ŘÍJEN ROKU Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN ROKU 2013. Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti)"

Transkript

1 ŘÍJEN ROKU 2013 Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti)

2 OBSAH / ANKETA / TIRÁŽ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Obsah Anketa o budově školy... 2 Ze zasedání obecního zastupitelstva... 3 Ukázka z kroniky Žitovlic... 4 Přepis z Pojedské kroniky... 6 Povodně 2013 (fotoreportáž)... 7 Obecní úřad informuje... 8 Z výstavby dětského hřiště (fotoreportáž)... 8 Výlov Pojedského rybníku (fotoreportáž, V. Valenta) předvolebních slibů (podle Rudy)... 9 MO ČRS Rožďalovice: Historie rybníkářství na Rožďalovicku (J. Nožička) Myslivecké sdružení: Zamyšlení (V. Kaňka) Stotřicet let už pochodují naši hasiči napříč historií našich obcí (B. Křížová) Fotbalové léto a úspěšná podzimní část soutěže Turnaj v malé kopané Cesta z města... aneb kráva sněla jablko (rozhovor) Zprávičky: Žiwell 2013, Golfové úspěchy Martina Malého, TVŽ Galerie Pojedy: Čokovoko, Adventní setkání Galerie Pojedy: Podzimní koncert Anketa o budově školy Zastupitelstvo obce předkládá občanům Žitovlic a Pojed anketu, která se týká budovy bývalé školy, nyní Obecního úřadu. Hlavním cílem je získat Vaše názory na její další možný provoz či existenci. Historie této budovy sahá do konce devatenáctého století a je spojena se školní výukou, což mnozí z Vás mohou sami potvrdit. Tomu odpovídá její stavební charakter a technický stav. V současné době je zde jednou týdně otevřena kancelář Obecního úřadu, koná se zde Valná hromada SDH Žitovlice - Pojedy, Dětský maškarní bál a Vesnická zábava. Ukončení školní docházky, nešetrné zbudování skladu CO a nedostatek fi nančních prostředků se negativně projevil na využití a investicích do budovy školy. K tomu musíme připočítat nevyhovující podloží a částečně pískovcové zdivo. Místnosti jsou s vysokými stropy, okna sice,,špaletová, ale v horním patře před totálním rozpadem. Při každém malování jsou popraskané omítky vyspraveny, ale po několika měsících praskají z důvodu jílovitého podloží znovu, topení je samozřejmě,,lokální. Nutno dodat, že v posledních více jak dvaceti letech, byla zhotovena nová střecha, v přízemí a částečně v patře zrekonstruovány rozvody elektrické energie, vody, odpady a zbudována nová odpadní jímka. Víme, že škola není na spadnutí a může ještě přežívat, čas je ale neúprosný a budova vyžaduje a bude vyžadovat další opravy. Obecní zastupitelstvo proto na svých zasedáních tuto situaci opakovaně řešilo. Starosta obce zadal poptávky na jednotlivé stavebně technické úkony a jen vnější kabát (přeložení střechy, nové svody, okna a dveře, oprava říms, podřezání a fasáda) by vyšel minimálně na 2,0 až 2,3 mil. korun. Oprava interiéru záleží na způsobu využití budovy, která je komplikována nutností snížit stropy při zachování velikosti oken tak, aby se nezměnil její vzhled. Částka na opravu se nebude nijak lišit od předchozí. Investicemi do rekonstrukce budovy však bude nutné zastavit vše ostatní. Sami jsme si pokládali otázku, zda při našem rozpočtu na to máme? Neměli bychom spíše investovat do nákupu nebo opravy jiné budovy a s tím řešit kancelář OÚ, místnost pro schůzovní činnost a provozování prodeje potravin? Máme hledat nájemce či kupce pro tuto budovu? Rozhodli jsme se proto, sestavit několik otázek pro seznámení se s Vašimi názory. Žádáme Vás tímto o vyplnění anketního lístku a doufáme, že se ankety účastní zástupci všech generací, protože řešení tohoto problému ovlivní fungování obecního rozpočtu na několik let dopředu. Ing. Josef Kříž starosta obce Anketní otázky: 1. Myslíte si, že má budova pro obec dostatečné využití? 2. Má smysl do budovy investovat peníze z rozpočtu obce? 3. Souhlasili by jste s případným vstupem investora se svým projektem? 4. Souhlasili by jste s případným odprodejem? Tiráž Zvoničky ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice Pojedy, říjen Vydala obec Žitovlice Pojedy. Redakce: Josef Kříž, Martin Dohnal. Kontakt na redakci: Tisk: Janova dílna Nymburk. Grafi cká úprava: M. S. Dohnal. Obálka: Vejdi a zamysli se (kresba, M. S. Dohnal). Náklad 200 ks. Neprodejné Žitovlice Pojedy, všechna práva vyhrazena. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Projednávala se Smlouva o dodání a šéfmontáži výrobků, herních prvků a jejich kombinaci č mezi obcí Žitovlice a společností Tomovy parky s.r.o. Karlovice, Radvánovice 11 2) Dne byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj Nymburk žádost o zápisu pozemků, týkající se přídělů z roku 1947.Katastrální úřad žádost přezkoumal a zjistil nedostatky, které je třeba do 30 dnů odstranit. 3) Obecní zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na výměnu dřevěných prvků, laviček a stolů v areálu SK Sokol Žitovlice-Pojedy. 4) Starosta obce se zúčastnil jednání možnosti odvodu splaškové vody z ČOV Školícího střediska J.A.Komenského. Starosta upozornil investora, že i přes odsouhlasené stanovisko životního prostředí k napojení ČOV do přívodu vody z Žitovlického rybníka do nádrže k tomuto vyjadřujeme nesouhlas. Investor se stanoviskem Obce souhlasil. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Starosta obce pořádal Katastrální úřad Nymburk o prodloužení lhůty k opravě podání ze dne , protože v zákonné lhůtě nejsme schopni odstranit nedostatky, které jsou uvedeny v dopise po sp.zn. Z-3663/ ) Oprava zpevněných ploch - kolmé stání u hřbitova za cenu ,- Kč - komunikace na parcely za cenu ,77 Kč 3) Na obecním úřadě proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2012, která nezjistila žádné závady. 4) Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo účetní závěrku na rok Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo žádost SK Sokol Žitovlice o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů Turnaje v malé kopané, který se měl konat dne na místním fotbalovém hřišti. Obecní zastupitelstvo schválilo částku ve výši 1 500,- Kč. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo žádost SK Sokol Žitovlice o fi nanční příspěvek na Dětský den.obecní zastupitelstvo schválilo částku ve výši 3 000,- Kč 3) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o dovybavení Obce prostředky proti povodním /zakoupení cca 100 ks pytlů, výroby nasýpačky písku a plovoucího čerpadla/. 4) U místního hřbitova bylo dokončeno parkoviště. 5) Obecní zastupitelstvo projednávalo Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia a dále Návrh rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2013 RTB a Návrh rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2013 RTB. 6) Obecní zastupitelstvo projednávalo závěrečný účet s výhradami. 7) Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pojistit Dětské hřiště (cca 1 500,- Kč ročně). 8) Starosta obce jednal s fi rmou Tomovy parky o možnosti provedení revize Dětského hřiště v příštím roce. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo Smlouvu o výpůjčce č. 23/2013 mezi obcí Žitovlice a společností Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk 2) Městský úřad Rožďalovice, stavební úřad posoudil záměr na umístění stavby: žumpa a domovní rozvody kanalizace na pozemku p.č. st. 37/1 a p.č. st. 37/2 u rodinného domu č.p. 31 a na základě tohoto posouzení vydává územní souhlas. 3) Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že si nechá udělat nabídku od fi rmy Černoch a syn na přeložení střechy školy. Dále počkáme na vypsání dotačních titulů, případně odsuneme rekonstrukci budovy na příští rok. 4) Obecní zastupitelstvo bude jednat s panem Růžičkou o případné koupi jeho nemovitostí. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Státní pozemkový fond Praha 3, pobočka Nymburk nám zaslalo k připomínkování Návrh Komplexní pozemkové úpravy Doubravany. Projednávání návrhu se uskuteční dne v budově obecní knihovny v Doubravanech. 2) Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí posoudil ve správním řízení návrh manželů Tomáše a Michaly Kurkových a vydal Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a dále vydal Stavební povolení na stavbu domovní čističky odpadních vod a vsakovacího drénu. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Pan Róza upozornil obecní zastupitelstvo na špatné odvodnění cesty průchod z návsi v Pojedech k Bažantnici. Obecní zastupitelstvo ve složení Ing. Kříž, p. Kaňka a p. Staníček provedou místní šetření. 2) P. Brtek, Žitovlice 58 má zájem o vybudování vodovodní přípojky. Starosta obce kontaktuje fi rmu VaK Nymburk a domluví schůzku mezi zástupcem fi rmy a panem Brtkem, na které se projednají možnosti vybudování vodovodní přípojky. 3) S. Vondráková požádala obecní zastupitelstvo o možnost umístit vysílač na internet na budovu obecního úřadu. Obecní zastupitelstvo umístění schválilo za poplatek 500,- Kč ročně. 4) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vyčištění pozemku obecní zahrady a dále o prořezávce stromů v Šutráku. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Starosta obce informoval obecní zastupitelstvo o Pozemkových úpravách v Doubravanech. Lokalita Šutrák bude obecní. 2) Obec Žitovlice se přihlásila k žádosti o dotace na výsadbu jednostranné aleje kolem nádrže. 3) Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pokácení ořechu na návsi v Pojedech. 4) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o opravě střechy na obecním úřadě. 5) Starosta obce určil pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 čtyřčlennou volební komisi. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) SZIF Praha nám uvolnill dotaci na dětské hřiště ve výši Kč. 2) Starosta obce kontaktoval fi rmu na elektronickou kauci ohledně odběru elektrické energie. 3) Mobilní linka na obecním úřadě končí nám Rámcová dohoda o podmínkách poskytování služeb se společností O2. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že smlouvu již neprodlouží. 4) Manželé Antošovi a starosta obce Žitovlice podepsali kupní smlouvu o prodeji pozemku. 5) Obecní zastupitelstvo se dohodlo na nezávazném referendu o budoucnosti budovy obecního úřadu. 2 3

