ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI VADEMECUM

2

3 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI VADEMECUM

4 Obsah Úvod 7 1. Vývoj legislativy týkající se platných právních předpisů, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se rodinného práva v Evropské unii Požadavek na zavedení opatření Unie pro případy mezinárodních únosů dětí Soudní příslušnost stanovená v nařízení (ES) 2201/2003 ve věci mezinárodních únosů dětí Od smírčího řízení v oblasti občanské a obchodní ke smírčímu řízení v oblasti rodinné Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení případů mezinárodních únosů dětí Úloha zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 6. Jak se obrátit na zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 7. Jak probíhá smírčí řízení a v čem spočívá. 8. Případy předkládané zprostředkovateli Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování Haagské úmluvy Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování nařízení č /2003 (Brusel IIa). 9. Další činnost zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy 25 mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 4

5 SHRNUTÍ a) Co se rozumí mezinárodním únosem dětí jejich rodiči. 26 b) Mezinárodní a evropské právní předpisy pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči. 26 c) Jak může rodič předejít únosu nezletilého dítěte? 26 d) Co může rodič udělat po únosu? 27 PŘÍLOHY: POKYNY ZPROSTŘEDKOVATELE EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PŘÍPADY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ JEJICH RODIČI 28 Článek 10 nařízení (ES) č. 2201/

6

7 Úvod Ve společnosti členských států Evropské unie je rodina ústřední hodnotou a orgány ji musí chránit pomocí ad hoc opatření i v okamžiku, kdy se dostává do krize. Orgány se musí přednostně zabývat především ochranou vyššího zájmu dětí. Podle posledních údajů Eurostatu se v EU každoročně uzavřou přibližně dva miliony manželství, z nichž 300 tisíc jsou páry různé národnosti. Kromě toho je zaznamenán přibližně jeden milion rozvodů, z nichž 140 tisíc se týká párů různé národnosti. Jedná se o neustále narůstající jevy, pro něž Evropský parlament v roce 1987 zavedl funkci zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči, jejímž cílem je přispět k nalezení společných řešení ve výhradním zájmu dítěte, jestliže po rozluce páru různé státní příslušnosti nebo v případech, kdy jsou manželé příslušníky různých států, je dítě uneseno druhým rodičem. První zprostředkovatelkou, kterou jmenoval Evropský parlament, byla Marie- Claude Vayssadeová ( ), po níž následovala Mary Banottiová ( ) a Evelyne Gebhardtová ( ). Od září 2009 mne jmenoval Evropský parlament zprostředkovatelkou Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči, což je pověření, které mi umožnilo podrobně se těmto případům věnovat a vyslovit řadu právních a legislativních kritických názorů, které předkládám v tomto pracovním dokumentu. V průběhu let hrál tento úřad skutečně důležitou úlohu v oblasti koordinace a hlubokého zájmu o tuto problematiku a navrhl řešení různých konkrétních případů. Dnes je výběr nástroje smírčího řízení v rodinné oblasti pro případy mezinárodních únosů dětí navržen v závěrech zasedání Evropské rady ve Stockholmu (2009) a v prováděcím programu Evropské komise týkajícím se stockholmských cílů (2010). Evropský parlament se aktivně podílí nejen na legislativní rozpravě, ale má vždy na mysli nejvyšší a výhradní zájem dětí i tím, že občanům dává k dispozici zkušenosti z úřadu zprostředkovatele. Roberta Angelilli místopředsedkyně Evropského parlamentu zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči 7

