VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2016/17 (podle zákona č. 561/2004 Sb., 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy včetně novely č. 225/2009 Sb. s účinností k ) Strana 1 (celkem 8)

2 A/ Základní údaje o škole Název: Základní škola Nový Jáchymov, okres Beroun Identifikátor zařízení: Adresa: Na Sídlišti Nový Jáchymov Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Ředitel: Obec Nový Jáchymov Mgr. Hana Marková Charakteristika školy Základní škola Nový Jáchymov je malotřídní. Školu navštěvují žáci ročníku, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo školu 32 žáků. V I. třídě se vyučovali žáci 1.,2. a 3. ročníku, ve II. třídě žáci 4. a 5. ročníku. Na některé předměty, zejména výchovy TV, VV, PV přecházeli žáci 3. ročníku do II. třídy. Malotřídní škola má svá specifika, která jsou z hlediska žáků pozitivní. Ve třídě je klidné a příjemné klima. Učitelky mají častý kontakt s rodiči. K žákům je přistupováno individuálně podle jejich schopností. Proto žáci mají možnost lépe rozpoznat své nadání a vlohy. Během výuky i mimo ni je více využíváno přírodního prostředí. Školská rada: Základní ustanovení Školská rada je ustanovena podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nemá právní subjektivitu a není ani občanským sdružením a nepodléhá proto registraci Ministerstva vnitra ČR. Školská rada má 6 členů, z nichž jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci této školy. Funkční období je 3 roky. Ve své činnosti se Školská rada řídí 167, 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada při ZŠ Nový Jáchymov byla zřízena zřizovatelem obce ke dni V září 2016 došlo k výměně členů. ŠR bude pracovat ve složení: Šejdlová Hana a Kučerová Lenka za školu, Doležalová Jitka a Lenka Slánská za zákonné zástupce žáků, Kateřina Šindlerová a Ledvinová Ivana za zřizovatele. Strana 2 (celkem 8)

3 B/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školním rejstříku C/01 Základní škola Studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 50 Ve školním roce 2015/2016 byli žáci vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro všechny vydaného k Školní vzdělávací program je konkrétní realizací Rámcového vzdělávacího programu. Do ŠVP byly postupně zapracovány všechny změny uvedené v upraveném RVP ZV platné od Učební plán Vyučovací předmět 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč 5.roč celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Informační a komunikační technologie celkem C/ Pracovníci ZŠ Pedagogičtí Jméno Úvazek vzdělání vyučované předměty Strana 3 (celkem 8)

4 Ředitelka Mgr. Hana Marková 1,00 VŠ M, ICT, ANJ, HV Učitelka Mgr. Hana Šejdlová 1,00 VŠ ANJ, ČJ, M,, PŘ, VL, TV, VV, PV Učitelka Bc. Jitka Petříčková 1,00 VŠ ČJ, M, PRV, TV, VV, PV Vychovatelka Lucie Malcová 0,822 VŠ ŠD Asistent pedagoga v ŠD Asistent pedagoga V ŠD Jana Balážová 0,125 vyučená ranní ŠD Lenka Kučerová 0,125 vyučená kroužek v ŠD keramika Provozní Jméno Úvazek vzdělání Vedoucí ŠJ Lenka Kučerová 0,125 Vyučena Kuchařka Jana Balážová 0,625 Vyučena Kuchařka Hana Mašková 0,625 Vyučena Školnice Lenka Kučerová 0,380 Vyučena Topička Lenka Kučerová 0,125 Vyučena Údržbář Petr Marek 0,125 VŠ D/ Údaje o přijímacím řízení Podle zákona č.561/2004 Sb., 36 proběhl 4. dubna 2017 zápis do 1. ročníku. Bylo zapsáno 6 dětí a z toho přijati 6 žáků k základnímu vzdělávání do prvního ročníku. E/ Údaje o výsledcích vzdělávání V červnu r ukončilo školní rok 32 žáků, 30 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci prospěli. V jednotlivých ročnících byly posilovány klíčové kompetence a splněny očekávané výstupy dané školním programem Škola pro všechny. Ve školním roce 2016/17 bylo na naší škole vzděláváno 5 žáků s SPU, z toho 2 žáci s pomocí sdíleného pedagogického asistenta. Strana 4 (celkem 8)

