5.1 Obecný úvod. Kvantifikace 319

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1 Obecný úvod. Kvantifikace 319"

Transkript

1 5. kvantifikace obsah 5.1 obecný úvod vyjadřování počtu morfologické vyjadřování počtu Formální asymetrie i. singulárová kolektiva (Jména hromadná) a. Česká singulárová kolektiva odvozená příponou -í b. singulárová kolektiva s českou příponou -stvo/-tvo a jejich německé protějšky c. německá singulárová kolektiva s polopříponami -werk a -zeug d. ostatní singulárová kolektiva ii. Pluralia tantum iii. Plurál jmen látkových iv. Plurálová kolektiva kvantifikační význam plurálu i. Jednotlivé materiální objekty a. neurčené množství předmětů b. všechny přítomné předměty ii. skupiny iii. abstrakta vyjádření počtu kvantifikátory Počet určitý: číslovky i. Počet jednotlivin a. tvary číslovek základních a s nimi spojovaného substantiva b. speciální tvary a funkce číslovek c. Počet jednotlivin označovaných pluralii tantum ii. Počet druhů a abstraktních jednotlivin: číslovky druhové a. Počet druhů b. Počet jednotlivých jevů pouze v češtině iii. Počet pojatý jako souhrn: číslovky souhrnné Kvantifikace 317

2 iv. Pořadí: číslovky řadové v. zmnoženost: číslovky násobné Počet přibližný i. obecná přibližnost ii. Přibližnost s hodnocením Počet neurčitý i. substantivní číslovky plurálové (stovky, tisíce lidí) ii. neurčité lexikální kvantifikátory (několik, málo, mnozí, mnoho aj.) a. malý neurčitý počet b. neurčitý počet pojímaný jako nikoli zanedbatelný c. obecně neurčitý počet d. velký neurčitý počet Počet nulový a úplnostní i. zájmena nikdo niemand, žádný kein(er) ii. zájmena všichni alle, každý jeder iii. zájmena veškerý sämtliche iv. zájmena jakýkoli, kterýkoli jedweder v. Česká zájmena kdekdo, kdekterý, kdejaký kvantifikace (nepočitatelného) množství obecná charakteristika morfologické vyjádření množství: plurál jmen látkových a abstraktních substantiva látková substantiva abstraktní Lexikální kvantifikátory množství množství určité: substantivní kvantifikátory množství neurčité i. adverbiální a adjektivní kvantifikátory ii. substantivní kvantifikátory množství úplné (všechen, veškerý, jakýkoli aller, jeglicher) Poukaz na část celku: zlomky zlomky substantivní zlomky adjektivní České adjektivní zlomkové výrazy vs. německá kompozita německý výraz halb zlomky adverbiální zlomková kompozita kvantifikace vlastnosti a děje při atribuci a predikaci kvantifikace nekomparační velká míra přisuzované vlastnosti nebo děje největší možná míra vlastnosti přisuzované objektu (entitě) nebo ději Kvantifikace