8 1. Vývoj legislativy týkající se platných právních předpisů, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí týkajících se rodinného práva v Evropské unii. Evropská integrace měla původně zejména hospodářskou povahu. Původně vytvořené právní nástroje byly proto zaměřeny na tento typ procesu. V devadesátých letech se však situace zásadním způsobem změnila, zejména v souvislosti s narůstajícím pohybem osob uvnitř Unie. V důsledku zvýšení mobility evropských občanů došlo i ke zvýšení počtu rodinných svazků mezi osobami s různou státní příslušností nebo osobami s bydlištěm v různých zemích. Tyto jevy si vyžádaly právní reakci i ze strany Evropské unie upravující kolizi práva a soudní příslušnosti ve věci rodinného práva (úprava vztahů v manželství, stanovení rodičovských vztahů, úprava majetkových vztahů v manželství, úprava dědických vztahů atd.). V minulosti upravovaly členské státy kolizi práva a soudní příslušnosti zejména pomocí mezinárodních úmluv, a to i v souladu s ustanovením článku 220 Smlouvy o EHS (později článkem 293 Amsterodamské smlouvy, dnes zrušeným Lisabonskou smlouvou), jenž byl jediným nástrojem Společenství pro přímé vyjednávání, které občanům Společenství zaručovalo zjednodušení formalit, jež musí být splněny pro vzájemné uznávání a vzájemný výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů 1. Až v Maastrichtské smlouvě z roku 1992 se tato problematika stává postupně součástí systému Unie, jež je nejdříve začleněna do tzv. třetího pilíře (ještě mezivládního), a poté na základě změn, které přinesla Amsterodamská smlouva (1997), do samotné Smlouvy o ES s tzv. komunitarizací, jejímž právním základem byl článek 65 Smlouvy o ES 2. V říjnu 1999 Evropská rada v Tampere označila za prioritu přijetí normativních nástrojů ve věci rodinného práva vzhledem ke stále více pociťované nutnosti zavést jistý právní systém odpovídající potřebám občanů v sociální oblasti. Rada, která vycházela z obecné úvahy, že rozsudky a rozhodnutí musí být dodržovány a vykonávány v celé Evropské unii, a zároveň chtěla uchovat právní jistotu občanů a hospodářských subjektů, potvrdila v oddíle věnovaném vytvoření evropského prostoru spravedlnosti plné uplatňování zásady vzájemného uznávání, která se stala skutečným základem justiční spolupráce v EU, a to jak ve věcech občanskoprávních, tak ve věcech trestněprávních. 8

9 Na základě předpokladů Rady ze zasedání v Tampere EU přijala první právní předpis Společenství, který obsahoval jednotná pravidla řešení kolize soudní příslušnosti ve věcech rodinného práva, tedy nařízení č. 1347/2000 (tzv. Bruselem II), které se týká prohlášení manželství za neplatné a zrušení manželských svazků a rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. Uplatňování nařízení bylo omezeno jen na sezdané páry a na rodičovskou zodpovědnost obou manželů k dětem. Přijetím nařízení č. 2201/2003 (tzv. Bruselu IIa), kterým se ruší nařízení č. 1347/2000, byla překonána řada omezení prvního aktu. Nové nařízení totiž obsahuje ustanovení ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, do nichž je zahrnuta ochrana dítěte, která je zajištěna bez jakýchkoli vazeb na řízení ve věcech manželských (5. bod odůvodnění nařízení 3 ). Jedná se tedy o předpis, který má širší uplatnění a který se vztahuje na širší škálu situací souvisejících s párem a s dětmi. 1. Na základě článku 220 Smlouvy o EHS byla přijata například Bruselská úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a o výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Přestože představovala první významné opatření, vylučovala ze své oblasti působnosti řadu záležitostí z oblasti rodinného práva. 2. Se změnami, které přinesla Lisabonská smlouva do výše uvedeného článku 65 Smlouvy o ES, nynější čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ) uvádí, že úkolem Evropské unie je rozvíjet justiční spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem založenou na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí. Na základě tohoto ustanovení Evropský parlament a Rada přijímají, zejména pokud je to nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu, opatření, která mají za cíl vzájemné uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí a jejich výkonu mezi členskými státy (čl. 81 odst. 2 písm. a), jakož i rozvíjení alternativních metod urovnávání sporů (čl. 81 odst. 2 písm. g). Se zvláštním odkazem na rodinné právo uvádí třetí odstavec článku 81 SFEU, že Unie je oprávněna zavádět opatření týkající se rodinného práva, za předpokladu, že mají mezinárodní prvek, zvláštním legislativním postupem, což znamená, že Rada po konzultaci s Evropským parlamentem rozhoduje jednomyslně, nikoli běžným postupem, kdy jsou Parlament a Rada postaveny na roveň, a že pro přijetí aktů je potřebná kvalifikovaná většina. Na zmírnění tohoto ustanovení zavádí Lisabonská smlouva v tomto bodě možnost překlenovacího ustanovení, na jehož základě by Rada na návrh Evropského parlamentu mohla přijmout rozhodnutí, které by rozšířilo použitelnost řádného postupu na přijímání aktů týkajících se určitých aspektů rodinného práva. Současně bylo členským státům přiznáno právo veta, na jehož základě se může vnitrostátní parlament postavit proti použití výše uvedeného překlenovacího ustanovení (do šesti měsíců od okamžiku, kdy je o něm informován). Zdá se, že tyto prvky potvrzují, že členské státy mohou odepřít svěřit Unii pravomoci v oblasti rodinného práva. Navzdory doplňkové úloze Evropské unie vůči členským státům v této problematice ukládá článek 81 SFEU, i když v rámci uznávaných omezení, orgánům Unie, aby zajistily přeshraniční účinnost opatření, která uplatňují vnitrostátní orgány nebo soukromé osoby, a to v souladu se zprostředkovatelskými a dohodovacími postupy stanovenými jednotlivými členskými státy. 9

