ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz"

Transkript

1 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : Č.j.: METR 5718/2013 GrPe Vyřizuje: Grulichová Datum : ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ) vydává k žádosti společnosti RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, IČ , v zastoupení společností SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČ , kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, nar , ze dne podle 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum Třeboň na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň (dále jen stavba ). Stavba obsahuje: nepodsklepenou jednopodlažní budovu obchodního centra, rozšíření silnice I/24, místní komunikaci včetně ostrůvku pro chodce, účelovou komunikaci mezi místní komunikací a parkovištěm, účelovou komunikaci napojenou na komunikaci ve směru k ulici Táboritská, chodníky, zpevněné plochy zásobovacího dvora, parkoviště, přístřešky pro vozíky, buňku pro občerstvení, trafostanici, protihlukovou stěnu, opěrnou zeď, pylon, reklamu, závoru, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku, přeložení telefonního vedení, přeložení veřejného osvětlení podél silnice I/24, posunutí kanalizačních vpustí podél silnice I/24, veřejné osvětlení parkoviště včetně zásobovacího dvora, podzemní sprinklerovu nádrž (nádrž na požární vodu), voštinové bloky (plní funkci retenční nádrže), dva odlučovače lehkých kapalin, tři lapáky tuků, odvodnění parkoviště, ležatou dešťovou kanalizaci, ležatou splaškovou kanalizaci, elektro přípojku NN pro obchodní centrum a elektro přípojku NN pro pylon a reklamu. Účel užívání stavby: stavba pro obchod. Pro umístění, projektovou dokumentaci stavby a pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení. 2) Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby doložené k územnímu řízení. 3) Stavba nepodsklepené jednopodlažní budovy obchodního centra o půdorysném tvaru písmene L o max. rozměrech 107,08 m x 42,72 m, s pultovou střechou o výšce + 6,2 m nad +/-,000 (úroveň +/-0,00 =437,75Bpv) bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Na severovýchodní straně obchodního centra bude nad vstupem umístěn přístřešek o půdorysných rozměrech 5,0 x 30,4 m a výšce + 4,1 m. Stavba obchodního centra bude umístěna ve vzdálenosti 4,12 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 33,88 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 1

2 4) Stavba rozšíření silnice I/24 v šířce max. 6,07 m v délce 158/71 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1695/1 a 2469/3. Rozšíření komunikace bude provedeno pro účely vjezdu a výjezdu z parkoviště obchodního centra (odbočovací a připojovací pruh). 5) Stavba místní komunikace o max. rozměrech 23,19 m x 5,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1695/1. Místní komunikace bude umístěna na severovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1 a na severním rohu pozemku p.č. 1705/1. Součástí místní komunikace bude ostrůvek pro chodce o rozměrech 2,5 m x 8,79 m. Ostrůvek bude umístěn na pozemcích p.č. 1695/1 a 1705/1, ve vzdálenosti 6,28 m od severního rohu pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 1,68 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1695/1. 6) Stavba účelové komunikace mezi místní komunikací a parkovištěm bude o max. šířce 15,4 m a min. šířce 7,0 m. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1 ve vzdálenosti 2,03 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na severovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1. 7) Stavba účelové komunikace napojené na komunikaci směřující k ulici Táboritská bude o šířce 2,5 m a délce 33,88 m. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1 a 1695/155 ve vzdálenosti 3,86 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na hraně komunikace na pozemku p.č. 1695/155. 8) Stavba chodníku bude umístěna na pozemcích p.č. 1695/1, 1705/1 a 1695/155. Chodníky budou o šířce 2,5 m. Chodník na pozemku p.č. 1695/1 bude umístěn ve vzdálenosti 19,51 m od východního rohu pozemku p.č. 1705/1. Chodník na pozemku p.č. 1705/1 přes parkoviště bude umístěn ve vzdálenosti 19,51 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. Další chodník bude umístěn na severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní straně obchodního centra. Na tento chodník bude navazovat chodník na pozemku p.č. 1705/1, který bude ukončen na hraně komunikace na pozemku p.č. 1695/155 a který bude umístěn ve vzdálenosti 1,86 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 9) Stavba zpevněné plochy zásobovacího dvora bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Zpevněná plocha bude o max. ploše 30,0 m x 60,99 m. Zpevněná plocha bude umístěna ve vzdálenosti 1,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a na severozápadní a jihozápadní straně obchodního centra. 10) Stavba parkoviště o kapacitě 154 parkovacích stání bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 2,57 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 1,2 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 11) Stavba dvou přístřešků pro vozíky bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přístřešky budou o půdorysných rozměrech 5,0 m x 7,5 m. Jeden přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti 21,06 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 32,96 m od severozápadní hranice pozemku p. č. 1705/1. Druhý přístřešek bude umístěn ve vzdálenosti 21,06 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 60,96 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 12) Stavba buňky pro občerstvení o půdorysných rozměrech 3,5 m x 5,0 m a výšce + 3,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 46,44 m od severovýchodní hranice pozemku p. č. 1705/1 a ve vzdálenosti 36,16 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 13) Stavba trafostanice o půdorysných rozměrech 2,98 m x 5,98 m s pultovou střechou o výšce + 3,58 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/12 a 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 8,6 m od západní hranice pozemku p.č. 1705/11 a ve vzdálenosti 32,3 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 14) Stavba protihlukové stěny o výšce 3,6 m bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/12 a 1705/11. Protihluková stěna o délce 68,85 m bude provedena jako zděná a protihluková stěna o délce 36,0 m bude provedena jako prosklená. Zděná protihluková stěna bude umístěna za trafostanicí na pozemcích p.č. 1705/1 a 1705/12, dále bude umístěna ve vzdálenosti 0,15 m od jižní a západní hranice pozemku p.č. 1705/11 a ve vzdálenosti 0,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. Prosklená stěna bude umístěna ve vzdálenosti 0,15 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 15) Stavba opěrné zdi o výšce 0,4 až 1,0 m o délce 100,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna na jihovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 11,57 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 2

