nám. Míru 22, Tišnov, Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby"

Transkript

1 nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby

2 nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov Adresa instituce: nám. Míru, 5 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. /5, 0 8 Brno Název ŠVP: ŠVP mechanizace a služby Kód a název oboru: -5-M/0 mechanizace a služby Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: roky v denní formě vzdělávání Jméno ředitele: Ing. Rudolf Mašek Kontaktní adresy: Telefon: Datum platnosti: počínaje.ročníkem Ing. Rudolf Mašek ředitel SŠ a ZŠ Tišnov

3 nám. Míru, Tišnov, 5 Obsah Identifikační údaje:.. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...5 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 5 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 5 ODBORNÉ KOMPETENCE.7 ORGANIZACE VÝUKY... HODNOCENÍ ŽÁKŮ A DIAGNOSTIKA... Učební plán ŠVP mechanizace a služby... Transformace RVP do ŠVP mechanizace a služby...8 UČEBNÍ OSNOVA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA...0 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... UČEBNÍ OSNOVA ANGLICKÝ JAZYK...5 ROZPIS UČIVA předmětu ANGLICKÝ JAZYK...7 UČEBNÍ OSNOVA NĚMECKÝ JAZYK...5 ROZPIS UČIVA předmětu NĚMECKÝ JAZYK...7 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ NAUKA...5 ROZPIS UČIVA předmětu OBČANSKÁ NAUKA...58 UČEBNÍ OSNOVA předmětu DĚJEPIS...5 ROZPIS UČIVA předmětu DĚJEPIS...8 UČEBNÍ OSNOVA předmětu FYZIKA...70 ROZPIS UČIVA předmětu FYZIKA...7 UČEBNÍ OSNOVA předmětu CHEMIE...79 ROZPIS UČIVA předmětu CHEMIE...8 UČEBNÍ OSNOVA předmětu ELEKTROTECHNIKA...8 ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTROTECHNIKA...8 UČEBNÍ OSNOVA předmětu MATEMATIKA...88 ROZPIS UČIVA předmětu MATEMATIKA...90 UČEBNÍ OSNOVA předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA...9 ROZPIS UČIVA předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA...97 UČEBNÍ OSNOVA předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. 09 ROZPIS UČIVA předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE... UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA...7 ROZPIS UČIVA předmětu EKONOMIKA...0 UČEBNÍ OSNOVA předmětu ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE... ROZPIS UČIVA předmětu ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE...8 UČEBNÍ OSNOVA předmětu ZEMĚDĚLSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ...5 ROZPIS UČIVA předmětu ZEMĚDĚLSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ...7 UČEBNÍ OSNOVA předmětu MOTOROVÁ VOZIDLA...9 ROZPIS UČIVA předmětu MOTOROVÁ VOZIDLA...5 UČEBNÍ OSNOVA předmětu ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL...58 ROZPIS UČIVA předmětu ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL- skupina T...0 ROZPIS UČIVA předmětu ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL- skupina B... ROZPIS UČIVA předmětu ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL- skupina C...5 UČEBNÍ OSNOVA předmětu SERVIS A OPRAVY...7 ROZPIS UČIVA předmětu SERVIS A OPRAVY...9 UČEBNÍ OSNOVA předmětu SERVIS A OPRAVY- CVIČENÍ...78

4 nám. Míru, Tišnov, 5 ROZPIS UČIVA předmětu SERVIS A OPRAVY- CVIČENÍ...80 UČEBNÍ OSNOVA předmětu MECHANIKA...90 ROZPIS UČIVA předmětu MECHANIKA...9 UČEBNÍ OSNOVA předmětu STROJNICTVÍ...95 ROZPIS UČIVA předmětu STROJNICTVÍ...97 CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY...09

