Kuchař číšník pro pohostinství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kuchař číšník pro pohostinství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník

2 Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka studia: Forma studia: Karlovarský kraj Školní vzdělávací program pro obor kuchař číšník 65-5-H/0 kuchař číšník střední vzdělání s výučním listem 3 roky denní Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře Obsah ŠVP IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVCÍHO PROGRMU UČEBNÍ PLÁNY PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY SPLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Jméno ředitele : Kontaktní adresy : Ing.Richard Nykodym Telefon : , Datum platnosti: počínaje.ročníkem Číslo jednací: RVP č. j. 698/007-3 Ing.Richard Nykodym ředitel školy

3 OBSAH: PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TRANSFORMACE RVP DO ŠVP 8 UČEBNÍ PLÁN ŠVP KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 9 UČEBNÍ OSNOVA ČESKÝ JAZYK ROZPIS UČIVA - ČESKÝ JAZYK 5 UČEBNÍ OSNOVA ANGLICKÝ JAZYK 35 ROZPIS UČIVA- ANGLICKÝ JAZYK 39 UČEBNÍ OSNOVA NĚMECKÝ JAZYK 44 ROZPIS UČIVA NĚMECKÝ JAZYK 48 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ NAUKA 54 ROZPIS UČIVA OBČANSKÁ NAUKA 56 UČEBNÍ OSNOVA ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 65 ROZPIS UČIVA ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 67 UČEBNÍ OSNOVA MATEMATIKA 7 ROZPIS UČIVA MATEMATIKA 73 UČEBNÍ OSNOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA 76 ROZPIS UČIVA TĚLESNÁ VÝCHOVA 78 UČEBNÍ OSNOVA PRÁCE S POČÍTAČEM 89 ROZPIS UČIVA PRÁCE S POČÍTAČEM 90 UČEBNÍ OSNOVA - EKONOMIKA 94 ROZPIS UČIVA EKONOMIKA 96 UČEBNÍ OSNOVA POTRAVINY A VÝŽIVA 99 ROZPIS UČIVA POTRAVINY A VÝŽIVA 0 UČEBNÍ OSNOVA TECHNOLOGIE 06 ROZPIS UČIVA TECHNOLOGIE 08 UČEBNÍ OSNOVA SVĚTOVÉ KUCHYNĚ ROZPIS UČIVA SVĚTOVÉ KUCHYNĚ 4 UČEBNÍ OSNOVA DIETOLOGIE 6 ROZPIS UČIVA DIETOLOGIE 8 UČEBNÍ OSNOVA ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN - výrobní středisko 0 ROZPIS UČIVA ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN výrobní středisko UČEBNÍ OSNOVA - ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN odbytové středisko 4 ROZPIS UČIVA - ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN odbytové středisko 6 UČEBNÍ OSNOVA ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 8 ROZPIS UČIVA ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 9 UČEBNÍ OSNOVA SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE 30 ROZPIS UČIVA SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE 3 UČEBNÍ OSNOVA STOLNIČENÍ 33 ROZPIS UČIVA STOLNIČENÍ 35 UČEBNÍ OSNOVA SPECIÁLNÍ OBSLUHA 4 ROZPIS UČIVA SPECIÁLNÍ OBSLUHA 44 UČEBNÍ OSNOVA CESTOVNÍ RUCH 45 ROZPIS UČIVA CESTOVNÍ RUCH 47 UČEBNÍ OSNOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA 50 ROZPIS UČIVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA 5 UČEBNÍ OSNOVA KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH 5 ROZPIS UČIVA KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH 53 UČEBNÍ OSNOVA ODBORNÝ VÝCVIK 54 ROZPIS UČIVA ODBORNÝ VÝCVIK 56 PERSONÁLNÍ A METRIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP 59 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 60 3

