Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk"

Transkript

1 Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání 5. Kultura školy 6. Řízení školy 7. Výsledky vzdělávání 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení Ráda bych ve své koncepci využila prostředí malého města, ve kterém se škola nachází a držela se vize vzdělávat žáky ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody. Chtěla bych podporovat a rozvíjet systém bezpečné školy takzvaně rodinného typu, kde všechny děti známe, respektujeme individuální potřebu každého a poskytujeme vzdělávání, které žáky připraví pro uplatnění v současném běžném životě v prostředí vzájemného respektování a příznivého sociálního klima. Chtěla bych, aby se naše škola profilovala jako: 1. Škola podporující výuku cizích jazyků od 1. ročníku Ráda bych podporovala výuku cizích jazyků od 1. ročníku formou nepovinného jazyka. Na druhém stupni mají žáci možnost studovat dva cizí jazyky / anglický a německý jazyk, formou nepovinného předmětu nabízíme žákům i jazyk ruský. Nabídka jazyků respektuje regionální polohu naší školy v blízkosti německých hranic. 2. Škola preferující sportovní aktivity Volba této profilace vychází ze zájmů a potřeb žáků naší spádové oblasti. Žáci především 1. stupně rádi navštěvují sportovní kroužky. Je proto nutné jim zajistit vhodný výběr kroužků, kde by mohli rozvíjet své schopnosti a účastnit se různých sportovních soutěží na oblastní či okresní úrovni. Je žádoucí zajistit a vhodně motivovat nové vedoucí těchto zájmových útvarů, případně zajistit dostatek financí pro tyto aktivity. Také materiální zabezpečení tělocvičny je nevyhovující. Je potřeba do budoucna vyřešit tuto situaci formou účelové dotace. 3. Škola rozvíjející dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií Na I. i II. stupni se žáci seznámí s výpočetní komunikační technikou a využívají ji i v dalších vyučovacích předmětech. K tomu slouží dvě kvalitně vybavené počítačové učebny. Ve svých záměrech pamatuji na vybavení počítači i v jiných učebnách, v kmenových třídách. V současné době má škola dvě interaktivní tabule, které učitelé v hodinách využívají. Myslím si, že by mohly být ve třídách nainstalovány dataprojektory, kterými by pedagogové mohli promítat materiály z notebooků a tím by odpadlo stěhování žáků do počítačových učeben, učitel by mohl aktuálně začlenit do části hodiny kratší práce, dumky a fotografie. Takovéto oživení vyučovací hodiny je vždy efektivní. 4. Škola s inkluzivním vzděláváním Chci ve škole vytvářet podmínky pro talentované žáky, využívat metody a formy práce, jimiž škola rozvíjí jejich tvůrčí a objevnou činnost. Zvláštní pozornost věnovat i žákům s různými druhy postižení, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním; nevydělovat je, ale vždy se snažit o individuální přístup. Ve spolupráci s výchovným poradcem i nadále vytvářet pro tyto žáky individuální plány, podle kterých vyučující postupují. Tím mám na mysli pokračovat v dobré spolupráci s PPP v Litoměřicích a s SPC Litoměřice. 5. Škola otevřená mimoškolním aktivitám, veřejnosti Při základní škole pracuje i Dům dětí a mládeže, který nabízí velké množství zájmových kroužků pro žáky I. i II. stupně s různým zaměřením, v nichž žáci smysluplně tráví svůj volný čas. Tímto směrem bych ráda pokračovala, podporovala činnost DDM. Zde je nutné zajistit dostatek vedoucích jednotlivých zájmových kroužků, motivovat děti k navštěvování těchto útvarů a také pokračovat v modernizaci DDM, jeho materiálního vybavení. Bylo by také žádoucí zajistit ještě jednoho stálého zaměstnance, který pomáhal při akcích mimo DDM, při výletech, sportovních soutěžích a vícedenních táborech. Zde je nutné myslet na zajištění bezpečnosti děti. Ráda bych, aby škola organizovala více akcí ve spolupráci s rodiči, místními občanskými sdruženími a městským úřadem. Začleňování rodičů do těchto aktivit vidím jako žádoucí jev, který dopomáhá k lepší spolupráci s rodiči a následné komunikaci. Rodiče vidím jako partnery, kteří se školou táhnou za jeden provaz. 6. Škola s všestrannou komunikací Jako pedagog s dlouholetou praxí jsem jednoznačně pro otevřenou komunikaci, kterou bych chtěla samozřejmě prosazovat. Tato komunikace probíhá mezi pedagogem žákem, žákem žákem, pedagogem