3 i. nanejvýš höchst/höchstens + základní tvar adjektiva nebo adverbia ii. co (možná) + superlativ adjektiva nebo adverbia vs. möglichst + adjektivum nebo adverbium v pozitivu nebo so + základní tvar adjektiva + wie/als möglich iii. Pouze v němčině: superlativní tvar adverbia iv. Prostý superlativ kvantifikace komparační komparační kvantifikace ve větě jednoduché i. srovnávání stejné míry vlastnosti různých objektů (entit) nebo dějů ii. srovnávání nestejné míry vlastnosti různých objektů (entit) nebo dějů iii. srovnávání nestejné míry vlastnosti téhož objektu (entity) nebo děje v přítomnosti a minulosti komparační kvantifikace souvětná Obecný úvod Jako kvantifikace jsou v této gramatice označeny tři příbuzné jevy: (určitý i neurčitý) počet předmětů a jiných entit, (určité i neurčité) množství látky či abstraktní veličiny a míra vlastnosti nebo děje. Přestože výraz množství se může vztahovat i na množinu jednotlivin (např. množství lidí), tedy i na počet, budeme tohoto výrazu v dalších vý-kladech této kapitoly užívat z nedostatku jiného termínu ve smyslu množství látky nebo množství abstraktního jevu, tedy jako termínu, jehož pomocí budeme rozlišovat počet (jednotlivin) od množství (látky či abstraktní veličiny). Jazykovými prostředky kvantifikace jsou v obou jazycích: Prostředky morfologické morfologickými prostředky kvantifikace rozumíme flektivní koncovky substantiv, adjektiv a zájmen (ten velký stůl : ty velké stoly der große Tisch : die großen Tische). vzhledem k existenci těchto morfologických prostředků kvantifikace se u substantiv, adjektiv a zájmen hovoří o gramatické kategorii čísla. Prostředky lexikální Lexikální prostředky kvantifikace nazýváme kvantifikátory. kromě tradičních číslovek fungují v obou jazycích jako kvantifikátory i některé výrazy zájmenné, adjektivní a adverbiální, vyjadřující počet určitý nebo neurčitý, a substantivní kvantifikátory množství určitého (sklenice piva ein Glas Bier), nebo neurčitého (moře lidí). vzhledem k těmto různým druhům kvantifikátorů lze rozlišovat kvantifikaci morfologickou, numerickou, morfologicko-numerickou a kvantifikaci lexikální. v obou jazycích existuje u substantiv morfologická kategorie čísla vzta hující se k protikladu jednost : ne-jednost, tj. jeden : více než jeden. Jde o proti-klad souboru tvarů substantiv (a v závislosti na nich i kongruentních tvarů adjektiv a zájmen): Kvantifikace 319

4 (ten) jeden (velký) kámen : (ty) mnohé/dva, tři (velké) kameny ein (großer) Stein : die/viele/zwei, drei (große(n)) Steine soubor tvarů vztahujících se k pojmu jednosti se nazývá singulár, soubor tvarů vztahujících se k pojmu mnohosti se nazývá plurál. V češtině existuje u většiny typů substantiv několik různých singulárových a několik různých plurálových tvarů téhož substantiva: Singulár: muž, muže, muži, mužem Plurál: muži, mužů, mužům, muže, mužích V němčině existují obvykle vždy jen dva různé tvary pro každé číslo: Singulár: Mann, Mannes Plurál: Männer, Männern Nominativ singuláru (nsg) se vzhledem k jeho funkci pokládá za základní tvar substantiva. z něj je v obou jazycích odvozen tvar nominativu plurálu (npl). odvození nominativního tvaru plurálového z tvaru singulárového se v obou jazycích děje obvykle připojením speciální plurálové koncovky. Přitom v obou jazycích někdy dochází k obměně kořene (tj. hláskové alternaci) singulárového tvaru. v obou jazycích, avšak v nestejné míře, je u některých substantiv v nominativu jen jediný tvar pro singulár i plurál. Plurálový tvar bez hláskové alternace: muž : muži, les : lesy, žena : ženy, město : města Tisch : Tische, Frau : Frauen, Kind : Kinder Plurálový tvar s hláskovou alternací: Alternace kořenného vokálu v češtině jde přitom obvykle o alternaci dlouhého vokálu ů s krátkým vokálem o, zatímco v němčině alternuje vokál a s ä, o s ö, u s ü (jde o tzv. přehlásky): stůl : stoly, dům : domy, hůl : hole (ale např.: kůl : kůly) Mann : Männer, Wald Wälder, Stadt : Städte, Sohn : Söhne, Lohn : Löhne, Stuhl : Stühle pouze v češtině: alternace kořenného konsonantu, např.: žák : žáci, pták : ptáci, ruka : ruce Singulár a plurál (v nominativu) je totožný tvar: jedna růže : dvě, tři růže ein Schüler : zwei, drei Schüler 320 Kvantifikace

