Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány"

Transkript

1 testo Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány Nová dimenze rychlosti a spolehlivosti C hpa O 2 CO/H 2

2 testo nová dimenze rychlosti a i na poli analýzy spalin Nová generace analyzátorù spalin testo nabízí kominíkùm vše pro provádìní kontrolního mìøení zplodin hoøení všech používaných zaøízení: Pøístroj je vybaven speciálním menu BImSchV a automatickým výpoètem prùmìrných hodnot. Na displeji se graficky zobrazuje prùbìh teploty pøi hledání jádra proudìní spalin. 1 2 Maximální použitelnost a dlouhá životnost dílù podléhajících opotøebení! Typická životnost mìøicích senzorù testo je v prùmìru delší než 3 roky. Konstrukce senzorù testo pøedchází tvorbì kondenzátu v jednotlivých senzorech. Tato skuteènost a speciální vedení cesty plynu v pøístroji spolu s umístìním jímky kondenzátu zabraòuje ucpání cesty plynu a znaènì prodlužuje životnost senzorù. Díky vhodnému umístìní cesty plynu a prachového filtru se šetøí také pumpa spalin, což znaènì prodlužuje její životnost. Li-ionové akumulátory - bez pamì ového efektu a odolné proti hlubokému vybití - jsou nedostižné ve své životnosti. Provozní doba akumulátorù je delší než 6 hodin na jedno nabití, i když je spuštìna pumpa. Rychlejší a efektivnìjší! Analyzátor spalin testo 330 nabízí také možnost extrního nabíjení akumulátorù. Mùžete tak s jedním akumulátorem mìøit a druhý mezitím nabíjet. Li-ionové akumulátory jsou velmi malé a jejich výmìna je snadná a rychlá. Pøi výmìnì sondy - jednoduchým a rychlým napojením odbìrové sondy nebo trubice - rozpozná pøístroj automaticky pøipojenou sondu a pøepne pøístroj do odpovídajícího menu. Ve fázi nulování mìøicích senzorù mùže sonda zùstat v komínì. Fáze kalibrování trvá u pøístroje testo vteøin. Bìhem nulování mùžete v pøístroji nastavit použité palivo a tím je analyzátor pøipraven k mìøení. Vestavìná správa namìøených dat umožòuje snadné vytvoøení uživatelsky vhodné struktury namìøených dat. Jak vyhledávání, tak strukturování zákaznických a namìøených dat je možné podle smìrovacího èísla, mìsta, ulice, jména, nebo podle èísla spalovacího zaøízení. Nový analyzátor spalin testo 330 je možné pøipojit pøes USB nebo IRDA rozhraní do poèítaèe. To umožòuje vyètení a zpracování namìøených dat v pøíslušném programu.

3 Ve stejném menu se zobrazuje mìøení komínového tahu, sonda pro mìøení komínového tahu mùže pøi nulování zùstat v kouøovodu. To zvyšuje bezpeènost mìøení pøi kontrole spalovacích zaøízení a pomáhá šetøit èas. Pokud je to nutné, je možné manuálnì odpojit mìøení CO. 3 Více jistoty! Nový analyzátor spalin testo otevírá nové možnosti pro plánování využití pøístroje. Èasy, kdy nechal pøístroj uživatele neèekanì na holièkách jsou pryè. Vnitøní diagnostika pøístroje informuje uživatele po stisknutí tlaèítka o kvalitativním stavu funkcí a souèástí podléhajících opotøebení. Zahrnuje kontrolu mìøicích senzorù, stavu filtru, stavu naplnìní jímky kondenzátu, tìsnosti pøístroje, výkonu pumpy, kapacity akumulátorù a zobrazení data posledního servisu. Pomocí této funkce je možné práci s analyzátorem spalin testo 330 lépe plánovat.

4 Nový vyèítací a konfiguraèní program Pøi vývoji nového programu jsme se zamìøili na snadnou obsluhu a vysokou užitnou hodnotu. Díky tomu je možné v novém programu data nejen vyèítat, ale také komfortnì archivovat a zpracovávat. Pøi online mìøení je možné analyzátor pomocí programu i øídit. Dlouhá životnost souèástí podléhajících opotøebení! Typická životnost mìøicích senzorù testo je v prùmìru delší než 3 roky. Li-ionové akumulátory - bez pamì ového efektu a odolné proti hlubokému vybití - jsou nedostižné ve své životnosti.

5 4 5 Více pohodlí a snadnìjší obsluha! Snadno odnímatelný kryt -bez použití náøadí - velmi usnadòuje údržbu a servis pøístroje. Li-ionové akumulátory a mìøicí senzory je možné snadno vymìnit. Nebo jsou v mìøicích senzorech uloženy kalibraèní hodnoty, je možné je vymìnit bez nutnosti pøipojení na kalibraèní plyny. Jímka kondenzátu je snadno pøístupná a vyprázdnitelná. Nachází se bezprostøednì pøed mìøicími senzory v pouzdøe pøístroje. Nový, velice robustní sdružený konektor sondy neumožòuje zámìnu hadic. Hadice jsou odolné proti ohýbání a šetøí místo. Obsluha pøístroje pomocí menu odpovídá normám, pøedchází chybám a šetøí èas. Tomu pomáhá i velký, podsvìtlený displej. Na displeji je možné pøepínat mezi zobrazením 4 nebo 8 namìøených hodnot - záleží na požadované velikosti písma. Dùraz na maximální robustnost pøístroje! Prachový filtr se zanáší všude, kde je zneèištìní. Proto je patrona s filtrem umístìna, pro maximální pøístupnost, v rukojeti sondy. Pro použití v extrémních podmínkách - silnì zneèištìná spalovací zaøízení - garantuje patentovaná technologie testo spolehlivé mìøení CO v rozsahu do ppm. Mìøicí senzor není ani pøi takovém mìøení zatìžován více než pøi normálních podmínkách. Analyzátor testo 330 si získává sympatie nejen nezamìnitelným ergonomickým designem, ale také díky kompaktní robustní konstrukci pouzdra pøístroje. Použitý materiál slouží jako integrovaná ochrana proti otøesùm a nárazùm. Velký, podsvìtlený dosplej je v krytu trochu zapuštìný, aby byl více chránìn proti mechanickému poškození.

