Murdoch Mechanical Arm Instructions for Use. Mechanické rameno Murdoch Návod k použití. Murdoch mekanisk arm Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Murdoch Mechanical Arm Instructions for Use. Mechanické rameno Murdoch Návod k použití. Murdoch mekanisk arm Brugsanvisning"

Transkript

1 MEDICAL EN 3 CS 5 DA 7 DE 9 EL 11 ES 13 ET 15 FI 17 FR 19 IT 21 NL 23 PL 25 PT 27 SK 29 SV 31 Murdoch Mechanical Arm Instructions for Use Mechanické rameno Murdoch Návod k použití Murdoch mekanisk arm Brugsanvisning Murdoch mechanischer Arm Gebrauchsanweisung Μηχανικός βραχίονας Murdoch Οδηγίες χρήσης Brazo mecánico Murdoch Instrucciones de uso Murdochi mehaaniline statiiv Kasutusjuhised Murdoch- mekaaninen varsi Käyttöohjeet Bras mécanique Murdoch Mode d emploi Braccio meccanico Murdoch Istruzioni per l uso Murdoch mechanische arm Gebruiksaanwijzing Wysięgnik mechaniczny Murdoch Instrukcja użycia Braço mecânico Murdoch Instruções de utilização Mechanické rameno Murdoch Návod na použitie Murdoch mekanisk arm Bruksanvisning IFU-MMA/4

2

3 ENGLISH MURDOCH MECHANICAL ARM INTENDED USE The Murdoch Mechanical Arm is designed to hold the Nathanson Liver Retractor or Laparoscopic Pelvic Retractor in position during Laparoscopic Surgery. DESCRIPTION The device is comprised of the following components: Main Clamp Bolt 1 per unit Locking Handle 2 per unit Main Clamp 1 per unit Domed Head 57 mm Retractor Clamp Bolt 1 per unit Main Clamp Washer 1 per unit Murdoch Mechanical Arm (MMA-1000) 1. Locking Handle Rounded Edge 50 mm Support Pole 1 per unit 2. Main Body Clamp 3. Positioning Arm SCALE 1:8 NOTE: There is a difference between the bolts and the Locking Handle that excludes the possibility of mixing components between product generations. Please note the numbers on the poles, and keep parts from the same set together. Component Identification: Current Sets: Both bolts have engraving on both sides of the head. Locking Handle has an N engraved on the hub. Original Sets: Both bolts have single engraving on the head. Locking Handle is not engraved. INSTRUCTIONS FOR USE Positioning Arm 1 per unit SCALE 1:8 5. Support Pole 4. Insertion Point for Nathanson Liver Retractor Cleaning and Sterilising Instructions CAUTION: Do not use acidic detergents in automated or manual cleaning. Limitations on reprocessing Repeated Processing has minimal effect on these instruments. End of life is normally determined by wear and damage due to use. Point of use Theatre - Remove excess soil in theatre with water only and with non-linting cloth. Containment and transportation No particular requirements. It is recommended that the Murdoch Mechanical Arm is reprocessed as soon as reasonably practicable following use. Preparation for cleaning Disassemble completely. Cleaning (Automated) Equipment: Washer/disinfector, detergent (Neutral, or mildly Alkaline detergents ph , or Enzymatic agents). 1. Load products into washer/disinfector. 2. Complete a cleaning cycle validated for non-complex re-useable medical devices (RMD)s. 3. When unloading, check for complete removal of visible soil, eg protein or soil test. If necessary repeat cycle or use manual cleaning. Cleaning (Manual) Equipment: soft scrub brushes, detergent (Neutral, or mildly Alkaline detergents ph , or Enzymatic agents), running water. 1. Rinse excess soil from instrument. 2. Using brush, apply detergent solution to all surfaces, taking particular care with threaded holes and recesses. 3. Rinse under clean running water. Ensure that running water passes through any component slots or threaded holes. Disinfection Thermal Disinfection to comply with ISO Parts 1 and 2. Drying Ensure the Murdoch Mechanical Arm is dry before packaging. Maintenance Apply surgical lubricants to threads, bolts and moving parts. Lubricant must be applied if components have been cleaned in an ultrasonic bath. Inspection and Function Testing Identify and keep individual sets together. Assemble to ensure all parts of the Murdoch Mechanical Arm are functioning and complete. Disassemble for sterilisation. Packaging The sterile barrier system should comply with ISO/TS and ISO Part 1 and 2. Sterilisation Moist heat sterilise as per ISO/TS Part 1 and Part 2. Do not exceed 134 C. Storage Store individual component sets together. Store in a dark, dry, cool place. Avoid extended exposure to light. The instructions provided above have been identified by the manufacturer of the medical device as being CAPABLE of preparing a medical device for re-use. It remains the responsibility of the processor to ensure that the reprocessing as actually performed using equipment, materials and personnel in the reprocessing facility achieve the desired result. This normally requires validation and routine monitoring of the process. Setting up 1. Insert the thicker 1/2 support pole into the OT table rail clamp. 2. Loosen the locking handle and swing the positioning arm at right angles to the support pole. 3. Adjust and gently tighten the main clamp to secure the positioning arm. 4. Insert the handle from the Nathanson Liver Retractor or Laparoscopic Pelvic Retractor, position as desired and tighten the locking handle of the positioning arm. 3

4 5. Adjust the positioning arm to the desired position and tighten the locking handle. 6. After final positioning fully tighten both locking handles. Assembly Instructions To ensure correct operation it is necessary to correctly assemble the device, as follows: Retractor Insertion Point Assembly 1. Take the Retractor Clamp Bolt (1), the shorter of the two bolts, and pass it through the eye feature at the end of the Positioning arm. (2) 2. Loosely screw a Locking Handle to the bolt to retain it within the positioning arm. 3. Position the Nathanson Liver Retractor within the patient. The retractor handle is clamped against the face of the Positioning Arm by tightening the Locking Handle. Main Body Clamp Assembly 1. Note that on the Main Clamp (C) there is a tapered face. Place the tapered end of the Main Clamp Washer (B) into this hole. 2. Take the Main Clamp bolt (A), which is the longer of the two bolts and pass this through the assembled clamp and washer. Loosely screw the remaining Locking Handle to the bolt to retain the assembly. 3. Align the hole through the Main Clamp Bolt (A) with the semi-circular notch in the Main Clamp Washer. Pass the end of the positioning arm through this hole. 4. Pass the assembled clamp over the support pole and gently tighten the Locking Handle to grip the pole. 5. By loosening the Main Clamp Locking Handle sufficiently, adjustments to the placement of the Positioning Arm may be made in multiple directions simultaneously. A Main Clamp Main Clamp Washer Main Clamp Bolt Positioning Arm 1 B Locking Handle C 2 Retractor Clamp Bolt Insertion Point For Nathanson Liver Retractor Locking Handle Support Pole Positioning Arm 4

