Mezinárodní trestní právo. Jan Kochan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní trestní právo. Jan Kochan, 21. 4. 2015"

Transkript

1 Mezinárodní trestní právo Jan Kochan,

2 Cesta ke zřízení Mezinárodního trestního soudu (MTS) 1919 Versailleská mírová smlouva měl být zřízen mez. soudní tribunál pro bývalého císaře Viléma II. (z pol. důvodů nebylo realizováno, císař získal azyl v Nizozemsku) několik návrhů na mezinárodní trestní soud vypracovaný nevládními subjekty (např. International Association of Penal Law, International Law Association nebo Meziparlamentní unie), ale žádný z nich se nerealizoval Úmluva o předcházení a potlačování terorismu (viz podepsaná v Ženevě k ní dodatková úmluva o zřízení mezinárodního trestního soudu, který by soudil pachatele teroristických činů. Tyto úmluvy ale nikdy nevstoupily v platnost (nezískaly potřebný počet ratifikací). Podnětem k vypracování návrhu této smlouvy Francií se stal atentát chorvatských a makedonských teroristů na jugoslávského krále Alexandra I. Karadjordjevice a francouzského ministra zahraničí Louise Barthoua v Marseille v roce 1934

3 Versailleská mírová smlouva: Část VII. - Ustanovení trestní. Článek 227 Mocnosti spojené a sdružené vznášejí veřejnou žalobu na Viléma II. Hohenzollernského, bývalého císaře německého, pro nejhrubší porušení zásad mezinárodní mravnosti a posvátné autority smluv. Ustaví se zvláštní soud, aby soudil obžalovaného, zajišťuje mu zásadní záruky práva hájiti se. Bude se skládati z pěti soudců jmenovaných po jednom těmito pěti mocnostmi: Spojenými státy americkými, Velkou Britanií, Francií, Italií a Japonskem. Soud bude souditi podle důvodů vyplývajících z nejvyšších zásad mezinárodní politiky, se snahou zajistiti úctu k povinnostem slavnostně převzatým, k mezinárodním závazkům i k mezinárodní mravnosti. Bude mu příslušeti, aby určil trest, jaký uzná za vhodný. Mocnosti spojené a sdružené se obrátí k vládě nizozemské s žádostí, aby vydala bývalého císaře do jejich rukou na soud. Článek 228 Vláda německá přiznává mocnostem spojeným a sdruženým právo, aby postavily před své vojenské soudy osoby obžalované z činů příčících se zákonům a zvykům válečným. Osobám uznaným vinnými budou vyměřeny tresty zákonem stanovené. Tohoto ustanovení bude použito bez ohledu na jakékoli řízení neb stíhání před soudy Německa neb jeho spojenců. Vláda německá musí vydati mocnostem spojeným a sdruženým neb té z nich, jež o to požádá, všechny osoby, jež, jsouce obžalovány z činu příčícího se zákonům a zvykům válečným, jí budou udány buď jménem nebo hodností, úřadem nebo zaměstnáním, které jim určily německé úřady. Článek 229 Pachatelé činů proti příslušníkům některé mocnosti spojené a sdružené budou postaveni před vojenské soudy této mocnosti. Pachatelé činů proti příslušníkům několika mocností spojených a sdružených budou postaveni před vojenské soudy složené z členů vojenských soudů mocností, o něž jde. V každém případě bude míti obžalovaný právo určiti si sám svého obhájce. Článek 230 Vláda německá se zavazuje, že poskytne všechny doklady a údaje jakéhokoli druhu, jejichž předložení by bylo uznáno za nutné k zevrubnému seznání činu za vinu kladeného, k vypátrání vinníků a k přesnému zjištění odpovědnosti

4 Cesta ke zřízení Mezinárodního trestního soudu (MTS) 1945 Mezinárodní vojenský tribunál se sídlem v Norimberku na základě dohody o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců evropské osy s připojeným Statutem první skutečně fungující soud 1946 Charta pro Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný Východ v Tokiu Oba tyto soudy měly mimořádnou, vojenskou povahu, neměly přímé nástupce. Přesto zásady v jejich statutech i rozsudcích obohatily MPV, a to jak materiální (katalog zločinů), tak i princip individuální trestní odpovědnosti

