1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů"

Transkript

1 Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková (ČMSZP), Markéta Pošíková (MAS Podlipansko), Helena Plitzová (ředitelka NIDV), Lucie Holacká (pracovník NIDV), Radan Večerka (Observatoř Venkova) 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:15 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný a přivítal nového člena Výboru NS MAS a to MAS Sdružení Růže z.s. zastoupený RNDr. Zuzanou Guthovou. Podklady pro jednání Výboru byly průběžně zpřístupněny na interním webu kam mají přístup členové Výboru po zadání hesla. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (8 z 13 členů Výboru) Ověřovatelé zápisu: Lahoda, Kopecký 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: předseda NS MAS navrhnul přesunutí bodu 4 IROP - diskuse nad možnostmi operačního programu jako bod číslo 3. Tajemnice prezentovala finální podobu programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. IROP vedoucí odboru řízení operačních programů Ing. Anna Vilímová - diskuse nad možnostmi operačního programu 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 5. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist

2 Strana 2/12 OP VVV Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková zástupců Pracovních skupin členů výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 6. Statut Pracovních skupin pravidla pro jednání a komunikaci pracovních skupin 7. Systém pro zapojování NS MAS do projektů - co obecně od projektů očekáváme, kdo je odpovědný za výběr projektů, do kterých se zapojíme, kdo bude za projekty odpovědný a kdo je bude řídit 8. Systém pro monitorování projektů Venkovský parlament 10. Různé - Evropské fondy vize a výzvy ( v Praze) - členská přihláška MAS Bobrava, z.s. Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Přišli Kuthanová, Charouzek (počet členů Výboru 10) 3. IROP diskuse nad možnostmi operačního programu Pošmurný představil Ing. Annu Vilímovou, vedoucí odboru řízení operačních programů MMR, která byla pozvána na jednání Výboru, aby předala zkušenosti a názory z MMR směrem ke členům Výboru. Vilímová připomenula, že IROP byl schválen 4. června a je zveřejněn na stránkách MMR. V dokumentu nejsou žádné významné rozdíly od diskutovaných, pro MAS jsou pouze formální úpravy, za největší změnu považuje přidání limitů pro památky a muzea 10 mil. pro UNESCO a 5 mil. pro národní kulturní památky (NKP). Limity se vztahují na celkové výdaje. Vilímová dále informovala, že v IROP je výčet ORP (obcí s rozšířenou působností), které na svém území mohou realizovat projekty pro integrované záchranné systémy (hasičská opatření) ve SC 1.3, přístup se nezměnil. Kopecký citoval programový dokument, kde jsou napsány cílové indikátory celého programu. Dotazoval se, pokud by například žadatelé vytvářeli pouze cyklostezky a nebudou plnit ostatní indikátory, zda budou v takovémto případě ze strany MMR snahy o usměrňování? Vilímová odpověděla, že MMR nebude nikoho nutit, aby stavěl přestupní terminál, když ho nepotřebuje. Neočekává se úplně přesné plnění indikátorů je to plán. MMR bude brát v úvahu při hodnocení poměr ceny a výkonu. MAS se musí k indikátorům zavázat ve strategii. Aktuálně MMR řeší strategie ITI a IPRÚ ve vztahu k indikátorům a dává doporučení. Za IROP se předpokládá průzkum několika strategií MAS, ze kterých vzniknou obecná doporučení pro nastavení aktivit, financí, harmonogramu a rozdělení indikátorů. Kopecký se dále dotazoval, zda v jednotlivých SC (specifických cílech) jsou specifická kritéria přijatelnosti, která jsou v souladu s národními strategickými dokumenty. Jak to bude konkrétně v projektových žádostech řešeno, mají žadatele vyhledávat příslušné pasáže, nebo bude vzor v monitorovacím systému? Vilímová informovala, že MMR připravuje, ke kritériím která vyžadují souhlas s nadřazenou metodikou, návod (např. Soulad potvrzuje Generální autorita IHS). Další možností je, že ve studii proveditelnosti, kterou bude MMR požadovat, budou v různé míře podrobné rešerše o vazbách na dokumenty (např. na dopravní politiku). Ve SC 1.2 upozornila na udržitelnou městskou mobilitu (povinnost napsaná v programovém dokumentu), úplně všechny