5 nám. Míru, Tišnov, 5 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. /5, 0 8 Brno Název ŠVP: ŠVP mechanizace a služby Kód a název oboru: -5-M/0 mechanizace a služby UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA Absolventi se uplatní v mnoha oblastech výrobní, servisní i obchodní činnosti: - mechanizované provozy zemědělské prvovýroby - zabezpečování provozní spolehlivosti a oprav technických zařízení - opravy zemědělské a jiné techniky - diagnostická a servisní činnost - prodej zemědělské, dopravní a manipulační techniky - samostatná podnikatelská činnost v oblasti mechanizovaných a dalších služeb pro zemědělství, rozvoje venkova, ochraně a tvorbě krajiny nebo hospodaření s odpady - provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů Mohou zastávat místa zemědělských techniků, vedoucích nebo techniků opraven a servisů, prodejců zemědělské a další techniky, pracovníků v poradenských službách, pracovat jako farmáři nebo samostatní podnikatelé v obchodě se zemědělskou technikou nebo s náhradními díly, nářadím a materiálem, pracovat v kovovýrobě, zajišťovat renovaci opotřebených dílů strojů a zařízení. Kromě toho mohou najít své budoucí uplatnění jako technici v dopravních společnostech, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní nebo obecní správě apod. Vzhledem k tomu, že jsou držiteli řidičského oprávnění skupin T, B, C, mohou pracovat jako řidiči traktorů, samochodných strojů a zařízení popřípadě řidiči nákladních automobilů nebo dodávkových vozidel. KLÍČOVÉ KOMPETENCE a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovit potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Absolventi by měli: - znát možnosti dalšího vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - uplatňovat různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky; - získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, využívat dostupné prostředky k zvýšení efektivity získávání nových poznatků; - využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. Absolventi by tedy měli: - porozumět zadání úkolu, určit jádro problému a navrhnout způsob jeho řešení; - uplatňovat při řešení problémů různé metody (logické, matematické, empirické); - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) c) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své 5

6 nám. Míru, Tišnov, 5 zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Absolventi by měli: - posuzovat reálně své fyzické i duševní schopnosti, odhadnout dopad svého počínání; - stanovovat si cíle a priority podle svých možností a schopností; - reagovat adekvátně na hodnocení výsledků své práce jinými lidmi, být schopni přijímat radu i kritiku svého počínání; - spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, usilovat o úspěch celého pracovního týmu; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - být připraveni vyrovnávat se stresem, uvědomovat si význam zdravého životního stylu d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali efektivně s prostředky ICT a uměli využívat informace. Absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní e) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svoje schopnosti a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. Absolventi by měli: - mít odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti, celoživotně se vzdělávat a přizpůsobovat se měnícím životním podmínkám; - mít přehled o možnostech svého uplatnění na trhu práce; - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v daném oboru; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, umět prezentovat svůj odborný potenciál a své pracovní cíle; - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců; - rozumět principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání f) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. Absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé obsahově i stylisticky náročnější texty; - vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně, adekvátně reagovat na projevy druhých; - formulovat a zaznamenávat písemně podstatné myšlenky z projevů druhých (přednášky, diskuse, porady); - zvládat komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce; - využívat cizí jazyk pro pracovní komunikaci (odborná terminologie, pracovní instrukce a pokyny) g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. Absolventi by měli: - správně využívat a převádět běžné jednotky; - používat pojmy kvantifikujícího charakteru;

7 nám. Míru, Tišnov, 5 - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - číst a vytvářet různé formy grafického vyjádření (grafy, tabulky, diagramy, schémata); - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích; - rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a principy humanity a demokracie, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a uznávali kulturní hodnoty. Absolventi by měli: - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování demokratických zásad; - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských a etnických skupin, uplatňovat zásady vzájemného tolerování; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě, vytvářet si vlastní názor na věc; - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost za ochranu života a zdraví ostatních; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu ODBORNÉ KOMPETENCE a) Vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti v provozu mechanizačních prostředků tzn. aby absolventi: - sestavovali mechanizované linky pro zabezpečení technologických operací a organizovali provoz mechanizačních služeb; - využívali soustavu energetických prostředků; - řešili technicky i organizačně problémy dopravy a manipulace s materiály a navrhovali vhodné sestavy mechanizačních prostředků; - obsluhovali dispečerská zařízení a příslušnou sdělovací techniku, využívali soustavu GPS pro činnost strojů; - navrhovali vhodné mechanizační a organizační zabezpečení technologických postupů pro pěstování plodin a organizovali provoz odpovídajících strojů a zařízení; - navrhovali stroje a zařízení pro skladování produktů rostlinné výroby, pohonných hmot a dalších materiálů, zabezpečovali mechanizovanou manipulaci s těmito hmotami; - navrhovali strojní linky pro zpracování rostlinných produktů; - získali odbornou připravenost k řízení vozidel skupin T,B,C a složitých samojízdných strojů b) Mechanizačně vybavit provozní stavby a řídit činnost související s provozem stájové mechanizace tzn. aby absolventi: - posuzovali mikroklima objektů pro zvířata a zabezpečovali spolehlivý provoz ventilace a klimatizace; - šetrně uplatňovali mechanizaci při práci se zvířaty, měli zodpovědný přístup ke zvířatům; - navrhovali vhodné mechanizační vybavení provozních staveb pro ošetřování a krmení zvířat; - prováděli instalace a seřízení dávkovačů pro automatizované zakládání krmných dávek s využitím aplikovaných programů; - prováděli mechanizovanou sklizeň, konzervaci a skladování krmiv; - instalovali dojírny a dojicí automaty, udržovali jejich provozuschopnost; 7