4 PROFIL ABSOLVENTA Název školního vzdělávacího programu: H/0 kuchař číšník Kód a název oboru vzdělání H/0 kuchař číšník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od. září 009, počínaje. ročníkem. Popis uplatnění absolventa v praxi - absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu; - ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat pokrmy; - ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti; - uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství; - po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa. Všeobecné kompetence Výuka je systematicky zaměřena k tomu, aby po jejím skončení žák: - porozuměl jiným lidem a bylo schopen na základě vlastního sebepoznání aktivně komunikovat s ostatními lidmi z různých společenských vrstev a různých etnik; - vytvořil si pozitivní hodnotovou orientaci; - byl připraven pro aktivní účast v demokratické společnosti; - vnitřně uznával etické a právní společenské normy; - poznáním klíčových historických momentů lépe chápal současnost; - prostřednictvím mateřského jazyka rozvíjel své komunikativní schopnosti slovem i písmem; - pochopil význam umění, zejména literatury, pro kultivaci člověka; - byl schopen aktivně i pasivně se vyjadřovat v cizím jazyce k běžným životním záležitostem, zvládl základy odborné terminologie svého oboru, znal základní reálie zemí studovaného jazyka; - uměl základní matematické výpočty, rozvíjel svou geometrickou představivost, dovedl provádět aplikované výpočty; - pochopil vzájemnou souvislost jevů v přírodě, zejména chemických, biologických a fyzikálních s cílem jednat v souladu s ekologickými požadavky; - poznal základní principy ekonomiky a dovedl je aplikovat vzhledem k svému povolání, eventuálně i při svých podnikatelských aktivitách; - dokázal pracovat efektivně s informacemi a využíval potenciál informačních technologií pro svůj obor, uplatnění a další perspektivy osobního růstu; 4

5 - chápal význam zdravého způsobu života a dokázal zařadit do svého programu pravidelné pohybové aktivity uměl chránit své zdraví a zdraví ostatních a věděl, jak zasáhnout i v mimořádných situacích.. Odborné kompetence - prakticky využívá poznatků o různých druzích surovin, používaných strojích a zařízeních, technologických postupech při zhotovování pokrmů; - připravuje a uspořádává své pracoviště ve výrobním středisku; - posoudí vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů a zvolí vhodný technologický postup při zhotovování pokrmů; - orientuje se v technologických postupech přípravy pokrmů; - orientuje se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a použije vhodné technologické postupy; - určuje spotřebu základních surovin a konveniencí, normuje pokrmy a nápoje a kalkuluje jejich ceny; - kontroluje kvalitu provedené práce; - připravuje pracoviště na provoz; - sestaví jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy; - ovládá základy jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek; - sestaví slavnostní menu pro slavnostní příležitosti; - upraví tabuli pro různé příležitosti; - ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem..3 Odborné kompetence obecněji vyžadované Výuka je systematicky zaměřena k tomu, aby po jejím skončení žák: - si uvědomoval odpovědnost za výsledky své práce; - dodržoval technologickou a pracovní kázeň; - byl schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce; - byl schopen dodržovat podavky kladené na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci..4 Klíčové kompetence.4. Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání..4. Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; 5

6 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností..4.3 Personální a sociální kompetence posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým..4.4 Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 6

7 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah..4.5 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi..4.6 Matematické kompetence správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích..4.7 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních 7

8 a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 3. Odborné kompetence 3. Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: - uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii; - měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování; - rozlišili vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů; - znali způsoby skladování potravin a nápojů; - sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. 3. Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi - ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; - používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu. 3.3 Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi - ovládali druhy a techniku odbytu; - volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti; - používali vhodný inventář; - společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; - dbali na estetiku při pracovních činnostech. 3.4 Vykonávat obchodně provozní aktivity, tzn aby absolventi - sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování; - připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu; - kalkulovali cenu výrobků a služeb; - orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování; - využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu; - sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kritérií; - využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků; - využívali prostředků podpory prodeje; - vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. 3.5 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; 8

