VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000 O B S A H Část normativní - Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta , podepsaný v Limě dne 11. října Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/ Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření Část oznamovací - Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/ Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť - Informace o udělení schvalovacích doložek - Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku - Oznámení o ztrátě razítek - Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním rozvíjet a prohloubit současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi národem českým a peruánským, a v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky, podepsanou dne 14. října 1974 v Limě, se dohodly takto: Kulturní dědictví Článek I 1. Smluvní strany v souladu s Dohodou UNESCO, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1974, a v souladu se svými platnými právními řády budou spolupracovat za účelem podpory a usnadnění navracení předmětů kulturního dědictví a zajištění jejich uchování. 2. Smluvní strany budou podporovat přímé vztahy a spolupráci mezi svými orgány státní správy, jakož i spolupráci na mezinárodním poli při ochraně, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví, zejména v těchto oblastech: a) kontrola nelegálního dovozu předmětů kulturního dědictví do státu druhé smluvní strany, b) výměna právních předpisů z oblasti ochrany, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví včetně prováděcích předpisů,

3 c) provádění společných vědeckých výzkumů spojených s uchováním, ochranou a restaurováním předmětů kulturního dědictví, d) vytváření a aktualizování národních registrů kulturních památek s využitím moderních metod a technologií, e) odborné vzdělávání specialistů a výměna odborníků, f) výměna informací o problémech týkajících se nezákonného obchodu s kulturními památkami. Kultura Článek II Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými organizacemi a institucemi států smluvních stran. Budou podporovat uvádění literárních, hudebních a dramatických děl i výtvarné tvorby autorů státu druhé smluvní strany dle uměleckých plánů pořadatelů. Článek III 1. V oblasti divadla, hudby a tance budou smluvní strany podporovat vzájemné kontakty souborů a pozorovatelů na festivalech a soutěžích organizovaných ve státě druhé smluvní strany. 2. Smluvní strany budou podporovat účast jednotlivců i souborů na významných hudebních, divadelních a folklorních událostech pořádaných ve státě druhé smluvní strany dle dramaturgických plánů pořadatelů, jakož i přímou spolupráci souborů, uměleckých organizací a institucí. Článek IV Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a usilovat o uvádění tvorby umělců státu druhé smluvní strany. Za tímto účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi, muzei, případně jinými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti výtvarného umění. Článek V Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi autorskými svazy a kulturními institucemi v souladu s kompetencemi, jež jim na území státu smluvní strany přísluší. Článek VI Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzejními pracovišti a institucemi zabývajícími se ochranou a evidencí kulturních památek a

4 s tím spojenými aktivitami, jakými jsou zejména konference, sympozia, výstavy, dílny, semináře aj. Článek VII Smluvní strany budou podporovat spolupráci institucí působících v oblasti památkové péče. Budou spolupracovat a předávat si zkušenosti v oblasti problematiky financování a ochrany památek a památkově chráněných území. V rámci mezinárodních organizací budou podporovat spolupráci mezi institucemi pro ochranu a restaurování uměleckých památek. Vlastnictví autorských práv Článek VIII Smluvní strany budou spolupracovat na plnění závazků na území států smluvních stran vyplývajících z Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsané v Bernu dne 8. září 1886, revidované v Paříži dne 24. července 1971, Úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsané v Římě dne 26. října 1961, a Úmluvy o ochraně výrobců proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů, podepsané v Ženevě dne 29. října Spolupráce Článek IX Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a v oblasti tradiční lidové kultury, zejména účast neprofesionálních souborů na mezinárodních akcích na pozvání organizátorů a v souladu s podmínkami těchto akcí a dále pořádání výstav a festivalů neprofesionálních uměleckých aktivit a tradiční lidové kultury. Článek X Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dětských estetických aktivit, účast folklorních souborů a výtvarných artefaktů na mezinárodních akcích, jakož i přímou spolupráci institucí působících v této oblasti a v oblasti výchovy uměním a k umění. Článek XI Smluvní strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran a spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie. Článek XII Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, dohodnutou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran. Článek XIII

