Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á Velvarská 1206, Kladno 7, IČ: , DIČ: CZ Tel./fax: ; tel.: web: Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období

2 Obsah : Charakteristika školy Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská Výchovně vzdělávací činnost - Péče o žáky nadprůměrně nadané - Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky sociálně znevýhodněné - Prevence rizikového chováni, minimální preventivní program - Pedagogický sbor - Další vzdělávání - Materiálně technické zabezpečení - Hospodaření Závěr

3 Charakteristika školy ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Zřizovatel školy: Statutární město Kladno. Základní škola: zapsáno přes 156 žáků Školní vzdělávací program: Hrajme si, učme se. Základní myšlenka - novými netradičními vyučovacími metodami a prožitkovým učením podnítit zájem dětí o vzdělávání. Mateřská škola: kapacita 54 dětí odloučené pracoviště tvoří dva stavebně oddělené objekty. Školní vzdělávací program: Dětský rok Školní družina: odloučené pracoviště v samostatné vilce se zahradou, vlastní školní vzdělávací program, 46 žáků Školní klub: v současné době 15 kroužků, 157 žáků Školní jídelna: ZŠ 113 žáků, MŠ 54 dětí Přírodní prostředí v okolí školy ovlivnilo zaměření školního vzdělávacího programu ZV. Posílena je tak nejen časová dotace stěžejních vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, ale také oblast Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Škola je několik let zapojena do projektu Sdružení Tereza Les ve škole škola v lese, úzce spolupracuje s blízkým střediskem ekologické výchovy AVES a realizuje řadu aktivit s ekologickým zaměřením. Budovy ZŠ, MŠ a ŠD jsou prostorově plně využité. Architektonické řešení objektu základní školy neposkytuje možnost aktivní pohybové relaxace žáků v době přestávek budova slouží svému účelu 110 let. Rovněž prostorové podmínky mateřské školy i přes nedávnou významnou rekonstrukci nedovolují naplnění jednoho z oddělení do počtu dvaceti žáků. K přednostem školy patří moderní vybavení, zejména informačními a komunikačními technologiemi, zavedený systém elektronických třídních knih a elektronické evidence hodnocení žáků a její dostupnost pro zákonné zástupce. Dalšími pozitivy je otevřenost školy veřejnosti, smysluplná a produktivní spolupráce se SRPDŠ, školskou radou i dalšími subjekty. Nízký počet žáků školy a velmi nízký počet žáků současné VIII. třídy znamená problém, s kterým se škola dlouhodobě potýká.

4 Návrh koncepce rozvoje školy vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 Výchovně vzdělávací činnost zaměřit zejména na následující vybudovat provázaný funkční systém předškolního a základního vzdělávání postavený na jednotných základech a úzké systematické spolupráci pedagogů ZŠ a MŠ zefektivnit výuku uplatněním rozsáhlejšího spektra metod a organizačních forem vyučování učit děti dovednostem, které je připraví na jejich budoucí život, učit je k úctě k životnímu prostředí, zdraví, druhému člověku a jeho činnostem motivovat žáky tak, aby nároky školy přijali za své, rozuměli smyslu učení a učivo pokládali za přínosné, zajímavé a podstatné vycházet vstříc odlišnostem žáků, rozvíjet nejen nadání, ale také vyrovnávat méně příznivé výchozí podmínky jednotlivých žáků Pilíře kvalitního vzdělání a přípravy na život je třeba budovat již v MŠ a dále rozvíjet v ZŠ. 1. čtenářská gramotnost - úkol všech pedagogů na škole napříč všemi ročníky a předměty - nezaměňovat čtenářskou gramotnost za čtenářské dovednosti - rozvinout čtenářskou gramotnost u každého žáka od úrovně mateřské školy (nutná spolupráce PP MŠ a 1. a 2. ročníku) - vést děti k práci se zajímavými a současnými texty a přemýšlení nad nimi - vést žáky k vyvozování myšlenek a jejich společnému sdílení - nepředkládat žákům konečná řešení bez možnosti aktivního podílu na jejich vyvození - rozšířit nabídku periodik ve škole, např. Čtvrtletník kritického myšlení ve školách 2. matematická gramotnost - spolupráce metodického sdružení ZŠ a pedagogů MŠ na vypracování interních standardů elementárních matematických dovedností - předávat zkušenosti mezi vyučujícími matematiky, vzájemné hospitace - rozvíjet matematickou gramotnost ve všech oblastech vzdělávání - využívat podpůrná opatření a kvalitní produkty pro podporu MG, např. Společnost učitelů matematiky 3. komunikační a informační technologie - udržet a prohloubil vysoký standard výuky - kvalitní vybavení ICT v ZŠ využít také pro práci s předškoláky - nabízet výuku ICT formou zájmové aktivity již od1.ročníku - zapojit učitele I. stupně a MŠ - zahrnovat poznatky ICT do běžné výuky - spolupráce metodického sdružení s ICT koordinátorem - prevence osvojení nežádoucích návyků 4. cizí jazyky

