VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala : Mgr. Kamila Mikáčová ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Odloučené pracoviště : Mateřská škola Žandov, Lužická 298 Právní forma : příspěvková organizace od IČO : Zřizovatel : Město Žandov, Náměstí 82 www stránky: Ředitelka školy : Mgr. Kamila Mikáčová Statutární zástupce ŘŠ: Mgr. Petra Joslová Zástupkyně ředitelky MŠ: Eva Teufelová Koordinátor ŠVP: Mgr. Renata Vítů Druh školy : ZŠ a MŠ Datum zařazení do sítě škol : Kapacita jednotl. částí : Mateřská škola 84 dětí Základní škola 115 žáků Školní družina 50 žáků Školní jídelna 240 jídel Školská rada: Ano Počet členů školské rady: 6 Předseda školské rady : Eva Teufelová Mimoškolní občanská sdružení při škole : Ne 2. Přehled oborů vzdělání a charakteristika školy Zařízení je základní školou s ročníkem I. stupněm, které zřídil v roce 1990 Obecní úřad Žandov. Poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělání. Její součástí je školní družina a mateřská škola se školní jídelnou v Lužické ulici. ID práv. osoby: ID zařízení: ZŠ MŠ ŠJ ŠD Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Cesta k vědění Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Jsme rádi na světě Školní vzdělávací program pro mimoškolní vzdělávání: Všeználek Spádová oblast školy Žandov, Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská Předškolní i základní vzdělání je poskytováno také dětem ze Starého Šachova, Horní Police, Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Františkova nad Ploučnicí.

3 Vybavení školy Základní škola disponuje 5 třídami, nemá žádnou odbornou učebnu počítače jsou k dispozici v běžné třídě, tělocvičnou, která je umístěna v budově mateřské školy. Školní družina disponuje 2 samostatnými místnostmi, ke své činnosti využívá také školní zahradu a tělocvičnu. Pro zcela bezproblémový provoz chybí ve škole další samostatný prostor pro školní družinu. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v Lužické ulici č.p V září 2010 bylo otevřeno třetí oddělení a podaná žádost o zvýšení kapacity dětí v MŠ, které bylo vyhověno a od byla kapacita v MŠ navýšena na 84 dětí. MŠ vzdělává děti podle vlastního školního vzdělávacího programu s prvky zdravé mateřské školy. V budově mateřské školy je i školní kuchyně s jídelnou, kde se stravují žáci i zaměstnanci celého zařízení. Školní kuchyně poskytuje v rámci své doplňkové činnosti i stravování cizím strávníkům. V letošním školním roce jsme doplňkovou činnost jídelny opět obohatili o přípravu svačin pro školáky. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou je moderní, škola je od zapojena do projektu EU Peníze do škol, ve kterém získala cca 700tis Kč. Část dotace byla využita na nákup nové výpočetní techniky a nové výukové programy pro všechny vyučovací předměty. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně pro mateřskou školu, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí stravování. Pedagogičtí pracovníci: Učitelky ZŠ - v ZŠ vyučovalo v začátku školního roku 2011/2012 sedm učitelek, z toho bylo pět plně kvalifikovaných (vysokoškolské pedagogické vzdělání). Učitelky MŠ - v mateřské škole vyučovaly čtyři učitelky. Všechny měly odpovídající vzdělání. Vychovatelky - školní družinu vedla vedoucí vychovatelka a řídila práci dalších pěti vychovatelek. Provozní zaměstnanci: O provozní záležitosti se stará domovnice, která v době topného období vykonává také topičské práce v budově ZŠ a čtyři uklízečky. V budově MŠ topí jediný muž našeho kolektivu, který provádí současně údržbářské práce na obou budovách. V jídelně pracují čtyři kuchařky pod vedením vedoucí stravování ve ŠJ. Ta pracuje na škole i jako administrativní pracovnice. Tabulka vyjadřuje průměrný věk zaměstnanců k Průměrný věk všech zaměstnanců ZŠ+MŠ: 42,9 Průměrný věk pedagogických pracovníků ZŠ+MŠ: 41,5 Průměrný věk nepedagogických pracovníků ZŠ+MŠ: 45,0 Průměrný věk pedagogických pracovníků MŠ: 45,3 Průměrný věk pedagogických pracovníků ZŠ: 39,8

