VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA"

Transkript

1 VÝZVA Zadání veřejné zakázky s užitím rámcové smlouvy akce: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (projekt DF 12 P010VV019) ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA dle 38 a podmínky 25 písm. a) ve spojení s 89 a 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBU ke zjednodušenému podlimitnímu řízení s užitím rámcové smlouvy, kterou zadavatel hodlá uzavřít s jedním uchazečem Zadavatel: Adresa uchazeče: Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Prosecká 809/ Praha 9 IČ: DIČ: CZ Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu Zadavatele, který umožňuje dálkový přístup každému uchazeči, na adrese a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 1

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání veřejné zakázky s užitím rámcové smlouvy akce: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (projekt DF 12 P010VV019) dle 38 a podmínky 25 písm. a) ve spojení s 89 a 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke zjednodušenému podlimitnímu řízení s užitím rámcové smlouvy, kterou zadavatel hodlá uzavřít s jedním uchazečem Zadavatel: Adresa uchazeče: Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Prosecká 809/ Praha 9 IČ: DIČ: CZ Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: 2

3 Předpokládaná hodnota: 4,10 mil. Kč bez DPH za 4 roky Počet vyzvaných uchazečů: min. 5 Finanční zdroje: dotace Charakter zdrojů: projekt Předpokládaná hodnota za 4 roky: rámcová smlouva max. 4,10 mil. Kč bez DPH Předpokládaná hodnota za rok: , ,- Kč , ,- Kč ,- Kč ,- Kč PREAMBULE Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky jsou práce z oboru služeb. 1. Klasifikace předmětu plnění: CPV , , , , SKP CZ - CPA Podrobný předmět plnění Předmětem veřejné zakázky jsou služby za účelem technického zabezpečení řešení projektu, a to: 2.1. Projektová analýza cílů a návrh technického řešení 2.2. Pronájem digitalizačního pracoviště zadavateli, včetně školících a servisních služeb 2.3. Řízení agregace digitalizovaných obrazů a textů 2.4. Technická podpora, operativní řízení work-flow, monitoring a reporty 2.5. Komplexní multilingvální webová služba a zajištění rešeršního a virtuálního badatelského prostředí 2.6. Připojení na páteřní síť internetu včetně údržby, aktualizace a přenosů 2.7. Komplexní vyhodnocení technických zkušeností z práce na projektu pro metodiku digitálního zpracování obdobných kartoték II. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1. Popis projektu: 2.1 Hlavním cílem projektu je vývoj originální metodiky digitalizace, tvorby nástrojů pro agregaci, kontrolu a opravy komplexních digitálních dokumentů a tvorby prostředků pro efektivní zpřístupnění těchto dat na Internetu. Vytvořená metodika bude obecně použitelná pro zpracování historických fondů obsahujících papírové kartotéky. Vedlejším cílem je prověření 3

