SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze"

Transkript

1 SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena.

2

3 SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim Odstraňování závad Scican Data Logger pro Statim Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Hydrim Odstraňování závad Scican Data Logger pro Hydrim Technické parametry Statim a Hydrim jsou registrované ochranné známky společnosti SciCan Ltd. STAT-DRI, Your Infection Control Specialist, je ochrannou známkou společnosti SciCan Ltd. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou ve vlastnictví příslušných majitelů. Ve keré informace ohlednû servisu a oprav: V Kanadě : V USA: Evropa V zahraničí: (416) Výrobce: SciCan Ltd Don Mills Road, Toronto ON M3B 3P9 KANADA Tel.: (416) Fax: (416) Bezplatné číslo: SciCan Inc. 500 Business Center Drive Pittsburgh PA USA Tel.: (412) Bezplatné číslo: Fax: (412) ZÁSTUPCE PRO EU: SciCan GmbH Wangener Strasse Leutkirch GERMANY Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) SciCan Medtech AG Alpenstrasse 16, 6300 Zug, Švýcarsko Tel.: (41-41) Fax: (41-41)

4 INSTALACE SCICAN DATA LOGGER NA VA EM ZAfiÍZENÍ STATIM SciCan Data Logger může zaznamenávat a ukládat informace o cyklech na systém masové paměti (MSD), jako jsou například USB paměťová mechanika nebo paměťová karta SD. Tyto pokyny jsou určeny pro zařízení s 9kolíkovým komunikačním portem (RS232) umístěným na zadní straně zařízení. Před připojením Data Logger postupujte podle dále uvedených kroků. UÏivatelsk reïim Nastavení času/datumu Nastavení jazyka Nastavení ID zařízení Poslední výtisk RS232 Konec řádku CR/LF Přenosová rychlost sériového portu Uživatel tiskárny znak Uložit a odejít Odejít Nabídka UÏivatelské nastavení Pro instalaci Data Logger vstupte do nabídky uživatelského nastavení zapnutím jednotky při současném stisknutí tlačítka STOP. Postupujte podle následujících pokynů pro dokončení instalačních kroků. Krok 1 Volba moïnosti USB pamûè/msd RS232 USB/Paměť MSD 1. Při stisknutém tlačítku STOP zapněte zařízení, abyste získali přístup k nabídce uživatelského nastavení. 2. Pomocí tlačítek NEBALENÉ a BALENÉ nástroje přejděte na RS232 a zvolte jej stisknutím tlačítka GUMA A PLAST. 3. Z nabídky RS232 použijte tlačítka NEBALENÉ a BALENÉ pro přechod dolů na volbu USB/paměť MSD a stiskněte tlačítko GUMA A PLAST pro výběr a návrat do nabídky Uživatelské nastavení. 2

5 Nastavení pfienosové rychlosti sériového portu na 9600 Přenosová rychlost sériového portu Z nabídky Uživatelské nastavení použijte tlačítka NEBALENÉ a BALENÉ pro přechod na nabídku Přenosová rychlost sériového portu a zvolte ji tlačítkem GUMA A PLAST. 2. Z nabídky Přenosová rychlost sériového portu použijte tlačítka NEBALENÉ a BALENÉ pro přechod dolů na 9600 a stiskněte tlačítko GUMA A PLAST pro výběr a návrat do nabídky Uživatelské nastavení. Nastavení znakû uïivatele tiskárny; (napfiíklad: 134 C) Uživatel tiskárny znak 32 [0x20] 1. Z nabídky Uživatelské nastavení použijte tlačítka NEBALENÉ a BALENÉ pro přechod na nabídku Znak uživatele tiskárny a zvolte ji tlačítkem GUMA A PLAST. 2. Z nabídky znak uživatele tiskárny, pomocí tlačítka NEBALENÉ zvyšujte zobrazenou hodnotu o jednu a tlačítkem BALENÉ zvyšujte takovou hodnotu o deset, zadejte hodnotu 32 [0x20] a stisknutím tlačítka GUMA A PLAST ji přijměte a vraťte se do nabídky Uživatelské nastavení. UloÏit a odejít Uložit a odejít Uložit a odejít se musí provést po dokončení shora uvedených nastavení. Pokud se to neprovede, informace se vrátí ke svým předchozím hodnotám. 1. Z nabídky Uživatelské nastavení použijte tlačítka NEBALENÉ a BALENÉ pro přechod do Uložit a odejít. 2. Zvolte stisknutím tlačítka GUMA A PLAST. Displej zobrazí informaci o času a datumu a sekvenci hlášení: HH:MM DD/MM/RRRR "MSD NEZJIŠTĚNO"/"ZASUŇTE MSD/PAMĚŤ"/"ZVOLTE CYKLUS" 3