5 ČESKY MECHANICKÉ RAMENO MURDOCH URČENÉ POUŽITÍ Mechanické rameno Murdoch je určeno k přidržování jaterního retraktoru Nathanson nebo laparoskopického pánevního retraktoru na místě při laparoskopickém výkonu. POPIS Zařízení se skládá z následujících komponent: Svorník hlavní upínací svorky 1 na jednotku Aretační páka 2 na jednotku Hlavní upínací svorka 1 na jednotku Kulatá hlava 57 mm Svorník svorky retraktoru 1 na jednotku Podložka hlavní upínací svorky 1 na jednotku Mechanické rameno Murdoch (MMA-1000) 1. Aretační páka Zaoblený okraj 50 mm Nosná tyč 1 na jednotku 2. Hlavní upínací svorka 3. Polohovací rameno MĚŘÍTKO 1:8 POZNÁMKA: Svorníky a aretační páky různých generací se od sebe liší, a proto nelze použít společně komponenty z výrobků různých generací. Poznamenejte si čísla uvedená na tyčích a udržujte součásti stejné soupravy pohromadě. Identifikace komponent: Současné soupravy: Oba svorníky mají vyryté označení po obou stranách hlavy. Aretační páka má na čepu vyryté písmeno N. Původní soupravy: Oba svorníky mají jedno vyryté označení na hlavě. Aretační páka vyryté označení nemá. NÁVOD K POUŽITÍ Polohovací rameno 1 na jednotku MĚŘÍTKO 1:8 5. Nosná tyč 4. Úchyt pro zasunutí jaterního retraktoru Nathanson Pokyny pro čištění a sterilizaci POZOR: Při automatickém nebo ručním čištění nepoužívejte kyselé saponáty. Omezení při opakovaném zpracování Opakované zpracování má na tyto přístroje minimální účinky. Konec životnosti obvykle určuje opotřebení a poškození způsobené používáním. Místo použití Operační sál na operačním sále odstraňte zbylé nečistoty pouze vodou a bezprašnou utěrkou. Uzavření a přeprava Žádné zvláštní požadavky. Mechanické rameno Murdoch doporučujeme opakovaně zpracovat co možná nejrychleji po použití. Příprava na čištění Zařízení zcela rozmontujte. Čištění (automatické) Vybavení: Dezinfekční myčka, saponát (neutrální nebo mírně zásadité saponáty ph 8,0 10,8 nebo enzymatická činidla). 1. Produkty vložte do dezinfekční myčky. 2. Nechte proběhnout mycí cyklus validovaný pro nesložitá zdravotnická zařízení pro opakované použití. 3. Při vyjímání zkontrolujte, zda byly zcela odstraněny viditelné nečistoty, např. testem na přítomnost bílkovin nebo nečistot. V případě potřeby cyklus opakujte nebo použijte ruční čištění. Čištění (ruční) Vybavení: Jemné kartáče, saponát (neutrální nebo mírně zásadité saponáty ph 8,0 10,8 nebo enzymatická činidla), tekoucí voda. 1. Z přístroje opláchněte zbylé nečistoty. 2. Pomocí kartáče naneste roztok saponátu na všechny povrchy, obzvláště pečlivě postupujte u otvorů se závity a prohlubní. 3. Opláchněte pod čistou tekoucí vodou. Dbejte, aby tekoucí voda prošla všemi škvírami a otvory se závity jednotlivých součástí. Dezinfekce Tepelná desinfekce odpovídající ISO části 1 a 2. Sušení Před zabalením se ujistěte, že je mechanické rameno Murdoch suché. Údržba Svorníky, šrouby a pohybující se součásti ošetřete chirurgickými mazadly. Pokud byly součásti čištěny v ultrazvukové lázni, je nutné je ošetřit mazadlem. Kontrola a zkouška funkce Identifikujte jednotlivé soupravy a udržujte je pohromadě. Mechanické rameno Murdoch sestavte, abyste se ujistili, že všechny části fungují a jsou kompletní. Před sterilizací rozmontujte. Balení Systém sterilní bariéry musí být v souladu s ISO/TS a ISO část 1 a 2. Sterilizace Sterilizujte vlhkým teplem podle ISO/TS část 1 a část 2. Nepřekračujte teplotu 134 C. Skladování Jednotlivé soupravy součástí skladujte pohromadě. Skladujte na tmavém, suchém a chladném místě. Zamezte dlouhodobému vystavení světlu. Výše uvedené pokyny byly označeny výrobcem zdravotnického zařízení jako VHODNÉ pro přípravu zdravotnického zařízení pro opakované použití. Povinností zpracovatele však zůstává zajistit, aby skutečně vykonané opakované zpracování s pomocí zařízení, materiálů a personálu v zařízení na opakované zpracování dosáhlo požadovaného výsledku. To obvykle vyžaduje ověření a pravidelné monitorování procesu. Příprava 1. Zasuňte silnější 13mm nosnou tyč do posuvné svěrky na operačním stole. 2. Uvolněte aretační páku a otočte polohovací rameno do pravého úhlu k nosné tyči. 3. Upravte a lehce utáhněte hlavní upínací svorku, aby bylo polohovací rameno zajištěno. 5

6 4. Vložte rukojeť jaterního retraktoru Nathanson nebo laparoskopického pánevního retraktoru, nastavte ji do požadované polohy a utáhněte aretační páku polohovacího ramena. 5. Upravte polohu polohovacího ramene do žádané polohy a utáhněte aretační páku. 6. Po umístění do konečné polohy úplně utáhněte obě aretační páky. Pokyny k sestavení Pro zajištění správné funkce zařízení musí být komponenty sestaveny následujícím způsobem: Sestavení úchytu pro zasunutí retraktoru 1. Uchopte svorník svorky retraktoru (1), kratší z obou svorníků, a protáhněte ho skrz očko na konci polohovacího ramene. (2) 2. Volně našroubujte aretační páku ke svorníku, aby držela na polohovacím ramenu. 3. Umístěte jaterní retraktor Nathanson v těle pacienta. Rukojeť retraktoru se upíná proti čelní ploše polohovacího ramene utažením aretační páky. Sestavení hlavní upínací svorky 1. Povšimněte si, že hlavní upínací svorka (C) má na přední straně zúžený otvor. Vložte zúžený konec podložky hlavní upínací svorky (B) do tohoto otvoru. 2. Uchopte svorník hlavní upínací svorky (A), což je delší ze dvou svorníků, a prostrčte ho skrz sestavenou upínací svorku a podložku. Volně našroubujte druhou aretační páku ke svorníku, aby sestava držela pohromadě. 3. Zarovnejte otvor ve svorníku hlavní upínací svorky (A) s půlkruhovým zářezem v podložce hlavní upínací svorky. Provlečte konec polohovacího ramene tímto otvorem. 4. Sestavenou upínací svorku navlečte na nosnou tyč a lehce přitáhněte aretační páku, aby došlo k upevnění na tyč. 5. Po dostatečném uvolnění aretační páky hlavní upínací svorky lze provádět úpravy polohy polohovacího ramene v několika směrech zároveň. Podložka hlavní upínací svorky Svorník hlavní upínací svorky A 1 Hlavní upínací svorka B Polohovací rameno Polohovací rameno Aretační páka C 2 Svorník svorky retraktoru Úchyt pro zasunutí jaterního retraktoru Nathanson Aretační páka Nosná tyč 6

