VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA"

Transkript

1 VÝZVA Zadání veřejné zakázky s užitím rámcové smlouvy akce: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (projekt DF 12 P010VV019) ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA dle 38 a podmínky 25 písm. a) ve spojení s 89 a 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBU ke zjednodušenému podlimitnímu řízení s užitím rámcové smlouvy, kterou zadavatel hodlá uzavřít s jedním uchazečem Zadavatel: Adresa uchazeče: Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Prosecká 809/ Praha 9 IČ: DIČ: CZ Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu Zadavatele, který umožňuje dálkový přístup každému uchazeči, na adrese a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 1

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání veřejné zakázky s užitím rámcové smlouvy akce: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (projekt DF 12 P010VV019) dle 38 a podmínky 25 písm. a) ve spojení s 89 a 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke zjednodušenému podlimitnímu řízení s užitím rámcové smlouvy, kterou zadavatel hodlá uzavřít s jedním uchazečem Zadavatel: Adresa uchazeče: Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Prosecká 809/ Praha 9 IČ: DIČ: CZ Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: 2

3 Předpokládaná hodnota: 4,10 mil. Kč bez DPH za 4 roky Počet vyzvaných uchazečů: min. 5 Finanční zdroje: dotace Charakter zdrojů: projekt Předpokládaná hodnota za 4 roky: rámcová smlouva max. 4,10 mil. Kč bez DPH Předpokládaná hodnota za rok: , ,- Kč , ,- Kč ,- Kč ,- Kč PREAMBULE Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky jsou práce z oboru služeb. 1. Klasifikace předmětu plnění: CPV , , , , SKP CZ - CPA Podrobný předmět plnění Předmětem veřejné zakázky jsou služby za účelem technického zabezpečení řešení projektu, a to: 2.1. Projektová analýza cílů a návrh technického řešení 2.2. Pronájem digitalizačního pracoviště zadavateli, včetně školících a servisních služeb 2.3. Řízení agregace digitalizovaných obrazů a textů 2.4. Technická podpora, operativní řízení work-flow, monitoring a reporty 2.5. Komplexní multilingvální webová služba a zajištění rešeršního a virtuálního badatelského prostředí 2.6. Připojení na páteřní síť internetu včetně údržby, aktualizace a přenosů 2.7. Komplexní vyhodnocení technických zkušeností z práce na projektu pro metodiku digitálního zpracování obdobných kartoték II. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1. Popis projektu: 2.1 Hlavním cílem projektu je vývoj originální metodiky digitalizace, tvorby nástrojů pro agregaci, kontrolu a opravy komplexních digitálních dokumentů a tvorby prostředků pro efektivní zpřístupnění těchto dat na Internetu. Vytvořená metodika bude obecně použitelná pro zpracování historických fondů obsahujících papírové kartotéky. Vedlejším cílem je prověření 3

