1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů"

Transkript

1 Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.), Olga Špiková (ČMSZP), Karel Hošek (KS MAS OK), Petr Revenda (MAS Moravský kras KS NS MAS Jihomoravského kraje), Miloslava Hrušková (MAS Moravská cesta, z.s.) 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:10 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval, že podklady pro jednání Výboru byly průběžně zpřístupněny na interním webu kam mají přístup členové Výboru po zadání hesla. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (9 z 13 členů Výboru) Ověřovatelé zápisu: Kuthanová, Florian 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: předseda NS MAS navrhnul doplnění do bodu Doplňkové aktivity Země živitelka 2015 a do Různého body Nominace do komise Oranžová stuha 2015, Agrokomplex 2015, Zpráva o realizaci projektu MZe a Partnerské smlouvy a dohody o spolupráci. Tajemnice prezentovala finální podobu programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 4. Systém pro zapojování NS MAS do projektů - co obecně od projektů očekáváme, kdo je odpovědný za výběr projektů, do kterých se zapojíme, kdo bude za projekty odpovědný a kdo je bude řídit 5. Systém pro monitorování projektů Statut Pracovních skupin - aktivity a kompetence PS 7. Monitorování médií a statistiky 8. Doplňkové aktivity - Země živitelka 2015 organizace, rozpočet - členská přihláška MAS Svatováclavsko, z.s. - REGIONTOUR doporučení projektu: UPOL tematický atlas pro MAS

2 Strana 2/14 - doporučení projektu: regionální značky zmapování a využití k podpoře lokálních ekonomik - smlouva SEAL databáze 9. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP Václav Pošmurný PRV Jan Florian OP Z Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist OP VVV Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková zástupců Pracovních skupin členů výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS 10. Různé - nominace do komise Oranžová stuha Agrokomplex zpráva o realizaci projektu MZe - partnerské smlouvy a dohody o spolupráci Přišel Kopecký (počet členů Výboru 10) Usnesení 1/4: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Všichni pro Přišel Charouzek, Lahoda (počet členů Výboru 12) 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/3: Výbor NS MAS schvaluje navázání bližší spolupráce s MŠMT a NIDV a pověřuje předsedu NS MAS přípravou partnerských smluv. Dojednává se termín osobní schůzky u paní Plitzové, ředitelky Národního institut dalšího vzdělávání (NIDV) s předsedou NS MAS a Markétou Pošíkovou, zástupkyní OP VVV. Smlouva o spolupráci mezi NIDV, MŠMT a NS MAS bude garantovat aktivity a zapojení jednotlivých partnerů směrem k místním akčním plánům ve vzdělávání (MAP). Usnesení 3/3: Výbor NS MAS schvaluje postup jmenování vedoucích pracovních skupin, kdy je vedoucí pracovní skupiny jmenován Výborem NS MAS. Usnesení 4/3: Výbor NS MAS schvaluje Statut pracovních skupin pro rok Usnesení 5/3: Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Bobrava, z.s. Bere na vědomí: Nebylo Dává za úkol:

3 Členům Výboru Strana 3/14 Úkol 2/3: Navrhnout řešení systému zapojování NS MAS do projektů a upřesnění podmínek zapojování. Zodpovědný: předseda, krajští zástupci připomínkují Splněno, viz bod 4. Úkol 3/3: Vyplnit krátký dotazník Čarkové, obsahující 5 stěžních témat, která trápí český venkov. Zodpovědný: Krajští zástupci Splněno, stěžejní aktivity byly vyjmuty z memorand s partnery za minulý rok. Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Ukončeno, MAS své změny nehlásí a jsou zjišťovány ze zveřejnění na rejstříku. Ostatním Úkol 1/3: Definovat kompetence a návrhy na zaměření práce současných pracovních skupin. Zodpovědný: vedoucí PS Splněno, definování kompetencí a návrhy na zaměření práce byly zaslány od PS Mezinárodní spolupráce a PS Vzdělávání. 4. Systém pro zapojování NS MAS do projektů Pošmurný informoval, že k příloze č. 1 Systém projektů NS MAS, zaslané všem členům Výboru k připomínkování, neměl nikdo písemné výhrady. Krist navrhl diskuzi, zda by neměla NS MAS do budoucna zpracovat vlastní strategii, plán práce, kde by byly uvedeny strategické cíle, témata, osy atd. Pošmurný reagoval, že projekty by měly odpovídat také zaměření pracovních skupin NS. Projekty, které mají být realizovány, musí být rozděleny na ty, které se budou týkat pouze chodu a kanceláře NS MAS a projekty na další doplňkové aktivity, aby tvořili jakousi nadstavbu na celkový chod NS MAS. Guthová doplnila, že základní vize směřování NS MAS je ve Stanovách, pracovní skupiny by měly mít svoje vize budoucnosti, další témata z EVP. Florian navrhnul v podkladovém materiálu k projektu upřesnit, kdo bude v projektu zaměstnaný. Pošmurný ještě vysvětlil požadavek na dostatečnou odbornost zaměstnanců, kdy by nemuselo být vyhlašováno výběrové řízení v případě, že by bylo známo obsazení již v rámci tvorby projektu (bude doplněno do dokumentu). Pošmurný navrhnul upřesnění časové posloupnosti s tím, že musí být projekt projednán minimálně na dvou Výborech minimálně na jednom jako bod programu, kde budou podány všechny potřebné informace, o projektu se bude diskutovat a popřípadě mohou být vytvořena závazná usnesení k projektům. Pošmurný vysvětlil, že druhá část dokumentu vlastní projekty jsou zaměřeny spíše na chod a kancelář NS MAS. Florian by upřesnil, kdo je garantem u projektů zaměřených za chod NS MAS. Finální podoba dokumentu systémového zapojení NS MAS do projektů bude zaslána členům Výboru po jednání. Pošmurný vyzval k odsouhlasení dokumentu včetně předložených změn. Usnesení 2/4: Výbor NS MAS schvaluje dokument Systém pro zapojování NS MAS do projektů. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 (Lahoda, Kopecký nepřítomni) Úkol 1/4: Zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro další činnost do roku Termín: do konce roku 2015