3 Strana 3/12 projekty v tomto SC budou prokazovat principy podle velikosti sídla., MMR na toto chystá šablonu (v podstatě dotazník, který si zpracovávají větší sídla). Není podmínkou IROP, že kraj nebo obec musí čerpat úplně všechno. Kopecký se zajímal, zda budou muset MAS nebo žadatelé hledat soulad v dokumentech nebo jestli budou výtahy z dokumentů k dispozici. Vilímová uvedla příklad, že pokud žadatel provozuje sociální služby podle zákona o sociálních službách, tak se bude řídit podle pasáže o sociálních službách z potřebného dokumentu. Vilímová oznámila, že se nepodařilo rozšířit podporované aktivity pro CLLD v prioritních osách (PO) 1 3. Na základě dalších otázek vysvětlila, že není například stanovena přesná definice komunitního centra, žadatel musí popsat, jaké aktivity se tam odehrávají v souladu SC 2.1 a v koncepci rozvoje sociálních služeb. Jediné, co je definováno je rozsah činnosti, které se tam odehrávají. Typy služeb jsou dány v každém SC, kde se žádá - SC 2.1 (sociální služby dané zákonem, jinou službu poskytovat nelze), SC 2.4. (Komunitní centrum na neformální volnočasové vzdělávání, ve 4 klíčových kompetencích, které podporuje IROP) a ve SC 2.3 deinstitucionalizace psychiatrické péče. Vždy je definována náplň. Přišel Makovička (počet členů Výboru 11) Florian se zajímal o animaci žadatelů ve SC 4.2 a způsobilé výdaje. Například propagace cyklodopravy jako vhodného způsobu dopravy, šetření mezi obyvateli, kde chybí parkování pro kola, workshopy a kulaté stoly řešící problémy cyklodopravy, atd. jsou toto způsobilé výdaje? Vilímová reagovala, že MMR nedokáže dát dopředu seznam, co je a není způsobilý výdaj. Je zapotřebí si nastudovat příručku a dodržovat terminologii, kterou MMR vytvoří. Makovička reagoval s obavou, aby nedošlo k odlišnému výkladu způsobilých výdajů MAS a MMR. Vilímová doplnila, že z programu musí být jasné, co se odehrávalo, a že to mělo vazbu na činnosti MAS a IROP, popřípadě SCLLD. Kopecký konstatoval, že MAS nevymyslí více aktivit, než dělaly do teď. Uvítal by seznam typických aktivit, které by se daly předložit MMR k ověření. Přišla Pošíková, zástupce v OP VVV (počet členů Výboru 11) Pošmurný vysvětlil, že všechno je obsaženo v MPIN Metodickém pokynu pro integrované nástroje (povinnosti a aktivity MAS). Všechny aktivity, kterými se zvyšuje absorpční kapacita regionu, např. větší pomoc žadatelům, jejich výchova k psaní projektů, vzájemná komunikace s žadateli, propagace CLLD v území, propagace zapojení lidí do naplňování strategie, apod. Krist se dotazoval na přípravu územně plánovací dokumentace, zda je jediným příjemcem obec s rozšířenou působností odbor územního plánování a zda je možné, pokud MAS leží na více ORP, zřídit územně plánovací studii k bezmotorovédopravě a vyhlásit výzvu pro tři konkrétní ORP na dané téma. Vilímová tvrzení Krista potvrdila, protože územní studie a regulační plány nemusí povinně pokrývat celé správní území ORP, ale to území, kde je to zapotřebí např. veřejná prostranství, zeleň, doprava žadatelem je ORP. Dále se dotazoval, zda se musí v dopravě navazovat na Evropskou síť TNT a zda to bude v kritériích hodnocení. Vilímová reagovala, že je zapotřebí od žadatelů, mimo žádost, doplnit krátké zdůvodnění, jaký to má význam pro území ORP. Ondráčková se dotazovala na komunitní centra ve SC 2.1 a 2.4, a zda může být kombinace těchto dvou. Vilímová vysvětlila, že kombinace aktivit záleží na míře podpory. Pokud bude odlišná podpora, tak se to nedá kombinovat v jednom projektu. MMR nyní jedná z UOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), který tvrdí, že další vzdělávání zakládá riziko nedovolené veřejné podpory, tudíž nemůže být 85 95% a musí být nižší. Sociální služby jsou na plné výši podpory. Do jednoho projektu nelze dát aktivity s různou mírou podpory.