2 pedagogem, pedagogem rodičem navzájem i navenek s rodiči a s veřejností. I nadále bych komunikaci s rodiči vedla prostřednictvím třídních schůzek / konaných dle aktuální potřeby minimálně tři krát za rok/, konzultačních hodin jednotlivých vyučujících / konzultační hodiny mají i metodik prevence a výchovný poradce/, webových stránek / zajistit jejich aktualizaci / a schránky důvěry. Ta se v současné době nachází na 2. stupni. Jelikož pracuji na škole metodik prevence, vím, že tato schránka je nutná, několikrát za rok ji žáci využijí. Ráda bych tuto schránku umístila i na 1. stupeň, jelikož trápení se dotýká i menších žáků a problémy s patologickými jevy pozoruji i u těchto dětí. Ráda bych ve škole zřídila žákovský parlament, který by slouží k lepší komunikaci mezi žáky a pedagogy, je ukazatelem jejich spokojenosti a dokáže často upozornit pedagogy na problémy, které oni sami nevidí.. Existencí funkčního žákovského parlamentu na naší škole chceme dosáhnout vyšší participace žáků v rámci života školy - přenesení zodpovědnosti, vedení k samostatnosti, rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti kompromisu, naslouchání, učení se argumentaci (obhajoba vlastních názorů), toleranci k odlišným názorům či postojům. 7. Škola s efektivním preventivním programem Z dlouholeté praxe metodika prevence bych ráda zlepšila komunikaci s rodiči a městským úřadem, ráda bych reagoval na reálnou situaci v našem městě, kdy se žáci velice často setkávají s legálními i nelegálními drogami. Vím jaká situace v našem regionu je, a proto bych se snažila podporovat i nadále preventivní činnost pro žáky / zajištění vhodných a efektivních besed, seminářů, hudebních vystoupení s některými organizacemi již spolupracuji několik let/ preventivní činnost pro rodiče/ zde se mi nepodařilo rodiče více naklonit a tomuto bych se chtěla více věnovat. V této oblasti je nutné podporovat dobrou komunikaci s Městským úřadem Úštěk a s Policií ČR a zajistit dostatek financí pro tyto aktivity / využívat i formu krajských dotací na preventivní programy škol/. Jako metodik prevence jsem vytvořila Preventivní strategii , kde je celá strategie vypracována a je možno do ní ve škole nahlédnout. Také mám vytvořen Minimální preventivní program. Cílem celé prevence je snaha o oddálení, zabránění a snižování výskytu rizikového chování. Má rovněž za cíl zvyšovat informovanost u žáků a vést je k zodpovědnému chování v rámci této problematiky. Tím je podporován zdravý životní styl u žáků. Na základě Školní preventivní strategie je zpracován každoročně Minimální preventivní program. Ten vytyčuje jednotlivé cíle pro daný školní rok a je zpracován metodikem prevence ve spolupráci s výchovným poradcem. Tento dokument je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Je vyhodnocován na závěr školního roku zjišťována je efektivita zvolených programů prevence. Zároveň jsou témata rizikového chování začleněna do výstupů vyučovacích předmětů tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školní výuky jednotlivých předmětů. 8. Škola se zdravým prostředím Žáci na naší škole jsou vedeni ke kladnému vztahu k přírodě, vnímají interakci člověka a přírody, učí se ochraňovat přírodní prostředí, rovněž je u žáků rozvíjen pozitivní vztah a odpovědnost vůči svému zdraví a zdraví druhých. Je nutné se systematicky touto oblastí zabývat. Po dobu mého působení na škole vznikly některé zajímavé projekty, které se zařadily mezi tradiční a věnují se této problematice. Sama jsem projekty za podpory bývalého vedení organizovala a připravovala jejich náplň. K těmto projektům patří především Den Země, zapojení do projektu Zelená škola, Ovoce do škol, Zdravá pětka, Šebrliáda, Den dětí a další jiné. 2. Podmínky ke vzdělávání Lidské zdroje: - včas zajistit pedagogické zaměstnance za učitele pracující v důchodu / Př, Nj/ - dobrým výběrem zaměstnanců neustále zvyšovat aprobovanost výuky jednotlivých předmětů - systematicky podporovat začínající ped. pracovníky - zvýšit kvalifikaci metodika prevence, koordinátora ŠVP, podporovat DVPP a vytvořit plán DVPP - zvyšovat prestiž práce nepedagogických pracovníků Materiální zdroje: - je nutná výměna oken v celé budově, případně nová fasáda - je nutné dbát na pravidelnou údržbu tříd / malování, lino/, aby nebyly takové následky jako v současnosti - zrekonstruovat suterén, včetně nevyhovujících šaten. Zde by pomohla výstavba nové tělocvičny / v jiné budově/ a místo po současné tělocvičně využít pro prostornější šatny - postupně vybavit třídy novým nábytkem, případně dataprojektory, dbát na aktuální výzdobu - v některých třídách je nutné vyměnit podlahovou krytinu - provést přestavbu školních dílen a keramické dílny, vybavit dílny moderním nářadím - provést dovybavení cvičné kuchyně

