ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI VADEMECUM

2

3 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI VADEMECUM

4 Obsah Úvod 7 1. Vývoj legislativy týkající se platných právních předpisů, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se rodinného práva v Evropské unii Požadavek na zavedení opatření Unie pro případy mezinárodních únosů dětí Soudní příslušnost stanovená v nařízení (ES) 2201/2003 ve věci mezinárodních únosů dětí Od smírčího řízení v oblasti občanské a obchodní ke smírčímu řízení v oblasti rodinné Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení případů mezinárodních únosů dětí Úloha zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 6. Jak se obrátit na zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 7. Jak probíhá smírčí řízení a v čem spočívá. 8. Případy předkládané zprostředkovateli Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování Haagské úmluvy Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování nařízení č /2003 (Brusel IIa). 9. Další činnost zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy 25 mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 4

5 SHRNUTÍ a) Co se rozumí mezinárodním únosem dětí jejich rodiči. 26 b) Mezinárodní a evropské právní předpisy pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 26 c) Jak může rodič předejít únosu nezletilého dítěte? 26 d) Co může rodič udělat po únosu? 27 PŘÍLOHY: POKYNY ZPROSTŘEDKOVATELE EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI 28 Článek 10 nařízení (ES) č. 2201/

6

7 Úvod Ve společnosti členských států Evropské unie je rodina ústřední hodnotou a orgány ji musí chránit pomocí ad hoc opatření i v okamžiku, kdy se dostává do krize. Orgány se musí přednostně zabývat především ochranou vyššího zájmu dětí. Podle posledních údajů Eurostatu se v EU každoročně uzavřou přibližně dva miliony manželství, z nichž 300 tisíc jsou páry různé národnosti. Kromě toho je zaznamenán přibližně jeden milion rozvodů, z nichž 140 tisíc se týká párů různé národnosti. Jedná se o neustále narůstající jevy, pro něž Evropský parlament v roce 1987 zavedl funkci zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči, jejímž cílem je přispět k nalezení společných řešení ve výhradním zájmu dítěte, jestliže po rozluce páru různé státní příslušnosti nebo v případech, kdy jsou manželé příslušníky různých států, je dítě uneseno druhým rodičem. První zprostředkovatelkou, kterou jmenoval Evropský parlament, byla Marie- Claude Vayssadeová ( ), po níž následovala Mary Banottiová ( ) a Evelyne Gebhardtová ( ). Od září 2009 mne jmenoval Evropský parlament zprostředkovatelkou Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči, což je pověření, které mi umožnilo podrobně se těmto případům věnovat a vyslovit řadu právních a legislativních kritických názorů, které předkládám v tomto pracovním dokumentu. V průběhu let hrál tento úřad skutečně důležitou úlohu v oblasti koordinace a hlubokého zájmu o tuto problematiku a navrhl řešení různých konkrétních případů. Dnes je výběr nástroje smírčího řízení v rodinné oblasti pro případy mezinárodních únosů dětí navržen v závěrech zasedání Evropské rady ve Stockholmu (2009) a v prováděcím programu Evropské komise týkajícím se stockholmských cílů (2010). Evropský parlament se aktivně podílí nejen na legislativní rozpravě, ale má vždy na mysli nejvyšší a výhradní zájem dětí i tím, že občanům dává k dispozici zkušenosti z úřadu zprostředkovatele. Roberta Angelilli místopředsedkyně Evropského parlamentu zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči 7

