KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci s rodiči, zřizovatelem a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. Účelem této koncepce je nastínit možnost dalšího směřování školy v následujícím období ( ) a vybudování konkurenceschopné školy, poskytující základy kvalitního vzdělání. Koncepce bude směřovat k zlepšení image školy, jako jediné správné cesty ke zvýšení počtu žáků na škole a zamezení odlivu žáků na okolní školy. ZŠ a MŠ Sebranice je vzdělávací institucí, která jako součást výchovně vzdělávací soustavy poskytuje předškolní a základní vzdělání, vycházející z dokumentu vydaného MŠMT Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání. V současnosti má základní škola 28 žáků, školní družinu využívá 12 žáků a mateřskou školu navštěvuje 25 dětí. Škola svým nižším počtem žáků a dětí je školou rodinného typu, v níž neexistuje anonymita mezi učitely, žáky a rodiči všichni se znají a mají k sobě blíž. Dokáže tak lépe zajistit individuální rozvoj žáků, respektuje jejich individuální potřeby. Organizace má celkem 7 zaměstnanců, z toho 2 učitelky pro předškolní vzdělávání se středním vzděláním, 2 aprobované učitelky na 1. stupeň ZŠ, kuchařku a uklízečku, na částečný úvazek pracuje školník a vedoucí stravování. I. Rozbor současného stavu činnosti a vybavení školy Základní vzdělávací program základní a mateřské školy je Rámcový vzdělávací program. Na základě něho došlo ke zpracování Školního vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání,který odráží konkrétní regionální podmínky a potřeby při vzdělávání žáků ZŠ a dětí v MŠ. Je možno konstatovat, že pedagogický sbor významně pokročil v jeho realizaci a že se podařilo úspěšně zavést ŠVP do praxe. Učitelky obou škol využívaly aktivní metody práce volnější způsob organizace výuky v kontextu zefektivnění výuky, usilovaly o propojení školy se životem v obci a okolím. V práci školy byl kladen důraz na některé aspekty: 1. Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost a možnosti. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na webových stránkách jiných škol, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, účast na propagačních akcích školy. Naše škola měla značné rezervy s propagací školy neuměli jsme výsledky své práce prodat, ale od tohoto roku se situace zlepšila byly založeny vlastní webové stránky školy, a tak se rodiče mohou seznámit s činností školy a popřípadě s námi komunikovat a reagovat na naše podněty a příspěvky. 2. Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní a předškolní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále vyšší úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná. Při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů na škole. Webové stránky nenahradí osobní kontakt s rodiči, který je na škole na velmi dobré úrovni - rodiče mají možnost navštívit vyučování a mohou pobývat v MŠ během dne, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelky. Zde rodiče ocení nejvíce otevřenost školy.

2 Snažíme se zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, obsah učiva přiměřený možnostem žáků, spoluúčast rodičů, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy. 3. Zjišťování potřeb žáků ZŠ a dětí MŠ. Objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků. Péče o ně v době, kdy to potřebují.byl kladen zřetel na individuální zvláštnosti a přístup k dětem. 4. Vytváření příznivého klimatu ve škole. Za velký klad považujeme skutečnost, že oba subjekty sídlí v jedné budově a tím je spolupráce mezi učitelkami ZŠ a MŠ na výborné úrovni - výměna zkušeností, porady, společné akce, denní kontakt mezi učitelkami ZŠ a MŠ a také žáky a dětmi MŠ.To vše přispívá k vytvoření přátelské atmosféry, kde panuje klid a důvěra a ke snadnějšímu přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Na začátku každého školního roku ředitelka školy předkládala pedagogům a školské radě ke konzultacím celoroční plány činnosti školy, které vycházely z dlouhodobé koncepce. Cíle byly reálné a v rámci stanovených priorit se plnily. Škola dbala o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny dětí. Usilovala o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistila žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Nepodařilo se zajistit pobyt dětí o přestávce mimo budovu školy na školním dvoře. Plánovaná rekonstrukce neproběhla(z důvodů řešení priorit při rekonstrukci školy), plánuje se v dohledné době a vše závisí na finančních předpokladech školy. Vyučující byli motivováni k pořádání akcí ozdravného, sportovního a kulturního charakteru pro žáky v rámci výuky předmětů i v mimoškolní činnosti, zařazování pohybových forem do vyučovacích hodin, plnění cílů z projektů školy ( Zdravé zuby, Recyklohraní, cyklistické a turistické výlety po okolí, divadelní představení, výchovné koncerty, sportovní soutěže a akce...) Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikaci chování žáků. Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali s žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívali spolupráci s rodiči. Při kontrolní činnosti se ředitelka zaměřila na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usiluje o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků při kontaktu s pracovníky školy. Ve škole je vedena veškerá potřebná dokumentace vyplývající z právní subjektivity školy, zpracovány jsou příslušné novely k zákonům a vyhláškám. Jsou vypracovány vnitřní směrnice a řády, pravidelně jsou prováděny předepsané revize, školení zaměstnanců v rámci DVPP a samostudia. Díky vstřícnému přístupu a vynikající spolupráci s obecním úředem jsme dosáhli velkých změn v oblasti materíálního vybavení školy.při rekonstrukčních pracech spolupracovali všichni zaměstnanci a podíleli se na zlepšení pracovních podmínek na škole vstřícný a aktivní přístup všech při rekonstrukčních pracech, udržování kulturního prostředí na škole. Za všechny uvedu jen ty nejdůležitější výměna oken a vchodových dveří, celková rekonstrukce toalet dívek a chlapců ZŠ, celková modernizace tříd, PC učebny a školní jídelny nový nábytek, nová elektroinstalace a osvětlení tříd, dokoupení PC, výměna podlahových krytin a koberců, obnova parketové podlahy, úprava okolí školy oprava chodníků, zábradlí u školy, odizolování obvodových štěn, průběžné doplňování a dokupování moderních učebních pomůcek. II. Stanovení hlavních cílů koncepce rozvoje školy.

