1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů"

Transkript

1 Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.), Olga Špiková (ČMSZP), Karel Hošek (KS MAS OK), Petr Revenda (MAS Moravský kras KS NS MAS Jihomoravského kraje), Miloslava Hrušková (MAS Moravská cesta, z.s.) 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:10 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval, že podklady pro jednání Výboru byly průběžně zpřístupněny na interním webu kam mají přístup členové Výboru po zadání hesla. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (9 z 13 členů Výboru) Ověřovatelé zápisu: Kuthanová, Florian 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: předseda NS MAS navrhnul doplnění do bodu Doplňkové aktivity Země živitelka 2015 a do Různého body Nominace do komise Oranžová stuha 2015, Agrokomplex 2015, Zpráva o realizaci projektu MZe a Partnerské smlouvy a dohody o spolupráci. Tajemnice prezentovala finální podobu programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 4. Systém pro zapojování NS MAS do projektů - co obecně od projektů očekáváme, kdo je odpovědný za výběr projektů, do kterých se zapojíme, kdo bude za projekty odpovědný a kdo je bude řídit 5. Systém pro monitorování projektů Statut Pracovních skupin - aktivity a kompetence PS 7. Monitorování médií a statistiky 8. Doplňkové aktivity - Země živitelka 2015 organizace, rozpočet - členská přihláška MAS Svatováclavsko, z.s. - REGIONTOUR doporučení projektu: UPOL tematický atlas pro MAS

2 Strana 2/14 - doporučení projektu: regionální značky zmapování a využití k podpoře lokálních ekonomik - smlouva SEAL databáze 9. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist OP VVV Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková zástupců Pracovních skupin členů výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 10. Různé - nominace do komise Oranžová stuha Agrokomplex zpráva o realizaci projektu MZe - partnerské smlouvy a dohody o spolupráci Přišel Kopecký (počet členů Výboru 10) Usnesení 1/4: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Všichni pro Přišel Charouzek, Lahoda (počet členů Výboru 12) 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje navázání bližší spolupráce s MŠMT a NIDV a pověřuje předsedu NS MAS přípravou partnerských smluv. Dojednává se termín osobní schůzky u paní Plitzové, ředitelky Národního institut dalšího vzdělávání (NIDV) s předsedou NS MAS a Markétou Pošíkovou, zástupkyní OP VVV. Smlouva o spolupráci mezi NIDV, MŠMT a NS MAS bude garantovat aktivity a zapojení jednotlivých partnerů směrem k místním akčním plánům ve vzdělávání (MAP). Usnesení 3/3: Výbor NS MAS schvaluje postup jmenování vedoucích pracovních skupin, kdy je vedoucí pracovní skupiny jmenován Výborem NS MAS. Usnesení 4/3: Výbor NS MAS schvaluje Statut pracovních skupin pro rok Usnesení 5/3: Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Bobrava, z.s. Bere na vědomí: Nebylo Dává za úkol:

3 Členům Výboru Strana 3/14 Úkol 2/3: Navrhnout řešení systému zapojování NS MAS do projektů a upřesnění podmínek zapojování. Zodpovědný: předseda, krajští zástupci připomínkují Splněno, viz bod 4. Úkol 3/3: Vyplnit krátký dotazník Čarkové, obsahující 5 stěžních témat, která trápí český venkov. Zodpovědný: Krajští zástupci Splněno, stěžejní aktivity byly vyjmuty z memorand s partnery za minulý rok. Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Ukončeno, MAS své změny nehlásí a jsou zjišťovány ze zveřejnění na rejstříku. Ostatním Úkol 1/3: Definovat kompetence a návrhy na zaměření práce současných pracovních skupin. Zodpovědný: vedoucí PS Splněno, definování kompetencí a návrhy na zaměření práce byly zaslány od PS Mezinárodní spolupráce a PS Vzdělávání. 4. Systém pro zapojování NS MAS do projektů Pošmurný informoval, že k příloze č. 1 Systém projektů NS MAS, zaslané všem členům Výboru k připomínkování, neměl nikdo písemné výhrady. Krist navrhl diskuzi, zda by neměla NS MAS do budoucna zpracovat vlastní strategii, plán práce, kde by byly uvedeny strategické cíle, témata, osy atd. Pošmurný reagoval, že projekty by měly odpovídat také zaměření pracovních skupin NS. Projekty, které mají být realizovány, musí být rozděleny na ty, které se budou týkat pouze chodu a kanceláře NS MAS a projekty na další doplňkové aktivity, aby tvořili jakousi nadstavbu na celkový chod NS MAS. Guthová doplnila, že základní vize směřování NS MAS je ve Stanovách, pracovní skupiny by měly mít svoje vize budoucnosti, další témata z EVP. Florian navrhnul v podkladovém materiálu k projektu upřesnit, kdo bude v projektu zaměstnaný. Pošmurný ještě vysvětlil požadavek na dostatečnou odbornost zaměstnanců, kdy by nemuselo být vyhlašováno výběrové řízení v případě, že by bylo známo obsazení již v rámci tvorby projektu (bude doplněno do dokumentu). Pošmurný navrhnul upřesnění časové posloupnosti s tím, že musí být projekt projednán minimálně na dvou Výborech minimálně na jednom jako bod programu, kde budou podány všechny potřebné informace, o projektu se bude diskutovat a popřípadě mohou být vytvořena závazná usnesení k projektům. Pošmurný vysvětlil, že druhá část dokumentu vlastní projekty jsou zaměřeny spíše na chod a kancelář NS MAS. Florian by upřesnil, kdo je garantem u projektů zaměřených za chod NS MAS. Finální podoba dokumentu systémového zapojení NS MAS do projektů bude zaslána členům Výboru po jednání. Pošmurný vyzval k odsouhlasení dokumentu včetně předložených změn. Usnesení 2/4: Výbor NS MAS schvaluje dokument Systém pro zapojování NS MAS do projektů. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 (Lahoda, Kopecký nepřítomni) Úkol 1/4: Zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro další činnost do roku Termín: do konce roku 2015