4 této metodiky její aplikací na konkrétní prosopografickou a topografickou kartotéku ve fondu historika Augusta Sedláčka ( ) uloženém v depozitáři Zadavatele. Zadavatel spravuje kartotéky jakožto součást Sedláčkovy pozůstalosti a v případě potřeby je badatelsky zpřístupňuje. Celkový počet kartiček ve fondu se odhaduje na Ke splnění tohoto cíle musí být modifikovány existující postupy a vyvinuty postupy nové. Nejde totiž jen o zobrazení kartiček a prosté textové vyhledávání, ale o zodpovídání komplikovaných dotazů kombinujících různá kritéria a propojujících prosopografickou i topografickou kartotéku. Přitom je nutno zachovat všechny informace obsažené v kartotéce, zajistit její bezpečnost a ochranu a trvalé a nezávislé zachování obrazu a obsahu originálního zdroje v digitální formě. Cílovým stavem je virtuální kartotéka umožňující průběžný vývoj nástrojů a operativní reakce na nové požadavky uživatelů. Závažná bude zejména možnost agregace a propojování s příbuznými zdroji v Evropě i poskytování informací pro jiné, zdánlivě odlehlé aktivity. V následujících odstavcích jsou popsány fáze projektu bezprostředně související se zadávanou zakázkou Počáteční fází projektu bude vytvoření specializovaného pracoviště, úvodní analýza, návrh řešení a vytvoření systému pro tvorbu a správu dat, včetně uživatelského rozhraní. Vzhledem k předem nepředvídatelným komplikacím bude analýza pokračovat průběžně. Systém musí umožnit operativní změny work-flow za pochodu bez nutnosti přerušení prací a využívání. Zásadou bude striktní oddělení vzniku dat, jejich správy a uchování od budování nástrojů pro jejich zpřístupnění a využívání. Pracovníci provádějící digitalizaci, přepis, kontrolu a rozbor dokumentů musí být opakovaně proškolováni o své specializaci i o postupu celého projektu Další fází bude obrazová digitalizace. Dokumenty různých formátů v kartotéce a v doprovodné dokumentaci budou šetrně bezkontaktně digitalizovány tak, aby byla s rezervou zachována věrná informace, a to maximálně nezávisle na budoucím technickém vývoji informačního prostředí. Obrazy budou mít plně dokumentovanou kvalitu (kalibrovanost) bez jakýchkoli procesů zlepšujících subjektivní vizuální pocit. Primární obrazová data budou konvertována do sekundárních dat optimalizovaných s ohledem na nutnost kompromisu mezi aktuálními technickými možnostmi webovského prostředí, uživatelskými požadavky a ;snižujícími se náklady na zpřístupnění. Hlavní část obrazové digitalizace bude provedena v prvních dvou letech V prvním roce řešení bude také započata textová interpretace, spočívající v ručním přepisu textů dokumentů, jejich strukturaci, nezávislé kontrole a průběžném školení přepisovačů. Bude zajištěna strukturovanost textových dat tak, aby nedošlo k žádné ztrátě informací obsažených v textu i ve struktuře záznamů na kartičkách. Spojením obrazů s přepsanými texty a metadaty vzniknou komplexní digitální dokumenty (KDD) zastupujících jednotlivé kartičky. Dalším krokem bude agregace KDD, jejich kontrola a opravy. Výstupem budou prověřená a kvalitní data, zcela oddělená od programových prostředků a využívající výhradně veřejně využitelné a normované formy dat. Textová data budou mít formu XML (Extensible Markup Language) souborů ve struktuře odvozené ze struktury přepisovaných informací, odkazující na obrazové soubory. Textová interpretace kartiček bude hotova ve třetím roce řešení Ve třetím až čtvrtém roce řešení proběhne optimalizace uživatelského rozhraní, jeho poloprovozní a v závěru i definitivní forma zpřístupnění na Internetu. V prvním kroku bude rozhraní zpřístupněno pro účastníky a oponenty projektu, ve druhém kroku pak široké veřejnosti s dodržením aktuálně platných právních podmínek. Uživatelské rozhraní umožní i badatelům bez speciálního vzdělání efektivní vyhledávání ve virtuální kartotéce, formulaci dotazů, 4