8 1. Vývoj legislativy týkající se platných právních předpisů, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se rodinného práva v Evropské unii. Evropská integrace měla původně zejména hospodářskou povahu. Původně vytvořené právní nástroje byly proto zaměřeny na tento typ procesu. V devadesátých letech se však situace zásadním způsobem změnila, zejména v souvislosti s narůstajícím pohybem osob uvnitř Unie. V důsledku zvýšení mobility evropských občanů došlo i ke zvýšení počtu rodinných svazků mezi osobami s různou státní příslušností nebo osobami s bydlištěm v různých zemích. Tyto jevy si vyžádaly právní reakci i ze strany Evropské unie upravující kolizi práva a soudní příslušnosti ve věci rodinného práva (úprava vztahů v manželství, stanovení rodičovských vztahů, úprava majetkových vztahů v manželství, úprava dědických vztahů atd.). V minulosti upravovaly členské státy kolizi práva a soudní příslušnosti zejména pomocí mezinárodních úmluv, a to i v souladu s ustanovením článku 220 Smlouvy o EHS (později článkem 293 Amsterodamské smlouvy, dnes zrušeným Lisabonskou smlouvou), jenž byl jediným nástrojem Společenství pro přímé vyjednávání, které občanům Společenství zaručovalo zjednodušení formalit, jež musí být splněny pro vzájemné uznávání a vzájemný výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů 1. Až v Maastrichtské smlouvě z roku 1992 se tato problematika stává postupně součástí systému Unie, jež je nejdříve začleněna do tzv. třetího pilíře (ještě mezivládního), a poté na základě změn, které přinesla Amsterodamská smlouva (1997), do samotné Smlouvy o ES s tzv. komunitarizací, jejímž právním základem byl článek 65 Smlouvy o ES 2. V říjnu 1999 Evropská rada v Tampere označila za prioritu přijetí normativních nástrojů ve věci rodinného práva vzhledem ke stále více pociťované nutnosti zavést jistý právní systém odpovídající potřebám občanů v sociální oblasti. Rada, která vycházela z obecné úvahy, že rozsudky a rozhodnutí musí být dodržovány a vykonávány v celé Evropské unii, a zároveň chtěla uchovat právní jistotu občanů a hospodářských subjektů, potvrdila v oddíle věnovaném vytvoření evropského prostoru spravedlnosti plné uplatňování zásady vzájemného uznávání, která se stala skutečným základem justiční spolupráce v EU, a to jak ve věcech občanskoprávních, tak ve věcech trestněprávních. 8

9 Na základě předpokladů Rady ze zasedání v Tampere EU přijala první právní předpis Společenství, který obsahoval jednotná pravidla řešení kolize soudní příslušnosti ve věcech rodinného práva, tedy nařízení č. 1347/2000 (tzv. Bruselem II), které se týká prohlášení manželství za neplatné a zrušení manželských svazků a rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. Uplatňování nařízení bylo omezeno jen na sezdané páry a na rodičovskou zodpovědnost obou manželů k dětem. Přijetím nařízení č. 2201/2003 (tzv. Bruselu IIa), kterým se ruší nařízení č. 1347/2000, byla překonána řada omezení prvního aktu. Nové nařízení totiž obsahuje ustanovení ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, do nichž je zahrnuta ochrana dítěte, která je zajištěna bez jakýchkoli vazeb na řízení ve věcech manželských (5. bod odůvodnění nařízení 3 ). Jedná se tedy o předpis, který má širší uplatnění a který se vztahuje na širší škálu situací souvisejících s párem a s dětmi. 1. Na základě článku 220 Smlouvy o EHS byla přijata například Bruselská úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a o výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Přestože představovala první významné opatření, vylučovala ze své oblasti působnosti řadu záležitostí z oblasti rodinného práva. 2. Se změnami, které přinesla Lisabonská smlouva do výše uvedeného článku 65 Smlouvy o ES, nynější čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ) uvádí, že úkolem Evropské unie je rozvíjet justiční spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem založenou na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí. Na základě tohoto ustanovení Evropský parlament a Rada přijímají, zejména pokud je to nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu, opatření, která mají za cíl vzájemné uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí a jejich výkonu mezi členskými státy (čl. 81 odst. 2 písm. a), jakož i rozvíjení alternativních metod urovnávání sporů (čl. 81 odst. 2 písm. g). Se zvláštním odkazem na rodinné právo uvádí třetí odstavec článku 81 SFEU, že Unie je oprávněna zavádět opatření týkající se rodinného práva, za předpokladu, že mají mezinárodní prvek, zvláštním legislativním postupem, což znamená, že Rada po konzultaci s Evropským parlamentem rozhoduje jednomyslně, nikoli běžným postupem, kdy jsou Parlament a Rada postaveny na roveň, a že pro přijetí aktů je potřebná kvalifikovaná většina. Na zmírnění tohoto ustanovení zavádí Lisabonská smlouva v tomto bodě možnost překlenovacího ustanovení, na jehož základě by Rada na návrh Evropského parlamentu mohla přijmout rozhodnutí, které by rozšířilo použitelnost řádného postupu na přijímání aktů týkajících se určitých aspektů rodinného práva. Současně bylo členským státům přiznáno právo veta, na jehož základě se může vnitrostátní parlament postavit proti použití výše uvedeného překlenovacího ustanovení (do šesti měsíců od okamžiku, kdy je o něm informován). Zdá se, že tyto prvky potvrzují, že členské státy mohou odepřít svěřit Unii pravomoci v oblasti rodinného práva. Navzdory doplňkové úloze Evropské unie vůči členským státům v této problematice ukládá článek 81 SFEU, i když v rámci uznávaných omezení, orgánům Unie, aby zajistily přeshraniční účinnost opatření, která uplatňují vnitrostátní orgány nebo soukromé osoby, a to v souladu se zprostředkovatelskými a dohodovacími postupy stanovenými jednotlivými členskými státy. 9