5 Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize. Článek XIV Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur a přímou spolupráci knihoven a vydavatelských institucí. Dále budou spolupracovat v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na svých vydavatelských trzích. Vzdělávání Článek XV Smluvní strany budou napomáhat rozvoji kontaktů mezi kulturními a vzdělávacími organizacemi České republiky a Peru. Rovněž budou podporovat rozvoj vzájemných kontaktů i prostřednictvím návštěv svých vládních delegací s cílem přispět ke spolupráci obou národů a šíření historie a současnosti svých států. Článek XVI Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky a techniky v oblasti vzdělávání z ministerstev školství svých států a pedagogické dokumenty k vzájemnému informování o procesech modernizace vzdělávací soustavy. Článek XVII Bude vytvořena komise složená ze zástupců příslušných orgánů české a peruánské smluvní strany, která posoudí doklady o vzdělání a doklady o vědeckých hodnostech a titulech vydávané na území států smluvních stran. Na základě doporučení komise smluvní strany prozkoumají možnosti sjednání dohody, na jejímž základě by mohly být pro akademické účely tyto doklady vzájemně uznávány. Článek XVIII Pro usnadnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi smluvní strany určí příslušné úřady, které budou na požádání zajišťovat výměnu informativního materiálu a publikací o školském systému a o vysokých školách. Článek XIX Smluvní strany budou podněcovat sjednávání dohod, které budou podporovat výměnu zkušeností umožňující lepší vzájemné poznávání. V tomto smyslu budou podporovat kontakty vysokoškolských vzdělávacích institucí, které mohou uzavírat přímé dohody zaměřené na výměny učitelů a odborníků k přednáškám, kursům a seminářům. Absolventi Článek XX Smluvní strany si v rámci svých možností nabídnou oficiální cestou stipendia k postgraduálnímu a specializačnímu studiu na univerzitách a vysokých školách na zásadách reciprocity.

6 Věda Článek XXI Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy. V tomto smyslu budou napomáhat navazování a rozvoji kontaktů mezi příslušnými orgány svých států, jakož i výměnám odborníků a/nebo výzkumných pracovníků k studijním, výzkumným a konzultačním pobytům a k účasti na vědeckých setkáních mezinárodního charakteru, která se budou konat ve státech smluvních stran. Článek XXII 1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vědeckotechnické spolupráce, která bude uskutečňována prostřednictvím: a) společných výzkumných projektů, b) výměny vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem předávání vědeckých a technických znalostí a zkušeností, provádění přednáškové činnosti a seznamování se s výsledky vědy a techniky, c) jiných forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou. 2. Provádění vědeckotechnické spolupráce bude na české straně zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na peruánské straně Národní rada vědy a techniky (CONCYTEC). Mládež Článek XXIII Smluvní strany budou podporovat rozvoj styků mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny informací, zkušeností, určení oblastí spolupráce a možností výměn mládeže. Sport Článek XXIV Smluvní strany budou napomáhat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu; za tím účelem podpoří sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Peruánským institutem sportu. Článek XXV Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, sportovních delegací, trenérů a odborníků stejně jako účast na dvoustranných soutěžích, výměnu informací o struktuře sportu a publikací o sportu. Konkrétní aktivity jsou v kompetenci sportovních organizací států smluvních stran. Odborníci

7 Článek XXVI Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky z oblastí uvedených v ustanoveních tohoto Programu o vzdělávání, vědě, mládeži a sportu. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně a jednotlivé pobyty nebudou delší než čtrnáct (14) dní. Všeobecné a finanční podmínky Článek XXVII 1. Vysílající smluvní strana předloží kandidatury na stipendia podle článku XX tohoto Programu na formulářích přijímající smluvní strany obsahujících i požadavky na dokumentaci do 30. září pro české kandidáty a do 31. března pro peruánské kandidáty v roce, který předchází danému akademickému roku. 2. Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení dokumentace oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia. 3. Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny předem. Článek XXVIII 1. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem návrh na vyslání osob (odborníků, výzkumných pracovníků nebo jakékoliv jiné osoby nebo skupiny) podle tohoto Programu s výjimkou osob vyslaných podle článku XX. 2. V návrhu upřesní: a) osobní údaje a odborný životopis, b) návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění. 3. Přijímající smluvní strana oznámí přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejméně šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob. 4. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob. Článek XXIX 1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji výměn osob a realizaci společných aktivit uskutečňovaných společnostmi, institucemi a sdruženími států smluvních stran a zavazují se, že převezmou odpovědnost za náklady v souladu se svými finančními možnostmi.