5 vytváření virtuálních subkartoték pro osobní badatelskou potřebu i pro účely publikace a sdílení výsledků práce s ostatními uživateli. Bude vytvořen český, anglický a německý klon vyhledávacího a prezentačního prostředí. Texty dokumentů zůstanou v původním jazyce písemného pramene Poslední fází bude ve třetím a čtvrtém roce řešení zobecnění a publikace metodiky pro digitální zpracování obdobných kartoték historiků, uspořádání seminářů, školení a mediální prezentace výsledků projektu. 3.4 Digitalizační prostředky stejně jako vzniklý systém a správní prostředky zůstanou po projektu použitelné na tomtéž pracovišti, takže bude možno pokračovat v poskytování služeb veřejnosti a v další tvorbě a agregaci souvisejících dat. 4. Technická specifikace předmětu zakázky: Služby za účelem technického zabezpečení řešení projektu jsou specifikovány takto: 4.1 Projektová analýza cílů a návrh technického řešení v roce 2012, průběžně revidované po celou dobu řešení projektu Pronájem digitalizačního pracoviště Zadavateli, včetně školicích a servisních služeb, v letech 2012 a 2013, který bude spočívat v: poskytnutí digitalizačních kapacit a prostorů, vytvoření pracoviště optimalizovaného pro šetrnou digitalizaci kartotéky (bezkontaktní fotografickou cestou, manuální manipulace s kartotéčními lístky), školení pracovníků provádějících digitalizaci, pravidelné kontrole kvality, kompletním servisu pracoviště po celou dobu trvání digitalizace, zajištění pracoviště a kartotéky, která je předmětem digitalizace, proti nehodám a poškození dokumentů, včetně zabezpečovacího zařízení EZS s napojením na pult ochranné služby s nepřetržitým provozem, výroba primárních obrazů lícní a rubové strany kartičky ve formátu JPG v kvalitě uložení úrovně 10, dle programu Adobe Photoshop, barevnost RGB, rozlišení 400DPI a vyšší, neinterpolovaně, nezávisle na velikosti kartičky po jejím rozložení, přiložen bude ICC profil zařízení včetně jeho nativního popisu, konverzi primárních obrazů do formy a kvalitativních hladin pro dlouhodobé uchování a pro aktuální užívání v souvislosti s cíli řešení, zajištění kompatibility výstupů pracoviště s navazujícími službami, zejména s pracovištěm pro přepis a strukturaci popisu kartiček, zpracování přepisů a průběžném zpřístupnění výsledků přepisů a digitalizace na Internetu, předání archivních digitálních dat Zadavateli na prověřených pevných mediích vhodných pro dlouhodobou archivaci, včetně výsledků měření redundance provedeného záznamu, tatáž data budou předána na diskové zálohovací jednotce (RAID 1- zrcadlení). 4.3 Řízení agregace digitalizovaných obrazů a textů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, které bude spočívat v: příjmu obrazových dat z digitalizačního pracoviště, vytváření strukturovaných textových dat a propojení strukturovaných textů s obrazy v databázi, 5

6 řízení work-flow, zajištění hierarchického přístupu k rozpracovaným datům, dodržení priorit a kompetencí stanovených Zadavatelem, dohledu nad činností přepisovačů, hodnocení účinnosti a správnosti práce digitalizátorů, hodnocení účinnosti a správnosti práce přepisovačů, zajištění možnosti hromadných importů kompatibilně strukturovaných dat, konverzi těchto dat do importovatelné formy, vyhledávání v databázi pro účely administrace a editace, exportu obsahu databáze ve formě komplexních digitálních dokumentů, provozním zálohování celého obsahu databáze, průběžném servisu a upgrade systému, který bude poskytnut Zadavateli jako služba tak, aby potřebné činnosti bylo možno provádět odkudkoli po Internetu, pro 20 uživatelů současně Technická podpora, operativní řízení work-flow, monitoring a reporty v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, které budou spočívat ve: službě zajišťující operativní činnosti vyžadující zásah technické obsluhy, řešení nestandardních událostí, dozoru nad standardním průběhem work-flow při rutinní činnosti, podpoře a sledování procesů, výběru a tvorbě operativních informací o procesu kompletace, editace, importů a exportů, tvorbě podkladů pro hlášení a řízení ze strany Zadavatele Komplexní multilinguální webová služba a zajištění rešeršního a virtuálního badatelského prostředí v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, které budou spočívat v: importu dat určených k prezentaci neveřejné (interní) i veřejné prezentaci databáze na internetu a její zařazení do webu Zadavatele, vytvoření rešeršního a prezentačního prostředí a virtuálního badatelského prostředí, průběžné analýze možných návazností na příbuzné projekty aktivity zajištění konektivity pro jiné projekty prostřednictvím protokolu OAI-PMH, zajištění otevřenosti pro nadnárodně přijímané konvence, zajištění multilinguality, vytvoření anglické a německé verze prostředí, průběžném servisu a upgradu systému, provozní údržbě, monitorování a vyhodnocování badatelských aktivit Připojení na páteřní síť internetu včetně údržby, aktualizace a přenosů, v letech 2013, 2014 a Komplexní vyhodnocení technických zkušeností z práce na projektu pro metodiku digitálního zpracování obdobných kartoték ve formě výročních zpráv pro Zadavatele v letech 2014 a