6 Pro každé použití vhodné pøíslušenství. Sondy Robustní a ergonomická rukoje sondy pomáhá pøi jejím pøesném umístìní. Sonda je vybavena sdruženým konektorem, díky kterému se propojí správné cesty dohromady bez možnosti zámìny. V rukojeti zabudovaný prachový filtr spolehlivì oddìluje ze spalin pevné èástice. Díky tomu jsou sondy nenároèné na údržbu a snadno èistitelné. Rùzné délky a prùmìry zajiš ují vysokou flexibilitu pro rùzná použití. Pøi výmìnì se trubice sondy jednoduše nasune na rukoje a zajistí. Víceotvorová sonda a sonda do koncentrického sání doplòují výrobní program odbìrových sond. Také sonda CO a CO 2 v okolí je pøístrojem automaticky rozpoznána a výsledky mìøení se okamžitì zobrazí ve vlastním, grafickém menu. Je možné nastavit meze akustického alarmu. Mìøení v okolním vzduchu je pøi kontrolních pracech možné provádìt v celém rozsahu paralelnì s mìøením spalin. Také sonda pro detekci úniku plynu mìøí automaticky a pøi zaznamenání nastavitelné mezní koncentrace hoølavých plynù vydává varovný tón. Sonda dokonce automaticky vytvoøí grafický náhled na trend koncentrace a zobrazí jej ve vlastním menu.

7 Nová univerzální infraèervená termotiskárna Nová tiskárna testo - bazkabelová, s infraèerveným rozhraním - dokumentuje namìøené hodnoty. To šetøí èas, nebo pøístroj je ihned po jejich vytisknutí pøipraven k novému mìøení. Tiskárna je univerzálnì použitelná ke všem pøístrojùm testo. Nový vyèítací a konfiguraèní program Pøi vývoji nového programu jsme se zamìøili na snadnou obsluhu a vysokou užitnou hodnotu. Díky tomu je možné v novém programu data nejen vyèítat, ale také komfortnì archivovat a zpracovávat. Pøi online mìøení je možné analyzátor pomocí programu i øídit.

8 Výhody Sada pro kominíky Abychom Vám usnadnili výbìr, vytvoøili jsme speciální sadu urèenou pro kominíky, kterou je možné samozøejmì kdykoli rozšíøit výbìrem dalšího pøíslušenství z naší bohaté nabídky. analyzátor spalin testo vè. akumulátorù sí ový zdroj V pro sí ový provoz a nabíjení akumulátorù v pøístroji modulární odbìrová sonda, délka 300 mm, D 8 mm víceotvorová trubice CO na modulární odbìrovou sondu teplotní èidlo spalovaného vzduchu, délka 190 mm pumpa sazového èísla vè. oleje, filtrù a srovnávací stupnice základní systémový kufr s dvojitým dnem na pøístroj, sondy a další pøíslušenství Analyzátor spalin testo testo pøehled Diagnóza pøístroje automatická kontrola tìsnosti pøístroje zobrazení kapacity akumulátorù zobrazení stavu senzorù kontrola stavu naplnìní jímky kondenzátu zobrazení výkonu pumpy (l/min.) zobrazení chyb vè. popisu a diagnózy zobrazení data poslední údržby zobrazení teploty pøístroje poèítadlo provozních hodin Další mìøení T, stoupaèka/vraceèka mìøení CO v okolí mìøení CO 2 v okolí detekce úniku plynu pomocí sondy P plynu výpoèet výhøevnosti plynu/oleje Automatická volby menu rozpozná se podle typu pøipojené sondy Nulování tlakových senzorù pro mìøení komínového tahu bez nutnosti vytáhnot sondu z kouøovodu sonda mùže bìhem nulování zùstat v komínì Správa namìøených hodnot 400 datových øad vè. adresy a èísla zaøízení pro jedno zaøízení je možné uložit více datových øad možnost naètení místa mìøení pomocí èteèky èárového kódu rozhraní IRDA pro pøenos dat do PDA/notebooku USB rozhraní pro pøenos dat do PC ovladaè ZIV pro všechny obvyklé odborné programy Ostatní pøednosti menu BImSchV s manuálním vypínáním senzoru CO a výpoètem prùmìrné komínové ztráty qa výpoèet rosného bodu spalin grafický displej grafické vyhledávání jádra plynu integrovaná ochrana proti nárazu, zapuštìný displej tøída ochrany IP40 provozní doba aku > 6 h pøi bìhu pumpy akumulátory je možné nabíjet mimo pøístroj nastavitelné hranice alarmu pro mìøení okolní koncentrace CO a CO 2 Kontrola TÜV / normy EN kontrolována mìøení O 2, CO 2, CO, NO, NO low, C, hpa kontrolována výmìna CO senzoru (možnost spuštìní bez nutnosti pøipojení na kalibraèní plyn)