9 osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 3.6 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 3.7 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 4. Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu 9

10 a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. 5. Organizace vzdělávání 5. Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání;,5 roku v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou; Večerní, dálkové nebo kombinované vzdělávání je nejvýše o rok delší než vzdělávání v denní formě. 5. Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem. 5.3 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 56/004 Sb. 59, 60, 84 (), dále 63, 6, 0, 70; splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. 5.4 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školního vzdělávacího programu: H/0 kuchař číšník Kód a název oboru vzdělání H/0 kuchař číšník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od. září 009, počínaje. ročníkem. Základní pojetí vzdělávacího programu 0

11 Učební obor H/0 kuchař číšník pro pohostinství je určen pro profesní přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci kuchaře a číšníka. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.. Podmínky přijetí ke studiu. Vlastní podmínky Ukončení povinné školní docházky a splnění kritérií přijímacího řízení; podaná přihláška, potvrzení zdravotní způsobilosti, evidenční lístek.. Zdravotní předpoklady Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil praktický lékař pro děti a dorost. 3. Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí legislativními předpisy, zejména zák. č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vzděláváním v konzervatoři. Základní formou organizace výuky je týden odborné a všeobecné vzdělávající teorie a týden odborné praxe. Teoretická výuka se realizuje kromě klasické výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, diskuze, sportovní dny atd. Odborný výcvik je v. a. ročníku organizován v provozech školy. 3. ročník v provozech soukromých majitelů podnikajících v oboru gastronomie. 4. Metodika výuky Odpovídá základním obecným vzdělávacím cílům a je specifikována vzhledem k jednotlivým předmětům. V teoretické výuce je klíčovou záležitostí naučit žáky samostatné práce s informacemi, naučit efektivním způsobům studia a umění aplikovat získané vědomosti. Neméně důležitou záležitostí je motivace žáků a všestranné posilování jejich volních vlastností. Důležitými metodami je problémové učení, týmová práce, diskuse, samostatné prezentace až po vytváření žákovských projektů. Metodika výuky bude volena i vzhledem k mentálnímu vývoji a schopnostem žáků, zohledňováni budou žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. V odborném výcviku je kladen důraz na rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. Velký zájem je o speciální kurzy např. barmanský kurz, které jsou příležitostí k rozšíření odborných dovedností žáků. Žáci se podílejí na přípravě a zajištění rautů a banketů pořádaných různými organizacemi v regionu. Tyto příležitosti rozšiřují odborné znalosti a dovednosti žáků.