3 - provést změnu školních chodeb, odstranit současné dřevěné obklady a nahradit je barevnými omítkami, zakomponovat plochy na výzdobu, které by byly lépe udržovatelné a bezpečné - na 1. stupni vybudovat víceúčelovou učebnu, která by sloužila jako místnost k relaxaci, školní knihovnička, místo k odpočinku s hudbou, také by se využívala pro děti ve školní družině mezi odpoledním vyučováním - vybavit zahradu školy tak, aby ji bylo možno využívat k relaxačním aktivitám, případně k vyučování v přírodě / lavičky, menší záhonky, bylinkový záhonek, případně menší altán získat finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí/ - zlepšit prostředí před budovou školy, kde v současné době parkují auta / najít jiné parkovací plochy/, zabudovat lavičky, víceúčelovou malovací plochu aj., možnost využívat tuto plochu při velkých přestávkách - dbát o provoz školní jídelny, vybavení a dodržování hygienickým norem 3. Finanční zdroje Státní prostředky: - pro využití mzdových prostředků na nadtarifní složky platu zpracovávat jasná kritéria, projednávat je se všemi pracovníky v zájmu zvýšení motivace. Mimořádné odměny udělovat jen za skutečně mimořádnou práci - účelně využívat prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu DVPP - účelně využívat prostředky na učební pomůcky Prostředky zřizovatele: - ve spolupráci se zřizovatelem řešit potřeby ve vybavení školy - předcházet nákladným opravám kvalitně prováděnou běžnou údržbou - rozpočet MěÚ na opravy využívat co nejhospodárněji, šetřit elektrickou energií, teplem, vodou - vést žáky k takovému chování, aby neničili majetek školy, dbali o něj a rodiče spolupracovali při případné likvidaci škod, které vznikly záměrně Vedlejší hospodářská činnost: - nabízet veškeré služby dle zřizovací listiny, tak aby se VHČ stala finančním přínosem pro naplňování finančních fondů školy. Hledat další možnosti financování granty, dotace, projekty, sponzoring 4. Průběh vzdělávání Práce se žáky - systematicky sledovat schopnosti a úroveň žáků, rozvíjet současný systém - pracovat s integrovanými žáky, vypracovávat IVP a aktualizovat je, spolupracovat s PPP a SPC - pracovat s nadanými žáky podporovat zapojení do předmětových olympiád a sportovních soutěží - založit školní parlament, dbát na to, aby jeho práce byla efektivní - podporovat zájmovou činnost jako prostředek ochrany před rizikovými vlivy civilizovaného světa, nabízet široké spektrum kroužků, najít vhodné vedoucí těchto útvarů - spolupracovat i s jinými školami v regionu / soutěže, prezentace pěveckého sboru/ Školní vzdělávací program - pokračovat v práci na ŠVP, ověřit vhodnost zapracovaných změn dle nového RVP, dbát na jeho aktualizaci, dotvářet jej podle vlastních záměrů a podmínek, východiskem budou jak názory a přání rodičů, tak i potřeby a zájmy žáků - při plnění školního ŠVP dbát na to, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků - prosazovat změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení Organizace vzdělávacího procesu - využít vhodně disponibilních hodin dle aktuálních podmínek školy, respektovat při tom aprobovanost a odbornou způsobilost pedagogického sboru - vytvářet co nejširší nabídku volitelných předmětů pro rozvoj zájmů žáků - v ročníku se důsledně zaměřovat na přípravu žáků k volbě povolání a žáky co nejlépe připravovat na úspěšné zakončení povinné školní docházky Vzdělávací proces - obnovovat fond učebnic tak, aby lépe vyhovovaly ŠVP a podporovaly kvalitu vzdělávání - efektivně pracovat s učebnicemi, pomůckami, informačními a komunikačními technologiemi a dalšími výukovými materiály