8 nám. Míru, Tišnov, 5 - navrhovali stroje a strojní linky pro skladování, uchovávání a další zpracování živočišných produktů c) Zajišťovat provozní spolehlivost a efektivní využívání techniky tzn. aby absolventi: - kontrolovali technický stav používaných strojů a zařízení s cílem zajistit jejich plnou provozní spolehlivost při co nejnižších provozních nákladech; - uplatňovali organizační a technická opatření vedoucí k maximálnímu možnému využití výkonnosti zemědělské techniky; - sledovali vývoj zemědělské techniky a usilovali o modernizaci mechanizačních prostředků pro jednotlivé technologické procesy d) Zajišťovat výrobu strojů a zařízení, provádět servisní a opravárenskou činnost tzn. aby absolventi: - dodržovali zásady technického zobrazování, kótování, tolerování a značení jakosti povrchu podle technické dokumentace, při znázorňování strojních součástí využívali počítačů a kreslicích programů - volili technické materiály podle jejich vlastností a požadovaných vlastností výrobků, navrhovali nejvhodnější způsoby jejich zpracování a volili vhodný postup zhotovení součástí - správně používali přípravky a měřidla a volili vhodné způsoby měření a kontroly základních technických veličin - řešili základní úlohy statiky tuhých těles a využívali znalosti základních druhů namáhání strojních součástí při výpočtu napětí a deformací - určovali kinematické veličiny při přímočarém, rotačním a složeném pohybu - aplikovali znalost strojních součástí při návrzích strojů, výrobě nářadí a při opravách a pracovali přitom s katalogy normalizovaných součástí a náhradních dílů - prováděli základní operace mechanického a tepelného zpracování kovů i plastů - řešili základní silové výpočty - využívali výkresovou dokumentaci strojů při jejich údržbě, seřizování a exploataci - navrhovali antikorozní ochranu strojů a využívali tribotechnická měření v preventivní péči o stroje - prováděli opravy a renovace běžnými metodami - ovládali diagnostické metody a práci s diagnostickými přístroji pro stanovení termínu racionální opravy - požívali elektrotechnické měřicí metody, hodnotili elektrotechnická zařízení především z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - uplatňovali znalosti elektroniky a počítačové techniky v oblasti automatizace, ovládali palubní počítače strojů a využívali jejich diagnostických možností pro zlepšení výkonu a kvality jejich práce - včasnými opatřeními předcházeli pracovním úrazům a nemocem z povolání v souvislosti s používáním strojů - prováděli zaškolení řidičů traktorů a samojízdných strojů, kontrolu obsluhy a údržby těchto energetických prostředků - získali odbornou připravenost pro svařování materiálů na úrovni základních svářečských operací e) Vykonávat, organizovat a řídit činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova tzn. aby absolventi: - zabezpečovali svěřený úsek výroby s cílem nepoškozovat pracovní a životní prostředí z technických zdrojů a minimalizovali znehodnocení půdy používáním těžké mechanizace - realizovali provoz mechanizace v podmínkách ekologického zemědělství - respektovali pásma ochrany vody a omezení platná v chráněných územích při nasazení dopravní, lesnické a stavební mechanizace, hospodařili v těchto oblastech v souladu s příslušnými předpisy při zpracování a ukládání odpadních hmot 8