10 3. Na rozdíl od předchozího nařízení (ES) 1347/ bod odůvodnění nařízení (ES) 2201/2003 uvádí, že upravuje ochranu dítěte bez jakýchkoliv vazeb na řízení ve věcech manželských, a uplatní se tedy i na nesezdané páry, na děti nemanželského původu a na děti pouze jednoho člena páru narozené z předchozích vztahů. V tomtéž smyslu viz Haagská úmluva z roku Požadavek na zavedení opatření Unie pro případy mezinárodních únosů dětí. V posledních letech byl zaznamenán dramatický nárůst případů mezinárodních únosů dětí těmi, kdo se o ně starají. Děje se tak bez ohledu na to, že v roce 1980 byla většinou signatářských států ratifikována Haagská úmluva o únosech dětí. Tato úmluva, která je jednou z nejdůležitějších vícestranných dohod na ochranu dětí, vychází z předpokladu, že soud státu, do něhož bylo dítě zavlečeno, může vynést rozhodnutí o návratu. V případě, že jeden z rodičů nezákonně převeze dítě do jiné země, která je smluvní stranou Haagské úmluvy, musí být dítě co nejrychleji vráceno do předchozího bydliště. To však nevylučuje, aby ve výjimečných případech bylo možno nenařídit vrácení dítěte (článek 13 úmluvy 4 ). Právní předpisy Evropské unie poté přispěly k posílení ochrany, kterou poskytuje Haagská úmluva. 4. Článek 13: Bez ohledu na ustanovení předcházejícího článku není soudní nebo správní orgán dožádaného státu povinen nařídit navrácení dítěte, jestliže osoba, instituce nebo jiný orgán, který nesouhlasí s jeho navrácením, prokáže, že: a) osoba, instituce nebo jiný orgán, který měl pečovat o osobu dítěte, ve skutečnosti nevykonával právo péče o dítě v době přemístění nebo zadržení nebo souhlasil či později se smířil s přemístěním nebo zadržením, nebo b) je vážné nebezpečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace. Soudní nebo správní orgán může také odmítnout nařídit návrat dítěte, zjistí-li se, že dítě nesouhlasí s návratem a dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům. Při hodnocení okolností uvedených v tomto článku soudní a správní orgány musí přihlédnout k informacím týkajícím se sociálního postavení dítěte poskytnutým ústředním orgánem nebo jiným příslušným orgánem obvyklého bydliště dítěte. 10

