Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích 12. ČERVEN 2014, OLOMOUC KAPLE BOŽÍHO TĚLA PROGRAM WORKSHOPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích 12. ČERVEN 2014, OLOMOUC KAPLE BOŽÍHO TĚLA PROGRAM WORKSHOPU"

Transkript

1 Historický ústav AV ČR Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích 12. ČERVEN 2014, OLOMOUC KAPLE BOŽÍHO TĚLA Evidence, popis a klasifikace řádových pramenů historiografického charakteru PROGRAM WORKSHOPU 9:30-9:45 zahájení workshopu 9:45-10:45 představení projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích 10:45-11:00 přestávka na kávu

2 11:00-12:15 MNIŠSKÉ ŘÁDY, ŘEHOLNÍ KANOVNÍCI A DĚJEPISECTVÍ JINDRA PAVELKOVÁ Historiografické práce B. Pitra, A. Habricha a G. Lefevra v archivu rajhradského kláštera JIŘÍ WOLF Osečtí cisterciáci doby barokní Malachias Welcker a Anton Edelmann a jejich rukopisné kroniky JINDŘICH ZDÍK CHAROUZ Prameny k dějinám želivského kláštera, uložené v Želivě 12:15-13:00 oběd 13:00-14:40 MENDIKANTI A DĚJEPISECTVÍ PETR ZEMEK Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae v kontextu narativních pramenů města Uherský Brod MAREK BRČÁK Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů z 17. a 18. století VERONIKA ČAPSKÁ Servitská diária a problematika asketického autorství LENKA MARTÍNKOVÁ Podivné sepsání. Neznámé prameny k dějinám karmelitánského kláštera v Pacově nalezené ve fondu Děkanský úřad Pacov 14:40-14:55 přestávka na kávu 15:00-15:45 JEZUITÉ A DĚJEPISECTVÍ MIROSLAV HEROLD Historia collegii Jiczinensis Societatis Jesu jako historiografický pramen KLÁRA ZÁŘECKÁ Diarium Colegii Reginae-hradecensis a jeho autor rektor P. Václav Kolčava SI 15:45-15:55 přestávka na kávu 16:00-16:45 ŘEHOLNICE A DĚJEPISECTVÍ; PRAMENY BIOGRAFICKÉ JAN ZDICHYNEC Raně novověká historiografie cisterciáckého řádu. Sonda do situace ženských klášterů a kláštera v Oseku

3 ONDŘEJ BASTL Prameny k osudům řeholníků zrušených klášterů a k reformě duchovní správy ve druhé polovině 18. století 16:45-17:00 přestávka na kávu 17:00-18:00 Závěrečná diskuse nad metodami a možnostmi databázového zpracování řádové historiografie POZNÁMKA: Na každý příspěvek je vyhrazeno 15 minut; prosíme o maximální respekt vůči tomuto požadavku. Svůj příspěvek prosíme formulujte jako diskusní. Bezprostředně po každém příspěvku bude následovat 5-10 minutová diskuse. ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ ONDŘEJ BASTL Prameny k osudům řeholníků zrušených klášterů a k reformě duchovní správy ve druhé polovině 18. století Prameny k osudům řeholníků zrušených klášterů a k reformě duchovní správy ve druhé polovině 18. století na území pražské arcidiecéze jsou uloženy především v Národním archivu Praha ve fondech Arcibiskupství pražského a Českého gubernia. Jedná se především o následující písemnosti: 1) Seznamy mnichů s výkazy o schopnosti k duchovní správě (protokoly o zkouškách aj.) 2) Seznam nově zřízených far a lokálií v letech ) Soupis pražských i venkovských duchovních podle vikariátů a na počátku 19. století 4) Seznamy kněží pobírajících plat nebo pensi od náboženského fondu Každý rok předkládal ordinariát přehled a zemřelých duchovních/řeholnících, resp. o jejich inkardinaci do jiné diecéze, přestupu do jiného kláštera nebo odchodu. 5) Rozdělení far v pražské arcidiecézi po zrušení klášterů 1783) Dalšími prameny použitelnými pro sledování osudů řeholníků zrušených klášterů je aktový materiál, vzniklý z jejich korespondence s arcibiskupskou konsistoří a guberniem či vídeňským dvorem (žádosti, oznámení, hlášení apod.), nejrůznější diaria, kroniky. Nesmí se zapomenout ani na šlechtické či vojenské archivy, neboť řada řeholníků sloužila v soukromých službách nebo jako vojenští kaplani.

