VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala : Mgr. Kamila Mikáčová ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Odloučené pracoviště : Mateřská škola Žandov, Lužická 298 Právní forma : příspěvková organizace od IČO : Zřizovatel : Město Žandov, Náměstí 82 www stránky: Ředitelka školy : Mgr. Kamila Mikáčová Statutární zástupce ŘŠ: Mgr. Petra Joslová Zástupkyně ředitelky MŠ: Eva Teufelová Koordinátor ŠVP: Mgr. Renata Vítů Druh školy : ZŠ a MŠ Datum zařazení do sítě škol : Kapacita jednotl. částí : Mateřská škola 84 dětí Základní škola 115 žáků Školní družina 50 žáků Školní jídelna 240 jídel Školská rada: Ano Počet členů školské rady: 6 Předseda školské rady : Eva Teufelová Mimoškolní občanská sdružení při škole : Ne 2. Přehled oborů vzdělání a charakteristika školy Zařízení je základní školou s ročníkem I. stupněm, které zřídil v roce 1990 Obecní úřad Žandov. Poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělání. Její součástí je školní družina a mateřská škola se školní jídelnou v Lužické ulici. ID práv. osoby: ID zařízení: ZŠ MŠ ŠJ ŠD Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Cesta k vědění Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Jsme rádi na světě Školní vzdělávací program pro mimoškolní vzdělávání: Všeználek Spádová oblast školy Žandov, Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská Předškolní i základní vzdělání je poskytováno také dětem ze Starého Šachova, Horní Police, Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Františkova nad Ploučnicí.

3 Vybavení školy Základní škola disponuje 5 třídami, nemá žádnou odbornou učebnu počítače jsou k dispozici v běžné třídě, tělocvičnou, která je umístěna v budově mateřské školy. Školní družina disponuje 2 samostatnými místnostmi, ke své činnosti využívá také školní zahradu a tělocvičnu. Pro zcela bezproblémový provoz chybí ve škole další samostatný prostor pro školní družinu. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v Lužické ulici č.p V září 2010 bylo otevřeno třetí oddělení a podaná žádost o zvýšení kapacity dětí v MŠ, které bylo vyhověno a od byla kapacita v MŠ navýšena na 84 dětí. MŠ vzdělává děti podle vlastního školního vzdělávacího programu s prvky zdravé mateřské školy. V budově mateřské školy je i školní kuchyně s jídelnou, kde se stravují žáci i zaměstnanci celého zařízení. Školní kuchyně poskytuje v rámci své doplňkové činnosti i stravování cizím strávníkům. V letošním školním roce jsme doplňkovou činnost jídelny opět obohatili o přípravu svačin pro školáky. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou je moderní, škola je od zapojena do projektu EU Peníze do škol, ve kterém získala cca 700tis Kč. Část dotace byla využita na nákup nové výpočetní techniky a nové výukové programy pro všechny vyučovací předměty. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně pro mateřskou školu, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí stravování. Pedagogičtí pracovníci: Učitelky ZŠ - v ZŠ vyučovalo v začátku školního roku 2011/2012 sedm učitelek, z toho bylo pět plně kvalifikovaných (vysokoškolské pedagogické vzdělání). Učitelky MŠ - v mateřské škole vyučovaly čtyři učitelky. Všechny měly odpovídající vzdělání. Vychovatelky - školní družinu vedla vedoucí vychovatelka a řídila práci dalších pěti vychovatelek. Provozní zaměstnanci: O provozní záležitosti se stará domovnice, která v době topného období vykonává také topičské práce v budově ZŠ a čtyři uklízečky. V budově MŠ topí jediný muž našeho kolektivu, který provádí současně údržbářské práce na obou budovách. V jídelně pracují čtyři kuchařky pod vedením vedoucí stravování ve ŠJ. Ta pracuje na škole i jako administrativní pracovnice. Tabulka vyjadřuje průměrný věk zaměstnanců k Průměrný věk všech zaměstnanců ZŠ+MŠ: 42,9 Průměrný věk pedagogických pracovníků ZŠ+MŠ: 41,5 Průměrný věk nepedagogických pracovníků ZŠ+MŠ: 45,0 Průměrný věk pedagogických pracovníků MŠ: 45,3 Průměrný věk pedagogických pracovníků ZŠ: 39,8

