VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 11 Listopad 2000 O B S A H Část normativní - Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta , podepsaný v Limě dne 11. října Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/ Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření Část oznamovací - Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/ Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť - Informace o udělení schvalovacích doložek - Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku - Oznámení o ztrátě razítek - Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním rozvíjet a prohloubit současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi národem českým a peruánským, a v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky, podepsanou dne 14. října 1974 v Limě, se dohodly takto: Kulturní dědictví Článek I 1. Smluvní strany v souladu s Dohodou UNESCO, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1974, a v souladu se svými platnými právními řády budou spolupracovat za účelem podpory a usnadnění navracení předmětů kulturního dědictví a zajištění jejich uchování. 2. Smluvní strany budou podporovat přímé vztahy a spolupráci mezi svými orgány státní správy, jakož i spolupráci na mezinárodním poli při ochraně, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví, zejména v těchto oblastech: a) kontrola nelegálního dovozu předmětů kulturního dědictví do státu druhé smluvní strany, b) výměna právních předpisů z oblasti ochrany, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví včetně prováděcích předpisů,

3 c) provádění společných vědeckých výzkumů spojených s uchováním, ochranou a restaurováním předmětů kulturního dědictví, d) vytváření a aktualizování národních registrů kulturních památek s využitím moderních metod a technologií, e) odborné vzdělávání specialistů a výměna odborníků, f) výměna informací o problémech týkajících se nezákonného obchodu s kulturními památkami. Kultura Článek II Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými organizacemi a institucemi států smluvních stran. Budou podporovat uvádění literárních, hudebních a dramatických děl i výtvarné tvorby autorů státu druhé smluvní strany dle uměleckých plánů pořadatelů. Článek III 1. V oblasti divadla, hudby a tance budou smluvní strany podporovat vzájemné kontakty souborů a pozorovatelů na festivalech a soutěžích organizovaných ve státě druhé smluvní strany. 2. Smluvní strany budou podporovat účast jednotlivců i souborů na významných hudebních, divadelních a folklorních událostech pořádaných ve státě druhé smluvní strany dle dramaturgických plánů pořadatelů, jakož i přímou spolupráci souborů, uměleckých organizací a institucí. Článek IV Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a usilovat o uvádění tvorby umělců státu druhé smluvní strany. Za tímto účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi, muzei, případně jinými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti výtvarného umění. Článek V Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi autorskými svazy a kulturními institucemi v souladu s kompetencemi, jež jim na území státu smluvní strany přísluší. Článek VI Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzejními pracovišti a institucemi zabývajícími se ochranou a evidencí kulturních památek a

4 s tím spojenými aktivitami, jakými jsou zejména konference, sympozia, výstavy, dílny, semináře aj. Článek VII Smluvní strany budou podporovat spolupráci institucí působících v oblasti památkové péče. Budou spolupracovat a předávat si zkušenosti v oblasti problematiky financování a ochrany památek a památkově chráněných území. V rámci mezinárodních organizací budou podporovat spolupráci mezi institucemi pro ochranu a restaurování uměleckých památek. Vlastnictví autorských práv Článek VIII Smluvní strany budou spolupracovat na plnění závazků na území států smluvních stran vyplývajících z Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsané v Bernu dne 8. září 1886, revidované v Paříži dne 24. července 1971, Úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsané v Římě dne 26. října 1961, a Úmluvy o ochraně výrobců proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů, podepsané v Ženevě dne 29. října Spolupráce Článek IX Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a v oblasti tradiční lidové kultury, zejména účast neprofesionálních souborů na mezinárodních akcích na pozvání organizátorů a v souladu s podmínkami těchto akcí a dále pořádání výstav a festivalů neprofesionálních uměleckých aktivit a tradiční lidové kultury. Článek X Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dětských estetických aktivit, účast folklorních souborů a výtvarných artefaktů na mezinárodních akcích, jakož i přímou spolupráci institucí působících v této oblasti a v oblasti výchovy uměním a k umění. Článek XI Smluvní strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran a spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie. Článek XII Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, dohodnutou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran. Článek XIII