7 DANSK MURDOCH MEKANISK ARM TILSIGTET ANVENDELSE Murdoch mekanisk arm er beregnet til at holde Nathanson leverretraktor eller den laparoskopiske pelvisretraktor på plads under laparoskopisk kirurgi. BESKRIVELSE Anordningen består af følgende komponenter: Hovedklemmebolt 1 per enhed Låsegreb 2 per enhed Hovedklemme 1 per enhed Kuppelformet hoved 57 mm Retraktorklemmebolt 1 per enhed Hovedklemme spændeskive 1 per enhed Murdoch mekanisk arm (MMA-1000) 1. Låsegreb Afrundet kant 50 mm Støttestang 1 per enhed 2. Hovedklemme 3. Positioneringsarm MÅLESTOK 1:8 BEMÆRK: Der er en forskel mellem boltene og låsegrebet, som udelukker muligheden for at blande komponenter fra forskellige produktgenerationer. Bemærk tallene på stængerne og hold dele fra det samme sæt sammen. Komponentidentifikation: Nuværende sæt: Begge bolte har indgraveringer på begge sider af hovedet. Låsegrebet har et N indgraveret på muffen. Originalsæt: Begge bolte har en enkelt indgravering på hovedet. Låsegrebet har ingen indgravering. BRUGSANVISNING Positioneringsarm 1 per enhed MÅLESTOK 1:8 5. Støttestang 4. Indføringspunkt for Nathanson leverretraktor Rengørings- og steriliseringsanvisninger FORSIGTIG: Syreholdige rengøringsmidler må ikke anvendes ved automatiseret eller manuel rengøring. Begrænsninger vedrørende genbehandling Gentagen behandling har minimal effekt på disse instrumenter. Levetidsafslutning bestemmes normalt af slitage og beskadigelse pga. anvendelse. Anvendelsessted Operationsstue Tilbageværende snavs på operationsstuen må kun fjernes med vand og fnugfrie klude. Indeslutning og transport Ingen særlige krav. Det anbefales at genbehandle Murdoch mekanisk arm så hurtigt, som det med rimelighed er praktisk muligt efter anvendelse. Klargøring til rengøring Skal adskilles fuldstændigt. Rengøring (automatiseret) Udstyr: Vaske-/desinfektionsapparat, rengøringsmiddel (neutrale eller let basiske rengøringsmidler med en ph-værdi på 8,0-10,8 eller enzymatiske midler). 1. Sæt produkterne i vaske-/desinfektionsapparatet. 2. Udfør en rengøringscyklus, der er godkendt til ikke-sammensat, genbrugeligt medicinsk udstyr. 3. Kontrollér ved udtagning, at alt synligt snavs er fuldstændigt fjernet, f.eks. med en test til påvisning af proteint eller snavs. Gentag evt. cyklussen eller anvend manuel rengøring. Rengøring (manuel) Udstyr: Bløde skurebørster, rengøringsmidler (neutrale eller let basiske rengøringsmidler med en ph-værdi på 8,0-10,8 eller enzymatiske midler), rindende vand. 1. Skyl tilbageværende snavs af instrumentet. 2. Påfør rengøringsopløsning på alle flader med en børste, og vær særligt omhyggelig med gevindskårne huller og fordybninger. 3. Skyl under rent rindende vand. Sørg for, at der passerer rindende vand gennem alle sprækker eller gevindskårne huller på komponenterne. Desinfektion Termisk desinfektion i overensstemmelse med ISO Del 1 og 2. Tørring Sørg for, at Murdoch mekanisk arm er tør inden pakning. Vedligeholdelse Påfør gevind, bolte og bevægelige dele smøremidler til kirurgiske formål. Der skal påføres smøremiddel, hvis komponenterne er blevet rengjort i et ultralydsbad. Eftersyn og funktionsafprøvning Identificér og hold individuelle sæt sammen. Saml delene for at sikre, at alle dele af Murdoch mekanisk arm fungerer og er komplette. Skal adskilles ved sterilisering. Pakning Det sterile barrieresystem skal opfylde ISO/TS og ISO Del 1 og 2. Sterilisering Steriliseres med fugtig varme i henhold til ISO/TS Del 1 og Del 2. Overstig ikke 134 C. Opbevaring Opbevar individuelle komponentsæt sammen. Opbevares mørkt, tørt og køligt. Undgå længere eksponering for lys. De ovenfor anførte anvisninger er blevet identificeret af det medicinske udstyrs producent som værende EGNEDE til klargøring af medicinsk udstyr til genbrug. Det forbliver behandlerens ansvar at sikre, at den faktisk foretagne genbehandling ved hjælp af udstyr, materialer og personale fra genbehandlingsfaciliteten opnår det ønskede resultat. Dette kræver normalt validering og rutinemæssig overvågning af processen. Opstilling 1. Sæt den tykkeste 13 mm støttestang i operationsbordets skinneklemme. 2. Løsn låsegrebet og sving positioneringsarmen, så den danner en ret vinkel i forhold til støttestangen. 3. Justér og stram forsigtigt hovedklemmen, så positioneringsarmen fastgøres. 7

8 4. Indfør grebet på Nathanson leverretraktor eller den laparoskopiske pelvisretraktor, placér den som ønsket, og stram låsegrebet på positioneringsarmen. 5. Justér positioneringsarmen til den ønskede position og stram låsegrebet. 6. Begge låsegreb strammes helt efter den endelige positionering. Samlevejledning For at sikre korrekt betjening er det vigtigt at samle anordningen korrekt på følgende måde: Samling af retraktorindføringspunkt 1. Tag retraktorens klemmebolt (1), som er den korteste af de to bolte, og før den gennem øjet for enden af positioneringsarmen. (2) 2. Skru et låsegreb løst på bolten for at fastholde den i positioneringsarmen. 3. Anbring Nathanson leverretraktoren inde i patienten. Retraktorgrebet klemmes mod forsiden af positioneringsarmen ved at stramme låsegrebet. Samling af hovedklemmen 1. Bemærk, at der er en konusformet forside på hovedklemmen (C). Anbring den konusformede ende af hovedklemmespændeskiven (B) i dette hul. 2. Tag hovedklemmebolten (A), som er den længste af de to bolte, og før den gennem den samlede klemme og spændeskive. Skru det resterende låsegreb løst på bolten for at fastholde samlingen. 3. Ret hullet gennem hovedklemmebolten (A) ind med det halvrunde indhak i hovedklemmespændeskiven. Før enden af positioneringsarmen gennem dette hul. 4. Før den samlede klemme over støttestangen og stram forsigtigt låsegrebet, så det griber fast om stangen. 5. Når hovedklemmens låsegreb løsnes tilstrækkeligt, kan positioneringsarmens placering justeres samtidigt i flere retninger. A Hovedklemme Hovedklemmespændeskive Hovedklemmebolt 1 B Positioneringsarm Positioneringsarm C Låsegreb 2 Retraktorklemmebolt Indføringspunkt for Nathanson leverretraktor Låsegreb Støttestang 8