10 3. Na rozdíl od předchozího nařízení (ES) 1347/ bod odůvodnění nařízení (ES) 2201/2003 uvádí, že upravuje ochranu dítěte bez jakýchkoliv vazeb na řízení ve věcech manželských, a uplatní se tedy i na nesezdané páry, na děti nemanželského původu a na děti pouze jednoho člena páru narozené z předchozích vztahů. V tomtéž smyslu viz Haagská úmluva z roku Požadavek na zavedení opatření Unie pro případy mezinárodních únosů dětí. V posledních letech byl zaznamenán dramatický nárůst případů mezinárodních únosů dětí těmi, kdo se o ně starají. Děje se tak bez ohledu na to, že v roce 1980 byla většinou signatářských států ratifikována Haagská úmluva o únosech dětí. Tato úmluva, která je jednou z nejdůležitějších vícestranných dohod na ochranu dětí, vychází z předpokladu, že soud státu, do něhož bylo dítě zavlečeno, může vynést rozhodnutí o návratu. V případě, že jeden z rodičů nezákonně převeze dítě do jiné země, která je smluvní stranou Haagské úmluvy, musí být dítě co nejrychleji vráceno do předchozího bydliště. To však nevylučuje, aby ve výjimečných případech bylo možno nenařídit vrácení dítěte (článek 13 úmluvy 4 ). Právní předpisy Evropské unie poté přispěly k posílení ochrany, kterou poskytuje Haagská úmluva. 4. Článek 13: Bez ohledu na ustanovení předcházejícího článku není soudní nebo správní orgán dožádaného státu povinen nařídit navrácení dítěte, jestliže osoba, instituce nebo jiný orgán, který nesouhlasí s jeho navrácením, prokáže, že: a) osoba, instituce nebo jiný orgán, který měl pečovat o osobu dítěte, ve skutečnosti nevykonával právo péče o dítě v době přemístění nebo zadržení nebo souhlasil či později se smířil s přemístěním nebo zadržením, nebo b) je vážné nebezpečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace. Soudní nebo správní orgán může také odmítnout nařídit návrat dítěte, zjistí-li se, že dítě nesouhlasí s návratem a dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům. Při hodnocení okolností uvedených v tomto článku soudní a správní orgány musí přihlédnout k informacím týkajícím se sociálního postavení dítěte poskytnutým ústředním orgánem nebo jiným příslušným orgánem obvyklého bydliště dítěte. 10