4 Průměrný věk nepedagogických pracovníků MŠ: 43,6 Průměrný věk nepedagogických pracovníků ZŠ: 56,0 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. třídy se dne 26. ledna 2012 dostavilo 22 dětí se svými rodiči. Přišly i 2 děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. 3 žákům byl na základě žádosti rodičů, pohovorů ve škole a písemného doporučení pediatra a PPP udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí ZŠ 22 Rozhodnutí MŠ - kladná 39 Rozhodnutí MŠ záporná 7 Odklad PŠD 3 Prominutí úplaty MŠ 0 Přestup ZŠ 2 5. třídu absolvovalo 20 žáků 1 žák odešel na ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, 1 na ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 4, 1 na ZŠ Pátova Česká Lípa, ostatní do ZŠ Horní Police. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy nikdo nevyužil. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Viz tabulka příloha č. 1 Ve školním roce 2011/12 pracovalo 80 žáků ZŠ v pěti třídách. Do dvou oddělení školní družiny bylo zapsáno 50 žáků. Tři třídy MŠ se podle zahajovacího výkazu naplnily do počtu 65 dětí z toho 5 dětí s polodenní docházkou a 10 dětí s omezenou docházkou, ve školní jídelně se stravovalo 192 strávníků z toho 65 dětí MŠ, 65 žáků ZŠ, 21 zaměstnanců a 41 cizích strávníků. Učitelky MŠ pracovaly po celý rok podle ŠVP pro předškolní vzdělávání Jsme rádi na světě zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání. ZŠ pracovala s učebními plány podle ŠVP pro základní vzdělávání Cesta k vědění, s účinností od 1. září Ve školní družině pracovaly děti podle ŠVP pro mimoškolní vzdělávání s názvem Všeználek. Se závěrem školního roku opustilo naše školní lavice 20 žáků 5. ročníku. Absolventi pokračují v základním vzdělávání na a ZŠ Dr. Tyrše v České Lípě, ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín 4, ZŠ Pátova Česká Lípa a na ZŠ Horní Police Po celý školní rok navštěvovaly děti tyto kroužky: sportovní hry, počítačový kroužek, aerobic, sborový zpěv, ruční práce, tvořivý kroužek, batika a hedvábí.

5 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně-patologických jevů podrobně zpracovává minimální preventivní program školy. Program preventivní strategie byl realizován pod vedením preventisty ve školních i mimoškolních aktivitách. Akce byly zaměřeny na aktivní náplň volného času dětí, formování a upevňování třídního kolektivu a spolupráci s rodiči a veřejností. Byly jimi např. Den otevřených dveří, koncerty ZUŠ, Žandovské slavnosti, exkurze 4. a 5. třídy památník Terezín, jarní výstava dětských prací, návštěva knihovny, adventní dílna s rodiči, rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků, recyklační hlídka Elektrowin, lehkoatletický čtyřboj, běh Žandovem, turnaj ve vybíjené, aktivity charitativního zaměření (Květinový den, příspěvky na hipoterapii ) aj. Škola rovněž nabízela žákům volnočasové aktivity: sportovní kroužek, sborový zpěv, počítačový kroužek, kroužek batiky a hedvábí, ruční práce a tvořivý kroužek. Cílem preventivního programu je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zapojování rodin do života školy, spolupráce s veřejností a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence. Minimální preventivní strategie obsahuje metodické postupy pro řešení případů souvisejících s užitím návykových látek (tabákové výrobky, alkohol a OPL), krádežemi, vandalismem a šikanou. Ve školním roce škola aktivně spolupracovala s Policií ČR, PPP, Poradnou pro mezilidské vztahy, dětským psychologem a dalšími institucemi. V průběhu školního roku se vyskytly pouze drobné kázeňské přestupky, které byly řešeny s rodiči na třídních schůzkách a individuálních pohovorech. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Tóny jara MŠMT 18401/ SMART Klub MŠMT 14499/ Zvládání problematických situací MŠMT 33057/ Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro ZŠ MŠMT:33 333/ Vedení a řízení třídy MŠMT 33057/ Zážitková pedagogika MŠMT 21265/ Respektovat a být respektován MŠMT 21577/ Komunikace s dítětem předškolního věku MŠMT 33186/ Hrátky s hudbou MŠMT 18401/ Aktuální stav školské legislativy Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově MŠMT 3405/ Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce MŠMT 38867/ Celostátní konference Mrkvička

6 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti AKCE ZŠ 1. školní den Už nám to zase nastalo..u školy jsme se sešli, abychom se přivítali po prázdninách. Do školy se ale asi nejvíce těšili prvňáčci, pro které to bylo poprvé.