4 Zodpovědný: PS Program a vize Strana 4/14 5. Systém pro monitorování projektů Dufková vysvětlila, že na základě projektů spolupráce vznikla myšlenka možné databáze projektů, která by byla napojená např. na systém MMR. Pošmurný vysvětlil, že připravovaný monitorovací systém (MS 2014+) by měl umožňovat v rámci přístupu (webu) MAS všechny projekty realizované v územní působnosti MAS zobrazit v souhrnném výstupu s exportem do excelových tabulek, které umožní evaluovat SCLLD MAS. V současné době existují cca 4 systémy pro monitorování projektů vytvořené na úrovni MAS. Monitorovací systémy obecně jsou ale finančně dosti náročné. Florian informoval, že na platformě CLLD byly prezentovány print screeny MS Byly odsouhlaseny dva systémy, jeden pro ŘO a jeden pro žadatele. Do systému pro ŘO budou mít pravděpodobně částečný přístup i zástupci monitoracích výborů. Vanická doplnila, že při monitorování kapacity v území oslovili a odeslali ŘO seznam území a dostali seznam indikátorů a kompletní přehled projektů v excelovém souhrnu, tak se dá tento pozitivní přístup očekávat i v dalším období, což by byla ta nejlevnější varianta. Podobných výstupů pak lze využít pro tvorbu zobrazení dat na úrovni NS MAS s filtrem po MAS. Ondráčková upozornila, že hned nebude fungovat celý systém MS 2014+, bude základní kostra a další části se budou průběžně doplňovat. Další projednání tohoto bodu bylo přesunuto na období konce roku 2015, kdy budou první zkušenosti s MS Statut pracovních skupin Pošmurný informoval, že dorazily dva podklady pro jednání Výboru ze strany pracovních skupin a to PS Mezinárodní spolupráce a PS Vzdělávání. Charouzek představil obecné aktivity a pravomoci PS Mezinárodní spolupráce, jež jsou: Aktivity: podpora ELARD, ERP, PREPARE; přenášení metody LEADER na Balkán (Makedonie, BiH, Černá Hora, Chorvatsko); zavádění metody LEADER do Gruzie (kompletní zajištění a realizace projektu s Člověkem v tísni); získávání kontaktů na Ukrajině a po uklidnění situace, snaha aktivně se zde zapojit; podpora ELARD při tvorbě brožury příkladů dobré praxe ze zemí EU; skupina bude sledovat vývoj postupu v zavádění CLLD a multifondového financování v zemích EU; provázení zástupců MAS z jiných států po ČR a příprava jejich programů. Pravomoci: realizace PS MS svěřených aktivit (výše); kompletní realizace PS MS svěřených projektů; realizace PS MS svěřených úkolů ze strany Výboru. Makovička doplnil, že mu chybí zadání ze strany NS MAS a lobbing na národní úrovni. Pošmurný navrhnul doplnit lobbing na evropské úrovni do náplně práce PS. Florian se dotazoval na definici kompletní realizaci svěřených projektů. Charouzek vysvětlil, že se jedná o písemné stvrzení plnění zadaných úkolů a projektů. Makovička se dotazoval, zda by OP Přeshraniční spolupráce neměla mít na starosti PS Mezinárodní spolupráce.