5 Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize. Článek XIV Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur a přímou spolupráci knihoven a vydavatelských institucí. Dále budou spolupracovat v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na svých vydavatelských trzích. Vzdělávání Článek XV Smluvní strany budou napomáhat rozvoji kontaktů mezi kulturními a vzdělávacími organizacemi České republiky a Peru. Rovněž budou podporovat rozvoj vzájemných kontaktů i prostřednictvím návštěv svých vládních delegací s cílem přispět ke spolupráci obou národů a šíření historie a současnosti svých států. Článek XVI Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky a techniky v oblasti vzdělávání z ministerstev školství svých států a pedagogické dokumenty k vzájemnému informování o procesech modernizace vzdělávací soustavy. Článek XVII Bude vytvořena komise složená ze zástupců příslušných orgánů české a peruánské smluvní strany, která posoudí doklady o vzdělání a doklady o vědeckých hodnostech a titulech vydávané na území států smluvních stran. Na základě doporučení komise smluvní strany prozkoumají možnosti sjednání dohody, na jejímž základě by mohly být pro akademické účely tyto doklady vzájemně uznávány. Článek XVIII Pro usnadnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi smluvní strany určí příslušné úřady, které budou na požádání zajišťovat výměnu informativního materiálu a publikací o školském systému a o vysokých školách. Článek XIX Smluvní strany budou podněcovat sjednávání dohod, které budou podporovat výměnu zkušeností umožňující lepší vzájemné poznávání. V tomto smyslu budou podporovat kontakty vysokoškolských vzdělávacích institucí, které mohou uzavírat přímé dohody zaměřené na výměny učitelů a odborníků k přednáškám, kursům a seminářům. Absolventi Článek XX Smluvní strany si v rámci svých možností nabídnou oficiální cestou stipendia k postgraduálnímu a specializačnímu studiu na univerzitách a vysokých školách na zásadách reciprocity.

6 Věda Článek XXI Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy. V tomto smyslu budou napomáhat navazování a rozvoji kontaktů mezi příslušnými orgány svých států, jakož i výměnám odborníků a/nebo výzkumných pracovníků k studijním, výzkumným a konzultačním pobytům a k účasti na vědeckých setkáních mezinárodního charakteru, která se budou konat ve státech smluvních stran. Článek XXII 1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vědeckotechnické spolupráce, která bude uskutečňována prostřednictvím: a) společných výzkumných projektů, b) výměny vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem předávání vědeckých a technických znalostí a zkušeností, provádění přednáškové činnosti a seznamování se s výsledky vědy a techniky, c) jiných forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou. 2. Provádění vědeckotechnické spolupráce bude na české straně zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na peruánské straně Národní rada vědy a techniky (CONCYTEC). Mládež Článek XXIII Smluvní strany budou podporovat rozvoj styků mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny informací, zkušeností, určení oblastí spolupráce a možností výměn mládeže. Sport Článek XXIV Smluvní strany budou napomáhat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu; za tím účelem podpoří sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Peruánským institutem sportu. Článek XXV Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, sportovních delegací, trenérů a odborníků stejně jako účast na dvoustranných soutěžích, výměnu informací o struktuře sportu a publikací o sportu. Konkrétní aktivity jsou v kompetenci sportovních organizací států smluvních stran. Odborníci