8 2. Podmínky výměn a další podrobnosti budou stanoveny v každém konkrétním případě diplomatickou cestou. Závěrečná ustanovení Článek XXX Tento Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se musí smluvní strany dohodnout diplomatickou cestou. Článek XXXI Smluvní strany usnadní cesty osob, skupin a výměny předpokládané tímto Programem a budou se snažit zajistit nejvýhodnější podmínky pro uskutečnění těchto návštěv a výměn. Článek XXXII Zástupci smluvních stran se budou setkávat jednou ročně nebo diplomatickou cestou vyhodnotí plnění tohoto Programu. Článek XXXIII 1. Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou. 2. Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtíže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou. Článek XXXIV Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok. Dáno v Limě dne 11. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Eduard Zeman v.r. Schultz v.r. Luis Federico Salas Guevara

9 Za vládu Za vládu České republiky Peruánské republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / V Praze dne 5. října 2000 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17 / 2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/1999. Z důvodu realizace reformy veřejné správy upravené zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze zrušuji Příkaz ministra č. 7/1998, č.j.:18009/98-2 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Věstník MŠMT sešit 10/1998 ve znění Příkazu ministra č. 11/1999, č.j.: 20895/99-2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 15. října M g r. E d u a r d Z e m a n v. r. M i n i s t r Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j /99-26 V Praze dne

10 Mimořádné opatření S účinností od 1. září 1999 do 30. června 2001 se absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru, kteří mají státní všeobecnou jazykovou zkoušku nebo státní speciální jazykovou zkoušku nebo studium JASPEX, popřípadě INTEX, nebo absolvovali studium na vysoké škole s cizím vyučovacím jazykem uznává kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka. S těmito učiteli lze uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou jen v případě, že zahájí vysokoškolské studium v požadované učitelské aprobaci. sekce správní Ing. Stanislav Karabec, v.r. vrchní ředitel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 20. června 2000 Č.j.: / Dodatek k mimořádnému opatření čj /99-26

11 S účinností od 1. září 2000 lze níže uvedené mezinárodní zkoušky uznat za rovnocenné státní všeobecné jazykové zkoušce neboť svou úrovní této zkoušce odpovídají. Jedná se o zkoušky uvedené v publikaci Dokument ALTE (http://www.alte.org/alteframework.htm) ke dni 31.května Úroveň jiných mezinárodních zkoušek posuzuje v jednotlivých případech MŠMT ČR, odbor 22. Mezinárodní zkoušky: CAE - Certificate in Advanced English 4. stupeň ALTE * CPE - Certificate of Proficiency in English 5. stupeň. ALTE ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 4. stupeň ALTE ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung 5. stupeň ALTE KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom 5.stupeň ALTE DS - Diplôme Supérieur d Etudes Françaises Modernes 4.stupeň ALTE DELF - Diplôme élémentaire de langue française ( A5, A6) 4. stupeň ALTE DALF - Diplôme approfondi de langue française 5. stupeň ALTE DSE - DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAŇOL 5. stupeň ALTE CELI 4 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 4.stupeň ALTE CELI 5 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 5.stupeň ALTE *Mezinárodně uznávaná pětistupňová tabulka ALTE Mgr. Bajta Seznam mezinárodních zkoušek se bude podle potřeby aktualizovat. Ing. Stanislav Karabec, v.r. vrchní ředitel sekce správní Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/ Seznam zachycuje stav ke dni Přehled udělených schvalovacích doložek a učebnic, u nichž nakladatelství oznámila vydání po tomto datu, je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT. O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje: Autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla Informace, zda je učebnice součástí ucelené řady učebnic (SUŘ) nakladatelství Rok ukončení platnosti doložky 1 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12 udělena schvalovací doložka Číslo jednací schvalovací doložky orientační cena podle sdělení nakladatelství Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje podle více vzdělávacích programů. Specifikace ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně odpovídat rozložení učiva do ročníků v jednotlivých vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v tomto seznamu je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele. 1. ročník Český jazyk Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; 2003 Albra čj.: 11733/ ,00 Kč Písanka I - Uvolňovací cviky, Písanka II - Písmena a číslice, Písanka III - Písmena; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ po 21 Kč Wildová,R.: Písanky ke Slabikáři (soubor tří sešitů); vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ Kč (soubor) Šimíčková,H.: Pracovní karty ke Slabikáři Jiřího Žáčka;, platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,00 Kč Wildová,R.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Živé abecedě;, platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,80 Kč Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; čj.: 24072/ ,60 Kč Ladová,A.;Holas,M.;Staudková,H.: Živá abeceda; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,00 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Moje první čítanka; vydání: 3., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,40 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Slabikář; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,40 Kč Šimíčková,H.;Zezula,M.: Víš, co čteš? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Sklenářová,D.: Vyvozujeme písmena pohádkami; čj.: 26096/ ,00 Kč Brožová,J.;Pólová,M.: Začínáme číst - doplňkové čtení ke slabikářům; čj.: 21398/ ,00 Kč SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2000 Amosium servis 2000 Blug SUŘ 2000 Blug Pokorná,V.: Jak poznáme sklony dítěte k SUŘ 2000 Blug