11 Soudní příslušnost stanovená v nařízení (ES) 2201/2003 ve věci mezinárodních únosů dětí Nařízení č. 2201/2003 stanoví jednotná kritéria pro určení soudu příslušného k vynesení rozhodnutí ve věcech manželství a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, včetně hypotézy mezinárodních únosů dětí. Obecně si lze povšimnout, že nařízení upřednostňuje osobní kritérium obvyklého bydliště před kritériem státní příslušnosti (tradičně používaným v zemích majících tzv. civil law kontinentální právo) nebo objektivnímu kritériu lex fori (oblíbeným v zemích s tzv. common law zvykové právo). Konkrétně, ve věci rozluky, rozvodu a prohlášení manželství za neplatné nařízení stanoví řadu kritérií na základě bydliště jednoho z manželů nebo na základě společné státní příslušnosti (článek 3). Ve věci rodičovské zodpovědnosti k dítěti nařízení stanoví obecnou příslušnost soudu v místě bydliště dítěte v okamžiku, kdy je soudní orgán obeslán (článek 8). Se zvláštním odkazem na hypotézu únosu dítěte nařízení nakonec stanoví titul zvláštní soudní příslušnosti, kdy je příslušným soudem soud v místě obvyklého bydliště, které mělo dítě bezprostředně před odebráním nebo zadržením (článek 10). S odkazem na rozhodnutí o navrácení dítěte pak článek 11 nařízení zejména stanoví, že příslušný soud může na základě nařízení vydat rozhodnutí (v návaznosti na rozhodnutí vydané soudním orgánem ve smyslu Haagské úmluvy z roku 1980) v případě, že první soud zamítl navrácení dítěte do státu obvyklého bydliště (dříve článek 13 úmluvy). Následné rozhodnutí, jehož účelem je zajištění návratu dítěte, je vykonatelné, je-li doplněno osvědčením uvedeným v článku 42 nařízení. Nařízení tedy stanoví ochranu doplňující ustanovení úmluvy. I tato další záruka nemusí mnohdy splňovat potřebu plné ochrany zájmů dítěte. Odkazuje se například na domněnku, podle níž není na základě ustanovení nařízení možné předložit opravné prostředky vůči rozhodnutí o navrácení vydanému ve smyslu článku 11 nařízení, které již bylo osvědčeno na základě článku 42, i když v rozhodnutí došlo k vážnému poškození základních práv. V případě, jenž byl nedávno předložen k přešetření Soudnímu dvoru 5, nebyl například ve druhém řízení o navrácení, které bylo zahájeno podle článku 11 nařízení, proveden výslech dítěte, jež bylo naopak vyslechnuto v rámci prvního řízení o navrácení podle Haagské úmluvy. Dítě zde projevilo úmysl zůstat v zemi stávajícího pobytu. Soudní dvůr nicméně uvedl, že opravný prostředek proti výkonu rozhodnutí o navrácení osvědčeného podle článku 42 není v žádném případě přípustný, ani kdyby v rozhodnutí došlo k vážnému poškození základních práv. 11

12 Podobné případy jsou předkládány zprostředkovateli Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. Evropská komise provádí studii zaměřenou na získávání informací o praktickém provádění nařízení č. 2201/2003 a na shromažďování statistických údajů, které zahrnují i počet případů mezinárodních únosů dětí. Na základě této studie Komise zveřejní v roce 2012 zprávu o provádění uvedeného nařízení a rozhodne o tom, zda navrhne případné úpravy. 5. Viz rozsudek ze dne 22. prosince 2010, věc C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 3. Od smírčího řízení v oblasti občanské a obchodní ke smírčímu řízení v oblasti rodinné. Mezinárodní smírčí řízení v oblasti rodinné by se mělo řídit konkrétně právními předpisy, které zohledňují charakteristické rysy a potřeby v dané oblasti. V této chvíli máme v Evropě směrnici 2008/52/ES 6 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. V 10. bodě odůvodnění směrnice je totiž upřesněno, že směrnice by se neměla vztahovat na práva a povinnosti, o kterých strany nemohou podle rozhodného práva rozhodnout samy. Taková práva a povinnosti jsou zvláště časté v rodinném a pracovním právu. Funkce zprostředkovatele je v této souvislosti zvláště důležitá. Její funkci je proto žádoucí dále rozvíjet a posilovat. V souladu s tímto směřováním Evropská komise ve svém sdělení z února 2011, nazvaném Agenda EU v oblasti práv dítěte, zdůraznila nezbytnost spolupráce s členskými státy s cílem aktualizovat informační přehledy o vnitrostátních právních předpisech týkajících se závazků v oblasti výživy, smírčího řízení, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Co se týče únosů dětí, Komise se zavázala, že zvláště pozorně vyhodnotí informace poskytnuté zprostředkovatelem. I Evropský parlament se vyjádřil v tomto smyslu. V usnesení ze září 2011 Provádění směrnice o mediaci v členských státech, její dopad na mediaci a využití ze strany soudů se zdůrazňuje, že: u stran, které jsou ochotné hledat řešení svého sporu, je méně pravděpodobné, že proti sobě budou postupovat, nýbrž spolu budou spíše spolupracovat; domnívá se, že tyto strany mívají proto větší pochopení pro postoj druhé strany a usilují o řešení věcných 12