7 Článek XXVI Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky z oblastí uvedených v ustanoveních tohoto Programu o vzdělávání, vědě, mládeži a sportu. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně a jednotlivé pobyty nebudou delší než čtrnáct (14) dní. Všeobecné a finanční podmínky Článek XXVII 1. Vysílající smluvní strana předloží kandidatury na stipendia podle článku XX tohoto Programu na formulářích přijímající smluvní strany obsahujících i požadavky na dokumentaci do 30. září pro české kandidáty a do 31. března pro peruánské kandidáty v roce, který předchází danému akademickému roku. 2. Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení dokumentace oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia. 3. Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny předem. Článek XXVIII 1. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem návrh na vyslání osob (odborníků, výzkumných pracovníků nebo jakékoliv jiné osoby nebo skupiny) podle tohoto Programu s výjimkou osob vyslaných podle článku XX. 2. V návrhu upřesní: a) osobní údaje a odborný životopis, b) návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění. 3. Přijímající smluvní strana oznámí přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejméně šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob. 4. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob. Článek XXIX 1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji výměn osob a realizaci společných aktivit uskutečňovaných společnostmi, institucemi a sdruženími států smluvních stran a zavazují se, že převezmou odpovědnost za náklady v souladu se svými finančními možnostmi.

8 2. Podmínky výměn a další podrobnosti budou stanoveny v každém konkrétním případě diplomatickou cestou. Závěrečná ustanovení Článek XXX Tento Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se musí smluvní strany dohodnout diplomatickou cestou. Článek XXXI Smluvní strany usnadní cesty osob, skupin a výměny předpokládané tímto Programem a budou se snažit zajistit nejvýhodnější podmínky pro uskutečnění těchto návštěv a výměn. Článek XXXII Zástupci smluvních stran se budou setkávat jednou ročně nebo diplomatickou cestou vyhodnotí plnění tohoto Programu. Článek XXXIII 1. Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou. 2. Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtíže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou. Článek XXXIV Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok. Dáno v Limě dne 11. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Eduard Zeman v.r. Schultz v.r. Luis Federico Salas Guevara

9 Za vládu Za vládu České republiky Peruánské republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / V Praze dne 5. října 2000 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17 / 2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/1999. Z důvodu realizace reformy veřejné správy upravené zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze zrušuji Příkaz ministra č. 7/1998, č.j.:18009/98-2 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Věstník MŠMT sešit 10/1998 ve znění Příkazu ministra č. 11/1999, č.j.: 20895/99-2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 15. října M g r. E d u a r d Z e m a n v. r. M i n i s t r Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j /99-26 V Praze dne

10 Mimořádné opatření S účinností od 1. září 1999 do 30. června 2001 se absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru, kteří mají státní všeobecnou jazykovou zkoušku nebo státní speciální jazykovou zkoušku nebo studium JASPEX, popřípadě INTEX, nebo absolvovali studium na vysoké škole s cizím vyučovacím jazykem uznává kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka. S těmito učiteli lze uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou jen v případě, že zahájí vysokoškolské studium v požadované učitelské aprobaci. sekce správní Ing. Stanislav Karabec, v.r. vrchní ředitel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 20. června 2000 Č.j.: / Dodatek k mimořádnému opatření čj /99-26

