ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI VADEMECUM

2

3 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI VADEMECUM

4 Obsah Úvod 7 1. Vývoj legislativy týkající se platných právních předpisů, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se rodinného práva v Evropské unii Požadavek na zavedení opatření Unie pro případy mezinárodních únosů dětí Soudní příslušnost stanovená v nařízení (ES) 2201/2003 ve věci mezinárodních únosů dětí Od smírčího řízení v oblasti občanské a obchodní ke smírčímu řízení v oblasti rodinné Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení případů mezinárodních únosů dětí Úloha zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 6. Jak se obrátit na zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 7. Jak probíhá smírčí řízení a v čem spočívá. 8. Případy předkládané zprostředkovateli Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování Haagské úmluvy Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování nařízení č /2003 (Brusel IIa). 9. Další činnost zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy 25 mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 4

5 SHRNUTÍ a) Co se rozumí mezinárodním únosem dětí jejich rodiči. 26 b) Mezinárodní a evropské právní předpisy pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 26 c) Jak může rodič předejít únosu nezletilého dítěte? 26 d) Co může rodič udělat po únosu? 27 PŘÍLOHY: POKYNY ZPROSTŘEDKOVATELE EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI 28 Článek 10 nařízení (ES) č. 2201/

6

7 Úvod Ve společnosti členských států Evropské unie je rodina ústřední hodnotou a orgány ji musí chránit pomocí ad hoc opatření i v okamžiku, kdy se dostává do krize. Orgány se musí přednostně zabývat především ochranou vyššího zájmu dětí. Podle posledních údajů Eurostatu se v EU každoročně uzavřou přibližně dva miliony manželství, z nichž 300 tisíc jsou páry různé národnosti. Kromě toho je zaznamenán přibližně jeden milion rozvodů, z nichž 140 tisíc se týká párů různé národnosti. Jedná se o neustále narůstající jevy, pro něž Evropský parlament v roce 1987 zavedl funkci zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči, jejímž cílem je přispět k nalezení společných řešení ve výhradním zájmu dítěte, jestliže po rozluce páru různé státní příslušnosti nebo v případech, kdy jsou manželé příslušníky různých států, je dítě uneseno druhým rodičem. První zprostředkovatelkou, kterou jmenoval Evropský parlament, byla Marie- Claude Vayssadeová ( ), po níž následovala Mary Banottiová ( ) a Evelyne Gebhardtová ( ). Od září 2009 mne jmenoval Evropský parlament zprostředkovatelkou Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči, což je pověření, které mi umožnilo podrobně se těmto případům věnovat a vyslovit řadu právních a legislativních kritických názorů, které předkládám v tomto pracovním dokumentu. V průběhu let hrál tento úřad skutečně důležitou úlohu v oblasti koordinace a hlubokého zájmu o tuto problematiku a navrhl řešení různých konkrétních případů. Dnes je výběr nástroje smírčího řízení v rodinné oblasti pro případy mezinárodních únosů dětí navržen v závěrech zasedání Evropské rady ve Stockholmu (2009) a v prováděcím programu Evropské komise týkajícím se stockholmských cílů (2010). Evropský parlament se aktivně podílí nejen na legislativní rozpravě, ale má vždy na mysli nejvyšší a výhradní zájem dětí i tím, že občanům dává k dispozici zkušenosti z úřadu zprostředkovatele. Roberta Angelilli místopředsedkyně Evropského parlamentu zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči 7