4 této metodiky její aplikací na konkrétní prosopografickou a topografickou kartotéku ve fondu historika Augusta Sedláčka ( ) uloženém v depozitáři Zadavatele. Zadavatel spravuje kartotéky jakožto součást Sedláčkovy pozůstalosti a v případě potřeby je badatelsky zpřístupňuje. Celkový počet kartiček ve fondu se odhaduje na Ke splnění tohoto cíle musí být modifikovány existující postupy a vyvinuty postupy nové. Nejde totiž jen o zobrazení kartiček a prosté textové vyhledávání, ale o zodpovídání komplikovaných dotazů kombinujících různá kritéria a propojujících prosopografickou i topografickou kartotéku. Přitom je nutno zachovat všechny informace obsažené v kartotéce, zajistit její bezpečnost a ochranu a trvalé a nezávislé zachování obrazu a obsahu originálního zdroje v digitální formě. Cílovým stavem je virtuální kartotéka umožňující průběžný vývoj nástrojů a operativní reakce na nové požadavky uživatelů. Závažná bude zejména možnost agregace a propojování s příbuznými zdroji v Evropě i poskytování informací pro jiné, zdánlivě odlehlé aktivity. V následujících odstavcích jsou popsány fáze projektu bezprostředně související se zadávanou zakázkou Počáteční fází projektu bude vytvoření specializovaného pracoviště, úvodní analýza, návrh řešení a vytvoření systému pro tvorbu a správu dat, včetně uživatelského rozhraní. Vzhledem k předem nepředvídatelným komplikacím bude analýza pokračovat průběžně. Systém musí umožnit operativní změny work-flow za pochodu bez nutnosti přerušení prací a využívání. Zásadou bude striktní oddělení vzniku dat, jejich správy a uchování od budování nástrojů pro jejich zpřístupnění a využívání. Pracovníci provádějící digitalizaci, přepis, kontrolu a rozbor dokumentů musí být opakovaně proškolováni o své specializaci i o postupu celého projektu Další fází bude obrazová digitalizace. Dokumenty různých formátů v kartotéce a v doprovodné dokumentaci budou šetrně bezkontaktně digitalizovány tak, aby byla s rezervou zachována věrná informace, a to maximálně nezávisle na budoucím technickém vývoji informačního prostředí. Obrazy budou mít plně dokumentovanou kvalitu (kalibrovanost) bez jakýchkoli procesů zlepšujících subjektivní vizuální pocit. Primární obrazová data budou konvertována do sekundárních dat optimalizovaných s ohledem na nutnost kompromisu mezi aktuálními technickými možnostmi webovského prostředí, uživatelskými požadavky a ;snižujícími se náklady na zpřístupnění. Hlavní část obrazové digitalizace bude provedena v prvních dvou letech V prvním roce řešení bude také započata textová interpretace, spočívající v ručním přepisu textů dokumentů, jejich strukturaci, nezávislé kontrole a průběžném školení přepisovačů. Bude zajištěna strukturovanost textových dat tak, aby nedošlo k žádné ztrátě informací obsažených v textu i ve struktuře záznamů na kartičkách. Spojením obrazů s přepsanými texty a metadaty vzniknou komplexní digitální dokumenty (KDD) zastupujících jednotlivé kartičky. Dalším krokem bude agregace KDD, jejich kontrola a opravy. Výstupem budou prověřená a kvalitní data, zcela oddělená od programových prostředků a využívající výhradně veřejně využitelné a normované formy dat. Textová data budou mít formu XML (Extensible Markup Language) souborů ve struktuře odvozené ze struktury přepisovaných informací, odkazující na obrazové soubory. Textová interpretace kartiček bude hotova ve třetím roce řešení Ve třetím až čtvrtém roce řešení proběhne optimalizace uživatelského rozhraní, jeho poloprovozní a v závěru i definitivní forma zpřístupnění na Internetu. V prvním kroku bude rozhraní zpřístupněno pro účastníky a oponenty projektu, ve druhém kroku pak široké veřejnosti s dodržením aktuálně platných právních podmínek. Uživatelské rozhraní umožní i badatelům bez speciálního vzdělání efektivní vyhledávání ve virtuální kartotéce, formulaci dotazů, 4