7 III. POŽADAVEK ZADAVATELE - STANDARD A JAKOST 1. Dodávky věcí musí být doloženy příslušnými: certifikáty prokázáním shody, prohlášením o shodě záručními listy 2. Jakost dodávek Jakost dodávek musí splňovat ustanovení 496 občanského zákoníku, značkou CE 3. Předání návodů k použití, údržbě a úpravě dodaných věcí, zařízení, počítačů - jejich součástí a příslušenství. 4. Dodávky výrobků, materiálů, PC) musí splňovat příslušná ustanovení zák. č. 22/1997 Sb., Sb., o technických požadavcích na výrobky. 5. Prohlášky uchazeče (samostatný list), že jeho dodávka, práce, služba neobsahuje duševní vlastnictví a uživatel je může užívat v plném rozsahu, tj. uchazeč poskytuje licenční oprávnění užívat duševní právo - autorské právo bezplatně po dobu 20 let. 6. Související služby realizace změn hardwarových konfigurací, seřizovací práce, servis dle požadavků objednatele servisní práce ve smyslu zajištění opravy, odstranění poruch vyžádané poradenství, uvedení nového zařízení do užívání zaškolení pracovníků kontrola, úprava a oprava počítačových sítí v rámci areálu budov 7. Splnění právních předpisů zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů Směrnice ES pro nakládání s archiváliemi ČSN ISO 11/99 IV. RÁMCOVÁ SMLOUVA Rámcová smlouva je uzavřena na 4 roky s jedním uchazečem dle 92 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Zhotovitel je povinen rozúčtovat faktury dle pokynů objednatele. Práce budou zadavatelem objednány dle konkrétní potřeby formou objednávek. Rámcová smlouva je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Rámcová smlouva musí být podepsána osobou, jenž je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Podepsaná rámcová smlouva je nedílnou součástí nabídky uchazeče. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Termíny plnění: 7

8 Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění: Předpokládaný termín předložení nabídky: Předpokládaný termín zahájení plnění: Termín dokončení plnění Místo plnění: pracoviště zadavatele a prostory poskytnuté dodavatelem VI. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Rozsah požadavků na kvalifikaci: VI.1 VI.2 VI.3 Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče: - čestným prohlášením k 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až l) - předložením dokladů ( kopií ) k 53 odst. 1 písm. a), b), f), h), dle 53 odst. 2 v prosté kopii souladu s 57 zákona Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - čestným prohlášením k 54 písm. c), d) - předložením dokladu k 54 písm. a), b) v prosté kopii Prokázání kvalifikace u nabídky: a) Podané více dodavateli Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria 53, dále ustanovení 54 písm. a), ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich. b) Uchazeč může prokázat ostatní kvalifikační předpoklady předložením dokladů a dohody se subdodavatelem Týká se ustanovení 54 písm. b), c), d) a 55, 56 zákona. c) Seznam kvalifikovaných dodavatelů Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. d) Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Pokud dodavatel využije možnosti uvedené 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. e) Systém certifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel v veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně 8