12 Velmi důležitou částí odborného výcviku je praxe žáků, probíhající v provozních podmínkách ve spolupráci s podnikatelskou sférou. 5. Stěžejní metody výuky Významné místo ve výuce má dialog, diskuse a tzv. problémové učení. Je zdůrazňován význam týmové práce a kooperace. K aktivaci a motivaci žáků slouží praktické práce, ročníkové práce, prezentace a soutěže. 6. Závěrečná zkouška, hodnocení žáků a diagnostika Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří výše citovaný zákon a vyhláška a dále klasifikační řád, který je součástí školního řádu, který sjednocuje požadavky z teoretického a praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy, sebehodnocení spolu se způsobem známkování, bodovým systémem, slovním hodnocením směřuje k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Závěrečná zkouška je realizována dle jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru automechanik. Zkouška se skládá ze tří částí:. Písemná zkouška trvá max. 4O minut. Žáci si losují témata.. Praktická zkouška probíhá na pracovištích odborného výcviku, skládá se ze dvou částí: a) sestavení slavnostní tabule, zpracování legendy, flambování, dranžírování a technika jednoduché obsluhy; b) příprava jednoduchého menu pro cca 3O osob (zpracování výdejky, příjem surovin, normování, předběžná příprava, tepelné zpracování, expedice). 3. Ústní zkouška obsahuje okruhy témat, z nichž si žák losuje. 6. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí : 6.. Teoretická výuka Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech se provádí formou písemnou a ústní. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem., dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty. Hodnotí se i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Součástí hodnocení je i aktivita v hodinách. Pravidla hodnocení: Základními kriterii je splnění všech úkolů, které jsou vyučujícím určeny jako podmínka klasifikace za jednotlivá období školního roku. Při 35% nebo vyšší absenci během klasifikačního období může vyučující nařídit žákovi doplňkovou zkoušku pro uzavření klasifikace. Výsledná známka za klasifikační období se stanoví na základě této zkoušky a dalších klasifikačních podkladů vyučujícího (známky z ostatních zkoušek, písemných prací atd.). Doplňková zkouška se koná obvykle mimo vyučování, může mít část písemnou i ústní. Je-li zkouška ústní, probíhá za přítomnosti dalšího člena předmětové komise daného předmětu. Vyučující oznámí termín doplňkové zkoušky a zapíše průběh do portálu školy online a odevzdá záznam o jejím průběhu zástupci ředitele. Doplňkové zkoušky koná i student s individuálním vzdělávacím plánem, který není průběžně klasifikován. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce daného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen vlastním zaviněním ani v tomto termínu, neprospěl. O všem je žák informován prostřednictvím portálu škola online a samotnými vyučujícími. O všem je informován zákonný zástupce prostřednictvím portálu škola online a písemně třídní učitelem.

13 Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni : Výborný - ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy a dokáže je vysvětlit; Chvalitebný - ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit; Dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je vysvětlit; Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů; Nedostatečný - látku neovládá. 6.. Odborný výcvik: Učitel odborného výcviku hodnotí několik základních aspektů : Zvládnutí učiva klasifikací. Dodržování pravidel BOZP ústní hodnocení. Aktivní přístup k řešení problémů ústní hodnocení, může být i součástí klasifikace. Pořádek na pracovišti ústní hodnocení, může být i součástí klasifikace. Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni: Výborný praktickou činnost vykonává samostatně; využívá teoretické znalosti. Dopouští se pouze menších chyb.účelně si organizuje vlastní práci, na pracovišti udržuje pořádek. Dodržuje předpisy BOZP a hospodárně využívá materiál a suroviny. Aktivně řeší vyskytující se problémy. Chvalitebný - praktickou činnost vykonává samostatně s menší pomocí; teoretické znalosti využívá s menší jistotou. V technologických postupech se nevyskytují podstatné chyby.účelně si organizuje vlastní práci, na pracovišti udržuje pořádek. Dodržuje předpisy BOZP a hospodárně využívá materiál a suroviny. Problémy vyskytující se v pracovní činnosti řeší s menší pomocí. Dobrý za pomoci učitele uplatňuje teoretické vědomosti.dopouští se chyb a v technologických postupech potřebuje občasnou pomoc učitele.výsledná práce má nedostatky, práci si organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku.dodržuje předpisy BOZP Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat materiál,suroviny a energii.překážky v práci překonává s častější pomocí. Dostatečný pracuje bez zájmu, teoretické znalosti dovede využít jen za soustavné pomoci pedagoga.dopouští se větších chyb v praktických činnostech a dovednostech.při volně technologických postupů potřebuje soustavnou pomoc vyučujícího.výsledná práce vykazuje závažné nedostatky.práci s i organizuje jen s pomocí, méně dbá na pořádek a dodržování zásad BOZP. Problémy v práci řeší jen za pomoci vyučujícího. Nedostatečný nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit teoretické poznatky, nejeví o práci zájem.v práci má podstatné nedostatky, technologické postupy nezvládá ani s pomocí.výsledky práce jsou nefunkční,nedokončené, nedosahují předepsané ukazatele.neovládá předpisy BOZP, nehospodárně nakládá surovinami a materiálem. 6. Způsoby hodnocení na provozních pracovištích Hodnocení je stejné jako ve školních dílnách nebo pracovištích. Probíhá na základě komunikace s instruktorem (zaměstnancem firmy). Hodnocení je zcela individuální a je zobrazeno v denníku odborného výcviku. 6.3 Způsoby hodnocení průřezových témat 3

