ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce: Stanice O, a.s., se sídlem Praha 5, Vrchlického 439/29, IČ: , proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Praha 2, Škrétova 44/6, IČ: , o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne , č.j.: had/2784/08 t a k t o : I. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne , č.j.: had/2784/08 s e z r u š u j e a věc se vrací žalované k dalšímu řízení. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2.000,-Kč a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. O d ů v o d n ě n í : Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalované, jímž mu byla uložena pokuta ve výši ,- Kč za porušení 6 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že odvysílal dne v 16:21:09 hodin na programu Óčko reklamní spot CB SERVIS CENTRUM České Budějovice na střelné zbraně. Žalovaná v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí mimo jiné uvedla, že na svém 5. zasedání konaném ve dnech března 2008 provedla důkaz shlédnutím audiovizuálního záznamu reklamního spotu a dospěla k závěru, že reklama sice v jakémsi prvním plánu upozorňuje na službu spojenou se střelnicí včetně získání zbrojního pasu (tento plán je vyjádřen zvukově), avšak po dobu více jak 10 s z celkových 15 s stopáže se na obrazovce objevuje textová část odkazující na internetové stránky, kde je již nabídka širší a netýká se již jen služeb spojených se střelnicí nebo získáním zbrojního pasu. Reklamu je nutno posuzovat jako celek a je tedy nutno zhodnotit všechna sdělení v reklamním spotu obsažená. Žalovaná zjistila z prezentovaných webových stránek, že oborem podnikání

2 pokračování 2 společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. je: a) dovoz kvalitních zbraní, střeliva a doplňků, jejich prodej a distribuce na území republiky; b) provozování střelnice BOREK a poskytování služeb spojených s provozem střelnice; c) servis, opravy a úpravy zbraní; d) pořádání střeleckých soutěží a akcí. Žalovaná usoudila, že se jednalo o reklamní spot zaměřený na společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. a všechny služby, které nabízí, tedy i prodej zbraní. Tato skutečnost dle jejího názoru vyplývá i ze zvukového obsahu: Máte chuť si zastřílet? Potřebujete zbrojní pas? Postaráme se o všechno. - jedná se tedy o jednoznačnou prezentaci všech služeb společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. Podle žalované reklama poskytla informaci o tom, že zadavatel reklamy obchoduje se zbraněmi. Název webových stránek zobrazených po dobu 75% doby trvání spotu lze volně přeložit jako zbraně-obchod. Žalovaná konstatovala, že reklama byla zpracována způsobem, jehož cílem bylo jednoznačně podpořit všechny podnikatelské zájmy zadavatele reklamy, včetně zvýšení prodeje zbraní. Z těchto důvodů žalovaná reklamu jednoznačně vyhodnotila jako reklamu na střelné zbraně, která je zakázána. Žalovaná dospěla k závěru, že byly dány všechny zákonné podmínky pro uplatnění sankce v mezích zákona o regulaci reklamy, neboť prokazatelně došlo k porušení 6 zákona č. 40/1995 Sb. Žalovaná odkázala na ust. 8a odst. 1 písm. o a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého orgán dozoru uloží šiřiteli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše ,- Kč podle závažnosti porušení povinnosti. Při stanovení výše pokuty byla žalovaná vedena úvahami vyplývajícími z 8b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. a konstatovala, že provozovatel neprokázal, že vynaložil veškeré úsilí, aby zabránil porušení zákonného ustanovení, že reklama byla účastníkem prokazatelně 3x odvysílána -1x premiérově dne a 2x v repríze dne 2. a a že provozovatel se dopustil porušení 6 zákona č. 40/1995 Sb. poprvé. Žalobce v žalobě namítal, že ust. 6 zákona č. 40/1995 Sb., které upravuje omezení reklamy na střelné zbraně a střelivo, je jednoznačně omezením reklamy na podporu spotřeby nebo prodeje zbraní a střeliva, jakožto zboží. To podle žalobce vyplývá jednak přímo z citovaného návětí příslušného ustanovení, které není v žádném případě možno vykládat rozšiřujícím způsobem tak, že se vztahuje i na poskytování služeb souvisejících s užitím střelných zbraní, a jednak i z logického výkladu jednotlivých omezení uvedených v ust. 6 písm. a), b) a c) zákona č. 40/1995 Sb. Dle názoru žalobce je reklama, která je předmětem rozhodnutí žalované, reklamou na poskytování služeb, když je v textu reklamy uvedeno Máte chuť si zastřílet? Potřebujete zbrojní pas? Postaráme se o všechno," Poslední část textového sdělení (postaráme se o všechno) se jednoznačně vztahuje k předchozímu sdělení, tedy získání zbrojního pasu, pro které musí žadatel splnit podmínky stanovené v ust. 17 a násl. zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména podmínku (dosažení) odborné způsobilost žadatele o zbrojní průkaz podle ust. 21 a 21a citovaného zákona. Právní posouzení žalované, že se v daném případě v předmětné reklamě jedná o propagaci všech služeb zadavatele reklamy, tedy i prodeje zbraní, je podle žalobce extenzivní. Žalobce má zato, že zákonné ustanovení z oblasti veřejného práva, které omezuje (zakazuje) určité jednání jednotlivci, však musí být vykládáno správními orgány spíše restriktivně, nikoliv extenzivně. Extenzivní výklad příslušných ustanovení z oblasti veřejného práva by totiž znamenal porušení jedné ze základních zásad právního státu, a to předvídatelnosti práva a rozhodnutí správních orgánů. Podle žalobce předmětem reklamy byla propagace (podpora) služby provozování střelnice a poskytování služeb spojených s provozem střelnice, které jsou předmětem podnikání zadavatele reklamy, obchodní společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o.