3 1. Image školy: Upevnit pozici školy v obci a ještě více ji zapojit do veřejného života. Posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole a tím předejít odlivu žáků do jiných škol. Dostat ZŠ a MŠ do povědomí občanů i v okolních obcích, jako spolehlivý prostředek k předškolnímu a základnímu vzdělávání a umožnit rodičům dětí z okolních obcích umístit děti do naší školy. Prostředky: Intenzivní spolupráce s rodiči, kteří musí být objektivně informováni o studijních výsledcích a chování žáků a dětí ( třídní schůzky, častější individuální rozhovory, nově zavést ukázkové hodiny pro rodiče v ZŠ, možnost účasti na vyučování, více společných akcí s rodiči) Rozvíjet oboustranný tok informací, prohloubit možnosti dosavadních forem ( využívání webových stránek školy musí lépe sloužit vzájemné komunikaci, zařízení schránky důvěry) Veřejnosti poskytnout informace o škole prostřednictvím tisku ( příspěvky do zpravodaje obce a regionálních movin) a různých akcí - pokračovat s organizováním kulturních akcí školy pro veřejnost ( besídky, karneval)a zapojovat se do tradičních oslav v obci ( dětský den, pálení čarodějnic, vitání občánků..) 2. Výchovně vzdělávací proces: Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí. Důležitý je i posun od předávání informací, pouček a dat učitelem k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, které je naučí samostatnému řešení problémů, vyhledávání, třídění a zpracování informací a motivují je k učení. Cílem výchovně vzdělávacího procesu musí být dosažení individuálně rozdílného maxima jednotlivých žáků prostřednictvím dobře nastaveného ŠVP pro základní vzdělávání, který navazuje na ŠVP pro předškolní vzdělávání. Dosáhnout otevřené, klidné a sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učitelem a žákem ale současně na respektu a toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti. Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho sebevědomí a podněcovat jeho všestranné aktivity. ZŠ i MŠ Sebranice musí být synonymem výborné úrovně výuky. Prostředky: oblast výuky Intenzivně pracovat v souladu se ŠVP, vytvořit maximální podmínky pro jeho úspěšnou realizaci, promyšlené plánování a bezprostřední příprava vzdělávací práce stanovené cíle respektující věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo (písemné přípravy učitelek, skupinová a individuální práce, vhodně zvolené formy práce a aktivní metody výuky -volnější způsob organizace výuky v kontextu zefektivnění výuky). V autoevaluaci školy využívat srovnávací testy a dotazníky pro žáky a rodiče, účastnit se meziškolních soutěžích ( spolupráce se ZŠ Kunštát, Svitávka, Skalice..), učit žáky využívat informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve více předmětech ( umístění počítačů do tříd, kde budou efektivněji využity zrušit méně funkční PC učebnu), položit kvalitní základy výuce anglického jazyka, pokračovat v edukačně stimulačním programu pro předškoláky,zajistit bezproblémový přechod do první třídy, pokračovat v zavedených rituálech ( pasování školáků, návštěvy v ZŠ účast na vyučování) zajistit plnění časového rozvrhu tematických plánů,

