Zdravotnictví. v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví. v České republice"

Transkript

1 Zdravotnictví v České republice Zdravotní sestry Pracovní spokojenost sester Pracovní podmínky Příprava lékařů Preventivní strategie Klinické doporučené postupy Tvorba doporučených postupů Psychiatrické léčebny Kvalita péče Pronájem dělohy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností září 3/XII/2009 Časopis je vydáván za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky

2 Zdravotnictví v České republice září 2009 Vydává Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s nakladatelstvím Sdělovací technika spol. s r.o. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, bez zdravotních sester nelze provozovat kvalitní zdravotnictví. Tématu je proto věnována převážná část tohoto čísla. Důležitá je především, tak jako v každém jiném zaměstnání, spokojenost pracovníků. Ta záleží na více okolnostech.v poslední době se snaží ministerstvo zdravotnictví alespoň finančně ovlivnit spokojenost zdravotních sester. Na práci sester také velice závisí kvalita péče v rehabilitačních zařízeních a pobytových zařízeních sociální péče. Nejde jenom o to pacienta vyléčit, ale také o to aby tento stav byl trvalý, nebo se alespoň příliš rychle nezhoršoval. Změny zdravotního stavu k lepšímu, nebo jeho zhoršování porovnáváme funkčním hodnocením zdravotního stavu, které umožňuje objektivní posouzení pracovních schopností. Důležitou součástí zdravotnictví je též výchova mladých lékařů. Volba vhodné preventivní strategie v přípravě lékařů, může usnadnit jejich vstup do praxe a tak i příznivě ovlivnit celé klima ve zdravotnických zařízeních. Také tvorba nových doporučených klinických postupů pomáhá snižovat míru nepřiměřené a zbytečné zdravotní péče. I tím se zlepšuje kvalita péče a zlepšuje se využití omezených zdrojů ve zdravotnictví. Je vůbec zapotřebí upravovat péči v psychiatrických léčebnách zvláštním zákonem? Tuto otázku si klade zajímavá poznámka k druhé části textu o kvalitě péče v psychiatrických léčebnách. Zářijové číslo uzavírá, jako obvykle právnický text s poněkud provokujícím titulkem Pronájem dělohy. Vít Černý Z obsahu Jiří Buriánek, Antonín Malina Pracovní spokojenost zdravotních sester 82 Daniela Bruthansová, Anna Červenková,Věra Jeřábková Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociální péče 90 Rostislav Čevela, Olga Švestková, Libuše Čeledová Funkční hodnocení zdravotního stavu 98 Jaroslava Králová, Lenka Hansmanová, Zdeněk Papeš Preventivní strategie v přípravě lékařů 102 Radim Líčeník, Kateřina Ivanová Klinické doporučené postupy 108 Lucie Rybová Kvalita péče v psychiatrických léčebnách (2) 112 Miroslav Barták Dánské zdravotnictví vybrané charakteristiky 117 Lubomír Vondráček, Jan Vondráček,Vladimíra Dvořáková Pronájem dělohy náhradní mateřství 119 Předseda redakční rady: Ing.Alexandr Stožický, CSc. Redakční rada: RNDr. Petr Beneš Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. PhDr. Zdeněk Kučera MUDr.Antonín Malina, Ph.D., MBA Mgr.Vlasta Mazánková Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc. Doc. MUDr.Alena Petráková, CSc. MUDr. Mgr. Petr Struk Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc. Adresa redakce a administrace: Sdělovací technika spol. s r. o. Uhříněveská 40 Praha 10, tel.: fax: Vedoucí redakce: Mgr.Vít Černý mobil: Grafika a zlom: M. Feszanicz, J. Hrbek Příjem inzerce: Mgr.Vít Černý mobil: Tisk zajišťuje: PRESS SERVIS s.r.o. Registrace MK ČR E 7600 ISSN Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca Příspěvky lze zveřejňovat v češtině, slovenštině a v angličtině. Texty jsou recenzovány. Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=503642) Cena ročního předplatného je 350 Kč (12 Euro), doporučená cena jednotlivého čísla je 100 Kč (4 Eura) Na obálce: Gerontologické centrum Benákova. Foto Jan Komárek.

