ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O."

Transkript

1 ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. Číslo 2/ duben 2013 /čtvrtletník/.... Obsah: - úvodní stránka str. 1 - Velikonoce str slovo ředitelky str. 2 - aktuality str ohlédnutí za kulturou str vyprávění uţivatel str připravujeme pro Vás str.9 - pro volnou chvíli str. 20 ~ 1 ~

2 Slovo ředitelky Milí čtenáři, milé čtenářky, tak snad máme tu letošní zimu konečně za sebou. Byla letos pořádně mrazivá, dlouhá, plná nepříjemných bacilů a moţná i depresí z toho mála slunečního světla. Sníh a mráz ne a ne polevit, sníh nás intenzivně zasypával celou zimu a dokonce i na letošní časné Velikonoce. Nyní je jiţ předpověď počasí velmi příznivá, ale přece jen, nenechte se ošálit a pořádně se oblékejte. Přeci jen je ještě duben Přes všechna ta chvilková ochlazení, poslední sněhové vločky i lezavý vítr, máme vyhlídku na nadcházející teplé a slunečné dny, kdy všechno začne, růst, kvést a zrát. Jaro je období, kdy se příroda začíná probouzet po dlouhém zimním spánku a sluneční paprsky v nás vyvolávají pocity štěstí a dobré nálady. Jaro je období přímo stvořené k tomu, začít s velkým jarním úklidem. A to nejenom ve skříních a sklepech, ale také v nás samotných. Nechat závan čerstvého vzduchu, aby odnesl stará trápení a vyvětral pocity nespokojenosti i z těch nejtemnějších komůrek a komnat v nás. Zbavit se všeho, co nepotřebujeme, nebo co nás dokonce nějakým způsobem svazuje a omezuje. Nebát se vyřadit starý kabát i neupřímnou přítelkyni, dát pryč nashromáţděné haraburdí, na které se celé roky práší. Moţná neţ čekat, čím nás letošní rok překvapí, je lepší převzít řízení svého osudu do vlastních rukou a jít mu naproti. Věřit, ţe si zaslouţíme to, po čem touţíme, a ţe naše spokojenost a vyrovnanost záleţí jen a jen na nás. Všechny situace, které se v našem ţivotě opakují, mají totiţ jednu věc společnou nás samotné. Přeji vám příjemné vplutí do jara. Ing. Ivana Vardanová ředitelka SENIORu Otrokovice ~ 2 ~

3 Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí Beseda se starostou Otrokovic Dne se konala beseda se starostou Otrokovic panem Mgr. Jaroslavem Budkem. K hlavním tématům besedy patřilo zrekapitulování minulého roku, k jakým došlo změnám v našem městě, jaké byly provedeny úpravy a případně nápravy toho s čím nebyli občané spokojeni. Kulturní život na SENIORu B Přednáška čaje a jejich význam pro organismus Uţivatelé měli moţnost se seznámit dne s druhy čajů a jejich významem pro organismus. Pan PharmDr. Brázdil vysvětlil, jaký druh čaje pomáhá při určitých zdravotních problémech. Posluchači měli velký zájem o přednášku, aktivně se dotazovali. Závěrem dostali vzorky čajů. Přednáška EXPO 58 a Brusel Dne se uskutečnila přednáška sociální pracovnice Kamily Zvoničové, DiS. na téma EXPO 58 a Brusel. Uţivatelé se dozvěděli o historii města, o jeho památkách, o gastronomických specialitách a především o mezinárodní výstavě EXPO 58, pro kterou je typická stavba Atomia. Přednáška byla doplněná videm a fotografiemi. ~ 3 ~