13 problémů sporu; poukazuje na to, že tato okolnost má často přínos v podobě zachování vztahů, které měly strany předtím, než spolu vstoupily do sporu, což je obzvláště důležité v rodinných záležitostech, kdy se jedná o děti. V usnesení z října 2011 Alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech zdůrazňuje nejen práci zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí, ale i zásadní úlohu jednotlivých forem ADR (Alternative Dispute Resolution) při řešení rodinných sporů, neboť ADR může snížit psychologické škody, napomoci stranám začít spolu znovu komunikovat, a především v důsledku těchto okolností pomoci zajistit ochranu dětem. Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení případů mezinárodních únosů dětí. 4. Smírčí řízení je alternativní způsob urovnávání sporů, jehož cílem je řešit konflikty pozitivně. Jeho cílem je podpořit účastníky sporu tak, aby dosáhli přijatelného a uspokojivého řešení pro obě strany s pomocí třetího subjektu: zprostředkovatele. V případech mezinárodních únosů dětí je cílem smírčího řízení dospět ke zprostředkované dohodě mezi rodiči ve výlučném zájmu dětí, jichž se spor týká. V těchto případech je hlavním úkolem zprostředkovatele zajistit mimosoudním způsobem vyšší zájem uneseného dítěte a ušetřit děti i rodiče emotivního a psychologického napětí vyplývajícího ze soudního řízení, které je mnohdy dlouhé a tíživé. 6. Úř. věst. L 136, , s. 7 a násl. Úloha zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 5. Skončí-li manželství nebo soužití páru různé státní příslušnosti, často se jeden z partnerů rozhodně vrátit se do země původu nebo si zařídit bydliště v jiném členském státě nebo mimoevropském státě, než kde žije druhý partner. Pokud má pár děti, musí příslušný soudní orgán stanovit práva partnerů na péči a na styk s dítětem. Může se bohužel stát, že jeden z rodičů, kterému není dítě svěřeno do péče, dítě unese a odmítá jej po skončení pravidelné návštěvy vrátit, nebo že rodič, jemuž jsou děti svěřeny do péče, se s nimi přemístí jinam, a tak fakticky zabrání druhému rodiči v uplatňování práva na styk s dítětem. V těchto případech nejde jen o porušení rodičovské pravomoci, ale především o porušení základního práva dítěte na pravidelné vztahy s oběma rodiči. 13

14 Článek 24 Listiny základních práv Evropské unie Práva dítěte: Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. Při řešení těchto sporů je možné se obrátit na soudní orgány, nebo také zahájit smírčí řízení za pomoci zprostředkovatele, jehož úloha spočívá v poskytování pomoci rodičům, kteří hledají lepší řešení v zájmu dětí. Smírčí řízení spočívá v poskytování informací o platném právu, rad a návrhů na urovnání sporu a dosažení dohody. Velkou výhodou tohoto řízení je, že rodiče, kteří jsou ochotni použít smírčí řízení, mají tendenci přesněji a přísněji dodržovat dohodu vzniklou na základě jejich společné vůle, než rozhodnutí vnucené soudním orgánem. 14

15 Jak se obrátit na zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 6. Občané se mohou obracet na zprostředkovatele faxem, dopisem, em a telefonicky. Kontakty jsou k dispozici na stránkách Evropského parlamentu v oddíle věnovaném zprostředkovateli, kde jsou popsány služby, jež tento úřad poskytuje: Odkaz: Zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči Roberta ANGELILLI Budova Altiero Spinelli 09E130 Kontaktní údaje: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussels Tel : +32 (0) Fax : +32 (0)

