Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací."

Transkript

1 Rozšíření CGI webserver předá požadavek dané externí aplikaci (např. PHP), která daný požadavek obslouží Oddělení webového a aplikačního serveru. Běží zde několik aplikací. 4 vrstvá architektura 1) klientská vrstva 1. webový klient (HTML) 2. plný klient (non-html, desktop aplikace) 2) webová vrstva 1. Java EE server-side 2. JSP, servlety 3) bussiness vrstva 1. Java EE server, aplikační server 2. enterprise beans 4) databázová vrstva 1. enterprise information system (EIS) Webový kontejner obsahuje servlety JSP stránky EAR WAR zabalení všech vrstev aplikace do jednoho balíčku obsahuje v sobě další balíčky, které mají zabalené jednotlivé vrstvy (.war,.jar,.rar) obsahuje deskriptory sloužící k popisu jednotlivých balíčku (ve formátu.xml) webová jednotka schopná deploymentu na server standardní deskriptor (web.xml, sun-web.xml, *.tld) lib většinou.jar knihovny classes -.class soubory tags -.tags soubory Web.xml mapování URL chování při výskytu chyby definice zdrojů (enterprise beans, data sources) globální parametry listenery filtry Základní komponenty EJB, servlety, JSP, JSTL frameworky (JSF, Struts, ) JMS (třídy a rozhraní pro posílání, příjímání a čtení zpráv) JTA (Java Transaction API) transakce

2 JavaMail posílání ů JAXP (Java API for XML Processing) zpracování XML, SAX, DOM, XSLT JDBC přístup k relačním databázím JPA mapování mezi objekty a relační databází JNDI rozhraní poskytující pojmenování objektů a vyhledávání JAAS autorizace, autentikace uživatelů Applet část javovské aplikace, která umí běžet v prostředí webového prohlížeče Servlet javovská třída rozšiřuje schopnost serveru obsloužit http požadavek vždy pouze jedna instance daného servletu rozšířeno o javax.servlet.http.httpservlet problém: několik vláken přistupuje ke stejné části kódu najednou potřeba synchronize metoda service musí být thread-safe, prostředky pro řízení přístupu životní cyklus 1) nahrání třídy 2) vyrobení instance 3) iniciování instance pomocí metody init() 4) poté je předán request a response metodě service() 5) pokud je servlet volán opakovaně volá se už pouze metoda service() 6) pro odstranění z kontejneru metoda destroy() Vzájemné volání servletů pomocí objektu RequestDispatcher include() - řízení se předá zpět forward() - předávající stránka nemůže nic vypsat do output streamu, může modifikovat request a response Sdílení informací mezi servlety Web context žije tak dlouho jako webová aplikace kontext celé aplikace Session svázáno s prohlížečem Request svázáno s jedním dotazem (vydrží I forward) Page svázáno s konkrétní stránkou (data k dispozici pouze u jedné stránky, po forwardu se maže) pomocí statické proměnné Cookie = JSESSIONID reprezentace pomocí objektu HttpSession invalidate() - zničí session request.getservletpath() - vrací URL servletu request.getcontextpath() - vrací kontext, ve kterém servlety běží

3 JavaServerPages JSP textový dokument obsahuje statická data, většinou XHTML kód verze: standard a XML direktivy - globální informace pro kompilátor akce informace pro fázi obsluhy dotazu (XML značky) skriptovací elementy kus java kódu (scriptlety, deklarace, výrazy - <%, <%!, <%=) životní cyklus v okamžiku prvního zpracování je JSP stránka zkompilována na servlet dále se vykonává jen servlet z JSP při každém dalším dotazu na JSP stránku se kontroluje, zda stránka není novější než servlet pokud ano => provede se kompilace pokud ne => vykonán existující servlet Objekty v JSP pagecontext kontext konkrétní stránky application aplikační kontext out posílání dat na výstup exception config page request response JavaBeans označení pro java třídu standardizovaný formát cíl: jednoduchá znovupoužitelnost často řeší jeden konkrétní problém musí mít konstruktor bez parametrů nemá instanční proměnné typu public vše se řeší přes gettery a settery možnost serializace reprezentace: vizuální komponenty (buttony,..) nevizuální (časovač, DB spojení) reprezentace aplikační logiky Serializace objekty se vytvoří proud bytů a pak je možné je uložit do soubor nebo zabalit do streamu a poslat transient označení proměnné, které serializovat nechceme (vlákno, připojení k DB) writeobject(), readobject() - private metody serializují se instační proměnné a static Unified Expression Language jazyk pro získávání a zápist dat do objektů (bean) umožňuje