11 Soudní příslušnost stanovená v nařízení (ES) 2201/2003 ve věci mezinárodních únosů dětí Nařízení č. 2201/2003 stanoví jednotná kritéria pro určení soudu příslušného k vynesení rozhodnutí ve věcech manželství a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, včetně hypotézy mezinárodních únosů dětí. Obecně si lze povšimnout, že nařízení upřednostňuje osobní kritérium obvyklého bydliště před kritériem státní příslušnosti (tradičně používaným v zemích majících tzv. civil law kontinentální právo) nebo objektivnímu kritériu lex fori (oblíbeným v zemích s tzv. common law zvykové právo). Konkrétně, ve věci rozluky, rozvodu a prohlášení manželství za neplatné nařízení stanoví řadu kritérií na základě bydliště jednoho z manželů nebo na základě společné státní příslušnosti (článek 3). Ve věci rodičovské zodpovědnosti k dítěti nařízení stanoví obecnou příslušnost soudu v místě bydliště dítěte v okamžiku, kdy je soudní orgán obeslán (článek 8). Se zvláštním odkazem na hypotézu únosu dítěte nařízení nakonec stanoví titul zvláštní soudní příslušnosti, kdy je příslušným soudem soud v místě obvyklého bydliště, které mělo dítě bezprostředně před odebráním nebo zadržením (článek 10). S odkazem na rozhodnutí o navrácení dítěte pak článek 11 nařízení zejména stanoví, že příslušný soud může na základě nařízení vydat rozhodnutí (v návaznosti na rozhodnutí vydané soudním orgánem ve smyslu Haagské úmluvy z roku 1980) v případě, že první soud zamítl navrácení dítěte do státu obvyklého bydliště (dříve článek 13 úmluvy). Následné rozhodnutí, jehož účelem je zajištění návratu dítěte, je vykonatelné, je-li doplněno osvědčením uvedeným v článku 42 nařízení. Nařízení tedy stanoví ochranu doplňující ustanovení úmluvy. I tato další záruka nemusí mnohdy splňovat potřebu plné ochrany zájmů dítěte. Odkazuje se například na domněnku, podle níž není na základě ustanovení nařízení možné předložit opravné prostředky vůči rozhodnutí o navrácení vydanému ve smyslu článku 11 nařízení, které již bylo osvědčeno na základě článku 42, i když v rozhodnutí došlo k vážnému poškození základních práv. V případě, jenž byl nedávno předložen k přešetření Soudnímu dvoru 5, nebyl například ve druhém řízení o navrácení, které bylo zahájeno podle článku 11 nařízení, proveden výslech dítěte, jež bylo naopak vyslechnuto v rámci prvního řízení o navrácení podle Haagské úmluvy. Dítě zde projevilo úmysl zůstat v zemi stávajícího pobytu. Soudní dvůr nicméně uvedl, že opravný prostředek proti výkonu rozhodnutí o navrácení osvědčeného podle článku 42 není v žádném případě přípustný, ani kdyby v rozhodnutí došlo k vážnému poškození základních práv. 11

12 Podobné případy jsou předkládány zprostředkovateli Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. Evropská komise provádí studii zaměřenou na získávání informací o praktickém provádění nařízení č. 2201/2003 a na shromažďování statistických údajů, které zahrnují i počet případů mezinárodních únosů dětí. Na základě této studie Komise zveřejní v roce 2012 zprávu o provádění uvedeného nařízení a rozhodne o tom, zda navrhne případné úpravy. 5. Viz rozsudek ze dne 22. prosince 2010, věc C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 3. Od smírčího řízení v oblasti občanské a obchodní ke smírčímu řízení v oblasti rodinné. Mezinárodní smírčí řízení v oblasti rodinné by se mělo řídit konkrétně právními předpisy, které zohledňují charakteristické rysy a potřeby v dané oblasti. V této chvíli máme v Evropě směrnici 2008/52/ES 6 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. V 10. bodě odůvodnění směrnice je totiž upřesněno, že směrnice by se neměla vztahovat na práva a povinnosti, o kterých strany nemohou podle rozhodného práva rozhodnout samy. Taková práva a povinnosti jsou zvláště časté v rodinném a pracovním právu. Funkce zprostředkovatele je v této souvislosti zvláště důležitá. Její funkci je proto žádoucí dále rozvíjet a posilovat. V souladu s tímto směřováním Evropská komise ve svém sdělení z února 2011, nazvaném Agenda EU v oblasti práv dítěte, zdůraznila nezbytnost spolupráce s členskými státy s cílem aktualizovat informační přehledy o vnitrostátních právních předpisech týkajících se závazků v oblasti výživy, smírčího řízení, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Co se týče únosů dětí, Komise se zavázala, že zvláště pozorně vyhodnotí informace poskytnuté zprostředkovatelem. I Evropský parlament se vyjádřil v tomto smyslu. V usnesení ze září 2011 Provádění směrnice o mediaci v členských státech, její dopad na mediaci a využití ze strany soudů se zdůrazňuje, že: u stran, které jsou ochotné hledat řešení svého sporu, je méně pravděpodobné, že proti sobě budou postupovat, nýbrž spolu budou spíše spolupracovat; domnívá se, že tyto strany mívají proto větší pochopení pro postoj druhé strany a usilují o řešení věcných 12