4 Masopust s módní přehlídkou Dne se u nás v zařízení konala Masopustní veselice. Zpestřením této akce byla módní přehlídka modelů let minulého století. Akce měla velký ohlas u uţivatelů, nechybělo občerstvení a pro zábavu a potěšení hrála ţivá hudba. Valentýnské posezení s tipovací soutěží Dne připravili zaměstnanci pro naše uţivatele tipovací soutěţ, jejíţ ústředním tématem byly svatební fotografie uţivatelů a zaměstnanců SENIORu B. Kaţdý ze soutěţících si mohl tipnout, kdo se na fotografii nachází. Soutěţ byla doplněna o historii svátku svatého Valentýna a poutavými povídkami. Návštěva solné jeskyně Dne se uskutečnil výlet do Solné jeskyně v Otrokovicích. Strávili jsme hodinu v příjemném prostředí, kdy jsme si uţívali odpočinku, příjemné hudby a relaxu. Dozvěděli jsme se také, ţe solná jeskyně, má blahodárné účinky na celý organismus. Pro velký úspěch výlet v brzké době zopakujeme. ~ 4 ~

5 Divadelní představení o Jeníkovi a Mařence K Mezinárodnímu dni ţen si pro uţivatele připravili zaměstnanci SENIORu B dne divadelní představení O Jeníkovi a Mařence. Po vystoupení bylo pro uţivatele přichystáno posezení s bohatým občerstvením a reprodukovanou hudbou. Kaţdá z uţivatelek si odnesla kytičku u příleţitosti svátku ţen. Přednáška o Velikonocích - svátcích jara Dne si připravila paní Škrabalová z knihovny na Baťově přednášku na téma: Velikonoce svátky jara. Uţivatelům byly přiblíţeny zvyky a tradice spojené s příchodem jara v naší republice a v ostatních zemích světa. V rámci přednášky si uţivatelé zavzpomínali na oslavy Velikonoc v době jejich mládí. V úterý u nás probíhaly Velikonoční dílničky, které si pro nás připravili pracovníci z DDM Sluníčko a jejich pomocníci. Uţivatelé si mohli vyzkoušet tvořit spoustu výrobků s velikonoční tématikou. V odpoledních hodinách jsme přivítali děti, které navštěvují nejrůznější kroužky DDM. Ke zhlédnutí bylo vystoupení nejmenších dětí a to koťátek, loupeţníčků, maţoretek, dále pak starších dětí - břišních tanečnic, muzikantů s flétnami a kytarami, moderních tanečnic. Velikonoční dílničky a besídka z DDM Sluníčko ~ 5 ~

6 Přednáška Březen měsíc knihy Dne si pro naše uţivatele připravila Ing. Jana Koňaříková přednášku na téma Březen měsíc knihy. Uţivatelé vzpomínali na nejčtenější knihy z jejich mládí. Přednáška byla spojená i se závěrečným ukončením soutěţe týkající společného tématu KNIHY. Pořádané kulturní akce na budově C Dne se ve společenském sále našeho domova uskutečnilo novoroční vystoupení ţenského folklórního souboru Tetičky z Kunovic. Do svého repertoáru mají Tetičky zahrnuty hlavně písničky ze Slovácka, ale rády si zazpívají i jiné ţánry. Vţdy zpívají s radostí a dobrou náladou, tyto pocity pak přenášejí i na publikum. Na ochutnávku tentokrát přivezly i sváteční koláčky, které všem moc chutnaly. Dne se konala beseda s uživateli na jejíţ přípravě se podílely studentky Střední pedagogické školy Zlín. Beseda byla zaměřena na módu 30. a 40. let 20. stol. K představení tehdejších trendů v oblékání, účesech a doplňcích byla přichystána obrazová prezentace. Přítomní obyvatelé přispívali do diskuze a bylo znát, ţe je zvolené téma zaujalo. Jak by také ne, kdyţ se prostřednictvím něj vrátili do let svého mládí. ~ 6 ~