4 číst data zapisovat data volat metody objektů počítat aritmetické operace výraz začíná $ - okamžité vyhodnocení (immediate evaluation) backslash ruší interpretaci výraz začíná # - odložené vyhodnocení (deferred evaluation) volá se později může zavolat framework JSTL JSP Standard Tag Library kompatibilní se syntaxí XML existuje několik standardních knihoven značek (Core, XML, SQL, Functions, i18n) značky obsahují prefix + URI taglib prefix= c uri= > sada standardizovaných knihoven např. <c:out > <c:out /> c: je namespace Resource bundle textový soubor, který obsahuje sadu klíčů a hodnot používá se pro vícejazyčné aplikace.properties soubory defaultní soubor bundle.properties další soubory bundle_cs.properties zakončené národní značkou Tag Handler třída sloužící pro implementaci uživatelských značek když je v JSP stránce nalezena značka, překladač udělá: vytvoří instanci TagHandleru zavolá setjspcontext(), setparent() inicializuje atributy značky vyrobí objekt typu JspFragment a zavolá setjspbody() zavolá metodu dotag() - vykoná veškerou práci možnost použití tzv. dynamických atributů nejsou definovány v.tld souboru ale za běhu Tag Library Descriptor XML soubor, který informuje kontejner o tom, jaké uživatelské značky jsou dostupné.tld soubor Google Web Toolkit překladač z jazyka Java do JavaScriptu + HTML klientská I serverová část jsou napsané v Javě a pomocí nástroje je klientská přeložena a zároveň je vytvořeno rozhraní, které dovolí asynchronní komunikaci se serverem sada JavaScript a Java tříd vývojové prostředí SDK Entry Point třída, která se má spustit v okamžiku deploymentu projektu implementuje rozhraní EntryPoint

5 v metodě onmoduleload() je vytvářeno UI buttony, labely,.. ale i listenery (v tomto případě handlery) pro obsluhu tlačítek apod. handlery jsou implementovány pomocí vnitřních anonymních tříd (ale lze vytvořit i pomocí klasické třídy v Javě) GWT moduly projekty se dělí na moduly mají deskriptor obsahují zděděné moduly používá I soubor gwt.properties informace potřebné pro překlad dynamické zavádění tříd na základě podmínky, si určím, kterou třídu použiju GWT RPC (Remote Procedure Call) z klientského kodu je zavolán serverový kód komunikace pomocí AJAX pro komunikace jsou potřeba serializovatelné objetky synchronní rozhraní definuje interface implementace na serveru Zavádění kódu prohlížeč nahraje HTML stránku <script src= ModuleName_nocache.js > - nahrání JavaScriptu příslušná verze.cache.html vytvoří skrytý <iframe> a nahraje se do něj po nahrání se spustí vlastní kód aplikace Deferred binding v okamžiku překladu aplikace kompilátor zjistí charakteristické rysy pro daný prohlížeč a vygeneruje přesnou specifickou verzi aplikace podle těchto požadavků prohlížeče GWT práce se session metoda getthreadlocalrequest() př. getthreadlocalrequest().getsession.setattribute() GWT a historie v prohlížeci iframe, ve kterém se historie bude schovávat odchytávání událostí v UI tato událost bude nastavena jako bod návratu vytvoříme nějaký String reprezentuje daný bod v historii v historii je vyhledán příslušný String a podle něj je aplikace nastavena do příslušného stavu JavaServer Faces framework pro vytváření UI v zásadě řeší životní cyklus stránky (formuláře), UI si pamatuje svůj stav UI komponenty server-side validace, konverze dat události i18n navigace vlastní značky