8 1. Vývoj legislativy týkající se platných právních předpisů, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se rodinného práva v Evropské unii. Evropská integrace měla původně zejména hospodářskou povahu. Původně vytvořené právní nástroje byly proto zaměřeny na tento typ procesu. V devadesátých letech se však situace zásadním způsobem změnila, zejména v souvislosti s narůstajícím pohybem osob uvnitř Unie. V důsledku zvýšení mobility evropských občanů došlo i ke zvýšení počtu rodinných svazků mezi osobami s různou státní příslušností nebo osobami s bydlištěm v různých zemích. Tyto jevy si vyžádaly právní reakci i ze strany Evropské unie upravující kolizi práva a soudní příslušnosti ve věci rodinného práva (úprava vztahů v manželství, stanovení rodičovských vztahů, úprava majetkových vztahů v manželství, úprava dědických vztahů atd.). V minulosti upravovaly členské státy kolizi práva a soudní příslušnosti zejména pomocí mezinárodních úmluv, a to i v souladu s ustanovením článku 220 Smlouvy o EHS (později článkem 293 Amsterodamské smlouvy, dnes zrušeným Lisabonskou smlouvou), jenž byl jediným nástrojem Společenství pro přímé vyjednávání, které občanům Společenství zaručovalo zjednodušení formalit, jež musí být splněny pro vzájemné uznávání a vzájemný výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů 1. Až v Maastrichtské smlouvě z roku 1992 se tato problematika stává postupně součástí systému Unie, jež je nejdříve začleněna do tzv. třetího pilíře (ještě mezivládního), a poté na základě změn, které přinesla Amsterodamská smlouva (1997), do samotné Smlouvy o ES s tzv. komunitarizací, jejímž právním základem byl článek 65 Smlouvy o ES 2. V říjnu 1999 Evropská rada v Tampere označila za prioritu přijetí normativních nástrojů ve věci rodinného práva vzhledem ke stále více pociťované nutnosti zavést jistý právní systém odpovídající potřebám občanů v sociální oblasti. Rada, která vycházela z obecné úvahy, že rozsudky a rozhodnutí musí být dodržovány a vykonávány v celé Evropské unii, a zároveň chtěla uchovat právní jistotu občanů a hospodářských subjektů, potvrdila v oddíle věnovaném vytvoření evropského prostoru spravedlnosti plné uplatňování zásady vzájemného uznávání, která se stala skutečným základem justiční spolupráce v EU, a to jak ve věcech občanskoprávních, tak ve věcech trestněprávních. 8

9 Na základě předpokladů Rady ze zasedání v Tampere EU přijala první právní předpis Společenství, který obsahoval jednotná pravidla řešení kolize soudní příslušnosti ve věcech rodinného práva, tedy nařízení č. 1347/2000 (tzv. Bruselem II), které se týká prohlášení manželství za neplatné a zrušení manželských svazků a rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. Uplatňování nařízení bylo omezeno jen na sezdané páry a na rodičovskou zodpovědnost obou manželů k dětem. Přijetím nařízení č. 2201/2003 (tzv. Bruselu IIa), kterým se ruší nařízení č. 1347/2000, byla překonána řada omezení prvního aktu. Nové nařízení totiž obsahuje ustanovení ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, do nichž je zahrnuta ochrana dítěte, která je zajištěna bez jakýchkoli vazeb na řízení ve věcech manželských (5. bod odůvodnění nařízení 3 ). Jedná se tedy o předpis, který má širší uplatnění a který se vztahuje na širší škálu situací souvisejících s párem a s dětmi. 1. Na základě článku 220 Smlouvy o EHS byla přijata například Bruselská úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a o výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Přestože představovala první významné opatření, vylučovala ze své oblasti působnosti řadu záležitostí z oblasti rodinného práva. 2. Se změnami, které přinesla Lisabonská smlouva do výše uvedeného článku 65 Smlouvy o ES, nynější čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ) uvádí, že úkolem Evropské unie je rozvíjet justiční spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem založenou na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí. Na základě tohoto ustanovení Evropský parlament a Rada přijímají, zejména pokud je to nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu, opatření, která mají za cíl vzájemné uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí a jejich výkonu mezi členskými státy (čl. 81 odst. 2 písm. a), jakož i rozvíjení alternativních metod urovnávání sporů (čl. 81 odst. 2 písm. g). Se zvláštním odkazem na rodinné právo uvádí třetí odstavec článku 81 SFEU, že Unie je oprávněna zavádět opatření týkající se rodinného práva, za předpokladu, že mají mezinárodní prvek, zvláštním legislativním postupem, což znamená, že Rada po konzultaci s Evropským parlamentem rozhoduje jednomyslně, nikoli běžným postupem, kdy jsou Parlament a Rada postaveny na roveň, a že pro přijetí aktů je potřebná kvalifikovaná většina. Na zmírnění tohoto ustanovení zavádí Lisabonská smlouva v tomto bodě možnost překlenovacího ustanovení, na jehož základě by Rada na návrh Evropského parlamentu mohla přijmout rozhodnutí, které by rozšířilo použitelnost řádného postupu na přijímání aktů týkajících se určitých aspektů rodinného práva. Současně bylo členským státům přiznáno právo veta, na jehož základě se může vnitrostátní parlament postavit proti použití výše uvedeného překlenovacího ustanovení (do šesti měsíců od okamžiku, kdy je o něm informován). Zdá se, že tyto prvky potvrzují, že členské státy mohou odepřít svěřit Unii pravomoci v oblasti rodinného práva. Navzdory doplňkové úloze Evropské unie vůči členským státům v této problematice ukládá článek 81 SFEU, i když v rámci uznávaných omezení, orgánům Unie, aby zajistily přeshraniční účinnost opatření, která uplatňují vnitrostátní orgány nebo soukromé osoby, a to v souladu se zprostředkovatelskými a dohodovacími postupy stanovenými jednotlivými členskými státy. 9