3 pokračování 3 Skutečnost, že v předmětné reklamě byla uvedena i adresa internetových stránek této společnosti které jsou standardními firemními stránkami, nelze dle jeho názoru hodnotit tak, že by reklama byla prezentací všech služeb zadavatele reklamy. Žalobce byl také toho názoru, že po šiřiteli reklamy nelze rozumně požadovat, aby v případě, že je v reklamě uvedena i internetová adresa firemních stránek zadavatele reklamy, šiřitel reklamy prověřoval, které všechny (další) služby či zboží zadavatel reklamy nabízí. Uvedené internetové stránky obsahují mimo jiné podrobné informace o službách zadavatele reklamy, které jsou předmětem této reklamy, a to o službách střelnice, tzn. její umístění, kontaktní údaje a otevírací dobu. Žalobce měl za to, že pouhé uvedení internetové adresy, byť její překlad do českého jazyka může být zbraně obchod, nenaplňuje samo o sobě definici reklamy (ve smyslu ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.) na prodej zbraní. Žalobce rovněž upozornil na skutečnost, že ve svém vyjádření k zahájenému správní řízení uvedl, že při extenzivním výkladu dle logiky žalované, že uvedení internetové adresy v reklamě znamená, že takovou reklamu je třeba posuzovat jako reklamu na všechny produkty uvedené na příslušných internetových stránkách, by jakákoliv reklama obsahující odkaz na stránky výrobců volně prodejných léků, které ale obsahují i katalog léků vázaných na lékařský předpis, musela být posouzena jako reklama léčivých přípravků vázaných na předpis. Taková reklama zaměřená na širokou veřejnost by pak musela být posouzena jako zakázaná ve smyslu ust. 5a odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. Uvedl, že žalovaná v odůvodnění svého rozhodnutí shora uvedenou analogii odmítla, aniž by se vůbec její důvodností zabývala. Ve vyjádření k žalobě žalovaná uvedla, že dle jejího názoru nedošlo k nesprávnému a nezákonnému vydání rozhodnutí a podaná žaloba je neoprávněná. Odvysílaná reklama prokazatelně obchází ust. 6 zákona č. 40/1995 Sb., neboť nabízí, mimo jiné, prodej zbraní a střeliva, což jsou komodity, jejichž inzerce podléhá striktnímu omezení a z televizního vysílání jsou vyjmuty zcela. Žalovaná tedy navrhla, aby soud vydal rozsudek, jímž žalobu žalobce zamítne. V rámci ústního jednání konaného dne účastníci řízení setrvali na svých právních názorech a procesních stanoviscích. Zástupkyně žalobce v závěrečném návrhu uvedla, že podle názoru žalobce se nejedná o reklamu na střelné zbraně, ale o reklamu na služby střelnice a s odkazem na argumentaci uvedenou v žalobě navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení a aby žalobkyni přiznal náhradu nákladů řízení ve výši zaplaceného soudního poplatku. Pověřený zástupce žalované v závěrečném návrhu uvedl, že předmětná reklama se sice primárně týká služeb střelnice, ale současně upozornil na skutečnost, že společnost též obchoduje se zbraněmi. V dalším odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a na vyjádření k žalobě. Žalobu navrhl jako nedůvodnou zamítnout, náhradu nákladů nežádal. Z obsahu správního spisu soud zjistil následující právně významné skutečnosti. Analytický odbor oddělení televize 609/07 připravil dne na zasedání Rady 18/poř. č. 20 dne návrh na zahájení správního řízení se žalobcem pro možné porušení 6 zákona č. 40/1995 Sb. V oznámení o zahájení správního řízení ze dne č.j.: had/9053/07 žalovaná oznámila žalobci, že dle 46 zákona č. 500/2004 Sb. rozhodla dne 23. října 2007 zahájit s ním správní řízení z moci úřední pro možné porušení 6 zákona č. 40/1995 Sb.