9 DEUTSCH MURDOCH MECHANISCHER ARM VERWENDUNGSZWECK Der Murdoch mechanische Arm dient zur Befestigung des Nathanson Leberretraktors oder des Laparoskopie-Retraktors für Beckenorgane bei laparoskopischen Eingriffen. BESCHREIBUNG Das Produkt umfasst die folgenden Bestandteile: Hauptklemmschraube 1 pro Einheit Sperrgriff 2 pro Einheit Hauptklemme 1 pro Einheit Gewölbter Kopf 57 mm Retraktorklemmschraube 1 pro Einheit Hauptklemmhülse 1 pro Einheit Murdoch mechanischer Arm (MMA-1000) 1. Sperrgriff Abgerundete Kante 50 mm Trägerstange 1 pro Einheit 2. Hauptklemme 3. Positionierarm MASSSTAB 1:8 HINWEIS: Die Schrauben und der Sperrgriff sind bei den Produktgenerationen verschieden, sodass keine Möglichkeit besteht, die Bestandteile miteinander zu verwechseln. Die Zahlen an den Stangen beachten und die Teile vom gleichen Set zusammenhalten. Kennzeichnung der Bestandteile: Aktuelle Sets: Beide Schrauben weisen an beiden Seiten des Kopfes eine Gravur auf. Der Sperrgriff verfügt über ein eingraviertes N am Ansatz. Ursprüngliche Sets: Beide Schrauben weisen eine einzelne Gravur am Kopf auf. Am Sperrgriff befindet sich keine Gravur. GEBRAUCHSANWEISUNG Positionierarm 1 pro Einheit MASSSTAB 1:8 5. Trägerstange 4. Einführpunkt für Nathanson Leberretraktor Reinigungs- und Sterilisationsanleitung VORSICHT: Weder bei der automatischen noch bei der manuellen Reinigung saure Reinigungsmittel verwenden. Einschränkungen in Bezug auf die Wiederaufbereitung Eine mehrmalige Wiederaufbereitung hat minimale Auswirkungen auf diese Instrumente. Das Ende der Nutzungsdauer wird in der Regel durch anwendungsbedingte Abnutzung und Beschädigung vorgegeben. Anwendungsort OP-Saal Starke Verschmutzungen nur mit Wasser und einem fusselfreien Tuch im OP-Saal entfernen. Aufbewahrung und Transport Keine besonderen Anforderungen. Es wird empfohlen, den Murdoch mechanischen Arm nach dem Gebrauch so bald wie möglich wiederaufzubereiten. Vorbereitung für die Reinigung Vollständig zerlegen. Reinigung (im Automat) Ausrüstung: Wasch-/Desinfektionsgerät; Reinigungsmittel (neutrales oder leicht alkalisches Reinigungsmittel mit einem ph-wert zwischen 8,0 und 10,8 oder Enzymreiniger). 1. Die Produkte im Wasch-/Desinfektionsgerät platzieren. 2. Einen für nicht-komplexe wiederverwendbare Medizinprodukte validierten Reinigungszyklus vollständig durchlaufen lassen. 3. Beim Entleeren überprüfen, ob sämtliche sichtbaren Verschmutzungen, z. B. mittels Protein-Test (Soil-Test), entfernt wurden. Reinigungszyklus bei Bedarf wiederholen oder manuelle Reinigung vornehmen. Reinigung (manuell) Ausrüstung: weiche Bürsten; Reinigungsmittel (neutrales oder leicht alkalisches Reinigungsmittel mit einem ph-wert zwischen 8,0 und 10,8 oder Enzymreiniger), fließendes Wasser. 1. Starke Verschmutzungen vom Instrument abspülen. 2. Alle Oberflächen mit Reinigungsmittel versehen und abbürsten. Dabei besonders auf Gewindelöcher und Aussparungen achten. 3. Mit klarem fließendem Wasser abspülen. Sicherstellen, dass fließendes Wasser durch alle Schlitze oder Gewindelöcher der Bestandteile läuft. Desinfektion Thermische Desinfektion gemäß ISO Teile 1 und 2. Trocknung Bevor der Murdoch mechanische Arm eingepackt wird, sicherstellen, dass er trocken ist. Wartung Chirurgische Schmiermittel auf Gewinde, Schrauben und bewegliche Teile auftragen. Es muss Schmiermittel aufgetragen werden, wenn die Bestandteile in einem Ultraschallbad gereinigt wurden. Inspektion und Funktionsprüfung Alle individuellen Sets identifizieren und zusammen gruppieren. Zusammensetzen, um sicherzustellen, dass alle Teile des Murdoch mechanischen Arms vorhanden sind und funktionieren. Für die Sterilisation zerlegen. Verpackung Das Sterilbarrieresystem sollte ISO/TS und ISO Teile 1 und 2 entsprechen. Sterilisation Sterilisation mit feuchter Hitze gemäß ISO/TS Teile 1 und C nicht überschreiten. Lagerung Individuelle Bestandteil-Sets zusammen aufbewahren. An einem dunklen, trockenen, kühlen Ort lagern. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Die vorstehende Anleitung wurde vom Hersteller des Medizinprodukts geprüft und erwies sich zur Vorbereitung von Medizinprodukten auf die Wiederverwendung als TAUGLICH. Es liegt in der Verantwortung der wiederaufbereitenden Person sicherzustellen, dass die Wiederaufbereitung unter Verwendung geeigneter Gerätschaften und Materialien sowie durch angemessen geschultes Personal in der Wiederaufbereitungseinheit tatsächlich zum gewünschten Ergebnis führt. Dies erfordert normalerweise die Validierung und Routineüberwachung des Vorgangs. 9