13 problémů sporu; poukazuje na to, že tato okolnost má často přínos v podobě zachování vztahů, které měly strany předtím, než spolu vstoupily do sporu, což je obzvláště důležité v rodinných záležitostech, kdy se jedná o děti. V usnesení z října 2011 Alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech zdůrazňuje nejen práci zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí, ale i zásadní úlohu jednotlivých forem ADR (Alternative Dispute Resolution) při řešení rodinných sporů, neboť ADR může snížit psychologické škody, napomoci stranám začít spolu znovu komunikovat, a především v důsledku těchto okolností pomoci zajistit ochranu dětem. Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení případů mezinárodních únosů dětí. 4. Smírčí řízení je alternativní způsob urovnávání sporů, jehož cílem je řešit konflikty pozitivně. Jeho cílem je podpořit účastníky sporu tak, aby dosáhli přijatelného a uspokojivého řešení pro obě strany s pomocí třetího subjektu: zprostředkovatele. V případech mezinárodních únosů dětí je cílem smírčího řízení dospět ke zprostředkované dohodě mezi rodiči ve výlučném zájmu dětí, jichž se spor týká. V těchto případech je hlavním úkolem zprostředkovatele zajistit mimosoudním způsobem vyšší zájem uneseného dítěte a ušetřit děti i rodiče emotivního a psychologického napětí vyplývajícího ze soudního řízení, které je mnohdy dlouhé a tíživé. 6. Úř. věst. L 136, , s. 7 a násl. Úloha zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 5. Skončí-li manželství nebo soužití páru různé státní příslušnosti, často se jeden z partnerů rozhodně vrátit se do země původu nebo si zařídit bydliště v jiném členském státě nebo mimoevropském státě, než kde žije druhý partner. Pokud má pár děti, musí příslušný soudní orgán stanovit práva partnerů na péči a na styk s dítětem. Může se bohužel stát, že jeden z rodičů, kterému není dítě svěřeno do péče, dítě unese a odmítá jej po skončení pravidelné návštěvy vrátit, nebo že rodič, jemuž jsou děti svěřeny do péče, se s nimi přemístí jinam, a tak fakticky zabrání druhému rodiči v uplatňování práva na styk s dítětem. V těchto případech nejde jen o porušení rodičovské pravomoci, ale především o porušení základního práva dítěte na pravidelné vztahy s oběma rodiči. 13

14 Článek 24 Listiny základních práv Evropské unie Práva dítěte: Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. Při řešení těchto sporů je možné se obrátit na soudní orgány, nebo také zahájit smírčí řízení za pomoci zprostředkovatele, jehož úloha spočívá v poskytování pomoci rodičům, kteří hledají lepší řešení v zájmu dětí. Smírčí řízení spočívá v poskytování informací o platném právu, rad a návrhů na urovnání sporu a dosažení dohody. Velkou výhodou tohoto řízení je, že rodiče, kteří jsou ochotni použít smírčí řízení, mají tendenci přesněji a přísněji dodržovat dohodu vzniklou na základě jejich společné vůle, než rozhodnutí vnucené soudním orgánem. 14

15 Jak se obrátit na zprostředkovatele Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí. 6. Občané se mohou obracet na zprostředkovatele faxem, dopisem, em a telefonicky. Kontakty jsou k dispozici na stránkách Evropského parlamentu v oddíle věnovaném zprostředkovateli, kde jsou popsány služby, jež tento úřad poskytuje: Odkaz: Zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči Roberta ANGELILLI Budova Altiero Spinelli 09E130 Kontaktní údaje: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussels Tel : +32 (0) Fax : +32 (0)