9 Technická data teplota komínový tah tlak mìøení O 2 mìøení CO (H 2 kompenzované) C ±0,5 C ( C) ±0,5 % z nam.h. (zbytek rozsahu) 0,1 C ( ,9 C) 1 C (zbytek rozsahu) hpa ±0,02 hpa nebo ±0,5 % z nam.h. (-0, ,6 hpa) ±0,03 hpa nebo ±0,5 % z nam.h. (+0, hpa) ±1,5 % z nam.h. (+3, hpa) 0,01 hpa hpa ±0,5 hpa ( hpa) ±1 % z nam.h. (50, hpa) ±1,5 % z nam.h. (zbytek rozsahu) 0,1 hpa obj. % 0,1 obj. % ±0,2 obj. % < 20 s ppm 1 ppm ±10 ppm nebo ±10% z nam.h. ( ppm) ±20 ppm nebo ±5% z nam.h. ( ppm) ±10% z nam.h. ( ppm) < 40 s nad 8000 ppm rozsah zobrazení ppm (automatické øedìní) 500 ppm výpoèet úèinnosti (Eta) komínová ztráta výpoèet CO 2 mìøení NO low (na pøání) mìøení NO (na pøání) mìøení CO v okolí (pomocí sondy CO) detekce úniku hoølavých plynù (pomocí sondy pro detekci úniku hoølavých plynù) mìøení CO 2 v okolí (pomocí sondy pro mìøení CO 2 v okolí) obecná technická data % 0,1 % ,9 % 0,1 % rozsah zobrazení výpoèet 0... CO 2 max 0,1 obj. % ±0,2 obj. % digitální výpoèet z koncentrace O 2 < 40 s ppm 0,1 ppm ±2 ppm ( ppm) ±5% z nam.h. (zbytek rozsahu) < 30 s ppm 1 ppm ±5 ppm ( ppm) ±5% z nam.h. ( ppm) ±10% z nam.h. ( ppm) < 30 s ppm 1 ppm ±5 ppm ( ppm) ±5% z nam.h. (>100 ppm) cca. 35 s 1. hranice alarmu 200 ppm CH4 2. hranice alarmu ppm CH4 signál optický alarm (LED) pro 1. a 2. hranici alarmu, akustický alarm bzuèákem odezva t90 < 2 s obj. % ppm ±(50 ppm ±2 % z nam.h.) ( ppm) ca. 35 s pamì 400 míst mìøení hmotnost 600 g (bez akumulátorù) rozmìry 270 x 90 x 65 mm skladovací teplota C provozní teplota C displej grafický 160 x 240 pix napájení blok akumulátorù 3,7 V / 2,2 Ah sí ový zdroj 6 V / 1,2 A záruka pøístroj/senzory/sondy 24 mìsícù, akumulátory 12 mìsícù * * * * tiskárna protokolù IRDA typ tiskárny termotiskárna s infraèerveným pøenosem dat, nastavitelný kontrast, schopná grafického tisku dosah max. 2 m rozmìry 186 x 91 x 61 mm hmotnost 430 g vè. baterií provozní teplota C skladovací teplota C napájení 4 tužkové baterie 1,5 V nebo NiCd akumulátory *platí vyšší hodnota