11 S účinností od 1. září 2000 lze níže uvedené mezinárodní zkoušky uznat za rovnocenné státní všeobecné jazykové zkoušce neboť svou úrovní této zkoušce odpovídají. Jedná se o zkoušky uvedené v publikaci Dokument ALTE (http://www.alte.org/alteframework.htm) ke dni 31.května Úroveň jiných mezinárodních zkoušek posuzuje v jednotlivých případech MŠMT ČR, odbor 22. Mezinárodní zkoušky: CAE - Certificate in Advanced English 4. stupeň ALTE * CPE - Certificate of Proficiency in English 5. stupeň. ALTE ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 4. stupeň ALTE ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung 5. stupeň ALTE KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom 5.stupeň ALTE DS - Diplôme Supérieur d Etudes Françaises Modernes 4.stupeň ALTE DELF - Diplôme élémentaire de langue française ( A5, A6) 4. stupeň ALTE DALF - Diplôme approfondi de langue française 5. stupeň ALTE DSE - DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAŇOL 5. stupeň ALTE CELI 4 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 4.stupeň ALTE CELI 5 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 5.stupeň ALTE *Mezinárodně uznávaná pětistupňová tabulka ALTE Mgr. Bajta Seznam mezinárodních zkoušek se bude podle potřeby aktualizovat. Ing. Stanislav Karabec, v.r. vrchní ředitel sekce správní Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/ Seznam zachycuje stav ke dni Přehled udělených schvalovacích doložek a učebnic, u nichž nakladatelství oznámila vydání po tomto datu, je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT. O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje: Autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla Informace, zda je učebnice součástí ucelené řady učebnic (SUŘ) nakladatelství Rok ukončení platnosti doložky 1 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12 udělena schvalovací doložka Číslo jednací schvalovací doložky orientační cena podle sdělení nakladatelství Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje podle více vzdělávacích programů. Specifikace ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně odpovídat rozložení učiva do ročníků v jednotlivých vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v tomto seznamu je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele. 1. ročník Český jazyk Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; 2003 Albra čj.: 11733/ ,00 Kč Písanka I - Uvolňovací cviky, Písanka II - Písmena a číslice, Písanka III - Písmena; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ po 21 Kč Wildová,R.: Písanky ke Slabikáři (soubor tří sešitů); vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ Kč (soubor) Šimíčková,H.: Pracovní karty ke Slabikáři Jiřího Žáčka;, platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,00 Kč Wildová,R.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Živé abecedě;, platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,80 Kč Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; čj.: 24072/ ,60 Kč Ladová,A.;Holas,M.;Staudková,H.: Živá abeceda; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,00 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Moje první čítanka; vydání: 3., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,40 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Slabikář; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 14225/ ,40 Kč Šimíčková,H.;Zezula,M.: Víš, co čteš? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Sklenářová,D.: Vyvozujeme písmena pohádkami; čj.: 26096/ ,00 Kč Brožová,J.;Pólová,M.: Začínáme číst - doplňkové čtení ke slabikářům; čj.: 21398/ ,00 Kč SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2000 Amosium servis 2000 Blug SUŘ 2000 Blug Pokorná,V.: Jak poznáme sklony dítěte k SUŘ 2000 Blug

13 dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii - soubor volných pracovních listů; vydání: 2. čj.: 21397/ ,00 Kč Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, dyskalkulii; vydání: 2. čj.: 17125/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - o slovu (pracovní sešit); čj.: 19967/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - pravopis (pracovní sešit); čj.: 19965/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - skladba (pracovní sešit); čj.: 19962/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - sloh (pracovní sešit); čj.: 19964/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - tvarosloví (pracovní sešit); čj.: 19966/ ,00 Kč Brukner,J.;Čížková,M.: Čtení pro malé školáky - 4. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/ ,00 Kč Čížková a kol.: Pojďme si číst - 3. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/ ,00 Kč Pišlová a kol.: Pojďme si hrát - 1. sešit Slabikáře; vydání: 3. čj.: 28115/ ,00 Kč Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, Vystřihovací písmenka; vydání: 2. čj.: 28115/ Kč + 57 Kč + 63 Kč Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. sešit Slabikáře; vydání: 2. čj.: 28115/97-20 čj.: 28114/ ,00 Kč SUŘ 2001 Blug Hanzová: První čtení; vydání: 2. 58,00 Kč Sada materiálů k výuce českého jazyka v 1. ročníku - Písanka 1-6, Domácí písanka 1-2, Písmenka a číslice; vydání: 2. čj.: 28114/97-20 čj.: 28114/ ,00 Kč Vrbová: Slabikář; 79,00 Kč Polanská,J.: Veselá písmenka; vydání: 2. čj.: 28114/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; 2002 Grafie čj.: 16728/ ,00 Kč