3 SUMMARY: WORKING SATISFACTION OF NURSES Buriánek J., Malina A. Most of medical facilities around the world face a serious problems with procuring and possessing experienced and motivated medical staff, especially state registered nurses.the authors are presenting research results from Thomayer University Hospital in Prague.The goal was to analyse working satisfaction of nurses and factors that influence it. The study focuses on obtaining more information in social standing of state registered nurses and in identifying specific characteristics of their workload in light of content, usage competency and motivation.the study is focused on the general aspects and try to split some of the generalizations. O autorech: Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor sociologie psychologie). Na stejné fakultě získal titul PhDr., CSc. a v roce 1993 byl habilitován pro obor sociologie. Od roku 1991 působí jako vedoucí katedry sociologie FF UK. MUDr. Antonín Malina, PhD,MBA vystudoval Fakultu dětského lékařství UK a po desítileté klinické praxi se začal v roce 1992 věnovat otázkám organizace zdravotnictví. Od roku 1995 je vedoucím Školy veřejného zdravotnictví IPVZ. Pracovní spokojenost zdravotních sester Stabilizace a pracovní podmínky zdravotnického personálu Jiří Buriánek, Antonín Malina Úvod V současné době se ošetřovatelství celosvětově potýká s krizí pracovních sil, která je charakterizována ve většině zemí stále větším nedostatkem sester. Globální nedostatek zdravotníků je natolik že v roce 2006 označila Světová zdravotnická organizace globální krizi pracovních sil ve zdravotnictví, včetně kritického nedostatku sester, za prioritní téma k řešení. (2,6). Aktuálnost tématu by jistě bylo možné vystupňovat použitím přívlastku akutní. Nedostatek středního zdravotnického personálu se začíná v České republice projevovat v celé řadě zařízení, neomezuje se jen na pracoviště s vysokou pracovní zátěží nebo na lokality nabízející dostatek jiných pracovních příležitostí a otázka pracovní spokojenosti zdravotních sester je prezentována i v naší odborné literatuře (1,7). V nejbližších letech se přitom budou problémy s náborem nových zájemců a zájemkyň zřejmě dále stupňovat a ani stabilizace stávajícího personálu nebude zcela jednoduchou záležitostí. Některé z příčin nedostatku zdravotních sester můžeme najít i v celé řadě dalších zemí. Lze k nim přiřadit zejména následující okolnosti: pracovní stres, který je způsoben pracovním vytížením a velkou odpovědností, zdravotní nebo bezpečnostní rizika spojená s výkonem práce, nerovnováha mezi kvalifikačními nároky profese, pracovním úsilím a platem nevýhody plynoucí z noční práce ve směnném provozu, z přesčasů, apod. relativně nízký společenský status profese a s tím spojená nižší účast v rozhodovacích procesech na pracovišti někdy docela složité vztahy na pracovišti Povolání sestry už neznamená celoživotní volbu, objevují se nové možnosti uplatnění na trhu práce ve sféře sociálních služeb, rehabilitačních zařízení i jinde. Přesto existují u nás i v zahraničí pracoviště, která jsou schopna přilákat a udržet si vysoce kvalifikované sestry. Jejich téměř magnetická schopnost bývá nejčastěji spojena s jejich dobrou odbornou pověstí, s vyšší mírou odpovědnosti i participace sester, s kvalitou vedení nemocnic a jednotlivých oddělení, s atraktivními a flexibilními pracovními podmínkami. Nacházíme zde přirozeně i lepší platové podmínky, a to nejen v soukromém sektoru (5). Situace v České republice vykazuje spíše rysy postupného zhoršování, a to zejména v Praze a všude tam, kde jsou pracovní podmínky z různých důvodů náročnější (anesteziologicko-resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče). Řešení založené na získávání personálu odjinud není dlouhodobě udržitelné, protože dojíždění nebo přechodné ubytování v metropoli komplikuje možnosti plnohodnotného naplnění života (zvláště ve vztahu k zakládání rodiny). Růst platů není takový, aby dlouhodobě zabezpečil přísun zájemců odjinud (platí to například o Slovensku, u migrantů ze vzdálenějších oblastí nastupují problémy s jazykovou vybaveností, apod.). U českých sester naopak působí možnost odejít za prací do zahraničí. Komplikace přinesly i změny ve vzdělávání: od roku 2005 je možné vykonávat povolání všeobecné sestry až po absolvování nástavby na vyšší odborné škole nebo po získání bakalářského titulu, dětské sestry musí dokončit specializaci. Středoškolsky vzdělávaní zdravotní asistenti budou pravděpodobně často pokračovat v bakalářském nebo magisterském studiu s vidinou 82 Pracovní spokojenost zdravotních sester

