Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk"

Transkript

1 Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání 5. Kultura školy 6. Řízení školy 7. Výsledky vzdělávání 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení Ráda bych ve své koncepci využila prostředí malého města, ve kterém se škola nachází a držela se vize vzdělávat žáky ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody. Chtěla bych podporovat a rozvíjet systém bezpečné školy takzvaně rodinného typu, kde všechny děti známe, respektujeme individuální potřebu každého a poskytujeme vzdělávání, které žáky připraví pro uplatnění v současném běžném životě v prostředí vzájemného respektování a příznivého sociálního klima. Chtěla bych, aby se naše škola profilovala jako: 1. Škola podporující výuku cizích jazyků od 1. ročníku Ráda bych podporovala výuku cizích jazyků od 1. ročníku formou nepovinného jazyka. Na druhém stupni mají žáci možnost studovat dva cizí jazyky / anglický a německý jazyk, formou nepovinného předmětu nabízíme žákům i jazyk ruský. Nabídka jazyků respektuje regionální polohu naší školy v blízkosti německých hranic. 2. Škola preferující sportovní aktivity Volba této profilace vychází ze zájmů a potřeb žáků naší spádové oblasti. Žáci především 1. stupně rádi navštěvují sportovní kroužky. Je proto nutné jim zajistit vhodný výběr kroužků, kde by mohli rozvíjet své schopnosti a účastnit se různých sportovních soutěží na oblastní či okresní úrovni. Je žádoucí zajistit a vhodně motivovat nové vedoucí těchto zájmových útvarů, případně zajistit dostatek financí pro tyto aktivity. Také materiální zabezpečení tělocvičny je nevyhovující. Je potřeba do budoucna vyřešit tuto situaci formou účelové dotace. 3. Škola rozvíjející dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií Na I. i II. stupni se žáci seznámí s výpočetní komunikační technikou a využívají ji i v dalších vyučovacích předmětech. K tomu slouží dvě kvalitně vybavené počítačové učebny. Ve svých záměrech pamatuji na vybavení počítači i v jiných učebnách, v kmenových třídách. V současné době má škola dvě interaktivní tabule, které učitelé v hodinách využívají. Myslím si, že by mohly být ve třídách nainstalovány dataprojektory, kterými by pedagogové mohli promítat materiály z notebooků a tím by odpadlo stěhování žáků do počítačových učeben, učitel by mohl aktuálně začlenit do části hodiny kratší práce, dumky a fotografie. Takovéto oživení vyučovací hodiny je vždy efektivní. 4. Škola s inkluzivním vzděláváním Chci ve škole vytvářet podmínky pro talentované žáky, využívat metody a formy práce, jimiž škola rozvíjí jejich tvůrčí a objevnou činnost. Zvláštní pozornost věnovat i žákům s různými druhy postižení, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním; nevydělovat je, ale vždy se snažit o individuální přístup. Ve spolupráci s výchovným poradcem i nadále vytvářet pro tyto žáky individuální plány, podle kterých vyučující postupují. Tím mám na mysli pokračovat v dobré spolupráci s PPP v Litoměřicích a s SPC Litoměřice. 5. Škola otevřená mimoškolním aktivitám, veřejnosti Při základní škole pracuje i Dům dětí a mládeže, který nabízí velké množství zájmových kroužků pro žáky I. i II. stupně s různým zaměřením, v nichž žáci smysluplně tráví svůj volný čas. Tímto směrem bych ráda pokračovala, podporovala činnost DDM. Zde je nutné zajistit dostatek vedoucích jednotlivých zájmových kroužků, motivovat děti k navštěvování těchto útvarů a také pokračovat v modernizaci DDM, jeho materiálního vybavení. Bylo by také žádoucí zajistit ještě jednoho stálého zaměstnance, který pomáhal při akcích mimo DDM, při výletech, sportovních soutěžích a vícedenních táborech. Zde je nutné myslet na zajištění bezpečnosti děti. Ráda bych, aby škola organizovala více akcí ve spolupráci s rodiči, místními občanskými sdruženími a městským úřadem. Začleňování rodičů do těchto aktivit vidím jako žádoucí jev, který dopomáhá k lepší spolupráci s rodiči a následné komunikaci. Rodiče vidím jako partnery, kteří se školou táhnou za jeden provaz. 6. Škola s všestrannou komunikací Jako pedagog s dlouholetou praxí jsem jednoznačně pro otevřenou komunikaci, kterou bych chtěla samozřejmě prosazovat. Tato komunikace probíhá mezi pedagogem žákem, žákem žákem, pedagogem