7 Běh Žandovem Tradiční běh Žandovem se uskutečnil ve čtvrtek 15. září. Sportovcům na cestu svítilo sluníčko, po vydatném běhu je čekalo sladké občerstvení, co víc jsme si mohli přát. Oceněným běžcům blahopřejeme! Jedno úterý naši prvňáčci navštívili v rámci spolupráce se školou v Horní Polici jejich tělocvičnu. Chtěli si vyzkoušet novou míčovou hru zvanou Kinball. Ve skupinkách hrály hry: Na piráty, Kuželky, Kočka a myš". Hráli s prvňáčky horní školy. Dětem se návštěva moc líbila a i nadále budeme se školou na kopci spolupracovat.

8 Přípravka Ve čtvrtek 20. října se uskutečnila první letošní přípravka pro předškoláky. V naší škole nás čeká ještě sedm setkání. Budoucí školáci byli moc šikovní a těšíme se na ně znovu 16. listopadu. Hudební představení V pátek 21. října se v naší škole uskutečnilo hudební představení. Byla to taková menší diskotéka. Všichni jsme si zazpívali a zatančili na známé písničky z pohádek, či písně z repertoáru našich zpěváků a skupin určených pro děti.

9 Už to u nás zase vonělo Příchod sv. Martina oslavili žáci 5. ročníku opět pečením. Tentokrát to nebyly rohlíčky, ale upekli jsme si svatomartinské koláčky. Náplněmi jsme nešetřili a napekli jsme celkem asi 300 koláčků. Někteří se již nemohli dočkat, až se do koláčků pustí, a tak vzali zavděk i vylizováním mističek. Zvláštní poděkování patří Vlastíku Kucharovičovi a Leničce Rozboudové za pomoc paní učitelce při přípravě náplní a pečení zkušební várky koláčků. Už se těšíme na další voňavé dny v naší škole.

10 Cirkus V pátek 11. listopadu k nám zavítal Cirkus Paldusovi. Děti viděly žonglování, kouzla, drezůru pejsků a nakonec si mohly pohladit opičku Žofinku. Dětem se představení moc líbilo. Vítání občánků V sobotu holčičky naší školy přivítaly pomocí básniček a písniček nové občánky našeho města.

11 Rozsvícení vánočního stromu V neděli se pěvecký sbor naší školy zúčastnil rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Žandově. Koledami, které nám děti zazpívaly, potěšily mnohé přítomné. Adventní dílna V předvánočním shonu si rodiče s dětmi udělali čas a celé odpoledne jsme vyráběli vánoční dekorace. Poslechli si koledy, popovídali,.. Škola dýchala vánoční náladou.

12

13 Divadlo kouzel Děti naší školy dostaly k Mikuláši dárek v podobě návštěvy Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích. Představení se jim moc líbilo a navíc se nakonec s kouzelníkem a jeho pomocnicí mohli vyfotit.

14 Vánoční pečení I čtvrťáci zkoušeli pečení vánočního cukroví - perníčků. Šlo jim to o dobře, bylo vidět, že doma maminkám s pečením pomáhají. Někteří si perníčky odnesli domů, jiní je snědli už ve škole. V pátek se pekly perníčky také u třeťáků. Děti si je odnesly domů i s malým dárečkem. Všichni už se moc těšíme na Vánoce!

15 Před Vánocemi se žáci 4. a 5. třídy vydali do sousední školy vyzkoušet si novou hru KINBALL. Žáci si procvičili průpravné hry, jako například zvedání míče nad hlavu a jeho odpalování. Na závěr si zkusili i hru samotnou. Celá akce se dětem velice líbila. Koncert ZUŠ Již tradičně chodíme ve vánočním čase na koncert, který pořádá ZUŠ. Moc rádi jsme se podívali na naše kamarády, co nového se naučili.

16 Vánoční besídky Na poslední den před vánočními prázdninami jsme se moc těšili. Rozdávali jsme si totiž dárečky, vyráběli svícny, baštili cukroví, prostě jsme se neučili.