13 dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii - soubor volných pracovních listů; vydání: 2. čj.: 21397/ ,00 Kč Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, dyskalkulii; vydání: 2. čj.: 17125/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - o slovu (pracovní sešit); čj.: 19967/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - pravopis (pracovní sešit); čj.: 19965/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - skladba (pracovní sešit); čj.: 19962/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - sloh (pracovní sešit); čj.: 19964/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - tvarosloví (pracovní sešit); čj.: 19966/ ,00 Kč Brukner,J.;Čížková,M.: Čtení pro malé školáky - 4. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/ ,00 Kč Čížková a kol.: Pojďme si číst - 3. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/ ,00 Kč Pišlová a kol.: Pojďme si hrát - 1. sešit Slabikáře; vydání: 3. čj.: 28115/ ,00 Kč Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, Vystřihovací písmenka; vydání: 2. čj.: 28115/ Kč + 57 Kč + 63 Kč Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/97-20 čj.: 28114/ ,00 Kč SUŘ 2001 Blug Hanzová: První čtení; vydání: 2. 58,00 Kč Sada materiálů k výuce českého jazyka v 1. ročníku - Písanka 1-6, Domácí písanka 1-2, Písmenka a číslice; vydání: 2. čj.: 28114/97-20 čj.: 28114/ ,00 Kč Vrbová: Slabikář; 79,00 Kč Polanská,J.: Veselá písmenka; vydání: 2. čj.: 28114/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; 2002 Grafie čj.: 16728/ ,00 Kč

14 Žitná,Z.;Wildová,R.: Malý čtenář pro Otu - pro 1. ročník ZŠ (3. díl učebnice počátečního čtení);, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Škorpilová,J.;Wildová,R.: Písanka pro 1. ročník - díl 1,2,3,4,5;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ Kč (1.díl) + po 15 Kč Škorpilová,J.;Wildová,R.: První písmenka - pro 1. ročník ZŠ;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Žitná,Z.;Škorpilová,J.;Wildová,R.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ a OŠ - 2. díl učebnice počátečního čtení;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Hádej, hádej, hadači - Hádanky, říkadla, písničky; čj.: 29198/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Ilustrované slabiky - omalovánkové učení; vydání: 2. čj.: 29191/ ,00 Kč Procházková,E.: Moje první psaní - uvolňovací cviky pro děti 1. třídy s říkadly a Psaní číslic; vydání: 2. čj.: 29192/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Písanka 1-4 pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/ ,00 Kč Brožová,J.: Se zvířátky do pohádky - první pohádky pro mladé bystré čtenáře; čj.: 29193/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/99-22 Krobot,M.: Učíme se abecedu - omalovánkový soubor pro prvňáčky; čj.: 29190/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/99-22 SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola Pávková,B.: Zlomíš si jazýček; 2001 Pansofia čj.: 11642/ ,00 Kč Janáčková,B.;Kamiš,K.: Á,Bé,Cé,Dé kočka přede - Hláskovníček pro prvňáky; SUŘ 2000 Pansofia čj.: 18668/ ,00 Kč Vančurová,M.: Kreslím si a píšu - písanka 1 a 2; vydání: čj.: 18670/94-22 po 19,50 Kč Horník,L.: Písmenkové pohádky (a metodické poznámky); čj.: 18499/ ,00 Kč SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2000 Pansofia Horník,L.;Vebrová,A.: Pohádkový slabikář (a SUŘ 2000 Pansofia

15 metodické poznámky pro učitele); vydání: čj.: 17626/ Kč + 15 Kč Horník,L.: Pracovní sešit pro prvňáky - sbírka úloh z českého jazyka; čj.: 18666/ ,00 Kč Ulrychová,I.;Taubenhanslová,K.: Čteme si a hrajeme si 1 - texty pro literární výchovu a tvořivou dramatiku (a metodické poznámky); čj.: 20698/ Kč + 15 Kč Šrut,P.;Mikulenková,H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 11447/ po 48,30 Kč Mikulenková,H.: Obrázková skládací abeceda; čj.: 20320/ ,10 Kč SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2006 Prodos SUŘ 2000 Prodos Mikulenková,H.: Tom a Mimi - Jé, já čtu; vydání: 2. SUŘ 2000 Prodos čj.: 13917/ ,30 Kč Mikulenková,H.: Tom a Mimi, Jája a Ota - Písanka 1 a 2, Písanka 3 - Číslice, Cviky; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SUŘ 2006 Prodos čj.: 11448/ po 14,70 Kč +10,50 Kč + 12,60 Kč Šrut,P.;Krejčová,Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: čj.: 17729/ ,00 Kč SUŘ 2001 Prodos Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 1; SUŘ 2001 Scientia čj.: 19922/ ,80 Kč Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 2; SUŘ 2001 Scientia čj.: 19923/ ,00 Kč Linc,V.: Tabulky ke čtení I, II; vydání: 2. SUŘ 2000 Scientia čj.: 19674/ ,80 Kč + 93,50 Kč Gebhartová,V.;Náhlovský,Ř.: Zlatá brána (a Klíč k SUŘ 2000 Scientia čj.: 24877/94-24,22846/94-22 učebnici); 65,10 Kč + 18,90 Kč Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; čj.: 19921/ ,00 Kč SUŘ 2002 Scientia Wagnerová,J.: Písanky pro prvňáčky; SUŘ 2004 SPN, a.s. čj.: 10126/98-22 Wagnerová,J.: Učíme se číst - Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ; SUŘ 2004 SPN, a.s. čj.: 10126/ ,00 Kč Potůčková,J.: Čítanka pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč Potůčková,J.: Písanka pro 1. třídu ZŠ - 1., 2., 3., 4. a 5. díl; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ Kč a po 8,20 Kč Potůčková,J.: Slabikář pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč Potůčková,J.: Živá abeceda tetky Abecedky pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč

16 čj.: 21048/95-22 čj.: 12089/97-20 Pelikánová,M.: Áčko; SUŘ 2001 Šárka 35,00 Kč Rašková,M.: Slabikář; SUŘ 2003 Šárka 80,00 Kč Pelikánová,M.: Budu psát; vydání: 2. SUŘ 2001 Šárka čj.: 14555/ ,00 Kč Kubáčová,J.: Veselé psaní; vydání: 4. SUŘ 2001 Šárka čj.: 14554/ ,00 Kč Santlerová,K.;Halasová,J.: To si piš; 2000 Učebnice a knihy, Mgr. čj.: 19030/ ,70 Kč Matematika Landová,V.;Tůmová,V. a kol.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1-4; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 10370/ sešit 1,3,4 po 38,20 Kč,sešit 2-39,40 Kč Jitka Spiesová SUŘ 2006 Alter Čížková,M.: Než začnu psát číslice; 2000 Fortuna čj.: 18700/ ,00 Kč Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 1. ročník základní školy (učebnice 1, 2);, doložka prodloužena SUŘ 2005 Fortuna čj.: 18810/ ,00 Kč Cihlář,J.;Melichar,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 1. třídu - 1. a 2.díl; vydání: 2. upravené čj.: 12576/ Kč+ 56 Kč Kittler,J.: Matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2);, platnost doložky prodloužena čj.: 23326/ Kč a po 39 Kč Rosecká,Z.;Růžička,J.: Dívej se a počítej - učebnice pro 1. ročník; vydání: 2. čj.: 15987/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Moje první počítání - pracovní šesit pro 1. ročník; vydání: 3. rozšířené čj.: 19980/ ,00 Kč Kořen,J.: Píšeme a hrajeme si v počtech - pracovní sešit pro 1. ročník; čj.: 19982/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku - pracovní sešit pro 1. ročník; čj.: 19981/ ,00 Kč Rosecká,Z.;Růžička,J.: Dívej se a počítej - učebnice pro 1. ročník a 3 pracovní sešity - Moje první počítání, Počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, Přípravná početní cvičení); vydání: 2. přepracované čj.: 17073/ Kč + 20 Kč + 17 Kč + 17 Kč Bicanová,J.;Horník,L.: Pohádkové počítání pro 1. ročník 1, 2 (a metodické poznámky); čj.: 12804/98-22 po 75 Kč + 15 Kč Mikulenková,H.;Konečná,L.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl; vydání: čj.: 18202/94-22 po 33,60 Kč SUŘ 2001 Fortuna SUŘ 2006 MÚ AV ČR SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2004 Pansofia 2000 Prodos