4 Strana 4/12 Ondráčková se dotazovala na podporu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dle paní Vilímové nebude podpořeno. Charouzek se dotazoval na IZS (Integrovaná záchranný systém), kde je v IROP uvedena podpora jednotek JPO1 až JPO3 a budov, do kterých je možné investovat. I když to máme šířeji ve strategii, tak se musíme držet podle seznamu MMR. Vilímová reagovala, že podpora IZS v ORP je v oblastech sucha, orkánů, větrných smrští, sněhových srážek a havárií nebezpečných látek v OP je výčet, která území ORP budou podpořena. JPO (jednotky požární ochrany) 1 až 3 mohou v těchto ORP nakupovat vybavení. Vybraná ORP vznikla z odvozování potřeb a četnějšího výskytu jevů. Podmínkou je souhlas Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘHZS). MMR posílalo dotaz na GŘHZS ve které fázi přípravy projektů je možné s nimi konzultovat. Odpověď bude zveřejněna přes konzultační servis MMR. Krist se dotazoval, zda jde tento seznam ORP změnit. Vilímová odpověděla, že teď určitě ne. MMR je povinno do roku 2018 plnit milníky v uvedeném dokumentu eventuálně vyhodnotit potřebu změn. Je to velice náročné. Budou hodnotit čerpání indikátorů a požadavků a v roce 2018 se vyvolá změna v dokumentu. Makovička doplnil, že IROP je velmi nezvládnutý OP, kde hrozí nečerpání jak u MAS tak také v celé ČR. Vilímová připomenula tříleté tvoření OP mezi ministerstvem a EK, kdy EK nechtěla určité oblasti povolit, protože se jedná o věc národní politiky a národních zdrojů. Dalšími dokumenty, které IROP omezují, jsou Dohoda o partnerství a nařízení, kde je uvedeno 11 tematických cílů - úzce zaměřených a které se musí dodržovat. IROP není bez chyb, ale je to maximum toho, co ČR s obrovským nasazením dokázala dojednat. MMR se snaží napomoci zjednodušením postupů. Největší problém osobně vidí ve zpoždění při čerpání. Pošmurný doplnil, že IROP již byl schválen a musíme se z jeho obsahem smířit. NS MAS bude i nadále přes Brusel (ELARD, europoslanci) tlačit, aby změny padly ze shora (rozšíření IROP v CLLD), když nedošlo ke směnám odspodu. Charouzek informoval, že Sršeň (prezident ELARD) a Stanislav Polčák (český europoslanec a předseda Výboru pro regionální rozvoj) si domlouvají schůzky v Bruselu se zástupci DG Agri, DG Regio a DG Employment, aby to, co DG Agri povoluje, šlo i v dalších DG rozšíření aktivit pro CLLD. DG Employment je nakloněno, DG Regio chce diskutovat. Bude se konat společná schůzka všech DG, aby vůči CLLD začali mluvit jednotně. Pošíková se dotazovala na metodiku MAP (místních akčních plánů) a KAP (krajských akčních plánů). Vilímová reagovala, že aktuálně jsou předávány připomínky metodice KAP a MAP mezi MŠMT a MMR. V Dohodě o partnerství má IROP povinnost podpořit investice do vzdělání v souladu s akčními plány. Připomínkování metodik akčních plánů se časově prodlužuje. Vyjednávalo se vyjmutí předškolního vzdělávání. Vilímová z dokumentů očekává jasné priority v území, aby to bylo pro všechny jednodušší (starosty, žadatele, ředitele, atd.). Na začátku bylo shromažďování přání, a nikdo se nedozvěděl, jestli projekt zpracovávat nebo ne. Seznam indikativních projektů ve školství je uveden v Dohodě o partnerství. K dotazu na výzvu na strategie Vilímová uvedla, že výzva je plánována od 15. července a na schvalování a hodnocení jsou další 3 měsíce. Přišel Sršeň, zástupce NS MAS v ELARD (počet členů Výboru 11) MMR by chtělo vybrat vzorek strategií MAS a přes nastavený konzultační servis předat doporučení, aby se zkrátily lhůty na odevzdání a hodnocení. Zatím bylo prostudováno cca 10 SCLLD a podle IROP jsou velmi obecné. Ze strategie by se měly dát vyčíst priority území. Pošmurný vysvětlil, že strategie, které byly zaslány v první vlně neformálního hodnocení, neměly programové rámce, konkretizace vazby na OP proto chyběla. Ve druhé vlně posuzování jsou také konkretizace velmi málo, protože MAS čekaly na schválení OP. Vilímová doplnila, že obecný obsah strategie bude hodnotit Centrum regionální rozvoj (CRR). Pro hodnocení implementační části a návaznosti na IROP jsou nastavována kritéria, která by se měla nyní diskutovat

