5.1 Obecný úvod. Kvantifikace 319

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1 Obecný úvod. Kvantifikace 319"

Transkript

1 5. kvantifikace obsah 5.1 obecný úvod vyjadřování počtu morfologické vyjadřování počtu Formální asymetrie i. singulárová kolektiva (Jména hromadná) a. Česká singulárová kolektiva odvozená příponou -í b. singulárová kolektiva s českou příponou -stvo/-tvo a jejich německé protějšky c. německá singulárová kolektiva s polopříponami -werk a -zeug d. ostatní singulárová kolektiva ii. Pluralia tantum iii. Plurál jmen látkových iv. Plurálová kolektiva kvantifikační význam plurálu i. Jednotlivé materiální objekty a. neurčené množství předmětů b. všechny přítomné předměty ii. skupiny iii. abstrakta vyjádření počtu kvantifikátory Počet určitý: číslovky i. Počet jednotlivin a. tvary číslovek základních a s nimi spojovaného substantiva b. speciální tvary a funkce číslovek c. Počet jednotlivin označovaných pluralii tantum ii. Počet druhů a abstraktních jednotlivin: číslovky druhové a. Počet druhů b. Počet jednotlivých jevů pouze v češtině iii. Počet pojatý jako souhrn: číslovky souhrnné Kvantifikace 317

2 iv. Pořadí: číslovky řadové v. zmnoženost: číslovky násobné Počet přibližný i. obecná přibližnost ii. Přibližnost s hodnocením Počet neurčitý i. substantivní číslovky plurálové (stovky, tisíce lidí) ii. neurčité lexikální kvantifikátory (několik, málo, mnozí, mnoho aj.) a. malý neurčitý počet b. neurčitý počet pojímaný jako nikoli zanedbatelný c. obecně neurčitý počet d. velký neurčitý počet Počet nulový a úplnostní i. zájmena nikdo niemand, žádný kein(er) ii. zájmena všichni alle, každý jeder iii. zájmena veškerý sämtliche iv. zájmena jakýkoli, kterýkoli jedweder v. Česká zájmena kdekdo, kdekterý, kdejaký kvantifikace (nepočitatelného) množství obecná charakteristika morfologické vyjádření množství: plurál jmen látkových a abstraktních substantiva látková substantiva abstraktní Lexikální kvantifikátory množství množství určité: substantivní kvantifikátory množství neurčité i. adverbiální a adjektivní kvantifikátory ii. substantivní kvantifikátory množství úplné (všechen, veškerý, jakýkoli aller, jeglicher) Poukaz na část celku: zlomky zlomky substantivní zlomky adjektivní České adjektivní zlomkové výrazy vs. německá kompozita německý výraz halb zlomky adverbiální zlomková kompozita kvantifikace vlastnosti a děje při atribuci a predikaci kvantifikace nekomparační velká míra přisuzované vlastnosti nebo děje největší možná míra vlastnosti přisuzované objektu (entitě) nebo ději Kvantifikace

3 i. nanejvýš höchst/höchstens + základní tvar adjektiva nebo adverbia ii. co (možná) + superlativ adjektiva nebo adverbia vs. möglichst + adjektivum nebo adverbium v pozitivu nebo so + základní tvar adjektiva + wie/als möglich iii. Pouze v němčině: superlativní tvar adverbia iv. Prostý superlativ kvantifikace komparační komparační kvantifikace ve větě jednoduché i. srovnávání stejné míry vlastnosti různých objektů (entit) nebo dějů ii. srovnávání nestejné míry vlastnosti různých objektů (entit) nebo dějů iii. srovnávání nestejné míry vlastnosti téhož objektu (entity) nebo děje v přítomnosti a minulosti komparační kvantifikace souvětná Obecný úvod Jako kvantifikace jsou v této gramatice označeny tři příbuzné jevy: (určitý i neurčitý) počet předmětů a jiných entit, (určité i neurčité) množství látky či abstraktní veličiny a míra vlastnosti nebo děje. Přestože výraz množství se může vztahovat i na množinu jednotlivin (např. množství lidí), tedy i na počet, budeme tohoto výrazu v dalších vý-kladech této kapitoly užívat z nedostatku jiného termínu ve smyslu množství látky nebo množství abstraktního jevu, tedy jako termínu, jehož pomocí budeme rozlišovat počet (jednotlivin) od množství (látky či abstraktní veličiny). Jazykovými prostředky kvantifikace jsou v obou jazycích: Prostředky morfologické morfologickými prostředky kvantifikace rozumíme flektivní koncovky substantiv, adjektiv a zájmen (ten velký stůl : ty velké stoly der große Tisch : die großen Tische). vzhledem k existenci těchto morfologických prostředků kvantifikace se u substantiv, adjektiv a zájmen hovoří o gramatické kategorii čísla. Prostředky lexikální Lexikální prostředky kvantifikace nazýváme kvantifikátory. kromě tradičních číslovek fungují v obou jazycích jako kvantifikátory i některé výrazy zájmenné, adjektivní a adverbiální, vyjadřující počet určitý nebo neurčitý, a substantivní kvantifikátory množství určitého (sklenice piva ein Glas Bier), nebo neurčitého (moře lidí). vzhledem k těmto různým druhům kvantifikátorů lze rozlišovat kvantifikaci morfologickou, numerickou, morfologicko-numerickou a kvantifikaci lexikální. v obou jazycích existuje u substantiv morfologická kategorie čísla vzta hující se k protikladu jednost : ne-jednost, tj. jeden : více než jeden. Jde o proti-klad souboru tvarů substantiv (a v závislosti na nich i kongruentních tvarů adjektiv a zájmen): Kvantifikace 319