14 Žitná,Z.;Wildová,R.: Malý čtenář pro Otu - pro 1. ročník ZŠ (3. díl učebnice počátečního čtení);, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Škorpilová,J.;Wildová,R.: Písanka pro 1. ročník - díl 1,2,3,4,5;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ Kč (1.díl) + po 15 Kč Škorpilová,J.;Wildová,R.: První písmenka - pro 1. ročník ZŠ;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Žitná,Z.;Škorpilová,J.;Wildová,R.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ a OŠ - 2. díl učebnice počátečního čtení;, platnost doložky prodloužena čj.: 16989/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Hádej, hádej, hadači - Hádanky, říkadla, písničky; čj.: 29198/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Ilustrované slabiky - omalovánkové učení; vydání: 2. čj.: 29191/ ,00 Kč Procházková,E.: Moje první psaní - uvolňovací cviky pro děti 1. třídy s říkadly a Psaní číslic; vydání: 2. čj.: 29192/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Písanka 1-4 pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/ ,00 Kč Brožová,J.: Se zvířátky do pohádky - první pohádky pro mladé bystré čtenáře; čj.: 29193/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/99-22 Krobot,M.: Učíme se abecedu - omalovánkový soubor pro prvňáčky; čj.: 29190/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; čj.: 19945/99-22 SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2002 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola Pávková,B.: Zlomíš si jazýček; 2001 Pansofia čj.: 11642/ ,00 Kč Janáčková,B.;Kamiš,K.: Á,Bé,Cé,Dé kočka přede - Hláskovníček pro prvňáky; SUŘ 2000 Pansofia čj.: 18668/ ,00 Kč Vančurová,M.: Kreslím si a píšu - písanka 1 a 2; vydání: čj.: 18670/94-22 po 19,50 Kč Horník,L.: Písmenkové pohádky (a metodické poznámky); čj.: 18499/ ,00 Kč SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2000 Pansofia Horník,L.;Vebrová,A.: Pohádkový slabikář (a SUŘ 2000 Pansofia

15 metodické poznámky pro učitele); vydání: čj.: 17626/ Kč + 15 Kč Horník,L.: Pracovní sešit pro prvňáky - sbírka úloh z českého jazyka; čj.: 18666/ ,00 Kč Ulrychová,I.;Taubenhanslová,K.: Čteme si a hrajeme si 1 - texty pro literární výchovu a tvořivou dramatiku (a metodické poznámky); čj.: 20698/ Kč + 15 Kč Šrut,P.;Mikulenková,H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 11447/ po 48,30 Kč Mikulenková,H.: Obrázková skládací abeceda; čj.: 20320/ ,10 Kč SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2000 Pansofia SUŘ 2006 Prodos SUŘ 2000 Prodos Mikulenková,H.: Tom a Mimi - Jé, já čtu; vydání: 2. SUŘ 2000 Prodos čj.: 13917/ ,30 Kč Mikulenková,H.: Tom a Mimi, Jája a Ota - Písanka 1 a 2, Písanka 3 - Číslice, Cviky; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SUŘ 2006 Prodos čj.: 11448/ po 14,70 Kč +10,50 Kč + 12,60 Kč Šrut,P.;Krejčová,Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: čj.: 17729/ ,00 Kč SUŘ 2001 Prodos Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 1; SUŘ 2001 Scientia čj.: 19922/ ,80 Kč Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 2; SUŘ 2001 Scientia čj.: 19923/ ,00 Kč Linc,V.: Tabulky ke čtení I, II; vydání: 2. SUŘ 2000 Scientia čj.: 19674/ ,80 Kč + 93,50 Kč Gebhartová,V.;Náhlovský,Ř.: Zlatá brána (a Klíč k SUŘ 2000 Scientia čj.: 24877/94-24,22846/94-22 učebnici); 65,10 Kč + 18,90 Kč Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; čj.: 19921/ ,00 Kč SUŘ 2002 Scientia Wagnerová,J.: Písanky pro prvňáčky; SUŘ 2004 SPN, a.s. čj.: 10126/98-22 Wagnerová,J.: Učíme se číst - Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ; SUŘ 2004 SPN, a.s. čj.: 10126/ ,00 Kč Potůčková,J.: Čítanka pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč Potůčková,J.: Písanka pro 1. třídu ZŠ - 1., 2., 3., 4. a 5. díl; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ Kč a po 8,20 Kč Potůčková,J.: Slabikář pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč Potůčková,J.: Živá abeceda tetky Abecedky pro 1. třídu ZŠ; SUŘ 2003 Studio 1+1 čj.: 15767/ ,00 Kč