6 Krok 2 Zvolení ãasu a data Čas/datum HH:MM DD/MM/RRRR 1. Při stisknutém tlačítku STOP zapněte zařízení, abyste získali přístup k nabídce uživatelského nastavení. 2. Pomocí tlačítek NEBALENÉ a BALENÉ nástroje přejděte na Nastavení času/datumu a zvolte jej stisknutím tlačítka GUMA A PLAST. 3. Z nabídky Nastavení času/datumu nastavte čas a datum tlačítky NEBALENÉ a BALENÉ pro změnu zobrazených hodnot a zvolte je tlačítkem GUMA A PLAST. Při dokončení stiskněte tlačítko STOP. Krok 3 Nastavení ID zafiízení ID zařízení 001 POZNÁMKA: Pokud bylo ID zařízení nastaveno podle návodu k obsluze Statim, tento postup se nemusí opakovat. 1. Při stisknutém tlačítku STOP zapněte zařízení, abyste získali přístup k nabídce uživatelského nastavení. 2. Pomocí tlačítek NEBALENÉ a BALENÉ nástroje přejděte na Nastavení ID zařízení a zvolte jej stisknutím tlačítka GUMA A PLAST. 3. Z nabídky Nastavení ID zařízení použijte tlačítka NEBALENÉ a BALENÉ pro změnu zobrazených hodnot a stiskněte tlačítko GUMA A PLAST pro výběr a přechod na další číslo. Při dokončení stiskněte tlačítko STOP. 4

7 Krok 4 Pfiipojení SciCan Data Logger 1. Dbejte na to, aby bylo vypnuto jak zařízení Statim, tak SciCan Data Logger. 2. Připojte SciCan Data Logger k zařízení Statim sériovým kabelem. 3. Zapněte SciCan Data Logger 4. Zapněte zařízení Statim. 5. Displej zobrazí následující sekvenci hlášení: HH:MM DD/MM/RRRR "MSD NEZJIŠTĚNO"/"ZASUŇTE MSD/PAMĚŤ"/"ZVOLTE CYKLUS" 6. Zasuňte paměťovou jednotku USB nebo paměťovou kartu SD 7. Po několika sekundách displej zobrazí následující sekvenci hlášení: HH:MM DD/MM/RRRR ZJIŠTĚNA USB/PAMĚŤ/BEZPEČNĚ ODSTRAŇTE MSD/ZVOLTE CYKLUS 5

8 ODSTRAÀOVÁNÍ ZÁVAD SCICAN DATA LOGGER PRO STATIM JestliÏe je na displeji: MSD NEPŘIPOJENO <> VLOŽTE MSD/FLASH PAMĚŤ Postupujte podle následujících kroků, aby se zajistilo řádné nastavení všech prvků. 1. Zkontrolujte zapojení sériového kabelu. 2. Zkontrolujte připojení k napájení. 3. Přesvědčte se, zda svítí spodní červená LED dioda. Nachází se mezi sériovým portem Data Logger a vstupem napájení. 4. Zkontrolujte, zda-li je systém masové paměti (MSD) řádně zasunut do příslušné drážky Data Logger. 5. Opakujte pokyny pro instalaci SciCan Data Logger na va em zafiízení Statim. JestliÏe je na displeji: MSD BEZPEČNĚ ODEBRÁN <> ZJIŠTĚN MSD/FLASH PAMĚŤ MSD/Flash paměť lze bezpečně odebrat bez poškození dat. JestliÏe je na displeji: MSD/FLASH PAMĚŤ PLNÁ <> VYMĚŇTE MSD MSD je plný. Vyexportujte data. JestliÏe má MSD: Chybějící řádky dat Potvrďte si úspěšnou sterilizaci kontrolou obrazovky STATIM. Vynulujte datové registrační zařízení vypojením ze sítě, odpojte MSD a počkejte 10 sekund. Poté znovu zapojte napájecí adaptér za vložte MSD do Data Logger. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na servisní centrum SciCan. JestliÏe má MSD: Porušené nebo nečitelné soubory a/nebo adresáře Potvrďte si úspěšnou sterilizaci kontrolou obrazovky STATIM. Mohlo dojít k odpojení MSD během zápisu dat na něj. MSD by se nemělo odpojovat, dokud se nezobrazí "BEZPEČNĚ ODSTRAŇTE MSD <> DETEKOVÁNO MSD/FLASH PAMĚŤ". Narušené soubory či adresáře se mohou ztratit. Na svém počítači znovu naformátujte MSD. 6