4 vytvořit podmínky pro kvalitní práci školní družiny nadále pracovat tak, aby činnost pro žáky byla zajímavá, různorodá a přitažlivá, rozvíjela poznání a dovednosti. Zajistit vhodný prostor pro práci úprava místnosti po počítačové učebně. Oblast péče o všestranný rozvoj dětí Péče o talentované děti konzultace učitelů s žáky a rodiči, účast na olympiádách a sportovních soutěžích, využití zájmových kroužků, rozšíření činností, které budou vycházet především ze zájmu žáků i dětí v MŠ. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami individuální přístup, konzultace učitele s pracovníky PPP a dětským lékařem, úzká spolupráce s rodiči- prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení. Péče o tělesný rozvoj - nadále podporovat u dětí co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity k vytvoření silného a stálého návyku, který by byl motivačním činitelem v prevenci patologických jevů.vytvořit dostatečné zázemí pro sportovní aktivity plavecký výcvik i pro děti v MŠ, zimní sportování bruslení, lyžování, zájmový aerobik,účast na sportovních soutěžích, pořádaných okolními školami, pořádání sportovních dnů.v rámci školní družiny uskutečňovat cyklistické a turistické výlety po oklolí. Péče o estetický rozvoj žáků účastnit se divadelních a filmových představení, výchovných koncertů,zajišťovat kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost (besídky,prezentace práce dramatického kroužku),podílet se na výzdobě školy a venkovních vývěsek. Vybavit místnost pro výtvarnou a pracovní výchovu ve škole ( místnost po počítačové učebně). Výchova ke zdravému způsobu života realizace projektů v oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů, spolupráce s profesionály ( účast na akci Den s policií v Blansku, besedy na vhodná temata hasiči, zdravoptníci apod.),dodržovat zásady zdravé výživy a pitný režim na škole, v MŠ i nadále podporovat projekt Zdravé zuby, Rozvoj ekologického myšlení dětí zařídit koutek na tříděný odpad na dvoře školy, i nadále plnit úkoly v rámci celostátního projektu Recyklohraní. V oblasti enviromentální výchovy se mimo jiné zaměřit na praktické plnění úkolů zakládání koutku živé přírody, půldenní vycházky do přírody, exkurze čištička odpad.vod, zemědělské objekty. Podporovat rozvoj komunikace mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. 3. Oblast personální: Udržet dosavadní úroveň pedagogického sboru a jeho odbornou způsobilost. Zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření zejména ve vyhledávání oblastí, ve kterých by se mohli j ednotliví pracovníci angažovat rozšiřování znalostí formou samostudia a účastí na seminářích DVPP, vzájemné předávání zkušeností, ukázkové hodiny pro rodiče. K motivaci využívat nadtarifní složku platu osobní příplatky, odměny. Podpora a udržení výborných mezilidských vztahů na pracovišti mezi učitelkami i mezi provozními zaměstnanci, vstřícné chování a jednání při plnění úkolů nad rámec svých pracovních povinností to vše povede k vytváření příznivého klimatu ve škole, který je důležitý při plnění náročných úkolů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu. 4. Řídící a kontrolní činnost školy. Uplatňovat v co největší míře participativní způsob vedení, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy. Sledovat připravované změny ve školství a přizpůsobovat těmto požadavkům činnost školy zejména aktuální změny ve Školském zákoně a v Zákoníku práce. Vytvářet podmínky k pokračování zahájené cesty proměny tradiční školy.