2 pedagogem, pedagogem rodičem navzájem i navenek s rodiči a s veřejností. I nadále bych komunikaci s rodiči vedla prostřednictvím třídních schůzek / konaných dle aktuální potřeby minimálně tři krát za rok/, konzultačních hodin jednotlivých vyučujících / konzultační hodiny mají i metodik prevence a výchovný poradce/, webových stránek / zajistit jejich aktualizaci / a schránky důvěry. Ta se v současné době nachází na 2. stupni. Jelikož pracuji na škole metodik prevence, vím, že tato schránka je nutná, několikrát za rok ji žáci využijí. Ráda bych tuto schránku umístila i na 1. stupeň, jelikož trápení se dotýká i menších žáků a problémy s patologickými jevy pozoruji i u těchto dětí. Ráda bych ve škole zřídila žákovský parlament, který by slouží k lepší komunikaci mezi žáky a pedagogy, je ukazatelem jejich spokojenosti a dokáže často upozornit pedagogy na problémy, které oni sami nevidí.. Existencí funkčního žákovského parlamentu na naší škole chceme dosáhnout vyšší participace žáků v rámci života školy - přenesení zodpovědnosti, vedení k samostatnosti, rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti kompromisu, naslouchání, učení se argumentaci (obhajoba vlastních názorů), toleranci k odlišným názorům či postojům. 7. Škola s efektivním preventivním programem Z dlouholeté praxe metodika prevence bych ráda zlepšila komunikaci s rodiči a městským úřadem, ráda bych reagoval na reálnou situaci v našem městě, kdy se žáci velice často setkávají s legálními i nelegálními drogami. Vím jaká situace v našem regionu je, a proto bych se snažila podporovat i nadále preventivní činnost pro žáky / zajištění vhodných a efektivních besed, seminářů, hudebních vystoupení s některými organizacemi již spolupracuji několik let/ preventivní činnost pro rodiče/ zde se mi nepodařilo rodiče více naklonit a tomuto bych se chtěla více věnovat. V této oblasti je nutné podporovat dobrou komunikaci s Městským úřadem Úštěk a s Policií ČR a zajistit dostatek financí pro tyto aktivity / využívat i formu krajských dotací na preventivní programy škol/. Jako metodik prevence jsem vytvořila Preventivní strategii , kde je celá strategie vypracována a je možno do ní ve škole nahlédnout. Také mám vytvořen Minimální preventivní program. Cílem celé prevence je snaha o oddálení, zabránění a snižování výskytu rizikového chování. Má rovněž za cíl zvyšovat informovanost u žáků a vést je k zodpovědnému chování v rámci této problematiky. Tím je podporován zdravý životní styl u žáků. Na základě Školní preventivní strategie je zpracován každoročně Minimální preventivní program. Ten vytyčuje jednotlivé cíle pro daný školní rok a je zpracován metodikem prevence ve spolupráci s výchovným poradcem. Tento dokument je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Je vyhodnocován na závěr školního roku zjišťována je efektivita zvolených programů prevence. Zároveň jsou témata rizikového chování začleněna do výstupů vyučovacích předmětů tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školní výuky jednotlivých předmětů. 8. Škola se zdravým prostředím Žáci na naší škole jsou vedeni ke kladnému vztahu k přírodě, vnímají interakci člověka a přírody, učí se ochraňovat přírodní prostředí, rovněž je u žáků rozvíjen pozitivní vztah a odpovědnost vůči svému zdraví a zdraví druhých. Je nutné se systematicky touto oblastí zabývat. Po dobu mého působení na škole vznikly některé zajímavé projekty, které se zařadily mezi tradiční a věnují se této problematice. Sama jsem projekty za podpory bývalého vedení organizovala a připravovala jejich náplň. K těmto projektům patří především Den Země, zapojení do projektu Zelená škola, Ovoce do škol, Zdravá