3 UKÁZKA Z KRONIKY ŽITOVLIC UKÁZKA Z KRONIKY ŽITOVLIC 4 5

4 PŘEPIS Z POJEDSKÉ KRONIKY POVODNĚ Rok tento začíná suchým počasím, zima jest úplně bez sněhu a nasucho zamrzlo, tak že rolníci mají obavu o vymrznutí ozimu. Dne 10. ledna začíná padat sníh. Dne 23. ledna konala se v obecním hostinci v Žitovlicích vyvlastňovací komise (Ediktalní řízení) za přítomnosti komisaře a inženýra c.k. hejtmanství a inženýra zemědělské rady Boleslava Trojana. Následkem dvou předcházejících neúrodných roků byl rok 1902 dosti úrodný a následkem dostatku píce stoupla cena dobytka tak, že se hladový dobytek na trhu prodával za 4 kr 1 metrák a krmný dobytek až přes 80 K. Obilí bylo dostatek, a však ceny klesly, pšenice 1m q za 15 K,žito za 13 K,ječmen 12 K, oves též za 12K 1 q. nejdražší bylo jetelové semeno, a sice 1 cent q červeného až za 160K. Jarní setba následkem sucha a bez sněhu brzo započala, a sice již okolo 10. března se úplně pěkně v poli pracovalo tak, že do konce března, který byl celý suchý a bez deště, byly práce polní skoro skončený, vyjma řepy a brambor. Začátek dubna začal deštivý, tak že do svátků, které na 12. dubna připadly, se nemohlo v polích skrze deště pracovat. V poloze u Hájku provedena drenáž a do 15.dubna skončena. Celkový rozpočet na toto odvodnění byl vypočten na? a vyplatila se skutečně. Subvence zemská obnášela 40% a státní 20 %. Dne 19. dubna padal sníh a vítr foukal, že to závěje na všech stranách utvořilo, tak že nemohly dva dny dráhy jezdit a napotom při tání se veškeré řeky rozvodnily a z břehů vystoupily. Dne 4. května odpoledne v 1 hodinu přišla první jarní bouřka s deštěm a krupobitím, na mnoha stranách udeřil blesk a v Doubravanech do stavení Vád. Hofmana, které shořelo, jen rychlé hasičské pomoci se podařilo oheň omezit. Dne 8. května o 3 hodině odpoledne snesl se nad zdejší krajinou deštný mrak s bouřkou, z čehož povstalo průtrž mračen s krupobitím a veškerá okolí zatopena a úroda na polích zničena, mnohé pole jsou odplavením ornice zpustošeny, a v noci na to se velký liják opakoval, nejvíce utrpěly řepy a brambory, pak jarní osení, mnoho mostů odplaveno, a luk podkaleno. Mnoho řep se muselo zaorat a znovu zasít, což mělo za následek mnohem menší sklizeň.obilí se později zotavilo, a sklizeň byla dosti obstojná. Následkem onoho průtrže mračen podali zdejší rolníci prostřednictvím starosty Frant. Klimenta žádost za slevu daně, a za účelem tím se odbývala odhadní komise na pozemcích poškozených za přítomnosti komisaře p. berního ofi ciála B. Marsce dne 13. června 1903,a výsledek téže byl, že bylo rolníkům poskytnuta sleva v obnose 1328 K 78 hal i s velkostatkem a odpis na daních této slevy se provede v roce Úroda polní byla toho roku dosti dobrá a sklizeň se též dobře podařila, toliko v ječných žních 8 dnů stále pršelo a pak se vyjasnilo. Pojedský rybník Strouha u Václava Dudka Rozvodněný Pojedský rybník Voda Na Brejlích Strouha pod Žitovlickým rybníkem Voda na bezpečnostním přelivu Doubravanského rybníka Členové SDH Žitovlice-Pojedy pomáhají při záplavách v Křinci Ilustrační foto Členové SDH Žitovlice-Pojedy pomáhají při odčerpávání vody 6 7