4 lepšího finančního ohodnocení a společenské prestiže. Tím je nejenom dočasně oslabena nabídka absolventů, ale je pravděpodobné, že zájemci o tuto práci budou stále více vážit, zda se jim v budoucnu časová investice do náročného vzdělávání vyplatí. I v těchto ne zcela příznivých podmínkách musí management nemocnic aktivně řešit otázky náboru a stabilizace, i když to mnohdy znamená hledat poměrně úzké prostory, ve kterých má to které zařízení vnitřní rezervy, kde ještě existuje možnost přijmout určité lovina dotázaných je ve věku od 26 do 45 let.to je na jedné straně velmi příznivá věková struktura, na druhé straně tato okolnost může přinášet určité nároky (např. pokud jde o rodinné zázemí). S ohledem na věkovou strukturu je docela zajímavý vysoký podíl svobodných. Odpovídá tomu pak i zjištění, že 29 % dotázaných nežije v nějakém partnerském soužití. Počet dětí jsme zjišťovali jen v kategorii závislé do 18 let, i tak je počet bezdětných poměrně vysoký (dvě třetiny). Lze očekávat, že část zaměstnankyň může ještě v brzké době s reprodukcí počítat. Z dat vyplývá, že jenom třetinu osazenstva tvoří matky se závislými dětmi do 18 let. Zkoumaná populace je z hlediska vzdělání poměrně homogenní. Vysokoškolské vzdělání má jen 6 % dotázaných, 47 % uvedlo nějakou odbornou specializaci. Jen málo zaměstnanců (7%) nemá trvalou pracovní smlouvu. Specifické je, že 30 % musí dojíždět do Prahy (resp. nemá v Praze trvalé bydliště), dvě třetiny pracují ve směnném provozu. K tomu můžeme připojit fakt, že třetina Věk N % do 25 let 57 16, , , ,7 56 a více 25 7,1 Celkem Rodinný stav N % 1. svobodná/ý ,3 2. vdaná/ženatý ,1 3. vdova/vdovec 5 1,5 4. rozvedená/rozvedený 59 17,2 Celkem Pozice N % řadový zaměstnanec ,3 vedoucí směny 21 6,0 staniční sestra 47 13,4 vrchní sestra 1 0,3 Celkem Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním? 1.Velmi spokojen/a 7 2. Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a 17 4.Velmi nespokojen/a 3 organizační opatření. Na úlohu příznivého sociálního klimatu, přiměřeného stylu řízení a chování vedoucích pracovníků, a koneckonců celé organizační kultury se tradičně soustřeďují prováděné sociologické výzkumy zaměstnanců (4). O některé výsledky jednoho z nich se na tomto místě chceme podělit. D možnost pomáhat lidem D informovanost D dojíždění D možnost zvyšování kvalifikace D pracovní doba D organizace práce D možnost podílu na řízení D pověst nemocnice D vztahy mezi zaměstnanci D vztah vedení k zaměstnancům D perspektivy D postavení D využití schopností D obsah práce D výhody D plat D spavedlnost Spokojenost Důležitost 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Graf 1: Spokojenost s jednotlivými aspekty práce (průměry 1 5) Východiska výzkumu, metody a data Výzkum Stabilizace a pracovní podmínky zdravotnického personálu si kladl za cíl popsat pracovní podmínky a spokojenost s nimi u zdravotních sester ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Jeho závěry směřovaly k odhalení případných fluktuačních tendencí, ke zvýšení spokojenosti a stabilizace zaměstnanců. Řešitelé ovšem usilovali o získání širšího obrazu sociálního postavení sester a o identifikaci řady specifických charakteristik jejich práce z hlediska obsahu, využití kvalifikace a motivace. Právě na tyto obecnější aspekty tématu se chceme v článku soustředit: soudíme přitom, že nejde o natolik specifický objekt, že by to úplně vylučovalo možnost dílčích generalizací. Výzkum byl proveden technikou dotazníku v květnu Šetření bylo koncipováno jako kvazi-vyčerpávající, sběr dat byl zajištěn zadavatelem s ohledem na důsledné zajištění anonymity dotázaných. Bylo získáno celkem 355 dotazníků. Výzkumný soubor tvoří z 97 % ženy. Naprostá většina (92 %) uvádí českou národnost.více než po- dotázaných bydlí momentálně na ubytovně nebo v podnájmu. Dostupnost pracoviště městskou hromadnou dopravou se ukazuje jako relativně dobrá, ale i zde zůstává skoro 30 % dotázaných, u kterých je dojíždění náročnější buď finančně, anebo časově. Průměrná délka zaměstnání ve zdravotnictví je u našeho vzorku cca 17 let. Průměrná délka zaměstnání přímo v daném zařízení činí zhruba 11 let, poměrně velkou část dotázaných ale nacházíme v pásmu zhruba do 7 let stáže.tato skupina je z hlediska stabilizace vždy rizikovější (3). Pracovní spokojenost zdravotních sester 83