4 Zodpovědný: PS Program a vize Strana 4/14 5. Systém pro monitorování projektů Dufková vysvětlila, že na základě projektů spolupráce vznikla myšlenka možné databáze projektů, která by byla napojená např. na systém MMR. Pošmurný vysvětlil, že připravovaný monitorovací systém (MS 2014+) by měl umožňovat v rámci přístupu (webu) MAS všechny projekty realizované v územní působnosti MAS zobrazit v souhrnném výstupu s exportem do excelových tabulek, které umožní evaluovat SCLLD MAS. V současné době existují cca 4 systémy pro monitorování projektů vytvořené na úrovni MAS. Monitorovací systémy obecně jsou ale finančně dosti náročné. Florian informoval, že na platformě CLLD byly prezentovány print screeny MS Byly odsouhlaseny dva systémy, jeden pro ŘO a jeden pro žadatele. Do systému pro ŘO budou mít pravděpodobně částečný přístup i zástupci monitoracích výborů. Vanická doplnila, že při monitorování kapacity v území oslovili a odeslali ŘO seznam území a dostali seznam indikátorů a kompletní přehled projektů v excelovém souhrnu, tak se dá tento pozitivní přístup očekávat i v dalším období, což by byla ta nejlevnější varianta. Podobných výstupů pak lze využít pro tvorbu zobrazení dat na úrovni NS MAS s filtrem po MAS. Ondráčková upozornila, že hned nebude fungovat celý systém MS 2014+, bude základní kostra a další části se budou průběžně doplňovat. Další projednání tohoto bodu bylo přesunuto na období konce roku 2015, kdy budou první zkušenosti s MS Statut pracovních skupin Pošmurný informoval, že dorazily dva podklady pro jednání Výboru ze strany pracovních skupin a to PS Mezinárodní spolupráce a PS Vzdělávání. Charouzek představil obecné aktivity a pravomoci PS Mezinárodní spolupráce, jež jsou: Aktivity: podpora ELARD, ERP, PREPARE; přenášení metody LEADER na Balkán (Makedonie, BiH, Černá Hora, Chorvatsko); zavádění metody LEADER do Gruzie (kompletní zajištění a realizace projektu s Člověkem v tísni); získávání kontaktů na Ukrajině a po uklidnění situace, snaha aktivně se zde zapojit; podpora ELARD při tvorbě brožury příkladů dobré praxe ze zemí EU; skupina bude sledovat vývoj postupu v zavádění CLLD a multifondového financování v zemích EU; provázení zástupců MAS z jiných států po ČR a příprava jejich programů. Pravomoci: realizace PS MS svěřených aktivit (výše); kompletní realizace PS MS svěřených projektů; realizace PS MS svěřených úkolů ze strany Výboru. Makovička doplnil, že mu chybí zadání ze strany NS MAS a lobbing na národní úrovni. Pošmurný navrhnul doplnit lobbing na evropské úrovni do náplně práce PS. Florian se dotazoval na definici kompletní realizaci svěřených projektů. Charouzek vysvětlil, že se jedná o písemné stvrzení plnění zadaných úkolů a projektů. Makovička se dotazoval, zda by OP Přeshraniční spolupráce neměla mít na starosti PS Mezinárodní spolupráce.

5 Strana 5/14 Pošmurný vysvětlil, že NS MAS má v každém OP delegované své zástupce. NS MAS není zastoupena v MV OP přeshraničních spolupráce, protože naše zaslaná nominace nebyla ze strany MMR přijata a byla doporučena spolupráce s Asociací nevládních neziskových organizací (ANNO) jako zástupce NNO v těchto MV. Florian se dotazoval, zda by se dalo zjistit, jaké neziskové organizace jsou v MV OP přeshraniční spolupráce a přes ně se zapojit nebo jim nabídnout součinnost. Charouzek dá podnět pro zástupce PS Mezinárodní spolupráce, zda má některý člen zájem sledovat výzvy OP přeshraniční spolupráce. Pošmurný informoval na možnost vytvoření stálého zástupce NS MAS v Bruselu, který bude zastupovat český venkov, např. ve spolupráci s Asociací krajů. Je třeba diskutovat zájem, na kolik se to vyplatí, jaké zázemí je potřeba a jaká by byla ekonomická náročnost atd. a nechal téma otevřené pro další jednání Výboru. Úkol 2/4: Upravit aktivity a pravomoci PS Mezinárodní spolupráce, o návrhy členů Výboru, do finální podoby jako podklad ke schválení na další jednání Výboru. Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: PS Mezinárodní spolupráce Krist se dotazoval na partnerství s okolními zeměmi. Charouzek informoval, že na jednání PS se jednalo o seznamu kontaktů na zástupce sousedních zemí, bohužel se ale kontaktní osoby rychle mění a nedá se tak navázat spolupráce. Makovička informoval o jejich zkušenostech s Německem, které má velký zájem o spolupráci. Němci mají mantinely a to spolupracovat pouze na úrovni LEADER. Potenciál pro spolupráci na bázi LEADER je, ale nejsou nastavena pravidla jednotlivých států tak, aby měla spolupráce smysl. Přišel Šulák Úkol 3/4: Zjistit podrobnější informace o OP Přeshraniční spolupráce. Termín: ihned Zodpovědný: předseda Pošmurný navrhnul na vedoucího pracovní skupiny PS Mezinárodní spolupráce Charouzka. Charouzek přednesl za PS Mezinárodní spolupráce návrh jmenovat vedoucím Sršně. Usnesení 3/4: Výbor NS MAS jmenuje vedoucího PS Mezinárodní spolupráce Radima Sršně. Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 8 Neschváleno Usnesení 4/4: Výbor NS MAS jmenuje vedoucího PS Mezinárodní spolupráce Gustava Charouzka. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 5 Pošmurný přednesl návrhy činnosti PS Vzdělávání: sběr a analýza požadavků členů a pracovníků MAS souvisejících s problematikou vzdělávání na úrovni MAS; příprava podkladů pro přípravu vzdělávacích modulů pro členy a pracovníky MAS; hledání vhodných partnerů - realizátorů vzdělávacích modulů určených pro vzdělávání zaměstnanců a členů MAS; spolupráce s partnery z oblasti vzdělávání, zejména s VŠ na přípravě vzdělávacích modulů pro zaměstnance a členy MAS; sběr a vyhodnocování příčin problémů v oblasti vzdělávání na venkově; identifikace vzdělávacích potřeb venkovských území a hledání možností jejich řešení ve spolupráci s partnery z oblasti státní správy, samosprávy, VŠ atd.;

