VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000 O B S A H Část normativní - Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta , podepsaný v Limě dne 11. října Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/ Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření Část oznamovací - Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/ Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť - Informace o udělení schvalovacích doložek - Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku - Oznámení o ztrátě razítek - Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním rozvíjet a prohloubit současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi národem českým a peruánským, a v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky, podepsanou dne 14. října 1974 v Limě, se dohodly takto: Kulturní dědictví Článek I 1. Smluvní strany v souladu s Dohodou UNESCO, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1974, a v souladu se svými platnými právními řády budou spolupracovat za účelem podpory a usnadnění navracení předmětů kulturního dědictví a zajištění jejich uchování. 2. Smluvní strany budou podporovat přímé vztahy a spolupráci mezi svými orgány státní správy, jakož i spolupráci na mezinárodním poli při ochraně, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví, zejména v těchto oblastech: a) kontrola nelegálního dovozu předmětů kulturního dědictví do státu druhé smluvní strany, b) výměna právních předpisů z oblasti ochrany, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví včetně prováděcích předpisů,

3 c) provádění společných vědeckých výzkumů spojených s uchováním, ochranou a restaurováním předmětů kulturního dědictví, d) vytváření a aktualizování národních registrů kulturních památek s využitím moderních metod a technologií, e) odborné vzdělávání specialistů a výměna odborníků, f) výměna informací o problémech týkajících se nezákonného obchodu s kulturními památkami. Kultura Článek II Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými organizacemi a institucemi států smluvních stran. Budou podporovat uvádění literárních, hudebních a dramatických děl i výtvarné tvorby autorů státu druhé smluvní strany dle uměleckých plánů pořadatelů. Článek III 1. V oblasti divadla, hudby a tance budou smluvní strany podporovat vzájemné kontakty souborů a pozorovatelů na festivalech a soutěžích organizovaných ve státě druhé smluvní strany. 2. Smluvní strany budou podporovat účast jednotlivců i souborů na významných hudebních, divadelních a folklorních událostech pořádaných ve státě druhé smluvní strany dle dramaturgických plánů pořadatelů, jakož i přímou spolupráci souborů, uměleckých organizací a institucí. Článek IV Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a usilovat o uvádění tvorby umělců státu druhé smluvní strany. Za tímto účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi, muzei, případně jinými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti výtvarného umění. Článek V Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi autorskými svazy a kulturními institucemi v souladu s kompetencemi, jež jim na území státu smluvní strany přísluší. Článek VI Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzejními pracovišti a institucemi zabývajícími se ochranou a evidencí kulturních památek a

4 s tím spojenými aktivitami, jakými jsou zejména konference, sympozia, výstavy, dílny, semináře aj. Článek VII Smluvní strany budou podporovat spolupráci institucí působících v oblasti památkové péče. Budou spolupracovat a předávat si zkušenosti v oblasti problematiky financování a ochrany památek a památkově chráněných území. V rámci mezinárodních organizací budou podporovat spolupráci mezi institucemi pro ochranu a restaurování uměleckých památek. Vlastnictví autorských práv Článek VIII Smluvní strany budou spolupracovat na plnění závazků na území států smluvních stran vyplývajících z Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsané v Bernu dne 8. září 1886, revidované v Paříži dne 24. července 1971, Úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsané v Římě dne 26. října 1961, a Úmluvy o ochraně výrobců proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů, podepsané v Ženevě dne 29. října Spolupráce Článek IX Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a v oblasti tradiční lidové kultury, zejména účast neprofesionálních souborů na mezinárodních akcích na pozvání organizátorů a v souladu s podmínkami těchto akcí a dále pořádání výstav a festivalů neprofesionálních uměleckých aktivit a tradiční lidové kultury. Článek X Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dětských estetických aktivit, účast folklorních souborů a výtvarných artefaktů na mezinárodních akcích, jakož i přímou spolupráci institucí působících v této oblasti a v oblasti výchovy uměním a k umění. Článek XI Smluvní strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran a spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie. Článek XII Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, dohodnutou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran. Článek XIII