5 vytváření virtuálních subkartoték pro osobní badatelskou potřebu i pro účely publikace a sdílení výsledků práce s ostatními uživateli. Bude vytvořen český, anglický a německý klon vyhledávacího a prezentačního prostředí. Texty dokumentů zůstanou v původním jazyce písemného pramene Poslední fází bude ve třetím a čtvrtém roce řešení zobecnění a publikace metodiky pro digitální zpracování obdobných kartoték historiků, uspořádání seminářů, školení a mediální prezentace výsledků projektu. 3.4 Digitalizační prostředky stejně jako vzniklý systém a správní prostředky zůstanou po projektu použitelné na tomtéž pracovišti, takže bude možno pokračovat v poskytování služeb veřejnosti a v další tvorbě a agregaci souvisejících dat. 4. Technická specifikace předmětu zakázky: Služby za účelem technického zabezpečení řešení projektu jsou specifikovány takto: 4.1 Projektová analýza cílů a návrh technického řešení v roce 2012, průběžně revidované po celou dobu řešení projektu Pronájem digitalizačního pracoviště Zadavateli, včetně školicích a servisních služeb, v letech 2012 a 2013, který bude spočívat v: poskytnutí digitalizačních kapacit a prostorů, vytvoření pracoviště optimalizovaného pro šetrnou digitalizaci kartotéky (bezkontaktní fotografickou cestou, manuální manipulace s kartotéčními lístky), školení pracovníků provádějících digitalizaci, pravidelné kontrole kvality, kompletním servisu pracoviště po celou dobu trvání digitalizace, zajištění pracoviště a kartotéky, která je předmětem digitalizace, proti nehodám a poškození dokumentů, včetně zabezpečovacího zařízení EZS s napojením na pult ochranné služby s nepřetržitým provozem, výroba primárních obrazů lícní a rubové strany kartičky ve formátu JPG v kvalitě uložení úrovně 10, dle programu Adobe Photoshop, barevnost RGB, rozlišení 400DPI a vyšší, neinterpolovaně, nezávisle na velikosti kartičky po jejím rozložení, přiložen bude ICC profil zařízení včetně jeho nativního popisu, konverzi primárních obrazů do formy a kvalitativních hladin pro dlouhodobé uchování a pro aktuální užívání v souvislosti s cíli řešení, zajištění kompatibility výstupů pracoviště s navazujícími službami, zejména s pracovištěm pro přepis a strukturaci popisu kartiček, zpracování přepisů a průběžném zpřístupnění výsledků přepisů a digitalizace na Internetu, předání archivních digitálních dat Zadavateli na prověřených pevných mediích vhodných pro dlouhodobou archivaci, včetně výsledků měření redundance provedeného záznamu, tatáž data budou předána na diskové zálohovací jednotce (RAID 1- zrcadlení). 4.3 Řízení agregace digitalizovaných obrazů a textů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, které bude spočívat v: příjmu obrazových dat z digitalizačního pracoviště, vytváření strukturovaných textových dat a propojení strukturovaných textů s obrazy v databázi, 5

6 řízení work-flow, zajištění hierarchického přístupu k rozpracovaným datům, dodržení priorit a kompetencí stanovených Zadavatelem, dohledu nad činností přepisovačů, hodnocení účinnosti a správnosti práce digitalizátorů, hodnocení účinnosti a správnosti práce přepisovačů, zajištění možnosti hromadných importů kompatibilně strukturovaných dat, konverzi těchto dat do importovatelné formy, vyhledávání v databázi pro účely administrace a editace, exportu obsahu databáze ve formě komplexních digitálních dokumentů, provozním zálohování celého obsahu databáze, průběžném servisu a upgrade systému, který bude poskytnut Zadavateli jako služba tak, aby potřebné činnosti bylo možno provádět odkudkoli po Internetu, pro 20 uživatelů současně Technická podpora, operativní řízení work-flow, monitoring a reporty v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, které budou spočívat ve: službě zajišťující operativní činnosti vyžadující zásah technické obsluhy, řešení nestandardních událostí, dozoru nad standardním průběhem work-flow při rutinní činnosti, podpoře a sledování procesů, výběru a tvorbě operativních informací o procesu kompletace, editace, importů a exportů, tvorbě podkladů pro hlášení a řízení ze strany Zadavatele Komplexní multilinguální webová služba a zajištění rešeršního a virtuálního badatelského prostředí v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, které budou spočívat v: importu dat určených k prezentaci neveřejné (interní) i veřejné prezentaci databáze na internetu a její zařazení do webu Zadavatele, vytvoření rešeršního a prezentačního prostředí a virtuálního badatelského prostředí, průběžné analýze možných návazností na příbuzné projekty aktivity zajištění konektivity pro jiné projekty prostřednictvím protokolu OAI-PMH, zajištění otevřenosti pro nadnárodně přijímané konvence, zajištění multilinguality, vytvoření anglické a německé verze prostředí, průběžném servisu a upgradu systému, provozní údržbě, monitorování a vyhodnocování badatelských aktivit Připojení na páteřní síť internetu včetně údržby, aktualizace a přenosů, v letech 2013, 2014 a Komplexní vyhodnocení technických zkušeností z práce na projektu pro metodiku digitálního zpracování obdobných kartoték ve formě výročních zpráv pro Zadavatele v letech 2014 a