14 Hodnocení průřezových témat je ob saženo v náplni jednotlivých předmětů, z nichž některá tato témata probírají a hodnotí zevrubněji. Téma Občan v demokratické společnosti je analyzováno zejména v předmětu občanská nauka, který se podílí nejvíce na formování osobnosti, hodnotí se zejména jeho postoje a celková orientace. Hodnocení je prováděno formou výměny názorů a diskusí. Téma Člověk a životní prostředí je probíráno a hodnoceno v předmětu Základy přírodních věd. Hodnotí se nejen dílčí poznatky, ale zejména aktivní postoj jednotlivce v otázce ochrany životního prostředí. Téma Člověk a svět práce je obsaženo především v předmětu ekonomika. Hodnotí se především schopnost se ústně a písemně prezentovat při jednání, mít představu o pracovních možnostech v daném regionu, orientovat se v příslušných partiích Zákoníku práce. Hodnocení zvládnutí Informačních a komunikačních technologií probíhá formou jednotlivých prací na základě zadaných témat. 7. Požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny a hygieny práce. Při výuce se vychází z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem, dále z všeobecných bezpečnostních zásad až ke konkrétním zásadám pro učební obor kuchař-číšník. Žáci jsou při práci vedeni zejména k dodržování předepsaných technologických postupů a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při nástupu do prvního ročníku prochází žáci celodenním komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají žáci vždy při příchodu na nové pracoviště. 8. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu 8. Všeobecné vzdělání 8.. Jazyková komunikace Jazyková komunikace se realizuje v předmětu český jazyk a literatura a v cizích jazycích, navazuje na učivo základní školy, prohlubuje a rozvíjí jazykové znalosti, napomáhá k rozvoji procesu pochopení druhých i sama sebe, kultivuje myšlení, logiku, přispívá k rozvoji citové stránky osobnosti. Prostřednictvím mateřského jazyka a cizího jazyka jsou osvojovány kulturní hodnoty vlastního i cizího národa. 8.. Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání se naplňuje v předmětu občanská nauka, který propojuje poznatky z několika společenskovědních disciplín, s cílem připravit žáky pro aktivní občanský život v demokratické společnosti. Je významným nástrojem pro ovlivnění hodnotové orientace žáků Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání se realizuje v předmětu český jazyk a literatura s akcentem na rozvoj estetických hodnot a norem. Žáci jsou nejen seznamováni s různými druhy a styly umění, zejména s literárním uměním, ale jsou vedeni k tomu, aby projevili sami své estetické cítění a chápání, uměli se v literárním díle orientovat,vyjádřit svůj vlastní postoj a názor Matematické vzdělávání 4