5 Strana 5/12 Pošmurný doplnil že v 6 verzi aktualizace MPIN v.2. jsou připomínky, které se netýkají kritérií. Obsahově je uvedeno co všechno dle nařízení EK a požadavků ŘO má strategie obsahovat. Výsledky hodnocení není to, zda je správně nebo nesprávně, ale zda má obsah vazbu či nikoliv. Florian se dotazoval na typy aktivit, terénní služby a mobilní psychiatrické týmy, a zda je pamatováno na dopravní prostředky. Vilímová to potvrdila. Dále doplnila, že MMR začíná aktualizovat harmonogram výzev pro individuální projekty. První se budou aktualizovat územní plány a silnice. Nejvíce všechny zajímá, co podporujeme způsobilé výdaje. Podrobnější vysvětlení k monitorovacím indikátorům a hodnotícím kritériím, které nejsou pro MAS podmínkou. U projektů budou, hodnotit formální stránku a přijatelnost. První výzvy pro MAS budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí Vilímová upřesnila, že výzva na 4.2 je naplánována na srpen 2015, mezi tím dojde ke konzultaci s ministerstvem financí (MF) ohledně podoby rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho podmínkách, na které se čeká. Pro schválení je zapotřebí schválená strategie a Osvědčení o standardizaci. Bez standardizace se žádost nepodá a bez strategie nepodepíše rozhodnutí, od schválení smlouvy půjde smlouva o animaci. Pošmurný připomenul, že dle dohody s IROP jsou uznatelné mzdové výdaje od a uznatelné režijní náklady od bez ohledu na termín vyhlášení výzvy. Pošmurný zopakoval systém komunikace s MMR, který funguje mezi Foltýnovou (NS MAS) a Skálovou (MMR) dvě kola připomínkování již proběhla. MAS posílají dotazy na NS MAS a pak přes NS MAS dostávají reakce. Vilímová na závěr informovala o Centru o regionální rozvoj (CRR), které bude zprostředkující subjekt IROP. CRR intenzivně zakládá krajská pracoviště a probíhají velké náborové akce na zaměstnance. Budou přijímat metodiky pro SCLLD a mají působit v regionech a budou navázání na řídící orgán. Kontakty na krajské zástupce a pracoviště předají NS MAS. Pošmurný poděkoval paní Vilímové za vyčerpávající odpovědi a dosavadní spolupráci při přípravě IROP. 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/2: Výbor NS MAS schvaluje zpracování témat PS Vize pro diskuzi s MZe a to témata: národní dotace, aktivity směrem k Lesům ČR a správám povodí, vlastní aktivita MAS směrem k MZe v rámci poskytování služeb. Témata budou zaslána sekretariátu ministra zemědělství a budou předmětem jednání předsedy NS MAS a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na LeaderFESTu 2015 v Náchodě od 18:00 hod. Usnesení 3/2: Výbor NS MAS je znepokojen situací v průběhu provádění Standardizace MAS, zejména nedodržováním termínu pro kontrolu podkladu ze strany SZIF a neúměrně přísným způsobem posuzování potenciální propojenosti vlivných skupin, kdy jsou MAS nuceny k novým volbám dle metodik, které nebyly dopředu známy. Výbor upozorňuje ministerstvo zemědělství, že z těchto důvodu jsou MAS často tlačeny do svolávání jednání orgánu MAS v krátkých termínech, ovlivňování výsledku voleb do orgánu MAS, často proti vůli členské základny apod. Definitivní odstranění nedostatku je navíc ve většině případu vázáno na provedení zápisu do spolkového rejstříku vedených krajskými soudy, kde MAS nemůže účinně ovlivnit lhůty. Z výše uvedených důvodů Výbor žádá: - SZIF: - o dodržování lhůt stanovených pro administraci na SZIF, - a zveřejnění přehledu nejčastějších chyb a doporučení způsobu jejich odstranění, - MZe:

6 Strana 6/12 - o svolání jednání k diskusi nad nejčastějšími problémy a návrhu jejich řešení např. v podobě úpravy metodik, - prodloužení termínu pro odstranění nedostatku ze strany MAS do min Předáním výše uvedeného textu kompetentním pracovníkům MZe a SZIF pověřuje Výbor NS MAS vyjednávací tým PRV pod vedením Jana Floriana. Florian osobně komunikoval s MZe a SZIF. Došlo k posunutí termínu pro podání žádosti o standardizaci na Současně také návrh na vládu, aby byl termín doplňování prodloužen do konce roku Představa je taková, že MAS může odstraňovat nedostatky do konce roku, v průběhu dostane dokument, že má všechno správně, ale osvědčení MAS dostanou, až budou odevzdávat finální SCLLD. Florian uvedl, že NS MAS zatím nedostala od žádné MAS kromě MAS Sdružení růže konkrétní vyjádření či stížnost ke standardizaci. SZIF má přístup, že chtějí reakci na své připomínky. Postupem by mělo být: projít si připomínky, zdůvodnit je a vykomunikovat se SZIF, popřípadě pak upravit dokumenty či provést volby. Pošmurný připomenul postup vypořádání s připomínkami, kdy si MAS stáhne žádost z portálu farmáře, upraví změny a ty budou zapracovány. V okamžiku podání žádosti o strategii, se zažádá o finální Osvědčení o standardizaci. Krist doplnil, že dle paní Hanoldové jsou chybníky jen komentáře referenta, které jsou