Koncepce. Základní školy Jana Wericha Základní škola Jana Wericha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha"

Transkript

1 Základní škola Jana Wericha Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel , tel./fax Koncepce Základní školy Jana Wericha Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet. Aby o tři koňské délky byl lepší tento svět. Jan Werich

2 Vize školy Koncepce rozvoje a řízení školy pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalitou výchovně vzdělávacího procesu, efektivním financováním školy a korektními mezilidskými vztahy. 1. Výchovně vzdělávací proces a) Trvat na plnění vnitřního řádu ZŠ Jana Wericha. b) Důsledně dodržovat Úmluvu o právech dítěte. c) Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, rozvíjet jeho talent i nadání. d) Zajišťovat kvalitní a efektivní vzdělávání žáků za pomoci nových a účinnějších metod, které staví na aktivitě žáka, jeho zájmu a vzájemné spolupráci. e) Vnímat žáka jako osobnost, klást důraz na individuální přístupy a diferencovanost výuky. f) Podporovat rozvoj vloh a dovedností jednotlivých žáků. g) Poskytovat soubor univerzálně aplikovatelných vědomostí a dovedností, na které bude navazovat další oborové vzdělávání. h) Zajišťovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků talentovaných, realizovat specializované programy, ve sportovních třídách rozvíjet kladný postoj ke sportovním aktivitám. i) Do standardní výuky implementovat projektové dny s různým zaměřením i tzv. Dny bez učebnic s rozličnou tématikou. j) Zachovat možnost rozšířené výuky jazyků, která je dlouhá léta pro naši školu charakteristická. Od 3. ročníku diferencovat žáky do skupin dle jazykové úrovně, nicméně již základní úroveň bude odpovídat dnešní jazykové třídě. Tímto způsobem by všechny třídy v daném ročníku byly jazykové a takto by se posunula i celková prestiž školy v oblasti jazykového vzdělávání. k) Klást důraz na rozvoj fyzických i psychických schopností v oblasti tělesné výchovy a sportu, dbát na rozvoj logického myšlení a uvažování v oblasti matematické disciplíny a v neposlední řadě i oblast manuální. l) Na 2. stupni umožnit žákům výběr volitelného předmětu, který by žáci měli po celé tři roky. m) Prohlubovat znalosti v oblasti esteticko výchovných předmětů a environmentální výchovy, rozvíjet informace o životním prostředí, dopravní, multikulturní i etické výchově. 2. Oblast personální a) Zajišťovat optimální podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich odborný pedagogický růst. b) Vzhledem k omezeným finančním zdrojům je nutno plánovat a rozvoj pedagogických pracovníků zefektivnit (interní vzdělávání na pracovišti, sebevzdělávání, průběžné sledování novinek v oblasti školní problematiky odborné časopisy, publikace, internet). c) Vést pedagogické pracovníky k týmové spolupráci. d) Podporovat a vytvářet podmínky pro tvořivost jednotlivých pedagogických pracovníků.

3 e) Objektivně hodnotit a oceňovat kvalitní práci učitelů, podporovat jejich kreativitu. 3. Škola, rodina a veřejnost a) Zajišťovat vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodinou a veřejností. b) Zákonným zástupcům žáků poskytovat základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích. c) Zajímat se o potřeby, názory i připomínky zákonných zástupců žáků. d) Nabízet kromě třídních schůzek i individuální konzultace, informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků, realizovat společné aktivity žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. e) Sjednocovat výchovné působení rodiny a školy. f) Využívat evaluační dotazníky pro zákonné zástupce žáků pro získání zpětné vazby. g) Pro veřejnost připravovat kulturní programy výstavy, akademie, besídky, Den otevřených dveří. h) Dále pokračovat v projektu Rodiče vítáni (Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole). i) Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim služby (jako např. pronájem tělocvičen). j) Spolupracovat se zřizovatelem (MČ Praha 17) na akcích jako např. Babí léto, Den Země, Den sousedů. 4. Klima školy a) Budovat příjemné a bezpečné prostředí pro žáky, jejich zákonné zástupce i pro všechny zaměstnance školy, zároveň také budovat důvěru i respekt. b) Vytvářet podnětné prostorové a materiální prostředí, doplňovat, obnovovat a modernizovat vybavenost školy, pokračovat v revitalizaci atrií. c) Dále modernizovat vnější prostory školy tak, aby mohly být bezpečně a efektivně využívány pro činnost školy, volnočasové aktivity školní družiny, školního klubu i dětí samotných. d) Dle finančních možností doplňovat školní knihovnu s cílem vybudování informačního centra. e) V návaznosti na rekonstrukci osvětlení a zasíťování budovy školy obnovit stávající nátěry ve vnitřních prostorách. f) V součinnosti s aktuálními trendy v oblasti multimediální postupně vybavovat jednotlivé učebny audiovizuální technikou, PC, dataprojektory, plátny nebo interaktivními tabulemi, dále celou budovu školy vybavit síťovými rozvody datového kabelu (internet). g) Pořizovat účelné pomůcky a vhodné učebnice v souladu s RVP ZV. 5. Mimotřídní a zájmová činnost a) Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