3 16) Stavba informačního pylonu půdorysného tvaru trojúhelníku o půdorysných rozměrech 6,29 m x 6,29 m o výšce 22,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna na severovýchodní a jihovýchodní hranici pozemku p.č. 1705/1. 17) Stavba reklamy (reklamní deska) o výšce 9,0 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 1,87 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 17,66 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1. 18) Stavba závory o šířce 6,5 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 0,89 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 19) Stavba vodovodní přípojky z materiálu PE DN 80 o délce 72,0 m na pozemku p. č. 1695/1. Přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1695/1 a 1705/1 do vodoměrné šachty. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1 ve vzdálenosti 1,2 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. Z vodoměrné šachty budou vedeny dvě domovní části vodovodní přípojky. Jedna přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1705/1 do navržené budovy obchodního centra. Druhá přípojka bude vedena po pozemku p.č. 1705/1 do podzemní sprinklerovy nádrže a odtud po pozemku p.č. 1705/1 do navrženého obchodního centra. Druhá vodovodní přípojka bude sloužit jako požární vodovod. 20) Stavba kanalizační přípojky bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/1, 1695/1, 2469/3 a 1751/2. Přípojka bude napojena na kanalizační sběrač na pozemku p.č. 1751/2. Přípojka bude vedena po pozemcích p.č. 1751/2, 2469/3, 1695/1 a 1705/1 do navrženého obchodního centra. Na kanalizační přípojku bude napojena ležatá dešťová kanalizace přes voštinové bloky. 21) Stavba přeložky telefonního vedení bude umístěna na pozemcích p.č. 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1705/1 a 1695/1. Telefonní vedení bude napojeno na stávající telefonní vedení na pozemku p.č. 1705/13. Telefonní vedení bude umístěno podél západní hranice pozemku p.č. 1705/13 a podél severozápadní hranice pozemků p.č. 1705/13, 1705/11, 1705/12 a 1705/1. Na pozemku p.č. 1695/1 bude telefonní vedení napojeno na stávající telefonní vedení. 22) Stavba přeložky veřejného osvětlení podél silnice I/24 bude umístěna na pozemcích p.č. 2469/3 a 1695/1. Součástí nového veřejného osvětlení bude také přemístění 6 svítidel. 23) Stavba 3 kanalizačních vpustí podél silnice I/24 včetně úpravy propojení kanalizačním potrubím bude umístěna na pozemcích p.č. 2469/3 a 1695/1. 24) Stavba veřejného osvětlení parkoviště včetně zásobovacího dvora bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Součástí stavby je 6 svítidel. 25) Stavba podzemní sprinklerovy nádrže (nádrž na požární vodu) o průměru 12,0 m a o hloubce založení 7,5 m pod navrženým terénem bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Střed stavby bude umístěn ve vzdálenosti 6,5 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 43,89 m od severovýchodní hranice pozemku p.č. 1705/1. 26) Stavba voštinových bloků, která bude plnit funkci retenční nádrže, o půdorysných rozměrech 24,0 x 8,2 m bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,96 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 1705/1 a ve vzdálenosti 42,05 m od jihovýchodního rohu pozemku p.č. 1705/1. 27) Stavba dvou odlučovačů lehkých kapalin bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Jeden odlučovač bude umístěn u severozápadní stěny obchodního centra. Druhý odlučovač bude umístěn na západním rohu voštinových bloků. 28) Stavba tří lapáků tuků bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Lapáky tuků budou umístěny na splaškové kanalizaci za výstupem z obchodního centra. 29) Stavba odvodnění parkoviště bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Stavba bude umístěna po obvodu parkoviště a ve středu parkovacích stání. 30) Stavba elektro přípojky NN pro obchodní centrum bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přípojka bude vedena z trafostanice po pozemku p.č. 1705/1 do obchodního centra. 31) Stavba elektro přípojky NN pro pylon a reklamu bude umístěna na pozemku p.č. 1705/1. Přípojka bude vedena z obchodního centra po pozemku p.č. 1705/1 k reklamě a k pylonu. 32) Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s (se): a) vyjádřením MěÚ Třeboň, odboru dopravy ze dne pod č.j. METR 5562/213-PeVa: 3