5 Strana 5/14 Pošmurný vysvětlil, že NS MAS má v každém OP delegované své zástupce. NS MAS není zastoupena v MV OP přeshraničních spolupráce, protože naše zaslaná nominace nebyla ze strany MMR přijata a byla doporučena spolupráce s Asociací nevládních neziskových organizací (ANNO) jako zástupce NNO v těchto MV. Florian se dotazoval, zda by se dalo zjistit, jaké neziskové organizace jsou v MV OP přeshraniční spolupráce a přes ně se zapojit nebo jim nabídnout součinnost. Charouzek dá podnět pro zástupce PS Mezinárodní spolupráce, zda má některý člen zájem sledovat výzvy OP přeshraniční spolupráce. Pošmurný informoval na možnost vytvoření stálého zástupce NS MAS v Bruselu, který bude zastupovat český venkov, např. ve spolupráci s Asociací krajů. Je třeba diskutovat zájem, na kolik se to vyplatí, jaké zázemí je potřeba a jaká by byla ekonomická náročnost atd. a nechal téma otevřené pro další jednání Výboru. Úkol 2/4: Upravit aktivity a pravomoci PS Mezinárodní spolupráce, o návrhy členů Výboru, do finální podoby jako podklad ke schválení na další jednání Výboru. Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: PS Mezinárodní spolupráce Krist se dotazoval na partnerství s okolními zeměmi. Charouzek informoval, že na jednání PS se jednalo o seznamu kontaktů na zástupce sousedních zemí, bohužel se ale kontaktní osoby rychle mění a nedá se tak navázat spolupráce. Makovička informoval o jejich zkušenostech s Německem, které má velký zájem o spolupráci. Němci mají mantinely a to spolupracovat pouze na úrovni LEADER. Potenciál pro spolupráci na bázi LEADER je, ale nejsou nastavena pravidla jednotlivých států tak, aby měla spolupráce smysl. Přišel Šulák Úkol 3/4: Zjistit podrobnější informace o OP Přeshraniční spolupráce. Termín: ihned Zodpovědný: předseda Pošmurný navrhnul na vedoucího pracovní skupiny PS Mezinárodní spolupráce Charouzka. Charouzek přednesl za PS Mezinárodní spolupráce návrh jmenovat vedoucím Sršně. Usnesení 3/4: Výbor NS MAS jmenuje vedoucího PS Mezinárodní spolupráce Radima Sršně. Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 8 Neschváleno Usnesení 4/4: Výbor NS MAS jmenuje vedoucího PS Mezinárodní spolupráce Gustava Charouzka. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 5 Pošmurný přednesl návrhy činnosti PS Vzdělávání: sběr a analýza požadavků členů a pracovníků MAS souvisejících s problematikou vzdělávání na úrovni MAS; příprava podkladů pro přípravu vzdělávacích modulů pro členy a pracovníky MAS; hledání vhodných partnerů - realizátorů vzdělávacích modulů určených pro vzdělávání zaměstnanců a členů MAS; spolupráce s partnery z oblasti vzdělávání, zejména s VŠ na přípravě vzdělávacích modulů pro zaměstnance a členy MAS; sběr a vyhodnocování příčin problémů v oblasti vzdělávání na venkově; identifikace vzdělávacích potřeb venkovských území a hledání možností jejich řešení ve spolupráci s partnery z oblasti státní správy, samosprávy, VŠ atd.;

6 Strana 6/14 spolupráce s VŠ a dalšími relevantními partnery v oblasti transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do venkovské praxe. Ondráčkové a Doubnerové chybí v návrhu na činnost PS Vzdělávání informace o vztahu k MAP, které potřebují aktuálně všechny MAS. Florian navrhoval vytvořit novou pracovní skupinu k místním akčním plánům pod vedením Pošíkové. Krist informoval, že všechny navržené body činnosti vychází z OP VVV. Navrhnul vytvoření podskupin k PS Vzdělávání. Pošmurný vysvětlil, že PS Vzdělávání měla původně vzdělávat manažery MAS a předávat informace. Další témata jsou nadstavbové. Výbor musí přesně definovat, co požaduje od pracovní skupiny. Upozornil, že působení v pracovních skupinách je dobrovolné. Oproti tomu má NS MAS memoranda o spolupráci s VŠ, která se neplní. Makovička upozornil, že nemá smysl řešit PS Vzdělávání, když není přítomen její vedoucí. Dvořáková informovala, že MAS nemají exkluzivitu při tvorbě MAP. Ondráčková doplnila, že i když MAP nebudou zpracovávat MAS, měli by i přesto být součástí týmu tvorby MAP aby měli možnost hovořit za své území. Úkol 4/4: Pozvat vedoucího PS Vzdělávání Hienla na jednání Výboru NS MAS. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice Úkol 5/4: Ověřit možnosti vytvoření nové pracovní skupiny ke tvorbě MAP, kterou by mohla vést Pošíková. Termín: ihned Zodpovědný: předseda 7. Monitorování médií a statistiky Pošmurný informoval o podkladovém materiálu a nabídce společnosti Newton viz příloha č. 2 Cenová kalkulace Newton, ve které je pro příklad uveden průzkum klíčových slov MAS a místní akční skupina za posledních 7 let (7 300 článků) a skutečnost jakým způsobem se o nich psalo. Možný podklad pro statistiku NS MAS v oblasti PR a medializaci činnosti MAS, evaluaci animačních aktivit MAS apod. Řešení přístupu k mediálním zprávám v hloubce a šířce tiskovin, rádia a televize. Přístupy může mít každý člen výboru. Podklad nelze vytisknout a publikovat, ale anotace lze použít na webu NS MAS. Cena Kč měsíčně + platba za články nad 100 ks. Předseda navrhnul zakoupit statistiku za posledních 7 let, kde bude uvedeno, jak se psalo o MAS a pro následný systém směru publikování některých zpráv a ovlivňovaní, jak se píše nebo nepíše o MAS. Z předběžného monitoringu vychází, že o MAS se píše pozitivně. Charouzek se dotazoval, zda má NS MAS kapacitu na zpracování monitoringu médií o MAS, Pošmurný odpověděl, že tato činnost by připadla analytikovi NS MAS. Ondráčková se dotazovala, z čeho by se monitoring hradil. Pošmurný vysvětlil, že by byl monitoring médií hrazen z rozpočtu NS MAS s tím, že by se jednalo o konkrétní službu pro jednotlivé MAS, které by si ji samy nemohly dovolit. Florian by ještě podrobněji definoval, na co mohou být použity výstupy a s monitoringem médií souhlasí. Nejdříve požaduje vidět a projít licenční smlouvu. Pošmurný doplnil, že přenos licence na členy NS MAS není možný, popřípadě za jinou částku. Ondráčková informovala, že by se měl zvážit nákup této licence až s ohledem na názor MAS na VH NS MAS. Pošmurný pochopil z VH NS MAS, že MAS požadují více služeb od NS MAS, na které si sami nemohou dosáhnout. Dvořáková doplnila, že na základě její zkušenosti se jedná o zajímavou finanční nabídku. Pošmurný doplnil, že je také možné zjistit, který novinář a medium píše nejčastěji a MAS, což se dá v budoucnu využít pro potřeby NS MAS a také samotných MAS.