4 b) Zaměří se především na práci školní družiny, prohloubení výchov výtvarné, literární i hudební. c) Prohlubovat rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií (PC) a sportovních aktivit. d) Využívat široké nabídky volnočasových aktivit pro žáky v rámci školního klubu. e) Pokračovat ve spolupráci s agenturou Kroužky i dalšími institucemi. f) V prostorách školní družiny vybudovat relaxační místnost. 6. Prevence sociálně patologických jevů a) Důsledně dodržovat Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů, potlačovat náznaky projevů rasové nesnášenlivosti i xenofobie, v praxi se řídit vlastním programem proti šikanování. b) Na základě stanoveného preventivního programu školy každoročně vytvářet pro daný školní rok plán konkrétních aktivit. c) Vést žáky k tomu, aby se o přestávkách věnovali aktivnímu odpočinku. d) Vést přehlednou evidenci všech závažných jevů ve škole. e) Neustále informovat žáky o nebezpečí, která jim hrozí. f) Informovat zákonné zástupce žáků o preventivních opatřeních, která škola používá při výchově. 7. Ekonomická stránka školy a) Efektivně hospodařit s finančními prostředky ze státního rozpočtu a od zřizovatele MČ Praha 17. b) Hledat příležitosti k posílení rozpočtu školy, usilovat o zlepšení její vybavenosti zpracováním projektů a podáním žádostí o granty. c) Pokračovat v propagaci školy na webových stránkách a v tisku. d) Pro získávání žáků do 1. tříd se zaměřit na spolupráci s mateřskými školami formou společných akcí, návštěv v mateřských školách, organizováním přípravného kurzu pro předškoláky Škola hrou, aneb do školy se těšíme. 8. Trendy a priority a) V oblasti estetického a pracovního prostředí modernizovat jednotlivé učebny a kabinety, zajistit vhodné materiální podmínky (didaktické pomůcky, kancelářské vybavení, moderní technologie). b) Ve sportovních třídách se zaměřit na rozvoj tělesné kultury ve všech jejích složkách, vedle rozvoje fyzické zdatnosti i na rozvoj psychických a sociálních aspektů ve sportu. c) Praktikovat výuku cizích jazyků tak, aby každý žák, který dokončí školní docházku, zvládl základy dvou světových jazyků. d) Informovat veřejnost prostřednictvím internetových stránek a výroční zprávy.

5 9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a práce s žáky talentovanými a) Na základě žádosti zákonných zástupců umožnit integrovaným žákům slovní hodnocení. b) Vytvářet individuální vzdělávací plány na žádost zákonných zástupců žáků a doporučení PPP. c) Soustavně vzdělávat pedagogické pracovníky v této problematice. d) Uplatňovat individuální přístup, používat odlišné metody výuky a hodnocení, respektovat individuální tempo, posilovat motivaci, uplatňovat vhodné formy komunikace. e) Nadané a talentované žáky podporovat (řešení problémových situací). f) Nad rámec standardní výuky rozvíjet nadání nabídkou zájmových kroužků. V Praze dne Mgr. Zuzana Martinovská

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN 2011-2015

DLOUHODOBÝ PLÁN 2011-2015 DLOUHODOBÝ PLÁN 2011-2015 HLAVNÍ ÚKOLY, Podmínky ke vzdělávání: 1. Zkvalitňovat školní vzdělávací program na základě ověřování v praxi, respektovat RVP, jeho úpravy. Využívat podpůrný inkluzivní program.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více