4 - k žádosti o vydání stavebního povolení, které bude vydávat speciální stavební úřad bude součástí projektové dokumentace návrh trvalého dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, KŘP Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, pracoviště Jindřichův Hradec, b) závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28065/22013/HOK.JH: - součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být aktualizovaná akustická studie, která doloží, že hluk z provozu stavby včetně zásobování, související dopravy a manipulace a systému požárního zabezpečení nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a že navržená protihluková opatření v navrhovaném rozsahu jsou dostatečná. Protihluková stěna musí být součástí projektové dokumentace. - objekt nesmí být zásobován v noční době (dle vyjádření žadatele bude doba zásobování od 06:00 do 22:00 hod, otevírací doba bude od 7:00 do 22:00 hod). - v projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutné popsat vybavení potravinářských koncesionářských provozoven včetně zázemí pro zaměstnance. V případě, se bude jednat i o stravovací činnost, musí být vyznačena část přípravy a podávání pokrmů. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor musí poskytovat odpovídající prostor pro hygienické provedení všech postupů. K dispozici musí být dostatečný počet umyvadel na mytí rukou, vhodně rozmístěných a označených. Umyvadla na mytí rukou musí být vybavena přívodem teplé a studené vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. c) stanoviskem k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.p.s., Český Krumlov ze dne pod zn : - rozměry a vybavení WC určených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou provedeny dle Vyhl. č. 398/2009 Sb., d) vyjádřením ke stavbě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne pod zn. 292/ /24/LR: - dopravní napojení obchodního centra bude rozděleno na samostatné objekty, části stavby předávané ŘSD musí být v samostatném stavebním objektu, - projektová dokumentace bude doplněna o průkaz průjezdnosti dle TP 171 a o vzorové příčné řezy sil. I/24 v prostoru křižovatky, - dopravní napojení obchodního centra bude provedené tak, aby nedocházelo ke stékání vody z nového připojení na silnici I/24, případně na přilehlý pozemek. Okruh účastníků řízení dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) byl stanoven takto: žadatel - RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, IČ , v zastoupení SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČ , kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, nar O d ů v o d n ě n í : Stavební úřad obdržel dne od společnosti RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, v zastoupení společností SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Obchodní centrum Třeboň na pozemcích p.č. 1705/1, 1705/13, 1705/11, 1705/12, 1695/155, 1695/1, 1751/2 a 2469/3 v obci a kat. území Třeboň. Z důvodu, že žádost s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe žadatele vyzval k doplnění podkladů a současně usnesením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe územní řízení přerušil. Dne žadatel předložil stavebnímu úřadu část požadovaných podkladů, z tohoto důvodů stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe žadateli sdělil, že nejsou doloženy všechny požadované podklady. Žadatel následně požadované podklady předložil. 4