6 Strana 6/14 spolupráce s VŠ a dalšími relevantními partnery v oblasti transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do venkovské praxe. Ondráčkové a Doubnerové chybí v návrhu na činnost PS Vzdělávání informace o vztahu k MAP, které potřebují aktuálně všechny MAS. Florian navrhoval vytvořit novou pracovní skupinu k místním akčním plánům pod vedením Pošíkové. Krist informoval, že všechny navržené body činnosti vychází z OP VVV. Navrhnul vytvoření podskupin k PS Vzdělávání. Pošmurný vysvětlil, že PS Vzdělávání měla původně vzdělávat manažery MAS a předávat informace. Další témata jsou nadstavbové. Výbor musí přesně definovat, co požaduje od pracovní skupiny. Upozornil, že působení v pracovních skupinách je dobrovolné. Oproti tomu má NS MAS memoranda o spolupráci s VŠ, která se neplní. Makovička upozornil, že nemá smysl řešit PS Vzdělávání, když není přítomen její vedoucí. Dvořáková informovala, že MAS nemají exkluzivitu při tvorbě MAP. Ondráčková doplnila, že i když MAP nebudou zpracovávat MAS, měli by i přesto být součástí týmu tvorby MAP aby měli možnost hovořit za své území. Úkol 4/4: Pozvat vedoucího PS Vzdělávání Hienla na jednání Výboru NS MAS. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice Úkol 5/4: Ověřit možnosti vytvoření nové pracovní skupiny ke tvorbě MAP, kterou by mohla vést Pošíková. Termín: ihned Zodpovědný: předseda 7. Monitorování médií a statistiky Pošmurný informoval o podkladovém materiálu a nabídce společnosti Newton viz příloha č. 2 Cenová kalkulace Newton, ve které je pro příklad uveden průzkum klíčových slov MAS a místní akční skupina za posledních 7 let (7 300 článků) a skutečnost jakým způsobem se o nich psalo. Možný podklad pro statistiku NS MAS v oblasti PR a medializaci činnosti MAS, evaluaci animačních aktivit MAS apod. Řešení přístupu k mediálním zprávám v hloubce a šířce tiskovin, rádia a televize. Přístupy může mít každý člen výboru. Podklad nelze vytisknout a publikovat, ale anotace lze použít na webu NS MAS. Cena Kč měsíčně + platba za články nad 100 ks. Předseda navrhnul zakoupit statistiku za posledních 7 let, kde bude uvedeno, jak se psalo o MAS a pro následný systém směru publikování některých zpráv a ovlivňovaní, jak se píše nebo nepíše o MAS. Z předběžného monitoringu vychází, že o MAS se píše pozitivně. Charouzek se dotazoval, zda má NS MAS kapacitu na zpracování monitoringu médií o MAS, Pošmurný odpověděl, že tato činnost by připadla analytikovi NS MAS. Ondráčková se dotazovala, z čeho by se monitoring hradil. Pošmurný vysvětlil, že by byl monitoring médií hrazen z rozpočtu NS MAS s tím, že by se jednalo o konkrétní službu pro jednotlivé MAS, které by si ji samy nemohly dovolit. Florian by ještě podrobněji definoval, na co mohou být použity výstupy a s monitoringem médií souhlasí. Nejdříve požaduje vidět a projít licenční smlouvu. Pošmurný doplnil, že přenos licence na členy NS MAS není možný, popřípadě za jinou částku. Ondráčková informovala, že by se měl zvážit nákup této licence až s ohledem na názor MAS na VH NS MAS. Pošmurný pochopil z VH NS MAS, že MAS požadují více služeb od NS MAS, na které si sami nemohou dosáhnout. Dvořáková doplnila, že na základě její zkušenosti se jedná o zajímavou finanční nabídku. Pošmurný doplnil, že je také možné zjistit, který novinář a medium píše nejčastěji a MAS, což se dá v budoucnu využít pro potřeby NS MAS a také samotných MAS.