10 Fix Závazná bestellt objednávka per Fax faxem Sada testo 330-3: profesionální analýza spalin pro kominíky Sondy analyzátor spalin testo vè. akumulátorù sí ový zdroj V pro sí ový provoz a nabíjení akumulátorù modulární odbìrová sonda, délka 300 mm, D 8 mm víceotvorová trubice pro mìøení CO, na modulární odbìrovou sondu sonda pro mìøení teploty nasávaného vzduchu, délka 190 mm pumpa pro mìøení sazového èísla vè. oleje, filtrù a porovnávací stupnice základní systémový kufr s dvojitým dnem pro pøístroj, sondy a pøíslušenství modulární odbìrové sondy, ve 2 délkách, vè. kónusu pro upevnìní v kouøovodu, termoèlánku NiCr-Ni, hadice 2,2 m a prachového filtru odbìrová sonda, délka 180 mm, D 8 mm, Tmax 500 C odbìrová sonda, délka 300 mm, D 8 mm, Tmax 500 C odbìrová sonda, délka 180 mm, D 6 mm, Tmax 500 C odbìrová sonda, délka 300 mm, D 6 mm, Tmax 500 C Pøístroj / pøíslušenství Pøíslušenství sond analyzátor spalin testo vè. akumulátorù trubice sondy, délka 180 mm, D 8 mm, Tmax 500 C jemné mìøení komínového tahu, 0,1 Pa, rozsah do 100 Pa (místo standardního mìøení komínového tahu) nulování v komínì, sonda mùže pøi nulování zùstat v komínì mìøicí senzor NO, ppm, 1 ppm na vyžádání mìøicí senzor NO - dodateèné vybavení, ppm, 1 ppm na vyžádání mìøicí senzor NOlow, ppm, 0,1 ppm mìøicí senzor NOlow - dodateèné vybavení, ppm, rozl. 0,1 ppm trubice sondy, délka 180 mm, D 6 mm, Tmax 500 C trubice sondy, délka 300 mm, D 8 mm, Tmax 500 C trubice sondy, délka 300 mm, D 6 mm, Tmax 500 C trubice sondy, délka 300 mm, D 8 mm, Tmax 1000 C trubice sondy, délka 700 mm, D 8 mm, Tmax 1000 C ohebná trubice sondy, délka 330 mm, D 10 mm, Tmax 500 C víceotvorová trubice sondy, 300 mm, D 8 mm, pro mìøení prùm. h. CO Pøíslušenství sí ový zdroj V pro sí ový provoz a nabíjení akumulátorù náhradní akumulátory s nabíjeèkou tiskárna protokolù IRDA náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí) prodlužovací hadice 2,8 m, mezi sondu a pøístroj kónus 8 mm, ocel, pro upevnìní sondy v kouøovodu, Tmax 500 C kónus 6 mm, ocel, pro upevnìní sondy v kouøovodu, Tmax 500 C Ostatní sondy sonda pro mìøení kyslíku ve spalovacím vzduchu v mezikruží sání èteèka èárového kódu pro rychlé naètení èísla zákazníka etikety na èárový kód, samolepicí (1200 kusù) samolepicí taštièky (50 ks) na výtisky, èárové kódy na papíru, pumpa pro mìøení sazového èísla vè. oleje, filtrù a porovnávací stupnice sonda pro detekci úniku plynu, k dodání od prosince sonda CO v okolí sonda CO2 v okolí sada hadic pro samostatné mìøení tlaku plynu sada pro mìøení diferenèní teploty, obsahuje 2 trubkové sondy a adaptér propojovací kabel Teplotní sondy pro nasávaný vzduch náhradní prachové filtry (10 ks) software testo 330 s funkcemi pro zobrazení a vyhodnocení mìøení USB kabel, mezi pøístroj-pc kalibraèní protokol ISO sonda pro mìøení teploty nasávaného vzduchu, délka 300 mm sonda pro mìøení teploty nasávaného vzduchu, délka 190 mm sonda pro mìøení teploty nasávaného vzduchu, délka 60 mm Ostatní teplotní sondy Kufr základní systímový kufr s dvojitým dnem pro pøístroj, sondy a pøíslušenství základní systémový kufr pro pøístroj, sondy a pøíslušenství systémový kufr s plastovými boxy bez obsahu, lze spojit se základním systémovým kufrem systémový kufr na náøadí, lze spojit se základním systémovým kufrem EUR teplotní minièidlo pro okolní vzduch trubková sonda velmi rychlá povrchová sonda propojovací kabel uni systémový kufr bez pøihrádek, lze spojit se základním syst. kufrem mìøicí kufr (kùže) se zásuvkami na pøístroje a sondy náhradní senzory náhradní senzor O náhradní senzor CO (H2 kompenzovaný) náhradní senzor NOlow ppm náhradní senzor NO ppm na vyžádání Odesílatel Jméno a pøíjmení Zmìny, i technického rázu, vyhrazeny testo s.r.o. Jinonická Praha 5 Tel.: Fax: Internet: Firma Telefon Ulice, è.p. PSÈ, mìsto Podpis /dk/AC/A/

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny Budoucnost zavazuje testo 327-1/-2 Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny O 2 CO 2 C hpa CO O 2 EN 50379-2 a 1. BImSchV zkoušeno TÜV O 2, C, hpa Nová generace měřicích přístrojů

Více

Nová technologie měření pro kontrolu emisí v průmyslu Větší spolehlivost a větší komfort

Nová technologie měření pro kontrolu emisí v průmyslu Větší spolehlivost a větší komfort testo 335 Nová technologie měření pro kontrolu emisí v průmyslu Větší spolehlivost a větší komfort NOVINKA C O 2 CO/H 2 CO low /H 2 NO NO low NO 2 SO 2 hpa m 3 /s kg/h qa λ Nová generace přístrojů pro

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Budoucnost zavazuje! NOVÉ: testo 330 LL Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Vidíte analýzu spalin a ihned jí porozumíte C hpa O 2 12.01.10 14:35 CO/H 2 Spaliny NO P Nastavení Start Hodnoty

Více

Analyzátor spalin pro průmysl

Analyzátor spalin pro průmysl Analyzátor spalin pro průmysl testo 340 přenosný měřicí přístroj pro měření spalin v průmyslu O 2 Možnost rozšíření měřicího rozsahu pro neomezené měření při vysokých koncentracích plynu. Analýza spalin

Více

Změřit. Vytisknout. Hotovo.

Změřit. Vytisknout. Hotovo. Změřit. Vytisknout. Hotovo. testo 310. Jednoduchý způsob analýzy spalin. testo 310 Tak snadná je analýza spalin. Úspěchem je volba správného nástroje. Seznamte se s novým analyzátorem spalin testo 310.

Více

Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic.

Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. testo 380: inovativní a komplexní řešení pro měření na spalovacích zařízeních pro pevná paliva, olej a plyn. testo 380

Více

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny Budoucnost zavazuje testo 327-1/-2 Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny O 2 CO 2 C hpa CO O 2 EN 50379-2 a 1. BImSchV zkoušeno TÜV O 2, C, hpa Nová generace měřicích přístrojů

Více

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Teploměr / vlhkoměr testo 635 technologie pro měření vlhkosti C Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů, tlakového rosného

Více

LL4 roky záruky. Tak vypadá technický pokrok pro topenáře a instalatéry! Více jistoty a komfortu s prodlouženou životností senzorů

LL4 roky záruky. Tak vypadá technický pokrok pro topenáře a instalatéry! Více jistoty a komfortu s prodlouženou životností senzorů Budoucnost zavazuje! testo 330-1 testo 330-1 LL Tak vypadá technický pokrok pro topenáře a instalatéry! Více jistoty a komfortu s prodlouženou životností senzorů NOVINKA! LL LL4 roky záruky na přístroj

Více

Měřicí přístroj pro analýzu VAC

Měřicí přístroj pro analýzu VAC Měřicí přístroj pro analýzu VAC testo 480 - profesionální technologie Měření všech parametrů VAC: rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak, intenzita osvětlení, sálavé teplo, stupeň turbulence, CO 2,

Více

LL4 roky záruky. Tak vypadá technický pokrok pro topenáře a instalatéry! Více jistoty a komfortu s prodlouženou životností senzorů

LL4 roky záruky. Tak vypadá technický pokrok pro topenáře a instalatéry! Více jistoty a komfortu s prodlouženou životností senzorů Budoucnost zavazuje! testo 330-1 testo 330-1 LL Tak vypadá technický pokrok pro topenáře a instalatéry! Více jistoty a komfortu s prodlouženou životností senzorů NOVINKA! LL LL4 roky záruky na přístroj

Více

Měřicí přístroj pro klima

Měřicí přístroj pro klima Měřicí přístroj pro klima testo 445 servisní přístroj pro klimatizační a ventilační zařízení C Vytváření bodové a časové průměrné hodnoty Přímé zobrazení objemového průtoku Automatické přiřazení průřezu

Více

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr s rozsahem 0... 2000 s kompenzací teploty C 2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty Přímé

Více

Tak vypadá technický pokrok pro servis a servisní mechaniky! Díky prodloužené životnosti senzorů jistější, rychlejší a dlouhodobější provoz

Tak vypadá technický pokrok pro servis a servisní mechaniky! Díky prodloužené životnosti senzorů jistější, rychlejší a dlouhodobější provoz Budoucnost zavazuje testo 330-2 testo 330-2 LL Tak vypadá technický pokrok pro servis a servisní mechaniky! Díky prodloužené životnosti senzorů jistější, rychlejší a dlouhodobější provoz NOVINKA! LL4 roky

Více

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz 3-kanálový teploměr testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání Nejvyšší přesnost v celém měřicím u díky systémovému srovnání C Systémová přesnost až do 0,05 C Zobrazení, uložení a tisk hodnot

Více

We measure it. Tlakoměry. Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry. hpa. bar

We measure it. Tlakoměry. Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry. hpa. bar Tlakoměry Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry hpa bar C testo 312-2 / testo 312-3 Tlakoměry pro měření tlaku u plynového topení, plynovodů a vodovodů testo 312-2 Testo 312-2, tlakoměr pro jemné tlaky

Více

Vysoce přesné měření vlhkosti až ±1 %rv. Připojení 2 násuvných sond. Měření teploty, relativní vlhkosti a tlakového rosného bodu

Vysoce přesné měření vlhkosti až ±1 %rv. Připojení 2 násuvných sond. Měření teploty, relativní vlhkosti a tlakového rosného bodu %rv C Vysoce přesné měření vlhkosti až ±1 %rv Připojení 2 násuvných sond Měření teploty, relativní vlhkosti a tlakového rosného bodu Interní paměť (3.000 naměřených hodnot) Počítačový software pro analýzu,

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. testo 845 C %

Více

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Budoucnost zavazuje! NOVÉ: testo 330 LL Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Vidíte analýzu spalin a ihned jí porozumíte C hpa O 2 12.01.10 14:35 CO/H 2 Spaliny NO P Nastavení Start Hodnoty

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem a s překvapivým množstvím funkcí

BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem a s překvapivým množstvím funkcí BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem a s překvapivým množstvím funkcí Měření: základ: O2, CO, T spalin, T vzduchu, tah Varianty za příplatek: 4 Pa test, Výstupy: IR port, BlueTooth SMART,

Více

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Kvalitní německá konstrukce Povrch zhotovený bez nerovností Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Závìsný venkovní teplomìr

Závìsný venkovní teplomìr teplota Závìsný venkovní teplomìr Teplomìr z eloxovaného hliníku ve výteèném designu. Mìøící rozsah: -36 C až +50 C Rozmìry: (D x Š) 210 x 26 mm Dodáváno vèetnì upevòovacího materiálu. Obj. èíslo: 122

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty Laserové označení místa měření a velká optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech C Rychlé zjištění měřené hodnoty

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

Analyzátor spalin. testo skutečně chytrý přístroj pro měření spalin. Produktový Datasheet testo 300

Analyzátor spalin. testo skutečně chytrý přístroj pro měření spalin.   Produktový Datasheet testo 300 Produktový Datasheet Analyzátor spalin - skutečně chytrý přístroj pro měření spalin C Velký 5" HD displej odolný proti poškrábání se SmartTouch chytrým dotykovým ovládáním a vyměnitelnou ochrannou vrstvou

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty Laserové označení místa měření a velká optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech C Rychlé zjištění měřené hodnoty

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty C Laserové označení místa měření a optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech Rychlé zjištění měřené hodnoty dvěmi

Více

Jednoduše všechno pod kontrolou: s testo Saveris TM máte všude přehled o naměřených datech

Jednoduše všechno pod kontrolou: s testo Saveris TM máte všude přehled o naměřených datech Jednoduše všechno pod kontrolou: s testo Saveris TM máte všude přehled o naměřených datech Monitorování dat bez hranic, je zcela jedno, zda je stacionární nebo mobilní. Systém monitorování dat testo Saveris

Více

Analýza spalin pro profesionály. Analyzátory spalin firmy Testo.

