CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní družiny. Personální obsazení školy: Mgr. Marie Žáčková, ředitelka školy, kvalifikovaná Mgr. Marie Maštálková, učitelka ZŠ, kvalifikovaná Mgr. Marie Rusová, učitelka ZŠ, kvalifikovaná, Miloslav Weingärtner, vychovatel ŠD, kvalifikovaný, Růžena Moravcová, domovnice ZŠ, kvalifikovaná Rozdělení žáků do tříd, třídní učitelé: I. třída: žáci 1. a 3. ročníku /8+6/ tř. učitelka Marie Rusová II. třída: žáci 2. ročníku /11/, tř. učitelka Marie Žáčková III. třída: žáci 4. a 5. ročníku /8 + 6/, tř. učitelka Marie Maštálková Školní družina: 1 oddělení, vychovatel Miloslav Weingärtner Školní budova, materiální podmínky: Pracovní prostředí žáků i vyučujících je v současné době vyhovující. Budova školy je zateplená, má novou omítku, ve třídách je dostatečné osvětlení.vnitřní prostory jsou čisté, učebny světlé a teplé. Žáci mají k dispozici hrací koutky s kobercem. Vybavení nábytkem odpovídá požadavkům. V počítačové učebně je šest počítačů pro žáky. Ve dvou třídách jsou interaktivní tabule. V jedné třídě je dataprojektor s promítacím plátnem. Dle finančních možností budou dále pořizovány nové učební pomůcky, výukové programy, knihy do školní knihovny.

2 Rozpracování hlavních úkolů: 1. Bude pokračovat práce v podmínkách právní subjektivity a důraz bude kladen na co nejužší spolupráci mezi jednotlivými součástmi právního subjektu /ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ/. 2.Bude pokračovat výuka podle školního vzdělávacího programu Učíme se poznávat svět + Dodatek č. 1 v 1. až 5. ročníku. 3. Učitelé se zaměří na rozvoj aktivní tvořivé práce žáků. Zvýšená pozornost bude věnována zvýšení úrovně základních dovedností /čtení, psaní, počítání/, které jsou základním předpokladem pro rozvíjení všech stanovených klíčových kompetencí. Ve všech oblastech vzdělávání se rovněž zaměří na rozvoj čtenářské gramotnosti /a to tak, aby žáci byli schopni porozumět textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určených cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí/ a matematické gramotnosti /schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou matematika hraje ve světě, dělat podložené úsudky/. Budou k tomu využívat efektivních metod a forem práce, budou hledat nové přístupy a pozitivní motivaci. Žáci budou vedeni k neustálému hodnocení své práce. Škola využije zakoupené licence /Proškoly.cz/ a bude pravidelně testovat schopnosti žáků. Učitelé povedou žáky k soustavné práci s dalšími informačními zdroji literaturou, internetem, výukovými programy. Vyučující budou dále tvořit a používat výukové programy na interaktivní tabuli. 4. Velkou pozornost budou učitelé věnovat zvládnutí techniky čtení a pěstování čtenářských dovedností a návyků. Povedou rovněž žáky ke správnému vyjadřování, úhlednému písemnému projevu, k estetické úpravě pracovního prostředí. Soustavně bude využívána a průběžně doplňována žákovská knihovna. 5. Budou vytvořeny podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření. Učitelé se rovněž zaměří na včasné zaregistrování žáků se SVPU a následné doporučení rodičům k vyšetření v PPP. 6. Vedení školy bude stále vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole. Bude provedena prověrka BOZP. 7. Neustálá pozornost bude věnována problematice mravní a etické výchovy. Pedagogičtí pracovníci budou sledovat chování žáků a okamžitě řešit jakýkoli projev nebo i náznak šikanování, násilí a hrubosti. Veškeré závažnější kázeňské problémy budou řešeny ve spolupráci s rodiči. 8. Žáci budou seznamováni s historickým, kulturním a uměleckým odkazem a tradicemi našeho národa, vychováváni k úctě, hrdosti a lásce ke své vlasti /budou realizovány návštěvy divadelních představení divadelní představení v HD Jihlava, kulturní představení ve Světlé nad Sázavou, výstavy lid. tradic, prohlídka hist. památek školní výlet, návštěva výtvarné galerie, mikulášská nadílka, vánoční výstavka, vánoční besídka, Pohádkový víkend v Havl. Brodě, kulturní představení v MŠ apod./. Akce budou organizovány společně i pro děti z MŠ. Uskuteční se celoškolní projektové dny Okénko do historie V rámci roku české hudby 2014 se žáci zúčastní hudebně vzdělávacích akcí a koncertů s cílem seznámit se s rolí hudby v životě člověka. 9. Žákům bude nabídnuta pestrá zájmová činnost formou zájmových kroužků / sportovní, sportovní hry, hudebně pohybový, dramaticko výtvarný, anglický jazyk, přírodovědný,

