Č.j. UMCH 985/2012 Černá Hora, dne spis.zn.umch 2396/2011 Vyřizuje: Vlas Petr (Telefon: ) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. UMCH 985/2012 Černá Hora, dne spis.zn.umch 2396/2011 Vyřizuje: Vlas Petr (Telefon: ) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA"

Transkript

1 Úřad městyse Černá Hora stavební úřad nám. Míru Černá Hora Č.j. UMCH 985/2012 Černá Hora, dne spis.zn.umch 2396/2011 Vyřizuje: Vlas Petr (Telefon: ) Obec Žernovník (IČ: ), Žernovník 2, Černá Hora VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í v zastoupení na základě plné moci:aqua PROCON s.r.o. (IČ: ),Palackého 12, Brno (dále jen "žadatel") v postavení účastníků řízení podle ustanovení 27 odst. 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podala dne žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby komunikace ke kořenové čistírně II I. etapa na parc.č. 478/1 v kat. území Žernovník. V průběhu řízení bylo zjištěno, že žádost žadatele neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení. Dne , stavební úřad řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění. Dne byla žádost doplněna. Stavební úřad dne oznámil pokračování řízení a nařídil ústní jednání. Toto se konalo dne a na místě byl sepsán protokol. Úřad městyse Černá Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'), projednal v územním řízení tuto žádost a na základě posouzení podle 90 stavebního zákona vydává podle 92 stavebního zákona r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y : komunikace ke kořenové čistírně II I. etapa na parc.č. 478/1 v kat. území Žernovník. Popis stavby: Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace (šířky 3,5 m) s výhybnami (u začátku a konce I. etapy šířka 5,5 m). Na konci úpravy (v místě stávající polní cesty) se provizorně zřídí obratiště zpevněné štěrkovou konstrukcí. Délka komunikace je 116,54 m. Na zpevněnou část konstrukce vozovky navazuje oboustranně zemní krajnice a otevřené odvodňovací zařízení plýtký rigol, který bude ve vhodném místě vyveden na terén. Sklon svahů zemního tělesa je navržen 1:2 a 1:3. Na stávající MK je napojena kolmou stykovou křižovatkou, je zde nutno vyznačit přednost (DZ P6). Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným s podélným sklonem vozovky. Podélný profil vozovky je navržen tak, aby mohla srážková voda vytékat na terén (na louku) a zde se vsakovat. Vozovka bude s krytem z asfaltového betonu s bude mít tloušťku cca 40 cm. Poněvadž se očekávají potíže s únosností pláně, bude počítáno s výměnou podložních zemin. Dotčený prostor bude ohumusován a zatravněn. 1

2 Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 2 a 6 v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. 2. Pro umístění stavby stavby komunikace ke kořenové čistírně II I. etapa se jako stavební vymezují pozemky parc. č. 478/1 v kat. území Žernovník. 3. Projektová dokumentace bude respektovat vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců popřípadě vlastníků technické a dopravní infrastruktury: a) Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/ Praha 4 ze dne č.j /11. I. Obecná ustanovení Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondam i, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená Uctí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 2

3 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Záhon je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vo zovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica OT' mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, ktery'mi by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u spole čnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebn11, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3

4 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Přeložení SEK 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, ktery' vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odklad u poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". VI. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby n ebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,- nezakry'vat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. b) Stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3, Blansko ze dne č.j. MBK 103/2012 4

5 Z hlediska odpadového hospodářství podle 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, souhlasíme s daným záměrem stavby, dle předložené projektové dokumentace. Vyřizuje : Ing. Břetislav Tříska, č. t , Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stavba místní komunikace ke KČOV etapa na pozemku p.č. 478/1 v k.ú. 2ernovník u Černé Hory smyslu 18 citovaného zákona možná a uskutečnitelná. Vyřizuje : Ing. Jiří Navrátil, č. t. : , Z hlediska ochrany přírody ve smyslu 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitky k realizaci výše uvedené stavby. Vyřizuje : PhDr. Jaroslav Konečný, č. t.: , Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňujeme, že stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond. Investor stavby musí požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí) o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Náležitosti podání stanoví 9 odst. 5 zák. č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje : Jarmila P1hoňová.. č.t. : , Z hlediska lesního hospodářství nemáme k předložené projektové dokumentaci námitek, výše uvedená stavba se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje : Ing. Ivana Stuchlíková, č. t.: , Z hlediska ochrany ovzduší - dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení ve výše uvedené věci je dle 50, odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán obce, t.j. v tomto případě Obec Žernovník. c) Závazné stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3, Blansko ze dne č.j. MBK1262 /2012/ŽP/Su V průběhu realizace záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v 13 a 14 lesního zákona. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů. Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny ani dočasnou skládkou stavebního materiálu. d) Závazné stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3, Blansko ze dne č.j. MBK 7342 /2012/ Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc. č. 478/1, pro stavbu 2ernovník, komunikace k ČOV II 1. etapa" v katastrálním území Žernovník, o výměře 0,0684 ha, bude předepsán ve smyslu ustanovení 11 zákona odvod ve výši 16,56 Kč/m 2, po nabytí právní moci stavebního povolení. Odvod je vymezen pouze orientačně, konečná výše odvodu bude stanovena podle 11 odst. 2 zákona (resp. ve smyslu zákona č. 402/2010 Sb., jímž se novelizuje 11 odst.2 zákona). Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci bude předloženo orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k předepsání odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě. 2.Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy 684 m l do hloubky 0,30 m, celkem bude skryto 195 m 3. Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v blízkosti staveniště. Bude udržována v bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložení; rozprostřením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro p osouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Po ukončení výstavby bude použita na terénní úpravy v okolí nově vybudované komunikace. 3.Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve : než nabude právní moci rozhodnutí (stavební p ovolení) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 5

