Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o."

Transkript

1 Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. I.Název aktivity: Shromáždění starostů regionů soudržnosti ČR Spolupořadatelé a objednatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (záštita ministra pro místní rozvoj Ing. Rostislava Vondrušky a dopis ředitelky odboru kabinetu ministra Ing. Andrey Gregorové v příloze), Ministerstvo vnitra ČR (osvědčení o poskytování služby Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR v příloze), Kraje ČR (záštity v příloze - MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. hejtmanka Plzeňského kraje, Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., vedoucí odboru kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje), RTS, a.s. (osvědčení o poskytování služby Ing. Jiří Pospíšil, ředitel divize IS RTS, a.s. v příloze), Společná vize: Bezpečnost na staveništi, o.s., ( osvědčení o poskytování služby Bc. Vladimír Mílek, předseda sdružení Společná vize: Bezpečnost na staveništi, o.s. v příloze) Setkávání představitelů měst, obcí a krajů za účelem profesionalizace veřejné správy a podpory spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem a podnikatelskými subjekty. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a kvalita řízení v úřadech územních samosprávných celků. Zahájení březen 2010, průběžně realizováno, doba ukončení nestanovena, probíhá kontinuálně. Níže přehled dosud realizovaných aktivit: Region soudržnosti Termín Místo konání Jihovýchod Jihomoravský kraj; Kraj Vysočina BRNO Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6 Hlavní město Praha PRAHA PALÁC AVENTIN, Purkyňova 53/4 Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj; Severovýchod Královéhradecký kraj; Liberecký kraj;pardubický kraj OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY Hotel Harmony, 28. října 170 PARDUBICE KRAJSKÝ ÚŘAD, Komenského nám. 125 Střední Čechy PRAHA

2 Středočeský kraj; 2010 PALÁC AVENTIN, Purkyňova 53/4 Jihozápad Jihočeský kraj;plzeňský kraj Severozápad Ústecký kraj;karlovarský kraj Střední Morava Olomoucký kraj;zlínský kraj ČESKÉ BUDĚJOVICE KRAJSKÝ ÚŘAD, Boženy Němcové 49/3 ÚSTÍ NAD LABEM KRAJSKÝ ÚŘAD, Velká Hradební 3118/48 OLOMOUC REGION CENTRUM, Jeremenkova 48b II.Název aktivity: Fórum tajemníků ČR Spolupořadatel a objednatel: Magistrát města Brna, pod záštitou a garancí tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého (záštita Ing. Pavla Loutockého, tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého a osvědčení o poskytování služby Bc. Bohuslavy Zámečníkové, vedoucí Personálního oddělení Magistrátu města Brna v příloze) Fórum s celostátní působností a dosahem, určené pro tajemníky a vrcholový management měst, obcí a krajů. Tradiční akce pořádaná v období oslav festivalu Brno Město uprostřed Evropy, původním pořadatelem byla společnost Regionpartner, od letošního roku převzalo práva na pořadatelství této akce Národní centrum regionů, s. r. o. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a kvalita řízení v úřadech územních samosprávných celků. Akcentuje současné trendy, kladené na kvalitu řízení a zabezpečení chodu úřadů měst a obcí, včetně výkladu dopadů současné nové legislativy na úřady samospráv a předání nejčerstvějších informací. Tradiční akce pořádaná v období oslav festivalu Brno Město uprostřed Evropy. Letošní ročník se konal června III.Název aktivity: Národní sněm regionů soudržnosti Spolupořadatelé a objednatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (záštita ministra pro místní rozvoj a dopis ředitelky odboru kabinetu ministra v příloze), Ing. arch. Václav Mencl, poslanec PSP ČR (osvědčení o kvalitě služby v příloze), Doc. Ing. Jiří Patočka, Csc., vedoucí katedry Arts Management, VŠE FPH, Praha (osvědčení o spolupráci a kvalitě služby v příloze)