10 3. Na rozdíl od předchozího nařízení (ES) 1347/ bod odůvodnění nařízení (ES) 2201/2003 uvádí, že upravuje ochranu dítěte bez jakýchkoliv vazeb na řízení ve věcech manželských, a uplatní se tedy i na nesezdané páry, na děti nemanželského původu a na děti pouze jednoho člena páru narozené z předchozích vztahů. V tomtéž smyslu viz Haagská úmluva z roku Požadavek na zavedení opatření Unie pro případy mezinárodních únosů dětí. V posledních letech byl zaznamenán dramatický nárůst případů mezinárodních únosů dětí těmi, kdo se o ně starají. Děje se tak bez ohledu na to, že v roce 1980 byla většinou signatářských států ratifikována Haagská úmluva o únosech dětí. Tato úmluva, která je jednou z nejdůležitějších vícestranných dohod na ochranu dětí, vychází z předpokladu, že soud státu, do něhož bylo dítě zavlečeno, může vynést rozhodnutí o návratu. V případě, že jeden z rodičů nezákonně převeze dítě do jiné země, která je smluvní stranou Haagské úmluvy, musí být dítě co nejrychleji vráceno do předchozího bydliště. To však nevylučuje, aby ve výjimečných případech bylo možno nenařídit vrácení dítěte (článek 13 úmluvy 4 ). Právní předpisy Evropské unie poté přispěly k posílení ochrany, kterou poskytuje Haagská úmluva. 4. Článek 13: Bez ohledu na ustanovení předcházejícího článku není soudní nebo správní orgán dožádaného státu povinen nařídit navrácení dítěte, jestliže osoba, instituce nebo jiný orgán, který nesouhlasí s jeho navrácením, prokáže, že: a) osoba, instituce nebo jiný orgán, který měl pečovat o osobu dítěte, ve skutečnosti nevykonával právo péče o dítě v době přemístění nebo zadržení nebo souhlasil či později se smířil s přemístěním nebo zadržením, nebo b) je vážné nebezpečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace. Soudní nebo správní orgán může také odmítnout nařídit návrat dítěte, zjistí-li se, že dítě nesouhlasí s návratem a dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům. Při hodnocení okolností uvedených v tomto článku soudní a správní orgány musí přihlédnout k informacím týkajícím se sociálního postavení dítěte poskytnutým ústředním orgánem nebo jiným příslušným orgánem obvyklého bydliště dítěte. 10