5 Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize. Článek XIV Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur a přímou spolupráci knihoven a vydavatelských institucí. Dále budou spolupracovat v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na svých vydavatelských trzích. Vzdělávání Článek XV Smluvní strany budou napomáhat rozvoji kontaktů mezi kulturními a vzdělávacími organizacemi České republiky a Peru. Rovněž budou podporovat rozvoj vzájemných kontaktů i prostřednictvím návštěv svých vládních delegací s cílem přispět ke spolupráci obou národů a šíření historie a současnosti svých států. Článek XVI Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky a techniky v oblasti vzdělávání z ministerstev školství svých států a pedagogické dokumenty k vzájemnému informování o procesech modernizace vzdělávací soustavy. Článek XVII Bude vytvořena komise složená ze zástupců příslušných orgánů české a peruánské smluvní strany, která posoudí doklady o vzdělání a doklady o vědeckých hodnostech a titulech vydávané na území států smluvních stran. Na základě doporučení komise smluvní strany prozkoumají možnosti sjednání dohody, na jejímž základě by mohly být pro akademické účely tyto doklady vzájemně uznávány. Článek XVIII Pro usnadnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi smluvní strany určí příslušné úřady, které budou na požádání zajišťovat výměnu informativního materiálu a publikací o školském systému a o vysokých školách. Článek XIX Smluvní strany budou podněcovat sjednávání dohod, které budou podporovat výměnu zkušeností umožňující lepší vzájemné poznávání. V tomto smyslu budou podporovat kontakty vysokoškolských vzdělávacích institucí, které mohou uzavírat přímé dohody zaměřené na výměny učitelů a odborníků k přednáškám, kursům a seminářům. Absolventi Článek XX Smluvní strany si v rámci svých možností nabídnou oficiální cestou stipendia k postgraduálnímu a specializačnímu studiu na univerzitách a vysokých školách na zásadách reciprocity.

6 Věda Článek XXI Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy. V tomto smyslu budou napomáhat navazování a rozvoji kontaktů mezi příslušnými orgány svých států, jakož i výměnám odborníků a/nebo výzkumných pracovníků k studijním, výzkumným a konzultačním pobytům a k účasti na vědeckých setkáních mezinárodního charakteru, která se budou konat ve státech smluvních stran. Článek XXII 1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vědeckotechnické spolupráce, která bude uskutečňována prostřednictvím: a) společných výzkumných projektů, b) výměny vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem předávání vědeckých a technických znalostí a zkušeností, provádění přednáškové činnosti a seznamování se s výsledky vědy a techniky, c) jiných forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou. 2. Provádění vědeckotechnické spolupráce bude na české straně zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na peruánské straně Národní rada vědy a techniky (CONCYTEC). Mládež Článek XXIII Smluvní strany budou podporovat rozvoj styků mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny informací, zkušeností, určení oblastí spolupráce a možností výměn mládeže. Sport Článek XXIV Smluvní strany budou napomáhat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu; za tím účelem podpoří sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Peruánským institutem sportu. Článek XXV Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, sportovních delegací, trenérů a odborníků stejně jako účast na dvoustranných soutěžích, výměnu informací o struktuře sportu a publikací o sportu. Konkrétní aktivity jsou v kompetenci sportovních organizací států smluvních stran. Odborníci

7 Článek XXVI Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky z oblastí uvedených v ustanoveních tohoto Programu o vzdělávání, vědě, mládeži a sportu. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně a jednotlivé pobyty nebudou delší než čtrnáct (14) dní. Všeobecné a finanční podmínky Článek XXVII 1. Vysílající smluvní strana předloží kandidatury na stipendia podle článku XX tohoto Programu na formulářích přijímající smluvní strany obsahujících i požadavky na dokumentaci do 30. září pro české kandidáty a do 31. března pro peruánské kandidáty v roce, který předchází danému akademickému roku. 2. Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení dokumentace oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia. 3. Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny předem. Článek XXVIII 1. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem návrh na vyslání osob (odborníků, výzkumných pracovníků nebo jakékoliv jiné osoby nebo skupiny) podle tohoto Programu s výjimkou osob vyslaných podle článku XX. 2. V návrhu upřesní: a) osobní údaje a odborný životopis, b) návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění. 3. Přijímající smluvní strana oznámí přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejméně šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob. 4. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob. Článek XXIX 1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji výměn osob a realizaci společných aktivit uskutečňovaných společnostmi, institucemi a sdruženími států smluvních stran a zavazují se, že převezmou odpovědnost za náklady v souladu se svými finančními možnostmi.