Analýza spalin pro profesionály. Analyzátory spalin firmy Testo. Analýza spalin pro profesionály. Analyzátory spalin firmy Testo. Pro každý požadavek přesně ten správný analyzátor spalin. Profitujte ze síly světové špičky v oblasti měřící techniky pro vytápění. Testo

Více

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima testo 6651 + série sond testo 660x Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního řetězce, vč. analogové kalibrace Ethernetový, reléový a analogový

Více

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Testo Saveris se optimálně hodí pro kontrolu a dokumentaci teploty nebo vlhkosti ve výrobě, zajištění kvality a F&E v

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Kontrola tepelných procesù - jednoduché øešení Pøenosný, modulární prùmyslový analyzátor spalin

Kontrola tepelných procesù - jednoduché øešení Pøenosný, modulární prùmyslový analyzátor spalin Kontrola tepelných procesù - jednoduché øešení Pøenosný, modulární prùmyslový analyzátor spalin testo 350 M testo 350 XL C O Jednoduché rozšíøení o další analyzaèní boxy a mìøicí kanály CO NO NO NO x SO

Více

BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem a s překvapivým množstvím funkcí

BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem a s překvapivým množstvím funkcí BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem a s překvapivým množstvím funkcí Měření: základ: O2, CO, T spalin, T vzduchu, tah Varianty za příplatek: 4 Pa test, Výstupy: IR port, BlueTooth SMART,

Více

EUROLYZER STx Inovovaná verze osvědčeného analyzátoru, záruka 5 let na O2 senzor

EUROLYZER STx Inovovaná verze osvědčeného analyzátoru, záruka 5 let na O2 senzor EUROLYZER STx Inovovaná verze osvědčeného analyzátoru, záruka 5 let na O2 senzor Měření: základ: O2- EcoX, CO/ H2 9 999 ppm, T spalin, T vzduchu, tah, Δp. Varianty za příplatek: měření NO, 4 Pa test, pitot

Více

MULTILYZER STe Profesionální analyzátor pro všechny typy paliv

MULTILYZER STe Profesionální analyzátor pro všechny typy paliv MULTILYZER STe Profesionální analyzátor pro všechny typy paliv Měření: základ: O2- Eco, CO/ H2 4 000 ppm, T spalin, T vzduchu, tah, Δp, Pitot měření Varianty za příplatek: měření NO, NO2, SO2, COvys- 20

Více

IMPACT IMPACTpro. IM PA C T : stavebnictví telekomunikace kanalizace tunely uzavřené prostory

IMPACT IMPACTpro. IM PA C T : stavebnictví telekomunikace kanalizace tunely uzavřené prostory IMPACT IMPACTpro Pop is p r o d u k tu Impact přenosné multiplynové monitory jsou schopny monitorovat a zobrazovat až čtyři plyny současně, včetně hořlavých a kyslíkových plynů, stejně jako až dvou dalších

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI

VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI OBJEDNÁVKY e-mailem na adresu: d.srutek@woehler.cz Rádi Vám poradíme i osobně: +420 565 349 016 nebo 777 987 972 ks Měření prachu Obj. č. Cena Prachoměr vybavený velice přesným váhovým

Více

SmartTouch. Měření spalin skutečně chytře. Nový analyzátor spalin testo 300 s technologií Smart-Touch.

SmartTouch. Měření spalin skutečně chytře. Nový analyzátor spalin testo 300 s technologií Smart-Touch. SmartTouch Měření spalin skutečně chytře. Nový analyzátor spalin testo 300 s technologií Smart-Touch. Vítejte v Chytrém světě Testo. Moderní analyzátor spalin by neměl jen spolehlivě poskytovat přesné

Více

změřte si svůj úspěch

změřte si svůj úspěch Digitální inspekční kufříky Elcometer Tyto digitální inspekční kufříky, nabízené ve čtyřech variantách, byly navrženy speciálně pro tři základní typy měření vyžadované v oboru ochranných a průmyslových

Více

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

Termokamery pro termografii budov 7,5 C Budoucnost zavazuje Termokamery pro termografii budov 7,5 C 5,0 2,5 0,0-2,5 Více vidět. Větší flexibilita. Větší jistota. -4,9 C Více vidět větší flexibilita větší jistota Termokamery Testo pro každodenní

Více

Bluetooth Smart ph elektroda

Bluetooth Smart ph elektroda Bluetooth Smart ph elektroda edge blu se dodává s profesionální ph sondou, která komunikuje přes Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Bluetooth Smart technologie je energeticky účinná, zajišťující nízkou spotřebu

Více

Digitální inspekční sady Elcometer

Digitální inspekční sady Elcometer Digitální inspekční sady Elcometer Tyto digitální inspekční sady, nabízené ve verzích Basic a Top, byly navrženy speciálně pro tři základní typy měření vyžadované v oboru ochranných a průmyslových nátěrů