často v rovině doporučující a konstatující. Doporučuje podat volnou formou zdůvodnění jednotlivých tvrzení. Pošmurný shrnul, že na webu je vyvěšena tisková zpráva NS MAS o průběhu standardizace za NS MAS z veškerých obdržených informací. Florian na závěr uvedl, že text usnesení zaslal Krumholcové a Hanoldové em. Výbor ještě diskutoval o způsobu zadávání úkolů z usnesení a jejich plnění, kdy může dojít k různým interpretacím a předání informací. Úkoly i termíny je třeba přesně definovat. Usnesení 4/2: Výbor NS MAS schvaluje rozeslání podkladových materiálů k Zemi Živitelce 2015 jednotlivým MAS a dalším partnerům. Přípravou akce pověřuje PS PR vedenou zpravodajem Miloslavem Olivou. Dále Výbor NS MAS schvaluje jednotný organizační poplatek Kč na celou délku trvání akce. SPLNĚNO Usnesení 5/2: Výbor NS MAS schvaluje návrh Memoranda o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a pověřuje podpisem předsedu. SPLNĚNO Usnesení 6/2: Výbor NS MAS schvaluje příspěvek na realizaci akce LeaderFEST 2015 pro organizátora MAS Mezi Úpou a Metují ve výši Kč. SPLNĚNO Bere na vědomí: Nebylo Dává za úkol: Členům Výboru Úkol 1/1: Z etického kodexu navrhnout přesunutí pasáží, které budou následně součástí jednacího řádu Výboru NS MAS. Zodpovědný: Polášek, Makovička Ukončeno, úkol přechází na PS Stanovy Úkol 3/1: Pověřit zjištěním kdy a jak se bude řešit nominace do platformy pro CLLD - MMR. Zodpovědný: Florian Splněno, v režii PS LEADER Úkol 2/2: Vytvořit podklad pro obecný statut pracovních skupin NS MAS. Zodpovědný: předseda Splněno, viz níže

7 Strana 7/12 Úkol 3/2: Pozvat Ing. Rostislava Mazala, ředitele odboru řízení operačních programů, na další jednání Výboru NS MAS. Zodpovědný: předseda Splněno, Ing. Rostislav Mazal pověřil Ing. Annu Vilímovou, vedoucí odboru řízení operačních programů MMR, schůzkou s Výborem NS MAS Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Probíhá, MAS své změny nehlásí a jsou zjišťovány ze zveřejnění na rejstříku Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Ukončeno, bude seminář k MAP. Dále se bude se jednat o Smlouvě o spolupráci s MŠMT kvůli animaci Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Zodpovědný: Florian Ukončeno, obecně uvedeno v TZ NS MAS Úkol 1/2: Výbor NS MAS pověřuje vyjednávací tým OPZ setkáním se zástupci MPSV (tým ředitelky Petrokové) a znovu projednat vzorce alokací pro MAS simulace návrhů za jejich osobní účasti. Zodpovědný: Hošek, Dvořáková Splněno, setkání proběhlo 21. června. Informace se dále vyjednávají, vzorec pro předběžnou alokaci se nezměnil ani zatím nebyl oficiálně zveřejněn stejně jako seznam MAS. Očekávány jsou úpravy na základě připomínek. 5. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného jednání s Radanem Večerkou Observatoř venkova Spolupráce s NIDV, hledání prostorů v Praze pro jednání výboru NS MAS, pověření k zastupování SPOV ČR směrem k NS MAS jeho osobou evaluační rozhovor k projektu z OP TP podpora strategického plánování MAS Otázky byly směřovány na proces přípravy výzvy 2 a na realizaci podpůrného projektu. Zúčastnili se také tajemnice a Olga Špiková. Výsledky evaluace dostane NS MAS k dispozici jednání pracovního týmu k aktualizaci MPIN Jedinou změnou MPIN oproti obsahu strategie je přesun programových rámců a v nich obsažených Fichí a jejich provazeb do strategické části to je v podstatě také jediné, co se dá z naší strany připomínkovat. Pokud tedy porovnáte obsah strategie v Manuálu v poslední verzi, kterou znáte od ledna a v březnu jste mohli připomínkovat, se stavem v MPIN jinou zásadní změnu nezaznamenáte. Byly doplněny formulace z manuálu do MPIN tedy také nic nového. Druhou zásadnější oblastí je postup schvalování strategií, který je pro MAS výhodným. Kritéria byla popsána snad srozumitelněji a také snad měkčeji, než to bylo v první verzi. V dokumentu se objevily všechny požadavky, které byly v počátku připomínkování ze strany MAS vzneseny tedy od zveřejnění v tomto okamžiku platné verze, kdy bylo na připomínkování 6 MĚSÍCŮ. Vesměs se podařilo veškeré připomínky od MAS zapracovat. Dokument, který jste tedy dostali, obrážel veškeré v průběhu času vznesené připomínky ze strany MAS, které jsme sdružovali do připomínkových listů (jako např. ten v příloze z března), kde měli všichni krajští zástupci