3 Sněm má registrovanou ochrannou známku na Úřadu průmyslového vlastnictví, původním pořadatelem byla společnost Regionpartner, od letošního roku převzalo práva na pořadatelství této akce Národní centrum regionů, s. r. o. Celostátní sněm se vzdělávacím rozměrem, který je směřován na starosty, místostarosty, tajemníky a úředníky municipalit na jedné straně, ale také na zájemce z neziskového sektoru a představitele kulturního, společenského a politického života a akademické obce na straně druhé. Význam regionální politiky pro města a obce, vliv globální krize na rozvoj regionů a hledáním východisek, potenciál kultury a cestovního ruchu, který napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost regionů, a tím i jejich prosperitu. Tradiční akce pořádaná každoročně v Českém Krumlově. Letošní ročník se bude konat srpna IV.Název aktivity: Konference a semináře k životnímu prostředí Spolupořadatelé a objednatelé: Fakulta stavební VUT v Brně (osvědčení o spolupráci a kvalitě služby Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., LVV ÚVST FAST v příloze IV.) Organizační zabezpečení systematického vzdělávání v oblasti životního prostředí. Pořádání seminářů a konferencí pro starosty, místostarosty, tajemníky a úředníky municipalit na jedné straně, a zájemce z neziskového sektoru, experty z oblasti řešení problematik v životním prostředí a akademické obce na straně druhé. Zavedený a ucelený cyklus seminářů a konferencí, původním pořadatelem byla společnost Regionpartner, od letošního roku převzalo práva na pořadatelství tohoto cyklu Národní centrum regionů, s. r. o. Organizační zabezpečení systematického vzdělávání v oblasti životního prostředí a spolupráce na utváření koncepce konferencí zaměřených na problematiku vodohospodářství, protipovodňových opatření, odpadového hospodářství, řešení využití nízkoenergetických zdrojů aj. Průběžně realizováno, doba ukončení nestanovena, probíhá kontinuálně Letos dosud pořádán seminář Protipovodňová ochrana a protipovodňová opatření v Brně. V.Název aktivity: Poradenské, organizační a informační služby Pivovarská škola

4 Objednatel: VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s. (osvědčení o kvalitě služby RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel VÚPS, a.s., v příloze) Poradenské, organizační a informační služby pro projekt pivovarská škola (ucelený systém vzdělávání pro pracovníky v oboru, studenty a profesory Střední průmyslové školy potravinářské technologie (SPŠPT), studenty a profesory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha), doktorandy VŠCHT Praha apod. Zajištění vzdělávání na zakázku dle specifikace potřeb VÚPS, a. s.. Organizační zabezpečení školících programů, řešení projektových záměrů a výběr odborného lektorského týmu expertů a konzultantů. Spolupráce započala v březnu Průběžně realizovány akce na zakázku, doba ukončení nestanovena, probíhá kontinuálně. VI.Název aktivity: Mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky Quo vadis homo societas humana? vědecká jednání navazující na kongres Objednatel: Česká společnost antropologická a Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK (osvědčení o kvalitě služby Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., předseda České společnosti antropologické) Poradenské, organizační, PR a informační služby dle požadavků a specifikace objednatele směřující k zabezpečení aktivit souvisejících se zajištěním Mezinárodního antropologického kongresu a na něj návazných aktivit. Mezinárodní kongres Dr. Aleše Hrdličky, je organizován v desetiletých intervalech. Hlavními organizátory jsou Česká společnost antropologická, Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK a město Humpolec. Mezi jednotlivými intervaly organizátoři pořádají návazná vědecká jednání v Praze, kterých se tradičně účastní ti nejvýznamnější badatelé z nejen z ČR, ale i celého světa. Spolupráce započala v září Průběžně realizována činnost dle požadavků organizátorů, doba ukončení nestanovena, probíhá kontinuálně. VII.Název služby: Průběžné vzdělávání úředníků ve veřejné správě podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