7 Dne nám děti z MŠ Zahradní přišly zpestřit dopolední čas písničkami a básničkami vztahujícími se k zimnímu období. Předvedly nám znalost anglického jazyka i schopnost vystupovat před četným publikem. Jako vţdy nepřišly s prázdnou a pro kaţdého obyvatele přinesly drobný dárek. Čas strávený přípravou vystoupení byl zúročen, protoţe si jej všichni přítomní uţili. I letos se v našem domově uskutečnil tradiční ples tentokrát nazvaný Ples elegance. Dne byl na odpoledne připraven bohatý program odkazující k období 30. a 40. let minulého století. O zahájení se postarali studenti Střední pedagogické školy Zlín s módní přehlídkou retro modelů. Modely byly zapůjčeny speciálně pro tuto příleţitost a byly doladěny dobovými účesy i doplňky. K poslechu i tanci zahrála kapela Duo Morava a připravena byla i bohatá tombola, z níţ si cenu odnesl kaţdý zúčastněný. O atmosféru let dávno minulých se postarali všichni ti, kteří přišli oblečeni ve společenských či dobových šatech. Dne náš domov oţil průvodem masek ohlašujících fašankové veselí. Obyvatelé si tak mohli připomenout, ţe se blíţí postní období před Velikonocemi. V rámci průvodu nechyběla ani tradiční maska medvěda s medvědářem a mnoho dalších. Rozdávali jsme sladké koblihy jako symbol masopustu. Také naši obyvatelé nezůstali pozadu a přípravu koblih si vlastnoručně vyzkoušeli. ~ 7 ~

8 Dne si pro zájemce z řad našich obyvatel přichystaly studentky Střední pedagogické školy Zlín besedu na téma historie hraček. Studentky měly nachystánu prezentaci, která představovala ukázky hraček a kočárků z různých období. Obyvatelé se zapojili do společného povídání, vzpomínali na svá dětská léta a také na to, jaké hračky měly k dispozici jejich děti. V myšlenkách se přenesli do období, které bylo pro většinu z nich jedním z nejšťastnějších. Při příleţitosti Mezinárodního dne ţen si dne ochotníci z řad zaměstnanců SENIORu připravili divadelní vystoupení na motivy pohádky O perníkové chaloupce. Humorně zpracovaná zápletka všechny přítomné pobavila. Poté zazněly verše, které byly naše obyvatelky zvyklé slýchat při dřívějších oslavách tohoto svátku. Jako tečku za celým programem obdrţely všechny ţeny kytku. Dne proběhlo další setkání našich obyvatel s dětmi z MŠ v rámci projektu Setkávání generací. Vzhledem k blíţícímu se velikonočnímu období byla jejich společná práce v domovince zaměřena na výrobky s velikonočními motivy. Díky práci ve dvojicích mohli senioři předávat zkušenosti dětem a děti mohly potěšit seniory svojí bezprostředností. Atmosféra byla velice příjemná a všichni uţ se těší na další setkání ~ 8 ~

9 Připravujeme pro Vás Plánované akce SENIORu B II. čtvrtletí 2013: Duben Přednáška k výročí Cyrila a Metoděje Přednáška o finanční gramotnosti seniorů Návštěva knihovny na Baťově Květen Vystoupení dětí z MŠ Přednáška Dr. Brázdila na téma - Homeopatie Představení dětí ze ZUŠ Otrokovice Červen Přehlídka orientálních tanců Sportovní dopoledne Výlet do okolí Otrokovic Vystoupení ZŠ Mánesova Grilpárty Plánované akce SENIORu C II. čtvrtletí 2013: Duben 2.4. Beseda s knihovnicí Sportovní dopoledne Beseda s kronikářkou na téma Cyril a Metoděj Posezení s písničkou Květen Vystoupení dětí z MŠ Návraty z Tlumačova Turnaj ve společenských hrách Červen Vystoupení folklórního souboru Trempingpárty s grilováním Výlety za vzpomínkami - Otrokovicko ~ 9 ~

10 Velikonoce v SENIORu C Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody. Pro křesťany jsou nejdůleţitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřiţováním Jeţíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké noci, kdy vstal Jeţíš Kristus z mrtvých. U nás v SENIORu C jsme se v rámci příprav na VELIKONOCE zaměřili na zvyky a tradice, které jsou našim seniorům blízké a mnozí z nich si bez nich nedovedou oslavy velikonoc představit. Na oddělení Čtyrlístek se obyvatelky pustily do zahradničení a jiţ s předstihem si zasadily obilí, aby stihlo do Velikonoc vyklíčit a vyrůst. Zelené obilí ozdobené ručně šitými tulipánky pak zdobilo okna oddělení. K Velikonocům neodmyslitelně patří i jídlo. Nikdo si asi nedokáţe představit, ţe by na velikonočním stole neleţel mazanec či velikonoční beránek. V domovince se obyvatelé pustili do společného pečení mazance s mandlemi a rozinkami a také do pomlázky z kynutého těsta. Velmi se nám to povedlo a chutnal všem. Na kaţdém oddělení se obyvatelé za pomoci pečovatelek pustili do pečení velikonočního beránka. Beránek je tradicí pocházející z křesťanské víry, obrazně by se dalo říct, ţe Jeţíš Kristus byl beránek, který se obětoval za spásu světa. Beránek je proto povaţován za symbol záchrany. ~ 10 ~