5 Spokojenost a stabilizace Spokojenost dotázaných se zaměstnáním je velmi dobrá, i když pětina uvádí spíše negativní hodnocení. U nespokojených může jít o vazbu na fluktuační tendenci, nicméně přímý kauzální vztah tu nelze prokázat. Spokojenost jsme následně měřili pomocí sady specifických položek, které představuje graf 1. Porovnání deklarované spokojenosti s jednotlivými aspekty práce s hodnocením důležitosti daného kritéria ukazuje na místa, kde se vyskytují určité tenze nebo napětí. Jako velmi důležité jsou (průměrem na pětistupňové škále) hodnoceny následující položky: vztahy mezi zaměstnanci 1,6 organizace práce 1,7 vztahy vedení k zaměstnancům 1,8 obsah práce 1,8 možnost pomáhat lidem 1,9 plat 1,9 Jako nejméně důležitá se překvapivě jeví možnost podílu na řízení (hodnota 2,8), i když průměr leží poměrně blízko středu stupnice. Nejmenší spokojenost charakterizuje položky: plat 3,5 zaměstnanecké výhody 3,4 vztah vedení k zaměstnancům 3,3 spravedlnost v odměňování 3,0 informovanost, možnost podílu na řízení, vlastní perspektiva 2,9 Tabulka I: Faktorová analýza indikátorů spokojenosti s prací Nerotovaná matice Komponenty Rotovaná matice Odměňování Obsah Vztahy Dojíždění Spokojenost: S - odměňování 0,50-0,54-0,12-0,10 odměňování 0,73 0,11 0,07-0,12 S plat 0,49-0,55-0,10 0,11 plat 0,74 0,09-0,01 0,09 S - výhody 0,54-0,41 0,04 0,17 výhody 0,65 0,10 0,14 0,20 S - obsah práce 0,47 0,57-0,08 0,28 obsah práce -0,18 0,60 0,30 0,38 S - schopnosti 0,63 0,35-0,39 0,10 schopnosti 0,11 0,79 0,17 0,12 S - postavení 0,60 0,12-0,51-0,06 postavení 0,28 0,74 0,05-0,09 S - perspektivy 0,70-0,11-0,26-0,08 perspektivy 0,51 0,52 0,21-0,05 S - vztah vedení 0,67-0,19 0,35-0,14 vztah vedení 0,51 0,05 0,60 0,05 S - vztah zaměstnanci 0,46 0,22 0,31-0,40 vztah zaměstnanci 0,05 0,13 0,68-0,19 S - pověst 0,63-0,08 0,44-0,04 pověst 0,39 0,02 0,65 0,17 S - participace 0,63 0,04 0,01-0,10 participace 0,33 0,37 0,41 0,01 S - organizace 0,61 0,38 0,13-0,22 organizace 0,02 0,42 0,63-0,03 S - pracovní doba 0,50 0,28 0,03 0,01 pracovní doba 0,06 0,39 0,39 0,13 S - zvyšování kvalifikace 0,65-0,12-0,29-0,04 zvyšování kval. 0,49 0,50 0,15-0,03 S - dojíždění 0,24-0,05 0,18 0,82 dojíždění 0,19 0,03-0,04 0,85 S - informovanost 0,60-0,22 0,19 0,05 informovanost 0,51 0,11 0,38 0,17 S - možnost pomáhat 0,47 0,36 0,29 0,20 možnost pomáhat -0,04 0,25 0,52 0,39 Extraction Method: Principal Component Analysis. Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method:Varimax with Kaiser Normalization. Variance: 31 % % 11 % 2 % 27 % 5 % Ano, rozhodně chce změnit zaměstnání Uvažuje o odchodu z FTN Změna v rámci FTN Zatím ne Graf II: Fluktuační tendence / Stabilizace Určitě ne, chce zůstat Směr fluktuace N % 1. práce na nějaké soukromé klinice, specializované ambulanci, apod ,5 2. práce u soukromého lékaře na obvodě, poliklinice 42 12,5 3. něco podobného, jako nyní ,9 4. nějaká manažerská, organizační práce 25 7,4 5. výjezd na zahraniční misi, stáž, apod. 21 6,2 6. nějaká náročná odborná práce (záchranná služba, JIP) 28 8,3 7. sociální služby, pečovatelská péče 17 5,0 8. něco jiného, co konkrétně: 14 4, Neodpovědělo 18 CELKEM 355 Tabulka II: Vliv hodnocení stránek práce na celkovou spokojenost a stabilizaci Celková Stabispokolizace jenost Stabilizace -0,27 - S - odměňování 0,15-0,14 S - plat 0,22-0,17 S - výhody 0,16-0,17 S - obsah práce 0,23-0,12 S - schopnosti 0,26-0,14 S - postavení 0,21-0,11 S - perspektivy 0,22-0,15 S - vztah vedení 0,27-0,23 S - vztah zaměstnanci 0,28-0,19 S - pověst 0,25-0,25 S - participace 0,22-0,13 S - organizace 0,30-0,18 S - pracovní doba 0,16-0,15 S - zvyšování kvalifikace 0,10-0,09 S - dojíždění -0,01-0,01 S - informovanost 0,17-0,14 S - možnost pomáhat 0,19-0,04 Pozn.: Hodnoty Kendallova koeficientu tau. 84 Pracovní spokojenost zdravotních sester