5 Obecní úřad informuje Fotoreportáž: VÝLOV POJEDSKÉHO RYBNÍKA (2013) Pozemková úprava Doubravany Obec Žitovlice získala v rámci Komplexní pozemkové úpravy Doubravany zbylé pozemky pod vysázenými stromy v lokalitě Hořínek. Z výstavby dětského hřiště Foto: Václav Valenta Nezapomeňte při volbě na selský rozum 7 předvolebních slibů (podle Rudy) 1. Všeckym novomanželům poteče v jejich bytě z jednoho kohoutka PIVO 12 zadara! 2. Daně budou platit jen Kellner, Babiš, Okamura, Bakala a Donutil! 3. Za basu odevzdaných vypitych lahvaču 50% sleva na leky v lekarně! 4. Všecky lítačky na MHD v zemi platí aj na taxiky! 5. Odchod do duchodu se posouva na 45 rok života. O předčasny mužeš požadat v 38 letech! 6. Všecky vysoke školy budou platit svym studentum za studium! 7. Pracovni doba se bude řidit pocitem, jestli už tam nejsi moc dluho! Foto: Jakub Svoboda (svoboda.info)!!! VOLTE RUDU VOLTE VOLA!!! 8 9

6 MO ČRS ROŽĎALOVICE Historie rybníkářství na Rožďalovicku Šestnáctému století se v historii České země právem říká období zlatého věku českého rybníkářství. Na všech panstvích po celé zemi vznikaly rybniční soustavy a podobně tomu bylo v letech 1520 až 1550 zde na Rožďalovicku. Je velmi složité pátrat po událostech starých pět set let. Musíme se smířit s tím, že některé údaje jsou více nebo méně pravděpodobnými teoriemi a odhady. Žádné písemné doklady o vzniku rybníků na Rožďalovicku se nedochovaly. Je možné, že shořely při obrovském požáru v Rožďalovicích v roce 1666, kdy naše město přišlo o veškeré své písemnosti včetně městských práv a privilegií z roku Rybniční soustava na Rožďalovicku také nebyla nikdy tak významná, aby o ní psali ve svých knihách odborníci zabývající se rybníkářstvím v Čechách. O to více nás může těšit, že několik rybníků zůstalo v našem okolí do dnešní doby a již pět set let utváří ráz krajiny kolem Rožďalovic. Při shánění informací do rybářské kroniky se mi podařilo získat několik zajímavostí, o které se chci podělit s našimi čtenáři ve třetím díle svého vyprávění o rybařině na Rožďalovicku. Zaniklé rybníky Tak jak se rychle v šestnáctém století rybniční soustavy budovaly, tak rychle o tři sta let později zanikaly. V první polovině devatenáctého století bylo mnoho rybníků zrušeno, vysušeno a předáno k polnímu vzdělávání. Největší zaniklý rybník v našem okolí se jmenoval Nepokoj. Jeho mohutnou hráz lze dodnes nalézt u samoty Mutínsko mezi Novými Zámky a Křincem. Rybník byl napájen dvěma potoky. Štítarským od Dymokur, Smíchovským od Komárova. Rozloha Nepokoje byla 170 ha. Vyznačoval se prý rozsáhlými rákosovými porosty, kde žily stovky vodních ptáků. Rybník patřil panství dymokurskému a byl vysušen v roce Další zajímavý rybník v našem okolí se jmenoval Cikán. Patřil také panství dymokurskému. Na jeho břehu stála osada Viničná Lhota. Dle dochované mapy z roku 1750 po jeho hlavní hrázi vedla a dodnes vede silnice Viničná Lhota Ledečky. Svých 8 ha vodní plochy rozléval v místech, kudy dnes vede železniční trať z Ledeček k novozámecké bažantnici. Rybník Cikán byl vysušen kolem roku Jako památka na tento rybník nám zůstala požární nádrž ve Viničné Lhotě. Panství kopidlnskému patřil rybník Kamenský, vybudovaný na řece Mrlině. Jeho hlavní hráz je dodnes patrna u obce Mlýnec. Své vody rozléval od Mlýnce až pod Kopidlno na ploše kolem 70 ha. Zanikl v první polovině devatenáctého století. Poslední zaniklý rybník, o kterém se zmíním, je Křešický, vybudovaný na Libáňském potoce. Jeho vysoká hráz ční dodnes nad okolním terénem pod obcí Křešice. Zatopená plocha tohoto rybníka musela být kolem 40 ha. Patřil k libáňské soustavě. Panství rožďalovické hospodařilo začátkem osmnáctého století celkem na 25 rybnících. Jeden ze zaniklých rybníků této soustavy se jmenoval Kozák. Vybudován byl u obce Žitovlice v údolí po levé straně silnice Rožďalovice Žitovlice. Jeho hlavní hráz je na mapě z roku 1750 zakreslena v místech, kudy dnes vede polní cesta Žitovlice Podlužany. Rybník Kozák měl rozlohu 8 ha. Dnes po něm není ani památky. Další 8 ha velký rybník rožďalovické soustavy se jmenoval Babínek, vybudovaný na Libáňském potoce u obce Hasina. Zanikl v polovině devatenáctého století. Díky aktivitě rybářské organizace Rožďalovice a majitele Bučičkého mlýna Jiřího Petersika, byl tento zaniklý rybník v roce 2010 obnoven v podobě dvou nových rybníků. Babínek a Horní Babínek. Dnes se v údolí u Hasiny rozlévá nádherná rybniční soustava připomínající krásu dávno zašlé slávy rybníkářství na Rožďalovicku. Nejstarší dochovaný zápis o rybničním hospodaření na panství rožďalovickém pochází z roku Ponechávám ho v původní podobě, v závorce uvádím vysvětlivky. Kaprové rybníky jsou nasazovány: Nadýmač 70 kop (1 kopa = 60 kusů), Babínek 100 kop, Lohovský 100 kop, Bučický 100 kop, Pařízek 70 kop, Hasinský 100 kop, Kozák 100 kop. Protože se zde do kaprových rybníků 10 nasazuje jen na 2 tepla (roky), vylovují se každoročně 3 rybníky, přičemž každý rybník v každém sedmém roce zůstane na sucho. Vejsadní rybníky, které nedávají žádného užitku, nýbrž jen ke vzrůstu kapřího potěru pro kaprové rybníky slouží, se nasazují: Ročky po 80 librách (1 libra = 0,51 kg) se nasazuje Tobolecký, Kulhánek, Rohlíček, Návesní, Hlaváček, Tršinský, Hrádecký. Dvouletky po 60 librách se nasazují Vodička, Polívka, Záhumenský, Hořínek, Vohrádecký, Pojedský. Potěrní rybníky se nasazují po 15 kusech a jsou to Fařský hořejší, prostřední, dolejší, Vosánek a Kotlíček. V potěrných rybnících třou se kapři první rok, pak se dá potírek na 2 tepla do vejsadních rybníků a taková násada přijde opět na 2 tepla do kaprových rybníků. Musí tedy kapři 5 let růsti, aby šlo více méně 60 kusů na 1 cent. Mají-li se chovati kapři větší, nejméně 35 kusů na 1 cent, musí se pětiletí nasaditi do některého kaprového rybníka na 2 tepla a budou pak 7letí. Z pohledu dnešní doby k tomuto tři sta let starému zápisu dodám: Dnes dokáží rybáři kapra o váze 2,8 kg (35 kusů na 1 cent) odchovat za tři roky. Na rybníku Bučice se tehdy slovilo jednou za dva roky 100 metráků kapra. Dnes se na tomto rybníku každoročně odchová metráků. Další zápisy o rybnících na Rožďalovicku pochází z devatenáctého století. 9. září 1801 správce rožďalovického panství Kittlitz nařizuje, aby se ryby nenechávaly dosavadnímu obchodníku s rybami Václavu Tršinskému, poněvadž se o ně hlásí jiný kupec Josef Kursa z Prahy a odebere je hned u rybníka. Nabízí za 1 cent štik 17 zlatých 48 krejcarů. Za kapři 18 kusů do 1 centu 13,48 zlatých, 21 kusů do 1 centu 12,48 zlatých, 35 kusů do 1 centu 11,48 zlatých, 45 kusů do 1 centu 10,48 zlatých. Na Bučici se má loviti 27. října, kam se Kursa dostaví a ryby ihned zaplatí. Bylo by zajímavé vidět tuto matematiku na hrázi rybníka v praxi. 28. září 1815 byl úřad Rožďalovický poukázán od kněžny Sidonie Lobkovicové, aby chudým lidem vykázal díly na rybnících Lohovském a Babínku, kde si mohli vysekat rákosí a roští. Z tohoto zápisu je patrno, že rybníky nesloužily jen k chovu ryb. Každý rok se na nich vysekávalo a prodávalo rákosí, v zimních měsících led. 8. listopadu 1816 odmítnutí žádosti bučického mlynáře Josefa Rayvalda s náhradou škody, kterou utrpěl, když měl po lovu rybník prázdný. Kněžna škodu uznává, je však zřejmo, že vrchnost směla loviti, kdykoliv ji bylo libo. Na základě tohoto zápisu lze určit dobu, kdy si bučický mlynář nechal vybudovat lesní náhon, kterým přivedl vodu na mlýn z Libáňského potoka, a v případě potřeby ji využíval. Možná že to byl Josef Rayvald. Poslední dva zápisy z tohoto období jsou dokladem o životě porybných, kteří sloužili na panství rožďalovickém. 