4 Průměrný věk nepedagogických pracovníků MŠ: 43,6 Průměrný věk nepedagogických pracovníků ZŠ: 56,0 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. třídy se dne 26. ledna 2012 dostavilo 22 dětí se svými rodiči. Přišly i 2 děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. 3 žákům byl na základě žádosti rodičů, pohovorů ve škole a písemného doporučení pediatra a PPP udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí ZŠ 22 Rozhodnutí MŠ - kladná 39 Rozhodnutí MŠ záporná 7 Odklad PŠD 3 Prominutí úplaty MŠ 0 Přestup ZŠ 2 5. třídu absolvovalo 20 žáků 1 žák odešel na ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, 1 na ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 4, 1 na ZŠ Pátova Česká Lípa, ostatní do ZŠ Horní Police. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy nikdo nevyužil. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Viz tabulka příloha č. 1 Ve školním roce 2011/12 pracovalo 80 žáků ZŠ v pěti třídách. Do dvou oddělení školní družiny bylo zapsáno 50 žáků. Tři třídy MŠ se podle zahajovacího výkazu naplnily do počtu 65 dětí z toho 5 dětí s polodenní docházkou a 10 dětí s omezenou docházkou, ve školní jídelně se stravovalo 192 strávníků z toho 65 dětí MŠ, 65 žáků ZŠ, 21 zaměstnanců a 41 cizích strávníků. Učitelky MŠ pracovaly po celý rok podle ŠVP pro předškolní vzdělávání Jsme rádi na světě zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání. ZŠ pracovala s učebními plány podle ŠVP pro základní vzdělávání Cesta k vědění, s účinností od 1. září Ve školní družině pracovaly děti podle ŠVP pro mimoškolní vzdělávání s názvem Všeználek. Se závěrem školního roku opustilo naše školní lavice 20 žáků 5. ročníku. Absolventi pokračují v základním vzdělávání na a ZŠ Dr. Tyrše v České Lípě, ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 4, ZŠ Pátova Česká Lípa a na ZŠ Horní Police Po celý školní rok navštěvovaly děti tyto kroužky: sportovní hry, počítačový kroužek, aerobic, sborový zpěv, ruční práce, tvořivý kroužek, batika a hedvábí.

5 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně-patologických jevů podrobně zpracovává minimální preventivní program školy. Program preventivní strategie byl realizován pod vedením preventisty ve školních i mimoškolních aktivitách. Akce byly zaměřeny na aktivní náplň volného času dětí, formování a upevňování třídního kolektivu a spolupráci s rodiči a veřejností. Byly jimi např. Den otevřených dveří, koncerty ZUŠ, Žandovské slavnosti, exkurze 4. a 5. třídy památník Terezín, jarní výstava dětských prací, návštěva knihovny, adventní dílna s rodiči, rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků, recyklační hlídka Elektrowin, lehkoatletický čtyřboj, běh Žandovem, turnaj ve vybíjené, aktivity charitativního zaměření (Květinový den, příspěvky na hipoterapii ) aj. Škola rovněž nabízela žákům volnočasové aktivity: sportovní kroužek, sborový zpěv, počítačový kroužek, kroužek batiky a hedvábí, ruční práce a tvořivý kroužek. Cílem preventivního programu je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zapojování rodin do života školy, spolupráce s veřejností a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence. Minimální preventivní strategie obsahuje metodické postupy pro řešení případů souvisejících s užitím návykových látek (tabákové výrobky, alkohol a OPL), krádežemi, vandalismem a šikanou. Ve školním roce škola aktivně spolupracovala s Policií ČR, PPP, Poradnou pro mezilidské vztahy, dětským psychologem a dalšími institucemi. V průběhu školního roku se vyskytly pouze drobné kázeňské přestupky, které byly řešeny s rodiči na třídních schůzkách a individuálních pohovorech. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Tóny jara MŠMT 18401/ SMART Klub MŠMT 14499/ Zvládání problematických situací MŠMT 33057/ Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro ZŠ MŠMT:33 333/ Vedení a řízení třídy MŠMT 33057/ Zážitková pedagogika MŠMT 21265/ Respektovat a být respektován MŠMT 21577/ Komunikace s dítětem předškolního věku MŠMT 33186/ Hrátky s hudbou MŠMT 18401/ Aktuální stav školské legislativy Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově MŠMT 3405/ Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce MŠMT 38867/ Celostátní konference Mrkvička

6 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti AKCE ZŠ 1. školní den Už nám to zase nastalo..u školy jsme se sešli, abychom se přivítali po prázdninách. Do školy se ale asi nejvíce těšili prvňáčci, pro které to bylo poprvé.