4 - více podporovat nadané žáky soutěže, zadávání nadstandardních úkolů - vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci - podporovat práci v týmech, spolupráci, vzájemnou pomoc, projektové vyučování v rámci třídy, školy i napříč třídami - vést žáky k sebehodnocení, důraz klást na vlastní hodnocení výkonu a na určení dalšího postupu učení 5. Kultura školy Podpora školy žákům - klást důraz na pozitivní atmosféru a hodnotový systém ve škole - žáky pozitivně hodnotit za pracovitost, aktivitu a reprezentaci školy, navázat na úspěchy žáků v Dopravní soutěži a v soutěži Mladý záchranář, vyhledávat nové soutěže - neustále pečovat o dobré mezilidské vztahy, předcházet konfliktům, vytvářet atmosféru důvěry, spolupráce a otevřené komunikace mezi učiteli a žáky a učiteli a rodiči - naplňovat koncepci domácí přípravy žáků, komunikace žáků, rodičů a učitelů prostřednictvím školních webových stránek příprava na vyučování, na testy, výhledově zavést elektronické žákovské knížky - zapojovat žáky do různých preventivních programů v rámci regionu Spolupráce s rodiči - spolupracovat se ŠR, s veřejností / ve větší míře/ - nabízet rodičům i dalším možnosti spolupráce se školou, neomezovat se jen na třídní schůzky a domluvené konzultace - posilovat vědomí rodičů, že se mohou na školu obrátit v řešení problémů souvisejících nejenom se studiem jejich dítěte, ale i v jiných oblastech, snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací - zapojit ve větší míře rodiče do života školy spolupráce v hodinách, spolupráce v rámci projektů a třídních akcí, vedení zájmových kroužků. Vzájemné vztahy - podporovat vzájemný respekt a spolupráci zaměstnanců školy - udržovat dobré vztahy se zřizovatelem, pomáhat při akcích města / Den řemesel, Úštěcký advent, Úštěcké Velikonoce, výstavy na Městském úřadě, setkání důchodců, Čarodějnice/, podporovat zájem žáků o sport, konkrétně o fotbal, atletiku / TJ Slavoj, Běh po úštěckých schodech, Běh kolem jezera Chmelař/, případně zorganizovat pro žáky další sportovní i kulturní aktivity / Na koloběžkách kolem Barvíře, zapojení do projektu Pomozte dětem - Kuře, Noc s Andersenem/ - uskutečňovat setkání zástupců žákovského parlamentu se starostou a členy Městské rady - spolupráce s MŠ Pastelka v Úštěku / zápis, návštěvy, neformální setkávání, společné akce Čarodějnice, Den Země, Mikulášská nadílka, vánoční vystoupení sboru Zvonek Výchovné poradenství - organizovat a zapojovat se do akcí, které pomohou žákům v profesní orientaci - pokračovat v návštěvách na Úřadu práce v Litoměřicích - získávat informace o výsledcích dalšího studia žáků úspěšnost dokončení studia na SŠ, případně na VŠ - pravidelně spolupracovat s PPP, SPC Litoměřice Image školy - aktualizovat webové stránky školy / akce a projekty školy, fotogalerie, virtuální školy videa z akcí/ - pravidelně přispívat články o činnosti školy do Úštěckého zpravodaje / případně do Litoměřického deníku, pokračovat ve vydávání školního časopisu / - navázat spolupráci s některou školou v regionu Litoměřicka / soutěže, zájezdy, prezentace města Úštěku / Kázeň ve škole - zaměřit DVPP i na problematiku udržení kázně, udržení pozornosti, získání zájmu dětí - o přestupcích okamžitě informovat rodiče, spolupracovat s rodiči - zvolit správnou míru potrestání - přesně a výstižně definovat školní řád, aktuálně jej doplňovat na základě získaných zkušeností, dbát na seznámení žáků a rodičů se školním řádem / třídní schůzky, školní akce, výlety a exkurze /- ne jenom na začátku školního roku - ředitel školy se bude aktivně podílet na řešení kázeňských přestupků, bude kontrolovat průběh pedagogického dozoru o přestávkách