6. července 1817 porybný Václav Koutník na Hasině prosí, aby směl držeti krávu. Kněžna mu vyčítá, že pro jakýsi úbytek ryb má plnou příčinu býti s ním nespokojená, a je rozhodnuta požadovati na něm náhradu, následovně že jsou jí jeho služby obtížny, a že tudíž povolení k chovu jedné krávy naprosto nedává. Jak panstvo oceňovalo práci porybného v druhé polovině devatenáctého století dokládá další zápis. V závorce uvádím dnes používané měrné jednotky. 21. ledna 1868 porybnému Václavu Erbenovi na panství Rožďalovickém od příjmy: Hotově 30 zlatých, 2 vědra piva (vědro = 56,5 litrů), 2 měřice pšenice (měřice = 61,5 litrů), 12 měřic žita, 2 měřice ječmene, 2 měřice hrachu, 30 žejdlíků soli (žejdlík = 0,35 litrů), 6 sáhů měkkých pařezů (sáh = 3,5 metrů čtverečných), 1,5 měřice pole na brambory (měřice plošná = 19 arů). Historie Holských rybníků Tato soustava čtyř rybníků patřila vždy městu Rožďalovice. Dobu jejího vzniku odhaduji kolem roku Zastupitelé našeho města ji nechali vybudovat jako odezvu na skutečnost, že v té době výnosy z chovu ryb daleko převyšovaly výnosy z ostatní zemědělské činnosti. Holská soustava nemá samostatný přítok. Takovým rybníkům se říká nebesáky. Jsou závislé na vodě, která naprší a steče z okolních polí a lesů. První rybník se jmenuje Holský. Při plné vodě zatopí plochu 6 7 ha. Druhému dnes říkáme Komora, má výměru 1,5 ha. Třetí, na chov ryb nejvýznamnější, se jmenuje Třeboňský o výměře 5,5 ha. Poslední rybník této soustavy Zámostecký má výměru 1,5 ha. Zachycená dešťová voda teprve z tohoto rybníka odteče do řeky Mrliny. Nejstarší písemný zápis o Holských rybnících pochází z konce osmnáctého století. Je velmi zajímavý a dokládá, jak velký hospodářský význam tehdy rybníky měly. Rybníky Holský a Třeboňský postoupila obec Rožďalovice roku 1789 na jistou dobu vrchnosti Dymokurské k užívání z příčiny, že vrchnost ta jak obec, tak měšťanstvo po ohni roku 1761 potřebným stavivem Rožďalovice podporovala. V říjnu roku 1807, tedy za 18 let, žádá obec Rožďalovice Dymokurští, aby jí oba rybníky zpět k vlastnímu užívání vráceny byly. Dymokurští místnímu úřadu městečka Rožďalovice odpověděli: Dle starobytního a téměř nad paměť lidskou se vztahujícího způsobu vězí, že vrchnost Dymokurská vždy vodu rybníků Holského a Třeboňského užívá, ryby v nich nasazuje a loví. Úřad Dymokurský tedy za svou povinnost uznává, takové své milostivé vrchnosti připadající právo nanejvýše hájiti a z té příčiny i to nejmenší ztenčení takového práva za veřejné násilí a protiprávní výtržnost pozorovati bude, která by pro obec Rožďalovice ovšem s nelibými následky spojena byla. Za deset let v prosinci roku 1817 psala obec Rožďalovice opět do Dymokur, že na svém právu užívat rybníky Holský a Třeboňský trvá. Úřad Dymokurský přípisem oznamuje, že neví co jiného by odpověděl, než aby obec Rožďalovice, trvá-li na svém nároku, cestou zákona dokázala, že ji rybníky patří. Takové pokusy se opakovaly ještě několikráte vždy bez výsledku. Konečně zaslán 20. dubna 1848 dopis úřadu vrchnosti do Dymokur toho smyslu, aby anžto vrchnost své právo k užívání jmenovaných rybníků nižádným způsobem dokázati nemůže do čtyř dnů ryby vylovila a další jich užívání obci Rožďalovice postoupila. Na to přijel dne 25. dubna 1848 purkrabí Dymokurský do Rožďalovic, žádaje, aby vrchnost Dymokurská za slušnou náhradu své ryby v rybníku Holském a Třeboňském nějaký čas ponechati směla. Tomu však nepřivoleno a ustanovena nová čtyřdenní lhůta k vylovení rybníků. Avšak i nyní váhalo úřednictvo Dymokurské s výlovem a teprve, když několik občanů Rožďalovic hrozilo, že prokope hráze obou rybníků, upustil úřad Dymokurský od dalšího užívání, načež dne 3. června 1848 rybníky vyloveny a obci Rožďalovice po 60 letech vráceny byly. Obec již rybníky nenapustila a k polnímu vzdělávání pronajala. Tímto rozhodnutím Holská soustava rybníků v roce 1848 zanikla. V místech rybníka Třeboňského vznikla pole, o kterých jsem slyšel vyprávět, že zde rostly brambory velké jako lidské pěsti. Rybník Holský se pravděpodobně nikdy nepodařilo proměnit v úrodná pole. Neustále zde vznikal mokřad zarůstající rákosem. O dvacet let později se objevují tyto zápisy: 28. července MO ČRS ROŽĎALOVICE 1868 usneseno ve schůzi obecního zastupitelstva. Rybník Holský již nepronajímat k polnímu vzdělávání, má se vybrati na obecní výlohy a napustit vodou. 5. března 1869 usneseno pronajmout napuštěný rybník Holský na 6 let k chovu ryb za vyvolávací cenu 50 zlatých. Nájemce nemá právo dělati led. Rákos patří obci. Pronajat byl Alžbětě Vojtíškové spolu s Josefem Pohllem. V říjnu roku 1875 rozhodnuto rybník Holský obec Rožďalovice drží sama. Jak obec v dalších letech na Holském rybníku hospodařila, dokladuje několik dochovaných zápisů. Roku 1889 za ryby z rybníka Holského trženo: U lovu 38 zlatých 10 krejcarů (1 kg kapra po 50 krejcarech) o vánocích 107 zlatých 13 krejcarů prodáno ze sádek na Hasině. Za rákos trženo 124 zlatých 30 krejcarů. V roce 1934 následkem dlouhotrvajícího sucha ztratila se voda v obecním rybníku na Holi do té míry, že vznikla obava, by v něm se nacházející ryby nezahynuly. Proto byly ryby předčasně dne 27. října vyloveny a prodány velkostatku rožďalovickému. Bylo vyloveno 443 kg kaprů 1 kg za 6 Kč a 20 kg menších ryb. V říjnu roku 1939 konal se výlov ryb v rybníku na Holi, bylo vyloveno 360 kg kaprů a prodávali je pouze místním občanům rožďalovickým za přiměřenou cenu 10 Kč za 1 kg. Ryby byly rozebrány za tuto cenu všechny. Rákos z rybníka prodán byl do Bakova nad Jizerou ku zpracování rákosového zboží za 800 Kč. Výlov na Holi roku 1946, vyloveno 1300 kaprů těžkých ¾ až 1 kg. Část jich byla prodána za 34 Kč za 1 kg, zbytek byl ponechán na vánoce. Na tomto výlovu se již brigádnicky podíleli členové nově založeného Rybářského spolku Rožďalovice. Projevují zájem o chov ryb, o dobrovolnou brigádnickou činnost kolem rybníka a Místní národní výbor jim vychází vstříc. Na jaře roku 1948 je započato s pracemi na obnovení rybníka na obecní louce pod holskou hrází. Na podzim toho roku je nově vzniklý rybník napuštěn vodou. V domku pod hrází v té době bydlel hajný Čapek, a tak se mu začalo říkat u Čapků. V roce 1951 začalo město Rožďalovice s obnovou rybníka Třeboňský. Na výstavbě pracovali mimo pravidelných dělníků i nedělní brigády složené převážně z místních rybářů. V roce 1952 dostávají rybáři nabídku od MNV obnovit na své náklady zanedbaný Zámostecký rybník. Za částečné odbahnění a opravu výpustního zařízení Zámosťáku zaplatil rybářský spolek Kčs. V letních měsících roku 1953 se dokončily práce na výpustním zařízení Třeboňského rybníka. Dostal i jiné jméno Nový. Po 105 letech byla Holská soustava obnovena. MNV Rožďalovice nabídl v roce 1954 členům Rybářského spolku Rožďalovice možnost na těchto rybnících hospodařit. Již téměř šedesát let zažívají zdejší rybáři radosti i starosti s vlastním chovem ryb. Jan Nožička, kronikář rybářské organizace 11