4 MAREK BRČÁK Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů z 17. a 18. století V příspěvku autor nejdříve obecně představí kapucínskou řádovou praxi, která se uplatňovala při sepisování historických událostí za účelem jejich uchování pro příští generace, přičemž zvláštní pozornost bude věnována provinčním nařízením, na jejichž základě kapucínské kroniky převážně vznikaly. Tyto předpisy určovaly i tematickou strukturu těchto narativních pramenů, proto se kapucínské pamětní knihy vzniklé ve stejném časovém období tematicky neliší. Vlastním jádrem příspěvku bude pak popsání jednotlivých tematických oddílů (např. Fundatio conventus et Fabrica, Ecclesia, Eleemosyna, Benefactores atd.), kterým se kapucínští kronikáři věnovali. VERONIKA ČAPSKÁ Servitská diária a problematika asketického autorství Příspěvek představí tradici vedení konventních diárií v servitském observantním prostředí a přinese základní charakteristiku tohoto typu pramenů. Autorka se zaměří na možnosti a meze interpretace diárií, zejména na problematiku asketického autorství a pokusí se ji vztáhnout k dalším praxím asketického psaní. MIROSLAV HEROLD Historia collegii Jiczinensis Societatis Jesu jako historiografický pramen V tomto příspěvku přiblížím otázku autorství a časového zařazení tohoto písemného pramene jezuitské provenience. Analýzou obsahové i formální stránky Historie a jejím porovnáním s dalšími historiografickými prameny vážícími se k jičínskému řádovému domu Tovaryšstva Ježíšova se pokusím dospět k základní vymezení historie domus či kroniky domu jako zvláštní typologie jezuitské písemnosti. K tomu poslouží stručné srovnání s případem dochované Historie jezuitského kolegia v Klatovech. JINDŘICH ZDÍK CHAROUZ Prameny k dějinám želivského kláštera, uložené v Želivě Archiv Kanonie premonstrátů v Želivě je jako celek uložený ve Státním oblastním archivu v Třeboni a obsahuje většinu dokumentů k dějinám kláštera nejen pro sledované období. Vedle materiálů, přístupných badatelům jakožto součást jiných archivních fondů, především archivu strahovského kláštera, se několik pozoruhodných exemplářů nachází přímo v želivském

5 klášteře, kam se dostaly nejen v rámci restitucí, ale i dalšími cestami. Vedle několika svazků klášterních análů, uložených v Třeboni, se v klášteře nachází tři svazky pokračování těchto análů z let , Diarium monasterii Siloënsis ( století), Album dobrodinců s iluminovanými šlechtickými erby ( století), rukopis dějin kláštera od Viktora Bezděky z 19. století a dva svazky pamětní knihy želivské fary z let Specifickou část předmětných materiálů představují písemnosti z pozůstalosti Jana Nepomuka Václava Pikla O.Praem., který v 60. a 70. letech minulého století přepsal a přeložil farní kroniky z Humpolce, Vojslavic a Jiřic, které buď byly založeny již v 17. století, nebo přepisují staré dokumenty. Sám sepsal několik prací, které je nutno zde rovněž uvést (ač se nejedná o prameny z dávných staletí), protože vychází z dokumentů, které velmi často celé přepisuje a dnes jsou zřejmě nedochované nebo nedostupné. Věrohodnost jeho údajů je pozoruhodně vysoká: Klášter Želiv v XVII. a XVIII. století, Senožatská vzpoura, Katalog členů premonstrátského kláštera v Želivě, Želivská epigrafika. LENKA MARTÍNKOVÁ Podivné sepsání. Neznámé prameny k dějinám karmelitánského kláštera v Pacově nalezené ve fondu Děkanský úřad Pacov V Moravském zemském archivu v Brně Státním okresním archivu Pelhřimov se ve fondu Děkanský úřad Pacov nachází několik kartonů obsahujících zlomkovitě dochovaný materiál z 18. století, který přináší řadu informací nejen k dějinám této církevní instituce, ale také k historii kláštera karmelitánů v Pacově. Právě jemu až do zrušení v době josefínských reforem náleželo patronátní právo k pacovskému farnímu kostelu i k farnímu beneficiu. Dochované prameny budou podrobeny pramenovědnému i věcnému rozboru, který se pokusí zodpovědět zejména otázku o původu těchto záznamů z 18. století. JINDRA PAVELKOVÁ Historiografické práce B. Pitra, A. Habricha a G. Lefevra v archivu rajhradského kláštera V archivu rajhradského benediktinského kláštera jsou uloženy historiografické práce, které v 2. polovině 18. století ve zdejších zdech sepsali probošt Bonaventura Pitr, knihovník a archivář Alexius Habrich a Gerad Lefevre, francouzský benediktin, který v rajhradském klášteře našel na krátkou dobu útočiště před vojsky napoleonských válek. Všichni tři autoři se věnovali především dějinám kláštera, pouze A. Habrich ve svých spisech zaměřil pozornost i na další lokality na území Moravy a Čech, jeho práce tak představují významný pramen pro dějiny např. městeček a far pod správou či v okolí kláštera.