9 nám. Míru, Tišnov, 5 - zabezpečovali šetrnou činností ochranu a tvorbu krajiny - prováděli mechanizovanou přípravu ploch pro zakládání a údržbu zeleně ve volné krajině a v intravilánu f) Vykonávat ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity tzn. aby absolventi: - řídili daný úsek a využívali odborných služeb poskytovaných jinými subjekty - vedli provozní evidenci používanou v jednotlivých úsecích výroby a využívali tyto podklady k běžným organizačním opatřením - sestavovali kalkulace výrobků a služeb - vyhotovovali účetní doklady - zabezpečovali nákup surovin a materiálů a odbyt produktů a služeb - posuzovali ekonomické ukazatele výroby, a to i z hlediska mezinárodních vztahů, navrhovali konkrétní opatření - sestavovali operativní a dlouhodobější plány - využívali marketingových nástrojů k prezentaci podniku, nabídce produktů a služeb g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje tzn. aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařili s finančními prostředky; - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí h) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci tzn. aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovišti i jako součást řízení jakosti - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární prevence - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik - znali systém péče o zdraví pracujících - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a byli sami schopni první pomoc poskytnout ch) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výroků a služeb tzn. aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržovali stanovené standardy a předpisy související se systémem řízení jakosti v podniku - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou dokladem o získaném vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupněm dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným právním předpisem. 9

10 nám. Míru, Tišnov, 5 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - skládá se ze tří povinných zkoušek: )Maturitní práce s obhajobou )Servis a opravy, servis a opravy cvičení praktická zkouška )Motorová vozidla, zemědělské stroje a zařízení, zemědělské technologie ústní zkouška - a ze dvou nepovinných zkoušek: )matematika )cizí jazyk Žák, který bude u společné části maturitní zkoušky konat zkoušku z předmětu cizí jazyk, může si zvolit nepovinnou zkoušku z profilové části maturitní zkoušky z matematiky a naopak. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: ŠVP mechanizace a služby Kód a název oboru: -5-M/0 Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti:.9.0 počínaje prvním ročníkem PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Podmínky pro přijímání žáků Uchazeči o přijetí ke studiu budou přijímáni na podkladě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání, a na podkladě dalších skutečností uvedených ve školském zákonu 0

11 nám. Míru, Tišnov, 5 ( 59 a následující zákona č. 5/00 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novelizací a ve vyhlášce MŠMT ČR č. 7/00 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších novelizací) - splnění podmínek přijímacího řízení Kritéria pro přijetí ke studiu: - zdravotní způsobilost potvrzená registrujícím lékařem - počet bodů získaných součtem bodového hodnocení průměrného prospěchu v prvním pololetí 8. ročníku a ve druhém pololetí 9. ročníku ZŠ - počet bodů získaných hodnocením výsledků přijímací zkoušky - bodové hodnocení dalších skutečností: Za umístění do. místa včetně v krajských a vyšších kolech olympiády z matematiky a českého jazyka se přičítá z každého předmětu 0 bodů. Přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prodloužení času na složení přijímací zkoušky v souladu s doporučením pedagogickopsychologické poradny. Podrobnosti k přijímacímu řízení lze najít na ORGANIZACE VÝUKY Vstup do školy je možný s použitím elektronického čipu od.5 hod ráno. Výuka v dopoledním vyučování začíná v 7.00 hod ráno (týká se teoretické výuky i odborného výcviku) a končí v.5 hod Odpolední vyučování začíná v.5 a končí v závislosti na rozvrhu vyučování buďto ve.0 nebo v.0 hodin. Základem výuky jsou pravidelné týdenní cykly v teoretické výuce doplněné o tři hodiny učební praxe týdně realizované výukou v učebním předmětu servis a opravy cvičení. Výcvik cvičných jízd autoškoly je organizován většinově v teoretické výuce. Tato praxe navazuje na teoretickou přípravu v odborných předmětech jako je strojnictví, strojírenská technologie, technická dokumentace, elektrotechnika, servis a opravy a motorová vozidla. Kromě učební praxe absolvují žáci během studia odbornou praxi v rozsahu 8 týdnů za dobu studia. Tato praxe je v rozsahu týdnů realizována v průběhu hlavních školních prázdnin. Zbývající část žáci absolvují ve skupinkách po třech až čtyřech v průběhu školního vyučování. Každá skupinka se zúčastní praxe v zemědělských závodech, opravnách a servisech po dobu týdnů za každý školní rok. Kromě tohoto členění absolvuje každý žák povinné exkurze, tělovýchovné kurzy a besedy. Současně se bude moci zapojit do dobrovolných etických projektů. Odborné exkurze Mezinárodní strojírenský veletrh Brno všechny ročníky TechAgro Brno Veletrh svařovací techniky Welding Exkurze do firmy Linde nebo Weldtech žáci. ročníku Eksku E Tělovýchovné kurzy, besedy Sportovní den:. -. ročník Beseda na Úřadu práce v Brně -. ročník, únor a březen Člověk za mimořádných situací - každý rok jednodenní nácvik reakcí Filmová či divadelní představení - každý ročník představení Etické projekty