16 čj.: 21048/95-22 čj.: 12089/97-20 Pelikánová,M.: Áčko; SUŘ 2001 Šárka 35,00 Kč Rašková,M.: Slabikář; SUŘ 2003 Šárka 80,00 Kč Pelikánová,M.: Budu psát; vydání: 2. SUŘ 2001 Šárka čj.: 14555/ ,00 Kč Kubáčová,J.: Veselé psaní; vydání: 4. SUŘ 2001 Šárka čj.: 14554/ ,00 Kč Santlerová,K.;Halasová,J.: To si piš; 2000 Učebnice a knihy, Mgr. čj.: 19030/ ,70 Kč Matematika Landová,V.;Tůmová,V. a kol.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1-4; vydání: 5., platnost doložky prodloužena čj.: 10370/ sešit 1,3,4 po 38,20 Kč,sešit 2-39,40 Kč Jitka Spiesová SUŘ 2006 Alter Čížková,M.: Než začnu psát číslice; 2000 Fortuna čj.: 18700/ ,00 Kč Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 1. ročník základní školy (učebnice 1, 2);, doložka prodloužena SUŘ 2005 Fortuna čj.: 18810/ ,00 Kč Cihlář,J.;Melichar,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 1. třídu - 1. a 2.díl; vydání: 2. upravené čj.: 12576/ Kč+ 56 Kč Kittler,J.: Matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2);, platnost doložky prodloužena čj.: 23326/ Kč a po 39 Kč Rosecká,Z.;Růžička,J.: Dívej se a počítej - učebnice pro 1. ročník; vydání: 2. čj.: 15987/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Moje první počítání - pracovní šesit pro 1. ročník; vydání: 3. rozšířené čj.: 19980/ ,00 Kč Kořen,J.: Píšeme a hrajeme si v počtech - pracovní sešit pro 1. ročník; čj.: 19982/ ,00 Kč Rosecká,Z.: Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku - pracovní sešit pro 1. ročník; čj.: 19981/ ,00 Kč Rosecká,Z.;Růžička,J.: Dívej se a počítej - učebnice pro 1. ročník a 3 pracovní sešity - Moje první počítání, Počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, Přípravná početní cvičení); vydání: 2. přepracované čj.: 17073/ Kč + 20 Kč + 17 Kč + 17 Kč Bicanová,J.;Horník,L.: Pohádkové počítání pro 1. ročník 1, 2 (a metodické poznámky); čj.: 12804/98-22 po 75 Kč + 15 Kč Mikulenková,H.;Konečná,L.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl; vydání: čj.: 18202/94-22 po 33,60 Kč SUŘ 2001 Fortuna SUŘ 2006 MÚ AV ČR SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2000 Nová škola SUŘ 2005 Nová škola SUŘ 2004 Pansofia 2000 Prodos