10 Montage 1. Die dickere Trägerstange (13 mm Durchmesser) in die Klemme an der OP-Tischschiene einführen. 2. Den Sperrgriff lockern und den Positionierarm schwenken, sodass er im rechten Winkel zur Trägerstange steht. 3. Die Hauptklemme justieren und vorsichtig festziehen, um den Positionierarm zu fixieren. 4. Den Griff des Nathanson Leberretraktors oder des Laparoskopie- Retraktors für Beckenorgane einführen, wie gewünscht positionieren und den Sperrgriff des Positionierarms festziehen. 5. Den Positionierarm auf die gewünschte Position einstellen und den Sperrgriff festziehen. 6. Nach der endgültigen Positionierung beide Sperrgriffe vollständig festziehen. Montageanleitung Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Produkt richtig wie folgt zusammengesetzt werden: Montage des Retraktor-Einführpunkts 1. Die Retraktorklemmschraube (1), die kürzere der zwei Schrauben, durch das Ösenteil am Ende des Positionierarms führen. (2) 2. Locker einen Sperrgriff auf die Schraube drehen, um ihn im Positionierarm zu fixieren. 3. Den Nathanson Leberretraktor im Patienten positionieren. Der Retraktorgriff wird durch Festziehen des Sperrgriffs gegen die Stirnfläche des Positionierarms geklemmt. Montage der Hauptklemme 1. Beachten, dass die Hauptklemme (C) eine sich verjüngende Stirnfläche aufweist. Das sich verjüngende Ende der Hauptklemmhülse (B) in diese Öffnung einsetzen. 2. Die Hauptklemmschraube (A), die längere der zwei Schrauben, durch die zusammengesetzte Klemme und Hülse führen. Den verbleibenden Sperrgriff locker auf die Schraube drehen, um die Baugruppe zu fixieren. 3. Das Loch durch die Hauptklemmschraube (A) auf die halbkreisförmige Kerbe in der Hauptklemmhülse ausrichten. Das Ende des Positionierarms durch dieses Loch führen. 4. Die zusammengesetzte Klemme auf die Trägerstange schieben und den Sperrgriff vorsichtig gegen die Stange festziehen. 5. Durch ausreichendes Lockern des Sperrgriffs der Hauptklemme kann die Stellung des Positionierarms in mehrere Richtungen gleichzeitig justiert werden. A Hauptklemme Hauptklemmhülse Hauptklemmschraube Positionierarm Positionierarm 1 B C Sperrgriff 2 Retraktorklemmschraube Einführpunkt für Nathanson Leberretraktor Sperrgriff Trägerstange 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ MURDOCH ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο μηχανικός βραχίονας Murdoch έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συγκρατεί το άγκιστρο ήπατος Nathanson ή το λαπαροσκοπικό πυελικό άγκιστρο στη θέση του κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συσκευή αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα: Κοχλίας σφιγκτήρα κυρίου σώματος 1 ανά μονάδα Λαβή ασφάλισης 2 ανά μονάδα Κοχλίας σφιγκτήρα αγκίστρου 1 ανά μονάδα Σφιγκτήρας κυρίου σώματος 1 ανά μονάδα Ημισφαιρική κεφαλή Ροδέλα σφιγκτήρα κυρίου σώματος 1 ανά μονάδα 57 mm Μηχανικός βραχίονας Murdoch (MMA-1000) 1. Λαβή ασφάλισης Στρογγυλεμένο άκρο 50 mm Στύλος υποστήριξης 1 ανά μονάδα 2. Σφιγκτήρας κυρίου σώματος 3. Βραχίονας τοποθέτησης ΚΛΙΜΑΚΑ 1:8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει διαφορά μεταξύ των κοχλιών και της λαβής ασφάλισης που αποκλείει την πιθανότητα ανάμιξης εξαρτημάτων από διαφορετικές γενιές προϊόντων. Σημειώστε τους αριθμούς στους στύλους και φυλάξτε τα εξαρτήματα από το ίδιο σετ μαζί. Αναγνώριση εξαρτημάτων: Τρέχοντα σετ: Και οι δύο κοχλίες έχουν εγχαράξεις και στις δύο πλευρές της κεφαλής. Η λαβή ασφάλισης έχει χαραγμένη την ένδειξη «N» στον ομφαλό. Αρχικά σετ: Και οι δύο κοχλίες έχουν μία εγχάραξη στην κεφαλή. Η λαβή ασφάλισης δεν φέρει εγχάραξη. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραχίονας τοποθέτησης 1 ανά μονάδα ΚΛΙΜΑΚΑ 1:8 5. Στύλος υποστήριξης 4. Σημείο εισαγωγής αγκίστρου ήπατος Nathanson Οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά κατά τον αυτοματοποιημένο ή τον μη αυτόματο καθαρισμό. Περιορισμοί επανεπεξεργασίας Η επανειλημμένη επεξεργασία έχει ελάχιστη επίδραση σε αυτά τα εργαλεία. Το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής καθορίζεται συνήθως από τη φθορά και τις ζημιές λόγω της χρήσης. Σημείο χρήσης Αίθουσα χειρουργείου Αφαιρέστε την υπερβολική ποσότητα ακαθαρσιών με νερό μόνο και με ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Περιορισμός και μεταφορά Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. Συνιστάται η επανεπεξεργασία του μηχανικού βραχίονα Murdoch το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση. Προετοιμασία για καθαρισμό Αποσυναρμολογήστε πλήρως. Καθαρισμός (Αυτοματοποιημένος) Εξοπλισμός: Συσκευή πλύσης/απολύμανσης, απορρυπαντικό (ουδέτερα ή ήπια αλκαλικά απορρυπαντικά με ph 8,0-10,8 ή ενζυμικοί παράγοντες). 1. Τοποθετήστε τα προϊόντα στη συσκευή πλύσης/απολύμανσης. 2. Ολοκληρώστε έναν κύκλο καθαρισμού που είναι επικυρωμένος για όχι σύνθετα, επαναχρησιμοποιήσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (RMD). 3. Κατά το ξεφόρτωμα, ελέγξτε για την πλήρη αφαίρεση των ορατών ακαθαρσιών, π.χ. δοκιμασία για πρωτεΐνες ή ακαθαρσίες. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τον κύκλο ή χρησιμοποιήστε μη αυτόματο καθαρισμό. Καθαρισμός (Μη αυτόματος) Εξοπλισμός: Μαλακές βούρτσες, απορρυπαντικό (ουδέτερα ή ήπια αλκαλικά απορρυπαντικά με ph 8,0-10,8 ή ενζυμικοί παράγοντες), τρεχούμενο νερό. 1. Εκπλύνετε την υπερβολική ποσότητα ακαθαρσιών από το εργαλείο. 2. Χρησιμοποιώντας βούρτσα, εφαρμόστε απορρυπαντικό διάλυμα σε όλες τις επιφάνειες, προσέχοντας ιδιαίτερα τις οπές με σπείρωμα και τις εσοχές. 3. Εκπλύνετε με καθαρό τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι διέρχεται τρεχούμενο νερό διαμέσου οποιασδήποτε σχισμής ή οπής με σπείρωμα του εξαρτήματος. Απολύμανση Θερμική απολύμανση που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15883, μέρη 1 και 2. Στέγνωμα Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανικός βραχίονας Murdoch είναι στεγνός πριν από τη συσκευασία. Συντήρηση Εφαρμόστε χειρουργικά λιπαντικά σε σπειρώματα, κοχλίες και κινούμενα μέρη. Πρέπει να εφαρμόζεται λιπαντικό εάν τα εξαρτήματα έχουν καθαριστεί σε λουτρό υπερήχων. Επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας Ταυτοποιήστε και διατηρήστε τα μεμονωμένα σετ μαζί. Συναρμολογήστε για να διασφαλίσετε ότι όλα τα μέρη του μηχανικού βραχίονα Murdoch λειτουργούν καλά και πλήρως. Αποσυναρμολογήστε για την αποστείρωση. Συσκευασία Το σύστημα στείρου φραγμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/TS και ISO 11607, μέρη 1 και 2. Αποστείρωση Αποστειρώστε με υγρή θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO/TS 17665, μέρος 1 και μέρος 2. Μην υπερβαίνετε τους 134 C. Φύλαξη Φυλάσσετε τα μεμονωμένα σετ εξαρτημάτων μαζί. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, στεγνό και δροσερό χώρο. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο φως. Οι οδηγίες που παρέχονται παραπάνω έχουν αναγνωριστεί από τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ως ΙΚΑΝΕΣ για την προετοιμασία ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος για επαναχρησιμοποίηση. Αποτελεί ευθύνη του ατόμου που πραγματοποιεί την επεξεργασία να διασφαλίσει ότι η επανεπεξεργασία, όπως πραγματοποιείται τελικά με χρήση εξοπλισμού, υλικών και προσωπικού στην εγκατάσταση επανεπεξεργασίας, επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό φυσιολογικά απαιτεί επικύρωση και τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας. 11

