KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období Brno, květen 2012

2 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání B: Základní vzdělávání 2. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností 3. Oblast personální 4. Oblast ekonomická a investiční IV. Závěr

3 I. Úvodní informace Při sestavování koncepce rozvoje Základní a Mateřské školy v Holasích jsem vycházela z výroční zprávy základní školy, z hodnocení české školní inspekce, dalších záměrů zřizovatele obce Holasice a z vlastních zkušeností. Cílem koncepce je zvýšení kvality vzdělání a výchovy. Nová vize školy musí odrážet obecné moderní trendy ve školství, ale také specifika dané školy. Je třeba si uvědomit, že vzhledem k demografickému vývoji je nutné zaměřit pozornost také na předškolní vzdělávání. Jedině tak udržíme příliv mladých rodin do obce. Škola musí být zaměřená na budoucnost, mít své cíle i program, vzbuzovat zájem veřejnosti, aby ji viděla a hodnotila pozitivně. Představuji si, že v této moderní, malé, tvořivé, ale efektivní škole bude žák kvalitně připravován na svůj budoucí život. Bude to místo spolupráce, vzájemné důvěry a úcty, kde přátelská a vstřícná atmosféra umožní žákovi zažít úspěch. II. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je obec Holasice. Škola sdružuje málotřídní základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu-výdejnu (ŠJ). Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje ZŠ v prvním až čtvrtém ročníku 40 žáků, kteří jsou vzdělávání podle ŠVP ZŠ Holasice a ve školním roce 2012/2013 bylo přijato do 1.třídy 10 žáků. Do mateřské školy nastoupí v novém školním roce 10 dětí, které budou vzdělávány podle ŠVP MŠ. Velikost školy umožňuje poznat každého žáka osobně. Je obeznámen se zázemím, ze kterého dítě pochází. Usnadňuje to také komunikaci s rodiči. Učiteli to dává možnost respektovat individualitu dítěte, jeho osobní potřeby a zájmy. Výuka 2 ročníků v jedné třídě dává příležitost rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi dětmi samotnými.snahou je připravit žáky k bezproblémovému přechodu do 5.ročníku. III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně - vzdělávací A : Předškolní vzdělávání a) Pracovat podle RVP PV, který soustavně aktualizovat, vyhodnocovat a sledovat konkretizované výstupy. b) Akceptovat přirozená vývojová specifika dětí. c) Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj, spokojenost a pohodu.

4 d) Nabídnout dítěti vstřícné a podnětné vzdělávací prostředí. e) Pozitivně motivovat k dalšímu poznávání a učení. f) Uplatňovat moderní formy a metody práce. g) Vytvořit podmínky pro integraci dětí se spec.vzdělávacími potřebami. h) Nabídnout zájmovou činnost (anglický jazyk,taneční kroužek, flétnu, ). i) Organizovat školu v přírodě,výlety, sportovní a společenské aktivity. j) Zajistit logopedickou péči jako prevenci a nápravu. k) Zlepšit spolupráci na přechodu mš a zš. l) Zařadit u předškoláku stimulačné edukativní činnosti jako přípravu do 1.třídy. m) Využit spec. pedagoga v oblasti poradenství a spolupracovat s pedag, - psych. poradnou v Židlochovicích. B : Základní vzdělávání a) Navázat na RVP PV a usnadnit přestup do povinného vzdělávání. b) Pracovat podle RVP, kontrolovat jeho funkčnost a v případě nutnosti provést potřebné korekce. c) Zajistit podnětné a tvůrčí prostředí a respektovat individuální potřeby a zájmy žáka. d) Rozvíjet schopnost spolupráce, vzájemného respektování a tolerance. e) Využívat nové vzdělávací metody a formy ve výchovně vzdělávacím procesu a rozvinout projektové vyučování. f) Zařadit do výuky daltonské prvky. g) Zlepšit výuku předmětů tak, aby žáci měli možnost profilovat své schopnosti,dovednosti i zájmy. h) Zaměřit se na rozvoj čtenářské gramotnosti. i) Instalovat a využívat informační a komunikační techniku ve výchovně vzdělávacím procesu. j) Zapojit školu do některého z financovaných projektů prevence sociálně patologických jevů.