5 Cesta ke zřízení Mezinárodního trestního soudu (MTS) 1948 Úmluva o zabránění a trestání zločinů genocidia Čl. VI : Osoby obviněné z genocidia nebo z kterýchkoli jiných činů vypočtených v článku III mají být souzeny příslušným soudem toho státu, na jehož území byl tento čin spáchán, nebo takovým mezinárodním trestným soudem, který může být příslušný pro tyto smluvní strany, jež uznaly jeho pravomoc Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu Čl. V: Osoby obviněné ze spáchání činů uvedených v článku II této úmluvy mohou být souzeny příslušnými soudy kteréhokoliv smluvního státu této úmluvy, který může mít jurisdikci nad obžalovanou osobou, nebo mezinárodním trestním soudem, který je příslušný pokud jde o ty smluvní státy, které jeho jurisdikci přijaly. Obě tyto úmluvy tedy počítaly s MTS, k jeho zřízení ale nedošlo

6 Cesta ke zřízení Mezinárodního trestního soudu (MTS) Přelomovým bylo až vytvoření Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii pro stíhání osob, odpovědných za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na území bývalé Jugoslávie od r Tento tribunál s místně i časově omezenou jurisdikcí ovšem nevznikl na základě MS, nýbrž byl zřízen rezolucí RB č. 827 (1993), jednající na základě Hlavy VII Charty OSN Obdobně byl na základě rezoluce RB č. 955 v r zřízen Mezinárodní tribunál pro Rwandu. Mimořádná povaha obou těchto ad hoc tribunálů přispěla na začátku 90. let k oživení zájmu o stálý trestní soud.

7 Zřízení Mezinárodního trestního soudu (MTS) Statut Mezinárodního trestního soudu: Tvorba návrhu v rámci Komise pro mezinárodní právo dokončení návrhu statutu. Následně Valné shromáždění ustavilo ad hoc výbor (1995) který se zabýval otázkami zřízení MTS. Potom na návrh ad hoc výboru VS vytvořilo Přípravný výbor pro MTS. Úkolem PV bylo vytvořit konsolidovaný text, který by mohl být předložen diplomatické konferenci. V lednu 1997 VS rozhodlo na pozvání italské vlády o svolání Diplomatické konference zplnomocněných zástupců ke zřízení MTS do Říma, kde se konala od do Diplomatická konference dostala jako podkladový dokument Zprávu Přípravného výboru ke zřízení MTS, obsahující ucelený návrh statutu, řada klíčových ustanovení byla pro nedostatek konsensu předložena v několika variantách. Jednání konference tedy nebylo formální, protože až tam se rozhodovalo o skutečné podobě, jakou bude mít nový soud došlo k hlasování, v němž se na 120 států vyslovilo pro návrh, sedm států hlasovalo proti a 21 zemí se zdrželo. Tím byl přijat závěrečný akt konference a Statut MTS, který byl otevřen k podpisu všem zúčastněným státům. Římský statut ze dne byl přijat jako mnohostranná smlouva otevřená k podpisu všem státům. Sídlo MTS: Haag

8 Ad hoc tribunály OSN V minulosti (tzv. nultá generace ): Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný Východ v Tokiu Prolínání tradičních i nových rysů: Tradiční znaky (tradiční právo vítězů na potrestání poražených): zřízen na okupovaném území nejvyšší moc vykonávala vojenská správa rozhodování o výkonu a změně rozsudků bylo svěřeno této vojenské správě Nové prvky (počátky mezinárodní trestní spravedlnosti): složeny ze soudců z různých států souzeno dle pravidel MPV

9 Ad hoc tribunály OSN V současnosti: Mezinárodní trestní tribunály = zvláštní mezinárodní orgány soudního typu zřízené jako pomocné orgány OSN nebo jako zcela samostatné mezinárodní instituce 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 2. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu - International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 3. Zvláštní soud pro Sierru Leone - Special Court for Sierra Leone (SCSL) Smíšené trestní tribunály - zřízené na základě zákona nebo dvoustranné smlouvy 4. Zvláštní panely na Východním Timoru 5. Mimořádné senáty soudů Kambodže 6. UNMIK a soudní systém v Kosovu 7. Zvláštní tribunál pro Libanon

