuální informace z programového období 2014+

Aktuální informace z programového období 2014+ Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 11. 2. 2016 RSK Olomouckého kraje Aktuální činnost MMR ORP Web územní dimenze Zajištění zpětné vazby Aktuální informace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Aktuality z regionální a urbánní politiky PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 12. 5. 2016, Praha Národní stálá konference - 4. zasedání Komora regionální Řídicí orgány zohledňují územní dimenzi

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 7. 12. 2015. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), MěKIS (Marcela

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18. 3. 2016 RSK Jihomoravského kraje Aktuální činnost MMR Odboru regionální politiky Průběžná komunikace se zástupci

Více

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Finální fáze vyjednávání programového období 2014-2020 a programů Řídicí orgány vyjednávají

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Výroční zpráva Integrovaného regionálního operačního programu SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Výroční zpráva Integrovaného regionálního operačního programu SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) Výroční zpráva Integrovaného regionálního operačního programu SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) Výroční zpráva o provádění programu za rok 2015 podává informace o průběhu

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Místo konání: Městský úřad Žamberk Dne: 2. 3. 2015 Účastníci: Mgr. Jiří Hlava PhDr. Petra Novotná Mgr. Vratislav Šembera PhDr. Zuzana Pecháčková Mgr. Kristýna Odvárková

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany Zápis ze zasedání správní rady konané dne 4. 5. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Setkání správní

Více

Zápis z jednání rady ANNA KK

Zápis z jednání rady ANNA KK Zápis z jednání rady ANNA KK Datum: 14. 1. 2016 od 15:00 do 17 hodin Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 335 A. Přítomni: viz prezenční listina Rada ANNA KK se sešla v počtu 3

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Michaela Kudynová 21. 1. 2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1) Úvod 2) Informace o vývoji schvalování OP 3) Aktuality k OPVVV 4) Komentáře a doporučení

Více

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014 Praha, 3. března 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Hamplová, Kučera, Šulák, Hienl Ověřovatel zápisu: Florian, Kuthanová Jednání zahájeno v 15:35. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení Výboru

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo 1. Zahájení, úvodní slovo Úvodní slovo p. Václav Šlajs, hejtman

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP v rámci projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Datum konání: čtvrtek 8. 12. 2016

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. dubna 2016 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224/108, 251 01 Říčany Program: 1. Přivítání domácí MAS Říčansko, o.p.s.

Více

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast Karel Vít Hradec Králové 26. 5. 2015 Obecné informace Integrované územní investice (ITI - Integrated Territorial Investments) - nástroj územního rozvoje. Prostřednictvím

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj

Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj Václav Pošmurný Semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu 2 Základní pojmy Místní akční skupina (MAS) je společenství

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program školení 1) 9:45-10:00 Registrace účastníků 2) Informace

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016.

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), ZUŠ

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 5. Národní stálá konference 5. 6. října 2016 Kongresové centrum Poděbrady (nám. T. G. Masaryka 433; 290 01 Poděbrady III) Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 13:00 13:30 Registrace

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

konané dne od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem.

konané dne od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem. konané dne 8.3.2017 od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem. Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Omluveni: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Rybniční

Více

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod.

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod. Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově dne 23.3. 2016 v 9.00 hod. Program: 1. volba zapisovatele 2. úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE 14. května 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více