6 U tří položek s převahou nespokojenosti navíc dochází k největšímu rozdílu v porovnání s důležitostí.vedle otázek odměňování a vztahu vedení nemocnice k zaměstnancům se jako tenzní ukazuje také oblast organizace práce. Faktorová analýza (viz tab.1) naznačuje jednak vliv obecného faktoru spokojenosti s prací (první komponenta v nerotovaném řešení), jednak možnost členění baterie do čtyř oblastí, kde už ale spokojenost s dojížděním představuje relativně specifický faktor. Spokojenost s prací je tedy formována Celkově mírně převažuje spokojenost. Je příznačné, že z hlediska důležitosti stojí výše kvalita interpersonálních vztahů nad hodnotou platu, v tom tedy spatřujeme určitý stabilizační potenciál (pokud pochopitelně bude udržena solidní kvalita vztahů na pracovišti a celkového sociálního klimatu). Na celkovou spokojenost s prací působí pozitivně zejména spokojenost s organizací práce, se vztahy na pracovišti, patří sem také podle předpokladů obsah práce a využití schopností, důležitá je také dobrá pověst nemocnice. Otázka na případnou fluktuaci ukázala spíše latentní tendenci a potvrdila určitý potenciál stabilizace. Spokojenost s prací ovlivňuje stabilizaci (korelační koeficient tau = 0,27), ale spíše v určitém celkovém vyznění, než v jednotlivých položkách (viz tab. II). Stabilizaci zhoršuje, není-li zaměstnanec přesvědčen o dobré pověsti nemocnice a není-li spokojen se vztahy vedení k zaměstnancům. Stabilizace zaměstnanců je vcelku dobrá, avšak u třetiny pozorujeme určitý fluktuační potenciál. Ten zatím působí spíše skrytě. Nejméně stabilizovanou skupinou jsou sestry ve věku od 26 do 35 let, kde jen polovina neuvažuje o změně, naopak 40 % hrozí odchodem. V nejmladší skupině je rizikových 37 %, v kategorii stále ještě třetina. Tabulka III: Charakteristiky práce a pracoviště Řekl/a byste o svém pracovišti, že: Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně Průměr ano ano ne ne A. Plnění pracovních úkolů je jen málokdy zdrojem výrazného nebo trvalejšího stresu ,66 B. Je dobré, že člověk vidí konkrétní výsledky své práce ,42 C. Práci charakterizují neustálé změny pokynů a instrukcí ,14 D. Chování zaměstnanců občas nese stopy alibismu ,31 E. S prací v přesčasech nebo o svátcích se většina zaměstnanců ochotně smíří ,26 F. Moje práce nepřináší nějaké škodlivé zdravotní vlivy a důsledky ,63 G.Ti nejschopnější bývají přetěžováni ,28 H. Naší práce si málo cení lékaři ,09 I.Většina pacientů naši práci a péči umí ocenit ,25 J.Vztahy s kolegyněmi nejsou příliš dobré ,98 K. S nadřízenou sestrou vycházíme výborně ,74 L.Vadí mi vysoký podíl administrativy v mé pracovní náplni ,82 M. Moje situace, pokud jde o bydlení, je dobrá ,90 N. Je zde dlouhodobý nedostatek personálu ,79 O. Přístrojové a materiální vybavení je tu skutečně dobré ,75 P. Rozpis služeb většinou respektuje mé požadavky a potřeby ,78 Q. Pracovní době je zde značně nepravidelná ,51 R.Velkou část pracovní doby věnujeme nekvalifikovaným činnostem ,45 S. Máme zde solidní zázemí (místo pro odpočinek, na převlečení) ,73 T.Tohle oddělení bude mít vždycky dobrou perspektivu ,11 Vliv na odměňování Průměr kvalifikace 2,14 výkon 2,46 odsloužená léta 2,34 potřebnost rodiny 3,15 přesčasy 2,81 příplatky za riziko 2,88 Průměr na škále, kde 1 = rozhodující význam, 4 = žádný význam Vztahy v nemocnici Průměr (1-4) shoda zájmů vedení a zaměstnanců 2,61 rozpory s vedením kliniky 2,47 dobré sociální klima 2,65 spolupráce mezi útvary 2,49 jasné cíle od vedení 2,44 Tabulka IV: Podmínky pro nábor a stabilizaci Řekl/a byste o svém pracovišti, že: Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně ano ano ne ne a. získání kvalitních a schopných sester není tak velkým problémem, jak se někdy říká b. většina lidí by své zaměstnání neměnila, jinde by si nepomohli c. lidé jako já musí brát ohled na to, aby mohli pečovat o své děti, měli k dispozici školky, družiny, apod d. stačilo by, aby někde jinde nabízeli příplatky na stravování nebo dopravu, a hodně lidí by odešlo e. bylo by určitě snadné nabídnout zaměstnancům některé zajímavé výhody třemi zdroji: spokojeností s odměňováním, spokojeností s obsahem práce a perspektivou, a s kritériem vztahů, do kterého spadá i organizace práce. Korelační analýza prokázala, že většina dílčích položek škály spokojenosti koreluje s celkovým hodnocením práce (zaměstnání). Úvahy o odchodu jinam (varianta 2 základní otázky na stabilizaci) jsou typické pro ty, které bydlí na ubytovně (45 %) nebo nejsou české národnosti (44 %). Rozhodnutí dělat něco jiného (varianta 1) je ale asociováno spíše s bydlením v podnájmu (5 % rozhodně ano ). Pracovní spokojenost zdravotních sester 85