7 Strana 7/14 Úkol 6/4: Získat licenční smlouvu od společnosti Newton a bližší návrh praktického využití monitoringu tisku a připravit podklad pro další jednání Výboru, kde budou uvedeny podrobné podmínky spolupráce se společností Newton. Termín: ihned Zodpovědný: předseda Úkol 7/4: Projednat na krajské úrovni možnost využití monitoringu médií a statistik. Termín: ihned Zodpovědný: zástupci KS Špiková se dotazovala, jestli se změní cena, když se bude o MAS více psát. Pošmurný informoval, že je vždy nastavena hranice za určitou částku a nad hranici se platí za jednotlivé zprávy. Charouzek informoval, že EK monitoruje evropská media, která současně monitorují česká media. Zástupci ELARD v Bruselu už museli několikrát vysvětlovat europoslancům negativní české články. Monitoring je také dobrá zpětná vazba v případě, že by NS MAS chtěli poškozovat členové. Pošmurný navrhnul znovu projednat Monitoring médií a statistiky jako hlavní bod na dalším jednání Výboru. 8. Doplňkové aktivity Země živitelka 2015 Špiková představila informace viz příloha č. 3 Organizace ZŽ 2015 a č. 4 Rozpočet ZŽ Ke společné prezentaci v pavilonu se přihlásilo cca 40 MAS. Popsala rozložení pavilonu, kde bude, na rozdíl od předchozích let, uvnitř umístěno malé podium a dvě zázemí s aktivitami pro děti. Na Zemi živitelce budou přítomni také ministři Visegrádské čtyřky. Rozdělení MAS bude podle NUTS II. Výbor NS MAS se bude konat v 10:00. V pátek bude seminář MMR a SPOV dopoledne a odpoledne seminář k prvnímu kolu PRV, následně bude večer venkova. Usnesení 5/4: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet Země Živitelky Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Charouzek nepřítomen) MAS Svatováclavsko, z.s. Pošmurný informoval o zaslané přihlášce nové MAS Svatováclavsko, z.s. ze Středočeského kraje. Pošmurný jako zástupce kraje doporučil přijetí do NS MAS. Usnesení 6/4: Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Svatováclavsko, z.s. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Charouzek nepřítomen) Doporučení projektu: UPOL tematický atlas pro MAS Pošmurný informoval o žádosti o doporučení pro výsledky grantového projektu v podobě tematického atlasu a map s odborným obsah pro využití při strategickém plánování rozvoje území na regionální úrovni Univerzity Palackého v Olomouci. Tuto žádost o doporučení projektu předseda NS MAS podepsal. Florian požádal o anotaci projektu UPOL. Úkol 8/4: Zaslat Výboru anotaci k projektu UPOL tematický atlas pro MAS. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice Doporučení projektu: regionální značky zmapování a využití k podpoře lokálních ekonomik Pošmurný informoval o žádosti o doporučení výzkumného projektu viz příloha č. 5 Regionální značky zmapování a využití k podpoře lokálních ekonomik reagující na aktuální situaci regionálních značek v České

8 Strana 8/14 republice předloženou firmou GaREP, spol. s r.o. Tuto žádost o doporučení projektu předseda NS MAS nepodepsal. Obecně bylo deklarováno, že podpora externím projektům bude poskytována pouze partnerům NS MAS u projektů, které mají vazbu na aktivity MAS. U ostatních projektů až po projednání Výborem. Smlouva SEAL databáze Špiková vysvětlila smlouvu se SEAL viz příloha č. 6 Smlouva mezi NS MAS a SEAL. NS MAS disponuje webovou databázi pro období vytvořenou v rámci projektu OPTP. Pro rok 2015 je plánováno rozšíření databáze (doplnit ji o další data se SZIF a nastavit ji, aby byla využitelná pro CLLD (standardizace, nový partneři atd.). v rámci projektu MZe. Na základě průzkumu byla vybrána firma SEAL a připravena smlouva na půl roku, kdy první část je rozvoj databáze a druhá je technická podpora. Pošmurný doplnil, že Špiková pracuje jako externí konzultant NS MAS a je placena na 0,2 úvazku z projektu Norských fondů. Ve zmíněném projektu MZe je zaměstnaný analytik NS MAS Jan Libosvár. Usnesení 7/4: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy mezi firmou SEAL, spol. s.r.o. a Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z.s. a zaplacením částky Kč s DPH ve dvou splátkách k a (rozvoj databáze MAS v projektu MZe). Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Charouzek nepřítomen) Regiontour 2016 Pošmurný navrhnul diskutovat působení NS MAS na akci Regiontour 2016 a doporučil se této akce v roce 2016 neúčastnit. Špiková navrhovala vlastní stánek s CSV nebo jinými venkovskými organizacemi. Krist navrhnul zvážit možnost účastnit se Urbis invest - mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech v Brně přes MMR. Pošmurný odložil rozhodnutí o působení NS MAS na Regiontour 2016 na další jednání Výboru. 9. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného jednání s Františkem Luklem předsedou Svazu měst a obcí ČR Jednání o spolupráci se SMO ČR a komorou obcí, společné aktivity směrem k venkovskému parlamentu Schůzka s Monikou Šikulovou zástupce organizace Člověk v tísni Jednání o vzájemné spolupráci a upřesnění informací k projektu Gruzie region Kazbegi. Diskuze nad zaměstnanci v projektu za NS MAS společně s dalšími členy Výboru. Zpráva místopředsedy Floriana Florian informoval, že všechny zaslané připomínky byly zapracovány do MPIN a nyní se finalizují poslední aktualizace. Největší problém v MPIN byl s definicí FICHE (v budoucnu možný nový název v MPIN opatření CLLD). Harmonogram pro maximální hodnocení strategií CLLD vychází na 7 měsíců (131 pracovních dnů). Schválená finální verze MPIN bude zaslána všem MAS a bude zveřejněna na webu NS MAS, jakmile ji NS MAS obdrží. Zpráva místopředsedy Krista Krist poděkoval za spolupráci při zajištění míst konání seminářů resilience a informoval, že už probíhají konzultace strategií MAS. Zpráva prezidenta ELARD Sršně