9 k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Pokud dodavatel využije možnosti uvedené 134 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu certifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. f) Pravost dokladů Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii, vyjma čestného prohlášení. g) Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. h) Změny v kvalifikaci dodavatele Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 zákona,je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. VI.4 VI.5 Prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč předloží následující doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů: a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě o min. hodnotě ,- Kč b) pojistnou smlouvu (kopii), jejím ž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na poskytnutých archiváliích a historickém materiálu ve výši 2,0 mil. Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti po celou dobu plnění, tj. od r do r c) celkový objem zakázek uchazeče v oboru digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů za r ve výši 4,0 mil. Kč bez DPH Prokazování technické způsobilosti: Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením: a) seznamu 3 realizovaných služeb v oboru digitalizace v celkovém objemu fakturovaných prací vyšším jak ,- Kč. Uchazeč uvede místo zakázky zadavatele, jeho adresu. Zakázky mohou být za r b) uchazeč v souladu s 56 odst. 2 písm. h) předloží přehled provozních a technických zařízení, které má k dispozici pro plnění veřejné zakázky. Uchazeč splní tento předpoklad čestným prohlášením. c) uchazeče prokáže technické kvalifikační předpoklady tím, že předloží: osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestným prohlášením dodavatele, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení dle (4.1.2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 9

10 návrh zajištění bezpečnosti informací, jejichž zpracování je předmětem zakázky, během řešení projektu a po jeho skončení. návrh zpřístupnění těchto informací uživatelům po skončení projektu. certifikát ISO 9001 : 2000 VI.6 VI.7 Oprávnění k podnikání: Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii: - živnostenských listů na celý rozsah veřejné zakázky. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii, pokud je v něm zapsán - oprávnění k obchodní činnosti - oprávnění k programátorským pracím Odborná způsobilost: Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží příslušná osvědčení. VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY Zadavatel požaduje doplnit návrh roční smlouvy za r podle Obchodního zákoníku a promítnutí následujících podmínek do smlouvy: VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 Uchazeč v rámcové smlouvě doplní název, sídlo společnosti, IČO, (DIČ) a osobu odpovědnou k právním úkonům za uchazeče. Dále uvede konkrétní fyzické osoby provádějící požadované dodávky a služby.uchazeč podepíše rámcovou smlouvu beze změny textu. Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky jsou 2 roky za každou provedenou a předanou práci, dodávku a službu. Odpovědnost za vady díla v minimální hodnotě stanovuje zadavatel následovně: - samostatné movité věci 2 roky - práce, služby 2 roky Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty uchazeč uvede následující hodnoty odpovědnosti za: - prodlení s včasným provedením služby. Za prodlení více jak 3 dny od vyzvání, stanovuje zadavatel smluvní pokutu min. ve výši 1.000,- Kč. - u neodstranitelné vady bránící užívání uhradí zhotovitel veškeré náklady na provedení, odstranění vadné části díla služby, dodávky, práce - reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) musí zhotovitel odstranit do 5 dnů od data doručení reklamace oznámení oprávněnou osobou zadavatele. - uchazeč je povinen nastoupit provedení zadané práce objednatelem do 3 dnů, pod smluvní pokutou 2.000,- Kč za každý další 1 den prodlení. - uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 10

11 VII.5 VII.6 VII.7 VII.8 VII.9 VII.10 VII.11 Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny zakázky. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí prací. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy jednotlivých objednávek předložených uchazečem. Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel požaduje dokončit práce a vyfakturovat do příslušného roku. Poslední dílčí faktura bude vystavena k , jejíž součástí bude vždy předávací protokol zápis podepsaný odpovědným zástupcem zadavatele, ve kterém bude uveden soupis provedených prací ve struktuře nabídkových cen. Splatnost faktur je stanovena 21 dní po doručení. Zhotovitel je povinen provést práce a činnosti s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Povinností zhotovitele díla je zajistit odborně kvalifikovaný personál. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem informován. VII.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito rozhodčí řízení dle zák. č. 216/1994 Sb., pokud nedocílí uzavření smíru. Rozhodce stanovuje zadavatel objednatel. VII.13 Nabídka uchazeče musí respektovat obchodní podmínky (body 1 12). Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. VII.14 Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dotazem dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. VII.15 Uchazeč je oprávněn plnit předmět zakázky prostřednictvím subdodavatele po písemném souhlasu objednatele, přičemž je povinen předložit objednateli vedle smlouvy se zhotovitelem na provedení takových prací i příslušné oprávnění k podnikání. Za subdodávku se považují práce zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud celkový objem prací přesáhne finanční hodnotu ,- Kč bez DPH v jednom roce plnění. VIII. VIII.1 OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE Nabídka uchazeče musí obsahovat: - podepsaný návrh rámcové smlouvy - doklady stanovené zadavatelem, jenž jsou nedílnou součástí nabídky (kvalifikační předpoklady) - nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 11