4 pokračování 4 Dne obdržela žalovaná vyjádření žalobce ze dne k předmětnému zahájení správního řízení, ve kterém žalobce mimo jiné uvedl, že předmětem této reklamy byla jednoznačně propagace (podpora) služby provozování střelnice a poskytování služeb spojených s provozem střelnice, které jsou předmětem podnikání zadavatele reklamy, obchodní společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. V předmětné reklamě byla uvedena i adresa internetových stránek této společnosti které jsou standardními firemními stránkami. Ze skutečnosti, že na těchto stránkách jsou propagovány i jiné služby zadavatele, a to včetně propagace prodeje střelných zbraní, nelze dovozovat, že by reklama sama byla reklamou (propagací) prodeje střelných zbraní. Dne vydala žalovaná rozhodnutí pod č.j.: had/2784/08, jímž uložila žalobkyni za porušení 6 zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši ,- Kč, jak výše uvedeno. Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobních bodů, kterými je vázán ( 75 odst. 2 věta prvá zák.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen s.ř.s. ), při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu ( 75 odst. 1 s.ř.s.), a po provedeném řízení dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy: Podle ust. 6 zákona č. 40/1995 Sb. reklama na střelné zbraně a střelivo může být šířena jen a) odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva, b) v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, nebo c) v odborných publikacích a periodickém tisku zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva. Soud posoudil předmětnou věc takto: V daném případě není pochyb o tom, že dne v 16:21:09 hod. na programu Óčko byl premiérově odvysílán reklamní spot obchodní společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o., který obsahuje jednak zvukovou část, která sestává z textu: Máte chuť si zastřílet? Potřebujete zbrojní pas? Postaráme se o všechno", jenž je doprovázen podkresovým zvukem představujícím střelbu, a dále část obrazovou, jenž obsahuje adresu internetových stránek zadavatele reklamy, obchodní společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. Žalovaná pak dospěla ve svém žalobou napadeném rozhodnutí k závěru, že reklama sice v jakémsi prvním plánu upozorňuje na službu spojenou se střelnicí včetně získání zbrojního pasu, tento plán je podle žalované vyjádřen zvukově, avšak po dobu více jak 10 s z celkových 15 s stopáže se na obrazovce objevuje textová část odkazující na internetové stránky, kde je již nabídka širší a netýká se již jen služeb spojených se střelnicí nebo získáním zbrojního pasu. Podle žalované je tedy nutno

5 pokračování 5 posuzovat reklamu jako celek, tedy zhodnotit všechna sdělení v reklamním spotu obsažená. Soud v rámci ústního jednání konaného dne provedl důkaz shlédnutím audiovizuálního záznamu předmětného obchodního sdělení a dospěl k závěru, že je zřejmé, že reklama nabízí služby určité střelnice, což připouští i žalovaná, nicméně ani v obrazové, ani ve zvukové části soud neshledal nabídku zbraní, není tam ani nic o konkrétní zbrani. Jelikož v předmětném reklamním spotu není prezentována žádná zbraň, tudíž nelze předmětnou reklamu označit jako reklamu na prodej zbraní. Sama žalovaná až z internetových stránek dovozuje, že se jedná o reklamní spot zaměřený na společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. a všechny služby, které nabízí, tedy i prodej zbraní. Nicméně předmětem posuzování nejsou internetové stránky zadavatele reklamního spotu, nýbrž sám předmětný reklamní spot a ani z jeho obrazové ani zvukové podoby nevyplývají žádné údaje svědčící pro závěr, že se jedná o reklamní spot na prodej zbraní. Soud má tedy za to, že v dané věci není soulad se skutkovými zjištěními a souhlasí s názorem žalobce, že se nejedná o reklamu na střelné zbraně, ale o reklamu na služby střelnice a tudíž, že žalovaná postupovala v rozporu se zákonem, když žalobci uložila pokutu za porušení ust. 6 zákona č. 40/1995 Sb. Vzhledem k výše uvedenému Městský soud v Praze zrušil napadené rozhodnutí žalované pro nezákonnost podle ust. 78 odst. 1 s.ř.s. tak, jak je v prvém výroku tohoto rozsudku uvedeno. V souladu s ust. 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalované k dalšímu řízení. V dalším řízení je správní orgán vázán právním názorem vysloveným soudem v tomto rozsudku ( 78 odst. 5 s.ř.s.). Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ust. 60 odst. 1 věta prvá s.ř.s. žalobci, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie ( 105 odst. 2 s.ř.s.). V Praze dne 20. října 2011 JUDr. Slavomír Novák, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Kotlanová

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Pavla Horňáka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 40/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 125/2014-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a soudců JUDr. Petra Průchy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 A 129/2010 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jana Ryby v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 69/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 53/2011-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 140 J M É N E M ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 8/2011-145 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. takto:

ČESKÁ REPUBLIKA. takto: 1 6-06- 2009 6 Ca 1/2009-44 ÚŘAD RADY.. 1 pro rozhlasové a televizní vysílání g^ L0 3 0-06- 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Počet listů: Číslo jednací: R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Městský soud v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 49/2008-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 84/2009-81 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -167 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 73/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 75 J M É N E M ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 82/2012-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 48/2014-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 30/2004 51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudkyň JUDr. Marie Součkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 58/2008-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 174/2006-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 143/2006-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Azs 32/2011-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 8/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více