7 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Zamyšlení Jednou z problematik trápící dvacáté první století je, jak naložit s přemnoženou černou zvěří. Toto trápí v posledních deseti letech nejen myslivce, ale i zemědělce a lesníky. Dříve narozený myslivec si při společných honech na drobnou zvěř, míněno tím koroptve, bažanty a zajíce vzpomene na to, jaké bývaly výřady této zvěře. Proto si dovoluji připomenout, jak se provádělo hospodaření na zemědělských pozemcích, péči o zvěř i vztazích lidí k přírodě. Mnozí pamatujeme malá a větší políčka a pole malozemědělců i větších hospodářů, kdy tato pole byla od sebe oddělena mezemi na kterých rostla tráva polní květiny i byliny a tyto meze se pravidelně sekaly a uvedeným travinami byly krmeni králíci, kozy, ovce, husy. Pole byla hnojena převážně chlévskou mrvou a přírodními hnojivy. Polní cesty, kolem některých byly i příkopy pro odvod vody při větších deštích, sloužily také jako hranice pozemků a traviny rostoucí na těchto plochách rovněž tak, byly využívány ke krmení domácích zvířat. Na těchto zdánlivě nevyužívaných pozemcích rovněž rostly keře šípků, trnek, plané ovocné stromy, případně i kulturní ovocné stromy. Vše toto bylo důležitým biotopem pro život drobné zvěře, která se zde rodila, žila a měla optimální podmínky k životu. Toto vše doplňovaly remízky a sady s mnoha druhů ovoce, které byly nezbytnou ozdobou krajiny. Jaké to bylo, když se vyšlo na toulky do polí, kde bylo slyšet hlasy skřivanů a dalších pěvců, jak malebně působily hlasy čiřikání koroptviček a volání křepelek: pět peněz, pět peněz. Po polních cestách nejezdili motorkáři, neléčili si na nich své životní komplexy lidé, doprovázeni rádoby svými čtyřnohými miláčky, míněno psy různých plemen, nevhodných k pohybu v přírodě, kteří by se od svého páníčka vzdalovali a nebyli k odvolání a volně se proháněli přírodou včetně prohánění a někdy i uchvácení zvěře. Polní cesty plnily své základní poslání a tím byla cesta na pole a zpět. S nárůstem požadavků lidí na potraviny, došlo k velkému zprůmyslnění zemědělství a tím i k zániku téměř všech biotopů, které se v přírodě nalézaly. Výměry polí se mnohonásobně zvětšily a tím i prostředky na jejich obdělávání. Tyto mechanizační prostředky dosahují v dnešní době velkých rozměrů, jejich záběry jsou značné a podpořeni rychlostí tažných strojů, je téměř zázrak, že se na těchto polích objeví ještě náznaky drobné zvěře. Při jarních pracech, zejména při přípravě půdy hynou mladí zajíci, kteří téměř neuniknou před přijíždějícím zařízením. Rovněž tak, obdobně značně vysoké ztráty na mladé drobné zvěři a mladé srnčí zvěři vznikají, při sklizních píce a obilí. Mladá zvěř, má snahu co nejvíce se přitisknout k zemi, aby byla co nejvíce k nerozeznání od okolí a případně na krátkou vzdálenost před přijíždějí mechanizací se zvedne a snaží utéct do bezpečí, ale bohužel v mnoha případech marně. Dalším neméně důležitým faktorem je rozbujelá, všemocná chemizace, jako likvidátor živočišstva a rostlinstva, navíc dodávána na pole široko záběrovými postřikovači. Je žalostný pohled na pole po provedené chemické ochraně plodin, které po dalším zpracování sníme. V dnešní uspěchané době, k těmto skutečnostem přistupuje ještě další likvidátor přírody a živočichů v ní žijící a tím je zvěř černá. Její přizpůsobivost k podmínkám ve kterých v současnosti všichni žijeme je nepředstavitelná. K výskytu černé zvěře v našich zemích předkládám několik historických údajů: V roce 1786 vydal císař Josef II patent, který zakazoval chov černé zvěře ve volných honitbách a povoluje její chov jen v oborách. Mimo obory byla černá zvěř považována za škodnou, ou, kterou bylo nutno nemilosrdně hubit. Tento stav vydržel až do konce druhé světové války. Černá zvěř se ve volné přírodě ulovila jen zřídka. Například v roce 1935 se dle ofi ciálních statistik v Československu ulovilo 23 kusů černé zvěře a ještě v roce 1946 je dokladováno ulovení 26 kusů. Další statistické údaje vykazují, že v roce 1965 ulovilo 3000 kusů. V roce kusů V roce kusů V roce 1990 téměř kusů V roce 2000 již kusů V roce 2010 neuvěřitelných kusů Když se nad těmito údaji zamyslíme, jsou to neuvěřitelná čísla a si dovoluji napsat i trochu podhodnocená. Obdobná situace nárůstem počtu černé zvěře, nastala v řadě sousedních zemí jako v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku, ale i třeba v Americe nebo Austrálii. Populace černé zvěře se dynamicky vyvíjí a je to dáno její nebývalou přizpůsobivostí se daným podmínkám v naší zemi a jejich rozmnožovacím schopnostem. Vidět divočáky ve velkých městech, jako jsou Praha, Plzeň, Ústí nad Labem České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Brno není už ničím nemožným. Divočáci v těchto městech a hlavně jejich okrajových částech likvidují parky, zahrádkářské kolonie, hřiště a podobná místa. Tím, že se lidé v přírodě s touto zvěří čím dál víc setkávají a z důvodu neznalosti je mnohdy i přikrmují a tím je i částečně zbavují jejich přirozené plachosti, viz záběry v televizních pořadech, nebo i nepřímo tím, že chodí po jejich stopách nebo šlápnou do jejich výměšků a výkalů si neuvědomují a nebo nechtějí znát, že tato zvěř je nositelem různých nemocí jakými jsou trichinelóza, klasický prasečí mor a nově zjištěna Aujezskyho choroba. Jedná se o celosvětově se vyskytující virové onemocnění prasat, jakožto přirozeného rezervoáru viru. Choroba je přenosná i na jiná zvířata jako je skot, ovce, kozy, králíky, kočky či psy. Choroba postihuje nervovou soustavu a respirační trakt s vysokou mortalitou. U psů není možná léčba a vakcína neexistuje. Alespoň pozitivní je informace, že nemoc není přenosná na člověka. Podle ofi ciálních údajů Státní veterinární zprávy bylo z více než čtyř tisíc vyšetřených vzorků 34% pozitivních na Aujezskyho chorobu. Tento virus se ničí tepelnou úpravou masa divočáků. V současné době se proto členové našeho mysliveckého sdružení zaměřují na lov černé zvěře za účelem snížení jejich početních stavů a tím i škod na zemědělských plodinách,v lesích a drobné zvěři. Drobnou zvěř loví nejen divočáci, ale i lišky a to je další problém, který členové našeho sdružení trvale řeší. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Jen malý praktický údaj: liška spotřebuje pro denní přežití asi 1 kg potravy. Protože se jedná o masožravce, znamená to tedy 350 kg masa ročně. Lišek ulovíme ročně v našem sdružení průměrně 25 kusů a mnohem více jich v honitbě zůstává. Drobná zvěř pernatá a srstnatá včetně mladých srnčat jsou tedy nemilosrdně likvidována dvěma živočišnými škůdci, kteří se v současné době vyskytují v naší honitbě. Náročnost lovu divočáků i lišek vyžaduje od každého člena našeho sdružení velmi vysoké nároky, jak po stránce fyzické, tak psychické. Není každé čekání nebo společné hony tak úspěšné, jak se mnozí domnívají. Možná, že by stálo za úvahu, aby se ti jednotliví rádo by všeználci zúčastnili některého z uznaných lovů uvedených predátorů a tím dospěli k názorům opačným, než dosud zastávají. Myslivci a tím mám na mysli ty, kteří mají skutečný zájem o krásnou přírodu a veškerý život v ní. Nejsou tím, za co jsou vydáváni, ale opak je pravdou. Tak jako v každé společnosti i mezi myslivci je v současnosti dosti lovců, ale méně již opravdových myslivců. Jsem přesvědčen, že současný stav zvěře v přírodě je takový jaký je a není zaviněn jednou skupinou, za kterou jsou myslivci vydáváni, ale měli bychom se každý sám zamyslet nad sebou, co ve svém každodenním konání dělám pro to, aby stávající příroda nebyla likvidována zejména lidskou chamtivostí, až bezbřehou bezohledností ke všem ostatním živočichům a rostlinstvu. Pojďme proto všichni společně, bez všelijakých líbivých proklamací, frází a prázdných slov, začít dělat něco konkrétního, aby se příroda stala opět tím, čím nám byla od pradávna byla. Mám na mysli to základní a tím je zrozením života. Vždyť to přeci děláme pro budoucí pokolení lidstva, nebo snad ne? 12 13