pětka, Šebrliáda, Den dětí a další jiné. 2. Podmínky ke vzdělávání Lidské zdroje: - včas zajistit pedagogické zaměstnance za učitele pracující v důchodu / Př, Nj/ - dobrým výběrem zaměstnanců neustále zvyšovat aprobovanost výuky jednotlivých předmětů - systematicky podporovat začínající ped. pracovníky - zvýšit kvalifikaci metodika prevence, koordinátora ŠVP, podporovat DVPP a vytvořit plán DVPP - zvyšovat prestiž práce nepedagogických pracovníků Materiální zdroje: - je nutná výměna oken v celé budově, případně nová fasáda - je nutné dbát na pravidelnou údržbu tříd / malování, lino/, aby nebyly takové následky jako v současnosti - zrekonstruovat suterén, včetně nevyhovujících šaten. Zde by pomohla výstavba nové tělocvičny / v jiné budově/ a místo po současné tělocvičně využít pro prostornější šatny - postupně vybavit třídy novým nábytkem, případně dataprojektory, dbát na aktuální výzdobu - v některých třídách je nutné vyměnit podlahovou krytinu - provést přestavbu školních dílen a keramické dílny, vybavit dílny moderním nářadím - provést dovybavení cvičné kuchyně

3 - provést změnu školních chodeb, odstranit současné dřevěné obklady a nahradit je barevnými omítkami, zakomponovat plochy na výzdobu, které by byly lépe udržovatelné a bezpečné - na 1. stupni vybudovat víceúčelovou učebnu, která by sloužila jako místnost k relaxaci, školní knihovnička, místo k odpočinku s hudbou, také by se využívala pro děti ve školní družině mezi odpoledním vyučováním - vybavit zahradu školy tak, aby ji bylo možno využívat k relaxačním aktivitám, případně k vyučování v přírodě / lavičky, menší záhonky, bylinkový záhonek, případně menší altán získat finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí/ - zlepšit prostředí před budovou školy, kde v současné době parkují auta / najít jiné parkovací plochy/, zabudovat lavičky, víceúčelovou malovací plochu aj., možnost využívat tuto plochu při velkých přestávkách - dbát o provoz školní jídelny, vybavení a dodržování hygienickým norem 3. Finanční zdroje Státní prostředky: - pro využití mzdových prostředků na nadtarifní složky platu zpracovávat jasná kritéria, projednávat je se všemi pracovníky v zájmu zvýšení motivace. Mimořádné odměny udělovat jen za skutečně mimořádnou práci - účelně využívat prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu DVPP - účelně využívat prostředky na učební pomůcky Prostředky zřizovatele: - ve spolupráci se zřizovatelem řešit potřeby ve vybavení školy - předcházet nákladným opravám kvalitně prováděnou běžnou údržbou - rozpočet MěÚ na opravy využívat co nejhospodárněji, šetřit elektrickou energií, teplem, vodou - vést žáky k takovému chování, aby neničili majetek školy, dbali o něj a rodiče spolupracovali při případné likvidaci škod, které vznikly záměrně Vedlejší hospodářská činnost: - nabízet veškeré služby dle zřizovací listiny, tak aby se VHČ stala finančním přínosem pro naplňování finančních fondů školy. Hledat další možnosti financování granty, dotace, projekty, sponzoring 4. Průběh vzdělávání Práce se žáky - systematicky sledovat schopnosti a úroveň žáků, rozvíjet současný systém - pracovat s integrovanými žáky, vypracovávat IVP a aktualizovat je, spolupracovat s PPP a SPC - pracovat s nadanými žáky podporovat zapojení do předmětových olympiád a sportovních soutěží - založit školní parlament, dbát na to, aby jeho práce byla efektivní - podporovat zájmovou činnost jako prostředek ochrany před rizikovými vlivy civilizovaného světa, nabízet široké spektrum kroužků, najít vhodné vedoucí těchto útvarů - spolupracovat i s jinými školami v regionu / soutěže, prezentace pěveckého sboru/ Školní vzdělávací program - pokračovat v práci na ŠVP, ověřit vhodnost zapracovaných změn dle nového RVP, dbát na jeho aktualizaci, dotvářet jej podle vlastních záměrů a podmínek, východiskem budou jak názory a přání rodičů, tak i potřeby a zájmy žáků - při plnění školního ŠVP dbát na to, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků - prosazovat změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení Organizace vzdělávacího procesu - využít vhodně disponibilních hodin dle aktuálních podmínek školy, respektovat při tom aprobovanost a odbornou způsobilost pedagogického sboru - vytvářet co nejširší nabídku volitelných předmětů pro rozvoj zájmů žáků - v ročníku se důsledně zaměřovat na přípravu žáků k volbě povolání a žáky co nejlépe připravovat na úspěšné zakončení povinné školní docházky Vzdělávací proces - obnovovat fond učebnic tak, aby lépe vyhovovaly ŠVP a podporovaly kvalitu vzdělávání - efektivně pracovat s učebnicemi, pomůckami, informačními a komunikačními technologiemi a dalšími výukovými materiály

4 - více podporovat nadané žáky soutěže, zadávání nadstandardních úkolů - vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci - podporovat práci v týmech, spolupráci, vzájemnou pomoc, projektové vyučování v rámci třídy, školy i napříč třídami - vést žáky k sebehodnocení, důraz klást na vlastní hodnocení výkonu a na určení dalšího postupu učení 5. Kultura školy Podpora školy žákům - klást důraz na pozitivní atmosféru a hodnotový systém ve škole - žáky pozitivně hodnotit za pracovitost, aktivitu a reprezentaci školy, navázat na úspěchy žáků v Dopravní soutěži a v soutěži Mladý záchranář, vyhledávat nové soutěže - neustále pečovat o dobré mezilidské vztahy, předcházet konfliktům, vytvářet atmosféru důvěry, spolupráce a otevřené komunikace mezi učiteli a žáky a učiteli a rodiči - naplňovat koncepci domácí přípravy žáků, komunikace žáků, rodičů a učitelů prostřednictvím školních webových stránek příprava na vyučování, na testy, výhledově zavést elektronické žákovské knížky - zapojovat žáky do různých preventivních programů v rámci regionu Spolupráce s rodiči - spolupracovat se ŠR, s veřejností / ve větší míře/ - nabízet rodičům i dalším možnosti spolupráce se školou, neomezovat se jen na třídní schůzky a domluvené konzultace - posilovat vědomí rodičů, že se mohou na školu obrátit v řešení problémů souvisejících nejenom se studiem jejich dítěte, ale i v jiných oblastech, snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací - zapojit ve větší míře rodiče do života školy spolupráce v hodinách, spolupráce v rámci projektů a třídních akcí, vedení zájmových kroužků. Vzájemné vztahy - podporovat vzájemný respekt a spolupráci zaměstnanců školy - udržovat dobré vztahy se zřizovatelem, pomáhat při akcích města / Den řemesel, Úštěcký advent, Úštěcké Velikonoce, výstavy na Městském úřadě, setkání důchodců, Čarodějnice/, podporovat zájem žáků o sport, konkrétně o fotbal, atletiku / TJ Slavoj, Běh po úštěckých schodech, Běh kolem jezera Chmelař/, případně zorganizovat pro žáky další sportovní i kulturní aktivity / Na koloběžkách kolem Barvíře, zapojení do projektu Pomozte dětem - Kuře, Noc s Andersenem/ - uskutečňovat setkání zástupců žákovského parlamentu se starostou a členy Městské rady - spolupráce s MŠ Pastelka v Úštěku / zápis, návštěvy, neformální setkávání, společné akce Čarodějnice, Den Země, Mikulášská nadílka, vánoční vystoupení sboru Zvonek Výchovné poradenství - organizovat a zapojovat se do akcí, které pomohou žákům v profesní orientaci - pokračovat v návštěvách na Úřadu práce v Litoměřicích - získávat informace o výsledcích dalšího studia žáků úspěšnost dokončení studia na SŠ, případně na VŠ - pravidelně spolupracovat s PPP, SPC Litoměřice Image školy - aktualizovat webové stránky školy / akce a projekty školy, fotogalerie, virtuální školy videa z akcí/ - pravidelně přispívat články o činnosti školy do Úštěckého zpravodaje / případně do Litoměřického deníku, pokračovat ve vydávání školního časopisu / - navázat spolupráci s některou školou v regionu Litoměřicka / soutěže, zájezdy, prezentace města Úštěku / Kázeň ve škole - zaměřit DVPP i na problematiku udržení kázně, udržení pozornosti, získání zájmu dětí - o přestupcích okamžitě informovat rodiče, spolupracovat s rodiči - zvolit správnou míru potrestání - přesně a výstižně definovat školní řád, aktuálně jej doplňovat na základě získaných zkušeností, dbát na seznámení žáků a rodičů se školním řádem / třídní schůzky, školní akce, výlety a exkurze /- ne jenom na začátku školního roku - ředitel školy se bude aktivně podílet na řešení kázeňských přestupků, bude kontrolovat průběh pedagogického dozoru o přestávkách