6 JSF aplikace.jsp stránky obsahuje backing beans - JavaBeana, která je spřažena s funkčností stránky konfigurační soubory soubor JSF Faces Configuration (XML soubor) faces-config.xml další objekty validátory, konvertory, listenery první přístup k formuláři poprvé Initial Request každý formulář představuje na serveru datovou strukturu ve formě Beany využití deferred evaluation => value = #{Osoba.jmeno} Konverze a validace řeší se převod Stringu (formulář) na objekt (Java), ale I opačně u základní datových typů probíhá konverze automaticky validace kontrola správnosti dat nejprve konverze, pak validace vlastnost immediate (true, false) vlastnot komponenty, u které se přeskočí konverze a validace použití u akcí, které nezpracovávají data formuláře popř. ty které zpracovávají jen část formuláře Životní cyklus initial request postavení stromu vytvoření odpovědi (render response) postback request postavení stromu vyčtení parametrů z formuláře konverze a validace (při alespoň jedné chybě se rovnou přejde na render response) uložení hodnot (model Backing beana) akce a navigace vytvoření odpovědi JSF komponenty Tag inputtext, selectoneradio, UIComponent reprezentace ve stromu UIInput, UISelectOne, Renderer vykreslí komponentu v HTML Listbox, Text, Radio JDBC definuje 4 typy ovladačů typ 1 použití ODBC protokolu (JDBC-ODBC bridge) je vyžadován specifický ovladač pro danou databázi

7 typ 2 tento ovladač má za úkol překládat požadavky z JDBC do určitého spec. ovladače, který je určen právě pro jeden typ databáze typ 1 je podmnožinou tohoto typu ovladače stejné výhody/nevýhodu jako u typu 1 typ 3 mezi aplikací a databází existuje server, který představuje rozhraní typ 4 databáze je napsaná v Javě, platformově nezávislé není třeba žádného prostředníka Třída DriverManager má na starost dostupné ovladače a spojení s DB musí znát ovladače, které jsou k dispozici URL databáze Třída DataSource a ConnectionPoolDataSource DataSource je zdroj, který chce přistupovat k databázi ConnectionPool je sada těchto zdrojů a přistupuje k DB jako celek šetření prostředků paměť, čas v souboru web.xml je potřeba vytvořit odkaz na daný DataSource JNDI spojení s DB lze zaregistrovat do JNDI (Java Naming and Directory Interface) kdo se potřebuju spojit s DB, nejprve vyhledá toto spojení v JNDI vytvoření iniciálního kontextu pro hledání a vyhledání v adresáři Context c = new InitialContext(); datasource = (DataSource) c.lookup("java:comp/env/jdbc/y36tw2pool"); SQLException zřetězená sada všech výjimek, které nastaly další výjimky se získavají metodou getnextexception() Statement třída pro práci s databází Statement získáme voláním metody třídy Connection metody executeupdate() - create, insert, update, delete, executequery() - select, vrací ResultSet, Typy ResultSetů TYPE_FORWARD_ONLY procházení pouze metodou next() TYPE_SCROLL_INSENSITIVE procházení metodami next() i previous() neprojeví se změny, které mezitím vznikly v databázi