17 Den otevřených dveří a přípravka Ve čtvrtek 19. ledna se u nás otevřely dveře! A odpoledne se uskutečnila další přípravka pro předškoláky. Zápis do 1. třídy Dne 26. ledna proběhl zápis žáků do 1. třídy. Moc se na budoucí prvňáčky těšíme!

18 Duhová pohádka V pátek jsme shlédli představení Duhová pohádka. Pohádka byla o tom, jak sluníčko míchalo barvy, měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikla ochrana, soucit a péče o druhé a snaha udělat svět hezčím. Přípravka únor Moc si vážíme rodičů, kteří berou přípravu svého předškoláka vážně a docházejí k nám do Přípravky.

19 Karneval v ZŠ Letošní karneval jsme nazvali Mašličkový bál. Jídelna v MŠ byla vyzdobena mašličkami a o mašličky se také soutěžilo. Ale nejprve si děti v nádherných maskách zatancovaly. A pak už se šlo za doprovodu hudby soutěžit. Za nasbírané mašličky si děti vybraly v krámečku dobroty nebo hračky. Děkujeme panu Maturovi, který nás již poněkolikáté doprovázel slovem a hudbou.

20 Rozlučka Při příležitosti odchodu paní učitelky Vítů na mateřskou dovolenou jí páťáci přichystali překvapení - rozlučku. Vyzdobili třídu, přinesli si drobné občerstvení, paní učitelce pak přinesli kytičky a dárečky. Odměnou jim byl den plný soutěžení, hudby a došlo i na módní přehlídku.

21 Konec jara Již podruhé se naši žáci společně s dalšími vydali na průvod k Ploučnici, aby zde za zvuku písniček a říkadel vyhodili do řeky Morenu PANÍ ZIMU. Návštěva knihovny Ve čtvrtek navštívili žáci 3.a 4. třídy knihovnu v Žandově. Dětem se návštěva moc líbila, dozvěděly se, jak to v knihovně chodí, jak jsou zde knížky seřazeny a jak si je půjčovat. Děkujeme moc paní Fluskové, která nám věnovala svůj čas.

22 Výstava V rámci našeho projektového týdne jsme v budově MŠ uspořádali prodejní výstavku výrobků našich žáků. Děti se moc snažily, aby se jejich výrobky líbily. Barevný týden Před Velikonocemi jsme každý den věnovali jiné barvě. V pondělí modré, v úterý žluté a oranžové a ve středu červené. Moc nám to slušelo.

23 Výstava o nejhezčí vajíčko Projektový týden jsme ve škole ukončili výstavkou o nejhezčí velikonoční vajíčko. Každý, kdo vajíčko na výstavku přinesl, si něco malého sladkého také odnesl. No a ti, kteří měli vajíčko, které se líbilo nejvíce, si odnesli odměnu větší. Vyhodnoceny byly děti nejprve v jednotlivých třídách, poté i vítězové celé školy.

24 Recyklační hlídka Naše škola je zapojena do soutěže ve sběru starých elektro spotřebičů, kterou organizuje firma ELEKTROWIN. A právě oni nás navštívili s programem Recyklační hlídka. Čtyřčlenný tým měl pro děti připravený program o recyklaci elektroodpadu, soutěže o pěkné dárečky. Děti si mohly vyzkoušet také několik atrakcí z IQparku. Program, který jsme vybrali v souvislosti s oslavou Dne Země, se nám moc líbil. Určitě byl pro naše děti zábavný a poučný. Čarodějnické dovádění V pondělí 30. dubna jsme si naplánovali dovádění v čarodějnických kostýmech. Nejprve jsme se posilnili opečenými buřtíky, spálili připravené čarodějnice, a pak jsme šli dovádět. Každá třída předvedla svůj čarodějný tanec a pak už se soutěžilo v různých disciplínách např. let na koštěti, poznávání lektvarů a dalších.

25 Výlet do Zákup Ve čtvrtek jsme s dětmi z první, druhé a třetí třídy vyrazili na školní výlet. Navštívili jsme zámek v Zákupech a krásný zámecký park. Po prohlídce zámku jsme si prohlédli muzeum masek. Zde jsme si vyrobili každý svou masku a nakoupili drobné dárečky. Nakonec jsme ještě zašli do cukrárny. Výlet se vydařil a moc se nám líbil. Výlet 4. a 5. třídy Poslední květnový den se naši čtvrťáci a páťáci vydali na školní výlet do Terezína. Po prohlídce Malé pevnosti a hřbitova na nás čekal Výletní vláček, který nás dovezl a provezl po Litoměřicích. Nakonec nám zbyl čas na zmrzlinu a nákup drobných dárečků. Výlet se dětem moc líbil.