7 Závislost stabilizace na zastávané pozici je poněkud překvapivá.vyšší pozice v řízení zřejmě podporuje úvahy o změně, ať už stojí v pozadí nespokojenost se současnou situací na pracovišti, anebo jen výskyt dalších příležitostí jinde. U vedoucích sester uvažují o změně skoro dvě třetiny, u staničních pozorujeme vyšší podíl již rozhodnutých odejít. Zajímavé jsou pak informace o možných směrech fluktuace. Údaje od celého souboru ukazují spíše pestrou paletu alternativních nabídek profesního uplatnění zdravotních sester. Skoro 40 % dotázaných by ale volilo podobné zařazení, atraktivní jsou ještě soukromé kliniky nebo specializované ambulance. Jen asi osmina by uvažovala o práci u soukromého lékaře, nejde tedy o výraznou konkurenci (bráno samozřejmě z pohledu nemocnic, protože i v tomto segmentu se časem může projevit nedostatek pracovních sil). Tabulka V: Další aspekty stabilizace Nejmladší sestry uvažují spíše o přechodu na obvody nebo polikliniky, kategorie uvažuje též o privátních, specializovaných klinikách, s věkem stoupá zájem o něco podobného, zčásti o sociální služby nebo něco jiného. Zahraniční stáže jsou atraktivnější pro skupinu 26 až 35 let (12 %). Jsou atraktivní pro diplomované specialisty a zejména pro magistry. Pracovní podmínky, organizace a řízení Spokojenost i nespokojenost s prací mohou Širší rámce a kontexty stabilizace Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně ano ano ne ne a. Hodně pracovníků cítí, že jejich rodiny ztrácejí pochopení pro nároky zaměstnavatele b. Při debatách se zaměstnanci jiných oddělení většinou své pracoviště chválíme a oceňujeme c. Neměl/a bych problém doporučit práci zde svému dobrému známému, přátelům nebo členům rodiny d.většina zaměstnanců není ochotna stěhovat se někam za lepším zaměstnáním e. Dnes je třeba počítat s tím, že rodina se musí přizpůsobit tomu, co požaduje zaměstnavatel f. Solidní plat stojí za to, aby člověk překousl nějaké nepohodlí nebo stres g. Dnes je hodně důležité mít řadu dobrých kontaktů na zdravotnická zařízení a lidi v nich h. Současné reformy zdravotnictví vzbuzují obavy o budoucnost jednotlivých nemocnic a klinik Zkuste prosím odhadnout, kolik procent času zabírají jednotlivé pracovní činnosti v rámci Vašeho běžného pracovního dne (stačí přibližný odhad, součet by měl dát dohromady 100) A. Kvalifikované práce odpovídající vaší pozici 48 B. Méně kvalifikované práce, které by mohl zvládnout někdo jiný 24 C. Takové práce, které by podle Vašeho názoru měli vykonávat lékaři 11 D. Ostatní doplňkové činnost, které patří k vaší práci 13 Tabulka VI: Pokud máte pocit, že určitá část pracovní náplně neodpovídá vaší kvalifikaci, jak moc vám tato okolnost vadí? Velmi Částečně Moc ne Vůbec ne A. u méně kvalifikovaných činností B. u náročnějších činností vyplývat z nejrůznějších příčin. K jejich indikaci sloužil blok otázek usilujících o zmapování některých specifických problémů zaměstnání v nemocnici. Některé rizikové (hůře hodnocené) položky jsme v kolonce průměr vyznačili tučně. Z hlediska stabilizace se ale jako latentně riziková jeví hlavně otázka G (viz tab. III), tedy přetěžování schopných pracovníků (tau = 0,16 p<0,01). Podrobnější analýza této baterie výroků přitom ukázala, že se v nich neprojevuje tendence k nějakému globálnímu hodnocení, neboť faktorová analýza odhalila několik skupinových faktorů. Znamená to, že se v této části dotazníku sestry vyjadřovaly poměrně specificky k jednotlivým aspektům práce, které dokázaly poměrně zřetelně odlišit. Nejvýraznějšími problémy zůstávají i v tomto pohledu nedostatek personálu, množství administrativy, nedostatečné ocenění práce sester za strany lékařů, změny pokynů a instrukcí, zázemí na pracovišti nebo přístrojové vybavení. Charakteristiky odměňování ukazují na rozhodující roli kvalifikace, avšak princip seniority jakoby přebíjí princip výkonu. Dílčí roli hrají přirozeně i přesčasy a příplatky. Zejména průměrná pozice výkonového principu by stála za pozornost, i když snaha o přiměřené ocenění výkonnosti jedince může narážet i na principy skupinové solidarity nebo na fenomény závisti a narušení vztahů. Ostatně těžko lze stanovit zcela jasná a nezpochybnitelná kritéria vysokého pracovního výkonu u profese, kde hraje obrovskou roli také lidský přístup k pacientům, trpělivost, apod. Zkoumané zařízení nemůže plně spoléhat na stabilizační efekt dobrého sociálního klimatu.to bylo hodnoceno na čtyřstupňové škále jako mírně negativní, což není v českých podmínkách zcela obvyklé. Zřejmě jde o odraz napjatějších vztahů směrem k vedení, které se v daném zařízení v posledních letech několikrát měnilo. Ostatně žádná z uvedených položek nebyla hodnocena kladně, převažuje tendence rozdělit názory půl na půl. Téměř všechny položky této baterie jsou ve statisticky významném vztahu ke stabilizaci, důležitá je zejména spolupráce mezi útvary (tau = 0,22 p<0,01). Naproti tomu vztahy k nejbližším nadřízeným se jeví jako relativně dobré, oceňována je jejich náročnost i férovost v jednání, důležité je, že sestry cítí možnost zastání. Nezdá se, že by nadřízení nepřipouštěli diskusi. Právě tyto aspekty mírně podporují stabilizaci (většina korelací kolem 0,15 při p< 0,01). Další baterie se soustředila na styl práce na celém útvaru (klinice, pracovišti). I zde šlo především o hodnocení vedení útvaru. Nápadný je z této strany pociťovaný důraz na kvalitu práce a výkonnost, a dále snaha o úspory. Předností zůstává ještě také odborná úroveň péče a zájem na proškolení personálu. Největší slabinou je údajný nezájem o názory řadových pracovníků a nedůvěra v jejich schopnosti. Můžeme se domnívat, že tyto tendence bychom našli ve většině zařízení tohoto typu. 86 Pracovní spokojenost zdravotních sester