7 Strana 7/14 Úkol 6/4: Získat licenční smlouvu od společnosti Newton a bližší návrh praktického využití monitoringu tisku a připravit podklad pro další jednání Výboru, kde budou uvedeny podrobné podmínky spolupráce se společností Newton. Termín: ihned Zodpovědný: předseda Úkol 7/4: Projednat na krajské úrovni možnost využití monitoringu médií a statistik. Termín: ihned Zodpovědný: zástupci KS Špiková se dotazovala, jestli se změní cena, když se bude o MAS více psát. Pošmurný informoval, že je vždy nastavena hranice za určitou částku a nad hranici se platí za jednotlivé zprávy. Charouzek informoval, že EK monitoruje evropská media, která současně monitorují česká media. Zástupci ELARD v Bruselu už museli několikrát vysvětlovat europoslancům negativní české články. Monitoring je také dobrá zpětná vazba v případě, že by NS MAS chtěli poškozovat členové. Pošmurný navrhnul znovu projednat Monitoring médií a statistiky jako hlavní bod na dalším jednání Výboru. 8. Doplňkové aktivity Země živitelka 2015 Špiková představila informace viz příloha č. 3 Organizace ZŽ 2015 a č. 4 Rozpočet ZŽ Ke společné prezentaci v pavilonu se přihlásilo cca 40 MAS. Popsala rozložení pavilonu, kde bude, na rozdíl od předchozích let, uvnitř umístěno malé podium a dvě zázemí s aktivitami pro děti. Na Zemi živitelce budou přítomni také ministři Visegrádské čtyřky. Rozdělení MAS bude podle NUTS II. Výbor NS MAS se bude konat v 10:00. V pátek bude seminář MMR a SPOV dopoledne a odpoledne seminář k prvnímu kolu PRV, následně bude večer venkova. Usnesení 5/4: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet Země Živitelky Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Charouzek nepřítomen) MAS Svatováclavsko, z.s. Pošmurný informoval o zaslané přihlášce nové MAS Svatováclavsko, z.s. ze Středočeského kraje. Pošmurný jako zástupce kraje doporučil přijetí do NS MAS. Usnesení 6/4: Výbor NS MAS přijímá za svého člena MAS Svatováclavsko, z.s. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Charouzek nepřítomen) Doporučení projektu: UPOL tematický atlas pro MAS Pošmurný informoval o žádosti o doporučení pro výsledky grantového projektu v podobě tematického atlasu a map s odborným obsah pro využití při strategickém plánování rozvoje území na regionální úrovni Univerzity Palackého v Olomouci. Tuto žádost o doporučení projektu předseda NS MAS podepsal. Florian požádal o anotaci projektu UPOL. Úkol 8/4: Zaslat Výboru anotaci k projektu UPOL tematický atlas pro MAS. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice Doporučení projektu: regionální značky zmapování a využití k podpoře lokálních ekonomik Pošmurný informoval o žádosti o doporučení výzkumného projektu viz příloha č. 5 Regionální značky zmapování a využití k podpoře lokálních ekonomik reagující na aktuální situaci regionálních značek v České

8 Strana 8/14 republice předloženou firmou GaREP, spol. s r.o. Tuto žádost o doporučení projektu předseda NS MAS nepodepsal. Obecně bylo deklarováno, že podpora externím projektům bude poskytována pouze partnerům NS MAS u projektů, které mají vazbu na aktivity MAS. U ostatních projektů až po projednání Výborem. Smlouva SEAL databáze Špiková vysvětlila smlouvu se SEAL viz příloha č. 6 Smlouva mezi NS MAS a SEAL. NS MAS disponuje webovou databázi pro období vytvořenou v rámci projektu OPTP. Pro rok 2015 je plánováno rozšíření databáze (doplnit ji o další data se SZIF a nastavit ji, aby byla využitelná pro CLLD (standardizace, nový partneři atd.). v rámci projektu MZe. Na základě průzkumu byla vybrána firma SEAL a připravena smlouva na půl roku, kdy první část je rozvoj databáze a druhá je technická podpora. Pošmurný doplnil, že Špiková pracuje jako externí konzultant NS MAS a je placena na 0,2 úvazku z projektu Norských fondů. Ve zmíněném projektu MZe je zaměstnaný analytik NS MAS Jan Libosvár. Usnesení 7/4: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy mezi firmou SEAL, spol. s.r.o. a Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z.s. a zaplacením částky Kč s DPH ve dvou splátkách k a (rozvoj databáze MAS v projektu MZe). Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Charouzek nepřítomen) Regiontour 2016 Pošmurný navrhnul diskutovat působení NS MAS na akci Regiontour 2016 a doporučil se této akce v roce 2016 neúčastnit. Špiková navrhovala vlastní stánek s CSV nebo jinými venkovskými organizacemi. Krist navrhnul zvážit možnost účastnit se Urbis invest - mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech v Brně přes MMR. Pošmurný odložil rozhodnutí o působení NS MAS na Regiontour 2016 na další jednání Výboru. 9. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného jednání s Františkem Luklem předsedou Svazu měst a obcí ČR Jednání o spolupráci se SMO ČR a komorou obcí, společné aktivity směrem k venkovskému parlamentu Schůzka s Monikou Šikulovou zástupce organizace Člověk v tísni Jednání o vzájemné spolupráci a upřesnění informací k projektu Gruzie region Kazbegi. Diskuze nad zaměstnanci v projektu za NS MAS společně s dalšími členy Výboru. Zpráva místopředsedy Floriana Florian informoval, že všechny zaslané připomínky byly zapracovány do MPIN a nyní se finalizují poslední aktualizace. Největší problém v MPIN byl s definicí FICHE (v budoucnu možný nový název v MPIN opatření CLLD). Harmonogram pro maximální hodnocení strategií CLLD vychází na 7 měsíců (131 pracovních dnů). Schválená finální verze MPIN bude zaslána všem MAS a bude zveřejněna na webu NS MAS, jakmile ji NS MAS obdrží. Zpráva místopředsedy Krista Krist poděkoval za spolupráci při zajištění míst konání seminářů resilience a informoval, že už probíhají konzultace strategií MAS. Zpráva prezidenta ELARD Sršně