16 7. Jak probíhá smírčí řízení a v čem spočívá. a/ poté, co úřad zprostředkovatele obdrží hlášení od občana, nejdříve vyhodnotí žádost; b/ neexistují-li právní důvody pro vyloučení z řízení (například trestný čin), úřad formálně zahájí smírčí řízení a požádá účastníky, aby podepsali prohlášení o tom, že souhlasí se smírčím řízením; c/ formou konferenčních hovorů a poštovní i elektronické korespondence je zahájen dialog s účastníky s cílem stanovit hlavní body vyjednávání ; d/ jakmile je dosaženo společných prvků dohody, je vyhotoven návrh dohody, který je poté pro účely smírčího řízení projednáván a s konečnou platností schválen; e/ smírčí řízení se odehraje v Evropském parlamentu za přítomnosti účastníků (někdy formou videokonference nebo telefonické konference), zaměstnanců úřadu zprostředkovatele a případně právních zástupců účastníků; f/ v případě videokonference nebo telefonické konference jsou účastníci přítomni na institucionální půdě, například na velvyslanectví, konzulátu nebo delegaci Evropské unie; g/ jakmile se dospěje ke smírčí dohodě, účastníci a zprostředkovatel ji podepíší a dohoda nabude úřední povahy. Smírčí dohoda má povahu soukromé smlouvy mezi účastníky. Konsensus, jímž účastníci projevují souhlas s body projednávanými v průběhu smírčího řízení, je právní legitimací smlouvy. Zprostředkovatel pomáhá účastníkům vyhotovit smlouvu a tím zajišťuje její legitimitu a zaručuje, že vše, co bylo dohodnuto, splňuje kritéria legálnosti a nestrannosti. Takto uzavřená smírčí dohoda může být z podnětu účastníků homologována u příslušných soudů států původu nebo pobytu účastníků a může se případně stát základem konsensuálního vymezení rozluky nebo rozvodu. 16 Smírčí řízení se občanům nabízí zdarma. Evropský parlament má totiž k dispozici ad hoc úřad, v němž jako úředníci působí odborní právníci, kteří mohou účastníkům poskytnout nezbytnou pomoc s vyhotovením strukturované a legitimní smlouvy s institucionální zárukou zprostředkovatele.

17 Případy předkládané zprostředkovateli. 8. Od září 2009 do prosince 2011 obdržela kancelář zprostředkovatele devadesát osm žádostí: deset žádostí o smírčí řízení: dvě byly vyřešeny při vyjednávání v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku, z toho jedna v červnu 2010 a druhá v září V dalších dvou případech bylo umožněno opětovné sblížení rodiče, jemuž bylo odepřeno právo na styk s dítětem, a jeho dětí. Dalších šest žádostí se projednává; čtyřicet dva žádostí uvádí nedostatek nebo anomálii v uplatňování Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze strany signatářských států; čtyřicet pět žádostí uvádí žádné nebo chybné uplatňování nařízení č. 2201/2003 (Brusel IIa) ze strany členského státu nebo neuznání rozsudku vydaného příslušným soudním orgánem v členském státě ve věci péče o dítě nebo práva na styk s dítětem; předmětem jedné žádosti byla mezinárodní adopce. V tomto případě zásah zprostředkovatele uspíšil výkon samotného řízení v přijatelné lhůtě. 17

18 Příklady smírčího řízení Smírčí řízení Itálie Slovensko Spor mezi italským otcem a slovenskou matkou ve věci práv na péči a na styk se dvěma společnými dětmi ve věku 5 a 7 let, které se narodily v Itálii a jež matka převezla na Slovensko. Souvislosti Manželé bydleli v Itálii až do dne, kdy matka odjela se svými dvěma dětmi na Slovensko, aby navštívila svého nemocného otce. Pobyt na Slovensku se neočekávaně protáhl a jakékoli kontakty mezi dětmi a otcem, který zůstal v Itálii, byly znemožněny. Poté matka jasně vyjádřila svou vůli se do Itálie již nevrátit a ponechat si obě děti u sebe na Slovensku, kde zahájila společný život s novým partnerem. Otec dal podnět k rozvodovému řízení a k trestnímu řízení proti matce pro únos dětí. Matka mezitím dala podnět k rozvodovému řízení i na Slovensku. Vznikla tak kolize soudní příslušnosti, která přiměla právního zástupce otce, aby se obrátil na zprostředkovatele s cílem dosáhnout jednáním řešení s druhým rodičem v nejvlastnějším zájmu obou dětí. Řízení Žádost účastníků a právní souvislosti případu byly přezkoumány, zprostředkovatel zahájil jednání mezi rodiči tak, že smírčí řízení u Evropského parlamentu ve Štrasburku (v červnu 2010) bylo rozčleněno do následujících etap: spojení formou konferenčního rozhovoru mezi otcem, který byl přítomen se svým právníkem ve Štrasburku, s italským velvyslanectvím na Slovensku, kde byla přítomna matka se svým právníkem a konzul; identifikace účastníků a formální zahájení řízení; 18