8 Strana 8/12 možnost zapracovat návrhy svých členských MAS. Tento požadavek byl na krajské zástupce přenesen a zpátky se vrátilo jen několik dílčích doplnění jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Viz samostatný podklad se zápisem z jednání OP Zaměstnanost Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru realizace programů ESF Diskuze nad konkrétními aktivitami, které by OP Zaměstnanost podporoval v rámci CLLD (IP 2.3). Byl diskutován výčet aktivit za oblast zaměstnanosti a sociálního podnikání. K sociálním službám a prorodinným opatřením by měl mít ŘO v následujícím týdnu schůzku s věcným garantem, poté obdrží návrhy NS MAS. Podklady jsou zatím pracovní verzí v rámci aktivit vyjednávacího týmu, která se ještě může měnit. Aktivity byly vykomunikovány s věcným garantem i kolegy v rámci úseku EU fondů, kteří budou mít na starosti výzvy v hlavním proudu, ale i tak jsou ještě některé otázky v řešení. Změny ještě můžou nastat také např. s ohledem na konkrétní technické aspekty realizace při formulaci hlavní výzvy (příp. výzev) řídícího orgánu, nebo v souvislosti se změnami výzev v hlavním proudu NIDV místnost pro jednání výboru Díky aktivitě Radana Večerky byl NS MAS nabídnut prostor v rámci školících prostor pobočky Praha a Střední Čechy Národního institutu dalšího vzdělávání. Markétou Pošíková dojednává s NIDV spolupráci v oblasti konzultací na tvorbě MAP ČMSZP příprava vzájemné spolupráce AOPK ČR ředitelka realizace OP ŽP Anna Limrová Vyjasnění si postojů k jednotlivým opatření CLLD v OP ŽP, stabilizace připomínek ze strany NS MAS a eliminace negativních vlivů. Konzultace hodnocení a výběru projektů v CLLD. Zpráva místopředsedy Krista Krist poděkoval jménem Národní sítě Zdravých měst za spolupráci a nabídnul zapojení do operačního programu OP Z, který bude směrovat na FICHE ke zlepšení kvality veřejné správy, počítají se zapojením MAS. Celý červen se bude Krist věnovat projektu Resilience a seminářům v krajích ČR. Zpráva místopředsedy Floriana seminář Financování kulturních projektů z programů EU v rámci programu Kreativní Evropa možnost spolupracovat mezi více úrovněmi. V případě zájmu o spolupráci nabídnul Florian kontakt na pracovníky programu Kreativní Evropa. Zpráva prezidenta ELARD Sršně Sršeň přednesl informace viz příloha č. 1 Zpráva prezidenta ELARD. Uvažuje se o předsednictví Estonska. NS MAS by měla v roce 2016 zastávat místopředsednickou pozici a s tím jsou spojené náklady na cesty viceprezidenta. Sršeň odešel (počet členů Výboru 11) Členů řídících / monitorovacích výborů OP IROP Václav Pošmurný První jednání Monitorovacího výboru je plánováno na Oficiálním členem MV je Jan Florian, náhradníkem Václav Pošmurný. pravidla implementace ve všech OP Jan Florian

9 Strana 9/12 Na základě dohody s panem Bobešem byl přestaven předběžný program seminářů, který by měl seznámit MAS s aktuálními informaci a napomoci před finalizací SCLLD viz příloha č. 2 Seminář SCLLD pro MAS. Předpokládaným termínem konání seminářů je první polovina července (pravděpodobně 2x Praha, 1x Olomouc). Proběhla schůzka k úpravě pravidel v rámci předchozího období , ze které vyplynuly tyto změny: Změna opatření IV. 1.1 Kancelář MAS - došlo ke změně - MAS má v rámci udržitelnosti všech projektů, které podpořilo 112 MAS konzultovat problémy projektů - audit za rok 2014, pokud MAS nárokovaly režijní náklady v roce 2014, musí být do podána na SZIF formou přílohy hlášení o změnách - všechny MAS musí udělat ex post evaluaci SPL, v těchto dnech by měla být zveřejněna metodika k evaluaci. Stejná metodika jako pro střednědobou evaluaci. Do konce roku odevzdat do konce roku na SZIF formou hlášení. MAS musí hlásit na SZIF změny, změny IČO a vlastnictví (např. PC) Změna opatření III.4.1 Osvojování -stanovena pevná doba udržitelnosti do konce roku hlásit pouze změnu IČO ne členů Změna opatření IV.1.2 Koneční Žadatelé - koneční žadatelé musí dát jako povinnou přílohu ŽoP fotodokumentaci předmětu dotace, čímž chtějí eliminovat kontroly na místě - Jednotné žádostí po schválení metodiky. Změna opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce -finální metodiky (verze před podáním ŽoP) musí být zveřejněny na webu všech spolupracujících MAS a webu NS MAS - hlídat si limity způsobilých výdajů (80 % do výdajů jsou mzdy, 200 Kč/hod na pracovníka i v únoru, včetně dovolených)zálohové platby na energie musí být zúčtované. Energie v případě, že jste schopni zajistit speciální zúčtování, stačí předložit až v průběhu kontroly - každá metodika musí mít, jako kritérium přijatelnosti, 10 doporučujících bodů. SZIF žádá o zvýraznění těchto bodů