17 Grepl,T.: Číslice, peníze, obrázky; vydání: SUŘ 2000 Prodos čj.: 18202/ ,20 Kč Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze, obrázky...); SUŘ 2004 Prodos čj.: 28026/97-22 po 33,60 Kč Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; čj.: 16273/ ,70 Kč Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1,2,3, sada příloh, metodická příručka); čj.: 22956/ Kč +po 24 Kč + 35 Kč Trch,M.: Matematika pro 1. ročník obecné a základní školy, 1. a 2. díl; čj.: 15587/ ,20 Kč + 68,30 Kč Kárová,V.: Matematika pro 1. ročník základní a obecné školy - pracovní učebnice 1., 2., 3.díl; čj.: 16966/ Kč + 83 Kč +52,50 Kč Čížková,M.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (pracovní učebnice), 1., 2. díl; čj.: 12547/ Kč + 65 Kč Potůčková,J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl (učebnice a pracovní sešity); čj.: 19523/ Kč, 2x po 44 Kč, 3x 8,20 Kč Prvouka Rezutková,H.;Švejdová,V.: Cestička do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. ročník); vydání: 5. čj.: 12503/ díl - 31,50 Kč, 2. díl - 28 Kč Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; čj.: 21401/ ,00 Kč Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; čj.: 18525/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy; čj.: 17286/ ,00 Kč Rufertová,H.;Kordová,D.: Já jsem školák - pracovní učebnice pro prvouku 1. ročník;, platnost doložky prodloužena čj.: 19737/ ,00 Kč SUŘ 2002 Prodos SUŘ 2001 Prometheus 2001 Scientia SUŘ 2001 Scientia SUŘ 2003 SPN, a.s. SUŘ 2004 Studio 1+1 SUŘ 2006 Alter SUŘ 2004 Blug SUŘ 2002 Blug SUŘ 2006 Nová škola SUŘ 2006 Pansofia Konečná,L.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ; 2000 Prodos čj.: 18209/ ,70 Kč Danihelková,H.: Prvouka pro 1. ročník; SUŘ 2003 Prodos čj.: 22022/ ,70 Kč Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); čj.: 18410/ Kč + 48 Kč SUŘ 2004 SPN, a.s. Potůčková,J.: Prvouka pro 1. ročník, 1. a 2. díl; SUŘ 2004 Studio 1+1

18 po 32 Kč Hudební výchova Kyzlinková,L.: Hudební slabikář - pracovní sešit hudební výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání: čj.: 17248/98-22 čj.: 13294/ ,00 Kč Jánský,P.: Já, písnička I - zpěvník pro žáky základních škol, 1. díl pro třídu; vydání: 2. čj.: 12595/ ,00 Kč Jaglová,J.: Hudební výchova pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy, metodický průvodce a zpěvník); čj.: 12268/ Kč + 18 Kč Knopová,B.;Koutský,J.: Ahoj písničko! - hudební výchova pro 1. ročník (a metodické poznámky); čj.: 26902/ Kč + 25 Kč Daniel,L.: Kukačka - hudební výchova pro 1.ročník základní školy (a metodická příručka); čj.: 17072/ Kč + 99 Kč Herden: My pozor dáme a posloucháme (posloucháme hudbu se žáky 1. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, učebnice a audiokazeta); čj.: 24039/ ,30 Kč + 158,60 Kč Lišková,M.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); čj.: 17203/ Kč Kč 2001 L. Kyzlinková SUŘ 2000 Music Cheb SUŘ 2004 Nová škola SUŘ 2003 Pansofia SUŘ 2000 Panton SUŘ 2000 Scientia SUŘ 2004 SPN, a.s. Trunec,V.: Písničky z aktovky; 2000 Svítání čj.: 24024/ ,00 Kč Výtvarná výchova Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni I - SUŘ 2003 Tobiáš čj.: 11897/97-20 pracovní sešit pro ročník; 83,00 Kč Pracovní činnosti Kociánová,L.: Praktické činnosti pro ročník ZŠ; čj.: 13716/ ,00 Kč Různé Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; 2003 Hanex čj.: 19266/97-20 Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku); čj.: 25633/ ,00 Kč Čapková,D.: Živočichové v přírodovědě a prvouce; čj.: 18728/ ,00 Kč 2005 Fortuna 2000 Scientia Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; 2002 Sonus čj.: 16749/96-22

19 2. ročník Český jazyk Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; 2003 Albra čj.: 11733/ ,00 Kč Nováková,Z.;Švejdová,V.: Český jazyk pro 2. ročník;, platnost doložky prodloužena SUŘ 2006 Alter čj.: 24072/ ,40 Kč Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 2. ročník, sešit 1, 2;, platnost doložky prodloužena čj.: 24072/ Kč (soubor) Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; čj.: 24072/ ,60 Kč Nováková,Z.;Wagnerová,D.: Čítanka pro 2. ročník;, platnost doložky prodloužena čj.: 18098/ ,00 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Malý čtenář;, platnost doložky prodloužena čj.: 18098/ ,00 Kč Šimíčková,H.;Plicková,E.: Umíš správně odpovědět? - cvičení pro samostatnou práci žáků v prvouce a ve čtení pro 2.-3.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Šimíčková,H.;Zezula,M.: Víš, co čteš? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Znáš je z pohádek? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení a literární výchově pro ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; čj.: 19187/96-24 Strejcová,J.;Zápal,Z.: Čteme si - docvičujeme čtení ve 2.ročníku; čj.: 26097/94-24,21398/ ,00 Kč SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2002 Augusta s.r.o. SUŘ 2000 Blug Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; SUŘ 2001 Blug čj.: 17123/ ,00 Kč Pokorná,V.: Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii - soubor volných pracovních listů; vydání: 2. SUŘ 2000 Blug čj.: 21397/ ,00 Kč Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, dyskalkulii; vydání: 2. čj.: 17125/ ,00 Kč Polanská,J.: Cvičebnice českého jazyka - pracovní sešit pro 2.ročník základní školy; vydání: 2. čj.: 18698/ ,00 Kč SUŘ 2001 Blug