26 Veverka Zrzečka Oslavy Dne dětí začaly v naší škole již ve středu 30.5., kdy k nám zavítalo divadlo z Hradce Králové. Pohádka byla kombinací herců a loutek ze života lesních zvířátek. Tato zvířátka nás mimo jiné seznámila s tím, jak chránit přírodu a jak se chovat v lese. Testování páťáků Cílem tohoto testování je ověření, co se děti naučily v českém a anglickém jazyce a v matematice. Proto i naši páťáci zasedli k počítačům.

27 Slavnosti I naše škola se zapojila do programu sobotní Svatoantonínské pouti v Žandově. Prvňáčci zazpívali v tričkách s včelkou Májou a čtvrťáci zatančili šmoulí taneček.

28 Lehkoatletický čtyřboj I letošní ročník se nám vydařil. Vše proběhlo bez problémů, počasí nám také přálo.

29 Turnaj ve vybíjené V pátek 15. června se naši čtvrťáci a páťáci utkali se stejně starými dětmi ze školy v Horní Polici. Tato tradice není stará a letos poprvé byla družstva promíchána. Boj to byl veliký, přesto se našim žákům podařilo vyhrát. Odměnou jim bylo nejen vítězství, ale i dort, na kterém si pochutnali po návratu do školy.

30 Koncert ZUŠ V úterý jsme se šli podívat na kamarády ze ZUŠky. Umí moc pěkné věci na hudební nástroje! Generálka Ve středu byl pro naši školu velkým dnem. Pozvali jsme dospěláky, aby se přišli podívat na různá představení dětí z naší školy a školky. Dopoledne jsme naplánovali generální zkoušku a vyzkoušeli si, jak nám to půjde.

31 Akademie A odpoledne opravdu přišlo mnoho dospěláků a my jsme jim rádi ukázali, co všechno jsme si pro ně připravili. Tato akademie byla poslední školní akcí pro naše páťáky, kteří obdrželi památeční stužku s názvem školy. A oni nám na závěr akademie zazpívali písničku Nesnáším loučení. Děkujeme paní Janďourkové za pomoc při akci a panu Janďourkovi za ozvučení, bez kterého bychom se neobešli.

32 Kino Poslední školní týden už byl ve znamení různých akcí, úklidu tříd, vybírání učebnic a dalších aktivit. Hned v pondělí jsme navštívili kino v Koruně, kde nám paní Janďourková pustila film o čipmancích.

33 V úterý se naše škola zúčastnila slavnostního otevření nově vybudované naučné stezky okolo Karlovských rybníků. Pro děti byl přichystán zvláštní program za doprovodu lesních pedagogů. Děti nejen soutěžily, ale dozvídaly se spoustu informací o zvířatech, kteří zde žijí, o pohybu a chování v přírodě. Akce se nám moc líbila!

34 Ocenění žáků Na konci každého školního roku oceňujeme žáky v lehkoatletickém čtyřboji a nejlepší sběrače papíru a léčivých bylin. Nejvíce starého papíru donesl Kuba Cielecki ze 4. třídy a nejvíce bylin Honza Kaňka ze 3. třídy. Za své výsledky si odnesli pěkné a hodnotné ceny. No a nejlepší sportovci zase poháry.

35 Akce MŠ Nový školní rok, a s ním i nové zařízení oddělení Koťátek v naší školce Děti, které v letošním roce budou navštěvovat oddělení Koťátek, se mohou těšit z úplně nové třídy. Velký dík patří všem, kteří se o nové prostory zasloužili. V první řadě sponzorovi firmě Hoerbiger, která zajistila nový nábytek, dále pí. uklízečkám a pí. učitelkám, které se postaraly o úklid a závěrečnou podobu. Nesmíme zapomenout ani na p.údržbáře, který třídu čistě vymaloval. Všichni věříme, že se dětem bude ve třídě líbit. První divadelní představení v novém školní roce proběhlo na naší školce již ve středu 7. září. Do školky zavítalo divadlo jednoho herce, který imitoval zvířátka a svým vystoupení zavedl děti na návštěvu zoologické zahrady. Spolu s ním děti předvedly některá známá zvířátka - slona, lva, klokana,...