7 Běh Žandovem Tradiční běh Žandovem se uskutečnil ve čtvrtek 15. září. Sportovcům na cestu svítilo sluníčko, po vydatném běhu je čekalo sladké občerstvení, co víc jsme si mohli přát. Oceněným běžcům blahopřejeme! Jedno úterý naši prvňáčci navštívili v rámci spolupráce se školou v Horní Polici jejich tělocvičnu. Chtěli si vyzkoušet novou míčovou hru zvanou Kinball. Ve skupinkách hrály hry: Na piráty, Kuželky, Kočka a myš". Hráli s prvňáčky horní školy. Dětem se návštěva moc líbila a i nadále budeme se školou na kopci spolupracovat.

8 Přípravka Ve čtvrtek 20. října se uskutečnila první letošní přípravka pro předškoláky. V naší škole nás čeká ještě sedm setkání. Budoucí školáci byli moc šikovní a těšíme se na ně znovu 16. listopadu. Hudební představení V pátek 21. října se v naší škole uskutečnilo hudební představení. Byla to taková menší diskotéka. Všichni jsme si zazpívali a zatančili na známé písničky z pohádek, či písně z repertoáru našich zpěváků a skupin určených pro děti.

9 Už to u nás zase vonělo Příchod sv. Martina oslavili žáci 5. ročníku opět pečením. Tentokrát to nebyly rohlíčky, ale upekli jsme si svatomartinské koláčky. Náplněmi jsme nešetřili a napekli jsme celkem asi 300 koláčků. Někteří se již nemohli dočkat, až se do koláčků pustí, a tak vzali zavděk i vylizováním mističek. Zvláštní poděkování patří Vlastíku Kucharovičovi a Leničce Rozboudové za pomoc paní učitelce při přípravě náplní a pečení zkušební várky koláčků. Už se těšíme na další voňavé dny v naší škole.

10 Cirkus V pátek 11. listopadu k nám zavítal Cirkus Paldusovi. Děti viděly žonglování, kouzla, drezůru pejsků a nakonec si mohly pohladit opičku Žofinku. Dětem se představení moc líbilo. Vítání občánků V sobotu holčičky naší školy přivítaly pomocí básniček a písniček nové občánky našeho města.

11 Rozsvícení vánočního stromu V neděli se pěvecký sbor naší školy zúčastnil rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Žandově. Koledami, které nám děti zazpívaly, potěšily mnohé přítomné. Adventní dílna V předvánočním shonu si rodiče s dětmi udělali čas a celé odpoledne jsme vyráběli vánoční dekorace. Poslechli si koledy, popovídali,.. Škola dýchala vánoční náladou.

12

13 Divadlo kouzel Děti naší školy dostaly k Mikuláši dárek v podobě návštěvy Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích. Představení se jim moc líbilo a navíc se nakonec s kouzelníkem a jeho pomocnicí mohli vyfotit.

14 Vánoční pečení I čtvrťáci zkoušeli pečení vánočního cukroví - perníčků. Šlo jim to o dobře, bylo vidět, že doma maminkám s pečením pomáhají. Někteří si perníčky odnesli domů, jiní je snědli už ve škole. V pátek se pekly perníčky také u třeťáků. Děti si je odnesly domů i s malým dárečkem. Všichni už se moc těšíme na Vánoce!

15 Před Vánocemi se žáci 4. a 5. třídy vydali do sousední školy vyzkoušet si novou hru KINBALL. Žáci si procvičili průpravné hry, jako například zvedání míče nad hlavu a jeho odpalování. Na závěr si zkusili i hru samotnou. Celá akce se dětem velice líbila. Koncert ZUŠ Již tradičně chodíme ve vánočním čase na koncert, který pořádá ZUŠ. Moc rádi jsme se podívali na naše kamarády, co nového se naučili.

16 Vánoční besídky Na poslední den před vánočními prázdninami jsme se moc těšili. Rozdávali jsme si totiž dárečky, vyráběli svícny, baštili cukroví, prostě jsme se neučili.