17 Grepl,T.: Číslice, peníze, obrázky; vydání: SUŘ 2000 Prodos čj.: 18202/ ,20 Kč Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze, obrázky...); SUŘ 2004 Prodos čj.: 28026/97-22 po 33,60 Kč Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; čj.: 16273/ ,70 Kč Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1,2,3, sada příloh, metodická příručka); čj.: 22956/ Kč +po 24 Kč + 35 Kč Trch,M.: Matematika pro 1. ročník obecné a základní školy, 1. a 2. díl; čj.: 15587/ ,20 Kč + 68,30 Kč Kárová,V.: Matematika pro 1. ročník základní a obecné školy - pracovní učebnice 1., 2., 3.díl; čj.: 16966/ Kč + 83 Kč +52,50 Kč Čížková,M.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (pracovní učebnice), 1., 2. díl; čj.: 12547/ Kč + 65 Kč Potůčková,J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, díl (učebnice a pracovní sešity); čj.: 19523/ Kč, 2x po 44 Kč, 3x 8,20 Kč Prvouka Rezutková,H.;Švejdová,V.: Cestička do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. ročník); vydání: 5. čj.: 12503/ díl - 31,50 Kč, 2. díl - 28 Kč Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; čj.: 21401/ ,00 Kč Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; čj.: 18525/ ,00 Kč Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy; čj.: 17286/ ,00 Kč Rufertová,H.;Kordová,D.: Já jsem školák - pracovní učebnice pro prvouku 1. ročník;, platnost doložky prodloužena čj.: 19737/ ,00 Kč SUŘ 2002 Prodos SUŘ 2001 Prometheus 2001 Scientia SUŘ 2001 Scientia SUŘ 2003 SPN, a.s. SUŘ 2004 Studio 1+1 SUŘ 2006 Alter SUŘ 2004 Blug SUŘ 2002 Blug SUŘ 2006 Nová škola SUŘ 2006 Pansofia Konečná,L.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ; 2000 Prodos čj.: 18209/ ,70 Kč Danihelková,H.: Prvouka pro 1. ročník; SUŘ 2003 Prodos čj.: 22022/ ,70 Kč Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); čj.: 18410/ Kč + 48 Kč SUŘ 2004 SPN, a.s. Potůčková,J.: Prvouka pro 1. ročník, 1. a 2. díl; SUŘ 2004 Studio 1+1

18 po 32 Kč Hudební výchova Kyzlinková,L.: Hudební slabikář - pracovní sešit hudební výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání: čj.: 17248/98-22 čj.: 13294/ ,00 Kč Jánský,P.: Já, písnička I - zpěvník pro žáky základních škol, 1. díl pro třídu; vydání: 2. čj.: 12595/ ,00 Kč Jaglová,J.: Hudební výchova pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy, metodický průvodce a zpěvník); čj.: 12268/ Kč + 18 Kč Knopová,B.;Koutský,J.: Ahoj písničko! - hudební výchova pro 1. ročník (a metodické poznámky); čj.: 26902/ Kč + 25 Kč Daniel,L.: Kukačka - hudební výchova pro 1.ročník základní školy (a metodická příručka); čj.: 17072/ Kč + 99 Kč Herden: My pozor dáme a posloucháme (posloucháme hudbu se žáky 1. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, učebnice a audiokazeta); čj.: 24039/ ,30 Kč + 158,60 Kč Lišková,M.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); čj.: 17203/ Kč Kč 2001 L. Kyzlinková SUŘ 2000 Music Cheb SUŘ 2004 Nová škola SUŘ 2003 Pansofia SUŘ 2000 Panton SUŘ 2000 Scientia SUŘ 2004 SPN, a.s. Trunec,V.: Písničky z aktovky; 2000 Svítání čj.: 24024/ ,00 Kč Výtvarná výchova Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni I - SUŘ 2003 Tobiáš čj.: 11897/97-20 pracovní sešit pro ročník; 83,00 Kč Pracovní činnosti Kociánová,L.: Praktické činnosti pro ročník ZŠ; čj.: 13716/ ,00 Kč Různé Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; 2003 Hanex čj.: 19266/97-20 Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku); čj.: 25633/ ,00 Kč Čapková,D.: Živočichové v přírodovědě a prvouce; čj.: 18728/ ,00 Kč 2005 Fortuna 2000 Scientia Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; 2002 Sonus čj.: 16749/96-22