6 pozdějších předpisů. 4.Tento souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je vydán jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, územního souhlasu nebo ohlášení stavby. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jeho platnosti podle zvláštních předpisů. Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko vyřadí zastavěnou část pozemku p arc. č. 478/1 v katastrálním území Žernovník ze zemědělského půdního fondu. e) Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí č.p. 22, Blansko ze dne č.j. HSBM /2-OPR-2011 f) Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno ze dne č.j. S-KHSJM 00044/2011 g) Vyjádření Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, Brno ze dne č.j. 1754/12 Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemné ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. úli ada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit viz 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. O d ů v o d n ě n í Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení. V průběhu řízení bylo zjištěno, že žádost žadatele neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení. Dne , stavební úřad řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění. Dne byla žádost doplněna. Následně, v souladu s ustanoveními 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil opatřením ze dne pokračování územního řízení účastníkům řízení podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Nebyly vzneseny Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Nebyly vzneseny Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Navržený pozemek je podle územního plánu navržen jako plochy bydlení. 6

7 Žádost byla doložena náležitostmi ve smyslu 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a níže uvedenými doklady, vyjádřeními a stanovisky: - situačním výkresem současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu územního řízení a vazeb na jeho okolí - projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou oprávněnou osobou - doklady, prokazujícími právo k stavbou dotčeným pozemkům - vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury. Dle ustanovení 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Okruh účastníků řízení : Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil na základě příslušného ustanovení stavebního zákona č.183/2006 Sb. podle ustanovení 85 odst. 1 : a) Žadatel: b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn podle ustanovení 85 odst.2 : a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě b)osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Stejskal Antonín, Žertovník 14, Černá Hora Stejskal Arnošt, Úvoz 325, Bořitov Mareček František, Borovská 829, Kuřim Marečeková Anna, Borovská 829, Kuřim Ing. Šandera Josef, Milonice 56, Milonice Šanderová Dana, Milonice 56, Milonice Nečas Miloslav, Dolní Loučky 319, Daněk Jiří, Újezd u Černé Hory 46, Sokol Miloš, Žernovník 70, , Žernovník Sokolová Ludmila, Žernovník 70, Žernovník Hlavička František, Žernovník 73, , Žernovník Hlavičková Karla, Žernovník 73, , Žernovník Vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům sousedícím s pozemky parc. č. 478/1 v kat. území Žernovník, nemůže být územním rozhodnutím o umístění stavby komunikace ke kořenové čistírně II I. etapa přímo dotčeno. 7

8 P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odboru územ.plánování a stav.řádu, Žerotínovo nám.3/ Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvoláním lze dle 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Dle 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení. Vlas Petr vedoucí stavebního úřadu Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis oprávněné osoby Razítko a podpis oprávněné osoby Vyhláška byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis oprávněné osoby Razítko a podpis oprávněné osoby Doručí se: Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenka): AQUA PROCON s.r.o. (IČ: ),Palackého 12, Brno 8

9 Ostatní účastníci řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Stejskal Antonín, Žertovník 14, Černá Hora Stejskal Arnošt, Úvoz 325, Bořitov Mareček František, Borovská 829, Kuřim Marečeková Anna, Borovská 829, Kuřim Ing. Šandera Josef, Milonice 56, Milonice Šanderová Dana, Milonice 56, Milonice Nečas Miloslav, Dolní Loučky 319, Daněk Jiří, Újezd u Černé Hory 46, Sokol Miloš, Žernovník 70, , Žernovník Sokolová Ludmila, Žernovník 70, Žernovník Hlavička František, Žernovník 73, , Žernovník Hlavičková Karla, Žernovník 73, , Žernovník (doručenka): MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, Blansko KHS územ.pracoviště Blansko, Mlýnská č.p. 2, Blansko Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, Blansko Archeologický ústav, Královopolská 147, Brno Ostatní účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou) Obec Žernovník k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup Městys Černá Hora k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 9