17 Den otevřených dveří a přípravka Ve čtvrtek 19. ledna se u nás otevřely dveře! A odpoledne se uskutečnila další přípravka pro předškoláky. Zápis do 1. třídy Dne 26. ledna proběhl zápis žáků do 1. třídy. Moc se na budoucí prvňáčky těšíme!

18 Duhová pohádka V pátek jsme shlédli představení Duhová pohádka. Pohádka byla o tom, jak sluníčko míchalo barvy, měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikla ochrana, soucit a péče o druhé a snaha udělat svět hezčím. Přípravka únor Moc si vážíme rodičů, kteří berou přípravu svého předškoláka vážně a docházejí k nám do Přípravky.

19 Karneval v ZŠ Letošní karneval jsme nazvali Mašličkový bál. Jídelna v MŠ byla vyzdobena mašličkami a o mašličky se také soutěžilo. Ale nejprve si děti v nádherných maskách zatancovaly. A pak už se šlo za doprovodu hudby soutěžit. Za nasbírané mašličky si děti vybraly v krámečku dobroty nebo hračky. Děkujeme panu Maturovi, který nás již poněkolikáté doprovázel slovem a hudbou.

20 Rozlučka Při příležitosti odchodu paní učitelky Vítů na mateřskou dovolenou jí páťáci přichystali překvapení - rozlučku. Vyzdobili třídu, přinesli si drobné občerstvení, paní učitelce pak přinesli kytičky a dárečky. Odměnou jim byl den plný soutěžení, hudby a došlo i na módní přehlídku.

21 Konec jara Již podruhé se naši žáci společně s dalšími vydali na průvod k Ploučnici, aby zde za zvuku písniček a říkadel vyhodili do řeky Morenu PANÍ ZIMU. Návštěva knihovny Ve čtvrtek navštívili žáci 3.a 4. třídy knihovnu v Žandově. Dětem se návštěva moc líbila, dozvěděly se, jak to v knihovně chodí, jak jsou zde knížky seřazeny a jak si je půjčovat. Děkujeme moc paní Fluskové, která nám věnovala svůj čas.

22 Výstava V rámci našeho projektového týdne jsme v budově MŠ uspořádali prodejní výstavku výrobků našich žáků. Děti se moc snažily, aby se jejich výrobky líbily. Barevný týden Před Velikonocemi jsme každý den věnovali jiné barvě. V pondělí modré, v úterý žluté a oranžové a ve středu červené. Moc nám to slušelo.

23 Výstava o nejhezčí vajíčko Projektový týden jsme ve škole ukončili výstavkou o nejhezčí velikonoční vajíčko. Každý, kdo vajíčko na výstavku přinesl, si něco malého sladkého také odnesl. No a ti, kteří měli vajíčko, které se líbilo nejvíce, si odnesli odměnu větší. Vyhodnoceny byly děti nejprve v jednotlivých třídách, poté i vítězové celé školy.

24 Recyklační hlídka Naše škola je zapojena do soutěže ve sběru starých elektro spotřebičů, kterou organizuje firma ELEKTROWIN. A právě oni nás navštívili s programem Recyklační hlídka. Čtyřčlenný tým měl pro děti připravený program o recyklaci elektroodpadu, soutěže o pěkné dárečky. Děti si mohly vyzkoušet také několik atrakcí z IQparku. Program, který jsme vybrali v souvislosti s oslavou Dne Země, se nám moc líbil. Určitě byl pro naše děti zábavný a poučný. Čarodějnické dovádění V pondělí 30. dubna jsme si naplánovali dovádění v čarodějnických kostýmech. Nejprve jsme se posilnili opečenými buřtíky, spálili připravené čarodějnice, a pak jsme šli dovádět. Každá třída předvedla svůj čarodějný tanec a pak už se soutěžilo v různých disciplínách např. let na koštěti, poznávání lektvarů a dalších.

25 Výlet do Zákup Ve čtvrtek jsme s dětmi z první, druhé a třetí třídy vyrazili na školní výlet. Navštívili jsme zámek v Zákupech a krásný zámecký park. Po prohlídce zámku jsme si prohlédli muzeum masek. Zde jsme si vyrobili každý svou masku a nakoupili drobné dárečky. Nakonec jsme ještě zašli do cukrárny. Výlet se vydařil a moc se nám líbil. Výlet 4. a 5. třídy Poslední květnový den se naši čtvrťáci a páťáci vydali na školní výlet do Terezína. Po prohlídce Malé pevnosti a hřbitova na nás čekal Výletní vláček, který nás dovezl a provezl po Litoměřicích. Nakonec nám zbyl čas na zmrzlinu a nákup drobných dárečků. Výlet se dětem moc líbil.