5 Stavební úřad ověřil, že pro dané území je zpracován územní plán. Stavba obchodního centra je navržena v ploše určené pro občanské vybavení obchod služby. Hlavní funkční využití předmětné lokality je stavby a zařízení pro obchod a služby a stavby pro administrativu. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně za účelem projednání žádosti nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den V oznámení o zahájení územního řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o tom, že dle 89 odst. 1 stavebního zákona námitky a závazná stanoviska mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad zjistil, že dle 144 odst. 1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle 144 odst. 1 správního řádu se řízením s velkým počtem účastníků řízení rozumí řízení s více než 30 účastníky. Z důvodu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení bylo oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe podle 87 odst. 1 stavebního zákona doručováno známým účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě. Dle 144 odst. 2 správního řádu byli ostatní účastníci řízení o zahájení řízení uvědomění veřejnou vyhláškou. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. K věci se doplňuje, že v oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2014 GrPe byl chybně uvedený pozemek p.č a pozemek p.č. 1705/2. Na těchto pozemcích však stavba umístěna nebude. Na pozemku 1705/13 bude jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí umístěna přeložka telefonního vedení. Tento pozemek však nebyl uveden ve výčtu pozemků uvedených v oznámení o zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu stavební úřad upravil v tomto rozhodnutí soupis pozemků dotčených stavbou, jak je uvedeno.. K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy: - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 3949/ , - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 4504/ Hr, - rozhodnutí MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. ŽP 4763/2013 OP Fl, - stanovisko města Třeboň k rozpracované dokumentaci stavby ze dne , - vyjádření města Třeboň k dokumentaci stavby ze dne , - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru dopravy ze dne pod č.j. METR 5562/213-PeVa, - vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28194/2013/HOK.JH, - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j. KHSJC 28065/22013/HOK.JH, - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeský kraj, územní odbor Jindřichův Hradec ze dne pod č.j. HSCB /2013 UO-JH, - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pod zn. 6329/ /24/LR, - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pod zn. 8115/ /24/LR, - vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne pod č.j. UZSVM/CJH/5583/2013-CJHM, - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření od Technických služeb Třeboň s.r.o., Třeboň ze dne , - vyjádření od Technických služeb Třeboň, s.r.o., Třeboň ze dne , - souhlas s přeložením veřejného osvětlení od Technických služeb Třeboň, s.ro., Třeboň ze dne , - vyjádření Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne pod č.j /TR/22013, - vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření k dokumentaci pro územní řízení od E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne , 5

6 - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. 7522/13, - stanovisko k dokumentaci stavby obchodní centrum Třeboň od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPC /ČJ , - stanovisko k dokumentaci stavby Obchodní centrum Třeboň - reklama a pylon od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPC /ČJ , - stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.p.s., Český Krumlov ze dne pod zn , - sdělení Českého hydrometeorologický ústav ze dne pod zn. 4942/521/2013, - závěr zjišťovacího řízení od Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí ze dne pod č.j. KUJCK 63045/2013/OZZL, - vyjádření k dokumentaci stavby Obchodní centrum Třeboň změna trasy přípojky venkovních telefonních rozvodů od MěÚ Třeboň, odboru rozvoje a investic ze dne , - vyjádření od MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. 333 ŽP/ Fl-54Fl, - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne pod č.j /13, - vyjádření ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne pod č.j. O , - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. Z0980-Z , - vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne pod zn. 4076/13, - vyjádření k výskytu podzemních sítí a vedení od technických služeb Třeboň, s.r.o., Třeboň, ze dne , - vyjádření k existenci inženýrských sítí od České republiky ministerstva obrany ze dne pod č.j. 458 JH ÚP/ /Prac ČB, - předběžnou informaci od Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne pod č.j /TR/2013, - vyjádření MěÚ Třeboň, odboru dopravy, ze dne pod č.j. METR 682/22014-PeVa, - vyjádření ke gabionové stěně od Správy CHKO Třeboňsko, Třeboň, ze dne pod č.j /TR/14, - vyjádření ke stavbě obchodního centra souhlas s přeložením sítí od společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření ke stavbě obchodního centra od společnosti Telefónica Czech republic, a.s., ze dne , - vyjádření ke stavbě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne pod zn. 292/ /24/LR, - vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie ze dne pod č.j. KRPC /ČJ DP, - vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o připojení k distribuční soustavě zřízení nového odběrného místa ze dne pod zn. M18357/ / , - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne pod č.j. KUJCK/11290/2014/ODSH. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba umisťuje, vlastnická a jiná práva. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stanovenými v 90 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 6