19 diskuse o náčrtu smírčí dohody vypracovaném v předcházejících měsících a jednání o některých kritických bodech smírčí dohody; dosažení smírčí dohody (spojení trvalo osm hodin); podpis smírčí dohody, jíž bylo řízení formálně ukončeno; základní prvky smírčí dohody: právo na svěření do péče, právo na styk s dítětem a na výživné. Smírčí řízení Izrael Francie/Německo Příklady smírčího řízení Spor mezi ženou s francouzsko-německou státní příslušností židovského původu a Izraelcem s bydlištěm v Tel Avivu. Souvislosti Žena s obvyklým bydlištěm ve Francii počala při krátkém pobytu v Tel Avivu dítě s Izraelcem. Pár nikdy nebydlel společně a dítě prožilo své první roky života s matkou, nejdříve ve Francii, poté v Kanadě. Otec fakticky přerušil vztah s matkou dítěte po pouhých dvou týdnech těhotenství a prohlásil, že si dítě nepřeje, a poprvé uvedl, že je již vázán v manželství s jinou ženou. O dva roky později se žena, která v té době žila a pracovala v Kanadě, stala účastnicí řízení o svěření dítěte do péče, k němuž dal podnět otec u rabínského soudu v Izraeli, s cílem získat dítě do své péče a vychovat je ve jménu zásad judaismu. Žena v první chvíli souhlasila s tím, že se s dítětem přestěhuje do Izraele, aby umožnila vstup otce do života dítěte a náboženskou výchovu dítěte. Za několik měsíců od přestěhování do Tel Avivu se žena rozhodla, že společně s dítětem navštíví matku žijící v Paříži, jejíž zdravotní stav se zhoršil, a že se poté bude zdržovat ve Francii, aby mohla matce pomáhat. Otec ji okamžitě zažaloval pro mezinárodní únos dítěte. V tomto okamžiku se žena, zastoupená svým právníkem, obrátila na zprostředkovatele. Řízení Žádost účastníků a právní souvislosti případu byly přezkoumány, zprostředkovatel zahájil jednání mezi rodiči tak, že smírčí řízení u Evropského parlamentu ve Štrasburku (v červnu 2010) bylo rozčleněno do následujících etap: 19

20 spojení pomocí videokonference ze sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku s delegací Evropské unie v Izraeli, v níž byli přítomni účastníci a právní zástupce jednoho z nich; identifikace účastníků a formální zahájení řízení; diskuse o náčrtu smírčí dohody vypracovaném v předcházejících měsících a jednání o některých kritických bodech smírčí dohody; mnoho zásadních bodů v náčrtu smírčí dohody jsou upravené výsledky přímé konfrontace účastníků; dosažení smírčí dohody (spojení trvalo devět hodin); podpis smírčí dohody, jíž bylo řízení formálně ukončeno; základní prvky smírčí dohody (43 článků), v nichž jsou dohodnuty a stanoveny mimo jiné následující body: 1. zařízení pobytu dítěte v Izraeli; 2. společná péče a pravomoc rodičů; 3. výchova dítěte podle zásad a předpisů judaismu; 4. výživa; 5. právo na styk s dítětem; 6. postoupení sporu, který by měl vyústit v uplatňování dohody, soudu, na němž se dohodli účastníci pod dohledem zprostředkovatele. 20

21 Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování Haagské úmluvy Většina žádostí předložených úřadu zprostředkovatele uvádí nesprávné uplatňování nebo výkon Haagské úmluvy. Cílem úmluvy je zajistit včasný návrat dítěte, neoprávněně odvedeného ze svého obvyklého bydliště, do vlasti na základě spolupráce ústředních orgánů v každém signatářském státě Haagské úmluvy. Rodiče, kteří se obracejí na úřad, si často stěžují na špatnou spolupráci ústředních orgánů různých států, jakož i na určitou tendenci každého orgánu chránit vlastního krajana bez ohledu na únos, k němuž došlo. Jindy dochází k tomu, že děti jsou navráceny do státu, v němž měly obvyklé bydliště, bez ohledu na to, že existuje objektivní nebezpečí, že dítě může po svém návratu utrpět fyzickou nebo psychickou újmu (čili na základě výjimky stanovené v článku 13 Haagské úmluvy). Jak zasahuje zprostředkovatel v těchto případech: zašle dopis ústředním orgánům zúčastněných signatářských států s cílem upozornit na nedostatky ve výkonu ustanovení úmluvy a vyžadovat urychlené obnovení zákonnosti; předloží dotazy Parlamentu adresované Radě a Komisi, aby prověřily nedostatky zjištěné v jiných orgánech a a zajímaly se o možnou strategii zákroku; vykoná zprostředkovatelskou činnost v širším slova smyslu u všech zainteresovaných orgánů, účastníků a právních zástupců s cílem umožnit řádný a rychlý výkon probíhajících mezinárodních řízení. 21