26 Veverka Zrzečka Oslavy Dne dětí začaly v naší škole již ve středu 30.5., kdy k nám zavítalo divadlo z Hradce Králové. Pohádka byla kombinací herců a loutek ze života lesních zvířátek. Tato zvířátka nás mimo jiné seznámila s tím, jak chránit přírodu a jak se chovat v lese. Testování páťáků Cílem tohoto testování je ověření, co se děti naučily v českém a anglickém jazyce a v matematice. Proto i naši páťáci zasedli k počítačům.

27 Slavnosti I naše škola se zapojila do programu sobotní Svatoantonínské pouti v Žandově. Prvňáčci zazpívali v tričkách s včelkou Májou a čtvrťáci zatančili šmoulí taneček.

28 Lehkoatletický čtyřboj I letošní ročník se nám vydařil. Vše proběhlo bez problémů, počasí nám také přálo.

29 Turnaj ve vybíjené V pátek 15. června se naši čtvrťáci a páťáci utkali se stejně starými dětmi ze školy v Horní Polici. Tato tradice není stará a letos poprvé byla družstva promíchána. Boj to byl veliký, přesto se našim žákům podařilo vyhrát. Odměnou jim bylo nejen vítězství, ale i dort, na kterém si pochutnali po návratu do školy.

30 Koncert ZUŠ V úterý jsme se šli podívat na kamarády ze ZUŠky. Umí moc pěkné věci na hudební nástroje! Generálka Ve středu byl pro naši školu velkým dnem. Pozvali jsme dospěláky, aby se přišli podívat na různá představení dětí z naší školy a školky. Dopoledne jsme naplánovali generální zkoušku a vyzkoušeli si, jak nám to půjde.

31 Akademie A odpoledne opravdu přišlo mnoho dospěláků a my jsme jim rádi ukázali, co všechno jsme si pro ně připravili. Tato akademie byla poslední školní akcí pro naše páťáky, kteří obdrželi památeční stužku s názvem školy. A oni nám na závěr akademie zazpívali písničku Nesnáším loučení. Děkujeme paní Janďourkové za pomoc při akci a panu Janďourkovi za ozvučení, bez kterého bychom se neobešli.

32 Kino Poslední školní týden už byl ve znamení různých akcí, úklidu tříd, vybírání učebnic a dalších aktivit. Hned v pondělí jsme navštívili kino v Koruně, kde nám paní Janďourková pustila film o čipmancích.

33 V úterý se naše škola zúčastnila slavnostního otevření nově vybudované naučné stezky okolo Karlovských rybníků. Pro děti byl přichystán zvláštní program za doprovodu lesních pedagogů. Děti nejen soutěžily, ale dozvídaly se spoustu informací o zvířatech, kteří zde žijí, o pohybu a chování v přírodě. Akce se nám moc líbila!

34 Ocenění žáků Na konci každého školního roku oceňujeme žáky v lehkoatletickém čtyřboji a nejlepší sběrače papíru a léčivých bylin. Nejvíce starého papíru donesl Kuba Cielecki ze 4. třídy a nejvíce bylin Honza Kaňka ze 3. třídy. Za své výsledky si odnesli pěkné a hodnotné ceny. No a nejlepší sportovci zase poháry.

35 Akce MŠ Nový školní rok, a s ním i nové zařízení oddělení Koťátek v naší školce Děti, které v letošním roce budou navštěvovat oddělení Koťátek, se mohou těšit z úplně nové třídy. Velký dík patří všem, kteří se o nové prostory zasloužili. V první řadě sponzorovi firmě Hoerbiger, která zajistila nový nábytek, dále pí. uklízečkám a pí. učitelkám, které se postaraly o úklid a závěrečnou podobu. Nesmíme zapomenout ani na p.údržbáře, který třídu čistě vymaloval. Všichni věříme, že se dětem bude ve třídě líbit. První divadelní představení v novém školní roce proběhlo na naší školce již ve středu 7. září. Do školky zavítalo divadlo jednoho herce, který imitoval zvířátka a svým vystoupení zavedl děti na návštěvu zoologické zahrady. Spolu s ním děti předvedly některá známá zvířátka - slona, lva, klokana,...