5 většina substantiv v obou jazycích má singulár i plurál. v obou jazycích však existují i četná taková substantiva, jichž se užívá pouze v plurálu (např. prázdniny die Ferien), i taková, jichž se užívá zpravidla či obvykle pouze v singuláru (mnohá substantiva abstraktní a látková viz níže). v prvním případě se v tradiční gramatické terminologii užívá termínu pluralia tantum (tantum = pouze), ve druhém termínu singularia tantum. mezi pluralii tantum a singularii tantum je však podstatný, principiální jazykový rozdíl: zatímco neexistence singuláru u pluralií tantum (např. neexistence tvaru ten nůžek či ta nůžka jako sg. odpovídajícího plurálu ty nůžky) je plně záležitostí jazykového systému a jeho pevných ( absolutních ) norem, (ne)užívání plurálu u substantiv abstraktních a látkových je principiálně záležitostí komunikační (ne)potřebnosti daného plurálového tvaru a touto (ne)potřebností podmíněného jazykového úzu. Jestliže tedy můžeme říci, že pluralia tantum jsou taková substantiva, která v úzu daného jazyka dané doby existují pouze v plurálu, pak singularia tantum budeme spíše charakterizovat tak, že jde o substantiva, která se zpravidla užívají pouze v singuláru a jejichž plurálový tvar, je-li z těch či oněch důvodů použit, působí více či méně neobvykle. např. české slovo vývoj (na rozdíl od německého die Entwicklung) lze označit za singulare tantum, neboť jeho plurál vývoje (na rozdíl od německého die Entwicklungen) se obvykle neužívá. to však neznamená, že v případě té či oné speciální potřeby nelze tohoto českého tvaru použít. z uvedených důvodů nebudeme v této gramatice pojímat jako zvláštní kategorii singularia tantum veškerá substantiva užívaná zpravidla či obvykle v singuláru, nýbrž pouze ta, jejichž singulárová forma vyjadřuje množství (např. listí) ta označujeme jako singulárová kolektiva. Pokud jde o užívání plurálových tvarů u jmen látkových a abstraktních, oba jazyky se tu dosti odlišují. např. zatímco mnohá abstraktní substantiva se v češtině užívají zpravidla v singuláru, v němčině je jejich plurál běžný viz Vyjadřování počtu Morfologické vyjadřování počtu Formální asymetrie k centrálním jevům formální asymetrie v oblasti morfologického vyjadřování počtu patří na jedné straně existence plurálových tvarů vztahujících se na jediný předmět či druh předmětu (jedny brýle) v tomto případě jde o tzv. pluralia tantum, na druhé straně existence singulárových tvarů vztahujících se na množný počet jednotlivin představující nějakou jednotu, nějaké souborné množství (např. stádo, listí) v tomto případě jde o singulárová kolektiva. s těmito asymetrickými jevy pak souvisejí ještě některé další, o nichž pojednáváme níže. Kvantifikace 321