8 2. Podmínky výměn a další podrobnosti budou stanoveny v každém konkrétním případě diplomatickou cestou. Závěrečná ustanovení Článek XXX Tento Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se musí smluvní strany dohodnout diplomatickou cestou. Článek XXXI Smluvní strany usnadní cesty osob, skupin a výměny předpokládané tímto Programem a budou se snažit zajistit nejvýhodnější podmínky pro uskutečnění těchto návštěv a výměn. Článek XXXII Zástupci smluvních stran se budou setkávat jednou ročně nebo diplomatickou cestou vyhodnotí plnění tohoto Programu. Článek XXXIII 1. Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou. 2. Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtíže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou. Článek XXXIV Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok. Dáno v Limě dne 11. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Eduard Zeman v.r. Schultz v.r. Luis Federico Salas Guevara

9 Za vládu Za vládu České republiky Peruánské republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / V Praze dne 5. října 2000 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17 / 2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/1999. Z důvodu realizace reformy veřejné správy upravené zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze zrušuji Příkaz ministra č. 7/1998, č.j.:18009/98-2 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Věstník MŠMT sešit 10/1998 ve znění Příkazu ministra č. 11/1999, č.j.: 20895/99-2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 15. října M g r. E d u a r d Z e m a n v. r. M i n i s t r Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j /99-26 V Praze dne

10 Mimořádné opatření S účinností od 1. září 1999 do 30. června 2001 se absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru, kteří mají státní všeobecnou jazykovou zkoušku nebo státní speciální jazykovou zkoušku nebo studium JASPEX, popřípadě INTEX, nebo absolvovali studium na vysoké škole s cizím vyučovacím jazykem uznává kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka. S těmito učiteli lze uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou jen v případě, že zahájí vysokoškolské studium v požadované učitelské aprobaci. sekce správní Ing. Stanislav Karabec, v.r. vrchní ředitel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 20. června 2000 Č.j.: / Dodatek k mimořádnému opatření čj /99-26

11 S účinností od 1. září 2000 lze níže uvedené mezinárodní zkoušky uznat za rovnocenné státní všeobecné jazykové zkoušce neboť svou úrovní této zkoušce odpovídají. Jedná se o zkoušky uvedené v publikaci Dokument ALTE (http://www.alte.org/alteframework.htm) ke dni 31.května Úroveň jiných mezinárodních zkoušek posuzuje v jednotlivých případech MŠMT ČR, odbor 22. Mezinárodní zkoušky: CAE - Certificate in Advanced English 4. stupeň ALTE * CPE - Certificate of Proficiency in English 5. stupeň. ALTE ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 4. stupeň ALTE ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung 5. stupeň ALTE KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom 5.stupeň ALTE DS - Diplôme Supérieur d Etudes Françaises Modernes 4.stupeň ALTE DELF - Diplôme élémentaire de langue française ( A5, A6) 4. stupeň ALTE DALF - Diplôme approfondi de langue française 5. stupeň ALTE DSE - DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAŇOL 5. stupeň ALTE CELI 4 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 4.stupeň ALTE CELI 5 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 5.stupeň ALTE *Mezinárodně uznávaná pětistupňová tabulka ALTE Mgr. Bajta Seznam mezinárodních zkoušek se bude podle potřeby aktualizovat. Ing. Stanislav Karabec, v.r. vrchní ředitel sekce správní Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/ Seznam zachycuje stav ke dni Přehled udělených schvalovacích doložek a učebnic, u nichž nakladatelství oznámila vydání po tomto datu, je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT. O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje: Autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla Informace, zda je učebnice součástí ucelené řady učebnic (SUŘ) nakladatelství Rok ukončení platnosti doložky 1 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12 udělena schvalovací doložka Číslo jednací schvalovací doložky orientační cena podle sdělení nakladatelství Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje podle více vzdělávacích programů. Specifikace ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně odpovídat rozložení učiva do ročníků v jednotlivých vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v tomto seznamu je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele. 1. ročník Český jazyk Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; 2003 Albra čj.: 11733/ ,00 Kč Písanka I - Uvolňovací cviky, Písanka II - Písmena a číslice, Písanka III - Písmena; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ po 21 Kč Wildová,R.: Písanky ke Slabikáři (soubor tří sešitů); vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ Kč (soubor) Šimíčková,H.: Pracovní karty ke Slabikáři Jiřího Žáčka;, platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,00 Kč Wildová,R.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Živé abecedě;, platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,80 Kč Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; čj.: 24072/ ,60 Kč Ladová,A.;Holas,M.;Staudková,H.: Živá abeceda; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,00 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Moje první čítanka; vydání: 3., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,40 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Slabikář; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,40 Kč Šimíčková,H.;Zezula,M.: Víš, co čteš? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Sklenářová,D.: Vyvozujeme písmena pohádkami; čj.: 26096/ ,00 Kč Brožová,J.;Pólová,M.: Začínáme číst - doplňkové čtení ke slabikářům; čj.: 21398/ ,00 Kč SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2000 Amosium servis 2000 Blug SUŘ 2000 Blug Pokorná,V.: Jak poznáme sklony dítěte k SUŘ 2000 Blug