12 nám. Míru, Tišnov, 5 Účast v projektu Adopce na dálku Způsoby hodnocení klíčových kompetencí ) V každém předmětu musí mít žák nejméně známky za pololetí, z toho alespoň jednu za ústní zkoušení ) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí tzv.výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací ) Bližší podrobnosti hodnocení stanoví příslušné normy MŠMT ) Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni : - výborný - ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy a dokáže je vysvětlit; - chvalitebný - ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit; - dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je vysvětlit; - dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů; - nedostatečný - látku neovládá. 5) Žáci mohou být zkoušeni ústně, písemně anebo s pomocí písemného testu. Způsoby hodnocení průřezových témat - v každém předmětu bude žák hodnocen formou ústního ocenění jeho postojů, pochopení probíraného tématu. Usoudí-li vyučující, že je třeba ocenění promítnout do klasifikace, udělá to. DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ A MIMOVYUČOVACÍ AKTIVITY ) Svářečská škola - kurzy zaškolení pracovníků pro obsluhu specielních svařovacích zařízení - příprava svářečů v základních kurzech svařování - zkoušky svářečů dle evropských norem - poradenství ) Autoškola - výcvik řidičů pro získání řidičského oprávnění skupiny A,T, B, C, C-E ) Kurz pro zvládnutí obecných zemědělských činností HODNOCENÍ ŽÁKŮ A DIAGNOSTIKA Žáky má škola naučit požadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Hodnotí se především získané odborné vědomosti a dovednosti žáků a osvojení klíčových kompetencí. Způsob a kritéria hodnocení žáků Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se postupuje podle platných předpisů: Školského zákona č. 5/00Sb. v platném znění, 9 a následujících, Vyhlášky MŠMT ČR č. /005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a následujících, v platném znění, školního řádu a klasifikačního řádu SŠ, v platném znění. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v teoretickém vyučování Při hodnocení výsledků vzdělávání se hodnotí: a. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je, b. kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

13 nám. Míru, Tišnov, 5 c. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, d. schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, e. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, f. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, g. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, h. kvalita výsledků činností, i. osvojení účinných metod samostatného studia. Hodnocení je prováděno známkováním. Výsledná klasifikace je stanovena na základě kombinace známek z ústního a písemného zkoušení (písemná forma zkoušení je pomocí otevřených úloh nebo testem.). Dále se hodnotí samostatné domácí práce, referáty, protokoly apod. a aktivita žáků při vyučování. Pravidla hodnocení jsou žákům sdělována vždy na počátku klasifikačního období. V oblasti hodnocení a diagnostiky by měli pedagogičtí pracovníci dodržovat tyto zásady: a) předem stanovit a sdělit pravidla klasifikace b) hodnocení má mít motivační charakter (nikoli demotivační) c) hodnocení má být i zpětnou vazbou (s cílem co nejefektivněji se učit)d) využívat i slovního hodnocení (pochválit i za sebemenší pokrok ve vzdělávání žáka)e) pro žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním stanovit větší časový prostor pro vypracování nebo řešení zadaných úkolů a jejich postižení zohledňovat při hodnocení. Podrobná pravidla pro hodnocení jsou zakotvena ve školním řádu.