15 Matematické vzdělávání podstatně ovlivňuje kognitivní procesy, zejména logické myšlení, práci se symboly, paměť a představivost. Je důležitým předmětem jak k technické praxi, tak i pro posuzování a vyhodnocování reálných situací praktického života Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání obsahuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie a je pojato tak, aby žáci pochopili vzájemnou souvislost jevů v přírodě, že i společnost je součástí přírodního řádu, který má své zákonitosti. Cílem tohoto vzdělávání není jen poznání zákonitostí, ale i vytvoření pozitivní hodnotové orientace k přírodě Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání v předmětu ekonomika seznamuje žáky se základy tržní ekonomiky, rozvíjí jejich ekonomické myšlení, připravuje je pro případné podnikání, poskytuje žákům odborné znalosti pro uplatnění na trhu práce Vzdělávání v informačních technologiích Práce s počítačem umožňuje žákům využívat na uživatelské úrovni operační systém, základní kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Na základě dalšího vzdělávání lze zvládnout i složitější programy, vzhledem k některým předmětům teorie i při aplikacích v diagnostické praxi Vzdělávání v oblasti tělesné kultury Vzdělávání v oblasti tělesné kultury se realizuje v předmětu tělesná výchova, kde jsou žáci vedeni k provádění pravidelných pohybových činností, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života, rovněž jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní péči o zdraví a bezpečnost. 8. Odborné vzdělávání Je tvořeno výukou odborných předmětů a nácvikem praktických dovedností na odborném výcviku, případně v gastronomických provozech soukromých podnikatelů. 9. Způsoby začlenění průřezových témat 9. Občan v demokratické společnosti Teoreticky i prakticky se toto téma realizuje především ve všeobecně vzdělávací složce, zejména v občanské nauce, ve výuce jazyků, v estetické vzdělávání. Kromě poznatků základů občanské gramotnosti v jednotlivých předmětech (rozvoj osobnosti, mezilidská komunikace, struktura společnosti, historie společnosti, politický a právní systém, morálka, svoboda, odpovědnost) je toto téma prohlubováno i v odborných předmětech a odborné praxi. Zejména je kladen důraz na zodpovědný a aktivní přístup k práci, 5

16 je vyzvedávána snaha dosáhnout mistrovství ve svém oboru, ale i poznáním mezioborových souvislostí s jejich vazbou na celospolečenské dění. 9. Člověk a životní prostředí Poznatkové základy se vytvářejí v předmětu základy přírodních věd. Žák je veden v tom smyslu, aby si vážil a měl úctu k živé i neživé přírodě. Cílem je vytvořit nejen přesvědčení o ochraně životního prostředí, ale i aktivní vztah ve smysli volby takových činností, technologických metod a pracovních postupů, které by nepoškozovaly životní prostředí. 9.3 Člověk a svět práce Téma se realizuje zejména v ekonomice (trh práce, vybrané kapitoly ze Zákoníku práce, podstata a formy podnikání), v občanské nauce (odpovědnost za vlastní budoucnost) a v českém jazyce (formulace žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis, prezentace před možným zaměstnavatelem), v odborných předmětech (možnost uplatnění, situace v regionu, možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace) a odborné výuce (praxe žáků na pracovištích firem). 9.4 Informační a komunikační technologie Realizuje se v samostatném předmětu, ale prostupuje i do dalších předmětů. Díky počítačovým technologiím je možné rychlé vyhledávání nejrůznějších informací, jejich efektivní zpracování a přehledná forma prezentace. IT zefektivňují i samotný proces výuky a hodnocení. Počítačové programy doplňují všechny vyučovací předměty, jsou schopné propojit slovo s obrazem a pohybem. V oblasti odborné výuky se rozvíjí aplikované znalosti především v částech technické dokumentace a diagnostiky. 0. Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce 0. Občanské kompetence Občanské kompetence se rozvíjejí zejména v předmětech občanská nauka, český jazyk a literatura, biologie a ekologie a ve výuce jazyků s cílem probudit u žáků zájem o společenské dění, naučit je orientovat ve společenských vztazích a tyto zasadit došivších evropských a světových souvislostí. Dominantu tvoří zejména globální problémy spojené s ochranou životního prostředí v duchu udržitelného rozvoje a chápání života jako nejvyšší hodnoty. Spolu s posilováním pocitu hrdosti na vlastní historii jsou vyzvedávány i jiné kultury a význam aktivní tolerance k nim. Kvalita občanských kompetencí není poměřována jen rozsahem poznatků, ale zejména postoji, hodnotovou orientací, schopností vlastního úsudku a kritického myšlení vůbec. 0.. Komunikativní kompetence Komunikativní kompetence se rozvíjejí zejména ve výuce českého a cizího jazyka, v občanské a estetické výchově, ale realizují se i v odborných předmětech. Spolu s prohlubováním gramatických a stylistických schopností je žák veden k tomu, aby dokázal věcně komunikovat při různých příležitostech v neoficiálním i oficiálním styku, aby byl schopen vyslechnout druhé, ale i asertivně prezentovat svůj názor. Součástí komunikativní kompetence je i vypracování textů na běžná i odborná témata (osobné dopis, životopis, žádost o zaměstnání, technický popis, technická zpráva). 6