v metodice - MZe zašle NS MAS prezenční listiny, které NS MAS zašle KMAS, aby tam zvýraznily všechny spolupracující MAS, jako důkaz, že se všechny MAS zúčastnily. Florian vysvětlil pojem environmetální sociální podnik, což znamená sociální podnik zaměstnávající místní obyvatele a vyrábějící a zpracovávající místní suroviny -musí mít návaznost na enviro a EKO či BIO přírodniny, jako příklad se uvádí moštárna Hostětín u Brna. Je možné konzultovat s regionálními odborníky. Pozn. SZIF po jednání Výboru zveřejnil oficiální zprávu k upřesnění pravidel OP Z Jan Florian Způsob hodnocení MAS u OP Z, je zdůrazněno, aby měli hodnotitelé projektů OP Z relevantní zkušenosti (nemusí mít certifikát), odbornost není definovaná. MAS mají používat kritéria hodnocení OP Z (prospěšnost, přínos a dopad na region, atd.), ale mohou použít i stávající. OP ŽP Jiří Krist bude schůzka MV OP ŽP ohledně hodnotících kritérií bude oficiální MV OP ŽP, kde budou zveřejněny avíza výzev Pošmurný doplnil, že klíčové projekty projekty realizované samotnou MAS jsou tam, kde má MAS finanční hranici určenou pod hranicí 3 mil Kč, realizovány automaticky. PRV Jan Florian První pracovní skupina MV PRV se zabývala preferenčními kritérii pro výběr SCLLD. Hodnotí spíše, v jaké kvalitě jsou SCLLD.

10 Strana 10/12 Floriana zajímala zpětná vazba z Konference projektů spolupráce, protože SZIF by v budoucnu navrhoval podobnou formou semináře pro konzultace MAS při tvorbě pravidel. Zazněly názory, že záleží na velikosti pracovní skupiny a hlavně na kvalitě facilitátora. Charouzek si ověřoval informaci, že cíle SCLLD musí být v souladu s PRV, jen část programového rámce ve vztahu K PRV. OP PIK Olga Ondráčková Výzva je vyhlášena. Existuje otevřený informační systém, do kterého se lze přihlašovat bez el. podpisu, který je velice nepřehledný u přípravy žádosti pro žadatele. První kolo výzev do srpna a září, druhé kolo pro ostatní kromě mikropodniků (s vyššími částkami a bez hranice historie do 3 let). Maily bude zaslán postup na přihlášení. OP VVV Markéta Pošíková Pošmurný představil ředitelku Mezinárodního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) Helenu Plitzovou a poděkoval za bezplatné poskytnutí prostor pro konání jednání Výboru NS MAS. Plitzová přivítala Výbor NS MAS a vysvětlila, že NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) se zabývá profesní podporou pedagogických pracovníků již 10 let. Hlavním pilířem jsou krajská pracoviště, které plní státní vzdělávací politiku (řízená organizace MŠMT). Ve spolupráci s MŠMT zakládají karierní systém pro implementaci do skol. Plitzová předala slovo kolegyni Holáckové, která představila poslední verzi projektu Leadership, který se stále vyvíjí. Projekt bude zaměřen na mateřské, základní a střední školy a bude trvat od ledna 2016 do října Cílem projektu je zkvalitňování vzdělávání ve školách zaměřený na strategické řízení a plánování nejen ve školách ale i v území (MAP). V rámci projektu v každém krajském pracovišti vznikne centrum podpory pro strategické řízení a plánování v území a školách, které bude nabízet dotační poradenství (v úzké spolupráci s příjemci individuálními projektů místních akčních plánů). V současné době se vyjedná, co by měla metodická podpora zahrnovat, NIDV jako prostředník mezi MŠMT a příjemci MAP. Chystá se projektový záměr. Pošmurný poděkoval zástupcům NIDV za poskytnuté prostory a těší se na budoucí spolupráci. Pošíková přednesla zprávu OP VVV viz příloha č. 3 Zpráva OP VVV. Jediný problém vidí v tom, že v monitorovacích kritériích je uveden souhlas ředitelů i přesto, že bylo domluveno, že to bude souhlas starostů. Pošíková domluvila s NIDV konzultaci bodovacích kritérií, jestli jsou relevantní. Další postup k MAP ve vztahu k NS MAS, myšlenka vytvoření vzorového projektu MAP a zaplacení projektového manažera. Tendence pokrýt celé území MAPy, protože se musí dodržet bodovací kritéria. Není striktně dáno, že jeden subjekt, jedna žádost. Nová varianta je jedno území jedna žádost. V případě dalších připomínek mají zástupci Výboru NS MAS zaslat připomínky do pátku 12. června. Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje navázání bližší spolupráce s MŠMT a NIDV a pověřuje předsedu NS MAS přípravou partnerských smluv. Všichni pro Schváleno Pracovních skupin PS Stanovy Kopecký informoval, že základní harmonogram je již nastaven a představil seznam členů PS Stanovy viz Příloha č. 4. Seznam členů PS Stanovy 2015.