11 Soudní příslušnost stanovená v nařízení (ES) 2201/2003 ve věci mezinárodních únosů dětí Nařízení č. 2201/2003 stanoví jednotná kritéria pro určení soudu příslušného k vynesení rozhodnutí ve věcech manželství a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, včetně hypotézy mezinárodních únosů dětí. Obecně si lze povšimnout, že nařízení upřednostňuje osobní kritérium obvyklého bydliště před kritériem státní příslušnosti (tradičně používaným v zemích majících tzv. civil law kontinentální právo) nebo objektivnímu kritériu lex fori (oblíbeným v zemích s tzv. common law zvykové právo). Konkrétně, ve věci rozluky, rozvodu a prohlášení manželství za neplatné nařízení stanoví řadu kritérií na základě bydliště jednoho z manželů nebo na základě společné státní příslušnosti (článek 3). Ve věci rodičovské zodpovědnosti k dítěti nařízení stanoví obecnou příslušnost soudu v místě bydliště dítěte v okamžiku, kdy je soudní orgán obeslán (článek 8). Se zvláštním odkazem na hypotézu únosu dítěte nařízení nakonec stanoví titul zvláštní soudní příslušnosti, kdy je příslušným soudem soud v místě obvyklého bydliště, které mělo dítě bezprostředně před odebráním nebo zadržením (článek 10). S odkazem na rozhodnutí o navrácení dítěte pak článek 11 nařízení zejména stanoví, že příslušný soud může na základě nařízení vydat rozhodnutí (v návaznosti na rozhodnutí vydané soudním orgánem ve smyslu Haagské úmluvy z roku 1980) v případě, že první soud zamítl navrácení dítěte do státu obvyklého bydliště (dříve článek 13 úmluvy). Následné rozhodnutí, jehož účelem je zajištění návratu dítěte, je vykonatelné, je-li doplněno osvědčením uvedeným v článku 42 nařízení. Nařízení tedy stanoví ochranu doplňující ustanovení úmluvy. I tato další záruka nemusí mnohdy splňovat potřebu plné ochrany zájmů dítěte. Odkazuje se například na domněnku, podle níž není na základě ustanovení nařízení možné předložit opravné prostředky vůči rozhodnutí o navrácení vydanému ve smyslu článku 11 nařízení, které již bylo osvědčeno na základě článku 42, i když v rozhodnutí došlo k vážnému poškození základních práv. V případě, jenž byl nedávno předložen k přešetření Soudnímu dvoru 5, nebyl například ve druhém řízení o navrácení, které bylo zahájeno podle článku 11 nařízení, proveden výslech dítěte, jež bylo naopak vyslechnuto v rámci prvního řízení o navrácení podle Haagské úmluvy. Dítě zde projevilo úmysl zůstat v zemi stávajícího pobytu. Soudní dvůr nicméně uvedl, že opravný prostředek proti výkonu rozhodnutí o navrácení osvědčeného podle článku 42 není v žádném případě přípustný, ani kdyby v rozhodnutí došlo k vážnému poškození základních práv. 11

12 Podobné případy jsou předkládány zprostředkovateli Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. Evropská komise provádí studii zaměřenou na získávání informací o praktickém provádění nařízení č. 2201/2003 a na shromažďování statistických údajů, které zahrnují i počet případů mezinárodních únosů dětí. Na základě této studie Komise zveřejní v roce 2012 zprávu o provádění uvedeného nařízení a rozhodne o tom, zda navrhne případné úpravy. 5. Viz rozsudek ze dne 22. prosince 2010, věc C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 3. Od smírčího řízení v oblasti občanské a obchodní ke smírčímu řízení v oblasti rodinné. Mezinárodní smírčí řízení v oblasti rodinné by se mělo řídit konkrétně právními předpisy, které zohledňují charakteristické rysy a potřeby v dané oblasti. V této chvíli máme v Evropě směrnici 2008/52/ES 6 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. V 10. bodě odůvodnění směrnice je totiž upřesněno, že směrnice by se neměla vztahovat na práva a povinnosti, o kterých strany nemohou podle rozhodného práva rozhodnout samy. Taková práva a povinnosti jsou zvláště časté v rodinném a pracovním právu. Funkce zprostředkovatele je v této souvislosti zvláště důležitá. Její funkci je proto žádoucí dále rozvíjet a posilovat. V souladu s tímto směřováním Evropská komise ve svém sdělení z února 2011, nazvaném Agenda EU v oblasti práv dítěte, zdůraznila nezbytnost spolupráce s členskými státy s cílem aktualizovat informační přehledy o vnitrostátních právních předpisech týkajících se závazků v oblasti výživy, smírčího řízení, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Co se týče únosů dětí, Komise se zavázala, že zvláště pozorně vyhodnotí informace poskytnuté zprostředkovatelem. I Evropský parlament se vyjádřil v tomto smyslu. V usnesení ze září 2011 Provádění směrnice o mediaci v členských státech, její dopad na mediaci a využití ze strany soudů se zdůrazňuje, že: u stran, které jsou ochotné hledat řešení svého sporu, je méně pravděpodobné, že proti sobě budou postupovat, nýbrž spolu budou spíše spolupracovat; domnívá se, že tyto strany mívají proto větší pochopení pro postoj druhé strany a usilují o řešení věcných 12