5 Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém kolektivu, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci a posilovat pocit zodpovědnosti za výsledky práce školy. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti znalosti jazyků, práce s PC, poznávání nových progresivních metod a forem práce. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy,další zkvalitnění a zefektivnění práce ve vyučovacích hodinách a při činnostech v MŠ. V řídící práci operativně reagovat na výchovné a provozní potřeby školy, využívat koordinace práce ředitelky a zaměstnanců na pravidelných poradách k efektivnímu zajištění úkolů. Účelně hospodařit s finančními prostředky na mzdy a provoz a vytvářet situace ke zlepšování hospodaření školy. Prostředky Kontrolní činností ředitelky zjišťovat, jak se daří plnit úkoly stanovené koncepčním plánem školy a ročními plány práce ve všech oblastech školní činnosti - výchova a vzdělávání - provoz školy, budování a zařizování - plnění pracovního řádu a všech zákonných a vnitřních norem všemi zaměstnanci O každé provedené kontrole bude veden záznam, s výsledkem kontroly bude pracovník seznámen Výsledky kontrol budou vyhodnocovány, stanoven program opravných opatření a provedena následná kontrola. Kontrolu bude provádět ředitelka školy. Při kontrolní činnosti bude brán zřetel i na názor zainteresovaných stran. 5. Oblast spolupráce se zřizovatelem: Se zřizovatelem doržovat co nejtěsnější vztahy při plánování a realizaci akcí a to jak v oblasti ekonomické, tak i společenské ( účast zástupců obce na kulturních a společenských akcích pořádaných školou).realizace projektů modernizace školy je závislá od finanční podpory ze strany zřizovatele plánování ročních rozpočtů školy a jejich schválení. 6. Finanční zdroje a materiální vybavení školy: Státní prostředky zlepšovat vybavenost tříd moderními pomůckami a využívat možnosti finanční motivace pracovníků školy. Prostředky na provozní náklady školy od zžizovatele: - udržovat školní budovu v dobrém technickém stavu, provádět nutné revize, opravy a rekonstrukce, nebo plánované investiční akce. - zlepšovat vybavení školy pomůckami a učebnicemi, multimediální zařízení pro výuku Výhledové rekonstrukční a investiční akce školy: Protože v Sebranicích nedochází k odlivu mladých lidí - vyrůstají zde nové rodinné domy a tak lze předpokládat, že dětí bude přibývat,takže do budoucna počítáme s rozsáhlýmí investičními akcemi školy. Prioritou je výměna střešní krytiny na celé budově. Při této příležitosti bychom chtěli provést půdní vestavbu, kde by se vybudovaly dvě moderní učebny pro ZŠ a kabinety pro učitelky. Tím vzniknou volné prostory v prvním patře, které bychom využili ke zbudování tělocvičny pro ZŠ a k rozšíření prostoru MŠ o jednu třídu a tak bychom mohli zvýšit kapacitu MŠ. V přízemních prostorách by se zrekonstruovaly místnosti na výtvarnou třídu, ředitelnu, prostornější kabinet a spisovnu. Dalším záměrem je celková rekonstrukce topení a elektroinstalace v celé budově a celková rekonstrukce školní zahrady zakoupení zdravotně nezávadných průlezek a hopsadel,zastřešení pískoviště apod.

6 Uvedené akce jsou dlouhodobé a budou realizovány po důkladném projednání se zřizovatelem a budou také závislé na finančních možnostech obce. Krátkodobé akce k zajištění lepších podmínek: obnova a rozšiření vybavení školy o moderní pomůcky a nový nábytek do školní jídelny, kuchyně a herny MŠ rekonstrukce školního dvorku k organizování relaxačních aktivit o přestávkách a v odpol. činnostech 7. Podmínky k dosažení stanovených cílů Jak toho všeho chceme dosáhnout? mít schopné, nadšené a ochotné učitele a ostatní zaměstnance mít podporu a dobrou spolupráci se zřizovatelem, rodičovskou veřejnosti mít dobré materiální vybavení mít stanoveny jasná pravidla chodu školy mít možnost dobře odměnit aktivní zaměstnance školy využívat nabídek soustavného odborného vzdělávání učitelů naučit se efektivně využívat informační zdroje provádět kontrolu a analýzu výsledků práce, sebereflexi 8. Závěr Tato koncepce představuje základní body možné orientace školy v následujícím období. Ideální by bylo dosažení všech vytýčených úkolů v plné míře. Rozhodující pro to však jsou jak objektivní předpoklady, související z velké části s ekonomickými faktory, tak především přístup všech zainteresovaných stran. Koncepční plán je vytvářen na nejbližší období. Proto je tento plán otevřený pro všechny pozitivní změny a bude každoročně doplňován a přizpůsobován měnícím se vnějším i vnitřním podmínkám. V Sebranicích dne Vypracovala: Bohumila Jeřábková

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice. okresní pracoviště Pardubice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice. okresní pracoviště Pardubice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice okresní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 ul. Josefa Ressla 2258, Pardubice 530 02 Identifikátor

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více