11 PS Mezinárodní spolupráce Strana 11/12 Charouzek informoval o záměrech PS MS viz příloha č. 5 Zápis z jednání PS MS v Pardubicích a doplnil, že Evropský parlament má již webové stránky, kde bude vydáván Newsletter se základními informacemi. PS LEADER Florian předložil seznam členů pracovní skupiny LEADER viz příloha č. 6 Seznam členů PS Leader 2015 a informoval, že v případě zájmu má stále neobsazené místo experta v OP ŽP. Ústecký kraj nemá žádného zástupce v PS LEADER. Kancelář NS MAS Pošmurný informoval o účetních podkladech. Připomenul možnost spolupráce členů Výboru s analytikem NS MAS kvůli přístupu na web NS MAS a doplnil, že se v brzké době začne řešit přístup všech členů NS MAS do zalogované části webu. 6. Statut pracovních skupin Pošmurný představil dokument Statut pracovních skupin s připomínkami. Proběhla diskuze ohledně jednotlivých připomínek a byla definována finální podoba viz příloha č. 7 Statut pracovních skupin 2015, která bude rozeslána členům Výboru. Usnesení 3/3: Výbor NS MAS schvaluje postup jmenování vedoucích pracovních skupin, kdy je vedoucí pracovní skupiny jmenován Výborem NS MAS. Všichni pro Schváleno Usnesení 4/3: Výbor NS MAS schvaluje Statut pracovních skupin pro rok Pro:10 Proti:0 Zdržel se: Kuthanová Schváleno Úkol 1/3: Definovat kompetence a návrhy na zaměření práce současných pracovních skupin. Termín: do , následně bude podkladem pro další jednání Výboru Zodpovědný: vedoucí PS Pošmurný doporučil, vzhledem k časové tísni, přesunutí bodů: Systém pro zapojování NS MAS do projektů a Systém pro monitorování projektů na příští jednání Výboru NS MAS jako body hlavní. 7. Systém pro zapojování NS MAS do projektů Přesunuto na další jednání Výboru NS MAS 8. Systém pro monitorování projektů Přesunuto na další jednání Výboru NS MAS Úkol 2/3: Navrhnout řešení systému zapojování NS MAS do projektů a upřesnění podmínek zapojování. Termín: ihned Zodpovědný: předseda, krajští zástupci připomínkují 9. Venkovský parlament Základní návrh zaslán v podkladech viz přílohy č. 8 Návrh VP ČR a č. 9 EVP dle Čarkové

12 Strana 12/12 Čárková s Kristem diskutovali různá pojetí a budoucí směřování Venkovského parlamentu, která budou dále předána Výboru NS MAS k projednání. Z diskuze vyplynulo, že by se zástupci venkovských organizací měli přihlašovat přes MAS. Guthová informovala, že Česká republika je poslední zemí, která zatím nedodala podklady pro Evropský venkovský parlament. NS MAS bude muset nominovat zástupce i z řad ministerstev (jejich výčet). Pošmurný navrhl setkání Čárkové, PS Mezinárodní spolupráce a dalších zástupců v rámci Venkovského parlamentu na LeaderFESTu v Náchodě. Úkol 3/3: Vyplnit krátký dotazník Čarkové, obsahující 5 stěžních témat, která trápí český venkov. Termín: ihned Zodpovědný: Krajští zástupci 10. Různé Členská přihláška MAS Bobrava, z.s. Kuthanová odešla (počet členů Výboru 10) Předseda informoval o zaslané přihlášce nové MAS Bobrava z Jihomoravského kraje. Čarková jako zástupce kraje doporučila přijetí do NS MAS. Usnesení 5/3:Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Bobrava, z.s. Všichni pro Schváleno Konec jednání 15:25 Další jednání Výboru bude 14. července 2015 v Olomouci. Ověřil dne: Lahoda Kopecký Zapsala: Veronika Foltýnová

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více