13 problémů sporu; poukazuje na to, že tato okolnost má často přínos v podobě zachování vztahů, které měly strany předtím, než spolu vstoupily do sporu, což je obzvláště důležité v rodinných záležitostech, kdy se jedná o děti. V usnesení z října 2011 Alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech zdůrazňuje nejen práci zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí, ale i zásadní úlohu jednotlivých forem ADR (Alternative Dispute Resolution) při řešení rodinných sporů, neboť ADR může snížit psychologické škody, napomoci stranám začít spolu znovu komunikovat, a především v důsledku těchto okolností pomoci zajistit ochranu dětem. Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení případů mezinárodních únosů dětí. 4. Smírčí řízení je alternativní způsob urovnávání sporů, jehož cílem je řešit konflikty pozitivně. Jeho cílem je podpořit účastníky sporu tak, aby dosáhli přijatelného a uspokojivého řešení pro obě strany s pomocí třetího subjektu: zprostředkovatele. V případech mezinárodních únosů dětí je cílem smírčího řízení dospět ke zprostředkované dohodě mezi rodiči ve výlučném zájmu dětí, jichž se spor týká. V těchto případech je hlavním úkolem zprostředkovatele zajistit mimosoudním způsobem vyšší zájem uneseného dítěte a ušetřit děti i rodiče emotivního a psychologického napětí vyplývajícího ze soudního řízení, které je mnohdy dlouhé a tíživé. 6. Úř. věst. L 136, , s. 7 a násl. Úloha zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 5. Skončí-li manželství nebo soužití páru různé státní příslušnosti, často se jeden z partnerů rozhodně vrátit se do země původu nebo si zařídit bydliště v jiném členském státě nebo mimoevropském státě, než kde žije druhý partner. Pokud má pár děti, musí příslušný soudní orgán stanovit práva partnerů na péči a na styk s dítětem. Může se bohužel stát, že jeden z rodičů, kterému není dítě svěřeno do péče, dítě unese a odmítá jej po skončení pravidelné návštěvy vrátit, nebo že rodič, jemuž jsou děti svěřeny do péče, se s nimi přemístí jinam, a tak fakticky zabrání druhému rodiči v uplatňování práva na styk s dítětem. V těchto případech nejde jen o porušení rodičovské pravomoci, ale především o porušení základního práva dítěte na pravidelné vztahy s oběma rodiči. 13

14 Článek 24 Listiny základních práv Evropské unie Práva dítěte: Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. Při řešení těchto sporů je možné se obrátit na soudní orgány, nebo také zahájit smírčí řízení za pomoci zprostředkovatele, jehož úloha spočívá v poskytování pomoci rodičům, kteří hledají lepší řešení v zájmu dětí. Smírčí řízení spočívá v poskytování informací o platném právu, rad a návrhů na urovnání sporu a dosažení dohody. Velkou výhodou tohoto řízení je, že rodiče, kteří jsou ochotni použít smírčí řízení, mají tendenci přesněji a přísněji dodržovat dohodu vzniklou na základě jejich společné vůle, než rozhodnutí vnucené soudním orgánem. 14