11 Vejce se stalo symbolem Velikonoc, je totiţ symbolem nového ţivota. Tradičně jsme v domovince barvili velikonoční vajíčka. Opět jsme pouţili námi osvědčenou techniku barvení za pomoci cibulových slupek. No řekněte nejsou vydařená? Důleţitým symbolem Velikonoc je velikonoční pomlázka, kterou si chlapci dříve pletli sami z prutů vinné révy či vrby. I u nás v domově chodili chlapi po pomlázce. Bylo to milé připomenutí mladých časů. Dochovanou tradicí také zůstává uvázání barevné pentle na pomlázku. Jen málokdo ví, jaká barva má jaký význam, protoţe kaţdá barva má nějakou symboliku: Rudá stuha = náklonnost a láska Modrá = naděje Ţlutá = odmítnutí Zelená = chlapec je dívce oblíbený Hody, hody, doprovody, Dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička Vám snese jiný. ~ 11 ~ Za celý tým: V. Berková

12 Aktuality SENIORu SKAUTI v SENIORu Besedy na téma: SKAUTING - HISTORIE A SOUČASNOST V březnu nás navštívila mládeţ ze Skautského střediska Zlín Malenovice. Byla právě doba jejich jarních prázdnin a tak se mládeţ rozhodla proţít v SENIORu část dne. Společně se skautskou vedoucí Dominikou Nádaši jsme připravili hodně netradiční besedu mladých skautů se seniory v budově B i C na téma: SKAUTING - HISTORIE A SOUČASNOST. Setkání se skauty se konalo u příleţitosti Dne zamyšlení, který se objevuje ve skautském hnutí kaţdoročně uţ od roku 1926, kdy na mezinárodní konferenci skautek bylo navrţeno, ţe na sebe budou všechny skautky myslet. Den zamyšlení není v současnosti jen den mezinárodního skautského přátelství, ale i příleţitostí pro mladé skauty poznat nějaký světový jev nebo problém. ~ 12 ~

13 Tentokráte mělo jít u mladých lidí o bliţší setkání se stářím a také o získání nových informací o tom, jak to ve skautu chodilo dříve. K účasti jsme oslovili především seniory, kteří jiţ jako mladí měli ke skautingu blízko. Beseda byla netradiční v tom, ţe si kaţdý účastník měl moţnost určitou dobu povídat s kaţdým. Skauti měli připravena různá témata pro rozhovory např., jak vypadal dříve slib skauta, letní tábory, stany, skautské klubovny, kroniky apod.. Moc děkujeme skautům za to, ţe přišli ve svých krojích, přinesli k prohlédnutí kroniky nejen ze současnosti, ale i s historickým datem a těšíme se na jejich další návštěvu v SENIORu, kterou nám přislíbili. Vaše sociální pracovnice ~ 13 ~

14 Úspěch SENIORu B ve výtvarné soutěži Výtvarná práce ve znamení SLUNCE, která vzešla z rukou kolektivu seniorek z budovy B, pod vedením tamní pečovatelky Martiny Filákové, obsadila 1. místo v regionální výtvarné soutěţi o Nejkrásnější sluníčko. Tuto soutěţ pořádal Dům dětí a mládeţe Sluníčko odloučené pracoviště Tlumačov za finanční podpory Obce Tlumačov. V soutěţi se sešlo celkem 124 prací od 164 účastníků z mateřských a základních škol širokého okolí a ze sociálních sluţeb Otrokovicka. Porota rozhodovala celkem v 7-mi kategoriích a dílo ze SENIORu Otrokovice se stalo absolutním vítězem v kategorii kolektivů. Vítězné sluníčko tvořily obyvatelky z krepového papíru. Nejvíce práce strávily nad tvorbou drobných kuliček, které pak lepily na papírový základ ve tvaru slunce. Kuličky stínovaly v barvách ţluté, oranţové a červené, tím vzniklo zářivé sluníčko, které jim přineslo zlaté vítězství. Napsala: V. Berková ~ 14 ~