7 III. POŽADAVEK ZADAVATELE - STANDARD A JAKOST 1. Dodávky věcí musí být doloženy příslušnými: certifikáty prokázáním shody, prohlášením o shodě záručními listy 2. Jakost dodávek Jakost dodávek musí splňovat ustanovení 496 občanského zákoníku, značkou CE 3. Předání návodů k použití, údržbě a úpravě dodaných věcí, zařízení, počítačů - jejich součástí a příslušenství. 4. Dodávky výrobků, materiálů, PC) musí splňovat příslušná ustanovení zák. č. 22/1997 Sb., Sb., o technických požadavcích na výrobky. 5. Prohlášky uchazeče (samostatný list), že jeho dodávka, práce, služba neobsahuje duševní vlastnictví a uživatel je může užívat v plném rozsahu, tj. uchazeč poskytuje licenční oprávnění užívat duševní právo - autorské právo bezplatně po dobu 20 let. 6. Související služby realizace změn hardwarových konfigurací, seřizovací práce, servis dle požadavků objednatele servisní práce ve smyslu zajištění opravy, odstranění poruch vyžádané poradenství, uvedení nového zařízení do užívání zaškolení pracovníků kontrola, úprava a oprava počítačových sítí v rámci areálu budov 7. Splnění právních předpisů zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů Směrnice ES pro nakládání s archiváliemi ČSN ISO 11/99 IV. RÁMCOVÁ SMLOUVA Rámcová smlouva je uzavřena na 4 roky s jedním uchazečem dle 92 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Zhotovitel je povinen rozúčtovat faktury dle pokynů objednatele. Práce budou zadavatelem objednány dle konkrétní potřeby formou objednávek. Rámcová smlouva je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Rámcová smlouva musí být podepsána osobou, jenž je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Podepsaná rámcová smlouva je nedílnou součástí nabídky uchazeče. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Termíny plnění: 7

8 Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění: Předpokládaný termín předložení nabídky: Předpokládaný termín zahájení plnění: Termín dokončení plnění Místo plnění: pracoviště zadavatele a prostory poskytnuté dodavatelem VI. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Rozsah požadavků na kvalifikaci: VI.1 VI.2 VI.3 Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče: - čestným prohlášením k 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až l) - předložením dokladů ( kopií ) k 53 odst. 1 písm. a), b), f), h), dle 53 odst. 2 v prosté kopii souladu s 57 zákona Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - čestným prohlášením k 54 písm. c), d) - předložením dokladu k 54 písm. a), b) v prosté kopii Prokázání kvalifikace u nabídky: a) Podané více dodavateli Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria 53, dále ustanovení 54 písm. a), ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich. b) Uchazeč může prokázat ostatní kvalifikační předpoklady předložením dokladů a dohody se subdodavatelem Týká se ustanovení 54 písm. b), c), d) a 55, 56 zákona. c) Seznam kvalifikovaných dodavatelů Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. d) Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Pokud dodavatel využije možnosti uvedené 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. e) Systém certifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel v veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně 8