15 Jak se obrátit na zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 6. Občané se mohou obracet na zprostředkovatele faxem, dopisem, em a telefonicky. Kontakty jsou k dispozici na stránkách Evropského parlamentu v oddíle věnovaném zprostředkovateli, kde jsou popsány služby, jež tento úřad poskytuje: Odkaz: Zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči Roberta ANGELILLI Budova Altiero Spinelli 09E130 Kontaktní údaje: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussels Tel : +32 (0) Fax : +32 (0)

16 7. Jak probíhá smírčí řízení a v čem spočívá. a/ poté, co úřad zprostředkovatele obdrží hlášení od občana, nejdříve vyhodnotí žádost; b/ neexistují-li právní důvody pro vyloučení z řízení (například trestný čin), úřad formálně zahájí smírčí řízení a požádá účastníky, aby podepsali prohlášení o tom, že souhlasí se smírčím řízením; c/ formou konferenčních hovorů a poštovní i elektronické korespondence je zahájen dialog s účastníky s cílem stanovit hlavní body vyjednávání ; d/ jakmile je dosaženo společných prvků dohody, je vyhotoven návrh dohody, který je poté pro účely smírčího řízení projednáván a s konečnou platností schválen; e/ smírčí řízení se odehraje v Evropském parlamentu za přítomnosti účastníků (někdy formou videokonference nebo telefonické konference), zaměstnanců úřadu zprostředkovatele a případně právních zástupců účastníků; f/ v případě videokonference nebo telefonické konference jsou účastníci přítomni na institucionální půdě, například na velvyslanectví, konzulátu nebo delegaci Evropské unie; g/ jakmile se dospěje ke smírčí dohodě, účastníci a zprostředkovatel ji podepíší a dohoda nabude úřední povahy. Smírčí dohoda má povahu soukromé smlouvy mezi účastníky. Konsensus, jímž účastníci projevují souhlas s body projednávanými v průběhu smírčího řízení, je právní legitimací smlouvy. Zprostředkovatel pomáhá účastníkům vyhotovit smlouvu a tím zajišťuje její legitimitu a zaručuje, že vše, co bylo dohodnuto, splňuje kritéria legálnosti a nestrannosti. Takto uzavřená smírčí dohoda může být z podnětu účastníků homologována u příslušných soudů států původu nebo pobytu účastníků a může se případně stát základem konsensuálního vymezení rozluky nebo rozvodu. 16 Smírčí řízení se občanům nabízí zdarma. Evropský parlament má totiž k dispozici ad hoc úřad, v němž jako úředníci působí odborní právníci, kteří mohou účastníkům poskytnout nezbytnou pomoc s vyhotovením strukturované a legitimní smlouvy s institucionální zárukou zprostředkovatele.

17 Případy předkládané zprostředkovateli. 8. Od září 2009 do prosince 2011 obdržela kancelář zprostředkovatele devadesát osm žádostí: deset žádostí o smírčí řízení: dvě byly vyřešeny při vyjednávání v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku, z toho jedna v červnu 2010 a druhá v září V dalších dvou případech bylo umožněno opětovné sblížení rodiče, jemuž bylo odepřeno právo na styk s dítětem, a jeho dětí. Dalších šest žádostí se projednává; čtyřicet dva žádostí uvádí nedostatek nebo anomálii v uplatňování Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze strany signatářských států; čtyřicet pět žádostí uvádí žádné nebo chybné uplatňování nařízení č. 2201/2003 (Brusel IIa) ze strany členského státu nebo neuznání rozsudku vydaného příslušným soudním orgánem v členském státě ve věci péče o dítě nebo práva na styk s dítětem; předmětem jedné žádosti byla mezinárodní adopce. V tomto případě zásah zprostředkovatele uspíšil výkon samotného řízení v přijatelné lhůtě. 17