7 Okruh známých účastníků řízení byl stanoven podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona takto: a) žadatel a vlastník pozemků p.č. 1705/1, 1705/11, 1705/12 - RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov, v zastoupení SP STUDIO, s.r.o., se sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, kterou zastupuje jednatel Ing. Pavel Pecha, b) obec na jejímž území má být záměr uskutečněn - Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, pozemek p.č. 1705/13, 1695/155, 1695/1, 1751/2 - město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, pozemek p.č. 2469/3 - Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, adresa pro doručování Lidická 49/110, České Budějovice, dotčení správci sítí: - ČEVAK a.s., Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec, - Technické služby Třeboň, s r.o., Novohradská 225/II, Třeboň, - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, - Telefonica Czech republic a.s., P. O. BOX 56, Praha 3. d) osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno vlastníci pozemků p.č. 1697/11, 1704/1, 1703/2, 1703/4, 1703/3, 1705/4, 1705/9, 1705/10, 1696/3, 1697/8, 1695/69, 1695/137, 1695/1 a 1703/1 v kat. území Třeboň, vlastníci budov s č.p. 645/II, 1047/II, 747/II, 1104/II, 746/II, 1152/II a 1202/II v obci Třeboň, vlastníci budov bez č.p. na pozemku p.č. 1697/8 a 1695/137 v obci Třeboň. K okruhu účastníků řízení stavební úřad dále uvádí, že oznámení zahájení územního řízení ze dne pod č.j. METR 5718/2013 GrPe bylo také doručeno vlastníku pozemku p.č. 1705/12 České republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Na Hradbách 423/II, Jindřichův Hradec. V průběhu řízení se však stala vlastníkem tohoto pozemku společnost RENT Group s.r.o., se sídlem Nerudova 957/7, Chomutov. Z tohoto důvodu již není Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových účastníkem řízení a proto byl tento subjekt vyčleněn z okruhu účastníků řízení. Stavební úřad dále uvádí, že v souladu s ust. 87 odst. 3 a 92 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení uvedení v 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic České Budějovice, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis. Otisk úředního razítka: Ing. Miroslav R o u b a l Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 7

8 Přílohy pro žadatele po právní moci rozhodnutí: - ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku 1:500 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Třeboň nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Podpis a razítko: MěÚ Třeboň: Toto rozhodnutí musí být dle 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MěÚ Třeboň a to po dobu, jak je výše uvedeno. Doručí se: a) Účastníci řízení dle 85 odst. 1 a 85 odst. 2 písm. a) stav. zákona (doporučeně do vl. rukou): - SP STUDIO, s.r.o., Ing. Pavel Pecha, Budějovická 58, Český Krumlov - Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - ČEVAK a.s., Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec - Technické služby Třeboň, s r.o., Novohradská 225/II, Třeboň - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice - Telefonica Czech republic a.s., P. O. BOX 56, Praha 3 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, České Budějovice b) Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. b) ) stav. zákona (veřejnou vyhláškou) osoby jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním nemovitostem mohou být stavbou přímo dotčena, jedná se o tyto nemovitosti: - pozemky p.č. 1697/11, 1704/1, 1703/2, 1703/4, 1703/3, 1705/4, 1705/9, 1705/10, 1696/3, 1697/8, 1695/69, 1695/137, 1695/1 a 1703/1 v kat. území Třeboň - budovy s č.p. 645/II, 1047/II, 747/II, 1104/II, 746/II, 1152/II a 1202/II v obci Třeboň - budovy bez č.p. na pozemku p.č. 1697/8 a 1695/137 v obci Třeboň c) Dotčené orgány (doporučeně): - MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí - MěÚ Třeboň, odbor dopravy, MěÚ Třeboň - Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec - Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň Dále obdrží: Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a na webových stránkách po dobu 15 dnů a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ. Správní poplatek byl vyměřen, dle položky 17 odst. 1 písm. e) a f) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši Kč a byl zaplacen dne

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více