36 Dne se děti ze třídy Koťátek a Medvídků zúčastnily závodu "Běh Žandovem". Předškolní děti narozené r. 2005/2006 běžely 120m a děti narozené v r.2007 běžely trasu dlouhou 60m. Nejrychlejší běžci dostali diplomy a sladkosti a vystoupali na stupně vítězů První pohádka z cyklu "Koloběžky" Tentokrát O porouchaném robotovi, který se porouchal, protože jeho majitel nepoužíval kouzelné slovíčko - PROSÍM.

37 A tak vítáme v naší školičce, v oddělení Koťátek, podzim. Nejdříve jsme si vyzdobili řepánky a potom vše zakončili hostinou. A hlavním chodem bylo-lečo. A to je také název písně, kterou jsme se při tom všem naučili Divadélko Tentokrát nám Koloběžky přijely vyprávět příběh medvědí rodinky. Neposedný medvídek přetočil hodiny, a tím přeskočil období podzimu. Nemohl ale usnout v zimě, tak se to provalilo. Zajíček ho pak seznámil se vším, o co by přišel - sbírání hub, pouštění draka, sbírání šípků, krása barevného listí.

38 Soutěž pro rodiče a děti - Jablíčko za tepla i za studena, jablíčko 100x jinak Během pondělního a úterního dne nosili rodiče své společné výrobky s dětmi do školky, kde byla na hlavní chodbě vytvořena výstavka. Úterní odpoledne bylo ve znamení společné práce rodičů a dětí - výtvarné práce, výroba jablíčkových razítek, vařením čaje ze slupek a odšťavňování jablíček. Na závěr všichni společně ochutnali všechny výrobky a každý byl odměněn malým upomínkovým dárečkem a sladkostí Jablíčkový den v Beruškách Dnešní den byl v naší školce vyhlášen dnem jablíčkovým. I my jsme se rozhodli, že si uděláme hezký den a tak jsme si upekli rohlíčky s jablíčky a s tvarohem. Nejprve jsme si připravili těsto, pak jsme vyváleli placku, rozkrájeli na části, nastrouhali jablíčka, naplnili a zabalili. Paní kuchařky nám je potom krásně upekly. Nakonec jsme je obalili v cukříčku. Po obídku jsme si všichni moc pochutnali.

39 V pátek se v naší školce uskutečnilo hudební představení agentury Petra Tomana až z dalekého Týnce nad Sázavou. Byla to taková menší diskotéka. Všichni jsme si zazpívali a zatančili na známé písničky z pohádek, či písně z repertoáru našich zpěváků a skupin určených pro děti. Den světel Tak pojmenovali paní učitelky z oddělení Koťátek první den plný odvahy, tajemna, soutěží a zážitků z nových zkušeností. Co je to vlastně světlo, kde se bere, že dává i teplo. Tolik otázek a dost možná ještě víc bylo dětem objasněno v tento neobyčejný den. Nechyběly ani soutěže: prolézání strachovým pytlem a koulení pohádkové dýničky pomocí padáku. Tak to je ve zkratce výčet činností, které vaše děti prožily v naší školičce.

40 Jak dětičky pomáhaly při úklidu spadaného listí ze školní zahrady... Poslední letošní pohádka z cyklu Koloběžky již zaváněla předvánoční atmosférou. Hlavní postavou byl čert, který putoval po světě, a naučil loupežníka dělat dobré skutky.

41 V rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem, navštívila naší školku několikanásobná rekordmanka a mistryně ČR, účastnice ME A MS v plavání a jistá účastnice OH 2012 v Londýně v plavání Petra Chocová. Je to rodačka z nedaleké České Lípy a se přijela s našimi dětmi vrátit o několik let zpátky a zavzpomínat na její "školkové" období. Jelikož je zrovna sváteční období, vtáhla děti čtením pohádky o Čertovi a Káče do pohádkového světa. Děti pozorně četbě naslouchaly a na oplátku Petře zazpívaly písničky s čertovskou tématikou. Na závěr musela Petra slíbit, že se do školky ještě vrátí a přiveze dětem ukázat své medaile a poháry I letos zavítal tento den do školky Mikuláš v doprovodu čertíka a anděla. Postupně prošel všemi třídami a zastavil se i u nás, v oddělení Berušek. Již od rána jsme si ve třídě na čertíky Bertíky hráli, čímž jsme zamezili leknutí ze setkání. Děti Mikulášovi zazpívaly a tak si zasloužily odměnu, kterou jim přinesl. Poděkování patří i jedné naší mamince, p. Čerychové, která nám upekla velmi chutné občerstvení, čímž přispěla ke sváteční atmosféře. Nadílku dostaly děti i od kolektivu z naší kuchyně, za což jim patří náš dík.