36 Dne se děti ze třídy Koťátek a Medvídků zúčastnily závodu "Běh Žandovem". Předškolní děti narozené r. 2005/2006 běžely 120m a děti narozené v r.2007 běžely trasu dlouhou 60m. Nejrychlejší běžci dostali diplomy a sladkosti a vystoupali na stupně vítězů První pohádka z cyklu "Koloběžky" Tentokrát O porouchaném robotovi, který se porouchal, protože jeho majitel nepoužíval kouzelné slovíčko - PROSÍM.

37 A tak vítáme v naší školičce, v oddělení Koťátek, podzim. Nejdříve jsme si vyzdobili řepánky a potom vše zakončili hostinou. A hlavním chodem bylo-lečo. A to je také název písně, kterou jsme se při tom všem naučili Divadélko Tentokrát nám Koloběžky přijely vyprávět příběh medvědí rodinky. Neposedný medvídek přetočil hodiny, a tím přeskočil období podzimu. Nemohl ale usnout v zimě, tak se to provalilo. Zajíček ho pak seznámil se vším, o co by přišel - sbírání hub, pouštění draka, sbírání šípků, krása barevného listí.

38 Soutěž pro rodiče a děti - Jablíčko za tepla i za studena, jablíčko 100x jinak Během pondělního a úterního dne nosili rodiče své společné výrobky s dětmi do školky, kde byla na hlavní chodbě vytvořena výstavka. Úterní odpoledne bylo ve znamení společné práce rodičů a dětí - výtvarné práce, výroba jablíčkových razítek, vařením čaje ze slupek a odšťavňování jablíček. Na závěr všichni společně ochutnali všechny výrobky a každý byl odměněn malým upomínkovým dárečkem a sladkostí Jablíčkový den v Beruškách Dnešní den byl v naší školce vyhlášen dnem jablíčkovým. I my jsme se rozhodli, že si uděláme hezký den a tak jsme si upekli rohlíčky s jablíčky a s tvarohem. Nejprve jsme si připravili těsto, pak jsme vyváleli placku, rozkrájeli na části, nastrouhali jablíčka, naplnili a zabalili. Paní kuchařky nám je potom krásně upekly. Nakonec jsme je obalili v cukříčku. Po obídku jsme si všichni moc pochutnali.

39 V pátek se v naší školce uskutečnilo hudební představení agentury Petra Tomana až z dalekého Týnce nad Sázavou. Byla to taková menší diskotéka. Všichni jsme si zazpívali a zatančili na známé písničky z pohádek, či písně z repertoáru našich zpěváků a skupin určených pro děti. Den světel Tak pojmenovali paní učitelky z oddělení Koťátek první den plný odvahy, tajemna, soutěží a zážitků z nových zkušeností. Co je to vlastně světlo, kde se bere, že dává i teplo. Tolik otázek a dost možná ještě víc bylo dětem objasněno v tento neobyčejný den. Nechyběly ani soutěže: prolézání strachovým pytlem a koulení pohádkové dýničky pomocí padáku. Tak to je ve zkratce výčet činností, které vaše děti prožily v naší školičce.

40 Jak dětičky pomáhaly při úklidu spadaného listí ze školní zahrady... Poslední letošní pohádka z cyklu Koloběžky již zaváněla předvánoční atmosférou. Hlavní postavou byl čert, který putoval po světě, a naučil loupežníka dělat dobré skutky.

41 V rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem, navštívila naší školku několikanásobná rekordmanka a mistryně ČR, účastnice ME A MS v plavání a jistá účastnice OH 2012 v Londýně v plavání Petra Chocová. Je to rodačka z nedaleké České Lípy a se přijela s našimi dětmi vrátit o několik let zpátky a zavzpomínat na její "školkové" období. Jelikož je zrovna sváteční období, vtáhla děti čtením pohádky o Čertovi a Káče do pohádkového světa. Děti pozorně četbě naslouchaly a na oplátku Petře zazpívaly písničky s čertovskou tématikou. Na závěr musela Petra slíbit, že se do školky ještě vrátí a přiveze dětem ukázat své medaile a poháry I letos zavítal tento den do školky Mikuláš v doprovodu čertíka a anděla. Postupně prošel všemi třídami a zastavil se i u nás, v oddělení Berušek. Již od rána jsme si ve třídě na čertíky Bertíky hráli, čímž jsme zamezili leknutí ze setkání. Děti Mikulášovi zazpívaly a tak si zasloužily odměnu, kterou jim přinesl. Poděkování patří i jedné naší mamince, p. Čerychové, která nám upekla velmi chutné občerstvení, čímž přispěla ke sváteční atmosféře. Nadílku dostaly děti i od kolektivu z naší kuchyně, za což jim patří náš dík.