10 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) o jeho zřízení rozhodla rezoluce RB č. 808 (1993), na základě které Generální tajemník OSN vydal zprávu S/25704 (Dodatek k ní je tvořen Statutem ICTY), ICTY následně zřízen roku 1993 rezolucí RB OSN č. 827 pomocný orgán OSN, sídlo v Haagu Složení: 3 soudní senáty + 1 odvolací 16 stálých soudců + soudci ad litem (povoláváni jen k souzení konkrétního případu) Úřad prokurátora, Soudní kancelář Omezená jurisdikce: a) Ratione materiae závažná porušení Ženevských úmluv (1949), porušení zákonů a obyčejů války, genocida, zločiny proti lidskosti b) Ratione personae fyzické osoby c) Ratione loci území bývalé Jugoslávie včetně vzdušných prostor a pobřežního moře d) Ratione temporis od konec není určen, nevědělo se, kdy válka skončí

11 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Princip konkurenční jurisdikce: ICTY a vnitrostátní soudy mají souběžnou jurisdikci ICTY má přednost před vnitrostátními soudy

12 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Princip ne bis in idem (dvojí postih v jedné věci) a výjimky:

13 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Tresty jsou pouze odnětí svobody, trest smrti je nepřípustný. Výše trestu by měla odpovídat praxi před soudy bývalé Jugoslávie Výkon trestu probíhá ve věznicích asi 17 států (mimo území bývalé Jugoslávie).

14 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Činnost: 1993-listopad 1994 vytváření infrastruktury a přijímání procedurálních pravidel, v listopadu 1994 vzneseno první obvinění Celkem obviněno 161 osob, u 14 obžalovaných probíhá soudní řízení (4 u soudu, 10 u odvolacího senátu) u 147 bylo již ukončeno soudní řízení: - 18 osob zbaveno obvinění - 80 osob odsouzeno - u 13 osob bylo řízení postoupeno na národní soudy - u 36 případů bylo řízení z různých důvodů zastaveno (z důvodu stažení obvinění nebo smrti obviněného)

15 1. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Některé případy: Slobodan Milosević, bývalý prezident Srbska a Jugoslávie obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, zemřel během procesu Milan Babić, bývalý prezident Republiky Srpska Krajina, obviněn z válečných zločinů, odsouzen na 13 let, nalezen v cele mrtvý, zřejmě spáchal sebevraždu Ramush Haradinaj, bývalý předseda vlády Kosova, obviněn z válečných zločinů během války v Kosovu v roce 1999, zbaven všech obvinění, ale odvolací senát nařídil částečné obnovení řízení (i tam zbaven obvinění) Radovan Karadžić, bývalý prezident Republiky Srpske, bosenský Srb obviněný z válečných zločinů spáchaných proti bosenským muslimům a bosenským Chorvatům během obléhání Sarajeva a za nařízení masakru ve Srebrenici, řízení probíhá Radko Mladić, bývalý velitel bosenské srbské armády, obviněný z válečných zločinů, řízení probíhá Ante Gotovina, bývalý generál chorvatské armády, osvobozen

16 2. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) zřízen roku 1994 rezolucí RB OSN č. 955 pomocný orgán OSN, sídlo Arusha v Tanzánii odvolací senát společný s ICTY původně stejný prokurátor s ICTY, dnes jiný Omezená jurisdikce: a) Ratione materiae genocida, zločiny proti lidskosti, porušení čl. 3 společného pro 4 Ženevské úmluvy o ochraně osob za války z roku 1949 (týká se ochrany osob za vnitrostátních konfliktů) b) Ratione personae fyzické osoby c) Ratione loci území Rwandy a sousedních států ve vztahu k závažnému porušování mezinárodního humanitárního práva spáchaným rwandskými občany d) Ratione temporis Princip konkurenční jurisdikce s předností ICTR 16 soudců (+ 9 ad soudců ad litem), 3 prvoinstanční senáty a 1 odvolací senát, Úřad prokurátora, Soudní kancelář (Registry)