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

Elcometer 510 Automatický odtrhoměr

Elcometer 510 Automatický odtrhoměr Elcometer 510 Automatický odtrhoměr zapsán v OR u KOS v Ostravě, oddíl C/11228 Verze: V1_02_04_14 1 / 9 nový Měřící, laboratorní, lakovací a tryskací technika, metalizace Automatický odtrhoměr Automatický

Více

Elcometer 280 vysokonapěťový pulsní DC porozimetr

Elcometer 280 vysokonapěťový pulsní DC porozimetr Elcometer 280 vysokonapěťový pulsní DC porozimetr Elcometer 280 je přístroj pro lokalizaci nenatřených míst a trhlin využívající principu stejnosměrného pulsního napětí, se kterým je detekce ještě bezpečnější,

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem 4 Termografie ve stavebnictví Podlahové

Více

Návod k obsluze. testo 316-4 detektor úniku chladiv

Návod k obsluze. testo 316-4 detektor úniku chladiv Návod k obsluze testo 316-4 detektor úniku chladiv 2 Jistota měření a ochrana životního prostředí Jistota a ochrana životního prostředí Poznámky k návodu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte

Více

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...7. 2. Bezpečnostní předpisy...8. 4. Součásti měřícího přístroje...10

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...7. 2. Bezpečnostní předpisy...8. 4. Součásti měřícího přístroje...10 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...7 Analyzátor odpadních plynů (kouře) testo 330 2 LL Obj. č.: 12 35 69 2. Bezpečnostní předpisy...8 3. Technické údaje...8 3.1 Základní parametry

Více

Příští zastávka v depu: 2018.

Příští zastávka v depu: 2018. Testo, s.r.o. Spaliny Kondenzační kotel Nastavení Start Hodnoty Příští zastávka v depu: 2018. testo 330 LL. Jediný analyzátor spalin s životností senzorů až 6 let. testo 330 LL Profesionální měření kolem

Více

Laboratorní chladničky a mrazničky

Laboratorní chladničky a mrazničky Laboratorní chladničky a mrazničky -- Laboratorní chladničky (+1 / +8 C) -- Laboratorní mrazničky (-18 / -22 C) -- Mrazicí boxy pro plazmu (-30 / -35 C) -- Chladničky pro krevní banky (+4 C) -- Kombinované

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

Motorized respiratory systems

Motorized respiratory systems Motorized respiratory systems Clean-air ASBEST Příručka pro uživatele Tato příručka musí být přečtena před použitím vybavení Clean-air. Výrobce: Luční 11 CZ 466 01 Jablonec nad Nisou Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Testo Saveris : snadné, bezpečné a efektivní monitorování naměřených dat Měřící systém testo Saveris měří teplotu a vlhkost

Více

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje ENGINEERING ADVANTAGE

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací přístroje TA-SCOPE Vyvažovací přístroje Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

442 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Měřicí technika

442 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Měřicí technika 442 Modré elektrické nářadí pro profesionály Modré elektrické nářadí pro profesionály 443 Přesnější, jednodušší, rychlejší Měřicí přístroje Bosch Firma Bosch stále znovu úspěšně stanoví nové laťky, také

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje TA-SCOPE Vyvažovací přístroje IMI TA / Měřící nástroje / TA-SCOPE TA-SCOPE TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený k měření a zaznamenávání tlakové diference, průtoku, teploty a výkonu hydronických

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Teploměr (1-kanálový)

Teploměr (1-kanálový) Teploměr (1-kanálový) testo 925 pro rychlé a spolehlivé měření v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace C Ideálně vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace 1-kanálový teploměr s

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Hydraulický pohon. Akumulátorový pohon. Ruční hydraulický pohon. Ruční pohon. Ruční pohon s ráčnou. Elektrohydraulický pohon.

Hydraulický pohon. Akumulátorový pohon. Ruční hydraulický pohon. Ruční pohon. Ruční pohon s ráčnou. Elektrohydraulický pohon. Akumulátorový pohon 2-4 Ruční hydraulický pohon 5-6 Hydraulický pohon 7-8 Akumulátorový pohon 9 Ruční hydraulický pohon 10 Ruční pohon 11 Ruční pohon s ráčnou 12-13 Akumulátorový pohon 14 Ruční hydraulický

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Budoucnost zavazuje! NOVÉ: testo 330 LL Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Vidíte analýzu spalin a ihned jí porozumíte C hpa O 2 12.01.10 14:35 CO/H 2 Spaliny NO P Nastavení Start Hodnoty

Více

Kontrola vytápění High-Tech měření

Kontrola vytápění High-Tech měření Budoucnost zavazuje testo 330 testo 330 LL Kontrola vytápění High-Tech měření Nejvyšší přesnost měření komínové ztráty/teploty/proudění Höchste Genauigkeit durch Nullpunkt-Abgleich im Sekundentakt Vysvětlení,

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 10. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ

KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 10. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 10. 10. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

Víme, co vám nabízíme

Víme, co vám nabízíme PDF vygenerováno: 16.6.2016 23:35:17 Katalog / Laboratorní přístroje / Teploměry Teploměr řady P700 DOSTMANN Vysoce přesné teploměry s možností on-line zpracování Jedno a dvoukanálové modely, dvouřádkový