14 nám. Míru, Tišnov, 5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH V naší škole se mohou vzdělávat i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou do třídních kolektivů integrováni, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na občanský život, tak i k lepšímu přístupu majoritní společnosti k těmto lidem. Důležitá je i systematická práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním a to na základě souhlasu zákonného zástupce žáka a samotného žáka. Obdobně se přistupuje i k žákům mimořádně nadaným, kteří mohou mít v některých oblastech vzdělávání a v sociálních vztazích určité problémy. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyspraxií, atd. ) jsou obvykle žáky se zdravotním znevýhodněním, a proto se jim přizpůsobuje a upravuje vzdělávací obsah tak, aby bylo dosaženo souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Volí se vhodné formy, metody výuky a hodnocení. Žáci s lehčí formou vývojové poruchy učení jsou pouze zohledňováni ve všech předmětech teoretického vyučování. Žáci s těžší formou vývojové poruchy učení jsou individuálně integrováni do běžné třídy a jejich výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu. Obdobně je tomu se žáky s ADHD (attention deficid hyperaktivity disorder = nesoustředěnost, neklid, nevyrovnaný výkon v důsledku méně odolné centrální nervové soustavy (dále jen CNS)), kteří trpí poruchami pozornosti a paměti spojenými s hyperaktivitou. Žáci s ADD (attention deficid disorder = poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou) mají problémy v oblasti pozornosti, soustředění a výkonu. Při práci s těmito žáky je důležitá znalost konkrétních potřeb jednotlivých žáků, využívání kompenzačních pomůcek (počítače korektury textu, grafické počítačové programy, kalkulátory, jazykové programy atd. ), respektování individuálního pracovního tempa a aktuálního zdravotního stavu žáka. Někdy bývají do běžných tříd integrováni i žáci s mentální retardací. Jedná se o lehkou mentální retardaci, kdy na základě výsledků z SPC (speciálně pedagogického centra), rozhodnutí žáka, zákonného zástupce a výsledků z předchozího vzdělávání, je tento žák přijat na základě rozhodnutí ředitele. Tito žáci se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Škola dbá na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na poradenskou pomoc školského poradenského zařízení. Ve škole se vzdělávají i žáci se sociálním znevýhodněním a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Sociálním znevýhodněním se podle odst. školského zákona č.5/00 Sb. rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Metodici prevence SPJ zpracovávají minimální program prevence sociálně patologických jevů, který obsahuje systematickou, motivační a cílenou práci s těmito žáky. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem, učiteli odborného výcviku a vychovateli domova mládeže. Probíhá úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, sociálními pracovníky či kurátory. Specifické vzdělávací potřeby žáků s nižší sociální úrovní se promítají i do obsahu vzdělávání, do metod a forem výuky i způsobu hodnocení. To klade vysoké nároky na pedagogické pracovníky z hlediska motivace, vzdělávání a výchovy žáků, vytváření pozitivního klimatu ve škole a snižování míry předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

15 nám. Míru, Tišnov, 5 Ve škole se mohou vzdělávat i žáci mimořádně nadaní. Je důležité zjistit v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a k tomu přizpůsobit práci s nimi. S těmito žáky se pracuje individuálně, podporuje se jejich kreativita v oblastech, v nichž mají mimořádné schopnosti a dovednosti. Při výuce se využívají náročnější metody a postupy, problémové, popř. projektové vyučování, práce s ICT, samostudium, týmová práce, apod. Tito žáci mohou mít ale i řadu problémů při zvládání studia a v sociálních vztazích. Proto je důležité, aby vyučující znali dosavadní způsob práce s nadaným žákem na základní škole, rodinné prostředí a aby při jeho vzdělávání vzájemně spolupracovali všichni učitelé. Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými pracují, jsou o těchto žácích v potřebném rozsahu informováni. Pedagogičtí pracovníci by měli včas rozpoznat manuální, psychomotorické a intelektové schopnosti jednotlivých žáků a případně jim nabídnout možnost přestupu do vhodnějšího oboru.. 5

16 nám. Míru, Tišnov, 5 Učební plán ŠVP mechanizace a služby Název ŠVP: ŠVP mechanizace a služby Kód a název oboru: -5-M/0 mechanizace a služby Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: roky Forma studia: denní Datum platnosti: od.9. 0 počínaje. ročníkem po dobu následujících čtyř let Předmět.... Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk/německý jazyk * Občanská nauka 0 Dějepis Fyzika 0 Chemie Elektrotechnika Matematika Tělesná výchova 8 informační a komunikační 0 5 technologie Ekonomika Zemědělské technologie 7 Zemědělské stroje a zařízení 0 0 Motorová vozidla 0 Řízení motorových vozidel 0 Servis a opravy 0 Servis a opravy - cvičení Mechanika Strojnictví Celkem 9 8 dle výběru žáků s přihlédnutím k počtu žáků v jednotlivých skupinách Poznámky k učebnímu plánu: Všechny předměty učebního plánu jsou povinné s výjimkou cizího jazyka. Cizí jazyk je povinně volitelným předmětem žák si volí z nabídky dvou cizích jazyků, kterými jsou jazyk anglický a jazyk německý Využití disponibilních hodin: (celkem 0) hod jazykové vzdělávání (Český jazyk a literatura)