20 Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. ročník, 1. část; čj.: 24837/ ,00 Kč Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. ročník, 2. část; čj.: 18471/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - o slovu (pracovní sešit); čj.: 19967/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - pravopis (pracovní sešit); čj.: 19965/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - skladba (pracovní sešit); čj.: 19962/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - sloh (pracovní sešit); čj.: 19964/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - tvarosloví (pracovní sešit); čj.: 19966/ ,00 Kč Měchurová,A.;Žáček,J.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; čj.: 10299/ ,00 Kč Toman,J. a kol.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 31898/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; čj.: 16728/ ,00 Kč Hájková,E.;Pišlová,S.: Čeština pro 2. ročník základní školy (učebnice díl A, B, pracovní sešit);, doložka prodloužena čj.: 13370/ po 49 Kč Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 2. ročníku (učebnice a příručka pro učitele); čj.: 13101/ Kč + 24 Kč Dejmalová,K.;Pácalová,M.: Čítanka pro 2. ročník; čj.: 23412/ ,00 Kč Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - pohádky a pověsti; čj.: 16268/ ,00 Kč Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl - poezie a divadelní texty; čj.: 16268/ ,00 Kč SUŘ 2004 Fortuna SUŘ 2005 Fortuna SUŘ 2004 Fortuna SUŘ 2005 Fortuna 2002 Grafie SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2001 Jinan SUŘ 2000 Jinan SUŘ 2002 Jinan SUŘ 2002 Jinan

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LV Sešit 11 Listopad 1999 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LV Sešit 11 Listopad 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 11 Listopad 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 4 Duben 2000

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 4 Duben 2000 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 4 Duben 2000 O B S A H Část normativní - Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních

Více

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 1)

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 1) Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 1) Seznam zachycuje stav ke dni 16.10.2009. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP.

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. obalka_ss_katalog_2016 final:sestava 1 16.3.2016 15:38 Stránka 1 KATALOG UČEBNIC 2016 V Domcích 488, 541 01 Trutnov ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. SLEVA AŽ 13% Paní ředitelko, pane

Více

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu 23 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - tschechischsprachiger Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 7 Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství,

Více

www.skolnibrasnicka.cz

www.skolnibrasnicka.cz Jiří Ficnar - distributor Jedlí 139 789 01 Zábřeh mob.: +420 603 376 678 fax: +420 588 517 989 odbyt@email.cz 2. pololetí 2014 DISTRIBUCE UČEBNIC PRACOVNÍCH SEŠITŮ DIDAKTICKÝCH POMŮCEK NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016

Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016 Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016 objednávejte dle katalogového čísla, využijte náš e-shop nebo si přijďte knihy prohlédnout osobně na adresu Učebnice: Hybešova 15, Brno Školní pomůcky: Hlavní 28,

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Důležité informace pro školy!

Důležité informace pro školy! Důležité informace pro školy! V roce 2011 se ceny učebnic zvyšují jen u některých nakladatelů o několik procent. Ceny dovozových učebnic se budou měnit v průběhu roku, proto nemohou být zohledněny v tomto

Více

POZOR!!! ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL FORTY,

POZOR!!! ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL FORTY, Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou náš nový katalog učebnic pro školní rok 2010 2011. Obsahuje nejpoužívanější tituly všech významnějších nakladatelství a dovozců učebnic. Bohužel ale nemůže obsáhnout

Více

NABÍDKA OBJEDNÁVKA rok

NABÍDKA OBJEDNÁVKA rok NABÍDKA OBJEDNÁVKA rok JIŘÍ FICNAR adresa: 789 92 JEDLÍ 139 DISTRIBUCE DO ŠKOL - učebnice, pracovní sešity, kancelářské potřeby www.distribuce.info * www.novaskola.eu * e-mail: ficnar@novaskola.eu Mobil:

Více

Tuto možnost Vám nabízíme i my.