9 Sršeň zaslal elektronickou zprávu s informacemi viz příloha č. 7 Zpráva prezidenta ELARD. Strana 9/14 Členů řídících / monitorovacích výborů OP IROP Václav Pošmurný Monitorovací Výbor IROP, přítomen Florian jako člen MV Termíny vyhlašování výzev IROP, výzva na SCLLD bude vyhlášena s předkládáním od Výzva na 4. 2 (režie MAS) bude vyhlášena v září s předkládáním od října. Znovu zopakoval termíny v přijatelnosti nákladů Mzdové náklady jsou přijatelné od Ostatní režijní náklad dle pravidel (nejsem zatím známy) od změna oproti zveřejněným FAQ IROP. Florian navázal na Pošmurného a IROP. Zápis z MV IROP bude přístupný na webu NS MAS v zalogované části pro členy NS MAS. Na MV se pokoušeli o schválení kritérií přijatelnosti k jednotlivým výzvám vyhlašovaným napřímo. Kritéria nedostatečně projednána napříč jednotlivými partnery (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví). Na závěr jednání byla schválena preferenční kritéria pro dvě výzvy, které budou schváleny v blízkých měsících. Ostatní se bude projednávat na mimořádném MV IROP v září. Florian vysvětlil systém hodnocení IROP, kdy ŘO nechtějí kvalitativní kritéria, která by musela posuzovat speciální hodnotící komise. Pro většinu opatření se budou používat pouze kritéria přijatelnosti. Jedním s kritérii přijatelnosti bude ekonomická analýza CBA, kde se bude počítat poměr nákladů vůči výstupům efektivita a potřebnost. Krist upozornil, že v případě ekonomické analýzy CBA není jednoduché realizovat malé venkovské projekty. Pošmurný doplnil, že CBA analýzy budou požadovány u projektů nad 5 mil. Kč. pravidla implementace ve všech OP Jan Florian Florian informoval o platformě CLLD, na které vznikl námět na dotazník rozeslaný MAS viz příloha č. 8. Výsledky dotazníku k (na webu je zveřejněna finální verze dotazníku). Na platformě se jednalo o klíčových projektech, které MAS realizuje ze své vlastní alokace. Hrušková se dotazovala, zda pojem klíčové projekty v dotazníku, MAS správně pochopily. Pošmurný informoval, že v nařízení je uvedeno, že MAS může realizovat projekt v rámci své strategie CLLD a to pouze v případě, že projekt má logiku, aby ho realizovala MAS (MAS je jediný subjekt, kdo je schopný projekt realizovat, přidaná hodnota pro MAS; pilot, který je možný potom na další subjekt přenést). Jedná se o klíčové projekty MAS, v rámci jejího programového rámce. Krist uvedl příklad s regionální značkou na území MAS, kdy je MAS logický a jediný možný žadatel. Pošmurný reagoval, že pokud to má MAS dostatečně popsáno v SCLLD, tak to lze považovat za klíčový projekt. Florian popsal dotazník, kde zkoušel reakci MAS na podporu de minimis. Pro MAS nepřijatelné, aby hrazené náklady 4.2 byly v de minimis, protože pak nemají další možnost čerpání projektů. Kopecký odpověděl, že pokud to jinak nepůjde, tak přes de minimis se bude muset. Pošmurný upozornil, že de minimis není uzpůsobeno pro Českou republiku. Žadatel musí splnit 4 kritéria, z toho čtvrté zakládá porušení hospodářské soutěže mezi státy evropské unie. Diskuze k roli kompetencí MAS a co vlastně musí v rámci konzultací MAS dělat dle průzkumu Floriana se MAS chtějí vždy vyjádřit ke krokům žadatele. Hošek odešel Pošmurný doplnil informace k alokacím a financováním MAS. Tabulka alokací je finalizována i za OP Z, Dvořáková vysvětlí kritéria. Číslo 80 je překonáno. Finální tabulka bude zaslána všem MAS a zveřejněna na webu NS MAS. V rámci OP Z je disponibilní alokace pro více než 150 MAS.