6 I. Singulárová kolektiva (Jména hromadná) k singulárovým kolektivům lze v obou jazycích řadit jednak substantiva neodvozená (např. stádo Herde), jejichž význam souborného množství je dán pouze lexikálně, jednak substantiva odvozená příponami (v obou jazycích, např. lidstvo Menschheit, pouze v češtině, např. listí) nebo pouze v němčině předponou ge-. A. Česká singulárová kolektiva odvozená příponou -í Jsou to např.: listí, dříví; nádobí, pohoří, křoví, trní; kamení, peří, uhlí. v němčině jim odpovídají buď neodvozená singulárová kolektiva (das Laub, Holz), tvary s předponou ge- (das Geschir, Gebirge, Gebüsch), nebo tvary plurálové (die Steine, Federn, Kohlen): listí das Laub dříví das Holz kamení die Steine uhlí die Kohlen peří die Federn nádobí das Geschir křoví das Gebüsch trní das Dornengestrüpp pohoří das Gebirge Pozn.: českému subst. uhlí i v jeho negenerickém významu v německém úzu odpovídá vedle plurálu kohlen také singulár uhlí; plurál je však častější. srov.: Aber mein Kumpel hat nur einen Arm und ist blind. Für den hole ich immer die Kohlen aus dem Keller. (Braunschweiger Zeitung, ) Jeder hat seine Wohnung; Philipp eine etwas feinere und Georg eine beim Südbahnhof, in der man noch Kohle aus dem Keller schleppen muß. (Neue Kronen-Zeitung, B. Singulárová kolektiva s českou příponou -stvo/-tvo a jejich německé protějšky 1. Kolektiva označující soubory osob Česká kolektiva s příponou -stvo/-tvo se tvoří obvykle od jmen osob a vyjadřují pak souborné množství lidí dané profese či příslušejících k nějakému kolektivu, nějaké vrstvě apod. v němčině jim často odpovídají substantiva s příponou -schaft, -heit nebo -ung. např.: mužstvo Mannschaft, členstvo Mitgliedschaft, příbuzenstvo Verwandtschaft, úřednictvo Beamtenschaft, zákaznictvo Kundschaft, učitelstvo Lehrerschaft, žactvo Schülerschaft; lidstvo Menschheit, křesťanstvo Christenheit, duchovenstvo Geistlichkeit; obyvatelstvo Bevölkerung. Pouze některá z těchto kolektiv jsou v obou jazycích (velmi) běžné výrazy, např. obyvatelstvo Bevölkerung, lidstvo Menschheit, příbuzenstvo Verwandtschaft, mužstvo Mannschaft. mnohá z kolektiv daného typu jsou však a to buď jen v jednom, anebo v obou jazycích spíše jen příležitostně, ne běžně používaným výrazem. např. substantivum obecenstvo je v češtině běžným výrazem, zatímco jeho německý slovotvorný ekvivalent die Zuschauerschaft je sice použitelný, ale málo obvyklý. namísto něj se obvykle užívá buď výrazu das Publikum, nebo plurálu die Zuschauer nebo die Besucher; podobně zaznamenává duw např. i slovo Schülerschaft, avšak v textech se toto slovo vyskytuje na rozdíl od českého žactvo jen řídce; málo obvyklé je také kolektivum Mitgliederschaft v mpk má zhruba jen 300 dokladů, zatímco plurál Miglieder tu má téměř dokladů (!): Das Publikum will im Kino sehen, was das Fernsehen ihm nicht bieten kann. (Spiegel) 322 Kvantifikace

7 Die Verlegenheit im Stück, bei Zuschauern und bei Kritikern ist nicht gering. Die Hälfte der Besucher guckt, gut ausgeleuchtet, um etwas zu verstehen, ins Textbuch statt auf die Bühne. (Spiegel) Večer, když veškeré důstojnictvo s výjimkou dévéťáka, který debužíroval v kuchyni, opustilo Zelenou Horu, nastal na zámku čilý ruch. (M. Švandrlík) V západních zemích všeobecně, a v Británii zvlášť, je svobodné zednářstvo považováno za organizaci, která může, aspoň potencionálně, svou tajnou činností ohrozit zdraví demokratické společnosti. die Blicke der versammelten Besucherschaft speciální skupinu českých kolektiv představují substantiva označující vojenské útvary; jim v němčině odpovídají výrazy jiného typu, např.: loďstvo die Flotte letectvo die Luftwaffe námořnictvo die Marine dělostřelectvo die Artillerie jezdectvo die Kavallerie 2. Kolektiva označující soubory živočichů a neživých substancí kolektiva označující soubory živočichů jsou v češtině nečetná: zvířectvo, ptactvo, včelstvo. kolektiva označující soubory neživých entit jsou v češtině např.: vodstvo, horstvo, rostlinstvo, svalstvo. těmto českým kolektivům odpovídá v němčině někdy plurál příslušného substantiva, někdy singulárové kolektivum s předponou ge-, někdy singulár substantiva jiného původu: zvířectvo Tiere, Fauna vodstvo das Gewässer rostlinstvo Pflanzenwelt/-reich/-werk, Flora horstvo Gebirge, Gebirgskette, Gebirgsmassiv, Gebirgsstock ptactvo Vögel svalstvo die Muskulatur C. Německá singulárová kolektiva s polopříponami -werk a -zeug německá polopřípona -werk je systémově poměrně produktivním slovotvorným prostředkem v tom smyslu, že jím lze v případě potřeby odvodit singulárové kolektivum od mnohých substantiv. německému polosufixu -werk zčásti odpovídá v češtině sufix -í, -oví, méně často sufix -stvo: Nadelwerk jehličí Pflanzenwerk rostlinstvo Zweigwerk větvoví Netzwerk síťoví německá přípona -werk jako prostředek odvozování singulárových kolektiv není však prostředkem běžně užívaným. Lze se s ním setkat spíše v některých textech odborných či literárních. tak v textech t. manna jsme nalezli např. tato kolektiva daného typu: Zweigwerk, Pflanzenwerk, Laubwerk, Bretterwerk, Backwerk, Schmuck- Kvantifikace 323