42 Dne jsme se s našimi malými Beruškami rozhodli, že si upečeme vlastní cukrovíčko, abychom mohli pohostit rodiče na blížícím se vánočním posezení. Paní Kaňková nám zadělala na vánoční rohlíčky a za její vydatné pomoci si děti opět mohly vyzkoušet válení "hadů" a vytváření rohlíčků. V kuchyni nám je ochotně upekli, za což děkujeme, a my je nakonec ještě obalili v cukříku. Doufáme, že budou rodičům chutnat. V úterý jsme ve školce, v oddělení Koťátek, zahájili sérii vánočních besídek. Děti předvedly krátké pásmo složené z toho, co se naučily k tématům jednotlivých měsíců od září. Na závěr nemohly chybět ani vánoční písničky. Po vystoupení děti pozvaly všechny přítomné k malému sladkému pohoštění.

43 Ve středu se konalo vánoční posezení s rodiči v oddělení Berušek. V rytmu písně "Šmoulí rolničky" děti nastoupily před své publikum a rozběhlo se pásmo písní a básní v poddání našich nejmenších. Přes prvotní ostych některých dětí se vystoupení vydařilo a děti sklidily velký potlesk. Na závěr jsme všichni poseděli a ochutnali něco z dílny maminek a také Berušek, které pro maminky napekly vanilkové rohlíčky. I v oddělení Medvídků jsme oslavovali advent slavnostní besídkou. S dětmi jsme si nachystali básničky a písničky s tancem se zimní tématikou. Nechyběly ani doprovodné nástroje a tanec. A samotné Vánoce jsme přivítali známou koledou Štědrý večer nastal. A jaké by to byly Vánoce bez domácího cukroví? Za pomoci našich maminek se nám i toto podařilo. Cukroví nejrozličnějších druhů a chutí nám provonělo naši školičku a dopomohlo tak vykouzlit vánoční atmosféru. Děkujeme a všem rodičům přejeme šťastné a veselé Vánoce!

44 V pondělí dopoledne jsme se posadili ke svým stolečkům, k pěkně prostřenému stolu, poslechli si vánoční koledy, pustili si lodičky po vodě a potom to přišlo... na chodbě naší školičky se ozvalo nejprve slabé, potom silné cinkání zvonečků...vůbec jsme nevěděli, co se přihodilo...potichu jsme se šli podívat do tříd a tam na nás čekalo překvapení...pod stromečkem bylo dárečků... S dětmi jsem v dopoledních hodinách pozorovala nebe a pak se to stalo. Nebesa se rozestoupila a k nám, do naší školičky sestoupil Ježíšek. Ale pěkně popořádku. Nejdříve úklid herny, potom prostřít, nachystat hostinu, pití a koledy. Se všemi dětmi jsem si srdečně popřála, připila na zdraví a nakonec očekávaný zvoneček. To bylo radosti, když jsme mohli všichni ke stromečku. Dárky tam opravdu byly a všem se líbily.

45 V pondělí 19. prosince jsme si udělali v oddělení Koťátek sváteční posezení u čaje a cukroví, děti našly pod stromečkem spoustu dárků. Čekaly na ně hlavně hračky: auta, panenky, nádobíčko, stavebnice, skládanky, puzzle, ale i různé didaktické pomůcky podporující rozvoj dětských schopností. Jako formu poděkování našim sponzorům si děti z oddělení Medvídků, pod vedením p. uč. Teufelové, připravily pásmo básniček, říkanek, písniček a neodmyslitelných koled, předaly vyrobená přáníčka i dárky. Za své vystoupení dostaly děti od sponzorů sladkou odměnu. Navštívily také pana starostu a určitě zajímavá pro ně byla i návštěva továrny.