10 Strana 10/14 Vanická se dotazovala na pojem schválení strategie CLLD, zda se jedná o vystavení potvrzení, že strategie splnila přijatelnost od MMR nebo u vlastnictví všech pozitivních posudků od jednotlivých OP programů. Pošmurný odpověděl, že strategie je schválená v okamžiku podpisu memoranda - smlouvy o realizaci strategie CLLD. Vanická se dotazovala, že MAS jako kritérium přijatelnosti musí garantovat splnění standardů. Např. v případě nultého chybníku, kde se pak dodatečné změny hlásí, jak se bude ověřovat splnění majetkové propojenosti. Florian odpověděl, že toto bude řešit SZIF. Pošmurný informoval, že další informace se MAS dozví na seminářích pořádaných MMR ve spolupráci NS MAS 29.7 v Praze a Olomouc (dva účastníci za MAS). Na semináři zazní obecná pochybení od těch, kteří prošli nezávislým hodnocením SCLLD. Účastníci 2 kola budou mít osobní konzultace. NS MAS navrhla v rámci spolupráce s MMR uzavřít smlouvu o nezávislém hodnocení 3. kola SCLLD, kde by byly na DPP zaměstnáni 3 odborníci. Cíl MMR pro kola hodnocení je, aby neformálně zhodnotili všechny tvořené SCLLD. Evaluátory na DPP budou nejspíše ti samí experti, kteří hodnotili SCLLD doposud Voborník, Daňková a Veselský. Poslední termín pro odevzdání SCLLD ke konzultaci bude Pošmurný informoval, že největší problém ve SCLLD je definice komunitního projednání. Některé MAS mají uvedeno jako projednávání v území pouze dotazníkové šetření. Pošmurný vyzval ke schválení navržené smlouvy od MMR. Usnesení 8/4: Výbor NS MAS schvaluje uzavřít smlouvu na evaluaci tvorby SCLLD s Ministerstvem pro místní rozvoj a následně uzavřít DPP s experty na hodnocení strategií CLLD. Všichni pro OP Z Markéta Dvořáková Výběr MAS, které mohou implementovat OP Z je nyní zaměřena více na plošné pokrytí ČR oproti koncentraci. Nová tabulka MAS je rozdělena na MAS s alokací nad 10 mil. Kč, které implementují. Druhá část MAS může navýšit programový rámec, aby dosáhli na 10 mil. Kč. A nakonec MAS, které mají dva negativní jevy v území a ty mohou implementovat, i když nedosáhnout 10 mil. Kč. MAS se mohou rozhodnout, jestli chtějí čerpat či nikoliv. Alokace na nepodpořené bude použita na finanční rezervu pro ostatní MAS. Tabulka bude rozeslána MAS okamžitě po obdržení od MPSV. MPSV připravuje indikativní výčet aktivit. Aktivity budou specifikovány zvlášť pro oblast sociálních služeb, zaměstnanosti, prorodinných opatření a sociálního podnikání. MAS budou moci podporovat pouze environmentální sociální podniky, které podporují lokální zaměstnanost, nemusí zaměstnat osoby z cílových skupin a měli by mít pozitivní vliv na životní prostředí. Upřesňující metodika bude poslána. Kopecký se dotazoval, jakým způsobem MAS ovlivní zmiňované navýšení o 30 %. Dvořáková reagovala, že každá MAS si musí v programovém rámci nastavit souhrn aktivit. Apelovala na solidárnost mezi MAS. Ve strategiích u klíčových projektů musí být definováno, proč má mít projekt právě MAS, jakým způsobem je to potřebné. Bude požadavek na odborné hodnocení projektů, kdy MAS bude muset zajistit odborníka na danou problematiku (nezaměstnanost, sociální služby). Může předcházet jednání výběrové komise nebo může být uskutečněno přímo na výběrové komisi. Další informace budou na seminářích MMR. MPSV zadalo podmínku, že v SCLLD musí být definováno v případě koordinovaného přístupu sociálně vyloučených lokalit (KPSVL) v území MAS rozdělení KPSVL místně, prostřednictvím cílových skupin a realizovaných aktivit. Např. na Jesenicku problém, protože KPSVL realizováno na území celé MAS. Podle ASZ se musejí MAS aktivitě ASZ přizpůsobit. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je 25 jasných lokalit, 45 není zatím určeno. ASZ má neomezený rozpočet na rozdíl od MAS při realizaci jejich strategií CLLD pro dané aktivity. Vyjednává se, aby na základě centrálního memoranda NS MAS a ASZ, které definuje výstupy tam, kde už MAS