5 - nadále nabízet výuku anglického jazyka formou zájmových aktivit v MŠ, 1. a 2. ročníku ZŠ - dlouhodobě vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní vyučující cizích jazyků - vybudovat učebnu jazyků - zapojit školu do různých forem mezinárodní spolupráce - etwinning, Comenius - ve spolupráci s rodiči zahájit ověřování znalostí žáků zkoušky Cambridge YLE, KET, max. PET - motivovat ke vzájemné spolupráci a pomoci samotné žáky 5. finanční gramotnost - zapracovat do ŠVP pro všechny ročníky témata FG - nákup pomůcek, učebních materiálů a textů - projektové dny - komponované pořady - spolupracovat se sdruženími a nadacemi, které mají vytvořeny vzdělávací projekty přibližující problematiku finančních trhů - vypracovat vlastní systém ověřování úrovně finanční gramotnosti žáků I. a II. stupně školy 6. přírodovědná gramotnost - pokračovat ve spolupráci s osvědčenými partnery (Středisko ekologické výchovy Aves, Sdružení Tereza, Lesy ČR) - naplňování úkolů projektu Les ve škole škola v lese - poznatky o životním prostředí a jeho ochraně neuplatňovat pouze ve vzdělávacím procesu, ale i dalších činnostech třídění odpadu, sběry druhotných surovin, kaštanů, žaludů, kompostéry Péče o žáky nadprůměrně nadané - včasná identifikace nadání spolupráce mezi MŠ a ZŠ v oblasti depistáže - respektovat široké spektrum druhů nadání - do identifikace nadaných zahrnovat více kritérií, než pouze psychologické faktory - využít postupů obohacování učiva a jeho akcelerace - zajistit didaktické postupy a materiály pro vlastní vzdělávání žáků - spolupracovat s odbornými institucemi, zejména IPPP - zapojit žáky do soutěží, olympiád a mezinárodních projektů - umožnit žákům rozvoj jejich nadání dle potřeby i úpravou vzdělávacího plánu Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky se sociálním znevýhodněním - pokračovat v osvědčeném systému podpůrných opatření pro žáky s SPUCH - poskytovat odpovídající vyrovnávací opatření žákům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním - dále spolupracovat s MŠ i všemi pedagogickými pracovníky ZŠ na včasné depistáži, reedukační a kompenzační činnosti - pokračovat ve spolupráci školního poradenského pracoviště s dalšími subjekty - zajistit asistenta pedagoga pro žáka s poruchou autistického spektra po dobu nezbytně nutnou