12 Ρύθμιση 1. Εισαγάγετε τον πιο παχύ στύλο υποστήριξης 13 mm στο σφιγκτήρα ράγας του χειρουργικού τραπεζιού. 2. Χαλαρώστε τη λαβή ασφάλισης και περιστρέψτε το βραχίονα τοποθέτησης σε ορθή γωνία ως προς τον στύλο υποστήριξης. 3. Προσαρμόστε και σφίξτε ήπια τον σφιγκτήρα κυρίου σώματος για να ασφαλίσετε τον βραχίονα τοποθέτησης. 4. Εισαγάγετε τη λαβή του αγκίστρου ήπατος Nathanson ή του λαπαροσκοπικού πυελικού αγκίστρου, τοποθετήστε με τον τρόπο που επιθυμείτε και σφίξτε τη λαβή ασφάλισης του βραχίονα τοποθέτησης. 5. Ρυθμίστε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιθυμητή θέση και σφίξτε τη λαβή ασφάλισης. 6. Μετά από την τελική τοποθέτηση σφίξτε πλήρως και τις δύο λαβές ασφάλισης. Οδηγίες συναρμολόγησης Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία είναι απαραίτητη η σωστή συναρμολόγηση της συσκευής, ως εξής: Συναρμολόγηση του σημείου εισαγωγής αγκίστρου 1. Πάρτε τον κοχλία του σφιγκτήρα αγκίστρου (1), τον πιο κοντό από τους δύο κοχλίες, και περάστε τον διαμέσου του χαρακτηριστικού «οπής» στο άκρο του βραχίονα τοποθέτησης. (2) 2. Βιδώστε χαλαρά μια λαβή ασφάλισης στον κοχλία για να τον συγκρατήσετε μέσα στο βραχίονα τοποθέτησης. 3. Τοποθετήστε το άγκιστρο ήπατος Nathanson μέσα στον ασθενή. Η λαβή του αγκίστρου συσφίγγεται επάνω στην πρόσοψη του βραχίονα τοποθέτησης με το σφίξιμο της λαβής ασφάλισης. Συναρμολόγηση σφιγκτήρα κύριου σώματος 1. Σημειώστε ότι στον σφιγκτήρα κυρίου σώματος (C) υπάρχει μια κωνική όψη. Τοποθετήστε το κωνικό άκρο της ροδέλας του σφιγκτήρα κυρίου σώματος (B) μέσα σε αυτή την οπή. 2. Πάρτε τον κοχλία του σφιγκτήρα κυρίου σώματος (Α), τον πιο μακρύ από τους δύο κοχλίες, και περάστε τον διαμέσου του συναρμολογημένου σφιγκτήρα και ροδέλας. Βιδώστε χαλαρά την άλλη λαβή ασφάλισης στον κοχλία για να συγκρατήσετε τη διάταξη. 3. Ευθυγραμμίστε την οπή μέσα από τον κοχλία του σφιγκτήρα κυρίου σώματος (A) με την ημικυκλική εγκοπή της ροδέλας του σφιγκτήρα κυρίου σώματος. Περάστε το άκρο του βραχίονα τοποθέτησης μέσα από αυτήν την οπή. Σφιγκτήρας κυρίου σώματος Ροδέλα σφιγκτήρα κυρίου σώματος Κοχλίας σφιγκτήρα κυρίου σώματος 4. Περάστε τον συναρμολογημένο σφιγκτήρα επάνω από το στύλο υποστήριξης και σφίξτε ήπια τη λαβή ασφάλισης για να συλλάβετε το στύλο. 5. Χαλαρώνοντας αρκετά τη λαβή ασφάλισης του σφιγκτήρα κυρίου σώματος, είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις της θέσης του βραχίονα τοποθέτησης σε πολλαπλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. A Βραχίονας τοποθέτησης Βραχίονας τοποθέτησης 1 B Λαβή ασφάλισης C 2 Κοχλίας σφιγκτήρα αγκίστρου Σημείο εισαγωγής αγκίστρου ήπατος Nathanson Λαβή ασφάλισης Στύλος υποστήριξης 12

13 ESPAÑOL BRAZO MECÁNICO MURDOCH INDICACIONES DE USO El brazo mecánico Murdoch está diseñado para sostener el retractor hepático Nathanson o el retractor pélvico laparoscópico en posición durante intervenciones quirúrgicas laparoscópicas. DESCRIPCIÓN El dispositivo consta de los siguientes componentes: Perno de la abrazadera principal 1 por unidad Mango de fijación 2 por unidad Abrazadera principal 1 por unidad Cabeza abombada 57 mm Perno de la abrazadera del retractor 1 por unidad Junta de la abrazadera principal 1 por unidad Brazo mecánico Murdoch (MMA-1000) 1. Mango de fijación Borde redondeado 50 mm Barra de soporte 1 por unidad 2. Abrazadera principal 3. Brazo de posicionamiento ESCALA 1:8 NOTA: Los pernos y el mango de fijación de cada generación de productos son diferentes a los de las otras, por lo que no pueden mezclarse componentes de distintas generaciones. Fíjese en los números de las barras y mantenga juntas las piezas del mismo equipo. Identificación de componentes: Equipos actuales: Ambos pernos tienen grabados a ambos lados de la cabeza. El mango de fijación tiene una «N» grabada en el conector. Equipos originales: Ambos pernos tienen un solo grabado en la cabeza. El mango de fijación no está grabado. INSTRUCCIONES DE USO Brazo de posicionamiento 1 por unidad ESCALA 1:8 5. Barra de soporte 4. Punto de introducción para el retractor hepático Nathanson Instrucciones de limpieza y esterilización AVISO: No utilice detergentes ácidos en la limpieza manual ni en la mecánica. Limitaciones del reprocesamiento El reprocesamiento repetido tiene un efecto mínimo sobre estos instrumentos. El final de la vida útil está determinado normalmente por el desgaste y los daños producidos por el uso. Lugar de uso Quirófano: Retire el exceso de suciedad del quirófano empleando agua solamente y un paño sin pelusa. Contención y transporte No hay requisitos especiales. Se recomienda reprocesar el brazo mecánico Murdoch tan pronto como sea buenamente posible después del uso. Preparación para la limpieza Desmonte por completo el dispositivo. Limpieza (automatizada) Equipo: Lavador-desinfectador y detergente (detergentes neutros o ligeramente alcalinos de ph 8,0-10,8, o agentes enzimáticos). 1. Introduzca los productos en el lavador-desinfectador. 2. Ejecute un ciclo de limpieza validado para dispositivos médicos reutilizables no complejos. 3. Al sacar los productos, compruebe que se haya eliminado por completo la suciedad visible, por ejemplo, realizando una prueba de proteínas y suciedad. Si es necesario, repita el ciclo o utilice limpieza manual. Limpieza (manual) Equipo: Cepillos de cerdas blandas, detergente (detergentes neutros o ligeramente alcalinos de ph 8,0-10,8, o agentes enzimáticos) y agua corriente. 1. Enjuague el instrumento para retirar el exceso de suciedad. 2. Utilizando un cepillo, aplique solución de detergente a todas las superficies, teniendo especial cuidado en los orificios roscados y los huecos. 3. Enjuague bajo agua corriente limpia. Asegúrese de que pase agua corriente a través de todas las ranuras de los componentes y de todos los orificios roscados. Desinfección La desinfección térmica deberá cumplir las partes 1 y 2 de la norma ISO Secado Asegúrese de que el brazo mecánico Murdoch esté seco antes de embalarlo. Mantenimiento Aplique lubricantes quirúrgicos a las roscas, los pernos y las piezas móviles. Si los componentes se han limpiado en un baño ultrasónico, deberá aplicárseles lubricante. Inspección y comprobación del funcionamiento Identifique y mantenga juntos los equipos individuales. Monte el brazo mecánico Murdoch para asegurarse de que todas sus piezas estén funcionando y estén completas. Desmonte el dispositivo para la esterilización. Envasado El sistema de barrera estéril deberá cumplir la norma ISO/TS y las partes 1 y 2 de la norma ISO Esterilización Esterilice con calor húmedo siguiendo las partes 1 y 2 de la norma ISO/TS No supere los 134 C. Almacenamiento Almacene juntos los equipos de componentes individuales. Almacene el dispositivo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz. Las instrucciones anteriores han sido identificadas por el fabricante del dispositivo médico como CAPACES de preparar un dispositivo médico para su reutilización. La persona encargada del proceso será la responsable de asegurarse de que el reprocesamiento, tal como se realice utilizando equipo, material y personal del centro de reprocesamiento, logre el resultado deseado. Esto suele requerir la validación y la vigilancia sistemática del proceso. 13