11 Strana 11/14 projektují, aby lokality KPSVL museli tvořit aktivity s ohledem na SCLLD MAS. Bude se to přenášet do dílčích memorand mezi MAS a ASZ tam, kde se bude to KPSVL realizovat. Je spíše preferováno, aby KPSVL bylo realizováno na území mikroregionu. Pošmurný navrhnul v rámci Země živitelky konzultace OP Z a místních akčních plánů po celý 1 den. Úkol 9/4: Dojednat s Markétou Dvořákovou a Markétou Pošíkovou celodenní konzultaci problematiky OP Z a MAP na Zemi Živitelce Termín: ihned Zodpovědný: předseda OP ŽP Jiří Krist Jednání MV OP ŽP - detaily v rámci SCLLD v MŽP. Krist informoval, že bude povinnost mít ve výběrové komisi odborníka na danou problematiku. Budou platit standardy - technologické postupy na likvidaci dvou uznatelných druhů křídlatky a bolševníku. Budou platit technické a ekologické standardy na výsadbu stromů. Odkaz na portál mapy/nature.cz jako tematický podklad od agentury AOPK. Klíčové projekty - samostatné výzvy na klíčové projekty MAS v rámci CLLD v OP ŽP na projekty primárně mezi 1-3 mil. Kč, v rámci samostatné výzvy nebude soutěž, ale pouze věcné hodnocení. U projektů nad 3 mil. Kč je alokace primárně zaměřená na klíčový projekt, mohou použít dva způsoby a to věcné hodnocení nebo rozdělit projekt v území na jednotlivé potenciální žadatele. Revenda informoval, že na Jižní Moravě vzniká projekt 1 milion stromů na Jižní Moravu. Krist doplnil, že na území MAS Moravskoslezského kraje vzniká projekt na likvidaci invazivních druhů na kompletních povodích dvou řek. Projekt chtějí předložit z individuální výzvy 3 až 4 MAS. Krist informoval, že na webu OP ŽP je schválena příručka a bodovací kritéria, která půjdou do prvních výzev. Je vymyšlen systém na kotlíkové dotace, příjemcem grantového schématu jsou kraje. Příručka obsahuje novinky např. stropy na typy opatření, které generují větší úsporu. Hrušková se dotazovala, kdy budou technické a ekologické standardy pro výsadbu stromů. Krist odkázal na příslušné krajské pracoviště AOPK, kteří mají zároveň i výsledky mapování invazivních druhů. PRV Jan Florian Florian informoval o MV PRV, kdy při předkládání žádosti musí být již znám dodavatel. V SC 3.3 Územní plány a studie má být žadatel ORP. NA MV se schvalovala se preferenční kritéria pro většinu opatření PRV. Proběhly pracovní schůzky se zástupci SZIF a MZe ohledně přípravy metodiky pro tvorbu FICHI, která by měla pomoci implementovat nařízení do FICHI. Členové pracovní skupiny PRV (Jagriková, Usvald, MAS Rokytná, Florian, Bitnerová, Zemanová) diskutují, co lze nebo nelze v opatření. Špiková informovala, že byla zveřejněna tisková zpráva PGRLF, která může zahrnout obce v podpůrných aktivitách, což může pomoci obcím při získávání úvěrů, doplnění dotací. Florian uvedl, že na základě článku 35 Spolupráce mezi žadateli navzájem, se snaží vydiskutovat pojem krátké potravinové řetězce. Ministerstvo je přístupné k ústupkům ve fázi obecné metodiky. Poté budou následovat workshopy a pravidla k finalizaci metodiky. Projekty spolupráce mají sporný bod, jestli se mají povolit investice MAS. Nechtějí, aby MAS spravovala návsi obcí a dětská hřiště. MAS by mohla provozovat centrum v objektu, který patří obci (zemědělská poradna, informační centrum, kulturní prostor, atd.) Dufková se dotazovala na standardizaci MAS. Několik MAS dostalo potvrzení standardizace telefonicky, žádná MAS nemá oficiálně certifikát o standardizaci.

12 Strana 12/14 Florian vysvětlil, že SZIF nestíhá termíny. Aktuálně bylo možné doplňovat žádosti do Nyní SZIF termín doplňování žádostí posunul do Pokud bude návrh schválen, bude možnost doplňování posunuta až do konce roku. Pokud některá z MAS má termín do a chce prodloužit termín pro doplnění žádosti, musí poslat na SZIF požadavek o prodloužení termínu formou doplnění žádosti o standardizaci, a to tak, že na Portálu farmáře do Jiné přílohy připojí žádost o posun (stačí word dokument). Na základě této žádosti bude MAS vydána nová Žádost o doplnění. Dufková připomenula, že měla být zveřejněna tisková zpráva SZIF do k termínům standardizace, která dosud nevyšla. Florian vysvětlil, že SZIF nemá momentálně dostatečnou personální kapacitu na zpracování žádostí o standardizaci MAS. Pošmurný informoval, že nedodržování lhůt bylo konzultováno s ŘO SZIF, MAS potřebují získat jakékoliv informace a proto tlačí sami za sebe na SZIF. V případě dotazů, na standardizaci MAS do kanceláře NS MAS, zasílá Foltýnová kontaktní údaje na osoby, které mají kontrolu standardizace na starosti. Aktuální informace je, že cca 10 MAS má neoficiálně pouze telefonicky potvrzenou standardizaci nultý chybník. Tyto MAS dostaly vyrozumění, že už jsou bez chyb. Kopecký se dotazoval na PRV, zda existuje taxativní výčet opatření CLLD, které budou v PRV. Florian metodika je formulována tak, že ke každému opatření je vysvětlení, co je v něm možné. OP PIK Olga Ondráčková Aktuálně nejsou žádné nové informace k OP PIK. Není garantováno, že další výzva bude vyhlášena pro celou ČR. OP VVV Kuthanová předala informace za Pošíkovou se konal MV OP VVV, kde za NS MAS zazněly připomínky ke kritériím přijatelnosti a doplnění o podíl finančního plnění, které se může rozdělit na případného partnera. Dále bylo připomínkováno, mylně uvedené kritérium zařazení 75% škol, které jsou přímo zřizovány ORP, z čehož vyplývalo, že žadateli mohou být pouze ORP. Byl schválen harmonogram výzev. Výzva má být vyhlášena Sběr žádostí bude probíhat v srpnu a ukončení v listopadu U metodiky MAP bylo připomínkováno, že MAS nejsou partnery řídících výborů. Není nutné, aby ve všech MAP byli i zástupci ITI a IPRU, když to není na jejich území. Krist se dotazoval, jak dlouho se čeká na zpracování MAP. Kuthanová reagovala, že to není závislé na čerpání finančních prostředků. Indikativní seznam vznikat nebude. Jakmile bude schválen žadatel na MAP, tak školy mohou začít čerpat. Pracovních skupin PS Mezinárodní spolupráce Charouzek informoval o projektu Gruzie viz příloha č. 9 Popis projektu Gruzie. V letošním roce se bude realizovat zakládání MAS, proběhnou jednání s místními zástupci VS, SS, PO, aktivní získávání partnerů, vytvoření funkční MAS. Celkový rozpočet na 2,5 let. Projekt již začal 1. července, kdy zástupci Člověka v tísni (PIN) už pracují v Gruzii. Výstupem projektu má být založená funkční MAS, která vytvoří strategii. Dalším cílem je vytvoření sítě MAS v regionu Kazbegi. Pošmurný, na základě předchozích jednání, jmenoval na pozice do projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku. Rozdělení činností je podrobněji uvedeno v popisu projektu. Florian je pro transparentní výběr zaměstnanců, nevidí v projektu potenciál dalšího přínosu, např. výchova dalšího zaměstnance pro NS MAS. Dotazoval se na časové kapacity Sršně vzhledem k jeho angažovanosti i v dalších organizacích (obec, domovská MAS, SMS ČR, ELARD, atd.). Očekával, že v rámci projektu bude zaměstnán