5 Objednatelé: Ministerstvo vnitra ČR (osvědčení o poskytování služby Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR), Města, obce a kraje ČR (osvědčení o poskytování služby v příloze - Bc.Bohuslava Zámečníková, vedoucí Personálního oddělení Magistrátu města Brna, Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady Kraje Vysočina, Mgr. Hana Halová, vedoucí oddělení sociálního ombudsmana Hlavního města Prahy, RNDr. Marcela Štiková, předsedkyně školského výboru Městské části Praha 15, Michal Pokorný, starosta Obce Statenice, Praha-západ, Ing. Jaroslav Dytrych, místostarosta Města Rosice) Průběžné vzdělávání zahrnuje 1) prohlubující vzdělávání Navazuje na vstupní vzdělávání, ale především na získanou zvláštní odbornou způsobilost a vzdělávání vedoucích úředníků s tím, že si jeho účastník prohloubí získané znalosti a dovednosti, které následně uplatní při výkonu správních činností. 2) aktualizační vzdělávání Zahrnuje vzdělávací programy, které reagují aktuálně na změnu v oblasti příslušné legislativy, koncepce (celostátní, regionální) v dané oblasti, popř. změny metodiky, přístupu k problému, které úředník potřebuje znát, aby výkon státní správy nebo vlastní působnosti byl kvalifikovaný, kvalitní a aktuální. 3) specializační vzdělávání Má dlouhodobější charakter a je určeno vybrané skupině úředníků (např. vedoucích úředníků). Zajištění organizace vzdělávání dle požadavků a specifikace potřeb veřejné správy ČR.Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků patří mezi nepostradatelnou pomoc městům a obcím ČR. Proto poskytujeme organizační a vzdělávací služby zaměřené na precizní, komplexní a kvalitní akreditované vzdělávací programy, které napomáhají veřejné správě v dosažení vysokého stupně profesionality a kvalifikace. Služba započala v lednu Průběžně realizována činnost dle požadavků objednavatelů z řad veřejné správy, doba ukončení nestanovena, probíhá kontinuálně. Reference, záštity a osvědčení o kvalitě. 1. záštita Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj 2. dopis Ing. Andrea Gregorová, ředitelka odboru kabinetu ministra 3. osvědčení o poskytování služby Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR záštita MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 4. záštita Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 5. záštita Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje

6 6. záštita doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka Plzeňského kraje 7. záštita Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, 8. záštita PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., vedoucí odboru kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje 9. osvědčení o poskytování služby Ing. Jiří Pospíšil, ředitel divize IS RTS, a.s. 10. osvědčení o poskytování služby Bc. Vladimír Mílek, předseda sdružení Společná vize: Bezpečnost na staveništi, o.s. 11. záštita Ing. Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna 12. osvědčení o poskytování služby Bc. Bohuslava Zámečníková, vedoucí Personálního oddělení Magistrátu města Brna 13. osvědčení o poskytování služby Ing. arch. Václav Mencl, poslanec PSP ČR 14. osvědčení o poskytování služby Doc. Ing. Jiří Patočka, Csc., vedoucí katedry Arts Management, VŠE FPH, Praha 15. osvědčení o poskytování služby Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., LVV ÚVST FAST 16. osvědčení o poskytování služby RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel VÚPS, a.s. 17. osvědčení o kvalitě služby Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., předseda České společnosti antropologické 18. osvědčení o poskytování služby Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady Kraje Vysočina 19. osvědčení o poskytování služby Mgr. Hana Halová, vedoucí oddělení sociálního ombudsmana Hlavního města Prahy, 20. osvědčení o poskytování služby RNDr. Marcela Štiková, předsedkyně školského výboru Městské části Praha osvědčení o poskytování služby Michal Pokorný, starosta Obce Statenice, Praha-západ 22. osvědčení o poskytování služby Ing. Jaroslav Dytrych, místostarosta Města Rosice

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2 0 1 0 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Červen 2011 Výroční zpráva 2010 Strana 2 Obsah Obsah...

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

K A R L O V A R S K Ý K R A J

K A R L O V A R S K Ý K R A J Pod záštitou prvního náměstka hejtmana Mgr. Martina Havla a starosty města Mariánské Lázně Zdeňka Krále K A R L O V A R S K Ý K R A J SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ V. ROČNÍK 17. BŘEZNA 2009 MARIÁNSKÉ

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více