SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO sídlem Václavské náměstí 25, Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající Janem Vlasákem, jednatelem jako pronajímatelem (dále také pronajímatel ) a Petr Novotný nar Příčná Praha 8 na straně druhé jako nájemce (dále jen nájemce ) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s mlouvu o nájmu bytu na dobu určitou podle 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také občanský zákoník ). 1. PŘEDMĚT NÁJMU 1.1. Pronajímatel přenechává nájemci za nájemné do užívání byt č. 8, který se nachází v 4. patře budovy č.p. 54, na adrese Horní 1114/54, Praha 4, o celkové výměře podlahové plochy bytu 78,5 m2 z toho jednotlivým místnostem přísluší tyto výměrové plochy: kuchyň o výměře 12 m2, pokoj o výměře 24 m2, pokoj o výměře 28 m2, předsíň o výměře 5 m2, koupelna o výměře 7 m2, záchod o výměře 2,5 m2 a s tímto vybavením kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie 2 ks, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. 8 o výměře 6 m2

2 (dále také Byt ). 2. PŘÍSLUŠNÍCI DOMÁCNOSTI NÁJEMCE 2.1. Ke dni uzavření nájemní smlouvy jsou příslušníky domácnosti nájemce dále uvedené osoby, které se současně s ním do bytu nastěhují: 2.2. Veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, je nájemce povinen písemně oznámit pronajímateli, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení uvede nájemce jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinnosti podle 711 odst. 2 písm. b) ObčZ a pronajímatel může nájem vypovědět bez přivolení soudu. 3. DOBA NÁJMU 3.1. Nájem je sjednán na dobu určitou počínaje dnem a konče dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BYTU 4.1. O předání a převzetí bytu se mezi pronajímatelem a nájemcem sepíše předávací protokol. Do protokolu se uvede stav bytu, jeho vybavení a případně zjištěné závady V případě, že nájemce bez vážných důvodů odmítne podepsat protokol o předání a převzetí bytu, bude toto jednání překážkou užívání bytu zaviněnou nájemcem a pronajímatel bude oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit Po zániku nájmu bytu se nájemce zavazuje byt předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, případně s odborně provedenými a tam, kde to vyžaduje stavební zákon, i zkolaudovanými úpravami, k nimž měl prokazatelný souhlas vlastníka bytu. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, jejichž potřeba vznikla do doby skončení nájmu, zajistí nájemce nejpozději k termínu předání bytu. Pokud tak nájemce neučiní, zajistí potřebné opravy a běžnou údržbu pronajímatel na náklad nájemce. 5. NÁJEMNÉ A ÚHRADA ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU 5.1. Celková výše nájemného a zálohy na služby spojené s užíváním bytu ke dni uzavření této smlouvy činí...,- Kč měsíčně.

3 5.2. Z toho nájemné za pronájem bytu ke dni uzavření smlouvy se sjednává ve výši, - Kč měsíčně Poskytování plnění spojených s užíváním bytu (služby) a úhrada za tyto služby se stanoví dohodou. Výše zálohy za služby činí ke dni uzavření této smlouvy...,- Kč měsíčně Pronajímatel se s nájemcem dohodli, že sjednané nájemné může pronajímatel každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem Při uzavření nájemní smlouvy se nájemce zavazuje splnit požadavek pronajímatele na složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za služby a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem, a to ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a služeb (dále jen kauce ). Nájemce složí kauci bezhotovostním převodem na účet pronajímatele. Složení kauce je podmínkou pro předání bytu nájemci Po skončení nájmu se pronajímatel zavazuje vrátit nájemci kauci, pokud finanční prostředky nebyly oprávněně čerpány, případně došlo-li k čerpání finančních prostředků, jejich zbývající část, a to nejdéle do jednoho měsíce po skončení nájmu. V případě prodlení s vrácením kauce nebo její zbývající části je pronajímatel povinen zaplatit nájemci nebo jeho právnímu nástupci úrok z prodlení, ve výši stanovené platným právními předpisy Nedojde-li mezi nájemci a pronajímatelem k dohodě o výši záloh za služby, bude pronajímatel účtovat tyto zálohy jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny odvozené z ceny sjednané v průběhu minulého roku se zohledněním případných změn v rozsahu poskytovaných služeb nebo změny jejich dodavatelské ceny Nesplní-li nájemce svoji povinnost ohlásit pronajímateli řádně a včas změnu počtu osob, které s ním žijí v bytě, je pronajímatel kromě práva vypovědět nájem oprávněn účtovat nájemci a na něm vymáhat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku rozdílu mezi dosavadní a nově stanovenou výši zálohy na služby za celou dobu prodlení. Právo pronajímatele požadovat na nájemci příslušný doplatek na služby není tímto dotčeno Měsíční nájemné spolu se zálohami na služby je nájemce povinen platit pronajímateli řádně a včas na jeho účet č /1234 vedený u KB, a.s., Praha nejpozději však do prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. O případné změně čísla účtu bude nájemce vhodným způsobem včas informován Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo zálohu na služby do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení, a to ve výši stanovené platným právním předpisem Skutečnou výši úhrady za služby zúčtuje se zaplacenými zálohami na jednotlivé druhy služeb pronajímatel nájemci podle zvláštního předpisu, rozhodnutí cenového orgánu, anebo podle dohody nájemců v domě jedenkrát ročně Pronajímatel a nájemce se dohodli, že pokud dojde ke vzniku nebo změně skutečností rozhodných pro určení výše nájemného nebo záloh na služby z důvodu