8 werk, Gedankenwerk Polopříponu -zeug mají substantiva: Werkzeug nářadí a Spielzeug hračky. D. Ostatní singulárová kolektiva v obou jazycích existují kromě výše popsaných typů ještě mnohá singulárová kolektiva neodvozená, resp. synchronně nemotivovaná, nebo odvozená jiným (méně produktivním či neproduktivním) způsobem. Jde o kolektiva označující: (a) souborná množství rostlin, plodů nebo zvířat to obilí das Getreide, to ovoce das Obst, ta zelenina das Gemüse; ten dobytek das Vieh, to stádo die Herde, to hejno, ten houf die Schar, ten roj der Schwarm (b) souborná množství lidí nebo součástí sociálních zařízení lid, národ das Volk, mládež die Jugend, dorost der Nachwuchs, šlechta der Adel, církev die Kirche, publikum das Publikum, policie Polizei, vláda Regierung, parlament Parlament/Bundestag, armáda Armee II. Pluralia tantum v obou jazycích existují substantiva, která se vyskytují pouze (nebo převážně) v plurálu. Jejich plurálová forma se přitom vztahuje k pojmu jednosti, tj. k jedinému (druhu) předmětu či jediné (nepředmětné) veličině. taková substantiva se nazývají pluralia tantum. oba jazyky se zde zčásti odlišují. mnohá česká pluralia tantum odpovídají v němčině substantivům, která mají oba číselné tvary, tj. plurálový i singulárový. Jde přitom většinou o různé významové skupiny jmen. 1. Česká pluralia tantum Přestože i v němčině existuje několik desítek pluralií tantum (viz níže), nemají mnohá česká plurálová substantiva v němčině obdobu. Pouze v češtině existují substantiva, která nemají singulár, u těchto významových skupin jmen: Názvy částí lidského těla: ta ústa, záda, prsa, játra der Mund, der Rücken, die Brust, die Leber Názvy druhů oděvu: ty kalhoty, tepláky, trenýrky, šaty, plavky, kalhotky die Hose, die Trainingshose/Jogginghose, die Boxershorts, das Kleid/der Anzug, die Badehose/der Badeanzug, das Höschen Názvy pohoří: Tatry die Tatra 324 Kvantifikace

