SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem: Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: *** vedený u *** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 990 zastoupená, (dále pronajímatel ) kontaktní osoba: Petr Slavník, tel.: , a jméno/obchodní firma: adresa/sídlo: IČO: DIČ: řidič (jméno): číslo řidičského průkazu: číslo občanského průkazu: tel.: (dále nájemce ) Článek I. Výchozí ustanovení 1.1 Pronajímatel je vlastníkem dopravního prostředku: ************************* pořizovací cena: typ vozidla: reg. značka: VIN: (dále jen Vozidlo ). barva: palivo: výbava: 1.2 Nájemce má zájem Vozidlo dočasně užívat a za tímto účelem uzavírá s Pronajímatelem tuto Smlouvu. Smlouva o nájmu dopravního prostředku Easy Lease 1 Verze 2014

2 1.3 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. Pronájem vozidel včetně služby Easy Lease, jejichž úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen VOP ). Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit VOP, přičemž je povinen o takové změně Nájemce informovat. Článek II. Předmět Smlouvy 2.1 Pronajímatel se touto Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Vozidlo po dobu nájmu uvedenou v Článku III. této Smlouvy k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje Vozidlo převzít a platit Pronajímateli za užívání Vozidla nájemné dle Článku IV. této Smlouvy. Článek III. Doba nájmu 3.1 Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že nájem Vozidla dle této Smlouvy se sjednává na dobu 48 měsíců počínaje dnem převzetí Vozidla (dále Doba nájmu ). Článek IV. Nájemné 4.1 Nájemné Vozidla se sjednává na částku ***,- Kč (slovy: *** korun českých) včetně DPH měsíčně (dále Nájemné ) a jeho výše byla stanovena zejména s přihlédnutím k pořizovací ceně Vozidla a maximálnímu nájezdu kilometrů dle odst této Smlouvy. 4.2 Nájemné se Nájemce zavazuje hradit od okamžiku převzetí Vozidla vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce, za který Nájemné náleží, a to na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této Smlouvy pod variabilním symbolem, kterým je číslo této Smlouvy. V případě že k převzetí Vozidla dojde po 10. dni kalendářního měsíce, je první Nájemné, resp. jeho poměrná část, splatné spolu s Nájemným za bezprostředně následující kalendářní měsíc. Článek V. Převzetí Vozidla 5.1 Vozidlo bude Nájemci Pronajímatelem předáno do *** ode dne uzavření této Smlouvy v provozovně Pronajímatele na adrese ***, a to na základě výzvy Pronajímatele k převzetí Vozidla. 5.2 O předání a převzetí Vozidla včetně všech dokladů a věcí potřebných k užívání Vozidla bude sepsán písemný předávací protokol. Článek VI. Podmínky nájmu Vozidla a povinnosti Nájemce 6.1 Nájemce se zavazuje užívat Vozidlo řádně a předcházet jakýmkoli škodám na Vozidle. V případě vzniku škody na Vozidle je povinen neprodleně informovat Pronajímatele. 6.2 Nájemce je povinen Vozidlo při převzetí od Pronajímatele zkontrolovat a případná poškození uvést do předávacího protokolu dle odst této Smlouvy. Za škody na Vozidle, které nebudou v předávacím protokolu uvedeny, odpovídá Nájemce. 6.3 Nájemce je povinen dodržovat maximální nájezd kilometrů, který je stanoven na km za každý jednotlivý kalendářní měsíc Doby nájmu, maximálně však 2 Verze 2014