5 6. Řízení školy Vize a vnitřní hodnoty - vytvářet přiměřenou a srozumitelnou vizi a dbát na dodržování vnitřních hodnot školy - propojit vizi a vnitřní hodnoty s vlastním hodnocením a zdokonalováním školy - pravidelně provádět analýzy zjišťovat názory - zdokonalení vnitřního kontrolního systému, vypracovat promyšlený plán kontrol a hospitací záznamy, diskuse, zapracování námětů od zaměstnanců - pravidelné provozní kontroly - rozdělit kompetence a kontrolovat jejich plnění Plánování - plánovat rozvoj lidských zdrojů s dostatečným předstihem, dbát na kvalifikovanost a věkové složení jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků - plán rozvoje materiálních zdrojů vytvářet na základě spolupráce širšího vedení školy, školské rady a zřizovatele Organizace školy - uplatňovat efektivní a demokratický styl řízení - ve větší míře delegovat úkoly a pravomoci Vedení lidí - podporovat zdravé mezilidské vztahy na pracovišti, optimismus, respekt k individualitě jedince, důvěru ve spolupráci a povzbuzení k aktivitě - podporovat týmovou spolupráci především při práci poradních a metodických orgánů tak, aby byly nositeli změn a inovací, aby přinášely nová řešení problémů - zdokonalovat systém spolupráce a provázanosti jednotlivých týmů - poskytovat jednotlivým týmům dostatek informací, podporu a zpětnou vazbu - podporovat a vytvářet podmínky pro DVPP zejména v oblastech: studium koordinátora ŠVP, studium metodika prevence a výchovného poradce, metody učení, metody hodnocení, sociálně patologické jevy, ICT a metody uvádění začínajících učitelů do praxe - motivovat dle jasných kritérií přidělovat OP, odměny za skutečně mimořádnou práci měsíčně, či po dokončení úkolu Kontrola - systematicky provádět kontrolu v oblasti lidských, materiálních a finančních zdrojů - vyhodnocovat rizikové faktory a provádět včasnou prevenci Vlastní hodnocení školy - provádět evaluační aktivity tak, aby byl zajištěn pravidelný monitoring všech oblastí - vlastní hodnocení musí být týmová práce - výstupy z vlastního hodnocení musí být projednány v metodických sdruženích a předmětových komisích a na jejich základě jsou stanoveny priority pro další zdokonalení školy 7. Výsledky vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání - sledovat a vyhodnocovat vývoj v předmětech Čj, M, Cj / testy/ - sledovat a vyhodnocovat úroveň osvojených klíčových kompetencí - sledovat úspěšnost v přijímacích řízení a dalším studiu - podporovat talentované žáky, sledovat a vyhodnocovat umístění žáků do předmětových olympiád, odborných soutěží a sportovních soutěží - žáky se SVP vzdělávat vhodnými formami - od pedagogických zaměstnanců vyžadovat časové tematické plány a dbát na jejich plnění, vyžadovat práci s osnovami a výstupy ŠVP důležitá je jejich neustálá kontrola a rozvoj tak, aby žáci získávali odpovídající kompetence - rozvíjet informační systém školy prostřednictvím webových stránek - do náplně školní družiny začlenit pravidelnou zájmovou činnost 8. Závěr Naplnění této koncepce nebude jednoduchá záležitost. Základním předpokladem bude přesvědčit všechny zaměstnance školy o správnosti a významovosti jednotlivých záměrů tak, aby došlo ke spolupráci a partnerství všech zainteresovaných stran. Právě orientace na komunikativnost a týmovou práci by měla být dobrou vizitkou vedení školy. Věřím, že má dlouholetá znalost prostředí školy mi pomůže k dosažení těchto všech cílů. Jde mi především o dobré jméno školy, její kvalitu v oblasti vzdělávání a přátelské prostředí pro žáky, pedagogy i další zaměstnance školy.

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, p.o. Koncepce školy. Heyrovského 33, Olomouc. Statutární město Olomouc

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, p.o. Koncepce školy. Heyrovského 33, Olomouc. Statutární město Olomouc Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Koncepce školy Název a adresa organizace, právní forma Druh školy: Název organizace: Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Základní škola Základní škola Olomouc, Heyrovského

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období 2016 2020 Obsah 1. Úvod 1 2. Charakteristika školy 1 3. Koncepční záměry školy 2 3.1. Inkluzivní vzdělávání 2 3.2. Komunitní škola

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Strategie rozvoje školy pro roky

Strategie rozvoje školy pro roky Strategie rozvoje školy pro roky 2017-2023 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení bude zjevné,

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více