18 Příklady smírčího řízení Smírčí řízení Itálie Slovensko Spor mezi italským otcem a slovenskou matkou ve věci práv na péči a na styk se dvěma společnými dětmi ve věku 5 a 7 let, které se narodily v Itálii a jež matka převezla na Slovensko. Souvislosti Manželé bydleli v Itálii až do dne, kdy matka odjela se svými dvěma dětmi na Slovensko, aby navštívila svého nemocného otce. Pobyt na Slovensku se neočekávaně protáhl a jakékoli kontakty mezi dětmi a otcem, který zůstal v Itálii, byly znemožněny. Poté matka jasně vyjádřila svou vůli se do Itálie již nevrátit a ponechat si obě děti u sebe na Slovensku, kde zahájila společný život s novým partnerem. Otec dal podnět k rozvodovému řízení a k trestnímu řízení proti matce pro únos dětí. Matka mezitím dala podnět k rozvodovému řízení i na Slovensku. Vznikla tak kolize soudní příslušnosti, která přiměla právního zástupce otce, aby se obrátil na zprostředkovatele s cílem dosáhnout jednáním řešení s druhým rodičem v nejvlastnějším zájmu obou dětí. Řízení Žádost účastníků a právní souvislosti případu byly přezkoumány, zprostředkovatel zahájil jednání mezi rodiči tak, že smírčí řízení u Evropského parlamentu ve Štrasburku (v červnu 2010) bylo rozčleněno do následujících etap: spojení formou konferenčního rozhovoru mezi otcem, který byl přítomen se svým právníkem ve Štrasburku, s italským velvyslanectvím na Slovensku, kde byla přítomna matka se svým právníkem a konzul; identifikace účastníků a formální zahájení řízení; 18

19 diskuse o náčrtu smírčí dohody vypracovaném v předcházejících měsících a jednání o některých kritických bodech smírčí dohody; dosažení smírčí dohody (spojení trvalo osm hodin); podpis smírčí dohody, jíž bylo řízení formálně ukončeno; základní prvky smírčí dohody: právo na svěření do péče, právo na styk s dítětem a na výživné. Smírčí řízení Izrael Francie/Německo Příklady smírčího řízení Spor mezi ženou s francouzsko-německou státní příslušností židovského původu a Izraelcem s bydlištěm v Tel Avivu. Souvislosti Žena s obvyklým bydlištěm ve Francii počala při krátkém pobytu v Tel Avivu dítě s Izraelcem. Pár nikdy nebydlel společně a dítě prožilo své první roky života s matkou, nejdříve ve Francii, poté v Kanadě. Otec fakticky přerušil vztah s matkou dítěte po pouhých dvou týdnech těhotenství a prohlásil, že si dítě nepřeje, a poprvé uvedl, že je již vázán v manželství s jinou ženou. O dva roky později se žena, která v té době žila a pracovala v Kanadě, stala účastnicí řízení o svěření dítěte do péče, k němuž dal podnět otec u rabínského soudu v Izraeli, s cílem získat dítě do své péče a vychovat je ve jménu zásad judaismu. Žena v první chvíli souhlasila s tím, že se s dítětem přestěhuje do Izraele, aby umožnila vstup otce do života dítěte a náboženskou výchovu dítěte. Za několik měsíců od přestěhování do Tel Avivu se žena rozhodla, že společně s dítětem navštíví matku žijící v Paříži, jejíž zdravotní stav se zhoršil, a že se poté bude zdržovat ve Francii, aby mohla matce pomáhat. Otec ji okamžitě zažaloval pro mezinárodní únos dítěte. V tomto okamžiku se žena, zastoupená svým právníkem, obrátila na zprostředkovatele. Řízení Žádost účastníků a právní souvislosti případu byly přezkoumány, zprostředkovatel zahájil jednání mezi rodiči tak, že smírčí řízení u Evropského parlamentu ve Štrasburku (v červnu 2010) bylo rozčleněno do následujících etap: 19