8 TYPE_SCROLL_SENSITIVE procházení metodami next() i previous() změny, které mezitím vznikly v databázi se okamžitě projeví Locking a izolace serializable pokud transakce manipuluje s daty, transakce ho uzamkne a ostaní musí čekat pesimistic locking zamykání všech záznamů, kterou mohou být transakcí ovlivněny optimistic locking nezamyká se nic očekává se, že nedojde k paralelnímu přístupu ke stejným datům Enterprise Beans bussiness logika na straně serveru tři typy EJB session bean reprezentují aplikační logiku stateless (jsou obecné, nezávislé na klientovi) nemusí se ukládat statefull (jsou svázány s danou session a dokáží si něco zapamatovat) musí se ukládat zatěžují více server vhodné na velké objemy dat singleton jako stateless ale v poolu je pouze jedna EJB entity bean objekty rezprezentující persistenci jsou navázány na databázi objektový přístup k datům message driven bean zpracovávají události generované jinými aplikacemi asynchronní volání jsou bezestavové EJB žije v kontejneru zde jsou ty beany přístup jak z webové tak z stand-alone aplikace Anotace aditivní procesní instrukce přidání metadat k metodám, proměnným, = Reflexe je schopnost jazyka zjišťovat informace o svých vlastních objektech (za běhu programu) EJB 3.x beana je POJO (Plain Old Java Object) třída má prázdný konstruktor, gettery a settery kontejner řídí životní cyklus této beany

9 lokální a vzdálené rozhraní Stateful používat pouze pro desktopové aplikace, v případě webové aplikace použít HttpServlet. Stateless lze používat u obou. Message Driven Beans listener, který zpracovává zprávy 1.způsob - zprávy jsou posílány (asynchronně) do fronty a tato beana je postupně odebírá a zpracovává (point to point, fronta) 2.způsob existuje prostředník, který rozhoduje na kterou beanu zprávy zašle ke zpracování více příjemců (publish / subscribe) jsou podobné stateless EJB nejsou stavové jsou zaměnitelné JMS Java Message Service definuje několik typů zpráv zpráva má hlavičku, vlastnosti a tělo JPA Java Persistence API práce na objektové úrovni s relační databází mapování tabulek a záznámů na POJO ORM = Object Relational Mapping automatické mapování pomocí jmen anotují se pouze výjimky v objektech funguje dědičnost existuje několik interpretací tohoto JPA (Hibernate, Oracle Toplink) Přímá práce s databází pomocí JDBC zvyšuje chybovost snižuje přenositelnost kódu míchají se dvě logické úrovně Entity Manager stará se o práci s entitama, s připojením (injekcí nebo pomocí factory) metody flush() - zapsání do DB, persist(entity) uložení entity, remove(entity),... v něm žijí instance na jednotlivé řádky v tabulce v databáze připojení pomocí konfiguračního souboru persistence.xml má své vlastní metody detached stav pokud se entita zpropaguje až někam k servletu, tak změna entity v servletu nemá vliv na změnu v databázi zajistí se pomocí metody EntityManager.merge(obj)

10 Entita měla by být serializovatelná nesmí být final a ani její metody a atributy nesmí být final musí mít primární musí mít prázdný public nebo protected kontruktor anotovat lze atributy třídy instance nebo její metody (ke getteru) nelze kombinovat! Vztahy mezi entitami unidirectional jen jedna strana (vlastník) ví o té bidirectional obě strany o sobě vzájemně ví jedna je vlastníkem Spring IoC (Inversion of Control) návrhový vzor, který umožňuje uvolnit vztahy (závislosti) mezi svázanými komponentami (vrstvami aplikace) třída nevytváří sama instance dalších tříd, ale jsou jí dodány nějakým způsobem z vnějšku constructor injection setter injection interface injection Dependency Injection jedná se o konkrétní techniku pro vkládání závislostí využití hollywoodského principu - Nevolejte nám, my se ozvěme IoC kontejner se stará o sestavení jednotlivých komponent dohromady RMI (Remote Method Invocation) volání vzdálených metod volání skrze sockety je mnoho režijního kódu => vytvořeny knihovny implementující techniku volání metod umístěných na vzdálených systémech pouze pro platformu Java aplikace založena na architektuře klient-server volání je synchronní a blokovací klient pracuje se stubem lokální zástupný objekt server pracuje se skeletonem skutečný objekt na serveru Postup vytváření aplikace se vzdáleným objektem 1) definice rozhraní vzdáleného objektu (rozhraní dědí z rozhraní java.rmi.remote) 2) implementace vzdáleného objektu 3) vygenerování stubů a skeletonů (výstupem jsou.class soubory tříd pro vzdálený objekt) 4) vytvoření instance vzdáleného objektu na serveru (publikování do jmenné služby) 5) získání přístup ke vzdálenému objektu u klienta (Naming.lookup(String))