13 dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii - soubor volných pracovních listů; vydání: 2. čj.: 21397/ ,00 Kč Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, dyskalkulii; vydání: 2. čj.: 17125/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - o slovu (pracovní sešit); čj.: 19967/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - pravopis (pracovní sešit); čj.: 19965/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - skladba (pracovní sešit); čj.: 19962/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - sloh (pracovní sešit); čj.: 19964/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - tvarosloví (pracovní sešit); čj.: 19966/ ,00 Kč Brukner,J.;Čížková,M.: Čtení pro malé školáky - 4. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/ ,00 Kč Čížková a kol.: Pojďme si číst - 3. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/ ,00 Kč Pišlová a kol.: Pojďme si hrát - 1. sešit Slabikáře; vydání: 3. čj.: 28115/ ,00 Kč Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, Vystřihovací písmenka; vydání: 2. čj.: 28115/ Kč + 57 Kč + 63 Kč Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/97-20 čj.: 28114/ ,00 Kč SUŘ 2001 Blug Hanzová: První čtení; vydání: 2. 58,00 Kč Sada materiálů k výuce českého jazyka v 1. ročníku - Písanka 1-6, Domácí písanka 1-2, Písmenka a číslice; vydání: 2. čj.: 28114/97-20 čj.: 28114/ ,00 Kč Vrbová: Slabikář; 79,00 Kč Polanská,J.: Veselá písmenka; vydání: 2. čj.: 28114/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; 2002 Grafie čj.: 16728/ ,00 Kč

14 Žitná,Z.;Wildová,R.: Malý čtenář pro Otu - pro 1. ročník ZŠ (3. díl učebnice počátečního čtení);, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Škorpilová,J.;Wildová,R.: Písanka pro 1. ročník - díl 1,2,3,4,5;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ Kč (1.díl) + po 15 Kč Škorpilová,J.;Wildová,R.: První písmenka - pro 1. ročník ZŠ;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Žitná,Z.;Škorpilová,J.;Wildová,R.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ a OŠ - 2. díl učebnice počátečního čtení;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Hádej, hádej, hadači - Hádanky, říkadla, písničky; čj.: 29198/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Ilustrované slabiky - omalovánkové učení; vydání: 2. čj.: 29191/ ,00 Kč Procházková,E.: Moje první psaní - uvolňovací cviky pro děti 1. třídy s říkadly a Psaní číslic; vydání: 2. čj.: 29192/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Písanka 1-4 pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/ ,00 Kč Brožová,J.: Se zvířátky do pohádky - první pohádky pro mladé bystré čtenáře; čj.: 29193/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/99-22 Krobot,M.: Učíme se abecedu - omalovánkový soubor pro prvňáčky; čj.: 29190/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/99-22 SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola Pávková,B.: Zlomíš si jazýček; 2001 Pansofia čj.: 11642/ ,00 Kč Janáčková,B.;Kamiš,K.: Á,Bé,Cé,Dé kočka přede - Hláskovníček pro prvňáky; SUŘ 2000 Pansofia čj.: 18668/ ,00 Kč Vančurová,M.: Kreslím si a píšu - písanka 1 a 2; vydání: čj.: 18670/94-22 po 19,50 Kč Horník,L.: Písmenkové pohádky (a metodické poznámky); čj.: 18499/ ,00 Kč SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2000 Pansofia Horník,L.;Vebrová,A.: Pohádkový slabikář (a SUŘ 2000 Pansofia