Tuto možnost Vám nabízíme i my. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou náš nový katalog učebnic pro školní rok 2011 2012. Obsahuje nejpoužívanější tituly všech významnějších nakladatelství a dovozců učebnic. Novinkou oproti minulým

Více

www.skolnibrasnicka.cz

www.skolnibrasnicka.cz Jiří Ficnar - distributor Jedlí 139 789 01 Zábřeh mob.: +420 603 376 678 fax: +420 583 440 470 odbyt@email.cz 1. díl AKCE PRO VÁS: 1. SLEVA až 10% pro školy na veškeré tituly z jakýchkoliv nakladatelství

Více

Příloha číslo 1 k zakázce číslo ESF-01/2012/ZST

Příloha číslo 1 k zakázce číslo ESF-01/2012/ZST Příloha číslo k zakázce číslo ESF-0/202/ZST Ročník Název Autor Nakladatelství objednat počet ks. Moje první psaní - uvolňovací cviky s říkadly pro. ročník Procházková Nová škola 25 Písanka pro. ročník

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2008 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9-10 Vydáno: ŘÍJEN 2015 Cena: 91 Kč Část oznamovací OBSAH Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2009 Cena: 48 Kč OBSAH Část normativní Zrušení pokusného ověřování nové formy a organizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j / V Praze dne 20. července 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j / V Praze dne 20. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 24 904/2005-14 V Praze dne 20. července 2005 OPATŘENÍ ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy Zrušuji

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2013 Cena: 64 Kč OBSAH Část normativní Ujednání mezi ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 2771 17 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 200,00 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 57,00 92853 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 1 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 57,00 92838 ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2006 Cena: 56 Kč OBSAH Část normativní Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Sumář Cena bez DPH DPH výše v % Cena s DPH. Cena celkem Kč Kč Kč

Sumář Cena bez DPH DPH výše v % Cena s DPH. Cena celkem Kč Kč Kč Nabídková cena: Sumář Cena bez DPH DPH výše v % Cena s DPH Cena celkem Kč Kč Kč Výše náhradního plnění: Náhradní plnění v Kč Nabídková cena je včetně DPH. Smluvní ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace Úvodní list Název školy Adresa Datová schránka Malé náměstí 3, 35002 Cheb aiytnnv Ředitel/ka školy Zástupce/kyně ředitele/ky školy Mgr. Pavel Černý Mgr. Štěpánka Dostálová cerny@3zscheb.cz 354422408 607872248

Více

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Příloha č. 3 b) 1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2012 (č. j.: 41 929/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ Ceník českých titulů 2014 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2014 do 31/12/2014)

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 527/2008-23 V Praze dne 15. července 2008 Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Více

Knihovna UJEP v Ústí nad Labem

Knihovna UJEP v Ústí nad Labem Knihovna UJEP v Ústí nad Labem Předběžný vyřazovací seznam 28.8.2012 14:38: 50 Filtr: securityno,user:chej,ujepuscath vyr = %%Odpis_knih_neaktualnost_2 Seznam úbytků knižního fondu č. Návrh odpisu z odboru:

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Ceník učebnic nakladatelství PRODOS platný od 1. 1. 2011

Ceník učebnic nakladatelství PRODOS platný od 1. 1. 2011 Ceník učebnic nakladatelství PRODOS platný od 1. 1. 2011 Modrá řada 1. ROČNÍK 1. vydání doložka MŠMT ISBN cena vč. DPH 1011 Český slabikář 1 1994 č.j. 17573/2010-22 978-80-7230-170-6 60 Kč 1012 Český slabikář

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Učebnice a pracovní sešity

Učebnice a pracovní sešity Učebnice a pracovní sešity 1. třída Čj I. Slabikář PS Doležalová,Procházková Nová škola ČJ I. Moje první psaní PS Procházková Nová škola ČJ I. PÍSANKA 1 PS Procházková Nová škola Čj I. PÍSANKA 2 PS Procházková

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Katalog učebnic, papírenského zboží a pomůcek

Katalog učebnic, papírenského zboží a pomůcek Katalog učebnic, papírenského zboží a pomůcek 5. dubna 2011 Obsah I Učebnice 4 1 1. stupeň ZŠ 5 1.1 1. ročník......................................................... 5 1.2 2. ročník.........................................................

Více

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Projekt OPVK Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Na grantový projekt byla poskytnuta dotace v rámci následujícího programu a

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Hravá čeština 5 - učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč. Hravá čeština 5 - pracovní sešit 89,00 Kč 99,00 Kč

Hravá čeština 5 - učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč. Hravá čeština 5 - pracovní sešit 89,00 Kč 99,00 Kč ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 stupeň ZŠ více neţ 14 ks do 14 ks Hravá Slabikář 99,00 Kč 109,00 Kč Hravá Abeceda 65,00 Kč 75,00 Kč Hravá čeština 2 učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč Hravá čeština 3 učebnice 89,00

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více