17 2. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) Článek 3 (společný Ženevským úmluvám): Konflikty povahy jiné než mezinárodní V případě ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území některé z Vysokých smluvních stran, bude každá ze stran v konfliktu zavázána říditi se při nejmenším těmito ustanoveními: 1. S osobami, které se přímo neúčastní nepřátelství, včetně příslušníků ozbrojených sil, kteří složili zbraně, a osob, které byly vyřazeny z boje nemocí, zraněním, zadržením nebo jakoukoli jinou příčinou, bude se za všech okolností zacházet lidsky, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování založeného na rase, barvě, náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo na jakémkoli jiném obdobném znaku. Proto jsou a zůstávají zakázány v každé době a na každém místě, pokud jde o osoby nahoře zmíněné: a. útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrzačení, kruté nakládání, trýznění a mučení, b. braní rukojmí, c. útoky proti osobní důstojnosti, zejména ponižující a pokořující zacházení, d. odsouzení a vykonání popravy bez předchozího rozsudku vyneseného řádně ustaveným soudem, poskytujícím soudní záruky uznané civilizovanými národy za nezbytné. 2. Ranění a nemocní budou sebráni a ošetřeni. Nestranná lidumilná organizace, jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže, může nabídnouti své služby stranám v konfliktu. Strany v konfliktu se mimo to vynasnaží, aby zvláštními dohodami byla uvedena v účinnost všechna ostatní ustanovení této úmluvy nebo jejich část. Použití předchozích ustanovení nebude mít vliv na právní postavení stran v konfliktu.

18 2. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR) První soudní řízení (s Jean-Paulem Akayesu) bylo zahájeno v roce 1997, všechna prvoinstanční řízení měla být dokončena do konce roku 2008, později prodlouženo na konec roku 2009, a všechna řízení potom do konce prosince 2012 vynesen poslední rozsudek v první instanci, nyní probíhají už jen odvolání, činnost ICTR má být ukončena, resp. předána mezinárodnímu reziduálnímu Mechanismu pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), do konce roku 2015 Celkem obviněno 95 osob (čelní představitelé armády a vlády, politici, podnikatelé, náboženští vůdci, lidé z médií či policie), z toho: pravomocně odsouzeno 55 osob, 14 bylo zproštěno obžaloby, z žádnou osobou momentálně neprobíhá prvoinstanční řízení, 6 osob před odvolacím senátem, 2 osoby zemřely před vydáním rozsudku, 10 osob bylo předáno ke stíhání před národními soudy, u 4 osob byla obžaloba stažena, 4 osoby nebyly dosud dopadeny 36 osob si odpykává tresty, 16 osob si již trest odpykalo, 3 osoby zemřely při výkonu trestu

19 3. Zvláštní soud pro Sierru Leone (SCSL) založen v roce 2002 dvoustrannou smlouvou mezi OSN a vládou Sierra Leone ukončil svoji činnost v roce 2013, jeho aktivity (ochrana svědků, dozor nad výkonem trestů apod.) převzal Reziduální zvláštní soud pro Sierru Leone samostatná instituce, není součástí OSN, sídlo území Sierry Leone je sporné, zda se jedná o mezinárodní nebo smíšený soudní orgán Složení: Senáty, Úřad prokurátora, Soudní kancelář (Registry) Senáty: 2 senáty prvoinstanční (jejich složení 2+1, tj. 2 soudci mezinárodní a 1 soudce ze Sierry Leone), 1 senát odvolací (3+2) Omezená jurisdikce: a) Ratione materiae zločiny proti lidskosti, porušení spol. čl. 3 ŽÚ (1949) a Dodatkového protokolu II. (1977), jiná závažná porušení MHP, zločiny podle práva SL b) Ratione personae fyzické osoby včetně dětí od 15let c) Ratione loci území SL d) Ratione temporis od Princip konkurenční jurisdikce s předností pro SCSL Ne bis in idem Problém se zajištěním spolupráce a vydáváním osob ze třetích států případ Ch. Taylora