42 Dne jsme se s našimi malými Beruškami rozhodli, že si upečeme vlastní cukrovíčko, abychom mohli pohostit rodiče na blížícím se vánočním posezení. Paní Kaňková nám zadělala na vánoční rohlíčky a za její vydatné pomoci si děti opět mohly vyzkoušet válení "hadů" a vytváření rohlíčků. V kuchyni nám je ochotně upekli, za což děkujeme, a my je nakonec ještě obalili v cukříku. Doufáme, že budou rodičům chutnat. V úterý jsme ve školce, v oddělení Koťátek, zahájili sérii vánočních besídek. Děti předvedly krátké pásmo složené z toho, co se naučily k tématům jednotlivých měsíců od září. Na závěr nemohly chybět ani vánoční písničky. Po vystoupení děti pozvaly všechny přítomné k malému sladkému pohoštění.

43 Ve středu se konalo vánoční posezení s rodiči v oddělení Berušek. V rytmu písně "Šmoulí rolničky" děti nastoupily před své publikum a rozběhlo se pásmo písní a básní v poddání našich nejmenších. Přes prvotní ostych některých dětí se vystoupení vydařilo a děti sklidily velký potlesk. Na závěr jsme všichni poseděli a ochutnali něco z dílny maminek a také Berušek, které pro maminky napekly vanilkové rohlíčky. I v oddělení Medvídků jsme oslavovali advent slavnostní besídkou. S dětmi jsme si nachystali básničky a písničky s tancem se zimní tématikou. Nechyběly ani doprovodné nástroje a tanec. A samotné Vánoce jsme přivítali známou koledou Štědrý večer nastal. A jaké by to byly Vánoce bez domácího cukroví? Za pomoci našich maminek se nám i toto podařilo. Cukroví nejrozličnějších druhů a chutí nám provonělo naši školičku a dopomohlo tak vykouzlit vánoční atmosféru. Děkujeme a všem rodičům přejeme šťastné a veselé Vánoce!

44 V pondělí dopoledne jsme se posadili ke svým stolečkům, k pěkně prostřenému stolu, poslechli si vánoční koledy, pustili si lodičky po vodě a potom to přišlo... na chodbě naší školičky se ozvalo nejprve slabé, potom silné cinkání zvonečků...vůbec jsme nevěděli, co se přihodilo...potichu jsme se šli podívat do tříd a tam na nás čekalo překvapení...pod stromečkem bylo dárečků... S dětmi jsem v dopoledních hodinách pozorovala nebe a pak se to stalo. Nebesa se rozestoupila a k nám, do naší školičky sestoupil Ježíšek. Ale pěkně popořádku. Nejdříve úklid herny, potom prostřít, nachystat hostinu, pití a koledy. Se všemi dětmi jsem si srdečně popřála, připila na zdraví a nakonec očekávaný zvoneček. To bylo radosti, když jsme mohli všichni ke stromečku. Dárky tam opravdu byly a všem se líbily.

45 V pondělí 19. prosince jsme si udělali v oddělení Koťátek sváteční posezení u čaje a cukroví, děti našly pod stromečkem spoustu dárků. Čekaly na ně hlavně hračky: auta, panenky, nádobíčko, stavebnice, skládanky, puzzle, ale i různé didaktické pomůcky podporující rozvoj dětských schopností. Jako formu poděkování našim sponzorům si děti z oddělení Medvídků, pod vedením p. uč. Teufelové, připravily pásmo básniček, říkanek, písniček a neodmyslitelných koled, předaly vyrobená přáníčka i dárky. Za své vystoupení dostaly děti od sponzorů sladkou odměnu. Navštívily také pana starostu a určitě zajímavá pro ně byla i návštěva továrny.