4 (ten) jeden (velký) kámen : (ty) mnohé/dva, tři (velké) kameny ein (großer) Stein : die/viele/zwei, drei (große(n)) Steine soubor tvarů vztahujících se k pojmu jednosti se nazývá singulár, soubor tvarů vztahujících se k pojmu mnohosti se nazývá plurál. V češtině existuje u většiny typů substantiv několik různých singulárových a několik různých plurálových tvarů téhož substantiva: Singulár: muž, muže, muži, mužem Plurál: muži, mužů, mužům, muže, mužích V němčině existují obvykle vždy jen dva různé tvary pro každé číslo: Singulár: Mann, Mannes Plurál: Männer, Männern Nominativ singuláru (nsg) se vzhledem k jeho funkci pokládá za základní tvar substantiva. z něj je v obou jazycích odvozen tvar nominativu plurálu (npl). odvození nominativního tvaru plurálového z tvaru singulárového se v obou jazycích děje obvykle připojením speciální plurálové koncovky. Přitom v obou jazycích někdy dochází k obměně kořene (tj. hláskové alternaci) singulárového tvaru. v obou jazycích, avšak v nestejné míře, je u některých substantiv v nominativu jen jediný tvar pro singulár i plurál. Plurálový tvar bez hláskové alternace: muž : muži, les : lesy, žena : ženy, město : města Tisch : Tische, Frau : Frauen, Kind : Kinder Plurálový tvar s hláskovou alternací: Alternace kořenného vokálu v češtině jde přitom obvykle o alternaci dlouhého vokálu ů s krátkým vokálem o, zatímco v němčině alternuje vokál a s ä, o s ö, u s ü (jde o tzv. přehlásky): stůl : stoly, dům : domy, hůl : hole (ale např.: kůl : kůly) Mann : Männer, Wald Wälder, Stadt : Städte, Sohn : Söhne, Lohn : Löhne, Stuhl : Stühle pouze v češtině: alternace kořenného konsonantu, např.: žák : žáci, pták : ptáci, ruka : ruce Singulár a plurál (v nominativu) je totožný tvar: jedna růže : dvě, tři růže ein Schüler : zwei, drei Schüler 320 Kvantifikace