20 3. Zvláštní soud pro Sierru Leone (SCSL) Celkem souzeno 22 osob, 16 odsouzeno na různé tresty od 1 roku podmíněného trestu až po 52 let nepodmíněného trestu, 3 osoby zemřely před dosažením rozsudku, 1 osoba (Johny Paul Koroma) na útěku (patrně zemřel v roce 2003), 2 osoby zbaveny obvinění Některé případy: Foday Sankoh, vůdce Revoluční sjednocené fronty (RUF), zemřel během procesu Charles Taylor, bývalý prezident Libérie, obviněný z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, 2012 vydán rozsudek na 50 let, trest si odpykává ve VB Samuel Bockarie, jeden z vůdců RUF nechvalně proslavený brutálními zásahy a amputacemi, zemřel během soudního řízení Johnny Paul Koroma, bývalý vůdce Sierry Leone v letech , nezvěstný, údajně zemřel v roce 2003

21 4. Zvláštní panely na Východním Timoru (VT) V rámci UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) po referendu na VT v roce 1999 byla téhož roku ustavena mise ke správě území VT a k posílení samosprávy. Po vzniku VT 20. května 2002 byla UNTAET nahrazena Misí OSN na podporu VT (UNMISET) UNTAET Regulation No. 2000/11 zavedla základní soustavu soudů, Regulation No. 2000/15 potom ustavila tyto zvláštní panely s výlučnou jurisdikcí nad závažnými trestnými činy (viz Law/Regulations%20English/regenglish.htm) obvodní soud v Dilí výlučná jurisdikce na zločin genocidy, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, vražda, mučení, sexuální zločiny spáchané mezi a Přednostní jurisdikce zvláštních panelů (mohou převzít soudní řízení, které již probíhá před východotimorskými soudy) složení: mez. soudci a soudci VT aplikované právo: východotimorské/indonéské trestní právo platné v době spáchání, pokud je slučitelné s MPV a předpisy vydanými UNTAET

22 5. Mimořádné senáty soudů Kambodže zvláštní kambodžský soud, který získává podporu od OSN právní základ: vnitrostátní zákon a dvoustranná smlouva mezi OSN a Kambodžou podepsaná 6. června 2003, v roce 2006 jmenováni soudci cílem je potrestání čelných představitelů Rudých Khmérů za zločiny spáchané v období složení: domácí i zahraniční soudci jurisdikce: trestné činy podle kambodžského trestního zákona z roku zločiny podle MPV (genocida, zločiny proti lidskosti,...) spáchané v období Souzeno 5 osob, 3 osoby odsouzeny na doživotí, 1 osoba zemřela (14. března 2013) a řízení bylo zastaveno, 1 osoba osvobozena

23 6. UNMIK a soudní systém v Kosovu Rezolucí 1244 (1999) zavedla RB OSN UN Mission in Kosovo (UNMIK), tato mise se snažila o obnovu soudní soustavy v Kosovu a možnost jmenování mezinárodních soudců (nařízení 2000/6 a 2000/34) nařízení UNMIK 2000/64 potom zakotvilo možnost pro zvláštního zástupce Generálního tajemníka jmenovat tříčlenné panely složené minimálně ze 2 zahraničních soudců, aby se zajistila převaha hlasů zahraničních soudců a odstranily se nejkontroverznější případy z rozhodování místních autorit

24 7. Zvláštní tribunál pro Libanon (STL) dvoustranná dohoda OSN a Libanonu (2007) a rezoluce RB OSN č (2007) + Statut STL složení: v senátech mez. a domácí soudci, vyšetřující soudce, prokurátor, soudní kancelář jurisdikce: teroristický bombový útok z , při němž zahynul libanonský premiér Rafík Harírí, popř. jiné útoky v Libanonu mezi a aplikované právo: libanonský trestní zákoník vztahující se na teroristické činy, zločiny a tr. činy proti životu a osobní integritě, nezákonné spolčení a neoznámení tr. činů velmi specifické princip konkurenční jurisdikce s předností pro Zvláštní tribunál sídlo poblíž Haagu zahájil činnost (již existovala Mezinárodní vyšetřovací komise OSN, která případ vyšetřovala a shromažďovala důkazy) a zatím předpokládá činnost do roku osoby souzeny od ledna 2014 v nepřítomnosti, u 1 osoby probíhá v nepřítomnosti přípravné řízení

