Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení herního prvku na dětské hřiště Na Radosti 1.I. rozhodla 1. výměně rozbitého herního prvku pérové atrakce na dětském hřišti v Sobíně a pořízení 1 ks herního prvku pérové atrakce na dětské hřiště Na Radosti firmou Tomovy parky s.r.o. 2.I. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 2. Stavební úpravy č.p. 157, ul. Lidečská - žádost o souhlas pro účely řízení o umístění stavby a ohlášení 2.I. projednala 1. žádost o souhlas se stavebními úpravami č.p. 157 pro účely řízení o umístění stavby a ohlášení 2.II. souhlasila 1. se stavebními úpravami č.p. 157, ul. Lidečská 3. Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) - podněty a žádosti ke stavbě 3.I. projednala 1. podání pana S.S. věci stavby Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) 3.II. rozhodla 1. setrvat na svém stanovisku zrušit parkovací místo 2. v ostatních bodech ponechat řešení připomínek v rámci stavebního řízení 3.III. konstatovala, že 1. možnosti realizace retardérů by měli posoudit odborníci při řešení celé koncepce úprav dopravní situace ulice Hrozenkovské 4. Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí v ul. Nedašovská 4.I. vzala na vědomí 1. stanovení místní úpravy silničního provozu k umístění silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí v ul. Nedašovská 4.II. rozhodla 1. o vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí v ul. Nedašovská 4.III. schválila 1. výzvu k podání nabídek na zhotovení zakázky malého rozsahu zhotovení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí v ul. Nedašovská Stránka 1 z 5

2 4.IV. pověřila 1. starostku podpisem výzvy k podání nabídek na zhotovení zakázky malého rozsahu zhotovení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí v ul. Nedašovská 4.V. jmenovala 1. komisi pro otvírání a hodnocení nabídek ve složení Ing.Jarouš, M. Muzikář, Prof. Veselý, P.Kovařík, Ing.Egermajerová 5. Podněty občanů ze setkání dne I. projednala 1. žádost občanů o zřízení zastávkových přístřešků v ul. Hrozenkovská, zastávka Starý Zličín 5.2. konstatovala, že 1. v současné době nelze zastávkové přístřešky v ul. Hrozenkovská, zastávka Starý Zličín zrealizovat z důvodu nedořešených a omezených majetkových práv vlastníků dotčených pozemků 6. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemky parc.č. 752/1, 752/5, 764/4 k.ú. Zličín (komunikace Křivatcova a Vratičova) 6.I. souhlasí 1. s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a MČ Praha Zličín (nabyvatel) pozemky parc.č. 752/1, 752/5, 764/4 k.ú. Zličín (komunikace Křivatcova a Vratičova) 6.II. doporučila 1. předložit návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a MČ Praha Zličín (nabyvatel) pozemky parc.č. 752/1, 752/5, 764/4 k.ú. Zličín (komunikace Křivatcova a Vratičova) ke schválení ZMČ na zasedání dne Závěrečný účet MČ, Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ, Účetní závěrka za rok I. projednala 1. závěrečný účet MČ Praha Zličín za rok 2013 (Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha Zličín za rok 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2013) a doporučila zastupitelstvu závěrečný účet po projednání schválit s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 2. účetní závěrku MČ Praha Zličín za r Zelený Zličín návrh na přijetí daru 8.I. souhlasila 1. s přijetím daru ve výši ,- Kč od společnosti Zelený Zličín s.r.o. 2. s návrhem darovací smlouvy mezi MČ Praha Zličín a spol. Zelený Zličín s.r.o. na přijetí daru ve výši ,- Kč 8.II. doporučila 1. předložit návrh na přijetí daru a na schválení darovací smlouvy zastupitelstvu Stránka 2 z 5

3 9. Jmenování členů školské rady 9.I. doporučila 1. předložit ZMČ návrh na zvolení členů Školské rady za zřizovatele ve složení: JUDr. Koropecká, Ing. Kubíková, B.Vajtrová 10. Jmenování členů Rady sociálního fondu 10.I. jmenovala 1. pro nové funkční období členy Rady sociálního fondu Ing. Miroslav Jarouš, Ing. Petra Kubíková, Jana Pitrunová, JUDr. Marta Koropecká, Mgr. Monika Kovaříková 11. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha Zličín na volební období I. projednala 1. návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha Zličín na volební období II. doporučila 1. podle ust. 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva MČ Praha Zličín na volební období na 15 členů 12. Záměr změny nájemního vztahu byt. jednotka č. 1 Křivatcova I. souhlasí 1. s prodloužením doby nájmu o 2 roky, tj. od do , u smlouvy o nájmu bytu, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín (pronajímatel) a panem P.K. (nájemce) 12.II. uložila 1. odboru VSE zveřejnit na úřední desku záměr změny nájemního vztahu prodloužení doby nájmu o 2 roky, tj. od do , u smlouvy o nájmu bytu, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín (pronajímatel) a panem P.K. (nájemce) 2. odboru VSE připravit návrh dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín (pronajímatel) a panem P.K. (nájemce) prodloužení doby nájmu 13. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 668/159, 668/169, 668/168, 668/1 a 668/163, k.ú. Zličín (pozemky pro školu). 13.I. rozhodla 1. o provedení seče pozemků parc.č. 668/159, 668/169, 668/168, 668/1 a 668/163, k.ú.zličín, firmou J. Sekyra 13.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 13.III. uložila 1. odboru OPRI vyzvat vedení firmy Portland Trust a.s. k provedení seče na pozemcích v okolí Oregon Housu 14. Zajištění jednorázových zásahů na veřejné zeleni Jaro I. souhlasila Stránka 3 z 5