5 většina substantiv v obou jazycích má singulár i plurál. v obou jazycích však existují i četná taková substantiva, jichž se užívá pouze v plurálu (např. prázdniny die Ferien), i taková, jichž se užívá zpravidla či obvykle pouze v singuláru (mnohá substantiva abstraktní a látková viz níže). v prvním případě se v tradiční gramatické terminologii užívá termínu pluralia tantum (tantum = pouze), ve druhém termínu singularia tantum. mezi pluralii tantum a singularii tantum je však podstatný, principiální jazykový rozdíl: zatímco neexistence singuláru u pluralií tantum (např. neexistence tvaru ten nůžek či ta nůžka jako sg. odpovídajícího plurálu ty nůžky) je plně záležitostí jazykového systému a jeho pevných ( absolutních ) norem, (ne)užívání plurálu u substantiv abstraktních a látkových je principiálně záležitostí komunikační (ne)potřebnosti daného plurálového tvaru a touto (ne)potřebností podmíněného jazykového úzu. Jestliže tedy můžeme říci, že pluralia tantum jsou taková substantiva, která v úzu daného jazyka dané doby existují pouze v plurálu, pak singularia tantum budeme spíše charakterizovat tak, že jde o substantiva, která se zpravidla užívají pouze v singuláru a jejichž plurálový tvar, je-li z těch či oněch důvodů použit, působí více či méně neobvykle. např. české slovo vývoj (na rozdíl od německého die Entwicklung) lze označit za singulare tantum, neboť jeho plurál vývoje (na rozdíl od německého die Entwicklungen) se obvykle neužívá. to však neznamená, že v případě té či oné speciální potřeby nelze tohoto českého tvaru použít. z uvedených důvodů nebudeme v této gramatice pojímat jako zvláštní kategorii singularia tantum veškerá substantiva užívaná zpravidla či obvykle v singuláru, nýbrž pouze ta, jejichž singulárová forma vyjadřuje množství (např. listí) ta označujeme jako singulárová kolektiva. Pokud jde o užívání plurálových tvarů u jmen látkových a abstraktních, oba jazyky se tu dosti odlišují. např. zatímco mnohá abstraktní substantiva se v češtině užívají zpravidla v singuláru, v němčině je jejich plurál běžný viz Vyjadřování počtu Morfologické vyjadřování počtu Formální asymetrie k centrálním jevům formální asymetrie v oblasti morfologického vyjadřování počtu patří na jedné straně existence plurálových tvarů vztahujících se na jediný předmět či druh předmětu (jedny brýle) v tomto případě jde o tzv. pluralia tantum, na druhé straně existence singulárových tvarů vztahujících se na množný počet jednotlivin představující nějakou jednotu, nějaké souborné množství (např. stádo, listí) v tomto případě jde o singulárová kolektiva. s těmito asymetrickými jevy pak souvisejí ještě některé další, o nichž pojednáváme níže. Kvantifikace 321

6 I. Singulárová kolektiva (Jména hromadná) k singulárovým kolektivům lze v obou jazycích řadit jednak substantiva neodvozená (např. stádo Herde), jejichž význam souborného množství je dán pouze lexikálně, jednak substantiva odvozená příponami (v obou jazycích, např. lidstvo Menschheit, pouze v češtině, např. listí) nebo pouze v němčině předponou ge-. A. Česká singulárová kolektiva odvozená příponou -í Jsou to např.: listí, dříví; nádobí, pohoří, křoví, trní; kamení, peří, uhlí. v němčině jim odpovídají buď neodvozená singulárová kolektiva (das Laub, Holz), tvary s předponou ge- (das Geschir, Gebirge, Gebüsch), nebo tvary plurálové (die Steine, Federn, Kohlen): listí das Laub dříví das Holz kamení die Steine uhlí die Kohlen peří die Federn nádobí das Geschir křoví das Gebüsch trní das Dornengestrüpp pohoří das Gebirge Pozn.: českému subst. uhlí i v jeho negenerickém významu v německém úzu odpovídá vedle plurálu kohlen také singulár uhlí; plurál je však častější. srov.: Aber mein Kumpel hat nur einen Arm und ist blind. Für den hole ich immer die Kohlen aus dem Keller. (Braunschweiger Zeitung, ) Jeder hat seine Wohnung; Philipp eine etwas feinere und Georg eine beim Südbahnhof, in der man noch Kohle aus dem Keller schleppen muß. (Neue Kronen-Zeitung, B. Singulárová kolektiva s českou příponou -stvo/-tvo a jejich německé protějšky 1. Kolektiva označující soubory osob Česká kolektiva s příponou -stvo/-tvo se tvoří obvykle od jmen osob a vyjadřují pak souborné množství lidí dané profese či příslušejících k nějakému kolektivu, nějaké vrstvě apod. v němčině jim často odpovídají substantiva s příponou -schaft, -heit nebo -ung. např.: mužstvo Mannschaft, členstvo Mitgliedschaft, příbuzenstvo Verwandtschaft, úřednictvo Beamtenschaft, zákaznictvo Kundschaft, učitelstvo Lehrerschaft, žactvo Schülerschaft; lidstvo Menschheit, křesťanstvo Christenheit, duchovenstvo Geistlichkeit; obyvatelstvo Bevölkerung. Pouze některá z těchto kolektiv jsou v obou jazycích (velmi) běžné výrazy, např. obyvatelstvo Bevölkerung, lidstvo Menschheit, příbuzenstvo Verwandtschaft, mužstvo Mannschaft. mnohá z kolektiv daného typu jsou však a to buď jen v jednom, anebo v obou jazycích spíše jen příležitostně, ne běžně používaným výrazem. např. substantivum obecenstvo je v češtině běžným výrazem, zatímco jeho německý slovotvorný ekvivalent die Zuschauerschaft je sice použitelný, ale málo obvyklý. namísto něj se obvykle užívá buď výrazu das Publikum, nebo plurálu die Zuschauer nebo die Besucher; podobně zaznamenává duw např. i slovo Schülerschaft, avšak v textech se toto slovo vyskytuje na rozdíl od českého žactvo jen řídce; málo obvyklé je také kolektivum Mitgliederschaft v mpk má zhruba jen 300 dokladů, zatímco plurál Miglieder tu má téměř dokladů (!): Das Publikum will im Kino sehen, was das Fernsehen ihm nicht bieten kann. (Spiegel) 322 Kvantifikace