12 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 Podání nabídky a dokumentace uchazeče: Nabídka a dokumentace uchazeče bude podána v jednom svazku, v jenom uzavřeném obalu označeném názvem veřejné zakázky s uvedením adresy uchazeče, na níž je možno nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Nabídka bude zpracována ve dvou originálech. Zabezpečení dokumentace uchazeče a způsob označení listů nabídky: Doporučujeme dokumentaci uchazeče (nabídku) zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem), jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vytáhnout. Pro právní jistotu požaduje zadavatel očíslování všech listů nabídky (dokumentace) pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Členění obsahu nabídky a dokumentace uchazeče: - krycí list nabídky vyplněný formulář podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem - návrh roční smlouvy o dílo doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče - kvalifikační dokumentace seřazená dle článku VI. - oprávnění k podnikání - příloha č. 1 Krycí list, příloha č. 1 - příloha č. 2 Nabídková cena, příloha č. 2 - doplněná a podepsaná rámcová smlouva - návrh zajištění informací, jejichž zpracování je předmětem zakázky během řešení projektu a po jeho skončení - návrh zpřístupnění těchto informací uživatelům po skončení projektu Zadavatel Základní údaje Název: Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Sídlo: Prosecká 809/76, Praha 9 IČ : DIČ: CZ Zastoupený: Prof. PhDr. Svatavou Rakovou, CSc., ředitelkou Kontaktní osoby Zadavatele: Martina Volešáková, sekretariát ústavu, Dagmar Mikesková, ekonomka, Základní charakteristika Zadavatele Veřejná výzkumná instituce, zřízená Akademií věd České republiky na základě zákonů č. 283/1992 Sb. a č. 341/2005 Sb. v platném znění a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 24. května 2006 zřizovací listinou dne 28. června 2006, čj. K-567/P/06. VIII.6 Předmět hlavní činnosti Zadavatele Vědecký výzkum českých a obecných dějin. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci 12

13 Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a na základě schváleného projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI), kód programu DF, se začátkem v r. 2012, název projektu Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka, číslo projektu číslo projektu DF12P01OVV019 (dále jen projekt ). Podal-li potenciální uchazeč žádost o dodatečné informace shora uvedeným způsobem a ve s hora uvedené lhůtě, poskytne Zadavatel požadované informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti potenciálního uchazeče. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zveřejní Zadavatel ve stejné lhůtě také na svém profilu na webových stránkách To neplatí pro fyzické předvedení fondu Augusta Sedláčka. Podávání nabídek Označení nabídky: Nabídka bude vložena do neprůhledné obálky, která bude zabezpečena proti náhodnému či samovolnému otevření přelepením spojů. Obálka bude opatřena nápisem ve znění: Sedláček - NEOTVÍRAT! Zadavatel: Historický ústav AV ČR, v. v. i. Prosecká 809/76, Praha 9 Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout, respektive nezahrnout do řízení o zadání veřejné zakázky nabídky předložené v rozporu s požadavky uvedenými v tomto článku. Každý uchazeč může podat jen jednu nabídku a nesmí být současně potenciálním subdodavatelem jiného uchazeče. Variantní řešení nabídek není přípustné. Nabídku je možno podat pouze jako doporučenou poštovní zásilku na adresu Zadavatele tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek tj. do do Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány v sídle Zadavatele na adrese Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, Praha 9, dne ve hod. IX. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 1) Prvním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena bez DPH a. za rok 2012 (váha 60 %) b. za rok 2013 až 2015 (váha 60 %) c. za celkovou dobu plnění, 4 roky (váha 60 %) 2) Druhým kritériem je: - délka navržené záruční lhůty za předmět plnění (váha 20 %) 3) Třetím kritériem je: - úroveň zabezpečení informací (váha 10 %) 4) Čtvrtým kritériem je: 13