25 Rozdíl v úpravě jurisdikce tribunálu OSN a MTS jurisdikce ratione materie: ICTY: zločiny proti lidskosti, genocida, závažná porušení Ženevských úmluv, závažná porušení zákonů a obyčejů války ICTR: zločiny proti lidskosti, genocida, závažná porušení společného čl. 3 k ŽÚ a dodat. protokolu II MTS: zločiny proti lidskosti, genocida, válečné zločiny a zločin agrese (jurisdikce MTS je omezena jen na nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek) zločin proti lidskosti: podle statutu ICTY se vyžaduje war nexus, podle statutu ICTR nikoli, ani MTS nevyžaduje ICTY: zločiny mezinárodního nebo vnitrostátního charakteru, pokud byly spáchány za ozbrojeného konfliktu a byly namířeny proti jakémukoli civilnímu obyvatelstvu MTS: kterýkoli z uvedených činů musí být spáchán jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu, a to při vědomí takového útoku + vypočtené činy (skutky), které jsou zločiny proti lidskosti, jsou zde definovány

26 Různé termíny spojené s protiprávními činy v MPV Zločinem podle mezinárodního práva rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, že jejich chování je přičteno státu jako porušení jus cogens a toto porušení pak kvalifikováno jako mezinárodní zločin státu samotného. Jedná se o odpovědnost jak státu, tak odpovědnost konkrétních fyzických osob. Mezinárodní zločin, resp. závažná porušení zásadních závazků k mezinárodnímu společenství je zvláštní režim odpovědnosti za závažné porušení státem takového závazku, který má vůči mezinárodnímu společenství jako celku a je podstatný pro ochranu jeho základních zájmů. Jedná se o odpovědnost státu. V případě konvencionálních trestných činů jde pouze o obsahovou adaptaci (harmonizaci) vnitrostátního trestního zákonodárství smluvních stran a o pravidla, jež mají usnadnit spolupráci států a umožnit postih pachatelů před příslušnými vnitrostátními soudy (jde tedy o činy původně definované v MPV úpravě, jejichž definice byly přejaté do vnitrostátní právní úpravy)

27 Skutkové podstaty ve Statutu MTS základním ustanovením je čl. 5 Statutu: zločin agrese ale de facto vyloučený

28 1. Genocida Základem je článek 6, definice je převzatá z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (1948): a) usmrcení příslušníka této skupiny (nevztahuje se na neúmyslné zabití) b) způsobení těžké újmy na tělesném nebo duševním zdraví příslušníků této skupiny - interpretační potíže, tribunál pro Rwandu vykládá extenzivně, Komise pro MP naopak restriktivně - dle Přípravného výboru jde o více než drobné nebo dočasné poškození duševních schopností c) úmyslné uvedení této skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení - může jít i o deportace, systematické vyhánění z domovů atd. d) zavedení opatření směřujících k tomu, aby se v této skupině bránilo rození dětí - sterilizace, nucené potraty, oddělení osob různého pohlaví, překážky manželství e) násilné převádění dětí z této skupiny do jiné skupiny - převádění dětí působí závažné důsledky pro budoucnost skupiny jako takové

29 2. Zločiny proti lidskosti čl. 7 Statutu můžou být spáchány i bez souvislosti s ozbrojeným konfliktem (posun od Norimberku) musí být spáchány jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu, při vědomí existence takového útoku skutkové podstaty: vražda vyhlazování zotročování deportace nebo násilný přesun obyvatelstva zbavení svobody při porušení základních pravidel MP mučení znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, sterilizace persekuce určité skupiny z politických, rasových, národnostních, etnických, kulturních, náboženských a jiných důvodů, které MP nedovoluje nedobrovolné mizení osob apartheid jiné podobné nelidské činy, způsobující úmyslně velké utrpení