9 Názvy druhů nářadí, nástrojů a jiných předmětů: noviny, hodin(k)y, brýle, nůžky, kleště, vidle, housle, varhany, dveře, vrata, kamna die Zeitung, die (Armband)Uhr, die Brille, die Schere, die Zange, die Gabel, die Geige, die Orgel, die Tür, das Tor, der Ofen 2. Pluralia tantum v obou jazycích v obou jazycích existují tyto významové skupiny pluralií tantum: Názvy zeměpisné (zejména názvy pohoří a ostrovů) Alpy die Alpen, Andy die Anden, Apeniny die Apeninnen (v němčině je však běžnější sg. der Apennin), Hebridy die Hebriden, Karpaty die Karpaten, Pyreneje die Pyrenäen (Avšak: Tatry die Tatra) Názvy nemocí spalničky die Masern, neštovice die Pocken/Blattern, zarděnky die Röteln Ostatní prázdniny die Ferien, alimenty die Alimente, memoáry die Memoiren, tropy die Tropen, trosky die Trümmer, vnitřnosti die Eingeweide 3. Názvy svátků Česká substantiva Vánoce, Velikonoce, Hromnice, Dušičky jsou pluralia tantum. naproti tomu jim odpovídající německá substantiva Weihnachten, Ostern, Pfingsten jsou z hlediska kategorie čísla výrazy hybridní: jejich substantivní tvar je plurálový a plurálovou mají také atributivní shodu v pozdravných formulích: fröhliche Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Shoda těchto jmen s přísudkem je však v němčině singulárová. srov.: Es ist ja heute Weihnachten. (MPK) Bald steht Weihnachten vor der Tür. (MPK) Morgen ist Ostern. (Bildzeitung) III. Plurál jmen látkových substantiva látková se vzhledem ke svému významu užívají obvykle pouze v singuláru; označuje se jím druh látky (krev, voda, písek atd.). ve speciálních významech se však látková substantiva užívají v obou jazycích i v plurálu vyjadřujícím počet. ten se vztahuje buď na různé druhy dané látky, anebo na jednotlivé kusy dané látky: 1. Plurál druhový v obou jazycích se užívají více či méně běžně, převážně však v odborné mluvě, plurály mnohých látkových jmen, jimiž se hovoří o druzích dané látky: Kvantifikace 325

10 ocel : oceli Stahl : Stähle písek : písky Sand : Sande víno : vína Wein : Weine cukr : cukry (der) Zucker : (die) Zucker vyjadřuje se tak neurčitý počet druhů látky označené daným substantivem. srov.: So werden in Supermärkten Biolan -Produkte (wie Öle und Mehle) angeboten. (MM) In Sanden und Kiesen versickert mehr Wasser als in Tonen. Tone halten Schadstoffe besser zurück als die gröberen Sande und Kiese. (MM) Die Früchte enthalten verschiedene Zucker und organische Säuren; (Wikipedia, 2011) v řadě případů se však v obou jazycích dává přednost explicitnímu způsobu vyjádření, zejména tam, kde se plurál obvykle vztahuje na množství jednotlivin, anebo má-li singulár význam množství (u kolektiv, viz výše): jablko : druhy jablek Apfelsorten zelenina : druhy zeleniny Gemüsesorten hmyz : druhy hmyzu Insekten/Insektenarten v němčině se užívá kompozit, jejichž druhou složku tvoří substantiva Arten (u přírodnin) nebo Sorten (u potravin). srov.: Was hätte man auch anderes von einem mährischen Dickschädel erwarten können, von dem Sohn eines Zimmermanns, der Kommunist war, als es sich noch nicht lohnte, von einem erdgebundenen jungen Mann mit praktischem Verstand, der sich in Apfelsorten und Bodenarten, und Menschen und mitunter auch in sich selbst auskannte? (Zeit o L. Vaculíkovi) Bei Biotopia auf der Blumenau grünt und blüht es, vielerlei Gemüsesorten ernten die Mitglieder bereits. (MM) bedrohte Tier- oder Pflanzenarten (Spiegel) někdy je druhový plurál obvyklý pouze v češtině, zatímco v němčině se užívá kompozita: cukr : cukry Zuckersorten 2. Plurál kusový v obou jazycích se plurál některých substantiv látkových vztahuje také na nějaký kus, popř. jisté ohraničené množství dané látky. ten mívá obvykle jistý předem daný tvar určený množstvím a jeho obalem, resp. kontejnerem. oba jazyky se tu mnohdy v jednotlivostech liší. např.: v češtině: (dvě, tři ) másla (= kusy baleného másla prodávaného v obchodech) zwei, drei Stück Butter 326 Kvantifikace