14 - úroveň zpřístupnění informací (váha 10 %) IX.1 Způsob vyhodnocení nabídek Nabídky budou seřazeny podle každého hodnotícího kritéria od nejlepší do nejhorší. Každá nabídka obdrží podle tohoto kritéria počet bodů podle vzorce: který bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pro každou nabídku pak budou sečteny počty bodů za jednotlivá kritéria. Bude vybrána nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje kritérium minimální nabídkové ceny. IX.2 Způsob zpracování nabídkové ceny: Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu způsobem, který bude zahrnovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění. Nabídková cena bude ve smlouvě cenou smluvní, kterou lze měnit v souvislosti se: - změnou DPH - dohodou smluvních stran Cena je uváděna bez DPH. Celková nabídková cena bude vypočtena za jednotlivé části předmětu plnění dle přílohy č. 2 jako součet všech dílčích cen za jednotlivé roky plnění: - projektová analýza - soubor digitalizace obrazů a textů - soubor komplexní webová služba - soubor souvisejících služeb Celková nabídková cena bude uvedena v krycí listu a v rámcové smlouvě vždy bez DPH. X. OSTATNÍ PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY X.1 Zadavatel nepřipouští varianty řešení. X.2 Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě od do X.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení odmítnout všechny nabídky, ověřit nebo upřesnit informace uváděné uchazečem v nabídce. X.4 Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům ani zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. X.5 Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.. X.6 Zadávací lhůta: 120 kalendářních dnů ode dne podání nabídek. X.7 Lhůty pro podání nabídek do 12:00 hod dne Datum veřejného otevírání obálek: ve 13:00 hod dne Místo podání nabídek: Sekretariát Historického ústavu AV ČR, v.v.i. 14

15 X.8 Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu nebo jednotkovou cenu. Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení. X.9 Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 30 dnů od termínu otevírání obálek. X.10 Termín a místo otevírání obálek , ve 13:00 hod, Sekretariát Historického ústavu AV ČR, v.v.i. X.11. Datum vyzvednutí zadávací dokumentace: Datum vyvěšení výzvy: Datum sejmutí výzvy: hod. Žádost o dodatečné informace je nezbytné podat písemně Otevírání obálek je veřejné. Přílohy: 1. Krycí list nabídky vyplní uchazeč 2. Ocenění prací příloha č., 2 vyplní uchazeč Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. ředitelka Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha, dne... Příloha č. 1 FORMULÁŘ KRYCÍ LIST NABÍDKY Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (zadavatel HU AV ČR, v.v.i.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE 15

16 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Nabídková cena služeb v Kč bez DPH (za celé dílo) dle Přílohy č. 2 Celková cena v Kč bez DPH za rok 2012 rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Celková cena za 4 roky ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI V, dne. Poznámka: Celkové ceny se zaokrouhlí na celé koruny... razítko a podpis uchazeče, telefon Příloha č. 2 NABÍDKOVÁ CENA Ocenění požadovaných dodávek, prací, služeb z oboru "Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (zadavatel HU AV ČR, v.v.i.) 16