11 Další technologie podobné RMI RPC platformově závislé CORBA platformově nezávislé DCOM Webové služby technologie pro tvorbu webových a distribuovaných aplikací standard pro komunikaci dvou aplikací využívá protokoly SOAP, HTTP a jazyk XML, WSDL SOAP (Simple Object Access Protocol) protokol sloužící pro výměnu zpráv založených na formátu XML přes síť (zejména tedy přes HTTP) definuje jak volat vzdálené procedury (RPC) a jak posílat dokumenty WSDL (Web Services Definition Language) jazyk pro popis webových služeb založen na formátu XML definuje popis služby (co dělá) jak danou službu používat kde službu najít struktura porttype abstraktní definice služby způsob volání služby SOAP, JMS, přímé volání ports kde se dá ke službě přistoupit UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) registr dostupných webových služeb (adresářová služba) slouží k vyhledání dané služby včetně jejího popisu ve formátu WSDL popis nám říká, jakým způsobem lze danou službut volat REST (Representational State Transfer) způsob komunikace s webovou službou pro komunikaci se využívá metod protokolu HTTP (get, post, put, delete) služby využívají REST se skládají ze zdrojů a každý je jednoznačně identifikován (URI)

12 Typy testů podle automatizace ruční (je nebo není dostupná specifikace aplikace) automatické podle zaměření unit testy (aplikace i kódu) systémové testy integrační testy zátěžové testy penetrační testy (simuje roli hackera snaží se odhalit slabá místa) regresní testy crash testy podle fáze projektu alfa testy beta testy Klasifikace chyb bugy špatná práce s aplikací, ztráta/poškození dat nesoulad aplikace se specifikací špatné pochopení procesu/aplikace uživatelem

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Web Services na SOAP

Web Services na SOAP Web Services Používají HTTP Existují dvě varianty: Služby postavené na protokolu SOAP Java standard pro vytváření : JAX-WS RESTfull služby Java standard pro vytváření : JAX-RS Web Services na SOAP Žádost

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Platforma J2EE. Lukáš Zapletal liberix.cz. Platforma Java 2 Enterprise Edition vývoj webových aplikací

Platforma J2EE. Lukáš Zapletal liberix.cz. Platforma Java 2 Enterprise Edition vývoj webových aplikací Platforma J2EE Lukáš Zapletal liberix.cz Platforma Java 2 Enterprise Edition vývoj webových aplikací Pictures (c) Sun Microsystems from J2EE 5 Tutorial J2EE - webové aplikace hlavní komponentou u webového

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Web Frameworks Java Server Faces. Petr Aubrecht CA

Web Frameworks Java Server Faces. Petr Aubrecht CA Web Frameworks Java Server Faces Petr Aubrecht CA XKCD o SQL Injection http://www.abclinuxu.cz/clanky/komiks-xkcd-327-maminciny-exploity Její dcera se jmenuje Pomoc, jsem zavřená v továrně na řidičáky.