8 Specifické problémy náboru, stabilizace a kvalifikace V dotazníku jsme kontrolovali postoje ke stabilizaci za pomoci dalších bloků otázek. Potvrdilo se tak, že v případě nabídky nějakých výraznějších výhod jinde by část zaměstnanců o změně mohla uvažovat, samozřejmě platí, že lidé u nás něco takového prostě očekávají. Ověřili jsme si též, že po dvě třetiny dotázaných je důležité zajištění péče o děti a rodinu. Zajímavé je, že v otázce na snadnost náboru jsou kladné i záporné názory v rovnováze. Z hlediska stabilizace bereme jako důležité sdělení, že jen menší část respondentů si myslí, že jinde by si nepomohli. Stabilizace je ovlivněna celkovou situací rodiny i širšího okolí, hodnotovými orientacemi, a nakonec i stavem zdravotnictví. Naznačuje to i další blok otázek (tab.v). Získáváme celkem plastický obraz situace. Na jedná straně jsou zaměstnanci s prací spokojeni a pracoviště spíše chválí, na druhé straně jejich rodiny často nejsou zcela spokojeny s důsledky, které povolání přináší. Potvrzuje se, že plat je významnou hodnotou. Zvláštní stabilizační funkci plní motiv, že v současné době je výhodné mít známé ve zdravotnictví. Tento postoj by nedával systému nejlepší vysvědčení. Navíc je třeba vidět, že nedávné reformní snahy byly vnímány silně negativně a zřejmě stabilizaci nepomáhají. Tabulka VII: Regresní model pro stabilizaci zaměstnance Stand. koef. Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Konstanta) 4,43 0,35 12,56 0,00 Věk 0,22 0,05 0,243 4,58 0,00 Řízení - péče o vzestup 0,01 0,08 0,011 0,17 0,86 Řízení - záměry vedení -0,15 0,08-0,110-1,83 0,07 Nadřízení: zastanou se -0,15 0,07-0,114-2,14 0,03 Vztahy - spolupráce -0,11 0,08-0,075-1,35 0,18 Vztahy - klima -0,06 0,08-0,042-0,70 0,48 Spok. - vztah vedení -0,15 0,07-0,145-2,31 0,02 Spok. - pověst FTN -0,17 0,08-0,120-2,03 0,04 Nabídka výhod jinde 0,19 0,07 0,147 2,86 0,00 Dependent Variable: Stabilizace R=0,49 Rsq=0,24 Tabulka VIII: Alternativní model predikce fluktuace/stabilizace R = 0,5 Stand. koef. Model B Std. Error Beta T Sig. 1 (Konstanta) 4,27 0,32 13,49 0,00 Věk 0,26 0,05 0,28 5,35 0,00 Faktor nedocenění 0,23 0,06 0,21 4,05 0,00 Faktor výsledků práce -0,11 0,06-0,10-1,95 0,05 Nadřízení - zastanou se -0,16 0,07-0,13-2,45 0,01 Spok. - vztah vedení -0,14 0,06-0,13-2,23 0,03 Spok. - pověst -0,18 0,08-0,12-2,13 0,03 Spok. - plat -0,08 0,06-0,07-1,31 0,19 A Dependent Variable: Stabilizace Do širšího kontextu podmínek stabilizace musíme zařadit i zvyšování kvalifikace. To mívá dvojaký charakter, neboť lidé mnohdy oceňují to, co potom uplatní někde jinde. Oba dva tyto směry uvažování jsou v našem souboru výrazně zastoupeny (94 % projevilo zájem). Příležitosti jsou hodnoceny jako dobré a vysoká je také spokojenost s frekvencí a s úrovní školení.to lze považovat za pozitivní prvek péče FTN o zaměstnance. Postoje ke zvyšování kvalifikace je vhodné poměřovat situací v reálném využití kvalifikace již získané. Pokusili jsme se zjistit, do jaké míry platí zkušenost, že zdravotní sestry vykonávají řadu činností, ve kterých svoji kvalifikaci nemohou využít. Samozřejmě jde též o podíl činností, které vykonávají např. za lékaře. Výzkum ukázal, že podíl nekvalifikované práce je skoro čtvrtinový, ba dokonce započítáme-li onu nadkvalifikovanou, bude to více než třetina. V otázce uváděly respondentky hrubý odhad v procentech, proto součet průměrných odhadů nedává 100. Zde je možno hledat náměty ke zlepšení situace: racionálnější využití kvalifikace má nejen význam ekonomický ve smyslu efektivnějšího vynakládání prostředků. Obecně platí, že vykonávání činností, kde kvalifikace chybí, anebo přebývá, zaměstnance neuspokojuje, většinou jim