15 Přispějte svými VZPOMÍNKAMI na téma MÁJ lásky čas Oslavy máje patří k českým tradicím už řadu let. Nejrozšířenějším zvykem je políbit svou lásku pod rozkvetlou třešní. Lidová pověra totiž praví, že děvče, které nebylo na 1. máje políbeno pod rozkvetlým stromem, do roka uschne. Snad všichni Češi umějí odrecitovat alespoň prvních pár veršů básně Máj, kterou napsal Karel Hynek Mácha či si zabroukat píseň o lásce s názvem Škoda lásky hudebního skladatele Jaromíra Vejvody. MÁJ - KAREL HYNEK MÁCHA Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. JAROMÍR VEJVODA ŠKODA LÁSKY Škoda lásky, kterou jsem tobě dala škoda slzí které jsem vyplakala : Moje mládí uprchlo tak jako sen ze všeho mi zbyla v srdci mém vzpomínka jen : Není to tak dlouho co jsme společně v SENIORu vzpomínali na téma Školní léta a z Vašich vzpomínek pak vzniklo divadelní představení. Tentokrát se ptáme: Jak vidíte ve svých vzpomínkách lásku? Ústředním tématem pro naše vzpomínání se stal MÁJ lásky čas. Budeme velmi rádi za Vaše vyprávění o tom, jak za dob Vašeho mládí probíhaly námluvy a schůzky děvčete s chlapcem, zda jste od svého milého či milé dostávali dárky, jestli se děvčata na rande parádila. A co láska na první pohled, láska platonická, neopětovaná? Nebo Vás potkala láska na celý život? Také nás zajímají růžné humorné historky na toto téma. Pokud se chcete s námi podělit o láskyplné vzpomínky, tak Vám velice rády budou naslouchat naše sociální pracovnice a s Vašim svolením budou vzpomínky sepisovat. Na základě sesbíraných vzpomínek vznikne scénář a na jeho základě pak divadelní představení. Budeme moc potěšeni, když se aktivně zapojíte a třeba si s námi i zahrajete divadlo. Ti, co se už role herců zhostili na podzim ví, že se není třeba ničeho obávat. Ba naopak, jde hlavně pobavení, dobrou nálada a radost. Kolektiv sociálních pracovnic SENIORu ~ 15 ~

16 STUDENTI v SENIORu v rámci projektu Bohatství vzpomínek Spolupráce se studenty Střední školy pedagogické a sociální ze Zlína na projektu Bohatství vzpomínek letos pomalu končí. Pomohli nám s doprovodným programem na plese Elegance a také si pro seniory připravili cyklus vzpomínkových besed. Ples konaný v SENIORu C se nesl ve znamení elegance let minulého století. Oživit vzpomínky seniorů na módu společenskou i vycházkovou této éry pomohla módní přehlídka, která za doprovodu dobové hudby ples zahájila. Modely a veškeré módní doplňky, prezentované studenty Střední školy pedagogické a sociální ze Zlína, zapůjčilo Městské divadlo Zlín. O dobové líčení a účesy se staraly kosmetičky a kadeřnice Střední školy oděvní a služeb z Vizovic. V rámci příprav se vzpomínalo na besedě připravené studentkami na téma módní trendy a účesy let minulého století. Připraveno bylo také promítání diapozitivů s nejrůznějšími módními trendy a účesy. Většina žen vzpomínala na to, jak si vybavovala svůj šatník prostřednictvím soukromých švadlen. Domácnostem v té době vládly ruční práce a tzv. švadleny do domu v čele s nepostradatelným pomocníkem, kterým byl šicí stroj. Další vzpomínková beseda studentek se seniory byla věnována historii hraček a doplněna bohatou obrázkovou prezentací. Vzpomínalo se na to, jak nebylo dost peněz na nákup hraček, a tak si např. panenky děti vyráběly sami z dřívek a hadříků. Největší ohlas však měla prezentace kočárků nejen pro panenky, ale i děti. Celá řada zúčastněných poznávala na fotografiích modely, které kdysi sami vlastnili. Všem studentkám a studentům děkujeme za jejich pomoc s přípravami zmíněných aktivit a těšíme se na jejich závěrečnou květnovou akci, kdy se uskuteční předání zpracovaných Knih života několika obyvatel našeho domova. Ale o tom až v příštím čísle našeho časopisu. Tým sociálních pracovnic ~ 16 ~