17 0.3 Personální kompetence Personální kompetence jsou rozvíjeny v partiích občanské nauky, zejména v oblasti psychologie osobnosti s cílem sebepoznání a sebehodnocení. Na základě sebepoznání žák může volit různé techniky učení a duševní práce. Systematicky je veden ke kritickému hodnocení svého učení a práce. Cílem všech předmětů je naučit žáka plánovat své aktivity, stanovit si priority i prostředky k jejich dosažení. Během studia se tak vytváří základ k dalšímu vzdělávání. 0.4 Sociální kompetence Sociální kompetence jsou rozvíjeny napříč všemi předměty. Jedná se o rozvoj takových schopností, jako je týmová spolupráce, přijímání jednotlivých rolí v týmu, zodpovědné plnění svěřených úkolů, pozitivní řešení konfliktů v mezilidských vztazích, samotný a tvůrčí přístup k zadanému úkolu. Dále se jedná o plánování a průběžnou kontrolu úkolů, případně korekci jejich řešení. Tyto sociální kompetence lze rozvíjet jak v teoretických předmětech při určitých modelových situacích, např. v ekonomice při založení a vedení fiktivní firmy, tak i v praktickém vyučování. 0.5 Kompetence v oblasti využívání informačních a komunikačních technologiích Tyto kompetence se rozvíjejí v předmětu práce s počítačem, kde je žák seznamován se základním počítačovým vybavením a základními textovými editory. V návaznosti na tento základ se učí používat nové aplikace v ostatních předmětech a pracovat s dalšími prameny informací, jako je zejména internet. To vše pak aplikuje zejména v diagnostické praxi a při používání náročnějších programů. 0.6 Matematické kompetence Bezprostředně se rozvíjejí v matematice a fyzice a v aplikované podobě v odborných technických předmětech. Žák se naučí správně používat pojmy, jednotky, vztahy při řešení praktických úkolů. Rovněž zvládne různé formy grafického vyjádření, zejména tabulky, schémata a grafy. Matematické kompetence rovněž rozvíjejí logiku a preciznost myšlení. 0.7 Kompetence k pracovnímu uplatnění Tyto kompetence se rozvíjejí zejména v tématu Úvod do světa práce, které je realizováno zejména v občanské nauce, ekonomice, českém jazyce a odborném výcviku. Jedná se zejména o vytvoření pozitivního a odpovědného vztahu k práci vůbec a dále o získání reálné představy o konkrétních podmínkách práce v oboru, pracovních nabídkách v regionu, možnostech kariérního růstu, dalšího vzdělávání, případně rekvalifikace. Kromě orientace v nabídkách a hledání uplatnění jsou žáci připravování i pro komunikaci s budoucím zaměstnavatelem. V ekonomice získávají žáci také informace o možnostech vlastního podnikání.. Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 56/004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se většinou o poruchy v procesu učení, které jsou diagnostikovány a specifikovány odborníky z pedagogicko psychologických poraden. Podle charakteru poruchy a podle předmětu, kterého se týkají, jsou přijímána kompenzační opatření. V jazycích se dává přednost ústním projevům před písemnými, v matematice se volí jednodušší varianty příkladů, obecně se prodlužuje čas na přípravu a vlastní výkon, 7