3 keramický/. Budou organizovány jednorázové akce pro žáky, sportovní turnaje, školní maškarní diskotéka, pálení čarodějnice, oslava MDD, lehkoatletické závody, atd. 10. Ve spolupráci se ZŠ Lipnice n. Sáz. bude pro žáky zajištěna v naší škole výuka hry na hudební nástroj vedená učiteli ZUŠ Lipnice n. Sáz. 11. Pro žáky 3. a 4. ročníku a současně i pro děti z MŠ je objednán plavecký výcvik v Plavecké škole v Havl. Brodě v měsících dubnu až červnu /doprava společně se žáky ZŠ v Lipnici n. S./. 12. Škola se zaměří na akce podporující zdraví žáků i učitelů. Bude organizovat pravidelné sportovní akce pro žáky a bude tak vytvářet kladný postoj žáků k pohybové aktivitě. Do výuky budou pravidelně zařazovány relaxační cvičení a tělovýchovné chvilky. Žáci budou v rámci TV jezdit bruslit na zimní stadion do Světlé nad Sázavou. 13. Uskuteční se dvě pochodová cvičení, žáci se budou průběžně seznamovat, jak postupovat při vzniku mimořádných situací. Termíny: září /Lipnice n. Sáz./, červen /Loukov./. 14. Škola se nadále zapojí do akce Školní mléko, do projektu Ovoce do škol. Pitný režim bude zajišťován nabídkou čaje pro všechny žáky /z prostředků OÚ Dolní Město/ 15. Žáci se zapojí do soutěží výtvarných, sportovních, literárních, dopravní, matematických, do programu Zdravé zuby. 14. Škola zorganizuje vystoupení pěveckého kroužku pro rodiče i další veřejnost. 15. V průběhu školního roku se uskuteční projektové dny pro všechny žáky školy, dále bude projektové vyučování realizováno v jednotlivých ročnících a předmětech. 16. Škola zorganizuje Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. 17. Žáci školy se zapojí do sběru starého papíru a třídění odpadu. Uskuteční se projekt na téma Třídění odpadu. V rámci jednodenního výletu do přírody se žáci budou zabývat životním prostředím a vytvářet si pozitivní vztah ke krajině. 18. V rámci dopravní výchovy budou organizovány vzdělávací programy /besedy Policie ČR, BESIP/ a projekt, bude uspořádána dopravní soutěž pro všechny žáky školy. Pro žáky 4. a 5. ročníku bude ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ ve Světlé nad Sázavou. zorganizován kurz dopravní výchovy a v jeho rámci proběhne výuka i praktická výuka na dopravním hřišti ve Světlé nad Sázavou. 19. Soustavná pozornost bude věnována environmentální výchově. Bude postupováno podle zpracovaného plánu. 20. Škola se zapojí do finančních sbírek na pomoc nemocným dětem. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

4 Učitelka ZŠ Marie Maštálková bude navštěvovat kurz anglického jazyka. Pedagogičtí pracovníci se budou účastnit školení a metodických akcí organizovaných Vysočina Education Jihlava a NIDV Jihlava. Materiálně technické zabezpečení školy: 1. Ředitelka zajistí včasnou a úplnou vybavenost školy učebnicemi a dle možností rozpočtu potřebnými učebními pomůckami. 2. Do školní družiny budou zakoupeny nové hračky a hry. 3. Pro žáky 1. ročníku škola zajistí školní potřeby a učebnice z rozpočtu školy. 4. V areálu školního dvora bude vytvořeno vhodné prostředí na využití v době hlavních přestávek, ale i pro činnost ŠD a vyučování venku. Kontrolní činnost: 1. Kontrolní činnost ředitelky školy bude prováděna průběžně. 2. Úroveň a výsledky práce učitelů a celé školy budou pravidelně hodnoceny na pedagogických radách. Spolupráce školy s rodiči a veřejností: 1. V průběhu školního roku se uskuteční tři třídní schůzky, rodiče budou informováni o prospěchu a chování dětí i při individuálních konzultacích. Rodiče budou získáváni k aktivní pomoci škole /organizování akcí pro děti, materiální pomoc/.. 2. Škola uspořádá pro rodiče a veřejnost vánoční besídku, program k MDŽ, oslavu Dne matek, koncerty ZUŠ, rozloučení se žáky 5. ročníku. Pěvecký kroužek nacvičí vystoupení na akce pořádané MO ČSŽ. Žáci, rodiče i učitelé budou společně trávit výtvarné odpoledne, zorganizují společnou sportovní akci. 3. Veřejnost bude o práci školy pravidelně informována prostřednictvím nástěnky v obci. Celoroční pracovní plán pro školní rok byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: ředitelka školy

5

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více