17 Z tvorby našich obyvatel SEZNAMTE SE: paní Mgr. Anna Skoupá obyvatelka SENIORU C Narodila 25. července 1929 v nevelké vesnici Kosteleci u Holešova, v okrajové části Hané. Tam proţila dětství a zamilovala si nejen svoji rodnou dědinu, ale také místa v jejím blízkém i vzdálenějším okolí. Svoji lásku k rodnému kraji vyjádřila ve své knize Vzpomínky na rodný kraj. Po maturitě studovala na pedagogické fakultě v Brně a stala se učitelkou dějepisu, zeměpisu a ruského jazyka. Tomuto povolání se věnovala aţ do důchodového věku. Vedle profesní činnosti měla celou řadu zájmů. Zpívala více jak 25 let ve Vackově sboru moravských učitelů. Milovala historii a její nejoblíbenější epochou byla doba vlády Karla IV. Účastnila se prázdninových poznávacích učitelských expedic EXODUS. Byla vášnivou čtenářkou a věnovala se také psaní poezie. Vydala básnickou sbírku Ne básně, jen prosté veršování. Básně z této sbírky bychom Vám chtěli v našem časopise postupně zveřejnit. V tomto čísle je to báseň Kamarádka. Kamarádka Tady je malá zahrádka a v ní moje kamarádka. Je to ţlutá parádnice, hezká, milá slunečnice. Stále zvedá svoje líčko tam, kde ji hřeje sluníčko. Vincent van Gogh tvoje líčko namaloval, slunečničko. Já bych tě téţ malovala, ale kde bych talent vzala? Tak mi aspoň pohlaď tváře, vţdyť jde z tebe přímo záře. Slunečnice má tě ráda, dělám jí téţ kamaráda. Pohladí mě malinko, přijď zas za mnou, Anynko. Pošeptej mi svoje slasti, radosti a hlavně strasti. Dost o tobě toho vím, nikomu nic nepovím. A zase se ke mně sklání, dýchá do ouška vyznání. ~ 17 ~