15 metodické poznámky pro učitele); vydání: čj.: 17626/ Kč + 15 Kč Horník,L.: Pracovní sešit pro prvňáky - sbírka úloh z českého jazyka; čj.: 18666/ ,00 Kč Ulrychová,I.;Taubenhanslová,K.: Čteme si a hrajeme si 1 - texty pro literární výchovu a tvořivou dramatiku (a metodické poznámky); čj.: 20698/ Kč + 15 Kč Šrut,P.;Mikulenková,H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 11447/ po 48,30 Kč Mikulenková,H.: Obrázková skládací abeceda; čj.: 20320/ ,10 Kč SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2006 Prodos SUŘ 2000 Prodos Mikulenková,H.: Tom a Mimi - Jé, já čtu; vydání: 2. SUŘ 2000 Prodos čj.: 13917/ ,30 Kč Mikulenková,H.: Tom a Mimi, Jája a Ota - Písanka 1 a 2, Písanka 3 - Číslice, Cviky; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SUŘ 2006 Prodos čj.: 11448/ po 14,70 Kč +10,50 Kč + 12,60 Kč Šrut,P.;Krejčová,Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: čj.: 17729/ ,00 Kč SUŘ 2001 Prodos Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 1; SUŘ 2001 Scientia čj.: 19922/ ,80 Kč Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 2; SUŘ 2001 Scientia čj.: 19923/ ,00 Kč Linc,V.: Tabulky ke čtení I, II; vydání: 2. SUŘ 2000 Scientia čj.: 19674/ ,80 Kč + 93,50 Kč Gebhartová,V.;Náhlovský,Ř.: Zlatá brána (a Klíč k SUŘ 2000 Scientia čj.: 24877/94-24,22846/94-22 učebnici); 65,10 Kč + 18,90 Kč Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; čj.: 19921/ ,00 Kč SUŘ 2002 Scientia Wagnerová,J.: Písanky pro prvňáčky; SUŘ 2004 SPN, a.s. čj.: 10126/98-22 Wagnerová,J.: Učíme se číst - Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ; SUŘ 2004 SPN, a.s. čj.: 10126/ ,00 Kč Potůčková,J.: Čítanka pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč Potůčková,J.: Písanka pro 1. třídu ZŠ - 1., 2., 3., 4. a 5. díl; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ Kč a po 8,20 Kč Potůčková,J.: Slabikář pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč Potůčková,J.: Živá abeceda tetky Abecedky pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč

16 čj.: 21048/95-22 čj.: 12089/97-20 Pelikánová,M.: Áčko; SUŘ 2001 Šárka 35,00 Kč Rašková,M.: Slabikář; SUŘ 2003 Šárka 80,00 Kč Pelikánová,M.: Budu psát; vydání: 2. SUŘ 2001 Šárka čj.: 14555/ ,00 Kč Kubáčová,J.: Veselé psaní; vydání: 4. SUŘ 2001 Šárka čj.: 14554/ ,00 Kč Santlerová,K.;Halasová,J.: To si piš; 2000 Učebnice a knihy, Mgr. čj.: 19030/ ,70 Kč Matematika Landová,V.;Tůmová,V. a kol.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1-4; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 10370/ sešit 1,3,4 po 38,20 Kč,sešit 2-39,40 Kč Jitka Spiesová SUŘ 2006 Alter Čížková,M.: Než začnu psát číslice; 2000 Fortuna čj.: 18700/ ,00 Kč Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 1. ročník základní školy (učebnice 1, 2);, doložka prodloužena SUŘ 2005 Fortuna čj.: 18810/ ,00 Kč Cihlář,J.;Melichar,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 1. třídu - 1. a 2.díl; vydání: 2. upravené čj.: 12576/ Kč+ 56 Kč Kittler,J.: Matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2);, platnost doložky prodloužena čj.: 23326/ Kč a po 39 Kč Rosecká,Z.;Růžička,J.: Dívej se a počítej - učebnice pro 1. ročník; vydání: 2. čj.: 15987/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Moje první počítání - pracovní šesit pro 1. ročník; vydání: 3. rozšířené čj.: 19980/ ,00 Kč Kořen,J.: Píšeme a hrajeme si v počtech - pracovní sešit pro 1. ročník; čj.: 19982/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku - pracovní sešit pro 1. ročník; čj.: 19981/ ,00 Kč Rosecká,Z.;Růžička,J.: Dívej se a počítej - učebnice pro 1. ročník a 3 pracovní sešity - Moje první počítání, Počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, Přípravná početní cvičení); vydání: 2. přepracované čj.: 17073/ Kč + 20 Kč + 17 Kč + 17 Kč Bicanová,J.;Horník,L.: Pohádkové počítání pro 1. ročník 1, 2 (a metodické poznámky); čj.: 12804/98-22 po 75 Kč + 15 Kč Mikulenková,H.;Konečná,L.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl; vydání: čj.: 18202/94-22 po 33,60 Kč SUŘ 2001 Fortuna SUŘ 2006 MÚ AV ČR SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2004 Pansofia 2000 Prodos