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Design Patterns. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz

Design Patterns. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz Design Patterns Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz Základní návrhové vzory Kategorie Creational Patterns starají se o vytváření instancí Structural Patterns struktura komponent v

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 9 InternetovéTechnologie webové služby, SOA, služby, atd. Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je to webová služba - Webová služba je softwarový systém zkonstruovaný k podpoře interakce

Více

Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore

Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore Vítězslav Novák Katedra Aplikovaná informatika Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 1 Google App Engine Google App Engine je zástupcem distribučního modelu

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml Použití SAX - připomenutí Vytvoření instance parseru XMLReader xmlreader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); Registrace handleru xmlreader.setcontenthandler(

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti Práce s databází Specifikace JDBC Pro práci s relačními databázemi poskytuje Java rozhraní JDBC Java Database Connectivity. Specifikace tohoto rozhraní má několik verzí. Verze 1.x je součástí SDK již od

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha. Michal Turek. červenec 2007

Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha. Michal Turek. červenec 2007 Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. červenec 2007 1. Seznamte se s problematikou bezpečného zpřístupnění legacy datatabáze z Internetu za následujících omezujících

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Webové služby. Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita

Webové služby. Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita Webové služby Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita Obsah definice webových služeb historický vývoj ze strany WWW SOAP webové služby XML, URI, XML Namespaces, XML Schema protokol

Více

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 15. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Doménově specifické jazyky (DSL). (A7B36OMO) Obsah Návrhové vzory...

Více

Ruby on Rails: zapomeňte na Javu

Ruby on Rails: zapomeňte na Javu Ruby on Rails: zapomeňte na Javu Jiří Hradil Kyberie s.r.o. jirka@hradil.cz http://www.hradil.cz ` 28.2.2011, CZJUG, Praha Java sága, persistence I. Kyberie, rok 2004 Cíl: persistence pro Java webové aplikace

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

IoC/DI. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz

IoC/DI. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz IoC/DI Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz SOLID 5 pravidel pro testovatelný kód Na netestovatelném kódu se IoC/DI používá špatně SOLID Single Responsibility Principle Každá třída

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA

Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA Bc. Jindřich Bašek Vedoucí práce:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Virtuální metody - polymorfizmus

Virtuální metody - polymorfizmus - polymorfizmus - potomka lze použít v místě, kde je možné použít předka - v dosud probraných situacích byly vždy volány funkce, které jsou známy již v době překladu. V situaci, kdy v době překladu není

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Petr Čápek

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Petr Čápek Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Návrh a implementace multiplatformní aplikace s využitím technologie Mono pro platformy ios, Windows Phone a Android Petr Čápek Fakulta aplikované informatiky

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE Michal Čejchan Témata přednášky Principy OOP - připomenutí Úvod - co nás vede k používání OOP Reálný svět - jak (ne)používáme OOP Nedostatky na úrovni programovacích

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV)

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV) Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Enterprise Java

Více

X36ASS Dokumentace projektu. Firemní helpdesk se správou požadavků. Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla

X36ASS Dokumentace projektu. Firemní helpdesk se správou požadavků. Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla X36ASS Dokumentace projektu Firemní helpdesk se správou požadavků Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla Obsah X36ASS Dokumentace projektu...1 Firemní helpdesk se správou požadavků...1 1.Cíle projektu...3 2.Uživatelé...3

Více

KAPITOLA 9. Formuláře

KAPITOLA 9. Formuláře KAPITOLA 9 Formuláře Nejen Web 2.0 aplikace, ale ani žádná stránka generující obsah přizpůsobený uživateli (anglicky User Generated Content) si nevystačí bez formulářů. Internetové stránky musí svým uživatelům

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Komunikace systémů pomocí. 10. 11. 2011 Hradec Králové

Komunikace systémů pomocí. 10. 11. 2011 Hradec Králové Komunikace systémů pomocí zasílání zpráv Petr Steckovič 10. 11. 2011 Hradec Králové 1 Komunikace Synchronní / Asynchronní Jednosměrná / Obousměrná Přímá / Zprostředkovaná Nejobvyklejší typ komunikace:

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

Michal Augustýn www.augi.cz Microsoft Most Valuable Professional

Michal Augustýn www.augi.cz Microsoft Most Valuable Professional Michal Augustýn www.augi.cz Microsoft Most Valuable Professional dříve převážně desktopové aplikace rozmach internetu poptávka po webových vývojářích ASP.NET WebForms snadný přechod - RAD mezitím jiné

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Web frameworks v praxi

Web frameworks v praxi Web frameworks v praxi Tomáš Krátký tomas.kratky@profinit.eu http://www.profinit.eu/cz/podpora-univerzit/univerzitni-vyuka O čem to dnes určitě nebude Uţ víte, co je framework Uţ víte, proč jsou frameworks

Více

Využití chemie v procesu testování webových aplikací vytvořených pomocí technologií PHP a Java

Využití chemie v procesu testování webových aplikací vytvořených pomocí technologií PHP a Java Využití chemie v procesu testování webových aplikací vytvořených pomocí technologií PHP a Java aneb Selenium v akci Michal Špaček, WebExpo 2008, Praha Proč vůbec testovat? Náš software nemá žádné chyby,

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML

Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pivoda Brno 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 3 InternetovéTechnologie internetové aplikace, Web x.0, RIA, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Internetové aplikace - Aplikace, které ke svému provozu využívají prostředí internetu, a to

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Interaktivní webové aplikace

Interaktivní webové aplikace Masarykova Univerzita Fakulta Informatiky Interaktivní webové aplikace Diplomová práce Bc. Martin Kopecký Brno 2009 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Převod 4GL aplikací do webového prostředí. Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for

Převod 4GL aplikací do webového prostředí. Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for Převod 4GL aplikací do webového prostředí Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for CEEMEA Co je to EGL? -4GL a EGL Agenda Popis převodu z -4GL do EGL krok za krokem Obecný postup převodu Závěrečný

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace Česká republika Vlastník: Logica Czech Republic s.r.o. Page 1 of 10 Česká republika Obsah 1. Úvod...3 2. Východiska a postupy...4 2.1 Způsob dešifrování a ověření sady přístupových údajů...4 2.2 Způsob

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Novinky v oblasti SAP Mobility Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Agenda Novinky v oblasti mobilní platformy Jak na sdílet dokumenty na mobilní zařízení 2 Čím

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Doktorská disertační práce Využití webových služeb v Katastru nemovitostí 15. února 2008 Radek Chromý České vysoké učení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

ESET & Flexibee. Igor Hák, hak@eset.cz

ESET & Flexibee. Igor Hák, hak@eset.cz ESET & Flexibee Igor Hák, hak@eset.cz Společnost ESET zaměření na IT bezpečnost ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security,... začátky už v roce 1987, p. Trnka / p. Paško NOD Nemocnica na okraji disku ESET

Více

Informační systém pro správu mezinárodních studentských identifikačních karet (ISIC)

Informační systém pro správu mezinárodních studentských identifikačních karet (ISIC) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu mezinárodních studentských identifikačních karet (ISIC) Bc. Tomáš Jaroš Vedoucí

Více

Vazba (volná, těsná) - míra znalosti jedné třídy*komponenty o druhé.

Vazba (volná, těsná) - míra znalosti jedné třídy*komponenty o druhé. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Návrh distribuovaných systémů s použitím webových služeb a servisně orientované architektury (SOA).

Více

Java aplety. Předávání parametrů z HTML

Java aplety. Předávání parametrů z HTML Java aplety Aplety jsou speciální formou Java aplikací - mohou být spouštěny z prostředí WWW prohlížeče. Aby je prohlížeč spustil, musíme vložit do HTML stránky potřebné příkazy:

Více

Tvorba webových služeb

Tvorba webových služeb KAPITOLA 32 Tvorba webových služeb Už léta bojují softwaroví vývojáři a architekti o vytvoření softwarových komponent, které by mohly být vzdáleně zavolány prostřednictvím lokální sítě a Internetu. Během

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více