20 spojení pomocí videokonference ze sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku s delegací Evropské unie v Izraeli, v níž byli přítomni účastníci a právní zástupce jednoho z nich; identifikace účastníků a formální zahájení řízení; diskuse o náčrtu smírčí dohody vypracovaném v předcházejících měsících a jednání o některých kritických bodech smírčí dohody; mnoho zásadních bodů v náčrtu smírčí dohody jsou upravené výsledky přímé konfrontace účastníků; dosažení smírčí dohody (spojení trvalo devět hodin); podpis smírčí dohody, jíž bylo řízení formálně ukončeno; základní prvky smírčí dohody (43 článků), v nichž jsou dohodnuty a stanoveny mimo jiné následující body: 1. zařízení pobytu dítěte v Izraeli; 2. společná péče a pravomoc rodičů; 3. výchova dítěte podle zásad a předpisů judaismu; 4. výživa; 5. právo na styk s dítětem; 6. postoupení sporu, který by měl vyústit v uplatňování dohody, soudu, na němž se dohodli účastníci pod dohledem zprostředkovatele. 20

21 Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování Haagské úmluvy Většina žádostí předložených úřadu zprostředkovatele uvádí nesprávné uplatňování nebo výkon Haagské úmluvy. Cílem úmluvy je zajistit včasný návrat dítěte, neoprávněně odvedeného ze svého obvyklého bydliště, do vlasti na základě spolupráce ústředních orgánů v každém signatářském státě Haagské úmluvy. Rodiče, kteří se obracejí na úřad, si často stěžují na špatnou spolupráci ústředních orgánů různých států, jakož i na určitou tendenci každého orgánu chránit vlastního krajana bez ohledu na únos, k němuž došlo. Jindy dochází k tomu, že děti jsou navráceny do státu, v němž měly obvyklé bydliště, bez ohledu na to, že existuje objektivní nebezpečí, že dítě může po svém návratu utrpět fyzickou nebo psychickou újmu (čili na základě výjimky stanovené v článku 13 Haagské úmluvy). Jak zasahuje zprostředkovatel v těchto případech: zašle dopis ústředním orgánům zúčastněných signatářských států s cílem upozornit na nedostatky ve výkonu ustanovení úmluvy a vyžadovat urychlené obnovení zákonnosti; předloží dotazy Parlamentu adresované Radě a Komisi, aby prověřily nedostatky zjištěné v jiných orgánech a a zajímaly se o možnou strategii zákroku; vykoná zprostředkovatelskou činnost v širším slova smyslu u všech zainteresovaných orgánů, účastníků a právních zástupců s cílem umožnit řádný a rychlý výkon probíhajících mezinárodních řízení. 21

22 Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování nařízení č. 2201/2003 (Brusel IIa). Nařízení Brusel IIa upravuje soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Obsahuje nová ustanovení ve věci únosů dětí, která posilují to, co již stanovila Haagská úmluva z roku 1980, v případech, které se týkají signatářských států. V nemalé části případů předkládaných zprostředkovateli se informuje o vážných problémech v oblasti soudní spolupráce mezi členskými státy. V obdržených žádostech jsou nejčastěji stížnosti na to, že členský stát odmítá uznat a vykonat soudní výrok s konečnou platností vydaný v členském státě, aniž by měl legitimní důvody pro odmítnutí, které stanoví nařízení. Tato nedbalost vyvolává ve všech dotyčných případech stavy závažné právní nejistoty se škodlivými důsledky pro dotčené děti. Jak zasahuje zprostředkovatel v těchto případech: předloží dotazy Parlamentu adresované Komisi, aby upozornil na porušení nařízení Brusel IIa, k nimž občas dochází, s cílem uspíšit zahájení řízení o porušení předpisů proti členskému státu, který nesplnil povinnosti; nabídne účastníkům právní konzultaci týkající se nástrojů, jež poskytuje EU na ochranu dětí, a smírčí řízení za účasti dotčených orgánů, účastníků a jejich právních zástupců. 22

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC HAVELKA A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 23499/06) ROZSUDEK ŠTRASBURK 21. června 2007 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 981 přečtení přijata 25. 10. 1980 Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu Vyhlašující orgán: Haagská konference mezinárodního

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 3. Protokol o statutu

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003) This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE VĚC FIALA proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 26141/03) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. července 2006 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více