18 PLKAČKY STRÉCA OHARKA/ NAPSAL P. KRISTÝNEK - 3. DÍL Tchoř Taťku, povidali tetka jednó z jara strécovi Oharkovi dyţ šli po dvoře, mi se zdá, ţe letos nebudeme sadiť vajička na kuřata, protoţe se nám strácijó, myslém, ţe nám ich kdosi krade. Stréc se hneť zastavili, poškrábali se za uchem a potom stekle povidali: a toš ty tróbo, tos mi nemohla říct spíš, dyť to nám krade, to nám vajička pije tchoř. Šak já mu rychlo pomoţu, to se dívé, dořečňovali stréc, a tetka skrčeně odešli. Ešče ten deň si stréc Oharek připravili truhlék. To je taková pasť z desek, podlóhlá bedna a ta má dva vchody. Oba vchody majó padací dvírca na zavření a tyto só špagátem spojený s návnadó, kerá se dá do truhléka. Dyš tam vleze nejaký zvíře a chytne za nastarţenó návnadu toš spadnó oboje padací dvírca. Stréc dali truhlék do šopy, kde ím sedávali slípky, jako návnadu tam dali vajičko a potem zvihli padcí dvírca spojený s návnadó. Tak a zétra mám tchořa, pomyslili si stréc. Druhé deň, skoro ráno honem běţěli, aby viděli, lesi se ten chytl. Truhlék byl tak, jak ho tam večír dali, ale zas se stekali protoţe tam našli zakósnutó slípku a jakýsi vypitý véca. Zakleli jak staré pohan, ale nedalo se nic dělať. Truhlék večer zas nasadli a čekali na druhé deň. Zas byl truhlék neporušené a zas byla zakósnutá další slípka. Stréc kleli a nadávali a slibovali tchořovi velikó pomstu. Zostali tak chvilku stáť nat tém truhlíkem a trochu přemílali. Po chvilce se ťukli prstem do hlavy a řekli nahlas: Su já hlópé chlap, a trochu se usmíli. Hneť na to vzali truhlék blésko slípek a zvihli padací dvírca. Celó noc se budidli a mysleli anim na truhlék a trchořa. Ráno, ešče za šera byli zvědavé a toš honem stali a běţeli na dvůr, podívať se na truhlék. Byl spadené. Toš, uš tě mám, ty zloděju, zakřékli stréc a veselo se zasmíli. Odešli do kuchyně, posnídali, zbudili tetku a řekli ím, ţe uš teho tchořa majó, ţe uš ho do teho truhléka chytli. Stréc potem šli pro truhlék, keré donesli do kuchyně a tetka moseli zas donuť pytel, do kerýho se tchoř z truhléka vysype. Cosi v něm skákalo a škrábalo. Stréc truhlék nahnuli na jednu starnu, tetka drţeli poytek u jednech padacích dvorec. Stréc truhlíkem zatřepali a honem otevřeli padací dvírca. Vté z truhléka cosi do pytla vypadlo a stréc hneť nato na tetku zakřékli: Honem zavaš ten pytel, ať nám ten tchoř neuteče. Tetka zavazovali pytel a stréc kladli truhlék na stůl. Sotvá ho poloţili na stůl, vyletel z něho, ešče otevřenéma padacíma dvírcama, tchoř. Odrazil se ot stola a rovnó skočil na policu, na keré byli hrnky a talířky. Kuchyňó se začal šéřit veliké smrat, no dyť to byl tchoř. Jak smékl na policu, toš hneť z ní na zem spadli dva talířky a hrnek, takový pěkný malovaný. ~ 18 ~