7 Die Verlegenheit im Stück, bei Zuschauern und bei Kritikern ist nicht gering. Die Hälfte der Besucher guckt, gut ausgeleuchtet, um etwas zu verstehen, ins Textbuch statt auf die Bühne. (Spiegel) Večer, když veškeré důstojnictvo s výjimkou dévéťáka, který debužíroval v kuchyni, opustilo Zelenou Horu, nastal na zámku čilý ruch. (M. Švandrlík) V západních zemích všeobecně, a v Británii zvlášť, je svobodné zednářstvo považováno za organizaci, která může, aspoň potencionálně, svou tajnou činností ohrozit zdraví demokratické společnosti. die Blicke der versammelten Besucherschaft speciální skupinu českých kolektiv představují substantiva označující vojenské útvary; jim v němčině odpovídají výrazy jiného typu, např.: loďstvo die Flotte letectvo die Luftwaffe námořnictvo die Marine dělostřelectvo die Artillerie jezdectvo die Kavallerie 2. Kolektiva označující soubory živočichů a neživých substancí kolektiva označující soubory živočichů jsou v češtině nečetná: zvířectvo, ptactvo, včelstvo. kolektiva označující soubory neživých entit jsou v češtině např.: vodstvo, horstvo, rostlinstvo, svalstvo. těmto českým kolektivům odpovídá v němčině někdy plurál příslušného substantiva, někdy singulárové kolektivum s předponou ge-, někdy singulár substantiva jiného původu: zvířectvo Tiere, Fauna vodstvo das Gewässer rostlinstvo Pflanzenwelt/-reich/-werk, Flora horstvo Gebirge, Gebirgskette, Gebirgsmassiv, Gebirgsstock ptactvo Vögel svalstvo die Muskulatur C. Německá singulárová kolektiva s polopříponami -werk a -zeug německá polopřípona -werk je systémově poměrně produktivním slovotvorným prostředkem v tom smyslu, že jím lze v případě potřeby odvodit singulárové kolektivum od mnohých substantiv. německému polosufixu -werk zčásti odpovídá v češtině sufix -í, -oví, méně často sufix -stvo: Nadelwerk jehličí Pflanzenwerk rostlinstvo Zweigwerk větvoví Netzwerk síťoví německá přípona -werk jako prostředek odvozování singulárových kolektiv není však prostředkem běžně užívaným. Lze se s ním setkat spíše v některých textech odborných či literárních. tak v textech t. manna jsme nalezli např. tato kolektiva daného typu: Zweigwerk, Pflanzenwerk, Laubwerk, Bretterwerk, Backwerk, Schmuck- Kvantifikace 323

8 werk, Gedankenwerk Polopříponu -zeug mají substantiva: Werkzeug nářadí a Spielzeug hračky. D. Ostatní singulárová kolektiva v obou jazycích existují kromě výše popsaných typů ještě mnohá singulárová kolektiva neodvozená, resp. synchronně nemotivovaná, nebo odvozená jiným (méně produktivním či neproduktivním) způsobem. Jde o kolektiva označující: (a) souborná množství rostlin, plodů nebo zvířat to obilí das Getreide, to ovoce das Obst, ta zelenina das Gemüse; ten dobytek das Vieh, to stádo die Herde, to hejno, ten houf die Schar, ten roj der Schwarm (b) souborná množství lidí nebo součástí sociálních zařízení lid, národ das Volk, mládež die Jugend, dorost der Nachwuchs, šlechta der Adel, církev die Kirche, publikum das Publikum, policie Polizei, vláda Regierung, parlament Parlament/Bundestag, armáda Armee II. Pluralia tantum v obou jazycích existují substantiva, která se vyskytují pouze (nebo převážně) v plurálu. Jejich plurálová forma se přitom vztahuje k pojmu jednosti, tj. k jedinému (druhu) předmětu či jediné (nepředmětné) veličině. taková substantiva se nazývají pluralia tantum. oba jazyky se zde zčásti odlišují. mnohá česká pluralia tantum odpovídají v němčině substantivům, která mají oba číselné tvary, tj. plurálový i singulárový. Jde přitom většinou o různé významové skupiny jmen. 1. Česká pluralia tantum Přestože i v němčině existuje několik desítek pluralií tantum (viz níže), nemají mnohá česká plurálová substantiva v němčině obdobu. Pouze v češtině existují substantiva, která nemají singulár, u těchto významových skupin jmen: Názvy částí lidského těla: ta ústa, záda, prsa, játra der Mund, der Rücken, die Brust, die Leber Názvy druhů oděvu: ty kalhoty, tepláky, trenýrky, šaty, plavky, kalhotky die Hose, die Trainingshose/Jogginghose, die Boxershorts, das Kleid/der Anzug, die Badehose/der Badeanzug, das Höschen Názvy pohoří: Tatry die Tatra 324 Kvantifikace