22 Žádosti, jimiž se ohlašují nedostatky v uplatňování nařízení č. 2201/2003 (Brusel IIa). Nařízení Brusel IIa upravuje soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Obsahuje nová ustanovení ve věci únosů dětí, která posilují to, co již stanovila Haagská úmluva z roku 1980, v případech, které se týkají signatářských států. V nemalé části případů předkládaných zprostředkovateli se informuje o vážných problémech v oblasti soudní spolupráce mezi členskými státy. V obdržených žádostech jsou nejčastěji stížnosti na to, že členský stát odmítá uznat a vykonat soudní výrok s konečnou platností vydaný v členském státě, aniž by měl legitimní důvody pro odmítnutí, které stanoví nařízení. Tato nedbalost vyvolává ve všech dotyčných případech stavy závažné právní nejistoty se škodlivými důsledky pro dotčené děti. Jak zasahuje zprostředkovatel v těchto případech: předloží dotazy Parlamentu adresované Komisi, aby upozornil na porušení nařízení Brusel IIa, k nimž občas dochází, s cílem uspíšit zahájení řízení o porušení předpisů proti členskému státu, který nesplnil povinnosti; nabídne účastníkům právní konzultaci týkající se nástrojů, jež poskytuje EU na ochranu dětí, a smírčí řízení za účasti dotčených orgánů, účastníků a jejich právních zástupců. 22

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí JUDr. Jana Herboczková Kde lze nařízení najít? Informační systém pro aproximaci práva: http://isap.vlada.cz/ Evropský soudní atlas ve věcech občanských:

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice CS Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II www.europa.eu.int/civiljustice Úvod Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva pomáhá lidem v jejich každodenních životech při

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob neustále narůstá. To nutně vede k rozvoji přeshraničních vztahů, což s sebou nese potřebu stavět mosty mezi jednotlivými

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0352/15. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0352/15. Pozměňovací návrh 21. 5. 2012 A7-0352/15 15, Roberto Gualtieri Článek 10 1. Po ukončení vyšetřování předloží vyšetřovací komise závěrečnou zprávu Evropskému parlamentu, který ji bez pozměňovacích návrhů přijme nebo zamítne.

Více

1. ÚVOD 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ

1. ÚVOD 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O KOLIZNÍM PRÁVU V OBLASTI ÚPRAVY MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ OTÁZKOU SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ (Vypracováno Ministerstvem

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE 28.5.2011 Úřední věstník Evropské unie C 160/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE Následující text nahrazuje informativní sdělení zveřejněné

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 11. 2011 PRACOVNÍ DOKUMENT o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

SMĚRNICE Úřední věstník Evropské unie L 136/3

SMĚRNICE Úřední věstník Evropské unie L 136/3 24.5.2008 Úřední věstník Evropské unie L 136/3 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 oněkterých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě III Rada Evropy Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu k Antidopingové úmluvě (ETS č.135), podepsané ve Štrasburku 16.listopadu 1989 ( dále jen

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ 26.7.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 244/15 EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k souboru legislativních opatření, kterými se reformuje Eurojust

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O UZNÁVÁNÍ A VÝKONU ROZHODNUTÍ O VÝCHOVĚ DĚTÍ A OBNOVENÍ VÝCHOVY DĚTÍ LUCEMBURK, 20. V (PŘEKLAD)

EVROPSKÁ ÚMLUVA O UZNÁVÁNÍ A VÝKONU ROZHODNUTÍ O VÝCHOVĚ DĚTÍ A OBNOVENÍ VÝCHOVY DĚTÍ LUCEMBURK, 20. V (PŘEKLAD) EVROPSKÁ ÚMLUVA O UZNÁVÁNÍ A VÝKONU ROZHODNUTÍ O VÝCHOVĚ DĚTÍ A OBNOVENÍ VÝCHOVY DĚTÍ LUCEMBURK, 20. V. 1980 (PŘEKLAD) Členské státy Rady Evropy, signatáři této úmluvy, uznávajíce, že v členských státech

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Příloha č. II. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. II. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. II Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí

Více