5 k) Umožnit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajistit nápravnou péči. l) Stimulovat nadané žáky, ale také povzbuzovat a chránit slabší.. m) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování. n) Usilovat o zlepšení spolupráce, především na přechodu mš a zš, ale také 4.r. a 5r. o) Zařadit výuku anglického jazyka od 1.třídy. p) Rozšířit spektrum zájmových kroužků a motivovat žáky k zapojení do různých soutěží a olympiád.. r) Poskytnout žáků kvalitní a tvořivé vyplnění volného času ve ŠD a zajistit provoz školní družiny i v ranních hodinách. s) Rozvíjet přirozenou pohybovou aktivitu, zorganizovat lyžařský výcvik, školu v přírodě a využít velkých gymnastických míčů nejen v těl. výchově, ale hlavně ve výuce. t) Navázat spolupráci se vzdělávacími a společenskými institucemi v okolních obcích. 2. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností a) Prohlubovat spolupráci školy a rodiny, usilovat o zvýšení spoluúčasti rodičů na výchovně-vzdělávacím procesu školy. b) Informovat o pořádaných a uskutečněných aktivitách. c) Prezentovat školu a výsledky činností žáků na veřejnosti d) Organizovat dny otevřených dveří,školní akademii, vánoční jarmark a jiné aktivity. e) Usilovat o systematické budování image školy. f) Zlepšit informovanost rodičů o škole a žácích prostřednictvím webových stránek školy. g) Spolupracovat se školskou radou, se zřizovatelem a se sdružením rodičů a přátel školy jako s partnery, kteří se podílí na řízení školy. h) Rozvíjet spolupráci s místními spolky a organizacemi. i) Využít prostory školy pro veřejnost v odpoledních nebo večerních hodinách. j) Nabídnout rodičům dětem předškolního věku základní informace toho, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy, tzv. DESATERO PRO RODIČE. k) Podílet se na přípravě kulturních i sportovních akcí pořádaných obcí.

6 l) Využít prostory sokolovny k pohybové aktivitě a společným akcím. 3. Oblast personální a) Nabídnout prostor pro další vzdělávání pracovníků školy. b) Vybudovat kvalitní mezilidské vztahy na pracovišti.. c ) V oblasti informačních a komunikačních technologií dosáhnout požadovaných znalostí. d) Zavést učitelská portfolia jako nástroj sebehodnocení, i jako jeden z podkladů finančního ohodnocení. e) Zapojit se ve větší míře do různých projektů (granty poskytované ministerstvy, krajským úřadem či jinými institucemi či nadacemi). f) Usilovat o adekvátní finanční hodnocení pracovníků školy a předložit jasný způsob odměňování.. 4. Oblast ekonomická a investiční a) Dokončit jednání se zřizovatelem ohledně výstavby nové mateřské školy. b) Upravit prostor za školou pro výuku i relaxaci žáků o přestávkách. c ) Instalovat počítače do třídy s připojením na internet. d) Upravit a vybavit chodby, tělocvičnu, kabinet,třídy i ŠD.. e) Zkvalitnit materiální podmínky na škole. f) Vytvořit a aktivně rozvíjet webové stránky školy. IV. Závěr Rozhodujícími faktory pro dosažení vytyčených cílů jsou nejen dobré ekonomické předpoklady, ale také snaha po změně. Nadšení jednotlivce ale nestačí. Důležitým úkolem bude pro svoje plány získat aktivitu,vstřícnost a nadšení všech zainteresovaných Zpracovala: Mgr. Pavlína Zámečníková

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Brno, září 2008 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více