16 7. Jak probíhá smírčí řízení a v čem spočívá. a/ poté, co úřad zprostředkovatele obdrží hlášení od občana, nejdříve vyhodnotí žádost; b/ neexistují-li právní důvody pro vyloučení z řízení (například trestný čin), úřad formálně zahájí smírčí řízení a požádá účastníky, aby podepsali prohlášení o tom, že souhlasí se smírčím řízením; c/ formou konferenčních hovorů a poštovní i elektronické korespondence je zahájen dialog s účastníky s cílem stanovit hlavní body vyjednávání ; d/ jakmile je dosaženo společných prvků dohody, je vyhotoven návrh dohody, který je poté pro účely smírčího řízení projednáván a s konečnou platností schválen; e/ smírčí řízení se odehraje v Evropském parlamentu za přítomnosti účastníků (někdy formou videokonference nebo telefonické konference), zaměstnanců úřadu zprostředkovatele a případně právních zástupců účastníků; f/ v případě videokonference nebo telefonické konference jsou účastníci přítomni na institucionální půdě, například na velvyslanectví, konzulátu nebo delegaci Evropské unie; g/ jakmile se dospěje ke smírčí dohodě, účastníci a zprostředkovatel ji podepíší a dohoda nabude úřední povahy. Smírčí dohoda má povahu soukromé smlouvy mezi účastníky. Konsensus, jímž účastníci projevují souhlas s body projednávanými v průběhu smírčího řízení, je právní legitimací smlouvy. Zprostředkovatel pomáhá účastníkům vyhotovit smlouvu a tím zajišťuje její legitimitu a zaručuje, že vše, co bylo dohodnuto, splňuje kritéria legálnosti a nestrannosti. Takto uzavřená smírčí dohoda může být z podnětu účastníků homologována u příslušných soudů států původu nebo pobytu účastníků a může se případně stát základem konsensuálního vymezení rozluky nebo rozvodu. 16 Smírčí řízení se občanům nabízí zdarma. Evropský parlament má totiž k dispozici ad hoc úřad, v němž jako úředníci působí odborní právníci, kteří mohou účastníkům poskytnout nezbytnou pomoc s vyhotovením strukturované a legitimní smlouvy s institucionální zárukou zprostředkovatele.

17 Případy předkládané zprostředkovateli. 8. Od září 2009 do prosince 2011 obdržela kancelář zprostředkovatele devadesát osm žádostí: deset žádostí o smírčí řízení: dvě byly vyřešeny při vyjednávání v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku, z toho jedna v červnu 2010 a druhá v září V dalších dvou případech bylo umožněno opětovné sblížení rodiče, jemuž bylo odepřeno právo na styk s dítětem, a jeho dětí. Dalších šest žádostí se projednává; čtyřicet dva žádostí uvádí nedostatek nebo anomálii v uplatňování Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze strany signatářských států; čtyřicet pět žádostí uvádí žádné nebo chybné uplatňování nařízení č. 2201/2003 (Brusel IIa) ze strany členského státu nebo neuznání rozsudku vydaného příslušným soudním orgánem v členském státě ve věci péče o dítě nebo práva na styk s dítětem; předmětem jedné žádosti byla mezinárodní adopce. V tomto případě zásah zprostředkovatele uspíšil výkon samotného řízení v přijatelné lhůtě. 17

18 Příklady smírčího řízení Smírčí řízení Itálie Slovensko Spor mezi italským otcem a slovenskou matkou ve věci práv na péči a na styk se dvěma společnými dětmi ve věku 5 a 7 let, které se narodily v Itálii a jež matka převezla na Slovensko. Souvislosti Manželé bydleli v Itálii až do dne, kdy matka odjela se svými dvěma dětmi na Slovensko, aby navštívila svého nemocného otce. Pobyt na Slovensku se neočekávaně protáhl a jakékoli kontakty mezi dětmi a otcem, který zůstal v Itálii, byly znemožněny. Poté matka jasně vyjádřila svou vůli se do Itálie již nevrátit a ponechat si obě děti u sebe na Slovensku, kde zahájila společný život s novým partnerem. Otec dal podnět k rozvodovému řízení a k trestnímu řízení proti matce pro únos dětí. Matka mezitím dala podnět k rozvodovému řízení i na Slovensku. Vznikla tak kolize soudní příslušnosti, která přiměla právního zástupce otce, aby se obrátil na zprostředkovatele s cílem dosáhnout jednáním řešení s druhým rodičem v nejvlastnějším zájmu obou dětí. Řízení Žádost účastníků a právní souvislosti případu byly přezkoumány, zprostředkovatel zahájil jednání mezi rodiči tak, že smírčí řízení u Evropského parlamentu ve Štrasburku (v červnu 2010) bylo rozčleněno do následujících etap: spojení formou konferenčního rozhovoru mezi otcem, který byl přítomen se svým právníkem ve Štrasburku, s italským velvyslanectvím na Slovensku, kde byla přítomna matka se svým právníkem a konzul; identifikace účastníků a formální zahájení řízení; 18