17 Grepl,T.: Číslice, peníze, obrázky; vydání: SUŘ 2000 Prodos čj.: 18202/ ,20 Kč Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze, obrázky...); SUŘ 2004 Prodos čj.: 28026/97-22 po 33,60 Kč Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; čj.: 16273/ ,70 Kč Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1,2,3, sada příloh, metodická příručka); čj.: 22956/ Kč +po 24 Kč + 35 Kč Trch,M.: Matematika pro 1. ročník obecné a základní školy, 1. a 2. díl; čj.: 15587/ ,20 Kč + 68,30 Kč Kárová,V.: Matematika pro 1. ročník základní a obecné školy - pracovní učebnice 1., 2., 3.díl; čj.: 16966/ Kč + 83 Kč +52,50 Kč Čížková,M.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (pracovní učebnice), 1., 2. díl; čj.: 12547/ Kč + 65 Kč Potůčková,J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl (učebnice a pracovní sešity); čj.: 19523/ Kč, 2x po 44 Kč, 3x 8,20 Kč Prvouka Rezutková,H.;Švejdová,V.: Cestička do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. ročník); vydání: 5. čj.: 12503/ díl - 31,50 Kč, 2. díl - 28 Kč Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; čj.: 21401/ ,00 Kč Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; čj.: 18525/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy; čj.: 17286/ ,00 Kč Rufertová,H.;Kordová,D.: Já jsem školák - pracovní učebnice pro prvouku 1. ročník;, platnost doložky prodloužena čj.: 19737/ ,00 Kč SUŘ 2002 Prodos SUŘ 2001 Prometheus 2001 Scientia SUŘ 2001 Scientia SUŘ 2003 SPN, a.s. SUŘ 2004 Studio 1+1 SUŘ 2006 Alter SUŘ 2004 Blug SUŘ 2002 Blug SUŘ 2006 Nová škola SUŘ 2006 Pansofia Konečná,L.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ; 2000 Prodos čj.: 18209/ ,70 Kč Danihelková,H.: Prvouka pro 1. ročník; SUŘ 2003 Prodos čj.: 22022/ ,70 Kč Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); čj.: 18410/ Kč + 48 Kč SUŘ 2004 SPN, a.s. Potůčková,J.: Prvouka pro 1. ročník, 1. a 2. díl; SUŘ 2004 Studio 1+1

18 po 32 Kč Hudební výchova Kyzlinková,L.: Hudební slabikář - pracovní sešit hudební výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání: čj.: 17248/98-22 čj.: 13294/ ,00 Kč Jánský,P.: Já, písnička I - zpěvník pro žáky základních škol, 1. díl pro třídu; vydání: 2. čj.: 12595/ ,00 Kč Jaglová,J.: Hudební výchova pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy, metodický průvodce a zpěvník); čj.: 12268/ Kč + 18 Kč Knopová,B.;Koutský,J.: Ahoj písničko! - hudební výchova pro 1. ročník (a metodické poznámky); čj.: 26902/ Kč + 25 Kč Daniel,L.: Kukačka - hudební výchova pro 1.ročník základní školy (a metodická příručka); čj.: 17072/ Kč + 99 Kč Herden: My pozor dáme a posloucháme (posloucháme hudbu se žáky 1. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, učebnice a audiokazeta); čj.: 24039/ ,30 Kč + 158,60 Kč Lišková,M.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); čj.: 17203/ Kč Kč 2001 L. Kyzlinková SUŘ 2000 Music Cheb SUŘ 2004 Nová škola SUŘ 2003 Pansofia SUŘ 2000 Panton SUŘ 2000 Scientia SUŘ 2004 SPN, a.s. Trunec,V.: Písničky z aktovky; 2000 Svítání čj.: 24024/ ,00 Kč Výtvarná výchova Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni I - SUŘ 2003 Tobiáš čj.: 11897/97-20 pracovní sešit pro ročník; 83,00 Kč Pracovní činnosti Kociánová,L.: Praktické činnosti pro ročník ZŠ; čj.: 13716/ ,00 Kč Různé Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; 2003 Hanex čj.: 19266/97-20 Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku); čj.: 25633/ ,00 Kč Čapková,D.: Živočichové v přírodovědě a prvouce; čj.: 18728/ ,00 Kč 2005 Fortuna 2000 Scientia Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; 2002 Sonus čj.: 16749/96-22