14 Instalación 1. Introduzca la barra de soporte más gruesa (de 13 mm) en la abrazadera del riel de la mesa de operaciones. 2. Afloje el mango de fijación y coloque el brazo de posicionamiento de manera que forme un ángulo recto con la barra de soporte. 3. Ajuste y apriete suavemente la abrazadera principal para asegurar el brazo de posicionamiento. 4. Introduzca el mango del retractor hepático Nathanson o del retractor pélvico laparoscópico, colóquelo en la posición deseada y apriete el mango de fijación del brazo de posicionamiento. 5. Ajuste el brazo de posicionamiento en la posición deseada y apriete el mango de fijación. 6. Una vez que los elementos estén colocados en la posición final, apriete por completo los dos mangos de fijación. Instrucciones para el montaje Para asegurar el funcionamiento correcto hay que montar adecuadamente el dispositivo de la forma siguiente: Montaje del punto de introducción del retractor 1. Pase el perno de la abrazadera del retractor (1), el más corto de los dos pernos, a través del «ojal» del extremo del brazo de posicionamiento. (2) 2. Atornille holgadamente un mango de fijación al perno para retenerlo dentro del brazo de posicionamiento. 3. Coloque el retractor hepático Nathanson dentro del paciente. El mango del retractor se fija contra la cara del brazo de posicionamiento apretando el mango de fijación. Montaje de la abrazadera principal 1. Fíjese que la abrazadera principal (C) tiene una cara cónica. Coloque el extremo cónico de la junta de la abrazadera principal (B) en este orificio. 2. Pase el perno de la abrazadera principal (A), que es el más largo de los dos pernos, a través del conjunto de abrazadera y junta. Apriete holgadamente el otro mango de fijación al perno para retener el conjunto. 3. Alinee el orificio del perno de la abrazadera principal (A) con la muesca semicircular de la junta de la abrazadera principal. Pase el extremo del brazo de posicionamiento a través de este orificio. Abrazadera principal Junta de la abrazadera principal Perno de la abrazadera principal 4. Una vez montada la abrazadera, deslícela por la barra de soporte y apriete suavemente el mango de fijación para fijar la abrazadera a la barra. 5. La colocación del brazo de posicionamiento puede ajustarse en varias direcciones simultáneamente, para lo que hay que aflojar suficientemente el mango de fijación de la abrazadera principal. A Brazo de posicionamiento 1 B Brazo de posicionamiento Mango de fijación C 2 Perno de la abrazadera del retractor Punto de introducción para el retractor hepático Nathanson Mango de fijación Barra de soporte 14

15 EESTI MURDOCHI MEHAANILINE STATIIV KAVANDATUD KASUTUS Murdochi mehaaniline statiiv on ette nähtud Nathansoni maksaretraktori või laparoskoopilise vaagnaretraktori paigal hoidmiseks laparoskoopiliste operatsioonide ajal. KIRJELDUS Seade koosneb järgmistest komponentidest: Peakinnituspolt, 1 komplekti kohta Lukustuskäepide, 2 komplekti kohta Peakinniti, 1 komplekti kohta Kumer pea 57 mm Retraktori kinnituspolt, 1 komplekti kohta Peakinniti seib, 1 komplekti kohta Murdochi mehaaniline statiiv (MMA-1000) 1. Lukustuskäepide Ümar serv 50 mm Tugipost, 1 komplekti kohta 2. Põhiosa kinniti 3. Positsioneerimisvarras MÕÕTKAVA 1:8 MÄRKUS. Erinevate tootepõlvkondade komponentide segi ajamise vältimiseks on vastavad poldid ja lukustuskäepidemed valmistatud erinevustega. Pange tähele postidel asuvaid numbreid ning hoidke sama komplekti osi koos. Komponendi identifitseerimine: Kasutusel komplektid: Mõlemal poldil on graveering pea mõlemal küljel. Lukustuskäepideme muhvil on graveering N. Originaalkomplektid: Mõlema poldi peal on üks graveering. Lukustuskäepidemel puudub graveering. KASUTUSJUHISED Positsioneerimisvarras, 1 komplekti kohta MÕÕTKAVA 1:8 5. Tugipost 4. Nathansoni maksaretraktori sisestuspunkt Puhastamis- ja steriliseerimisjuhised ETTEVAATUST. Ärge kasutage automaatses või käsitsi puhastamises happelisi detergente. Taastöötlemise piirangud Taastöötlemine mõjutab antud instrumente minimaalselt. Kasutusiga on tavaliselt määratud kulumise ja kahjustustega kasutuse käigus. Kasutuspunkt Operatsiooniruum Eemaldage liigmustus operatsiooniruumis ainult vee ja ebemevaba lapiga. Hoidmine ja transportimine Erinõuded puuduvad. Soovitatav on Murdochi mehaaniline statiiv pärast kasutamist taastöödelda nii kiiresti, kui praktiliselt mõistlik. Ettevalmistus puhastamiseks Võtke täielikult lahti. Puhastamine (automaatne) Varustus: pesumasin/desinfektaator, detergent (neutraalsed või nõrgalt aluselised detergendid ph 8,0 10,8 või ensümaatilised puhastusained). 1. Laadige tooted pesumasinasse/desinfektaatorisse. 2. Täitke mittekeeruliste korduvkasutusega meditsiiniseadmete jaoks valideeritud puhastustsükkel. 3. Kontrollige väljalaadimisel nt proteiini/mustuse testiga, et kogu nähtav mustus on kõrvaldatud. Vajaduse korral korrake tsüklit või puhastage käsitsi. Puhastamine (käsitsi) Varustus: pehmed küürimisharjad, detergent (neutraalsed või nõrgalt aluselised detergendid ph 8,0 10,8 või ensümaatilised puhastusained), kraanivesi. 1. Loputage instrumendilt liigmustus. 2. Kandke puhastuslahus harjaga kõikidele pindadele, pöörates erilist tähelepanu keermestatud aukudele ja süvenditele. 3. Loputage puhta kraanivee all. Jälgige, et voolav vesi läbiks komponendi kõiki pilusid või keermestatud auke. Desinfitseerimine Termodesinfektsioon vastavalt ISO osadele 1 ja 2. Kuivatamine Veenduge enne pakendamist, et Murdochi mehaaniline statiiv on kuiv. Hooldus Määrige keermeid, polte ja liikuvaid osi kirurgiliste määrdeainetega. Määrida tuleb ultrahelivannis puhastatud komponendid. Ülevaatus ja töötamistest Määrake kindlaks eraldi komplektid ja hoidke neid koos. Pange kokku veendumaks, et kõik Murdochi mehaanilise statiivi osad on kohal ja töötavad. Võtke lahti steriliseerimiseks. Pakend Steriilsusbarjääri süsteem peab vastama standarditele ISO/TS ja ISO osadele 1 ja 2. Steriliseerimine Steriliseerida niiske kuumusega vastavalt ISO/TS osadele 1 ja 2. Mitte ületada 134 C. Hoiustamine Hoidke eraldi komponentide komplekte koos. Hoida pimedas, kuivas ja jahedas kohas. Vältida pikaajalist valguse käes hoidmist. Ülaltoodud juhised on antud meditsiiniseadme tootja poolt määratletud kui meditsiiniseadme korduvkasutuseks ettevalmistamist VÕIMALDAVAD. Töötleja vastutusele jääb tegeliku taastöötlemise tagamine, kasutades soovitud tulemuse saavutamiseks antud taastöötlemisüksuse varustust, materjale ja personali. See nõuab tavaliselt protsessi valideerimist ja regulaarset jälgimist. Ettevalmistus 1. Sisestage 13 mm tugipost operatsioonilaua relsi kinnitisse. 2. Vabastage lukustuskäepide ja pöörake positsioneerimisvarras tugipostiga täisnurga alla. 3. Reguleerige ja pingutage peakinniti positsioneerimisvarda fikseerimiseks. 4. Sisestage Nathansoni maksaretraktori või laparoskoopilise vaagnaretraktori käepide, positsioneerige see soovi kohaselt ning pingutage positsioneerimisvarda lukustuskäepide. 15