19 diskuse o náčrtu smírčí dohody vypracovaném v předcházejících měsících a jednání o některých kritických bodech smírčí dohody; dosažení smírčí dohody (spojení trvalo osm hodin); podpis smírčí dohody, jíž bylo řízení formálně ukončeno; základní prvky smírčí dohody: právo na svěření do péče, právo na styk s dítětem a na výživné. Smírčí řízení Izrael Francie/Německo Příklady smírčího řízení Spor mezi ženou s francouzsko-německou státní příslušností židovského původu a Izraelcem s bydlištěm v Tel Avivu. Souvislosti Žena s obvyklým bydlištěm ve Francii počala při krátkém pobytu v Tel Avivu dítě s Izraelcem. Pár nikdy nebydlel společně a dítě prožilo své první roky života s matkou, nejdříve ve Francii, poté v Kanadě. Otec fakticky přerušil vztah s matkou dítěte po pouhých dvou týdnech těhotenství a prohlásil, že si dítě nepřeje, a poprvé uvedl, že je již vázán v manželství s jinou ženou. O dva roky později se žena, která v té době žila a pracovala v Kanadě, stala účastnicí řízení o svěření dítěte do péče, k němuž dal podnět otec u rabínského soudu v Izraeli, s cílem získat dítě do své péče a vychovat je ve jménu zásad judaismu. Žena v první chvíli souhlasila s tím, že se s dítětem přestěhuje do Izraele, aby umožnila vstup otce do života dítěte a náboženskou výchovu dítěte. Za několik měsíců od přestěhování do Tel Avivu se žena rozhodla, že společně s dítětem navštíví matku žijící v Paříži, jejíž zdravotní stav se zhoršil, a že se poté bude zdržovat ve Francii, aby mohla matce pomáhat. Otec ji okamžitě zažaloval pro mezinárodní únos dítěte. V tomto okamžiku se žena, zastoupená svým právníkem, obrátila na zprostředkovatele. Řízení Žádost účastníků a právní souvislosti případu byly přezkoumány, zprostředkovatel zahájil jednání mezi rodiči tak, že smírčí řízení u Evropského parlamentu ve Štrasburku (v červnu 2010) bylo rozčleněno do následujících etap: 19

20 spojení pomocí videokonference ze sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku s delegací Evropské unie v Izraeli, v níž byli přítomni účastníci a právní zástupce jednoho z nich; identifikace účastníků a formální zahájení řízení; diskuse o náčrtu smírčí dohody vypracovaném v předcházejících měsících a jednání o některých kritických bodech smírčí dohody; mnoho zásadních bodů v náčrtu smírčí dohody jsou upravené výsledky přímé konfrontace účastníků; dosažení smírčí dohody (spojení trvalo devět hodin); podpis smírčí dohody, jíž bylo řízení formálně ukončeno; základní prvky smírčí dohody (43 článků), v nichž jsou dohodnuty a stanoveny mimo jiné následující body: 1. zařízení pobytu dítěte v Izraeli; 2. společná péče a pravomoc rodičů; 3. výchova dítěte podle zásad a předpisů judaismu; 4. výživa; 5. právo na styk s dítětem; 6. postoupení sporu, který by měl vyústit v uplatňování dohody, soudu, na němž se dohodli účastníci pod dohledem zprostředkovatele. 20