5 6. Řízení školy Vize a vnitřní hodnoty - vytvářet přiměřenou a srozumitelnou vizi a dbát na dodržování vnitřních hodnot školy - propojit vizi a vnitřní hodnoty s vlastním hodnocením a zdokonalováním školy - pravidelně provádět analýzy zjišťovat názory - zdokonalení vnitřního kontrolního systému, vypracovat promyšlený plán kontrol a hospitací záznamy, diskuse, zapracování námětů od zaměstnanců - pravidelné provozní kontroly - rozdělit kompetence a kontrolovat jejich plnění Plánování - plánovat rozvoj lidských zdrojů s dostatečným předstihem, dbát na kvalifikovanost a věkové složení jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků - plán rozvoje materiálních zdrojů vytvářet na základě spolupráce širšího vedení školy, školské rady a zřizovatele Organizace školy - uplatňovat efektivní a demokratický styl řízení - ve větší míře delegovat úkoly a pravomoci Vedení lidí - podporovat zdravé mezilidské vztahy na pracovišti, optimismus, respekt k individualitě jedince, důvěru ve spolupráci a povzbuzení k aktivitě - podporovat týmovou spolupráci především při práci poradních a metodických orgánů tak, aby byly nositeli změn a inovací, aby přinášely nová řešení problémů - zdokonalovat systém spolupráce a provázanosti jednotlivých týmů - poskytovat jednotlivým týmům dostatek informací, podporu a zpětnou vazbu - podporovat a vytvářet podmínky pro DVPP zejména v oblastech: studium koordinátora ŠVP, studium metodika prevence a výchovného poradce, metody učení, metody hodnocení, sociálně patologické jevy, ICT a metody uvádění začínajících učitelů do praxe - motivovat dle jasných kritérií přidělovat OP, odměny za skutečně mimořádnou práci měsíčně, či po dokončení úkolu Kontrola - systematicky provádět kontrolu v oblasti lidských, materiálních a finančních zdrojů - vyhodnocovat rizikové faktory a provádět včasnou prevenci Vlastní hodnocení školy - provádět evaluační aktivity tak, aby byl zajištěn pravidelný monitoring všech oblastí - vlastní hodnocení musí být týmová práce - výstupy z vlastního hodnocení musí být projednány v metodických sdruženích a předmětových komisích a na jejich základě jsou stanoveny priority pro další zdokonalení školy 7. Výsledky vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání - sledovat a vyhodnocovat vývoj v předmětech Čj, M, Cj / testy/ - sledovat a vyhodnocovat úroveň osvojených klíčových kompetencí - sledovat úspěšnost v přijímacích řízení a dalším studiu - podporovat talentované žáky, sledovat a vyhodnocovat umístění žáků do předmětových olympiád, odborných soutěží a sportovních soutěží - žáky se SVP vzdělávat vhodnými formami - od pedagogických zaměstnanců vyžadovat časové tematické plány a dbát na jejich plnění, vyžadovat práci s osnovami a výstupy ŠVP důležitá je jejich neustálá kontrola a rozvoj tak, aby žáci získávali odpovídající kompetence - rozvíjet informační systém školy prostřednictvím webových stránek - do náplně školní družiny začlenit pravidelnou zájmovou činnost 8. Závěr Naplnění této koncepce nebude jednoduchá záležitost. Základním předpokladem bude přesvědčit všechny zaměstnance školy o správnosti a významovosti jednotlivých záměrů tak, aby došlo ke spolupráci a partnerství všech zainteresovaných stran. Právě orientace na komunikativnost a týmovou práci by měla být dobrou vizitkou vedení školy. Věřím, že má dlouholetá znalost prostředí školy mi pomůže k dosažení těchto všech cílů. Jde mi především o dobré jméno školy, její kvalitu v oblasti vzdělávání a přátelské prostředí pro žáky, pedagogy i další zaměstnance školy.

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více