vadí (u náročnějších činností třetině něco takového příliš nevadí). Prediktory stabilizace I když v korelační analýze nacházíme řadu statisticky signifikantních vazeb na stabilizaci, až na výjimky jde o vazby poměrně slabé. Není proto snadnou záležitostí najít jednoznačné prediktory fluktuační tendence, resp. stabilizace. Prozatím jsme testovali některé jednotlivé korelace pomocí modelů vícenásobné regrese, ale jejich explanační síla nebyla příliš vysoká. V tabulce VII nabízíme pro příklad jeden z těch relativně přijatelných (zařadili jsme do něj výrazné determinanty z různých částí dotazníku). Postoje mají tendenci k vytváření homogennějších trsů, avšak přece jen lze v modelu vystopovat, že důležitou roli hrají při kontrole faktoru věku vedení a pověst nemocnice, bezprostřední nadřízení. Přesvědčení o účinnosti motivu získání výhod někde jinde rovněž souvisí s fluktuační tendencí. Nelze zapomínat, že do vlivu proměnné věk se promítají mnohé další charakteristiky. Právě mladší sestry bydlí častěji na ubytovnách, jsou svobodné a nemají děti, zřejmě mezi nimi je více příslušnic jiné než české národnosti. Stabilizace těchto skupin pracovnic bude vždy obtížnější, některé z nich jsou totiž ještě ve fázi hledání svého místa ve společnosti (na trhu práce, z hlediska trvalého bydlení, apod.). V tomto celkovém pohledu na data se ukazuje, že spokojenost se vztahy je z hlediska stabilizace důležitější, než spokojenost s platem (srovnej též tab. VIII). Spokojenost s platem sice také koreluje se stabilizací, nejde však o silný vztah (může to být ovlivněno i faktem, že platové podmínky ve zdravotnictví jsou víceméně srovnatelné). Při hledání prediktorů stabilizace se nemusíme omezovat jen na parametry spokojenosti s prací. Řadu konkrétních problémů osvětlila baterie otázek na konkrétní problémy na pracovišti, můžeme proto zkusit identifikaci některých rizikových faktorů právě v této oblasti. Faktorová analýza přináší zajímavé řešení v tom, že nabízí hned sedm relativně samostatných faktorů: celá baterie tedy dobře specifikuje konkrétní skupiny problémů (srovnej s tab. III). Přitom většina z těchto faktorů koreluje se stabilizací. Přímý lineární vztah nacházíme především u faktoru nedocenění práce sester, rozpaků nad výsledky práce (souvisí s problémem vyhoření), tendenci k odchodu posiluje i horší organizace rozvrhu práce. Pokud respondentky formulovaly své výhrady k otázkám organizace práce nebo zdravotních důsledků, bývá to spojeno spíše se snahou změnit pracoviště v rámci FTN. Platnost korelací vybraných faktorů hodnocení pracoviště můžeme rovněž otestovat pomocí vícenásobné regrese (tab. VIII). Jako úspěšný prediktor fluktuace se ukazuje ze- Pracovní spokojenost zdravotních sester 87

Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. 1. Zdroje informací

Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. 1. Zdroje informací JUDr. Daniela Bruthansová, Ing. Anna Červenková, Ing. Věra Jeřábková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociálních

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice I_obalka_Obálka 14.12.10 11:47 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Migranti a zdravotní politika Stárnutí populace a výdaje na zdravotní péči Analýza cen léků Zdraví obyvatel ČR Zdravotní politika

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR (výsledky empirických šetření) Jana Vavrečková Natálie Hantak VÚPSV,

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Kolektiv autorů projekt CZ0291 Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK Fond malých projektů, OP Přeshraniční spolupráce Rakousko

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více