13 Strana 13/14 alespoň 1 nový spolupracovník, který by po jeho skončení mohl pracovat pro kancelář NS MAS. Navrhnul výběrové řízení na jednoho nového zaměstnance. Makovička konstatoval, že zástupci v projektu musí hájit zájmy NS MAS. Souhlasí s návrhem Pošmurného na zaměstnance do projektu Gruzie. Pošmurný navrhnul hlasování o výběrovém řízení na 0,5 úvazku na pozici projektový asistent na základě návrhu Floriana. Usnesení 9/4: Výbor NS MAS schvaluje výběrové řízení na 0,5 úvazku na pozici projektový asistent v projektu Gruzie. Pro: 3 Proti: 6 Zdržel se: 1 Neschváleno Pošmurný navrhnul hlasování o původním návrhu zaměstnat v projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku. Usnesení 10/4: Výbor NS MAS schvaluje zaměstnat na projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku. Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2 schváleno Usnesení 11/4: Výbor NS MAS schvaluje uzavření partnerské smlouvy s organizací Člověk v tísni, o.p.s. a pověřuje předsedu NS MAS podepsání smlouvy s organizací Člověk v tísni, o.p.s. na projekt Gruzie. Všichni pro 10. Různé Nominace do komise Oranžová stuha 2015 Pošmurný informoval o obdrženém požadavku na nominaci do komise Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku Pošmurný navrhnul do komise Františka Wintera. Usnesení 12/4: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Františka Wintera do komise Oranžová stuha 2015 jako zástupce za NS MAS. Všichni pro Makovička odešel (10 členů Výboru) Agrokomplex 2015 Pošmurný představil rozpočet na Agrokomplex 2015 v Nitře, který se bude konat v termínu srpna 2015 (NS MAS bude prezentovat za pomoci CSV) a vyzval k jeho schválení. Usnesení 13/4: Výbor NS MAS schvaluje předložený rozpočet na Agrokomplex Všichni pro Guthová odešla (9 členů Výboru)

14 Strana 14/14 Pošmurný doporučil, vzhledem k časové tísni, přesunutí bodu: Partnerské smlouvy a dohody na příští jednání Výboru NS MAS. Lahoda doplnil informaci, že Konference venkov se bude podle nových informací pořádat ve Zlínském kraji. Konference se bude konat ve Velehradě v polovině Listopadu. Konec jednání 15:05 Další jednání Výboru bude v pondělí 31. srpna v rámci Země Živitelky 2015 v Českých Budějovicích. Ověřil dne: Florian Kuthanová Zapsala: Veronika Foltýnová

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky.

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky. České Budějovice, 31. srpna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Petr Hienl Krajina srdce,z.s., Petr Kulíšek NAD ORLICÍ, o.p.s.) Hosté: Jan Fronc (člen Kontrolní komise MAS

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Místo konání: Městský úřad Žamberk Dne: 2. 3. 2015 Účastníci: Mgr. Jiří Hlava PhDr. Petra Novotná Mgr. Vratislav Šembera PhDr. Zuzana Pecháčková Mgr. Kristýna Odvárková

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany Zápis ze zasedání správní rady konané dne 4. 5. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Setkání správní

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová

PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová PRV 2014-2020 reagovala Lucie Krumpholcová Jaká mohou být témata k projektům spolupráce, specifikace příkladového projektu? Podmínky pro projekty spolupráce ještě nejsou konkrétně nastaveny, plánovalo

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 9. listopadu 2012 v 10:00 h 14:00 h Místo Chotilsko, MAS Brdy Vltava, Chotilské muzeum Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy prezenční listina 23 osob,

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS

Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS Přítomni: Filip Konečný, Ski klub Hranice Marcela Tomášová, MR Hranicko Jaroslav Šindler, Obec Partutovice Jana Černá,

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. České Budějovice, 2. září 2013 Zápis ze 49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 2. září 2013 Místo Výstaviště České Budějovice (pavilon Z) Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Helena Hanoldová (SZIF),

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 1 OBSAH Úvod 1. Popis řízení včetně řídící a realizační

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 8. prosince 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů Výboru, 1 náhradník (Bohumír Jasanský MAS České středohoří, z.s.) Hosté: Tomáš Novák MAS Třeboňsko o.p.s., Milan Oliva Region Pošembeří

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava. plnění usnesení a úkolů

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava. plnění usnesení a úkolů Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava 1. Zahájení jednání a kontrola k plnění usnesení a úkolů Přítomni: dle prezenční

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program školení 1) 9:45-10:00 Registrace účastníků 2) Informace

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Datum konání: 10. září 2015 od 10:30 hod Místo konání: Jednání řídil: Zapsala: Klášter minoritů sv. Jakuba sál Jana

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 24. březen 2015 Místo konání: obec Kozmice (sál Obecního hostince U krokodýla) Členská schůze byla svolána předsedou organizace

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016.

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), ZUŠ

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 22.05.2013 Místo konání : Předklášteří Doba jednání : 15.00 17.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné hromady MAS

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více