5 Celkem bylo zameškaných 2470 hodin, z toho: 1. třída 7 žáků 451 hodin průměr na žáka 64,42 hod 2. třída 7 žáků 717 hodin průměr na žáka 102,43 hod 3. třída 4 žáci 188 hodin průměr na žáka 47 hod. 4. třída 7 žáků 656 hodin průměr na žáka 93,71 hod. 5. třída 6 žáků 458 hodin průměr na žáka 76,33 hod. Všechny zameškané hodiny byly omluvené, chování bylo hodnoceno u všech žáků stupněm velmi dobré. F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Do vyučování byl vkládán obsah Minimálního preventivního programu vypracovaný ředitelkou školy školním metodikem prevence,podle metodického pokynu MŠMT č.j.14514/ Ve výchově se též zabýváme problematikou prevence a řešení šikanování dle metodického pokynu MŠMT č.j.:28 275/ Máme vypracován postup řešení této problematiky mezi žáky naší školy. G/ Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/17 pracovník Název datum cena certifikát Marková Funkční studium pro koordinátory ŠVP celoročně 12000,- ano Konzultace s pracovníky PPP Hořovice a Králův Dvůr Konzultace rizikové chování a prevence šikany Centrum psychologicko- sociálního poradenství ne ne Petříčková pedagogické studium celoročně - ano H/ údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Na škole pracovaly zájmové kroužky: Strana 5 (celkem 8)

6 Keramika Kučerová Sportovní kroužek Malcová Výtvarný kroužek Malcová Šikovné ruce Šejdlová Dramatický kroužek Petříčková Přírodovědný kroužek - Petříčková Uskutečněné akce: slavnostní zahájení školního roku třídní schůzky Zahájení činnosti kroužků vystoupení na Vítání občánků proběhl ve škole projekt Halloween se soutěží o nejkrásnější vyřezanou dýni a lampionový průvod Třídní schůzky Adventní veřejné vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu, vypouštění balónků s přáním pro Ježíška Mikulášská nadílka vánoční besídka pro rodiče Ať žijí duchové posezení u vánočního stromečku leden zahájení výuky bruslení na zimním stadionu v Berouně lektoři z Centra zdravých dětí Beroun masopustní dopoledne s průvodem masek po obci Nový Jáchymov duben zahájení plaveckého kurzu s TJ Lokomotiva Beroun Veselé zoubky výukový program o zdraví jsme pořádali společně se Školskou radou 7. školní ples v Restauraci pod Kaštanem zápis do první třídy výtvarná soutěž BESIP Cesta do školy Den Země program v Králově Dvoře položení květin k pomníku Svátek matek vystoupení dětí Květinový den liga proti rakovině Strana 6 (celkem 8)

7 Muzeum Beroun Město Beroun výukový program Škola v přírodě Emilovna Fotografování tříd Dětský den Výlet muzeum ve Beroun Den s budoucími prvňáčky Ovoce do škol program ochutnávka exotického ovoce Program Dopravní výchova s autoškolou II. třída Dopravní hřiště II. třída Slavnostní zakončení školního roku vystoupení žáků, loučení s páťáky Ukončení školního roku Všichni žáci se zapojili do projektu EU a ČR Ovoce do škol Celý rok žáci a přátelé školy sbírali víčka PET lahví. Ve školním roce 2016/17 jsme se opět zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru. I/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 1. Termín konání inspekce: 16. a 19. únor Termín konání inspekce: 22. a 23. září Termín konání inspekce: 14. a 15. října 2013 J/ Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila v roce 2016 s těmito dotacemi: Zdroj dotace Popis dotace Částka Kč Dotace státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání Dotace zřizovatel Obecní úřad Nový Jáchymov Strana 7 (celkem 8)

8 Dotace celkem Zdroj: účetnictví školy, k nahlédnutí u ředitelky školy. Hospodářský výsledek 2016 z hlavní činnosti Kč, Hospodářský výsledek 2016 z doplňkové činnosti Kč, Hospodářský výsledek 2016 celkem Kč. K/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do žádného mezinárodního a rozvojového programu. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Všichni žáci se zapojili do projektu EU a ČR Ovoce do škol N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve vzdělávání nespolupracujeme s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů. Spolupracujeme s Občanským sdružením POHODA, které působí v obci Nový Jáchymov. V Novém Jáchymově Mgr. Hana Marková ředitelka ZŠ Nový Jáchymov Strana 8 (celkem 8)