6 JIŘÍ WOLF Osečtí cisterciáci doby barokní Malachias Welcker a Anton Edelmann a jejich rukopisné kroniky Příspěvek se bude věnovat charakteristice tří málo využívaných děl cisterciácké barokní historiografie. Dvě z nich pocházejí z pera oseckého cisterciáka Malachiase Welckera ( ), první nese název Microchronicon, druhé, navazující incipit Reincipit series abbatum ossecensium. Tyto dva rukopisy pak budou stručně srovnány s jiným manuskriptem ze stejného období, nazvaným Liber memorabilium a pohybujícím se na rozhraní klášterní kroniky a deníku, jehož autorem je Welckerův řádový spolubratr z Oseka - Anton Edelmann ( ). KLÁRA ZÁŘECKÁ Diarium Colegii Reginae-hradecensis a jeho autor P. Václav Kolčava SI V příspěvku bude představena osoba a osobnost rektora a autora jediného dochovaného deníku královéhradecké jezuitské koleje P. Václava Kolčavy SI na základě práce s řádovými prameny Tovaryšstva Ježíšova (catalogi, litterae annuae, elogia) a jeho Diariem Collegii Reginae-hradecensis z let JAN ZDICHYNEC Raně novověká historiografie cisterciáckého řádu. Sonda do situace ženských klášterů a kláštera v Oseku Bude se jednat o kratičké zamyšlení nad prameny historiografickými u cisterciaček (Pohled, Marienthal, Marienstern) a o spíše evidenčně pojatý přehled toho, co se nachází ve fondu Řád cisterciáků Osek. PETR ZEMEK Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae v kontextu narativních pramenů města Uherský Brod Uherskobrodští dominikáni v době barokní cítili velkou sounáležitost s historií města. Klášterní bratří, stejně jako měšťané se v době pobělohorské intenzivně zabývali minulostí a hledali kořeny své identity v předkacířských časech. Měli k dispozici nemnoho pramenů, proto využívali k jejich doplnění soudobé historické produkce i lidové pověsti. Prací kronikářů a pisatelů prvních historických děl k dějinám města vznikl typicky barokní konstrukt městské historie, kde se prolíná legendární s popisem reálných historických událostí. Pisatel historie kláštera Monumenta conventus Metoděj Daněk navazuje na díla Matyáše Haškonia, Martina Josefa

7 Ležáka a především Václava Františka Letochy. Dosud nevydaný pramen je důležitý pro poznání vlastní řádové historie i pro znalost mentálního ovzduší města na počátku 18. století. GRANTOVÝ PROJEKT GAČR Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích Přestože v rámci historické obce existuje v současnosti poměrně silné mezioborové badatelské zázemí orientované na řeholní život v českých zemích v 17. a 18. století, jehož členové pracují s narativními prameny, jejich soupis a ujasněná typologie stále chybí. Badatelé se proto potýkají s neujasněnou terminologií, v níž se odráží tradiční a historické názvy pramenů a jejich velká typologická rozrůzněnost. Dalším problémem je specifičnost řádového prostředí nalézající svůj odraz v historiografii, která není z mezioborového hlediska reflektovaná. Projekt GAČR je založen na promyšleném, systematickém sběru dat a analytickém přístupu k textům i práci jednotlivých osobností, jenž vyústí v syntetický pohled na jednotlivé aspekty řádové historiografie a připraví půdu pro ediční zpřístupnění vybraných děl, či jejich částí. Vedle studia konkrétních děl a jejich autorů, bude provedena především nezbytná analýza žánrového spektra pramenů. Ve vztahu k autorů, bude řešena také otázka zadávání historiografické práce a pověřování funkcí řádového (resp. kolejního atp.) historika. Doposud je totiž sepisování dějin řeholníky často pojímáno, jako by ve všech případech šlo o osobitý záměrný vklad autora, jehož hlavním životním údělem byla historie, což však zdaleka neodpovídá realitě. V každém řádu měla historiografie jednotlivých domů souvislost s jejich hierarchií Historie (či jinak nazvané narativní prameny či retrospektivní sepsání dějin) jednotlivých domů se často v těch větších (resp. centrálních/provinciálních) shromažďovaly a sloužily pak jako výchozí práce pro historie provincií atd. Tento proces byl také při studiu oněch historiografických děl, věnujících se větším regionům či celému řádu zatím akcentován minimálně. Pramenná základna, s níž budou týmy projektu pracovat, je v zásadě trojího typu. Na prvním místě stojí vlastní historiografická díla a narativní prameny, jež budou evidovány, klasifikovány a analyzovány. Na cestě identifikaci autorů resp. hlubšímu poznání jejich osobnosti a souvislostí jejich díla s jejich osobní řádovou kariérou, bude využito zejména řádových evidenčních pramenů. Pro poznání mechanismů vzniku jednotlivých děl, mapování jejich funkce v procesu sebeidentifikace a sebeprezentace řádových komunit je nesmírně důležité studium jak pramenů normativní povahy, které větší či menší měrou vymezovaly podobu některých typů spisů, tak korespondence zejména po linii řádové hierarchie, která mnohdy může odhalit důležité informace o vzniku jednotlivých děl či práci konkrétních autorů. Pro zachycení historiografické produkce řeholních institucí v českých zemích v 17. a 18. století budou použity tři platformy: 1. kolektivní monografie 2. workshop a odborná mezinárodní konference a její písemné výstupy 3. bio-bibliografická databáze