46 Ke sváteční atmosféře přispěl i Vánoční koncert v ZUŠ. Starší kamarádi nám předvedli, jak se naučili hrát na různé hudební nástroje. A na závěr jsme si všichni zazpívali koledy za doprovodu kapely. Do celorepublikové akce "Celé Česko čte dětem," do které se přihlásila i naše školka, jsme se rozhodli zapojit i naše rodiče. A to tak, že jsme požádali rodiče o návštěvu školky za účelem čtení dětem. Prvního takového setkání se zúčastnila maminka p. Dana Janďourková, která přišla dětem předčítat z knihy Ezopovy bajky. Děkujeme! Berušky

47 6. ledna byla naše školka plná králů. Seznámili jsme děti s tradicí Tří králů, se zvyky, které se k tomuto dni váží, děti se naučily píseň "My tři králové," vyrobily si královské koruny a popřály p.kuchařkám, p. uklízečkám, p. školníkovi i svým kamarádům šťastný a veselý rok 2012, plný zdraví a úspěchů. Za svou koledu byly odměněny sladkostmi. V pondělí 9.ledna zavítala do naší školky Policie. Néé...Nic se nestalo. Právě proto, aby se nic nestalo nám přijeli příslušníci Policie vyprávět,jak se máme chovat v silničním provozu i v životě. Beseda se dětem líbila, správně děti odpovídaly na otázky. Na závěr jsme se přesunuli před školku, kde jsme si prohlédli policejní vůz, mohli jsme si do něho sednout a spustit si i sirénu. Děti dostaly od Policie i velmi krásný dárek - reflexní vestičky. Dárek dostalo každé dítě s tím, že si vestičku mohou vzít domů, ale budou ji každý den nosit do školky, abychom na vycházce byli hodně vidět.

48 další z vystoupení souboru Koloběžky, tentokrát na téma nachlazení a jak se při něm chovat. Dalším hostem, který navštívil naší školku v rámci projektu "Celé Česko čte dětem", byla p. Lenka Dvořáková, dobrovolná hasička z České Kamenice. Nejprve nám ukázala vybavení hasičů, názorně předvedla nehořlavost oblečení, povyprávěla s čím vším kromě požárů hasiči pomáhají lidem. Na závěr dětem přečetla pohádku Rarášek Igor - dětem po přečtení položila několik otázek a správné odpovědi odměnila sladkostmi.

49 V úterý přijela do školky návštěva ze ZOO v Liberci. Shlédli jsme vzdělávací pořad - Ptáci z krmítka. Děti poznávaly jednotlivé ptáčky (vycpaniny), dozvěděly se něco z jejich života, zazpívaly si o nich písničky. Na konci pořadu si mohly děti prohlédnout obrovský krunýř želvy, kůži z hada a velkou kůži z bílého tygra. Pořad měl u dětí velký úspěch a určitě většina z nich přijme pozvání do ZOO v Liberci, kde se budou moci seznámit s ostatními zvířátky. Celé Česko čte dětem Další návštěvou v tomto projektu byl podpraporčík Filip Hloušek, který dětem přečetl pohádku O Budulínkovi. Na závěr ji s dětmi i rozebral a upozornil na to, že děti nemají otevírat cizím lidem, mají poslouchat, co jim rodiče říkají.

50 Návštěva nové knihovny v Koruně V rámci akce Celé Česko čte dětem jsme s dětmi z oddělení Koťátek navštívili místní knihovnu. Opravdu s láskou a nadšením se nám věnovala místní knihovnice paní I.Flusková. Po prohlédnutí knihovny a přečtení knih našimi dětmi nás čekala čtená pohádka O koblížkovi. Paní Flusková opravdu babičku nezapřela a děti s nadšením pohádku poslouchaly. V tento příjemný den se nám také věnovala paní D.Janďourková, která nás doprovázela a zajistila promítnutí pohádky Jak krtek ke kalhotkám přišel. Tato pohádka byla vybrána v rámci Třídního ročního plánu Ten dělá to a ten zas tohle. A vaření v naší školičce pokračuje! V rámci našeho týdenního programu pod názvem Ten dělá ten a ten zas tohle jsme se dostali až na profesi kuchaře. Děti nadšeně uvítaly lekci vaření-smažení palačinek. Zdařily se naprosto úžasně. K tomu nám dopomáhala i nová písnička Vaří kuchař palačinku.

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice

Základní škola a Mateřská škola Verneřice Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu: 925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více