3 km za Dobu nájmu. V případě, že Nájemce překročí stanovený nájezd kilometrů, zavazuje se uhradit Pronajímateli částku ve výši 1,20 Kč za každý 1 km, o který překročí stanovený nájezd. O tuto částku je Pronajímatel oprávněn zvýšit Nájemné. 6.4 Nájemce je povinen složit při uzavření této Smlouvy vratnou kauci ve výši dvounásobku Nájemného, a to hotově nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této Smlouvy (dále Kauce ). V případě složení Kauce v hotovosti je Pronajímatel na požádání povinen vystavit Nájemci doklad o převzetí Kauce. 6.5 Nájemce je povinen přistavit Vozidlo k pravidelným servisním prohlídkám, kontrolám, údržbě a technické kontrole v termínech a v souladu s předpisy a instrukcemi o údržbě stanovených výrobcem, dodavatelem či dovozcem Vozidla, v souladu s Článkem VIII. této Smlouvy a VOP. 6.6 Nájemce je povinen zajistit provedení veškerých Služeb na Vozidle, jak jsou definovány v odst této Smlouvy, výlučně u Pronajímatele. Poskytnutí Služeb jinou osobou je možné pouze po předchozím souhlasu Pronajímatele. 6.7 Na vlastní náklady je Nájemce povinen zajistit: zásobování Vozidla potřebnými pohonnými hmotami, olejem, vodou a el. energií; kontrolu hladiny oleje, chladicí vody a tlaku v pneumatikách; výměnu vadných žárovek vnějších světel Vozidla. 6.8 Po uplynutí Doby nájmu je Nájemce povinen vrátit Vozidlo Pronajímateli v místě uvedeném v odst této Smlouvy, případně v jiném místě, které mu Pronajímatel písemně oznámí. Vrácení Vozidla se řídí ustanoveními článku 5. VOP a bude o něm sepsán předávací protokol. 6.9 Nájemce je povinen uhradit všechny náklady oprav Vozidla včetně cen náhradních dílů, které jsou zajišťovány Pronajímatelem nad rámec Služeb, jak jsou definovány v odst této Smlouvy, nebo které vznikly v důsledku havárie, poškození, krádeže či užití Vozidla jinak nebo k jinému účelu, než je stanoveno v návodu k používání Vozidla, zanedbáním denní údržby a kontroly Vozidla, pokud tyto nebudou kryty pojištěním příslušné pojišťovny sjednaným Pronajímatelem v souladu s odst této Smlouvy a v souladu s jejími všeobecnými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou. Článek VII. Povinnosti Pronajímatele 7.1 Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci Vozidlo ve lhůtě a způsobem uvedeným v Článku V. této Smlouvy a zajistit Nájemci nerušené užívání Vozidla po Dobu nájmu. 7.2 Po celou Dobu nájmu se Pronajímatel zavazuje udržovat platné a účinné pojištění Vozidla u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v rozsahu: rozsah pojištění: území Evropy - havárie, vandalismus, živelné pohromy, poškození, odcizení, zničení havarijní pojištění: ANO spoluúčast: 5 % min ,- Kč pojištění odpovědnosti: ANO limit poj. plnění: 60/50 mil. Kč 3 Verze 2014

4 připojištění: všech skel. 7.3 Pronajímatel poskytne Nájemci po Dobu nájmu servisní a doplňkové služby v rozsahu a způsobem uvedeným v Článku 8. této Smlouvy (dále společně jen Služby ). 7.4 V případě vzniku škody na Vozidle, u které Nájemce neuzná, že vznikla jeho zaviněním, je Pronajímatel oprávněn vyžádat si stanovisko k posouzení příčiny a zavinění škody odborného znalce. V případě, že odborný znalec stanoví jako příčinu vzniku škody zavinění Nájemce, zavazuje se Nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. V opačném případě hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku Pronajímatel. 7.5 Po vrácení Vozidla Nájemcem Pronajímateli je Pronajímatel povinen provést kontrolu a posouzení nadměrného opotřebení a poškození Vozidla, a to podle předpisu vrácení vozidel (dále Předpis vrácení vozidel ), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a oznámit Nájemci výši případných nákladů na opravu nadměrného opotřebení či poškození Vozidla, které je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit. 7.6 Po ukončení této Smlouvy je Pronajímatel povinen vrátit Nájemci složenou Kauci, přičemž je oprávněn proti pohledávce Nájemce na vrácení Kauce započíst jakékoli své pohledávky za Nájemcem vyplývající z této Smlouvy. Článek VIII. Rozsah Služeb 8.1 Nájemce má po Dobu nájmu nárok na poskytování těchto Služeb Pronajímatelem: provádění záručních prohlídek, pravidelné údržby a servisních prací stanovených výrobcem Vozidla, provádění odborných oprav po pojistné události včetně karosářských a lakýrnických prací, případně poskytování dalších služeb, které s těmito pracemi souvisejí, provádění drobných oprav a výměny dílů podléhajícím opotřebení běžným užíváním Vozidla v provozu způsobem dle pokynů výrobce, pneuservis včetně výměny, montáže, uskladnění a nákupu pneumatik, asistenční služby, náhradní vozidlo v délce trvání služby max. 2 dny za jeden servisní úkon, pick-up servis v případě poruchy Vozidla. 8.2 Nájemce má dále po Dobu nájmu nárok na poskytnutí: roční dálniční známky, x sady (4 ks) letních pneumatik, x sady (4 ks) zimních pneumatik, služby uskladnění sezonních pneumatik, provedení pravidelné prohlídky včetně výměny provozních náplní a filtrů dle pokynů výrobce, výměnu brzdového obložení dle předepsaných intervalů pokynů výrobce, výměnu opotřebených gum stírátek max. 1x za rok. 8.3 Náklady nad rámec oprav spadajících do rozsahu Služeb dle odst. 8.1 a 8.2 této Smlouvy včetně dodávek náhradních dílů je Nájemce povinen uhradit z vlastních 4 Verze 2014