46 Ke sváteční atmosféře přispěl i Vánoční koncert v ZUŠ. Starší kamarádi nám předvedli, jak se naučili hrát na různé hudební nástroje. A na závěr jsme si všichni zazpívali koledy za doprovodu kapely. Do celorepublikové akce "Celé Česko čte dětem," do které se přihlásila i naše školka, jsme se rozhodli zapojit i naše rodiče. A to tak, že jsme požádali rodiče o návštěvu školky za účelem čtení dětem. Prvního takového setkání se zúčastnila maminka p. Dana Janďourková, která přišla dětem předčítat z knihy Ezopovy bajky. Děkujeme! Berušky

47 6. ledna byla naše školka plná králů. Seznámili jsme děti s tradicí Tří králů, se zvyky, které se k tomuto dni váží, děti se naučily píseň "My tři králové," vyrobily si královské koruny a popřály p.kuchařkám, p. uklízečkám, p. školníkovi i svým kamarádům šťastný a veselý rok 2012, plný zdraví a úspěchů. Za svou koledu byly odměněny sladkostmi. V pondělí 9.ledna zavítala do naší školky Policie. Néé...Nic se nestalo. Právě proto, aby se nic nestalo nám přijeli příslušníci Policie vyprávět,jak se máme chovat v silničním provozu i v životě. Beseda se dětem líbila, správně děti odpovídaly na otázky. Na závěr jsme se přesunuli před školku, kde jsme si prohlédli policejní vůz, mohli jsme si do něho sednout a spustit si i sirénu. Děti dostaly od Policie i velmi krásný dárek - reflexní vestičky. Dárek dostalo každé dítě s tím, že si vestičku mohou vzít domů, ale budou ji každý den nosit do školky, abychom na vycházce byli hodně vidět.

48 další z vystoupení souboru Koloběžky, tentokrát na téma nachlazení a jak se při něm chovat. Dalším hostem, který navštívil naší školku v rámci projektu "Celé Česko čte dětem", byla p. Lenka Dvořáková, dobrovolná hasička z České Kamenice. Nejprve nám ukázala vybavení hasičů, názorně předvedla nehořlavost oblečení, povyprávěla s čím vším kromě požárů hasiči pomáhají lidem. Na závěr dětem přečetla pohádku Rarášek Igor - dětem po přečtení položila několik otázek a správné odpovědi odměnila sladkostmi.

49 V úterý přijela do školky návštěva ze ZOO v Liberci. Shlédli jsme vzdělávací pořad - Ptáci z krmítka. Děti poznávaly jednotlivé ptáčky (vycpaniny), dozvěděly se něco z jejich života, zazpívaly si o nich písničky. Na konci pořadu si mohly děti prohlédnout obrovský krunýř želvy, kůži z hada a velkou kůži z bílého tygra. Pořad měl u dětí velký úspěch a určitě většina z nich přijme pozvání do ZOO v Liberci, kde se budou moci seznámit s ostatními zvířátky. Celé Česko čte dětem Další návštěvou v tomto projektu byl podpraporčík Filip Hloušek, který dětem přečetl pohádku O Budulínkovi. Na závěr ji s dětmi i rozebral a upozornil na to, že děti nemají otevírat cizím lidem, mají poslouchat, co jim rodiče říkají.

50 Návštěva nové knihovny v Koruně V rámci akce Celé Česko čte dětem jsme s dětmi z oddělení Koťátek navštívili místní knihovnu. Opravdu s láskou a nadšením se nám věnovala místní knihovnice paní I.Flusková. Po prohlédnutí knihovny a přečtení knih našimi dětmi nás čekala čtená pohádka O koblížkovi. Paní Flusková opravdu babičku nezapřela a děti s nadšením pohádku poslouchaly. V tento příjemný den se nám také věnovala paní D.Janďourková, která nás doprovázela a zajistila promítnutí pohádky Jak krtek ke kalhotkám přišel. Tato pohádka byla vybrána v rámci Třídního ročního plánu Ten dělá to a ten zas tohle. A vaření v naší školičce pokračuje! V rámci našeho týdenního programu pod názvem Ten dělá ten a ten zas tohle jsme se dostali až na profesi kuchaře. Děti nadšeně uvítaly lekci vaření-smažení palačinek. Zdařily se naprosto úžasně. K tomu nám dopomáhala i nová písnička Vaří kuchař palačinku.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2009-2010 Pěvecký sbor školy Pěváček Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 27.8.2010 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace IČO : 70983119 TEL: 482 317 963 e-mail : zsdonin@tiscali.cz webové stránky:www.skoly.net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více