18 případně se volí mírnější hodnocení a klasifikace a v praktické výuce je kladen důraz na osobní kontakt žáka a učitele, který je umožněn nízkým počtem žáků ve skupině. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrováni do běžné třídy. Podobný přístup je i k žákům s vývojovými poruchami chování, především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuelně s vychovateli DM. Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají. Transformace RVP do ŠVP Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka studia: Forma studia: Datum platnosti : Školní vzdělávací program pro obor Kuchař číšník H/0 kuchař číšník střední vzdělání s výučním listem 3 roky denní od. září 009, počínaje prvním ročníkem Škola Střední odborné učiliště Toužim Kód a název RVP 65-5-H/0 kuchař - číšník Název ŠVP Kuchař (kuchařka) číšník (servírka) RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání Český jazyk 3 96 Český jazyk 3 96 cizí jazyky 0 30 Anglický jazyk 6 9 Německý jazyk 4 8 Společenskovědní vzdělání 3 96 Občanská nauka 3 96 Přírodovědné vzdělání 3 96 Základy přír.věd 3 96 Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 3 96 Estetické vzdělávání 64 Literatura a umění 64 Vzdělání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělání v IKT 3 96 Práce s počítačem 3 96 Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika

19 Výroba pokrmů 0 30 Potraviny a výživa 3,5 Technologie 4 8 Světové kuchyně 0,5 6 Dietologie 0,5 6 Zařízení provozoven 0,5 6 Základy podnikání 0,5 6 Speciální technologie 0,5 6 Odborný výcvik výroba pokrmů 704 Celkem 04 Odbyt a obsluha 7 4 Stolničení 5 60 Zařízení provozoven 0,5 6 Speciální obsluha 0,5 6 Cestovní ruch 3 Odbyt a obsluha Celkem 960 Komunikace 64 Společenská výchova 3 Komunikace ve 3 službách Celkem 64 Disponibilní hodiny Celkem Učební plán ŠVP KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka studia: Forma studia: Datum platnosti : Školní vzdělávací program pro obor Kuchař číšník H/0 kuchař číšník střední vzdělání s výučním listem 3 roky denní od. září 009, počínaje prvním ročníkem Předmět.. 3. Celkem Český jazyk a literatura,5,5 5 Anglický jazyk 6 Německý jazyk 4 Občanská nauka 3 Základy přír.věd 0 3 Matematika 3 Tělesná výchova 3 Práce s počítačem 3 Ekonomika 3 Potraviny a výživa,5 3,5 Technologie 4 Světové kuchyně 0 0,5 0 0,5 Dietologie 0 0 0,5 0,5 9

20 Zařízení provozoven 0, ,5 Základy podnikání 0 0 0,5 0,5 Speciální technologie 0 0 0,5 0,5 Stolničení 5 Zařízení provozoven 0, ,5 Speciální obsluha 0 0 0,5 0,5 Cestovní ruch 0 0 Společenská výchova Komunikace ve službách Celkem teorie 7,5 7 7,5 5 Odborný výcvik Celkem 3,5 3 3,5 97 Poznámky:. Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Na odborný výcvik jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.. Předmět Literatura a umění je zahrnut do předmětu Český jazyk a literatura 3. Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány v předmětu Odborný výcvik. Odborný výcvik probíhá na pracovištích školy pod odborným vedením učitelů odborného výcviku a na smluvních pracovištích, kde pracují pod dozorem instruktorů. 4. Do druhého a třetího ročníku studia jsou zařazeny nepovinné vyučovací předměty k procvičení a rozšíření znalostí z daných předmětů. Příprava je zaměřena na přípravu žáků k vyššímu stupni vzdělávání. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost Počet týdnů v ročníku.. 3. Vyučování podle rozpisu učiva 3,5 3 3,5 Sportovní výcvikový kurz - - Časová rezerva (opakování učiva, exkurze,výchovně vzdělávací akce) 6,5 8 5,5 Závěrečná zkouška - - Celkem UČEBNÍ OSNOVY 0

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor textilnictví Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 41 M/01 TEXTILNICTVÍ Vydáno dne: 1. 9. 2009 Platnost: 1.

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více