VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: , sídlem Vojtěšská 196/18, , Praha 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: , sídlem Vojtěšská 196/18, , Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství. - Pronajímatel za úplatu pronajímá a půjčuje v souladu se všeobecnými podmínkami ve smlouvě o nájmu vozidla. Zejména osobní a užitková motorová vozidla způsobila dle zákona k provozu na pozemních komunikacích. - Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu vozidla. 2. Nájem vozidla Nájemní smlouva: - Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou jejího podpisu se zánikem k okamžiku uplynutí sjednané nájemní doby. - V případě odcizení, poruchy nebo poškození pronajatého vozidla bez zavinění nájemce, se neúčtuje nájemné po dobu, po kterou nájemce nemohl předmět pronájmu řádně užívat. Nájemce předloží: - platný identifikační doklad (OP, PAS). - řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR. - v případě právnických osob je při prvním pronájmu nutné předložit platný výpis z OR.

2 Kauce: - Finanční částka sloužící pronajímateli k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla nájemcem. Nájemce tuto částku složí v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu před začátkem pronájmu. - Po ukončení smluvního vztahu a převzetí předmětu nájmu pronajímatelem bude kauce ihned vrácena nájemci. - Složenou kauci, případně její část může pronajímatel použít na úhradu nákladů vzniklých porušením smlouvy ze strany nájemce na předmětu nájmu. Pronájem zahrnuje: - Nájemné, povolený počet najetých km v ČR, zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, havarijní pojištění, pojištění proti odcizení vozu, připojištění sedaček, dálniční známku pro ČR, zelenou kartu, asistenční službu Non-Stop, pravidelnou údržbu v případě dlouhodobého pronájmu. Pronájem nezahrnuje: - Pohonné hmoty, úklid a mytí vozidla, dálniční známku mimo území ČR, sazbu za překročení denního limitu kilometrů. - V případě vrácení znečistěného interiéru-exteriéru vozu uhradí nájemce jednorázový poplatek viz. další povinnosti nájemce Platba : - Platba, není-li dohodnuto jinak, bude uhrazena vždy před započetím pronájmu.

3 3. Další povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje: - uhradit smluvní sankci za nevrácení vozidla v termínu a to ve výši: Kč + DPH/za každý den prodlení - při stálém překročení rychlosti nad 140 km/hod, uhradit k ceně zápujčky:3 Kč / 1 km (vč.dph) - Je li půjčovní doba překročena u 6h tarifu o více než 30 minut, uhradit za každou započatou hodinu a po předem nahlášeném prodloužení: 124 Kč + DPH - Je li půjčovní doba překročena u denního tarifu o více než 1h, uhradit za každou započatou hodinu i po předem nahlášeném prodloužení: 124 Kč + DPH - Při ztrátě klíče od vozidla, uhradit částku ve výši: Kč + DPH + náklady výjezdu - Překročení denního limitu ujetých kilometrů je účtováno částkou: 3 Kč /1km(vč.DPH) - V případě vrácení znečistěného vozu uhradí nájemce jednorázový poplatek: - interiér: 300 Kč + DPH - interiér + exteriér: Kč + DPH - Nájemce je povinen při dopravní nehodě zaplatit spoluúčast Kč v případě: - způsobení vinou nájemce - při nezjištění pachatele nehody - v případě, kdy nejde uplatnit náhradu škody z jiného pojištění - Nájemce zodpovídá za převzaté doklady a zavazuje se, že je nebude ponechávat v zaparkovaném vozidle. Za případné krácení plnění ze strany pojišťovny, z důvodu odcizení vozidla včetně dokladů, zodpovědnost Nájemce - Vozidlo je pronajato vždy jednomu řidiči - Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví, dodržovat předepsanou rychlost i v zemích bez rychlostního omezení. - Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladicí kapaliny, stav motorového oleje a správné nahuštění pneumatik.

4 - Nájemce je dále povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy PHM a olejů - Při dlouhodobém pronájmu musí být vozidlo přistavováno k údržbě podle předepsaného servisního intervalu. V případě neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá veškerou zodpovědnost za stav vozu a případné škody nájemce - Nájemce nesmí provádět s vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nebo jej půjčit jiné osobě, než je uvedena ve Smlouvě o pronájmu. - Nájemce nesmí zatěžovat vozidlo nad přípustnou mez a účastnit se s vozidlem soutěžních jízd a jiných motoristických závodů. - Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla a to dle výzvy pronajímatelem. - Nájemce je povinen v případě dopravní nehody způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla nebo jeho příslušenství, či v případech kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, uhradit spoluúčast (nedohodnou-li se obě strany jinak) a uhradit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele. V případě odcizení vozidla musí Nájemce vrátit klíče a doklady k vozidlu pro potřeby pojišťovny. - Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od Pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčků a dokladů v případě odcizení vozidla, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemcem povinen uhradit pronajímateli tržní hodnotu vozu v době spáchání skutku. - Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození, nebo jeho zničení, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a PČR, zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Přinesplnění této povinnosti, bude případný postih pojišťovny uplatněn vůči nájemci. - Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené v těchto Všeobecných podmínkách, mohou být čerpány z kauce. - Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu. - Nájemce bere na vědomí, že při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat.

5 4. Pohonné hmoty - Nájemné nezahrnuje pohonné hmoty. Vozidla se předávají nájemci s plnou nádrží a s plnou nádrží je nájemce předává zpět pronajímateli. - Dotankování vozu musí být provedeno na čerpací stanici vzdálené maximálně 5 km od smlouvou uvedeného místa předání vozu. 5. Pojištění - Ceny pronájmu zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5%, min. však 5000Kč), pojištění čelního okna. 6. Doplňkové příslušenství - Pronajímatel poskytne na vyžádání nájemci příslušenství k vozidlu za úplatu, dle platného ceníku půjčovny. Jedná se o sněhové řetězy, střešní box, GPS navigaci, střešní nosič. 7. Závěrečná ustanovení - Je-li ve smlouvě nebo Všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou, nese v plném rozsahu nájemce. - Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují písemný souhlas pronajímatele. - Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních údajů a dat do databáze klientů. - Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku dle smlouvy o pronájmu vozidla a těchto Všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, vč. všech nákladů spojených.