8 SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Stotřicet let už pochodují naši hasiči napříč historií našich obcí Naše hasičky 16. února uspořádaly dětský karneval, který se stal velice oblíbený nejen pro děti, ale i rodiče si tuto akci pochvalují. Dále se 2. března konala dnes již tradiční zimní zábava, která byla završena bohatou tombolou. Nezapoměli jsme ani na pořádání pálení čarodejnic, kde se sešlo mnoho návštěvníků. Pro děti byly připraveny buřty a limonáda, které zdarma dodal Obecní úřad Žitovlice. Dne 19. května se někteří z našich hasičů zúčastnili cvičného poplachu v Sovoluskách, kde měli za úkol najít pohřešované osoby v lese. Jako každý rok jsme se podílely na organizaci dětského dne spolu s SK Žitovlice. 22. června se konala hasičská soutěž. Letos byla vyjímečná tím, že se uskutečnil průvod za doprovodu koňského spřežení na počest 130. výročí SDH Žitovlice-Pojedy. Všechna zúčastněná družstva se shromáždila v Pojedech na návsi a dále se pokračovalo na místní hřiště, kde nás pan starosta Stanislav Havelka přivítal a informoval o pravidlech soutěže a předal výroční ocenění. Letos byly útoky pozměněny a to 1. útok z kádě a 2. útok z rybníka. Vše proběhlo podle plánu a celá soutěž se vydařila