17 Pořadí Popis prácí, dodávek a služeb Množství Cena v Kč bez DPH Rok ks hod jednotková celkem Soubory výkonů 2.1 Projektová analýza cílů 2.2 Pronájem digitalizačního pracoviště 2.3 Agregace digitálních obrazů a textů 2.4 Technická podpora work - flow 2.5 Komplexní webová služba 2.6 Připojení na páteřní internet Komplexní vyhodnocení digitálního zpracování kartoték Souhrn za rok Související služby - počítačové sítě - zaškolení pracovníků Celkem za rok Nabídková cena za r Nabídková cena za r V, dne: razítko a podpis uchazeče Poznámka: Uchazeč je povinen ocenit všechny práce v rozsahu uvedených hodin. 17

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA "BIBLIOFRAFIE DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ - KOMPLEXNÍ SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ" (projekt EHB č. 502 schválen usnesením vlády ze dne 29.června 2011) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Iljo Naumovský Krnov, Svatováclavská 129/20, PSČ 794 01, IČO: 105 99 134 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DODÁVKA TECHNOLOGIE BOWLINGU Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na zakázku na dodávky dle Metodického

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Odstranění nánosů sedimentu Poldr č. 3 Nad koupalištěm Sendražice Identifikace zadavatele: Název: Obec Sendražice Sídlo:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Č. j. NA 3696-7/11-2015 Výběrové řízení na Archivní obalový materiál - 1 - 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Veřejná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V souladu s 6 a 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky v

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: 2/2007 Výzva k podání nabídky na dodávku služby: Grafické a tiskové služby Počet stran

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Parkoviště nad kinem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Parkoviště nad kinem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Parkoviště nad kinem Identifikace zadavatele: Název: Město Bučovice Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Jednající:

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Komplexní antivirové zabezpečení

Komplexní antivirové zabezpečení VÝZVA k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Zadavatel výběrového řízení Zadavatel:

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

Výzva k podání nabídky Heřmanovice - Traktor s příslušenstvím a servis 1/5

Výzva k podání nabídky Heřmanovice - Traktor s příslušenstvím a servis 1/5 Výzva k podání nabídky Heřmanovice - Traktor s příslušenstvím a servis 1/5 Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.: zakázka malého rozsahu dle 12

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Nabídka, která překročí výše uvedenou cenu, nebude dále posuzována ani hodnocena pro porušení podmínek zadavatele. Zakázka není rozdělena na části.

Nabídka, která překročí výše uvedenou cenu, nebude dále posuzována ani hodnocena pro porušení podmínek zadavatele. Zakázka není rozdělena na části. V Praze dne 12. srpna 2016 Vážené dámy a pánové, vyzýváme Vás tímto k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejíž zadání se neřídí zákonem

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Počítače 2017 I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Počítače 2017 I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA. k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

VÝZVA. k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) VÝZVA k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Evidenční číslo zakázky: LDN 004/2017VZMR Zadavatel - Léčebna dlouhodobě

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Č.j.: ORŽP/8000/2013/1022/2012/med Dne 25.09.2013 Projektová dokumentace na rekonstrukci radnice ve Šluknově Identifikační údaje zadavatele: Město Šluknov nám. Míru 1 407

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov.

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na stavební práce Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás Město Semily Husova čp. 82 513 13 Semily IČ 00276111 www.semily.cz 2011-03-21 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provedení kontroly spalinových cest dle

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2431/2013 dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing. Kasíková TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: kasikova@soaplzen.cz

Více

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK telefon (ústředna) :+420 416 723 111 fax :+420 416 723 100 e-mail : info@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bankovní spojení : Komerční banka, a.s. - Litoměřice číslo účtu : 24734471/0100 www

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice, oddělení logistiky Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-1979-10/ČJ-2016-800650

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/002/001/2015-6/LOG/503

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je restaurátorský průzkum vnějších a vnitřních omítek a provedení restaurátorských prací omítek a náhrobní desky u nemovité kulturní

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou mimo rámec zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude používán

Více