4 1. jako vlastník stromů a keřů s realizací navrhovaných zásahů 14.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávek na provedení jednorázových zásahů 15. Oprava kolotoče na dětském hřišti v parku Na prameništi. 15.I. souhlasila 1. s opravou prvku rotačního šplhacího kužele na dětském hřišti v parku 16. Fotbalový klub FC Zličín 16.I. projednala předložené materiály 1. a) dopis ze dne Nesouhlas a odmítnutí obou dopisů ze strany Fotbalového klubu FC Zličín, o. s. (míněny jsou dopisy č.j /2014/Zlic/STA ze dne a dopis č.j /2014/Zlic/STA ze dne ) b) žádost o souhlas s budovanou investicí závlahový systém c) informace o oslavě 85. výročí založení Fotbalového klubu FC Zličín se žádostí o finanční příspěvek na pořádání této akce (celkové předpokládané náklady cca 110 tis. Kč) d) žalobu na vyklizení nemovitosti e) možnosti pokračování výstavby sportovního zázemí šatny na hřišti Fotbalového klubu FC Zličín 16.II.vzala na vědomí 1. dopis ze dne Nesouhlas a odmítnutí obou dopisů ze strany Fotbalového klubu FC Zličín, o.s. (míněny jsou dopisy č.j /2014/Zlic/STA ze dne a dopis č.j /2014/Zlic/STA ze dne ) 16.III. rozhodla 1. o podání žaloby na vyklizení a o jednání se stavebním úřadem 2. neposkytnout příspěvek na oslavy 85. výročí založení Fotbalového klubu FC Zličín s tím, že jde o interní záležitost fotbalového klubu 16.IV. konstatovala 1. ve věci žádosti Fotbalového klubu FC Zličín o souhlas s investicí na pozemcích svěřených do správy MČ Praha - Zličín závlahový systém, že zahájení jakéhokoliv další stavební aktivity na hřišti Fotbalového klubu FC Zličín je podmíněno dořešením celkové koncepce sportovního zázemí v rámci připravovaného projektu výstavby sportovního zázemí (šaten) 17. Rozpočtová opatření za měsíc květen I. souhlasila 1. s návrhem rozpočtových opatření č. 2, 3002, 3005 a 3 za měsíc květen 2014 a doporučila předložit návrh ke schválení ZMČ 18. Zařízení energetické soustavy přípojky NN v ul. Do zahrádek II na pozemku parc. č. 320/14 k.ú. Třebonice - žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace a návrhem DIO 18.I. souhlasila 1. se zvláštním užíváním komunikace a návrhem DIO pro akci Zařízení energetické soustavy přípojky NN v ul. Do zahrádek II na pozemku parc. č. 320/14 k.ú. Třebonice Stránka 4 z 5

5 19. Studie dopravy k návrhu změny ÚP SÚ HMP Z I doporučila 1. v rámci projednávání změny ÚP uplatnit nesouhlas se závěry dopravní studie ke stavbě Bytový areál Zličín 2. zadat odborné firmě zpracování oponentní dopravní studie, která vyhodnotí vliv záměru stavby Bytový areál Zličín na dopravu ve Zličíně i širšího území 3. předložit návrh na zadání oponentní dopravní studie ke schválení ZMČ 20. Stavba Přemostění Zličín Řepy smlouva o právu provedení stavby na cizích pozemcích 20.I. schválila 1. smlouvu o právu provedení stavby Přemostění Zličín Řepy na pozemku parc. č. 811/22 k.ú. Zličín s České dráhy a.s. 20.II. pověřila 1. starostku podpisem smlouvy o právu provedení stavby Přemostění Zličín Řepy na pozemku parc. č. 811/22 k.ú. Zličín s České dráhy a.s. 21. Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí v ul. Hrozenkovská 21.I. souhlasila 1. s objednáním opravy silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí v ul. Hrozenkovská v křižovatce se Strojírenskou u spol. BESICO Services s.r.o. 21.II. vzala na vědomí 1. informace odboru OPRI ohledně poškozeného silničního zábradlí v Hrozenkovské ulici před křižovatkou s ul. Lačnovská 21.III. souhlasila 1. s objednáním instalace nového zábradlí za ,24 Kč od spol. BESICO Services s.r.o. 22. Soudní jednání ve sporu se společností Warex 22.I rozhodla 1. že trvá na soudním rozhodnutí věci ve sporu se společností Warex spol.s r.o., protože na smír vzhledem k charakteru finančních prostředků, o které se jedná, přistoupit nemůže V Praze - Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty Stránka 5 z 5

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více