Více

s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V

s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V Skříňka přistroje je vyrobena z ABS plastu, který je velmi odolný vůči mechanickému poškození. Svorky pro výstupní signál a napájení. Nastavování snímače se provádějí pomocí

Více

Bezpečné sváření. Svářečské kukly Balder s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest CleanAIR

Bezpečné sváření. Svářečské kukly Balder s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest CleanAIR Bezpečné sváření Svářečské kukly Balder s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest CleanAIR Samostmívací svářečské kukly Balder BH3 GRAND Nová generace svářečských kukel BALDER BH3 GRAND s revoluční

Více

PosiTector 200. Přístroj pro měření tloušťky nátěrových hmot na dřevěných, betonových, plastových a jiných podkladech. změřte si svůj úspěch

PosiTector 200. Přístroj pro měření tloušťky nátěrových hmot na dřevěných, betonových, plastových a jiných podkladech. změřte si svůj úspěch PosiTector 200 Přístroj pro měření tloušťky nátěrových hmot na dřevěných, betonových, plastových a jiných podkladech PosiTector 200 Jedná se o nedestruktivní měření s širokým rozsahem aplikací pomocí ultrazvukové

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

Budoucnost zavazuje. Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570.

Budoucnost zavazuje. Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570. Budoucnost zavazuje Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570. 1. Současný výpočet přehřátí a podchlazení. 2. Měření tlaku, teploty, proudu a vakua jedním přístrojem. 3. Záznam

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Kvalitní německá konstrukce U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby. Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Pro trvalý provoz

Více

Systém WiFi dataloggerů

Systém WiFi dataloggerů Systém WiFi dataloggerů Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu Spuštění

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 02/2014. www.rothenberger.cz 1. Uvedené ceny jsou doporučené v Kč bez DPH.

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 02/2014. www.rothenberger.cz 1. Uvedené ceny jsou doporučené v Kč bez DPH. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 02/2014 Uvedené ceny jsou doporučené v Kč bez DPH. www.rothenberger.cz 1 Inspekce a lokalizace ROSCOPE i2000 Multifunkční technologie propojující inspekci a

Více

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení!

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... C.A 8332 C.A 8334 Tøífázový analyzátor kvality energie Okamžité mìøení již na první pohled Strukturované

Více

ACCTIVA EASY 1204 VÝKONOVÉ PARAMETRY TECHNICKÉ ÚDAJE

ACCTIVA EASY 1204 VÝKONOVÉ PARAMETRY TECHNICKÉ ÚDAJE OBSAH NABÌJEČKY Acctiva Easy 1204 Acctiva Easy 2403 Accugard Bike Accugard Car Accucharger 12-10 Accucharger 12-20 Accucharger 12/24-20 Accucharger 24-10 Accucharger MPL 10 Accucharger Pro 35A Accumate

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

Teploměr (1-kanálový)

Teploměr (1-kanálový) Teploměr (1-kanálový) testo 926 univerzální přístroj pro měření teploty Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství C Možnost bezdrátového měření s rádiovými sondami Akustický alarm (nastavitelné

Více

ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování

ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování Podsvícený barevný displej Bluetooth a USB rozhraní ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování Od vynálezců ustavování laserem! Výkonný pomocník Přístroj ROTALIGN Ultra umožňuje jednoduše a srozumitelně

Více

Nový analyzátor spalin pro měření spalin v průmyslu se 4 senzory

Nový analyzátor spalin pro měření spalin v průmyslu se 4 senzory Budoucnost zavazuje testo 340 Nový analyzátor spalin pro měření spalin v průmyslu se 4 senzory Flue gas Natural gas Print Start Save Větší spolehlivost, více komfortu a ještě více měřených veličin... Abgas

Více

FLEXIS MULTIFUNKČNÍ NABÍJEČ BATERIÍ. Vysokofrekvenční modulární nabíječ trakčních baterií. NABÍJEČE BATERIÍ a NAPÁJECÍ ZDROJE pro PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

FLEXIS MULTIFUNKČNÍ NABÍJEČ BATERIÍ. Vysokofrekvenční modulární nabíječ trakčních baterií. NABÍJEČE BATERIÍ a NAPÁJECÍ ZDROJE pro PRŮMYSLOVÉ APLIKACE FLEXIS MULTIFUNKČNÍ NABÍJEČ BATERIÍ Vysokofrekvenční modulární nabíječ trakčních baterií NABÍJEČE BATERIÍ a NAPÁJECÍ ZDROJE pro PRŮMYSLOVÉ APLIKACE FLEXIS PRO TRAKČNÍ BATERIE JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ VYSOKÁ

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

5/781/08 pořadové čís.: 49 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/781/08 pořadové čís.: 49 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG155SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Přístroj pro měření koncentrace CO-/CO 2 v prostředí

Přístroj pro měření koncentrace CO-/CO 2 v prostředí Přístroj pro měření koncentrace CO-/CO 2 v prostředí testo 315-3 paralelní měření CO a CO 2 v prostředí dle Evropské normy EN 50543 Paralelní měření CO-/CO 2 C Shoda s normou EN 50543 Spolehlivý, snadno

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití

Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití COMMETER C3631 Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití Návod na použití teploměru-vlhkoměru COMMETER C3631 Přístroj je určen pro měření prostorové teploty a relativní

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti hydrostatiky, statiky a měření povrchu materiálů - Kompetenční centrum Kuřim dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více