9 Sršeň zaslal elektronickou zprávu s informacemi viz příloha č. 7 Zpráva prezidenta ELARD. Strana 9/14 Členů řídících / monitorovacích výborů OP IROP Václav Pošmurný Monitorovací Výbor IROP, přítomen Florian jako člen MV Termíny vyhlašování výzev IROP, výzva na SCLLD bude vyhlášena s předkládáním od Výzva na 4. 2 (režie MAS) bude vyhlášena v září s předkládáním od října. Znovu zopakoval termíny v přijatelnosti nákladů Mzdové náklady jsou přijatelné od Ostatní režijní náklad dle pravidel (nejsem zatím známy) od změna oproti zveřejněným FAQ IROP. Florian navázal na Pošmurného a IROP. Zápis z MV IROP bude přístupný na webu NS MAS v zalogované části pro členy NS MAS. Na MV se pokoušeli o schválení kritérií přijatelnosti k jednotlivým výzvám vyhlašovaným napřímo. Kritéria nedostatečně projednána napříč jednotlivými partnery (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví). Na závěr jednání byla schválena preferenční kritéria pro dvě výzvy, které budou schváleny v blízkých měsících. Ostatní se bude projednávat na mimořádném MV IROP v září. Florian vysvětlil systém hodnocení IROP, kdy ŘO nechtějí kvalitativní kritéria, která by musela posuzovat speciální hodnotící komise. Pro většinu opatření se budou používat pouze kritéria přijatelnosti. Jedním s kritérii přijatelnosti bude ekonomická analýza CBA, kde se bude počítat poměr nákladů vůči výstupům efektivita a potřebnost. Krist upozornil, že v případě ekonomické analýzy CBA není jednoduché realizovat malé venkovské projekty. Pošmurný doplnil, že CBA analýzy budou požadovány u projektů nad 5 mil. Kč. pravidla implementace ve všech OP Jan Florian Florian informoval o platformě CLLD, na které vznikl námět na dotazník rozeslaný MAS viz příloha č. 8. Výsledky dotazníku k (na webu je zveřejněna finální verze dotazníku). Na platformě se jednalo o klíčových projektech, které MAS realizuje ze své vlastní alokace. Hrušková se dotazovala, zda pojem klíčové projekty v dotazníku, MAS správně pochopily. Pošmurný informoval, že v nařízení je uvedeno, že MAS může realizovat projekt v rámci své strategie CLLD a to pouze v případě, že projekt má logiku, aby ho realizovala MAS (MAS je jediný subjekt, kdo je schopný projekt realizovat, přidaná hodnota pro MAS; pilot, který je možný potom na další subjekt přenést). Jedná se o klíčové projekty MAS, v rámci jejího programového rámce. Krist uvedl příklad s regionální značkou na území MAS, kdy je MAS logický a jediný možný žadatel. Pošmurný reagoval, že pokud to má MAS dostatečně popsáno v SCLLD, tak to lze považovat za klíčový projekt. Florian popsal dotazník, kde zkoušel reakci MAS na podporu de minimis. Pro MAS nepřijatelné, aby hrazené náklady 4.2 byly v de minimis, protože pak nemají další možnost čerpání projektů. Kopecký odpověděl, že pokud to jinak nepůjde, tak přes de minimis se bude muset. Pošmurný upozornil, že de minimis není uzpůsobeno pro Českou republiku. Žadatel musí splnit 4 kritéria, z toho čtvrté zakládá porušení hospodářské soutěže mezi státy evropské unie. Diskuze k roli kompetencí MAS a co vlastně musí v rámci konzultací MAS dělat dle průzkumu Floriana se MAS chtějí vždy vyjádřit ke krokům žadatele. Hošek odešel Pošmurný doplnil informace k alokacím a financováním MAS. Tabulka alokací je finalizována i za OP Z, Dvořáková vysvětlí kritéria. Číslo 80 je překonáno. Finální tabulka bude zaslána všem MAS a zveřejněna na webu NS MAS. V rámci OP Z je disponibilní alokace pro více než 150 MAS.