11 (dvě, tři ) mléka (= kartony, lahve nebo sáčky s mlékem) zwei, drei Packungen Milch v němčině: Gräser stébla, trsy trávy Překvapení turisté doslova skřípali zuby, když jim pokladní v samoobsluhách zabavovaly nejenom lihoviny a vína, ale dokonce třeba i jen jedinou láhev s pivem-desítkou. Korčnoj, ne neprávem přezdívaný Viktor Hrozný, si během souboje s Karpovem vymohl na rozhodčích zákaz konzumace jogurtů pro svého soupeře, neboť se vší vážností věřil, že barvy jogurtů představují tajné taktické signály. Er vernahm um sich das leise Sickern des Wassers, das in die Wurzeln der Gräser und Bäume drang. (T. Mann) IV. Plurálová kolektiva některé plurály substantiv svým významem kolísají nebo jsou na pomezí mezi významem množného počtu (množství, kolektivu jednotlivin) a (kompaktně pojatým) množstvím. zavádíme pro tuto funkci plurálu termín plurálová kolektiva (analogicky k běžnému termínu kolektiva, který se však tradičně vztahuje pouze na singulárové tvary s kolektivním významem, např. lid nebo listí viz výše). 1. Plurálová kolektiva v němčině Jde např. o tato substantiva: Möbel; Kohlen; Möhren, Erbsen, Linsen; Insekten. v češtině těmto plurálovým tvarům odpovídá tvar singuláru: die schönen Möbel krásný nábytek die lästigen Insekten dotěrný hmyz Kohlen holen dojít pro uhlí Magst du Erbsen? Máš rád hrách? (která všechna substantiva tohoto typu v současné němčině existují, nevíme, neboť německé gramatiky o tomto jevu nic neříkají a vlastní výzkum jsme neprováděli.) zatímco německé plurály těchto substantiv se vztahují na nějaké množství jednotlivých kousků, které se vyskytuje pohromadě (např. hromada uhlí ve sklepě, hromádka nakrájené mrkve na talíři atd.), a potažmo pak i na jídlo z těchto kousků, i když už je kompaktní hmotou (např. plurál Erbsen se vztahuje i na hrachovou kaši), singuláry těchto substantiv se v němčině vztahují obvykle na pojem druhu: Er öffnete die Augen und umfaßte mit einem gierigen und seligen Blick die altfränkischen Möbel des reinlichen kleinen Zimmers. (T. Mann) Als wir hier in Deutschland im Jahre 1980 anfingen, hatten wir bloß ein paar tausend Mark auf einem Konto, und die Möbel holten wir vom Sperrmüll. (Stern) Kvantifikace 327

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY VY_32_INOVACE_CJ_3_02 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY Podstatná jména

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/05_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

2. členy. Němčina má dva základní členy podstatných jmen: člen určitý a člen neurčitý. Funkci členu však mohou plnit i jiné slovní druhy:

2. členy. Němčina má dva základní členy podstatných jmen: člen určitý a člen neurčitý. Funkci členu však mohou plnit i jiné slovní druhy: 2. členy Německá substantiva se na rozdíl od češtiny velmi úzce pojí se členem, někdy také označovaným jako Begleiter des Nomens. Vždy stojí před jménem, ke kterému se váže. Člen jako takový nemůže nikdy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : m Morgen, 7 Uhr, auf der Straße Peter: Hallo, Monika, wieder zur Schule,

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Jakešová nj9-kap-jak-psa-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Zeichne das ild: Ein kleines Haus steht in einem Garten. Links neben dem

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Mein.(1) Das ist Karl. Er ist vierzehn. Er hat blonde Haare, blaue Augen

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Olivia (Mädchen): (vyzvánění telefonu)hallo Axel, wie geht s? A: Gut, danke.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

POSLECH. Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am Donnerstag? Im Kino läuft ein interessanter Film.