6 Prevence rizikového chováni, minimální preventivní program - pokračovat v zařazení třídnických hodin do rozvrhu I. IX. ročníku v intervalu 1x / 14 dnů, upevňovat vztahy v třídních kolektivech i napříč ročníky - do schůzek žákovské rady zapojit metodika prevence, podíl žáků na plánování činnosti - individuálně působit na žáky, práce s kolektivy tříd - pomoci dětem úzkostným získat větší sebedůvěru a lépe se zapojit do kolektivu - sledovat záznamy v knize úrazů, vyvozovat závěry - poskytovat poradenské služby speciálního pedagoga, metodika prevence a výchovné poradkyně žákům i jejich rodičům, doporučovat a zajišťovat poradenské služby specializovaných pracovišť - MPP - výběr vhodných aktivit, besed, preventivních programů, aj. - při řešení projevů rizikového chování respektovat doporučené postupy - spolupracovat s dalšími institucemi - dotační program pro oblast prevence zpracování projektu Spolu i bez facebooku Pedagogický sbor všichni zaměstnanci školy se musí důsledně řídit svými jasně vymezenými právy, povinnostmi a odpovědností, dodržovat kodex PP ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská průběžně analyzovat vnitřní předpisy a dokumentaci školy, postupně je inovovat dle záměru rozvoje a potřeb školy - vybudovat dokonalý informační systém a systém kontroly s efektivní zpětnou vazbou - stabilizovat pedagogický sbor - podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i ostatních zaměstnanců - zaměřit se na skutečnou týmovou spolupráci založenou na vzájemné důvěře, respektu, toleranci a loajalitě ke škole, nikoliv na osobních vztazích - metodicky vést začínající nebo pedagogicky méně zdatné pracovníky - vyžadovat zodpovědnost pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy, analyzovat důvody neprospěchu a neúspěchu - při jednání s pracovníky respektovat jejich názory, zájmy, schopnosti a dovednosti, podporovat jejich sebevědomí a oceňovat jejich úspěchy v práci - vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti - vytvářet žádoucí image školy, prezentovat školu a její výsledky na veřejnosti - podporovat zaměstnance v pořádání pravidelných úspěšných akcí kladně přijímaných rodičovskou veřejností besídky, ukázkové hodiny, dny otevřených dveří, výstavy, slavnostní vyřazení absolventů, akce společné pro rodiče a děti, společné akce SRPDŠ a zaměstnanců školy školní ples Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zaměřit se na potřeby školy, ne pouhý zájem pedagogů - plán DVPP vychází z koncepce rozvoje školy, tzn. zaměřený na nové trendy ve výuce - vybudovat funkční systém předávání zkušeností prostřednictvím schůzek metodického sdružení, předmětových komisí a provozních porad Materiálně technické zabezpečení - úspěšné dokončení projektu EU peníze školám v roce postupná obnova vybavení ICT

7 - získání finančních prostředků na vybudování jazykové učebny - rekonstrukce povrchu školního hřiště a dvoru - prostor pro relaxaci žáků - rozšíření a dovybavení učebny v přírodě a její další využití nejen pro činnost školy - vytvořit zázemí pro návštěvníky trasy Důl Mayrau - Vinařická horka - ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská Čabárna přírodní památka Žraločí zuby Vrapice Hospodaření - promyšlené, účelové a rovnoměrné čerpání finančních prostředků - úsporné opatření na snižování nákladů na použité energie - pravidelná údržba a šetření majetku a tím snižování nákladů na běžnou údržbu a jeho obnovu - spolupráce se zřizovatelem při investičních akcích - provozování doplňkové činnosti - získávání finančních prostředků zpracováním vhodných projektů na vyhlašované granty, získávání sponzorských darů - účelová tvorba fondů a jejich využívání Závěr: Záměrem této koncepce je nabídnout rodičům žáků ucelenou, systematickou a všestrannou péči o rozvoj dítěte od jeho tří let až po práh dospělosti. Mateřská škola je prvním krokem v procesu celoživotního vzdělávání a její promyšlené a neformální propojení se školou dává jedinečnou příležitost každému dítěti získat skutečně kvalitní základní vzdělání. Společným úsilím všech zaměstnanců školy, vzájemným respektováním a tolerancí se jistě podaří otevřít školu většímu počtu žáků a dále budovat její prestiž. V Kladně dne Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kasáková

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda. Sociologie tolerance světlo porozumění Computer - 1 - láska štěstí teplo úcta

Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda. Sociologie tolerance světlo porozumění Computer - 1 - láska štěstí teplo úcta Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda Sociologie tolerance světlo porozumění Computer láska štěstí teplo úcta síla přátelství vzájemná pomoc Ekologie Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více