17 nám. Míru, Tišnov, 5 hod - jazykové vzdělávání (Anglický jazyk/německý jazyk) 5 hod přírodovědné vzdělávání hod matematické vzdělávání hod vzdělávání v ICT hod ekonomické vzdělávání hod zemědělské technologie 9 hod pracovní stroje a motorová vozidla 7 hod strojírenské a opravárenské technologie Forma a podíl praktické výuky Žáci absolvují odbornou praxi na pracovištích okolních zemědělských, dopravních a průmyslových závodů. Část absolvují v průběhu všech čtyř školních roků na pracovištích odborného výcviku jako takzvanou učební praxi. Časový rozsah: Učební praxe jeden den za dnů představuje celkový rozsah,5 dne za školní rok - během čtyřletého studia absolvují takto dnů učební praxe, tj. přibližně 9 týdnů Odborná praxe na pracovištích okolních závodů - v druhé a třetí dekádě měsíce června tři týdny - celkem 9 týdnů za dobu studia Celkový rozsah odborné praxe za celou dobu studia 8 týdnů PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE : Činnost Počet týdnů v ročníku.r.r.r.r Celkem Vyučování podle rozpisu učiva 9 8 Odborná praxe Maturitní zkoušky Rezerva Celkem

18 nám. Míru, Tišnov, 5 Transformace RVP do ŠVP mechanizace a služby Název ŠVP: ŠVP mechanizace a služby Kód a název RVP: -5-M/0 mechanizace a služby Vzdělávací oblast RVP ŠVP Minimum týdenních Minimum celkových Předmět vyučova-cích vyučova-cích hodin hodin Jazykové vzdělávání - český jazyk Estetické vzdělávání 5 0 Jazykové vzdělávání - cizí jazyky Společenskovědní vzdělávání Počet týdenních vyučet vyučova- Celkový počova- cích cích hodin hodin 5 0 Český jazyk a literatura Anglický jazyk/německý jazyk * Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání 5 0 Fyzika 98 Chemie 99 Elektrotechnika 9 Matematické vzdělávání 0 0 Matematika 8 Vzdělávání pro zdraví 8 5 Tělesná výchova 8 5 Vzdělávání v informačních 8 informační a komunikační 5 5 a komuni- kačních technologiích technologie Ekonomické vzdělávání 8 Ekonomika 5 57 Zemědělské technologie 9 Zemědělské technologie 7 7 Pracovní stroje a motorová vozidla Strojírenské a opravárenské technologie Zemědělské stroje a zařízení 0 8 Motorová vozidla 90 Řízení motorových vozidel 90 Servis a opravy 0 8 Servis a opravy - cvičení 8 Disponibilní hodiny 0 80 Mechanika Strojnictví 9 Celkem