9 SK ŽITOVLICE POJEDY Fotbalové léto a úspěšná podzimní část soutěže Vážení čtenáři, dovolte mi Vás seznámit s chodem fotbalového klubu SK Žitovlice-Pojedy v roce Po mnoha letech skončil ve funkci předsedy klubu František Nejedlý, kterému poděkujeme za příkladnou práci a oddanost našemu klubu. Na místo předsedy byl valnou hromadou zvolen Martin Kříž. Výbor nyní pracuje ve složení Novák Jaroslav, Zvěřina Tomáš, Štecha Jiří, Poděbradský Josef, Malý Jiří, Malý Martin a předseda klubu. Naši členové, spolu s hasiči a Obecním úřadem pořádali v měsíci červnu Dětský den. Ten sice vyšel z důvodu špatného počasí až na druhý pokus, přesto byla účast vysoká. Na děti čekalo nové Dětské hřiště s několika zajímavými atrakcemi a pro dospělé bylo určeno zrekonstruované posezení a nově zbudovaný přístřešek pro občerstvení. V měsíci červenci jsme uspořádali Turnaj v malé kopané o Pohár Akademika. V srpnu jsme se zúčastnili Memoriálu Vladimíra Kutmona a uspořádali tradiční turnaj v kopané v Žitovlicích, který se konal i na počest Jaroslava Svobody, nyní tedy už Memoriál bratří Svobodových. 17. srpna jsme byli pozváni na turnaj do Hořátve, kde jsme si vyzkoušeli herní varianty a připravili se tak na nový ročník soutěže v kopané. SK ŽITOVLICE POJEDY Tabulka IV. B třídy po 9. kole sezony Rk. Tým Záp Skóre Body 1. Rožďalovice B : Žitovlice : Křinec : Straky B : Hrubý Jeseník B : Košík : Vestec : Netřebice : Chleby : Křečkov B : Mcely : Žitovlice - Chleby 4:2 (2x Knapp, 2x Gestřánek) 1.9. Straky B - Žitovlice 3:2 (M. Malý, Gestřánek) 7.9. Žitovlice - Mcely 5:0 (Dohnal, J. Malý, D. Knapp, M. Novák, J. Novák) Žitovlice - Vestec 3:3 (Knapp, Břichnáč, Gestřánek) Košík - Žitovlice 0:2 (M. Novák, J. Novák) Žitovlice - Rožďalovice B 6:3 (M. Malý, Gestřánek, Holer, J. Novák, M. Novák, Břichnáč) Netřebice - Žitovlice 2:3 (Dohnal, J. Novák, Peso) Hrubý Jeseník B - Žitovlice 3:4 (2x J. Novák, Holer, Břichnáč) Tabulka střelců po 9. kole: 6 Jarda Novák 5 Venca Gestřánek 4 Dave Knapp 3 Michal Novák, Martin Břichnáč 2 Víťa Holer, Martin Dohnal, Martin Malý 1 Jirka Malý, Petr Buka (Peso) Zbývající zápasy: 10. kolo h. Žitovlice - Křečkov B 11. kolo h. Křinec - Žitovlice PŘIJĎTE NÁM FANDIT! V letošní podzimní části soutěže atakujeme první místo, na kterém je velká výzva: Rožďalovice B 16 17

10 SK ŽITOVLICE POJEDY SK ŽITOVLICE POJEDY...ale tož! Pojď sem ty mičudo! Jediná střelkyně zápasu v akci TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 13. červenec 2013 Výsledky turnaje: Pořadí mužstev: 1. Rožďalky 2. Čech tým 3. Fernet parta 4. Žitovlice Exhibiční utkání žen: Žitovlice - Rožďalovice 1:0 (gól: Bára Křížová) Jejda! On ten balón skáče! a teď vám ukážu! Nejlepší střelci turnaje: 1. Melounek (Fernet parta) 2. Vondrlík (Fernet parta) 3. Hudak (Vikingové) M. Malý (Žitovlice) Plecitý (Fanklub Pojedy) Nejlepší hráč turnaje: Martin Holec (Čech tým) Nejlepší brankář turnaje: Akademik (Žitovlice) To si děláš srandu rozhodčí, ne?!... jsem to dobře zahrála, chi chi... too-joo Nemáš šanci! Tak pojď holka! žitovlická boží ruka... ti dám holka! 18 19

11 ROZHOVOR ROZHOVOR Cesta z města... aneb kráva snědla jablko Petry Vondrákové se ptal Martin S. Dohnal P: Martine, co tě první napadlo, když jsi mne potkal. Na co jsi se chtěl zeptat? M: To není férové, mám se ptát já! P: Tak se ptej... Martine, chceš se vlastně na něco ptát? M: Zajímala by mne tvá profesní stránka? Co vlastně děláš? P: Co dělám? Moje funkce by se dala pojmenovat kreativní manažer vzdělávání. Pracuji pro L Oreal, což je obrovská kosmetická firma, pod kterou spadá mnoho značek. Mám tam na starost vzdělávání a kreativní projekty pro jednu značku na poli ČR, SR a Maďarska. Vymýšlím školení, systém vzdělávání, pomáhám a organizuji focení kolekcí, organizuji charitativní akce i týmy vytvářející účesy na módních přehlídkách. A pak... kdo jsem v práci?..miluju svou práci a dávám jí veliké usilí a nadšení. Tedy v práci jsem nadšená, baví mne to. M: Kolik času věnuješ práci:? P: Na to vlastně neumím odpovědět. Někdy pracuji z domova, když mám akce, pracuji i několik dní v kuse. A někdy mám pocit, že jsem vlastně v práci neustále. Abych tuto práci mohla dělat dlouho, je důležité, abych měla stále nápady, a ty mne někdy napadají když jdu se psem uličkou kolem pana Malého. M: Máš volný čas? P: Volný bych ho nenazvala. Někdy jsem v Bratislavě, někdy v Košicích a někdy v Budapešti a někdy v Žitovlicích, odkud jezdím do Prahy. Ale mám. Co jsem tady, mám frmol. M: Jakou máš tedy duši? P: O duši to zde není. Ale pokud, tak je humanitní. Duši, tedy vše co se děje v mé práci, je velice o vztazích, o velikých emocích, které se týkají krásy těch ostatních a úspěchu. Dělám v oboru, který je touhou po dokonalosti a po kráse. Ne té vnitřní. M: Co to znamená, vytvářet kolekce? Co znamená organizovat vlasy na módních přehlídkách? Co to je fashion week? P: Pokud jde o kolekce fotografii, tak je třeba říci, že jde o většinu těch krásných obrázků krásných žen, které na nás koukají všude kolem z televize, z reklam na plakátech v obchodech i jinde. Rozhodně nemám podíl na těchto velkolepých projektech, ale na menších a podobných. I za nimi stojí někdo, kdo vybere modelky, dohodne se s člověkem, který jim udělá krásný makeup (a pro mne hlavně krásné vlasy) a všichni ti lidé kteří se na tomto podílí by měli vědět proč, jak by to mělo vypadat a jak ne. Někdo vždy musí říct to, že tak je to správně a to i když si to ostatní nemyslí. M: A přehlídky a fashion week? P: Pokud jde o fashion week, jde o akci, kde týden probíhá jedna modní přehlídka za druhou, Tyto modní přehlídky v zázemí chystá desítky lidí. Má práce je předat modelky s krásnými vlasy. A to ne deset modelek, ale během těch dnů jde o číslo, které jde do stovek. Divák, který přichází na tyto modní přehlídky chce vidět krásné ženy, a krásné účesy jsou tam samozřejmostí. Divák chce vidět novou módu a trendy. Tedy V pražském klubu Radost FX představila 7. ledna 2011 značka profesionální vlasové kosmetiky Redken kalendář On the Edge Jeho křtu se ujala zpěvačka Aneta Langerová a celou akcí provázel charismatický herec Jan Budař. Aneta Langerová, Petra Vondráková, Jan Budař O vzniku kalendáře: Jde o projekt, který posunul schopnosti a zkušenosti lidí dál, a který pomohl otevřít cesty a budoucnost novým hvězdám. Kadeřnické špičky (Nina Krajčo, Jana Burdová, Marek Kopanica, Robert Starý) se zde staly průvodci mladých a talentovaných a dovedly je výsledku, ke kterému se samy rády hrdě přihlásí, říká Petra Vondráková z teamu Redken. to, co je tam pro mne důležité, je to co není vidět, to co se děje vzadu v zázemí. Někdo musí sehnat ty ideální kadeřníky, někdo jim musí vysvětlit co a kdy mají dělat. Hlídat časy a komunikovat s módními návrháři, to je i to, co dělám já. Ale přesto to není hlavní náplní mojí práce... Mám na starosti školitele, kteří učí klienty jak pracovat s produkty, tak je ideálně používat, aby ženy byly spokojené a měly krásné vlasy. A jak má vypadat školení, na které se těšíte a chcete si za něj i zaplatit? Asi by vás mělo bavit, mělo by vám dát dostatek informací, které potřebujete. A ty informace by vám měl někdo předávat vaší řečí. A to je veliká část mé práce. Postarat se o to, aby lidé měli ideální školení v ideální dobu a aby jim opravdu k něčemu bylo. A to dělám v L Orealu. Zní to hezky? No jo, hezké to je, ale ke každému hezkému patří i méně hezké věci. Ale já jich tam mám málo. M: A co tvůj osobní život:? P: To bych taky ráda věděla? Co myslíš ty? Možná to víš líp. M:Jak se tvá práce spojuje s tímhle prostředím? Vždyť tady je to jinak? P: Ano a právě proto. Pocházím z vesnice a mám ráda vesnici a to prostředí. Je to klid a pohoda. Lidé mne pozdraví a to mne třeba neznají. Problémy tu mají jméno a všechno jde řešit. Odpočinu si tu. Ale pozor, rozhodně má pozice není nějak extra, nerada bych, aby to tu vypadalo, že mé povolání je kdo ví co a víc než cokoliv jiného. Má práce je má práce a mám ji ráda, jako někdo jiný tu svou. Pro mne je zajímavá a musela jsem si ji zasloužit, stejně jako někdo jinou. M: Příjde mne, že víš co děláš... P: Ano, rozhodně vím co dělám. A lidi kolem mě by měli vědět, co a proč dělám. A tím myslím práci. Mám na starosti vzdělávání pro kosmetickou firmu a tam jde o to, že musím rozumět tomu, co dělám. A to je všechno... M: Děkujeme za rozhovor, nechť se Ti daří nejen v pracovním životě, ale i v pobytu tady v Žitovlicích. Redken tým Nový look Chiary od hvězdné TRACEY CUNNINGHAM Petra na Redken meetingu facebook.com/redkencz 20 21