10 Strana 10/14 Vanická se dotazovala na pojem schválení strategie CLLD, zda se jedná o vystavení potvrzení, že strategie splnila přijatelnost od MMR nebo u vlastnictví všech pozitivních posudků od jednotlivých OP programů. Pošmurný odpověděl, že strategie je schválená v okamžiku podpisu memoranda - smlouvy o realizaci strategie CLLD. Vanická se dotazovala, že MAS jako kritérium přijatelnosti musí garantovat splnění standardů. Např. v případě nultého chybníku, kde se pak dodatečné změny hlásí, jak se bude ověřovat splnění majetkové propojenosti. Florian odpověděl, že toto bude řešit SZIF. Pošmurný informoval, že další informace se MAS dozví na seminářích pořádaných MMR ve spolupráci NS MAS 29.7 v Praze a Olomouc (dva účastníci za MAS). Na semináři zazní obecná pochybení od těch, kteří prošli nezávislým hodnocením SCLLD. Účastníci 2 kola budou mít osobní konzultace. NS MAS navrhla v rámci spolupráce s MMR uzavřít smlouvu o nezávislém hodnocení 3. kola SCLLD, kde by byly na DPP zaměstnáni 3 odborníci. Cíl MMR pro kola hodnocení je, aby neformálně zhodnotili všechny tvořené SCLLD. Evaluátory na DPP budou nejspíše ti samí experti, kteří hodnotili SCLLD doposud Voborník, Daňková a Veselský. Poslední termín pro odevzdání SCLLD ke konzultaci bude Pošmurný informoval, že největší problém ve SCLLD je definice komunitního projednání. Některé MAS mají uvedeno jako projednávání v území pouze dotazníkové šetření. Pošmurný vyzval ke schválení navržené smlouvy od MMR. Usnesení 8/4: Výbor NS MAS schvaluje uzavřít smlouvu na evaluaci tvorby SCLLD s Ministerstvem pro místní rozvoj a následně uzavřít DPP s experty na hodnocení strategií CLLD. Všichni pro OP Z Markéta Dvořáková Výběr MAS, které mohou implementovat OP Z je nyní zaměřena více na plošné pokrytí ČR oproti koncentraci. Nová tabulka MAS je rozdělena na MAS s alokací nad 10 mil. Kč, které implementují. Druhá část MAS může navýšit programový rámec, aby dosáhli na 10 mil. Kč. A nakonec MAS, které mají dva negativní jevy v území a ty mohou implementovat, i když nedosáhnout 10 mil. Kč. MAS se mohou rozhodnout, jestli chtějí čerpat či nikoliv. Alokace na nepodpořené bude použita na finanční rezervu pro ostatní MAS. Tabulka bude rozeslána MAS okamžitě po obdržení od MPSV. MPSV připravuje indikativní výčet aktivit. Aktivity budou specifikovány zvlášť pro oblast sociálních služeb, zaměstnanosti, prorodinných opatření a sociálního podnikání. MAS budou moci podporovat pouze environmentální sociální podniky, které podporují lokální zaměstnanost, nemusí zaměstnat osoby z cílových skupin a měli by mít pozitivní vliv na životní prostředí. Upřesňující metodika bude poslána. Kopecký se dotazoval, jakým způsobem MAS ovlivní zmiňované navýšení o 30 %. Dvořáková reagovala, že každá MAS si musí v programovém rámci nastavit souhrn aktivit. Apelovala na solidárnost mezi MAS. Ve strategiích u klíčových projektů musí být definováno, proč má mít projekt právě MAS, jakým způsobem je to potřebné. Bude požadavek na odborné hodnocení projektů, kdy MAS bude muset zajistit odborníka na danou problematiku (nezaměstnanost, sociální služby). Může předcházet jednání výběrové komise nebo může být uskutečněno přímo na výběrové komisi. Další informace budou na seminářích MMR. MPSV zadalo podmínku, že v SCLLD musí být definováno v případě koordinovaného přístupu sociálně vyloučených lokalit (KPSVL) v území MAS rozdělení KPSVL místně, prostřednictvím cílových skupin a realizovaných aktivit. Např. na Jesenicku problém, protože KPSVL realizováno na území celé MAS. Podle ASZ se musejí MAS aktivitě ASZ přizpůsobit. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je 25 jasných lokalit, 45 není zatím určeno. ASZ má neomezený rozpočet na rozdíl od MAS při realizaci jejich strategií CLLD pro dané aktivity. Vyjednává se, aby na základě centrálního memoranda NS MAS a ASZ, které definuje výstupy tam, kde už MAS