19 2. ročník Český jazyk Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; 2003 Albra čj.: 11733/ ,00 Kč Nováková,Z.;Švejdová,V.: Český jazyk pro 2. ročník;, platnost doložky prodloužena SUŘ 2006 Alter čj.: 24072/ ,40 Kč Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 2. ročník, sešit 1, 2;, platnost doložky prodloužena čj.: 24072/ Kč (soubor) Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; čj.: 24072/ ,60 Kč Nováková,Z.;Wagnerová,D.: Čítanka pro 2. ročník;, platnost doložky prodloužena čj.: 18098/ ,00 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Malý čtenář;, platnost doložky prodloužena čj.: 18098/ ,00 Kč Šimíčková,H.;Plicková,E.: Umíš správně odpovědět? - cvičení pro samostatnou práci žáků v prvouce a ve čtení pro 2.-3.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Šimíčková,H.;Zezula,M.: Víš, co čteš? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Znáš je z pohádek? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení a literární výchově pro ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; čj.: 19187/96-24 Strejcová,J.;Zápal,Z.: Čteme si - docvičujeme čtení ve 2.ročníku; čj.: 26097/94-24,21398/ ,00 Kč SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2002 Augusta s.r.o. SUŘ 2000 Blug Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; SUŘ 2001 Blug čj.: 17123/ ,00 Kč Pokorná,V.: Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii - soubor volných pracovních listů; vydání: 2. SUŘ 2000 Blug čj.: 21397/ ,00 Kč Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, dyskalkulii; vydání: 2. čj.: 17125/ ,00 Kč Polanská,J.: Cvičebnice českého jazyka - pracovní sešit pro 2.ročník základní školy; vydání: 2. čj.: 18698/ ,00 Kč SUŘ 2001 Blug

20 Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. ročník, 1. část; čj.: 24837/ ,00 Kč Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. ročník, 2. část; čj.: 18471/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - o slovu (pracovní sešit); čj.: 19967/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - pravopis (pracovní sešit); čj.: 19965/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - skladba (pracovní sešit); čj.: 19962/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - sloh (pracovní sešit); čj.: 19964/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - tvarosloví (pracovní sešit); čj.: 19966/ ,00 Kč Měchurová,A.;Žáček,J.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; čj.: 10299/ ,00 Kč Toman,J. a kol.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 31898/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; čj.: 16728/ ,00 Kč Hájková,E.;Pišlová,S.: Čeština pro 2. ročník základní školy (učebnice díl A, B, pracovní sešit);, doložka prodloužena čj.: 13370/ po 49 Kč Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 2. ročníku (učebnice a příručka pro učitele); čj.: 13101/ Kč + 24 Kč Dejmalová,K.;Pácalová,M.: Čítanka pro 2. ročník; čj.: 23412/ ,00 Kč Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - pohádky a pověsti; čj.: 16268/ ,00 Kč Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl - poezie a divadelní texty; čj.: 16268/ ,00 Kč SUŘ 2004 Fortuna SUŘ 2005 Fortuna SUŘ 2004 Fortuna SUŘ 2005 Fortuna 2002 Grafie SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2001 Jinan SUŘ 2000 Jinan SUŘ 2002 Jinan SUŘ 2002 Jinan

Důležité informace pro školy!