9 k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Pokud dodavatel využije možnosti uvedené 134 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu certifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. f) Pravost dokladů Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii, vyjma čestného prohlášení. g) Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. h) Změny v kvalifikaci dodavatele Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 zákona,je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. VI.4 VI.5 Prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč předloží následující doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů: a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě o min. hodnotě ,- Kč b) pojistnou smlouvu (kopii), jejím ž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na poskytnutých archiváliích a historickém materiálu ve výši 2,0 mil. Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti po celou dobu plnění, tj. od r do r c) celkový objem zakázek uchazeče v oboru digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů za r ve výši 4,0 mil. Kč bez DPH Prokazování technické způsobilosti: Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením: a) seznamu 3 realizovaných služeb v oboru digitalizace v celkovém objemu fakturovaných prací vyšším jak ,- Kč. Uchazeč uvede místo zakázky zadavatele, jeho adresu. Zakázky mohou být za r b) uchazeč v souladu s 56 odst. 2 písm. h) předloží přehled provozních a technických zařízení, které má k dispozici pro plnění veřejné zakázky. Uchazeč splní tento předpoklad čestným prohlášením. c) uchazeče prokáže technické kvalifikační předpoklady tím, že předloží: osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestným prohlášením dodavatele, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení dle (4.1.2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 9

10 návrh zajištění bezpečnosti informací, jejichž zpracování je předmětem zakázky, během řešení projektu a po jeho skončení. návrh zpřístupnění těchto informací uživatelům po skončení projektu. certifikát ISO 9001 : 2000 VI.6 VI.7 Oprávnění k podnikání: Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii: - živnostenských listů na celý rozsah veřejné zakázky. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii, pokud je v něm zapsán - oprávnění k obchodní činnosti - oprávnění k programátorským pracím Odborná způsobilost: Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží příslušná osvědčení. VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY Zadavatel požaduje doplnit návrh roční smlouvy za r podle Obchodního zákoníku a promítnutí následujících podmínek do smlouvy: VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 Uchazeč v rámcové smlouvě doplní název, sídlo společnosti, IČO, (DIČ) a osobu odpovědnou k právním úkonům za uchazeče. Dále uvede konkrétní fyzické osoby provádějící požadované dodávky a služby.uchazeč podepíše rámcovou smlouvu beze změny textu. Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky jsou 2 roky za každou provedenou a předanou práci, dodávku a službu. Odpovědnost za vady díla v minimální hodnotě stanovuje zadavatel následovně: - samostatné movité věci 2 roky - práce, služby 2 roky Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty uchazeč uvede následující hodnoty odpovědnosti za: - prodlení s včasným provedením služby. Za prodlení více jak 3 dny od vyzvání, stanovuje zadavatel smluvní pokutu min. ve výši 1.000,- Kč. - u neodstranitelné vady bránící užívání uhradí zhotovitel veškeré náklady na provedení, odstranění vadné části díla služby, dodávky, práce - reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) musí zhotovitel odstranit do 5 dnů od data doručení reklamace oznámení oprávněnou osobou zadavatele. - uchazeč je povinen nastoupit provedení zadané práce objednatelem do 3 dnů, pod smluvní pokutou 2.000,- Kč za každý další 1 den prodlení. - uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 10

11 VII.5 VII.6 VII.7 VII.8 VII.9 VII.10 VII.11 Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny zakázky. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí prací. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy jednotlivých objednávek předložených uchazečem. Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel požaduje dokončit práce a vyfakturovat do příslušného roku. Poslední dílčí faktura bude vystavena k , jejíž součástí bude vždy předávací protokol zápis podepsaný odpovědným zástupcem zadavatele, ve kterém bude uveden soupis provedených prací ve struktuře nabídkových cen. Splatnost faktur je stanovena 21 dní po doručení. Zhotovitel je povinen provést práce a činnosti s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Povinností zhotovitele díla je zajistit odborně kvalifikovaný personál. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem informován. VII.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito rozhodčí řízení dle zák. č. 216/1994 Sb., pokud nedocílí uzavření smíru. Rozhodce stanovuje zadavatel objednatel. VII.13 Nabídka uchazeče musí respektovat obchodní podmínky (body 1 12). Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. VII.14 Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dotazem dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. VII.15 Uchazeč je oprávněn plnit předmět zakázky prostřednictvím subdodavatele po písemném souhlasu objednatele, přičemž je povinen předložit objednateli vedle smlouvy se zhotovitelem na provedení takových prací i příslušné oprávnění k podnikání. Za subdodávku se považují práce zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud celkový objem prací přesáhne finanční hodnotu ,- Kč bez DPH v jednom roce plnění. VIII. VIII.1 OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE Nabídka uchazeče musí obsahovat: - podepsaný návrh rámcové smlouvy - doklady stanovené zadavatelem, jenž jsou nedílnou součástí nabídky (kvalifikační předpoklady) - nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 11