19 nám. Míru, Tišnov, 5 UČEBNÍ OSNOVA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro obor vzdělávání -5-M/0 Mechanizace a služby Obecný cíl vyučovacího předmětu Jazykové a estetické vzdělávání vytváří podklad pro všestranné vzdělávání. Vychovává žáky ke srozumitelnému kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Rozvíjí komunikační a sociální kompetence žáků. Má nadpředmětový charakter, při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů. Vytváří systém kulturních a mravních hodnot, které pomáhají formovat postoje žáků. Charakteristika učiva Vyučovací předmět český jazyk a literatura navazuje na poznatky a dovednosti získané v základním vzdělávání, dále je rozvíjí a prohlubuje. Předmět se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují a prohlubují. Vysvětlí žákům rozdíly mezi jednotlivými druhy umění, seznámí s literaturou jako specifickým druhem umění, seznámí se základními trendy v literatuře 0. století, jejími představiteli. Vysvětlí jednotlivé literární žánry a základní prvky výstavby literárního díla. Na rozborech konkrétních ukázek vede k pochopení textů a myšlenek autorů. Vede žáky k vlastní literární tvorbě, tím je zasvětí do složitostí zrodu uměleckého díla. Seznámí žáky s kulturními institucemi ČR a regionu, naučí žáky vyhledávat informace o kultuře, ovlivňuje princip výběru. Seznámí se základními normami společenského chování. Důležitou součástí literárního vzdělání je práce s uměleckým textem, který pomáhá utvářet estetické a sociální cítění žáka a pomáhá formovat jeho životní postoje. Výsledky vzdělávání Vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žáci vhodně využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě a v pracovním uplatnění, vyjadřovali se srozumitelně v souladu se zásadami správné komunikace, dokázali formulovat a obhajovat svoje názory, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů, uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria a chápali význam umění pro člověka a chránili materiální a duchovní hodnoty. Strategie výuky V každém ročníku je zastoupeno jazykové vzdělávání, slohový výcvik a literární výchova. Výuku českého jazyka a literatury je třeba doprovázet názornými ukázkami a prací s texty. Do klasických metod je vhodné začleňovat práci s moderními učebními pomůckami a didaktickou technikou. Jazykové znalosti a dovednosti žáků se v průběhu studia budou upevňovat a prohlubovat prostřednictvím cvičení zaměřených na stylistiku a pravopis. Literární vzdělávání zahrne kromě četby, analýzy a interpretace uměleckých textů také přehled hlavních etap české a světové 9

20 nám. Míru, Tišnov, 5 literární historie s ohledem na klíčové dějinné události. Výuka předmětu český jazyk a literatura má mít integrující charakter, proto je třeba respektovat mezipředmětové vztahy a je třeba poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností získaných v jiných předmětech. Metodickým principem bude různorodost, střídání činností v jednotlivých hodinách, zadávání samostatných a skupinových prací, návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, besedy, stejně jako poslech ukázek a videa. K výuce budou užity především Čítanky a pracovní listy, které vyučující připraví. Žáci budou poznatky zapisovat do sešitu. Hodnocení výsledků žáků Žák bude hodnocen z několika pohledů: ) přístup k řešení problémů, reakce na problémy ) znalosti ověřené přezkoušením ) vlastní tvůrčí činnost ) písemný projev nebo písemné komunikační úlohy. Uplatňuje se individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení. V literární části se hodnotí, zda žák získal přehled o kulturním dění na pozadí významných událostí, zda umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a historických období, zda je schopen zhodnotit význam uměleckých děl a formulovat a vyjádřit své názory na ně. Stěžejním způsobem hodnocení je známkování. Doporučuje se, aby zvlášť zdařilé práce byly zveřejněny na nástěnce nebo otištěním v tisku. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat Základní kompetence, na které je výuka zaměřena, jsou kompetence k učení, komunikativní kompetence a kompetence k utváření kulturního povědomí. Důraz je kladen také na sociální kompetence a kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi. Výuka vede k tomu, aby žáci uměli v mluvené i písemné podobě jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky, vyjadřovali se jazykově a věcně správně a v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žáci se učí vést aktivně diskusi, formulovat a obhajovat své názory. Žáci se učí pracovat s různými informačními zdroji a kriticky je hodnotí a využívají prostředky informačních a komunikačních technologií. Vhodně zvolená průřezová témata pozitivně ovlivňují hodnotovou orientaci žáků. V předmětu český jazyk a literatura jsou uplatňována všechna průřezová témata. Důraz je kladen na průřezové téma Občan v demokratické společnosti, které je realizováno uvnitř vyučovacího předmětu. Člověk a svět práce je realizován převážně v hodinách slohového výcviku. Člověk a životní prostředí je realizován převážně v hodinách literární výchovy, je vhodné doplnit diskusí. Kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií jsou realizovány převážně formou práce s textovým editorem, tvorbou prezentací a vyhledáváním informací s využíváním prostředků ICT. V rámci předmětu český jazyk se doporučují návštěvy kulturních akcí, např. divadla, koncertů, besed apod. 0

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací program

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Zedník Motivační název: Kód a název oboru: 36-67-H/01 Zedník Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Profil absolventa Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství

pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23. MINISTERSTVO

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví V souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL Pojetí vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je vyučován od I. do IV. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Vyučovací hodina má jasně stanovený, srozumitelný cíl, kladen

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STROJNÍ MECHANIK. Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): STROJNÍ MECHANIK. Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STROJNÍ MECHANIK Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 STROJNÍ

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j.

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více