19 Stréc si v té chvilce mysleli, aha, to do teho pytla nespadl tchoř, ale to slípčí hnízdo. On se, potvora, myslém drţel drápama v truhléku. Jak ty talířky a hrnky křápli na zem, toš hneť byla střepů plná kuchyň. Stréc, keré stáli, jak dyby dostali liskanec, teprof tém křápnutím přišli k sobě. Otočili se a skočili ke dveřám, kde stála metla. Popaďna ju, hnali se na tchořa, ale ve steku zapoměli, ţe majó na trámě pověšenó lampu, petrolínku. Sklo z cilindra se ím rosypalo po hlůvě a petról ím ščágl za krk. Stréc kleli a tetka za něma boţovali. Stréc drţeli v ruce metlu, stekle hleděli na policu, kde seděl tchoř a ten zas bléskal očima po strýcovi. Zas se zahnali metló a do té rany dali celó svó silu. Zamţeli oči a buch do police. Tchoř byl ale rychlém a stréc rozbili metló zbytek hrnků a taličků na polici. Tetka stáli u dveřé, drţřeli se za hlavu a křičeli. Stréc včilka, ale uš neviděli a neslyšeli, byli v bojové náladě. Tchoř skočil z police na kostrn a tam taky rozbil sošky svatéch a sklinky. Kocór co seděl na teplém šporáku, viděl, jak mu letí metla okolo hlavy a toš se chtěl zachrániť útěkem. Skočil ze šporáka a tak neščasně, ţe dţingl hlavu do malýho, porcelánovýho hrnka a nemohl ju vytahnóť. Chudák zaplantal se strýcovi pod nohy, ten do něho kopli, aš kocór odletěl s tém hrnkem na hlavě, porvnó pot lavku, kde byla látka s kyškó a tóto s hrnkem na hlavě, rozbil. Kyška se začala rozlívať po kuchyni. Stréc se zas zahnali metló po kostně, kde seděl za soškó, kerýhosi svatýho tchoř. Zas to dopadlo tak, jak při prvním buchancu. Něco rozbil tchoř a zbytek rozbili stréc metló. A včilka začalo v kuchyni pravý peklo. Stréc mlátili metló po tchořovi tak, ţe tetka si uš mysleli, ţe se stréc zbláznili. Skákali včil po kuchyni, jak kdysi jejich kocór, dyš malé Joţka hodin na ţiţlavó plotnu šporáka. Tabulka v okně uš byla taky rozbitá a toš ju tetka honem zakryli starém kabátem. Polica byla bez hrnků a talířků, kyška tekla po kuchyni, kostn byl bez všeckéch svatéch, na šporáku nebyl ţádné kastrólky a hodiny taky uš nevisely na zdi.vté, skočil ale tchoř na lůţko, z kterýho uš taky lítalo péří a koval se pot jednu peřinu. Stréc hneť stichli, protoţe viděli mezi tóbitkó na dvůr.stréc skočili na tó peřinu aj s botama a předrţeli ju na třech stranách. Na štvrtó stranu si stópli tetkas pytlem a stréc pomály mačkali peřinu ze třech stran. Tchoř pomály ustupoval k té straně, kde tetka drţeli pytel. Najednó tchoř vyskočil a rovnó do pytla. Stréc honem pytel zavázali a utřeli si spokojně pot z čela. Potem vzali pytel s tchořem a vyšli na dvůr na náspu. Chtěli s ním bóchnóť o zem, rozehnali se s pytlem, ale zapoměli, ţe za něma šli tetka, kerá byli zvědavá, co se včil bude díť. Jak se stréc ohnali, toš zachytli tetku po hlavě. Chudera měli moc práce s ukázáním v kuchyni, protoţe tam bylo jak dyš hrom práskne a mimo teho měli ešče čtrnáct dní modrý pot okem. No, maló chvilku, nebyl uš tchoř mezi ţivéma a tém rokem přece sadili, u Oharků vajíčka na kuřata. ~ 19 ~

20 Pro volnou chvíli Sudoku: středem, a zároveň i nekonečno a ech, pohybu nebo v čase. význam kruhu vyplývá už z jeho podstaty dokonale pravidelného organizovaného kolem pevného představuje ideální jednotu s a zároveň i nekonečno a věčnost věčnost. Symbolický geometrické tvaru, bodu. Jako takový pevným středem, Mandala: Motto, citát: Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! /Božena Němcová/ Časopis připravily: Mgr. Věra Berková a Jiřina Mišáková metodik SENIORu administrativa a recepce SENIORu ~ 20 ~

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O.

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. Číslo 1/ leden 2013 /čtvrtletník/.. PF 2013.. Obsah: - úvodní stránka str. 1 - aktuality str. 12-15 - slovo ředitelky str. 2 - plkačky 2. díl str. 16-17 - ohlédnutí za

Více

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O.

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. Číslo 3/ duben 2011.... Obsah: - slovo ředitelky str. 2 - toulky po kraji str.14-15 - ohlédnutí za kulturou str. 3-8 - aktuality str.16-18 - připravujeme pro Vás str.

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

Seniorský zpravodaj 17

Seniorský zpravodaj 17 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský

Více

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~ Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010 Budova C Budova B Otrokovice příspěvková organizace Budova A DPS Nivy DPS Hlavní ~1~ Slovo ředitelky Vážení obyvatelé, milí čtenáři, dostává

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč BŘEZEN - DUBEN 2010 VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce 1 Vážení čtenáři, první čtvrtletí roku 2015 právě vstupuje do své poslední třetiny a s tím Vám přinášíme historicky první jarní číslo časopisu Náš Domov. Co v něm najdete? Zavzpomínáme na uplynulý rok;

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 1/2014 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 1/2014 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 1/2014 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 Vážení čtenáři, a máme tady už květen lidově máj. Tento měsíc je spojován s láskou, vždyť také všechno kvete, krásně voní a zima už je

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více