30 2. Zločiny proti lidskosti útok zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu = opakované páchání vyjmenovaných činů proti civilnímu obyvatelstvu v souladu s politickou linií státu či nějaké organizace musí jít o opakované jednání a nejde o činy jednotlivců, ale osoby jednající jménem státu či organizace vyhlazování = uvedení do podmínek, které mají přivodit zničení části obyvatelstva (ale není tu prvek genocidního úmyslu, jde o vztah subsidiarity ke genocidě) zotročování = výkon pravomocí, vyplývajících z vlastnického práva k osobě, včetně výkonu tohoto práva v souvislosti s obchodováním s lidmi nedobrovolné mizení osob = zatýkání, vazba nebo únosy osob prováděné státem nebo politickou organizací, nebo z jejich pověření, s podporou či tichým souhlasem (Pinochet, Chile) apartheid = činy páchané v rámci institucionalizovaného režimu systematického útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad jinou rasovou skupinou

31 3. Válečné zločiny čl. 8 Statutu činy páchané zejména jako součást plánu či politiky nebo činy páchané v širokém měřítku (ale není to nezbytný požadavek) jedná se o porušení Ženevských úmluv z roku 1949 porušení článku 3 společného pro všechny 4 Ženevské úmluvy, jiná závažná porušení zákonů a obyčejů, platných pro vnitřní konflikty jiná závažná porušení zákonů a obyčejů aplikovatelných mezinárodním právem na ozbrojené konflikty Skutkové podstaty: úmyslné zabití mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné tělesné újmy či poruchy zdraví rozsáhlé ničení a přivlastňování si majetku, které není ospravedlněno válečnou potřebou nucení válečných zajatců nebo jiných osob, požívajících ochrany, ke službě ve vojsku svévolné zbavení válečného zajatce nebo jiné osoby, požívajících ochrany, práva na spravedlivé a řádné soudní řízení protiprávní vyhoštění či přesídlení nebo protiprávní věznění braní rukojmí

32 3. Válečné zločiny porušení Ženevských úmluv z toho by vyplývalo, že válečné zločiny lze spáchat pouze v mez. konfliktu porušení čl. 3 ŽÚ jeho porušení také válečnými zločiny, ačkoli nejde o mezinárodní konflikt jedná se o činy proti osobám, které se aktivně neúčastní boje takovými zločiny jsou: násilné činy proti životu a zdraví těžká urážka lidské důstojnosti braní rukojmí ukládání trestů bez předchozího rozsudku vyneseného řádně ustaveným soudem závažná porušení zákonů a obyčejů MPV aplikovatelných na mezinárodní ozbrojený konflikt porušení haagského práva, další porušení Ženevských úmluv + další skutky jako vedení útoku proti personálu, zařízení, materiálu, vozidlům účastnícím se humanitární nebo mírové operace OSN závažná porušení zákonů a obyčejů, platných pro vnitřní konflikty viz výše + znásilnění, nucená prostituce atd.

33 4. Zločin agrese je uveden v čl. 5 Statutu jako zločin podléhající jurisdikci MTS, zároveň hned v dalším odstavci byla příslušnost soudu suspendována do doby přijetí definice tohoto zločinu Rezoluce VS OSN o definici agrese z roku 1974: agresí je použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu o tom, zda čin je či není agresí, rozhoduje Rada bezpečnosti OSN (což je problematické, neboť RB OSN je orgán politický, nikoli soudní) - tato definice je však pro účely MTS nevhodná vymezuje agresi státu, ale nelze mechanicky použít pro vymezení skutkové podstaty zločinu fyzické osoby, za který ponese individuální trestní odpovědnost konkrétní pachatel (rozdíl mezi jednáním fyz. osoby a tím, zda k agresi státu skutečně dojde) Inspiraci pro definici zločinu agrese fyzické osoby bylo možné hledat v čl. 6 Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, kde se hovoří o zločinech proti míru (alternativní název zločinu agrese): plánování, příprava, zahájení nebo vedení útočné války nebo války porušující mezinárodní smlouvy, dohody nebo ujištění, anebo účast na společném plánu nebo spiknutí k provedení kteréhokoli z výše uvedených - zde byla potvrzena obyčejová a dokonce kogentní povaha zákazu použití ozbrojené síly a souvislost mezi odpovědností státu za mezinárodní zločin a trestní odpovědností orgánů státu za zločin podle MP