Důležité informace pro školy! Důležité informace pro školy! V roce 2011 se ceny učebnic zvyšují jen u některých nakladatelů o několik procent. Ceny dovozových učebnic se budou měnit v průběhu roku, proto nemohou být zohledněny v tomto

Více

Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016

Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016 Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016 objednávejte dle katalogového čísla, využijte náš e-shop nebo si přijďte knihy prohlédnout osobně na adresu Učebnice: Hybešova 15, Brno Školní pomůcky: Hlavní 28,

Více

www.skolnibrasnicka.cz

www.skolnibrasnicka.cz Jiří Ficnar - distributor Jedlí 139 789 01 Zábřeh mob.: +420 603 376 678 fax: +420 583 440 470 odbyt@email.cz 1. díl AKCE PRO VÁS: 1. SLEVA až 10% pro školy na veškeré tituly z jakýchkoliv nakladatelství

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Příloha číslo 1 k zakázce číslo ESF-01/2012/ZST

Příloha číslo 1 k zakázce číslo ESF-01/2012/ZST Příloha číslo k zakázce číslo ESF-0/202/ZST Ročník Název Autor Nakladatelství objednat počet ks. Moje první psaní - uvolňovací cviky s říkadly pro. ročník Procházková Nová škola 25 Písanka pro. ročník

Více

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 200,00 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 57,00 92853 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 1 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 57,00 92838 ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Katalog učebnic, papírenského zboží a pomůcek

Katalog učebnic, papírenského zboží a pomůcek Katalog učebnic, papírenského zboží a pomůcek 5. dubna 2011 Obsah I Učebnice 4 1 1. stupeň ZŠ 5 1.1 1. ročník......................................................... 5 1.2 2. ročník.........................................................

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Bohumil Sedláček a kol. Český jazyk a literatura pro 3.ročník SPN, Praha1984 5 Králíček. zvláštních odborných učilišť. zvláštních odborných učilišť

Bohumil Sedláček a kol. Český jazyk a literatura pro 3.ročník SPN, Praha1984 5 Králíček. zvláštních odborných učilišť. zvláštních odborných učilišť Autor Titul knihy Nakladatelství Počet kusů Poznámka Kovaříková Hana Občanská výchova pro OU Septima s.r.o. Praha 2003 35 Králíček Hořejšová Danuše Občanská nauka Naše vojsko, Praha 1994 108 Králíček Miroslav

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Výprodej. Ke každé objednávce do 1.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné. ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ NAKLADATEL TITUL POČET KS CENA V KČ

Výprodej. Ke každé objednávce do 1.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné. ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ NAKLADATEL TITUL POČET KS CENA V KČ ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ SCI 1 ČESKÝ JAZYK S MAŇÁSKEM HLÁSKEM PRO 2. ROČNÍK 13 50 Kč SCI 2 ČÍTANKA 3. ROČNÍK 59 50 Kč SCI 3 ČÍTANKA 5. ROČNÍK 49 50 Kč SCI 4 ČESKÝ JAZYK S PŘEKVAPENÍM PRO 5. ROČNÍK 2 50

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010 PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE mezi vládou Francouzské republiky a vládou České republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ na léta 2008-2010 Vláda Francouzské republiky a vláda České republiky

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika III-2-CJ-II-02-8.r Slovanské jazyky III-2-CJ-II-03-7.r Pravopis I. III-2-CJ-II-04-6.r Druhy podstatných jmen III-2-CJ-II-05-6.r Životopis Kolomaznik, Charakteristika,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Učebnice a pracovní sešity

Učebnice a pracovní sešity Učebnice a pracovní sešity 1. třída Čj I. Slabikář PS Doležalová,Procházková Nová škola ČJ I. Moje první psaní PS Procházková Nová škola ČJ I. PÍSANKA 1 PS Procházková Nová škola Čj I. PÍSANKA 2 PS Procházková

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Příloha č. 3 b) v Kč. b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami. ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Příloha č. 3 b) v Kč. b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami. ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615. Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: MŠMT-39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení. Slovo, slabika, hláska; hláska písmeno; samohlásky a,e,i,o,u

Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení. Slovo, slabika, hláska; hláska písmeno; samohlásky a,e,i,o,u Tematický plán Předmět : Český jazyk Ročník : první Měsíc Září Učivo činnosti Rozhovoření žáků, hlasové rozcvičky Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení Slovo, slabika, hláska;

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2010 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 23. února 2010 Cena Kč 40, O B S A H : 16. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2013 Cena: 12 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013

Více