12 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 Podání nabídky a dokumentace uchazeče: Nabídka a dokumentace uchazeče bude podána v jednom svazku, v jenom uzavřeném obalu označeném názvem veřejné zakázky s uvedením adresy uchazeče, na níž je možno nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Nabídka bude zpracována ve dvou originálech. Zabezpečení dokumentace uchazeče a způsob označení listů nabídky: Doporučujeme dokumentaci uchazeče (nabídku) zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem), jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vytáhnout. Pro právní jistotu požaduje zadavatel očíslování všech listů nabídky (dokumentace) pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Členění obsahu nabídky a dokumentace uchazeče: - krycí list nabídky vyplněný formulář podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem - návrh roční smlouvy o dílo doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče - kvalifikační dokumentace seřazená dle článku VI. - oprávnění k podnikání - příloha č. 1 Krycí list, příloha č. 1 - příloha č. 2 Nabídková cena, příloha č. 2 - doplněná a podepsaná rámcová smlouva - návrh zajištění informací, jejichž zpracování je předmětem zakázky během řešení projektu a po jeho skončení - návrh zpřístupnění těchto informací uživatelům po skončení projektu Zadavatel Základní údaje Název: Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Sídlo: Prosecká 809/76, Praha 9 IČ : DIČ: CZ Zastoupený: Prof. PhDr. Svatavou Rakovou, CSc., ředitelkou Kontaktní osoby Zadavatele: Martina Volešáková, sekretariát ústavu, Dagmar Mikesková, ekonomka, Základní charakteristika Zadavatele Veřejná výzkumná instituce, zřízená Akademií věd České republiky na základě zákonů č. 283/1992 Sb. a č. 341/2005 Sb. v platném znění a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 24. května 2006 zřizovací listinou dne 28. června 2006, čj. K-567/P/06. VIII.6 Předmět hlavní činnosti Zadavatele Vědecký výzkum českých a obecných dějin. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci 12

13 Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a na základě schváleného projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI), kód programu DF, se začátkem v r. 2012, název projektu Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka, číslo projektu číslo projektu DF12P01OVV019 (dále jen projekt ). Podal-li potenciální uchazeč žádost o dodatečné informace shora uvedeným způsobem a ve s hora uvedené lhůtě, poskytne Zadavatel požadované informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti potenciálního uchazeče. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zveřejní Zadavatel ve stejné lhůtě také na svém profilu na webových stránkách To neplatí pro fyzické předvedení fondu Augusta Sedláčka. Podávání nabídek Označení nabídky: Nabídka bude vložena do neprůhledné obálky, která bude zabezpečena proti náhodnému či samovolnému otevření přelepením spojů. Obálka bude opatřena nápisem ve znění: Sedláček - NEOTVÍRAT! Zadavatel: Historický ústav AV ČR, v. v. i. Prosecká 809/76, Praha 9 Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout, respektive nezahrnout do řízení o zadání veřejné zakázky nabídky předložené v rozporu s požadavky uvedenými v tomto článku. Každý uchazeč může podat jen jednu nabídku a nesmí být současně potenciálním subdodavatelem jiného uchazeče. Variantní řešení nabídek není přípustné. Nabídku je možno podat pouze jako doporučenou poštovní zásilku na adresu Zadavatele tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek tj. do do Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány v sídle Zadavatele na adrese Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, Praha 9, dne ve hod. IX. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 1) Prvním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena bez DPH a. za rok 2012 (váha 60 %) b. za rok 2013 až 2015 (váha 60 %) c. za celkovou dobu plnění, 4 roky (váha 60 %) 2) Druhým kritériem je: - délka navržené záruční lhůty za předmět plnění (váha 20 %) 3) Třetím kritériem je: - úroveň zabezpečení informací (váha 10 %) 4) Čtvrtým kritériem je: 13