5 prostředků, v případě výměny v rámci servisní prohlídky pak ve výši stanovené v ceníku servisních služeb Pronajímatele a aktuálního ceníku náhradních dílů Pronajímatele (dále jen Ceník ). Aktuálně platný Ceník tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit Ceník, přičemž je povinen o takové změně Nájemce informovat. 8.4 Pronajímatel je povinen provádět všechny servisní služby s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými technickými normami, normami kvality, předpisy př. pokyny výrobce případně importéra Vozidla v bezvadné a odpovídající kvalitě a v dohodnutých lhůtách. Článek IX. Prohlášení Nájemce Nájemce prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním VOP, všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny, u které je sjednáno pojištění dle odst této Smlouvy, Předpisem vrácení vozidel a Ceníkem. Článek X. Doba uzavření Smlouvy a její ukončení 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou, přičemž končí uplynutím sjednané Doby nájmu Pronajímatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy nebo VOP ze strany Nájemce, za které se považují zejména případy, kdy Nájemce: Nepřevezme Vozidlo do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu byl Pronajímatelem vyzván; poruší kteroukoli z povinností stanovených v odst nebo 6.5. této Smlouvy nebo se opakovaně (tj. alespoň dvou po sobě jdoucích splátek) ocitne v prodlení s úhradou Nájemného; poruší kteroukoli z povinností stanovených v odst až 3.6., 7.1., 9.1., 9.2. nebo VOP; uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v prohlášení o příjmech, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že: na Vozidle vznikne jakákoli škoda; Nájemce se ocitne v prodlení s úhradou jakékoli částky na základě této Smlouvy, zejména pak s úhradou Nájemného; Nájemce poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, zejména Článku VI., nebo VOP, není-li pro případ porušení takové povinnosti stanovena možnost Pronajímatele od této Smlouvy odstoupit dle odst této Smlouvy; přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Nájemci výpověď doručena Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě jednostranné změny VOP a Ceníku Pronajímatelem, a to písemnou výpovědí doručenou Pronajímateli do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna VOP a Ceníku oznámena. Výpovědní doba 5 Verze 2014

6 činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Pronajímateli výpověď doručena Nájemce je oprávněn zrušit závazek vyplývající z této Smlouvy zaplacením odstupného ve výši 10 % z pořizovací ceny Vozidla, která je uvedena v odst této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na povahu závazku vyplývajícího z této Smlouvy, který spočívá v nepřetržitém plnění a opakované činnosti, vylučují aplikaci ustanovení 1992 věta druhá a 2004 odst. 1 OZ, přičemž ke zrušení závazků vyplývajících z této Smlouvy dojde pouze s účinky do budoucna ve smyslu ustanovení 2004 odst. 3 OZ Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, která mají dle své povahy trvat i po jejím ukončení, zejména pak na povinnost Nájemce vrátit Vozidlo Pronajímateli, hradit Nájemné za dobu, kdy je Nájemce v prodlení s vrácením Vozidla, uhradit dlužné Nájemné a náklady, které je Nájemce dle této Smlouvy povinen hradit, uhradit smluvní pokuty, povinnost k náhradě škody a povinnost Pronajímatele vrátit Nájemci Kauci nebo její část. Článek XI. Závěrečná ustanovení 11.1 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí VOP a příslušnými ustanoveními OZ Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem Nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran výslovně něco jiného, budou jakákoli oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní učiněna písemně. Přípustnou formou jejich doručování podle této Smlouvy je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou na adresu uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo na jinou doručovací adresu písemně oznámenou odesílateli v souladu s tímto ustanovením. Uvedená povinnost neplatí v případě výzvy Pronajímatele k převzetí Vozidla dle odst této Smlouvy a změny VOP a Ceníku, které je Pronajímatel oprávněn zaslat či oznámit Nájemci elektronickou cestou, a to zasláním výzvy k převzetí Vozidla nebo nového znění VOP a Ceníku na ovou adresu Nájemce uvedenou v záhlaví této Smlouvy Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Tímto ustanovením není dotčeno právo Pronajímatele na jednostrannou změnu Ceníku dle odst této Smlouvy Ustanovení této Smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP, které jsou s nimi v rozporu Pronajímatel vylučuje uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení 1740 odst. 3 OZ Nájemce na sebe ve smyslu ustanovení 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. 6 Verze 2014

7 11.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž Pronajímatel a Nájemce obdrží po jednom stejnopisu Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 VOP; Příloha č. 2 Předpis vrácení vozidel; Příloha č. 3 Ceník; Příloha č. 4 prohlášení o příjmech Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně, vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. V. dne V dne. (jméno a funkce hůlkovým písmem).. (jméno a funkce hůlkovým písmem) razítko a podpis pronajímatele. razítko a podpis oprávněného zástupce nájemce 7 Verze 2014

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen OPOL ) obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti operativního leasingu

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více