4 uplatnění inflační doložky nebo např. z důvodu změny stavu a počtu zařizovacích předmětů anebo při změně rozsahu, kvality či ceny plnění v probíhajícím roce, provede pronajímatel odpovídající změnu nájemného anebo záloh na služby v evidenčním listu. O této změně informuje pronajímatel nájemce bytu vhodným způsobem. 6. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S NÁJMEM BYTU 6.1. Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu jsou obecně upraveny v platných právních předpisech, zejména v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zvláštních právních předpisech, kterými se provádí občanský zákoník, a dalších zvláštních předpisech souvisejících s nájmem bytu Nájemce je dále povinen dodržovat všechna ujednání obsažená v této nájemní smlouvě a v Pravidlech pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu (Domovní řád), která obsahují rovněž aktuální přehled hlavních práv a povinností pronajímatele a nájemce vyplývajících z právních předpisů ke dni uzavření této nájemní smlouvy. 7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY 7.1. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že pokud bude nájemce dodržovat veškeré povinnosti a ujednání obsažené v této nájemní smlouvě a nesdělí nejpozději 30 dnů před uplynutím sjednané doby nájmu podle čl. 3 této nájemní smlouvy pronajímateli prokazatelně písemně, že po uplynutí této doby nájmu nemá již byt v úmyslu užívat, bude nájemní smlouva prodloužena vždy o jeden další rok za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána Pronajímatel a nájemce se dále dohodli, že pokud nájemce poruší své povinnosti a ujednání obsažené v nájemní smlouvě, vyzve jej pronajímatel nebo jím pověřený správce před podáním návrhu na vyklizení bytu dopisem zaslaným do vlastních rukou ke sjednání nápravy. Pokud k nápravě nedojde, a to i z důvodu, že si nájemce výzvu nepřevezme, nebude smlouva dle předchozího odstavce 7.1 prodloužena, a pronajímatel je oprávněn k příslušnému datu skončení nájmu požadovat po nájemci vyklizení bytu Ujednáním dohodnutým v předchozích odst. 7.1 a 7.2 není dotčena možnost zániku nájmu bytu podle 710 ObčZ, ani není dotčeno právo pronajímatele v případě, že nájemce poruší povinnosti a ujednání obsažené v této nájemní smlouvě, postupovat ve smyslu 711 a 711a ObčZ a vypovědět nájem bytu z důvodů a za podmínek v těchto ustanoveních uvedených V případě ukončení nájmu je nájemce povinen tento byt do posledního dne nájmu vyklidit a předat pronajímateli. 8. KONTAKTY A DORUČOVACÍ ADRESY 8.1. Ve věcech uvedených v této smlouvě se nájemce obrací o jejich řešení buď na

5 správce objektu, jehož jméno pronajímatel nájemci sdělí nebo na pronajímatele, a to ve věcech, o nichž není správce oprávněn rozhodovat. Za pronajímatele uvedeného v záhlaví této smlouvy jedná: Pan Daniel Vrátný, jednatel Doručovací a kontaktní adresa: Okrajová 24, Praha 4, Telefon: , O případné změně doručovacích a kontaktních adres a spojení pronajímatele a správce bude nájemce včas písemně vyrozuměn Nájemce je povinen při změně adresy uvedené ve smlouvě, anebo v případě, že tato adresa není adresou doručovací, určit pronajímateli adresu pro doručování korespondence. Neučiní-li tak, bude pronajímatel považovat za den, kdy měl nájemce možnost si převzít zaslanou korespondenci, den oznámení doručovatele o doručení zásilky nájemci na adresu uvedenou v této smlouvě. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti od 1. dne nájmu Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této smlouvy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží pronajímatel, jeden nájemce a jeden správce. Pronajímatel a nájemce jako smluvní strany této smlouvy prohlašují, že souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne V Praze dne Alfa, s.r.o. Jan Vlasák, jednatel Pronajímatel Petr Novotný Nájemce Přílohy smlouvy:

6 1. Evidenční list bytu 2. Protokol o předání a převzetí bytu *** ZDROJ aktualizováno k PODPOŘTE NÁS! Podívejte se jak můžete podpořit vytváření a publikaci bezplatných vzorů PÍŠEME SMLOUVY:

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení nájmu nebo jeho zvyšování. Nepočítá také s tím, že nájemní byt natrvalo automaticky

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více