21 Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování Haagské úmluvy Většina žádostí předložených úřadu zprostředkovatele uvádí nesprávné uplatňování nebo výkon Haagské úmluvy. Cílem úmluvy je zajistit včasný návrat dítěte, neoprávněně odvedeného ze svého obvyklého bydliště, do vlasti na základě spolupráce ústředních orgánů v každém signatářském státě Haagské úmluvy. Rodiče, kteří se obracejí na úřad, si často stěžují na špatnou spolupráci ústředních orgánů různých států, jakož i na určitou tendenci každého orgánu chránit vlastního krajana bez ohledu na únos, k němuž došlo. Jindy dochází k tomu, že děti jsou navráceny do státu, v němž měly obvyklé bydliště, bez ohledu na to, že existuje objektivní nebezpečí, že dítě může po svém návratu utrpět fyzickou nebo psychickou újmu (čili na základě výjimky stanovené v článku 13 Haagské úmluvy). Jak zasahuje zprostředkovatel v těchto případech: zašle dopis ústředním orgánům zúčastněných signatářských států s cílem upozornit na nedostatky ve výkonu ustanovení úmluvy a vyžadovat urychlené obnovení zákonnosti; předloží dotazy Parlamentu adresované Radě a Komisi, aby prověřily nedostatky zjištěné v jiných orgánech a a zajímaly se o možnou strategii zákroku; vykoná zprostředkovatelskou činnost v širším slova smyslu u všech zainteresovaných orgánů, účastníků a právních zástupců s cílem umožnit řádný a rychlý výkon probíhajících mezinárodních řízení. 21

22 Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování nařízení č. 2201/2003 (Brusel IIa). Nařízení Brusel IIa upravuje soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Obsahuje nová ustanovení ve věci únosů dětí, která posilují to, co již stanovila Haagská úmluva z roku 1980, v případech, které se týkají signatářských států. V nemalé části případů předkládaných zprostředkovateli se informuje o vážných problémech v oblasti soudní spolupráce mezi členskými státy. V obdržených žádostech jsou nejčastěji stížnosti na to, že členský stát odmítá uznat a vykonat soudní výrok s konečnou platností vydaný v členském státě, aniž by měl legitimní důvody pro odmítnutí, které stanoví nařízení. Tato nedbalost vyvolává ve všech dotyčných případech stavy závažné právní nejistoty se škodlivými důsledky pro dotčené děti. Jak zasahuje zprostředkovatel v těchto případech: předloží dotazy Parlamentu adresované Komisi, aby upozornil na porušení nařízení Brusel IIa, k nimž občas dochází, s cílem uspíšit zahájení řízení o porušení předpisů proti členskému státu, který nesplnil povinnosti; nabídne účastníkům právní konzultaci týkající se nástrojů, jež poskytuje EU na ochranu dětí, a smírčí řízení za účasti dotčených orgánů, účastníků a jejich právních zástupců. 22

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice CS Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II www.europa.eu.int/civiljustice Úvod Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva pomáhá lidem v jejich každodenních životech při

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

1. ÚVOD 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ

1. ÚVOD 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O KOLIZNÍM PRÁVU V OBLASTI ÚPRAVY MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ OTÁZKOU SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ (Vypracováno Ministerstvem

Více

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE 28.5.2011 Úřední věstník Evropské unie C 160/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE Následující text nahrazuje informativní sdělení zveřejněné

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA. O OSVOJENÍ DĚTÍ (Štrasburk dne 24. dubna 1967) (PŘEKLAD)

EVROPSKÁ ÚMLUVA. O OSVOJENÍ DĚTÍ (Štrasburk dne 24. dubna 1967) (PŘEKLAD) EVROPSKÁ ÚMLUVA O OSVOJENÍ DĚTÍ (Štrasburk dne 24. dubna 1967) (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy, jako signatářské země této úmluvy, berouce v úvahu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 981 přečtení přijata 25. 10. 1980 Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu Vyhlašující orgán: Haagská konference mezinárodního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu únor 2012 Základní principy projektu MPO pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 3 hlavní pilíře kvalifikovaná informace a doporučení,

Více

Problematika mezinárodních únosů dětí

Problematika mezinárodních únosů dětí Problematika mezinárodních únosů dětí Jak řešit problematiku mezinárodních únosů dětí Co by měl rodič vědět předtím, než vycestuje s dítětem do jiného státu nebo se rozhodne řešit rodinnou situaci návratem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii

Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii Průvodce pro příslušníky právnických profesí Spravedlnost 2 Průvodce pro příslušníky právnických profesí Justiční spolupráce v občanských věcech

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého?

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého? GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více