14 - úroveň zpřístupnění informací (váha 10 %) IX.1 Způsob vyhodnocení nabídek Nabídky budou seřazeny podle každého hodnotícího kritéria od nejlepší do nejhorší. Každá nabídka obdrží podle tohoto kritéria počet bodů podle vzorce: který bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pro každou nabídku pak budou sečteny počty bodů za jednotlivá kritéria. Bude vybrána nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje kritérium minimální nabídkové ceny. IX.2 Způsob zpracování nabídkové ceny: Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu způsobem, který bude zahrnovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění. Nabídková cena bude ve smlouvě cenou smluvní, kterou lze měnit v souvislosti se: - změnou DPH - dohodou smluvních stran Cena je uváděna bez DPH. Celková nabídková cena bude vypočtena za jednotlivé části předmětu plnění dle přílohy č. 2 jako součet všech dílčích cen za jednotlivé roky plnění: - projektová analýza - soubor digitalizace obrazů a textů - soubor komplexní webová služba - soubor souvisejících služeb Celková nabídková cena bude uvedena v krycí listu a v rámcové smlouvě vždy bez DPH. X. OSTATNÍ PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY X.1 Zadavatel nepřipouští varianty řešení. X.2 Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě od do X.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení odmítnout všechny nabídky, ověřit nebo upřesnit informace uváděné uchazečem v nabídce. X.4 Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům ani zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. X.5 Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.. X.6 Zadávací lhůta: 120 kalendářních dnů ode dne podání nabídek. X.7 Lhůty pro podání nabídek do 12:00 hod dne Datum veřejného otevírání obálek: ve 13:00 hod dne Místo podání nabídek: Sekretariát Historického ústavu AV ČR, v.v.i. 14

15 X.8 Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu nebo jednotkovou cenu. Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení. X.9 Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 30 dnů od termínu otevírání obálek. X.10 Termín a místo otevírání obálek , ve 13:00 hod, Sekretariát Historického ústavu AV ČR, v.v.i. X.11. Datum vyzvednutí zadávací dokumentace: Datum vyvěšení výzvy: Datum sejmutí výzvy: hod. Žádost o dodatečné informace je nezbytné podat písemně Otevírání obálek je veřejné. Přílohy: 1. Krycí list nabídky vyplní uchazeč 2. Ocenění prací příloha č., 2 vyplní uchazeč Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. ředitelka Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha, dne... Příloha č. 1 FORMULÁŘ KRYCÍ LIST NABÍDKY Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (zadavatel HU AV ČR, v.v.i.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE 15

16 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Nabídková cena služeb v Kč bez DPH (za celé dílo) dle Přílohy č. 2 Celková cena v Kč bez DPH za rok 2012 rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Celková cena za 4 roky ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI V, dne. Poznámka: Celkové ceny se zaokrouhlí na celé koruny... razítko a podpis uchazeče, telefon Příloha č. 2 NABÍDKOVÁ CENA Ocenění požadovaných dodávek, prací, služeb z oboru "Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (zadavatel HU AV ČR, v.v.i.) 16

17 Pořadí Popis prácí, dodávek a služeb Množství Cena v Kč bez DPH Rok ks hod jednotková celkem Soubory výkonů 2.1 Projektová analýza cílů 2.2 Pronájem digitalizačního pracoviště 2.3 Agregace digitálních obrazů a textů 2.4 Technická podpora work - flow 2.5 Komplexní webová služba 2.6 Připojení na páteřní internet Komplexní vyhodnocení digitálního zpracování kartoték Souhrn za rok Související služby - počítačové sítě - zaškolení pracovníků Celkem za rok Nabídková cena za r Nabídková cena za r V, dne: razítko a podpis uchazeče Poznámka: Uchazeč je povinen ocenit všechny práce v rozsahu uvedených hodin. 17

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace. Poskytování právních služeb v oblasti veřejných

Zadávací dokumentace. Poskytování právních služeb v oblasti veřejných Zadavatel: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více