9 INSTALACE SCICAN DATA LOGGER NA VA EM ZAfiÍZENÍ HYDRIM Hydrim C51wd má 9kolíkový komunikační port (RS232) na zadní straně a lze jej použít jako s externí tiskárnou nebo datovým registračním zařízením. Při použití Data Logger postupujte následovně: Před připojením Data Logger vypněte Hydrim a datové registrační zařízení. 1. Připojte a zapněte datové registrační zařízení, zapněte Hydrim a stiskněte i ve spodní části obrazovky, tím se přesunete na obrazovku Nabídka. 2. V režimu Nastavení zvolte Výběr tiskárny. DoplÀkov krok. Nastavení datumu a času, pokud již nejsou nastaveny. V nabídce Nastavení zvolte Datum/čas a poté Nastavení datumu. Zadejte aktuální datum. Po dokončení stiskněte šipku zpět pro návrat na Datum/čas nabídky Volba nastavení času. Zadejte aktuální čas. Po dokončení stiskněte šipku zpět pro návrat do nabídky Nastavení. 3. Volba USB paměť/msd Stiskněte šipku zpět pro návrat do nabídky Nastavení. 4. V nabídce Nastavení zvolte Rychlost v baudech. 5. Zvolte 9600 jako Rychlost v baudech. Použijte šipku zpět pro návrat na obrazovku Start. 6. Nyní Hydrim zapíše informaci o svém cyklu do paměťové karty memory stick vložené do Data Logger. 7

10 ODSTRAÀOVÁNÍ ZÁVAD SCICAN DATA LOGGER PRO HYDRIM JestliÏe je na displeji: "ZÁVADA TISKÁRNY" Postupujte podle následujících kroků, aby se zajistilo řádné nastavení všech prvků. 1. Zkontrolujte zapojení sériového kabelu. 2. Zkontrolujte připojení k napájení. 3. Přesvědčte se, zda svítí spodní červená LED dioda. Nachází se mezi sériovým portem Data Logger a vstupem napájení. 4. Zkontrolujte, zda-li je systém masové paměti (MSD) řádně zasunut do příslušné drážky Data Logger. 5. Opakujte pokyny pro instalaci SciCan na va em zafiízení Hydrim. 6. Zkontrolujte, zda-li není plné MSD. Pokud bude MSD plné, vyexportujte data. JestliÏe je na displeji: Chybějící řádky dat na MSD/FLASH paměti. Potvrďte si úspěšnou sterilizaci kontrolou obrazovky Hydrim. Vynulujte datové registrační zařízení vypojením ze sítě, odpojte MSD a počkejte 10 sekund. Poté znovu zapojte napájecí adaptér za vložte MSD do Data Logger. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na servisní centrum SciCan. JestliÏe je na displeji: Soubor či adresář na MSD je narušený nebo nečitelný. Potvrďte si úspěšnou sterilizaci kontrolou obrazovky Hydrim. Mohlo dojít k odpojení MSD během zápisu dat na něj. MSD by se nemělo odpojovat, dokud se nezobrazí "BEZPEČNĚ ODSTRAŇTE MSD <> DETEKOVÁNO MSD/FLASH PAMĚŤ". Narušené soubory či adresáře se mohou ztratit. Na svém počítači znovu naformátujte MSD. 8

11 TECHNICKÉ PARAMETRY Pfiipojení: Sériový kabel DB9F-DB25M Pfienosová rychlost v baudech: 9600 Elektrické napájení: 100V-240V, 0.6A, 50/60 Hz, vícezástrčkový UZNAN MSD USB/Flash pamûè: Cruzer mini 1 GB Memorex Travel drive 1 GB Kingston Travel drive 512 MB PNY Attache 1 GB Lexar Jump Drive 1 GB SD pamûèové karty: Kingston 512 MB Lexar 512 MB PNY 512 MB Ultra 512 MB Kingston ultimate 512 MB S tímto datov m registraãním zafiízením mohou b t kompatibilní i jiné USB Flash pamûti a SD karty. 9

12 Doporuãení: SciCan vyzkoušela a doporučuje používání následujících tiskáren jako varianty pro externí tiskárnu, které lze zakoupit ve vašem místním počítačovém obchodě: NavrÏené Konec Sériov Tiskárna externí tiskárny fiádky CR/LF port uïivatelsk znak SciCan Pfienosová rychlost Epson TM-U220D (C31C515603) CR/LF [0xF8] Citizen IDP RF 120B CR 9600 N/A Star Micro SP212FD CR [0xd2] Star Micro SP216FD CR/LF [0xd2] Star Micro SP512MD42-R CR/LF [0xd2]

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Příručka pro hardware

Příručka pro hardware Příručka pro hardware Oznámení o ochranných známkách TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Oznámení Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části této příručky jakoukoliv formou je bez výslovného povolení

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze PIPE WIN-WELD MSA WIN-WELD

Návod k obsluze PIPE WIN-WELD MSA WIN-WELD Návod k obsluze PIPE WIN-WELD MSA WIN-WELD Všechna práva, včetně práva na rozmnožování a rozšiřování vyhrazena. Rozmnožování nebo reprodukce v jakékoli formě (tisk, fotokopie, mikrofilm) vyžadují souhlas

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje přehled funkcí, specifikací a informací o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží u vašeho počítače. Více informací

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 20.5.2011 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem,

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze Řada přístrojů OREGON Návod k obsluze 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více