34 Změna Římského statutu definice zločinu agrese Definice agrese podle čl. 5 odst. 2 Statutu MTS byla nakonec přijata na konferenci k revizi Římského statutu, která se konala 31. května- 11.června 2010 v ugandské Kampale. Hlavní změny Statutu: zrušen čl. 5 odst. 2 doplněny čl. 8 bis definice zločinu agrese čl. 15 bis výkon jurisdikce v případě oznámení smluvního státu čl. 15 ter výkon jurisdikce v případě oznámení RB OSN

35 Definice zločinu agrese (čl. 8 bis) Zločin agrese spočívá v tom, že fyzická osoba (popř. skupina osob), která ovládá stát nebo jeho politické či vojenské akce, plánuje, připravuje, iniciuje nebo vede činy agrese, které jsou dále vyjmenované a které svým charakterem, závažností nebo rozsahem představují zřejmé porušení Charty OSN Výčet činů agrese je založen na výše zmíněné definici agrese (států) obsažené v rezoluci VS OSN z roku 1974

36 Article 8 bis Crime of aggression 1. For the purpose of this Statute, crime of aggression means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations. 2. For the purpose of paragraph 1, act of aggression means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression: (a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof; (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State; (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State; (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State; (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement; (f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State; (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

37 Jurisdikce MTS nad zločinem agrese MTS bude vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese po splnění následujících podmínek (případné další podmínky závisí na tom, zda má být vyšetřování zahájeno na základě oznámení smluvním státem či z vlastní vůle prokurátora anebo na základě oznámení Rady bezpečnosti OSN viz dále): 1. čin agrese byl spáchán minimálně po 1 roku od okamžiku, kdy změny Statutu schválilo 30 smluvních států 2. změny Statutu, resp. aktivace jurisdikce MTS nad zločinem agrese, budou odsouhlaseny Shromážděním smluvních států, které bude svoláno nejdříve 1. ledna 2017 Tzn. jurisdikce MTS nad zločinem agrese bude vykonávána nejdříve od začátku roku 2017

Statut Mezinárodního trestního soudu

Statut Mezinárodního trestního soudu Statut Mezinárodního trestního soudu Preambule Uvědomujíce si, že všechny národy k sobě vážou společná pouta, jejich kultury spolu tvoří společné dědictví, a obávajíce se, že tato křehká mozaika by mohla

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Praha, duben 2014 2 Přehled zkratek: ICC STL ICTY ICTR SCSL ECCC IRMCT Mezinárodní trestní

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru JUDr. Václav MASTNÝ Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru Anotace K napsání článku mne vede snaha reagovat na situaci

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas " dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o občanských a politických právech New York, 19. 12. 1966 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 20 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 1969 byla v Ženevě přijata Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství, 1969. S Úmluvou vyslovil souhlas

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

ÚMLUVA O DOHODÁCH O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. Přejíce si podporovat mezinárodní obchod a investice posílením soudní spolupráce,

ÚMLUVA O DOHODÁCH O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. Přejíce si podporovat mezinárodní obchod a investice posílením soudní spolupráce, ÚMLUVA O DOHODÁCH O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI Státy, které jsou smluvními stranami této úmluvy, Přejíce si podporovat mezinárodní obchod a investice posílením soudní spolupráce, Věříce, že tato spolupráce může

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte Úmluva o právech dítěte Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2010 KOM(2010)94 v konečném znění 2010/0064 (COD) 2010/0064 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

OBYČEJOVÉ NORMY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA

OBYČEJOVÉ NORMY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA Tento přehled vyplývá ze závěrů obsažených ve Svazku I studie o mezinárodním obyčejovém humanitárním právu. Protože cílem studie nebylo posouzení obyčejové povahy každé zásady smluvního mezinárodního humanitárního

Více

ÚMLUVA. o právech dítěte

ÚMLUVA. o právech dítěte Změna: 41/2010 Sb.m.s. 104/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 1989 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 4.XI.1950 Podepsané vlády, členové Rady Evropy, majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více