12 ZPRÁVIČKY GALERIE POJEDY Žiwell 2013 V červnu se v prostoru březového hájku (Na Husárku) konal celodenní volejbalový turnaj smíšených dvojic. Organizátoři v čele s Petrem Wellemínem měli jistě radost, neboť počasí bylo luxusní, účast byla hojná a hezký zážitek si odnesli nejen vítězové obdařeni cenami. Čokovoko V Galerii Pojedy se 11. května konal sraz ufounů (těch pozitivních). Dámská skupina Čokovoko exhibovala a prezentovala své hudební vystoupení nejen místním, ale i hojné návštěvnosti z daleka. Koncert originální skupiny završily speciálně vyrobené klobásy (300g s názvem Dívčí sen ), guláš vařený během koncertu a after party s vystupujícími. Vynikající umístění Martina Malého v golfovém turnajovém tour: 4. místo! Rodák ze Žitovlic slaví další úspěchy! V závěrečné výsledkové listině v rámci ČGK Tour 2013 se vyšplhal na 4. místo. Redakce gratuluje Martinovi, přejeme zdraví a chuť dál bojovat proti nelehkým soupeřům. Příští rok atakuj první místo! 22 Rekonstrukce stránek Webové stránky TVŽ procházejí rekonstrukcí. Připravujeme dynamičtější a přehlednější rozhraní. Nasazení nového designu je plánováno na začátek listopadu. Zároveň budou stránky aktualizovány o chybějící videa z dění našich obcí z tohoto roku. Adventní setkání Galerie Pojedy Obecní úřad Žitovlice a Galerie Pojedy Vás zvou na adventní odpoledne. Program je určen pro děti i dospělé. Těšíme se na společné sváteční chvíle. 23

13

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

www.svatojirskyles-mas.cz

www.svatojirskyles-mas.cz Zpravodaj Místní akční skupiny Svatojiřský les, o. s. ročník 4 číslo 1/2013 únor OBSAH: 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 Kde a čeho jsme se zúčastnili Co jsme uspořádali Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 8, konaného dne 19. 8. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne 25.5.2011. schvaluje usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce Chuderov určuje a schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Šindeláře ap. Jana Novotného,

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

Z Á P I S z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne

Z Á P I S z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne Z Á P I S z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 1.3.2016 Přítomni: Dvořák, Vetešník, Trunecký,Hrstka, Rynekr, Šimáně a Hrábek. Omluven: Kemr a Strnad. Za dozorčí komisi : Tykva, Semecký a Dvořák

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Zápis č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Schůze zahájena: 17:01 hodin Schůze ukončena: 18:35 hodin Přítomni: Helena Večeřová, Tomáš Prokop, Ing. Zlata Lakomá,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

www.svatojirskyles-mas.cz

www.svatojirskyles-mas.cz Zpravodaj Místní akční skupiny Svatojiřský les, z. s. ročník číslo 1/201 únor 201 OB SAH : Rekonstrukce dětského hřiště v obci Kouty Dětské hřiště v Rejšicích Hydroizolace zdí obecního domu v Kamenném

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Nejstarší zmapovaná historie lovectví v našich zemích je spojována se šlechtou a vládnoucími vrstvami společnosti obecně. Lov byl výsadou šlechty a každý pokus

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis č. 04/2009 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 04/2009 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Zápis č. 04/2009 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne:

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: 20.6.2013 ZO schválilo: Zastupitelstvo obce Rochlov schvaluje program veřejného zasedání. Pro 5 ( Patera, Hrách, Česánek, Rothmaierová,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17 OBEC PŘEDSLAVICE 387 01 Předslavice č.p.17 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předslavice, konaného dne 20.12.2013 v 18:20 hod. v zasedací místnosti OÚ Předslavice. Přítomnost členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín.

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Zápis č. 12 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha Občané v

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 33. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.3. 2012 od 17 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 6. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 6. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Obec Nemyslovice Program rozvoje obce na roky Zpracováno: 11/2014 Schváleno:

Obec Nemyslovice Program rozvoje obce na roky Zpracováno: 11/2014 Schváleno: Obec Nemyslovice Program rozvoje obce na roky 2014-2018 Zpracováno: 11/2014 Schváleno: 5.12.2014 Popis situace Tento program obnovy vesnice slouží jako střednědobý až dlouhodobý koncepční dokument určující

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 23. 11. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky A. Štechová a V. Šolcová

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více