19 2. ročník Český jazyk Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; 2003 Albra čj.: 11733/ ,00 Kč Nováková,Z.;Švejdová,V.: Český jazyk pro 2. ročník;, platnost doložky prodloužena SUŘ 2006 Alter čj.: 24072/ ,40 Kč Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 2. ročník, sešit 1, 2;, platnost doložky prodloužena čj.: 24072/ Kč (soubor) Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; čj.: 24072/ ,60 Kč Nováková,Z.;Wagnerová,D.: Čítanka pro 2. ročník;, platnost doložky prodloužena čj.: 18098/ ,00 Kč Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Malý čtenář;, platnost doložky prodloužena čj.: 18098/ ,00 Kč Šimíčková,H.;Plicková,E.: Umíš správně odpovědět? - cvičení pro samostatnou práci žáků v prvouce a ve čtení pro 2.-3.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Šimíčková,H.;Zezula,M.: Víš, co čteš? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2.ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Znáš je z pohádek? - cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení a literární výchově pro ročník; čj.: 21780/ ,00 Kč Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; čj.: 19187/96-24 Strejcová,J.;Zápal,Z.: Čteme si - docvičujeme čtení ve 2.ročníku; čj.: 26097/94-24,21398/ ,00 Kč SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2006 Alter SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2000 Amosium servis SUŘ 2002 Augusta s.r.o. SUŘ 2000 Blug Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; SUŘ 2001 Blug čj.: 17123/ ,00 Kč Pokorná,V.: Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii - soubor volných pracovních listů; vydání: 2. SUŘ 2000 Blug čj.: 21397/ ,00 Kč Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, dyskalkulii; vydání: 2. čj.: 17125/ ,00 Kč Polanská,J.: Cvičebnice českého jazyka - pracovní sešit pro 2.ročník základní školy; vydání: 2. čj.: 18698/ ,00 Kč SUŘ 2001 Blug

20 Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. ročník, 1. část; čj.: 24837/ ,00 Kč Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. ročník, 2. část; čj.: 18471/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - o slovu (pracovní sešit); čj.: 19967/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - pravopis (pracovní sešit); čj.: 19965/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - skladba (pracovní sešit); čj.: 19962/ ,00 Kč Zimová,L.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - sloh (pracovní sešit); čj.: 19964/ ,00 Kč Dvořáková,Z.: Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ - tvarosloví (pracovní sešit); čj.: 19966/ ,00 Kč Měchurová,A.;Žáček,J.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; čj.: 10299/ ,00 Kč Toman,J. a kol.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost; vydání: 2., platnost doložky prodloužena čj.: 31898/ ,00 Kč Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; čj.: 16728/ ,00 Kč Hájková,E.;Pišlová,S.: Čeština pro 2. ročník základní školy (učebnice díl A, B, pracovní sešit);, doložka prodloužena čj.: 13370/ po 49 Kč Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 2. ročníku (učebnice a příručka pro učitele); čj.: 13101/ Kč + 24 Kč Dejmalová,K.;Pácalová,M.: Čítanka pro 2. ročník; čj.: 23412/ ,00 Kč Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - pohádky a pověsti; čj.: 16268/ ,00 Kč Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl - poezie a divadelní texty; čj.: 16268/ ,00 Kč SUŘ 2004 Fortuna SUŘ 2005 Fortuna SUŘ 2004 Fortuna SUŘ 2005 Fortuna 2002 Grafie SUŘ 2006 Jinan SUŘ 2001 Jinan SUŘ 2000 Jinan SUŘ 2002 Jinan SUŘ 2002 Jinan

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH Část normativní Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské

Více

Důležité informace pro školy!

Důležité informace pro školy! Důležité informace pro školy! V roce 2011 se ceny učebnic zvyšují jen u některých nakladatelů o několik procent. Ceny dovozových učebnic se budou měnit v průběhu roku, proto nemohou být zohledněny v tomto

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: BŘEZEN 2015 Cena: 29 Kč OBSAH Část normativní Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010 PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE mezi vládou Francouzské republiky a vládou České republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ na léta 2008-2010 Vláda Francouzské republiky a vláda České republiky

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 5 Květen 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Cena: 164 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Cena: 164 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Cena: 164 Kč Část normativní ñ Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2005

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN MĚSTEČKO 18, 696 32 ŽDÁNICE 1. Identifikační údaje Název školy Adresa školy Masarykova základní škola,

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více