8 PŘEHLED KONTAKTŮ Martin BARUS, Diecézní archiv litoměřického biskupství, Ondřej BASTL, Archiv hlavního města Prahy, Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Historický ústav AV ČR, Marek BRČÁK, Ústav českých dějin FF UK, Veronika ČAPSKÁ, Ústav historických věd SUO, Ivana ČORNEJOVÁ, Ústav dějin UK a Archiv UK, Daniel DOLEŽAL, Státní oblastní archiv Praha, Michaela FREEMANOVÁ, Etnologický ústav AV ČR, P. Petr HAVLÍČEK, SJ, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Jiří HAVLÍK, Gymnázium prof. Jana Patočky v Praze, P. Miroslav HEROLD, SJ, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Vít HLINKA, Katedra církevních dějin a křesťanského umění CMTF UP, Markéta HOLUBOVÁ, Etnologický ústav AV ČR, Filip HRADIL, Vlastivědné muzeum Olomouc, P. Jindřich Zdík CHAROUZ, OPraem, Kanonie premonstrátů v Želivě, Jarmila KAŠPÁRKOVÁ, Katedra historie FF UP, Zuzana KORCOVÁ, Knihovna kláštera minoritů v Brně, Ondřej KOUPIL, Benediktinské arciopatství Břevnov, Ústav pro jazyk český AV ČR, Hedvika KUCHAŘOVÁ, Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna, Lenka MARTÍNKOVÁ, Ústav archivnictví a pomocných věd historických JČU, Karel MAREŠ, Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Ladislav MÍČA, Státní okresní archiv Šumperk, Miroslava MÍČOVÁ, Státní okresní archiv Šumperk Jiří MIKULEC, Historický ústav AV ČR, Jana OPPELTOVÁ, Katedra historie FF UP, Jindra PAVELKOVÁ, Moravská zemská knihovna v Brně, Marie PLEVOVÁ, Diecézní archiv Brno, Pavla SEMERÁDOVÁ, Collegium Marianum Praha, Jiří SMITKA, Státní oblastní archiv Praha, Michaela Soleiman pour HASHEMI, Ústav české literatury a knihovnictví MUNI, Petr VOIT, Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna, Jiří WOLF, Muzeum města Duchcova, Klára ZÁŘECKÁ, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby UHK, Jan ZDICHYNEC, Ústav českých dějin FF UK, Petr ZEMEK, Muzeum J.A. Komenského Uherský Brod, Jakub ZOUHAR, Katedra pomocných věd historických a archivnictví UHK,

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI. Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková KNIHOVNY A INFORMAČNÍ INSTITUCE V SOUČASNOSTI Vědecká knihovna v Olomouci Mgr. Anna Vitásková Co je co? Informační instituce Archiv Muzeum Knihovna Digitální knihovna Informační středisko Dokumentační

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE EVROPSKÁ CESTA A ŘÍMSKÝ STUDIJNÍ POBYT FRANTIŠKA ANTONÍNA Z DITRICHŠTEJNA V LETECH 1662-1666 VE SVĚTLE KORESPONDENCE HOFMISTRA JOSEFA

Více

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách STUDIE 45 Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách u Petra Gabrielová Uvedení do tématu Fond vyšetřovacích spisů dosud

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Anselm Pavel Skřivánek OSB 1. Od 5. století, kdy se v západní Evropě šíří mnišské hnutí, byla zde napsána celá řada pravidel klášterního života, tj. řeholí;

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 95 2010 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2010 1 Kolektiv autorů Ing. Jan Borský Jan Hendrych Ing. Tereza Hrubá Ing. Eva

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

Ostravská setkání genealogů a heraldiků

Ostravská setkání genealogů a heraldiků http://rodopisne-prirucky-on-linewzcz/setkanihtml Stránka č 1 z 8 872007 Ostravská setkání genealogů a heraldiků Zpět na úvodní stránku Sborník příspěvků 1 setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 18-19

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více