11 Strana 11/14 projektují, aby lokality KPSVL museli tvořit aktivity s ohledem na SCLLD MAS. Bude se to přenášet do dílčích memorand mezi MAS a ASZ tam, kde se bude to KPSVL realizovat. Je spíše preferováno, aby KPSVL bylo realizováno na území mikroregionu. Pošmurný navrhnul v rámci Země živitelky konzultace OP Z a místních akčních plánů po celý 1 den. Úkol 9/4: Dojednat s Markétou Dvořákovou a Markétou Pošíkovou celodenní konzultaci problematiky OP Z a MAP na Zemi Živitelce Termín: ihned Zodpovědný: předseda OP ŽP Jiří Krist Jednání MV OP ŽP - detaily v rámci SCLLD v MŽP. Krist informoval, že bude povinnost mít ve výběrové komisi odborníka na danou problematiku. Budou platit standardy - technologické postupy na likvidaci dvou uznatelných druhů křídlatky a bolševníku. Budou platit technické a ekologické standardy na výsadbu stromů. Odkaz na portál mapy/nature.cz jako tematický podklad od agentury AOPK. Klíčové projekty - samostatné výzvy na klíčové projekty MAS v rámci CLLD v OP ŽP na projekty primárně mezi 1-3 mil. Kč, v rámci samostatné výzvy nebude soutěž, ale pouze věcné hodnocení. U projektů nad 3 mil. Kč je alokace primárně zaměřená na klíčový projekt, mohou použít dva způsoby a to věcné hodnocení nebo rozdělit projekt v území na jednotlivé potenciální žadatele. Revenda informoval, že na Jižní Moravě vzniká projekt 1 milion stromů na Jižní Moravu. Krist doplnil, že na území MAS Moravskoslezského kraje vzniká projekt na likvidaci invazivních druhů na kompletních povodích dvou řek. Projekt chtějí předložit z individuální výzvy 3 až 4 MAS. Krist informoval, že na webu OP ŽP je schválena příručka a bodovací kritéria, která půjdou do prvních výzev. Je vymyšlen systém na kotlíkové dotace, příjemcem grantového schématu jsou kraje. Příručka obsahuje novinky např. stropy na typy opatření, které generují větší úsporu. Hrušková se dotazovala, kdy budou technické a ekologické standardy pro výsadbu stromů. Krist odkázal na příslušné krajské pracoviště AOPK, kteří mají zároveň i výsledky mapování invazivních druhů. PRV Jan Florian Florian informoval o MV PRV, kdy při předkládání žádosti musí být již znám dodavatel. V SC 3.3 Územní plány a studie má být žadatel ORP. NA MV se schvalovala se preferenční kritéria pro většinu opatření PRV. Proběhly pracovní schůzky se zástupci SZIF a MZe ohledně přípravy metodiky pro tvorbu FICHI, která by měla pomoci implementovat nařízení do FICHI. Členové pracovní skupiny PRV (Jagriková, Usvald, MAS Rokytná, Florian, Bitnerová, Zemanová) diskutují, co lze nebo nelze v opatření. Špiková informovala, že byla zveřejněna tisková zpráva PGRLF, která může zahrnout obce v podpůrných aktivitách, což může pomoci obcím při získávání úvěrů, doplnění dotací. Florian uvedl, že na základě článku 35 Spolupráce mezi žadateli navzájem, se snaží vydiskutovat pojem krátké potravinové řetězce. Ministerstvo je přístupné k ústupkům ve fázi obecné metodiky. Poté budou následovat workshopy a pravidla k finalizaci metodiky. Projekty spolupráce mají sporný bod, jestli se mají povolit investice MAS. Nechtějí, aby MAS spravovala návsi obcí a dětská hřiště. MAS by mohla provozovat centrum v objektu, který patří obci (zemědělská poradna, informační centrum, kulturní prostor, atd.) Dufková se dotazovala na standardizaci MAS. Několik MAS dostalo potvrzení standardizace telefonicky, žádná MAS nemá oficiálně certifikát o standardizaci.

12 Strana 12/14 Florian vysvětlil, že SZIF nestíhá termíny. Aktuálně bylo možné doplňovat žádosti do Nyní SZIF termín doplňování žádostí posunul do Pokud bude návrh schválen, bude možnost doplňování posunuta až do konce roku. Pokud některá z MAS má termín do a chce prodloužit termín pro doplnění žádosti, musí poslat na SZIF požadavek o prodloužení termínu formou doplnění žádosti o standardizaci, a to tak, že na Portálu farmáře do Jiné přílohy připojí žádost o posun (stačí word dokument). Na základě této žádosti bude MAS vydána nová Žádost o doplnění. Dufková připomenula, že měla být zveřejněna tisková zpráva SZIF do k termínům standardizace, která dosud nevyšla. Florian vysvětlil, že SZIF nemá momentálně dostatečnou personální kapacitu na zpracování žádostí o standardizaci MAS. Pošmurný informoval, že nedodržování lhůt bylo konzultováno s ŘO SZIF, MAS potřebují získat jakékoliv informace a proto tlačí sami za sebe na SZIF. V případě dotazů, na standardizaci MAS do kanceláře NS MAS, zasílá Foltýnová kontaktní údaje na osoby, které mají kontrolu standardizace na starosti. Aktuální informace je, že cca 10 MAS má neoficiálně pouze telefonicky potvrzenou standardizaci nultý chybník. Tyto MAS dostaly vyrozumění, že už jsou bez chyb. Kopecký se dotazoval na PRV, zda existuje taxativní výčet opatření CLLD, které budou v PRV. Florian metodika je formulována tak, že ke každému opatření je vysvětlení, co je v něm možné. OP PIK Olga Ondráčková Aktuálně nejsou žádné nové informace k OP PIK. Není garantováno, že další výzva bude vyhlášena pro celou ČR. OP VVV Kuthanová předala informace za Pošíkovou se konal MV OP VVV, kde za NS MAS zazněly připomínky ke kritériím přijatelnosti a doplnění o podíl finančního plnění, které se může rozdělit na případného partnera. Dále bylo připomínkováno, mylně uvedené kritérium zařazení 75% škol, které jsou přímo zřizovány ORP, z čehož vyplývalo, že žadateli mohou být pouze ORP. Byl schválen harmonogram výzev. Výzva má být vyhlášena Sběr žádostí bude probíhat v srpnu a ukončení v listopadu U metodiky MAP bylo připomínkováno, že MAS nejsou partnery řídících výborů. Není nutné, aby ve všech MAP byli i zástupci ITI a IPRU, když to není na jejich území. Krist se dotazoval, jak dlouho se čeká na zpracování MAP. Kuthanová reagovala, že to není závislé na čerpání finančních prostředků. Indikativní seznam vznikat nebude. Jakmile bude schválen žadatel na MAP, tak školy mohou začít čerpat. Pracovních skupin PS Mezinárodní spolupráce Charouzek informoval o projektu Gruzie viz příloha č. 9 Popis projektu Gruzie. V letošním roce se bude realizovat zakládání MAS, proběhnou jednání s místními zástupci VS, SS, PO, aktivní získávání partnerů, vytvoření funkční MAS. Celkový rozpočet na 2,5 let. Projekt již začal 1. července, kdy zástupci Člověka v tísni (PIN) už pracují v Gruzii. Výstupem projektu má být založená funkční MAS, která vytvoří strategii. Dalším cílem je vytvoření sítě MAS v regionu Kazbegi. Pošmurný, na základě předchozích jednání, jmenoval na pozice do projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku. Rozdělení činností je podrobněji uvedeno v popisu projektu. Florian je pro transparentní výběr zaměstnanců, nevidí v projektu potenciál dalšího přínosu, např. výchova dalšího zaměstnance pro NS MAS. Dotazoval se na časové kapacity Sršně vzhledem k jeho angažovanosti i v dalších organizacích (obec, domovská MAS, SMS ČR, ELARD, atd.). Očekával, že v rámci projektu bude zaměstnán