POSLECH. Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am Donnerstag? Im Kino läuft ein interessanter Film. POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-11 Z á k l a d o v ý t e x t : Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am onnerstag? Im Kino läuft ein interessanter

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t : P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Jakešová nj9-kap-jak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : aroline: Hi Tobias, was machst du in diesem Jahr in den Ferien? Tobias:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA Pracovní list č. 5 1. Urči význam sloves: sich setzen - sich beeilen - sich ärgern - sich ausruhen - sich entschuldigen - sich waschen - 2. Vyčasuj: sich ausruhen

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Texte im Präteritum. Pracovní list. VY_32_INOVACE_999_Texte im Präteritum_PL Š17 / S50/ DUM 999

Texte im Präteritum. Pracovní list. VY_32_INOVACE_999_Texte im Präteritum_PL Š17 / S50/ DUM 999 Texte im Präteritum Pracovní list VY_32_INOVACE_999_Texte im Präteritum_PL Š17 / S50/ DUM 999 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

Jednotné a množné číslo podstatných jmen

Jednotné a množné číslo podstatných jmen Jednotné číslo: Jednotné a množné číslo podstatných jmen Podstatná jména mají člen: DER - podstatná jména končící na DIE - podstatná jména končící na DAS - podstatná jména končící na ling, -or, -us, -er,

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Kundin: Guten Tag! Verkäuferin: Guten Tag, haben Sie einen Wunsch? Kundin:

Více

Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning

Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning Metodika pro jednotlivé hodiny. Zdenka Zikova 12.9.2015 Obsah Obsah... 1 Úroveň A1... 2 Studijní blok 1... 2 Studijní blok 2... 5

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým pořádkem slov a s vedlejšími větami.

Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým pořádkem slov a s vedlejšími větami. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_05 Spojky Německý jazyk 2. ročník Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 7 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Morfologie. Morfém. Morf. Typy morfů (podle významu, který vyjadřují) Morfologická homonymie. Morfologická synonymie

Morfologie. Morfém. Morf. Typy morfů (podle významu, který vyjadřují) Morfologická homonymie. Morfologická synonymie Morfologie Morfologie (tvarosloví) jazykovědná disciplína, součást gramatiky (spolu se syntaxí) Členění: a) formální morfologie b) funkční (sémantická) morfologie Morfonologie alternace vokalické alternace

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

MNOŽNÉ ČÍSLO 1) NULOVÁ KONCOVKA - mužský rod -el, -er, -en r Lehrer/ e Lehrer! nový pravopis! e Lehrerinnen

MNOŽNÉ ČÍSLO 1) NULOVÁ KONCOVKA - mužský rod -el, -er, -en r Lehrer/ e Lehrer! nový pravopis! e Lehrerinnen Pracovní list: 1 / 8 Ergänzt nach dem Muster: SLABÉ SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN jejich chlapec/ ihr fragen Ihr fragt ihren Jungen. pan Heiss/ es gehören jméno tohoto studenta/ wir buchstabieren žádný soused/

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č Naše tělo (pro 9.

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č Naše tělo (pro 9. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.05 Naše tělo (pro 9. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková _

Autor: Mgr. Marta Černáková _ Autor: Mgr. Marta Černáková _ Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální

Více

Předmět: Německý jazyk

Předmět: Německý jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika předmětu německý jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Im Kaufhaus. Pracovní list. VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012

Im Kaufhaus. Pracovní list. VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012 Im Kaufhaus Pracovní list VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č.9.08 Počasí (pro 9.

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č.9.08 Počasí (pro 9. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č.9.08 Počasí (pro 9. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby týkající

Více