16 5. Reguleerige positsioneerimisvarras soovitud asendisse ja pingutage lukustuskäepide. 6. Pärast lõplikku positsioneerimist pingutage mõlemaid lukustuskäepidemeid. Kokkupaneku juhised Nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seade allkirjeldatud viisil õigesti kokku panna. Retraktori sisestuspunkti kokkupanek 1. Võtke retraktori kinnituspolt (1), kahest poldist lühem, ja pange see läbi silma positsioneerimisvarda otsas. (2) 2. Keerake lukustuskäepide lõdvalt poldile selle positsioneerimisvardas hoidmiseks. 3. Positsioneerige Nathansoni maksaretraktor patsiendis. Retraktori käepide kinnitatakse vastu positsioneerimisvarda esipinda lukustuskäepidet pöörates. Põhiosa kinniti kokkupanek 1. Pange tähele, et peakinnitil (C) on koonusjas esipind. Paigutage sellesse auku peakinniti seib (B). 2. Võtke peakinnituspolt (A), kahest poldist pikem, ja pange see läbi kokkupandud kinniti ja seibi. Keerake järelejäänud lukustuskäepide lõdvalt poldile koostu koos hoidmiseks. 3. Joondage peakinnituspolti läbiv auk (A) poolringikujulise sälguga peakinniti seibis. Viige positsioneerimisvarda ots läbi selle augu. 4. Paigutage kokkupandud kinniti tugipostile ja pingutage posti haaramiseks õrnalt lukustuskäepidet. 5. Lõdvendades piisavalt peakinniti lukustuskäepidet on positsioneerimisvarda asetust võimalik mitmes suunas korraga reguleerida. A Peakinniti Peakinniti seib Peakinnituspolt Positsioneerimisvarras 1 B Lukustuskäepide C 2 Retraktori kinnituspolt Nathansoni maksaretraktori sisestuspunkt Lukustuskäepide Tugipost Positsioneerimisvarras 16

17 SUOMI MURDOCH- MEKAANINEN VARSI KÄYTTÖTARKOITUS Murdoch- mekaanisen varren tarkoituksena on pitää Nathanson-maksahakaa tai laparoskooppista lantiohakaa paikallaan laparoskooppisen toimenpiteen aikana. KUVAUS Laite koostuu seuraavista osista: Pääpuristimen pultti 1/laite Lukituskahva 2/laite Pääpuristin 1/laite Holvattu pää 57 mm Haan puristimen pultti 1/laite Pääpuristimen tiiviste 1/laite Murdoch- mekaaninen varsi (MMA-1000) 1. Lukituskahva Pyöristetty reuna 50 mm Tukitanko 1/laite 2. Pääpuristin 3. Asennusvarsi MITTAKAAVA 1:8 HUOMAUTUS: Pulttien ja lukituskahvan välillä on ero, joka eliminoi mahdollisuuden käyttää tuotteen eri sukupolvien osia keskenään. Tarkista tankojen numerot ja pidä saman setin osat yhdessä. Osien tunnistus: Tämänhetkiset setit: Kummassakin pultissa on kaiverruksia pään molemmilla puolilla. Lukituskahvan keskiöön on kaiverrettu N-kirjain. Alkuperäiset setit: Kummankin pultin päässä on yksi kaiverrus. Lukituskahvassa ei ole kaiverruksia. KÄYTTÖOHJEET Asennusvarsi 1/laite MITTAKAAVA 1:8 5. Tukitanko 4. Nathansonmaksahaan sisäänvientipiste Puhdistus- ja sterilointiohjeet HUOMIO: Happamia puhdistusliuoksia ei saa käyttää automaattisessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Uudelleenkäsittelyn rajoitukset Toistuvalla käsittelyllä on minimaalinen vaikutus näihin instrumentteihin. Välineen käyttöikä määräytyy tavallisesti kulumisen ja käytönaikaisen vaurioitumisen perusteella. Käyttökohde Leikkaussali - Poista ylimääräinen lika leikkaussalissa vain vedellä ja nukkaamattomalla liinalla. Säilytys ja kuljetus Ei erityisvaatimuksia. Suosittelemme, että Murdoch- mekaaninen varsi uudelleenkäsitellään mahdollisimman pian käytön jälkeen. Valmistelu ennen puhdistusta Pura kokonaan. Automatisoitu puhdistus Laitteisto: Pesuri/desinfiointilaite, pesuaine (neutraalit tai hieman emäksiset pesuaineet, ph 8,0 10,8, tai entsyymipuhdistusaineet). 1. Laita tuotteet pesuriin/desinfiointilaitteeseen. 2. Suorita puhdistusohjelma, joka on validoitu ei-monimutkaisille uudelleenkäytettäville lääketieteellisille välineille. 3. Tarkista pesurista poistettaessa, että kaikki näkyvä lika on poistettu esim. proteiini-/likatestillä. Toista ohjelma tarvittaessa tai puhdista väline manuaalisesti. Manuaalinen puhdistus Laitteisto: Pehmeät harjat, pesuaine (neutraalit tai hieman emäksiset pesuaineet, ph 8,0 10,8, tai entsyymipuhdistusaineet), juokseva vesi. 1. Huuhtele ylimääräinen lika pois instrumentista. 2. Levitä harjalla puhdistusliuosta kaikille pinnoille kiinnittäen erityistä huomiota kierrereikiin ja koloihin. 3. Huuhtele puhtaalla, juoksevalla vedellä. Varmista, että juokseva vesi menee kaikkien komponenttien aukkojen tai kierrereikien läpi. Desinfiointi Lämpödesinfiointi ISO 15883:n osien 1 ja 2 mukaisesti. Kuivaus Varmista, että Murdoch- mekaaninen varsi on kuiva ennen pakkaamista. Huolto Levitä kirurgisia voiteluaineita kierteisiin, pultteihin ja liikkuviin osiin. Voiteluainetta on käytettävä, jos komponentit on puhdistettu ultraäänikylvyssä. Tarkastus ja toiminnan testaus Tunnista ja pidä erilliset setit yhtenäisinä. Kokoa väline varmistaaksesi, että Murdoch- mekaaninen varsi toimii ja on täydellinen. Pura sterilointia varten. Pakkaus Steriilin suojajärjestelmän on oltava ISO/TS 16775:n ja ISO 11607:n osien 1 ja 2 mukainen. Sterilointi Sterilointi kostealla ja kuumalla ISO/TS 17665:n osien 1 ja 2 mukaisesti. Lämpötila ei saa olla yli 134 C. Säilytys Säilytä yksittäisiä komponenttisettejä yhdessä. Säilytettävä pimeässä, kuivassa ja viileässä. Pitkäaikaista altistusta valolle on vältettävä. Lääketieteellisen laitteen valmistaja on todennut yllä mainittujen ohjeiden PYSTYVÄN valmistelevan laitteen uudelleenkäyttöä varten. Uudelleenkäsittelijä on vastuussa siitä, että uudelleenkäsittely suoritetaan asianmukaisia laitteita, materiaaleja ja henkilökuntaa käyttäen halutun tuloksen saavuttamiseksi. Tämä vaatii tavallisesti prosessin validoinnin ja rutiinitarkkailun. Asennus 1. Aseta paksumpi 13 mm:n tukitanko leikkauspöydän kaiteen puristimeen. 2. Löysennä lukituskahvaa ja käännä asennusvartta sivusuunnassa tukitankoon nähden. 3. Kiinnitä asennusvarsi säätämällä ja tiukentamalla pääpuristinta varovasti. 4. Aseta Nathanson-maksahaan tai laparoskooppisen lantiohaan kahva haluttuun asentoon ja kiristä asennusvarren lukituskahva. 17