13 Strana 13/14 alespoň 1 nový spolupracovník, který by po jeho skončení mohl pracovat pro kancelář NS MAS. Navrhnul výběrové řízení na jednoho nového zaměstnance. Makovička konstatoval, že zástupci v projektu musí hájit zájmy NS MAS. Souhlasí s návrhem Pošmurného na zaměstnance do projektu Gruzie. Pošmurný navrhnul hlasování o výběrovém řízení na 0,5 úvazku na pozici projektový asistent na základě návrhu Floriana. Usnesení 9/4: Výbor NS MAS schvaluje výběrové řízení na 0,5 úvazku na pozici projektový asistent v projektu Gruzie. Pro: 3 Proti: 6 Zdržel se: 1 Neschváleno Pošmurný navrhnul hlasování o původním návrhu zaměstnat v projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku. Usnesení 10/4: Výbor NS MAS schvaluje zaměstnat na projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku. Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2 schváleno Usnesení 11/4: Výbor NS MAS schvaluje uzavření partnerské smlouvy s organizací Člověk v tísni, o.p.s. a pověřuje předsedu NS MAS podepsání smlouvy s organizací Člověk v tísni, o.p.s. na projekt Gruzie. Všichni pro 10. Různé Nominace do komise Oranžová stuha 2015 Pošmurný informoval o obdrženém požadavku na nominaci do komise Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku Pošmurný navrhnul do komise Františka Wintera. Usnesení 12/4: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Františka Wintera do komise Oranžová stuha 2015 jako zástupce za NS MAS. Všichni pro Makovička odešel (10 členů Výboru) Agrokomplex 2015 Pošmurný představil rozpočet na Agrokomplex 2015 v Nitře, který se bude konat v termínu srpna 2015 (NS MAS bude prezentovat za pomoci CSV) a vyzval k jeho schválení. Usnesení 13/4: Výbor NS MAS schvaluje předložený rozpočet na Agrokomplex Všichni pro Guthová odešla (9 členů Výboru)

14 Strana 14/14 Pošmurný doporučil, vzhledem k časové tísni, přesunutí bodu: Partnerské smlouvy a dohody na příští jednání Výboru NS MAS. Lahoda doplnil informaci, že Konference venkov se bude podle nových informací pořádat ve Zlínském kraji. Konference se bude konat ve Velehradě v polovině Listopadu. Konec jednání 15:05 Další jednání Výboru bude v pondělí 31. srpna v rámci Země Živitelky 2015 v Českých Budějovicích. Ověřil dne: Florian Kuthanová Zapsala: Veronika Foltýnová

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky.

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky. České Budějovice, 31. srpna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Petr Hienl Krajina srdce,z.s., Petr Kulíšek NAD ORLICÍ, o.p.s.) Hosté: Jan Fronc (člen Kontrolní komise MAS

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA Instituce Ministerstvo financí Hlasující členové: Jméno a příjmení Eva ANDEROVÁ pověřena zastupováním

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv.

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Zápis 1/2012 Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Hubert Zahájeno: Přítomní: 10:15 hodin dle prezenční listiny 14 MAS Středočeského

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Program (doplněný o aktuální body jednání):

Program (doplněný o aktuální body jednání): Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2012 od 9 00 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 24. březen 2015 Místo konání: obec Kozmice (sál Obecního hostince U krokodýla) Členská schůze byla svolána předsedou organizace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více