9 Názvy druhů nářadí, nástrojů a jiných předmětů: noviny, hodin(k)y, brýle, nůžky, kleště, vidle, housle, varhany, dveře, vrata, kamna die Zeitung, die (Armband)Uhr, die Brille, die Schere, die Zange, die Gabel, die Geige, die Orgel, die Tür, das Tor, der Ofen 2. Pluralia tantum v obou jazycích v obou jazycích existují tyto významové skupiny pluralií tantum: Názvy zeměpisné (zejména názvy pohoří a ostrovů) Alpy die Alpen, Andy die Anden, Apeniny die Apeninnen (v němčině je však běžnější sg. der Apennin), Hebridy die Hebriden, Karpaty die Karpaten, Pyreneje die Pyrenäen (Avšak: Tatry die Tatra) Názvy nemocí spalničky die Masern, neštovice die Pocken/Blattern, zarděnky die Röteln Ostatní prázdniny die Ferien, alimenty die Alimente, memoáry die Memoiren, tropy die Tropen, trosky die Trümmer, vnitřnosti die Eingeweide 3. Názvy svátků Česká substantiva Vánoce, Velikonoce, Hromnice, Dušičky jsou pluralia tantum. naproti tomu jim odpovídající německá substantiva Weihnachten, Ostern, Pfingsten jsou z hlediska kategorie čísla výrazy hybridní: jejich substantivní tvar je plurálový a plurálovou mají také atributivní shodu v pozdravných formulích: fröhliche Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Shoda těchto jmen s přísudkem je však v němčině singulárová. srov.: Es ist ja heute Weihnachten. (MPK) Bald steht Weihnachten vor der Tür. (MPK) Morgen ist Ostern. (Bildzeitung) III. Plurál jmen látkových substantiva látková se vzhledem ke svému významu užívají obvykle pouze v singuláru; označuje se jím druh látky (krev, voda, písek atd.). ve speciálních významech se však látková substantiva užívají v obou jazycích i v plurálu vyjadřujícím počet. ten se vztahuje buď na různé druhy dané látky, anebo na jednotlivé kusy dané látky: 1. Plurál druhový v obou jazycích se užívají více či méně běžně, převážně však v odborné mluvě, plurály mnohých látkových jmen, jimiž se hovoří o druzích dané látky: Kvantifikace 325

10 ocel : oceli Stahl : Stähle písek : písky Sand : Sande víno : vína Wein : Weine cukr : cukry (der) Zucker : (die) Zucker vyjadřuje se tak neurčitý počet druhů látky označené daným substantivem. srov.: So werden in Supermärkten Biolan -Produkte (wie Öle und Mehle) angeboten. (MM) In Sanden und Kiesen versickert mehr Wasser als in Tonen. Tone halten Schadstoffe besser zurück als die gröberen Sande und Kiese. (MM) Die Früchte enthalten verschiedene Zucker und organische Säuren; (Wikipedia, 2011) v řadě případů se však v obou jazycích dává přednost explicitnímu způsobu vyjádření, zejména tam, kde se plurál obvykle vztahuje na množství jednotlivin, anebo má-li singulár význam množství (u kolektiv, viz výše): jablko : druhy jablek Apfelsorten zelenina : druhy zeleniny Gemüsesorten hmyz : druhy hmyzu Insekten/Insektenarten v němčině se užívá kompozit, jejichž druhou složku tvoří substantiva Arten (u přírodnin) nebo Sorten (u potravin). srov.: Was hätte man auch anderes von einem mährischen Dickschädel erwarten können, von dem Sohn eines Zimmermanns, der Kommunist war, als es sich noch nicht lohnte, von einem erdgebundenen jungen Mann mit praktischem Verstand, der sich in Apfelsorten und Bodenarten, und Menschen und mitunter auch in sich selbst auskannte? (Zeit o L. Vaculíkovi) Bei Biotopia auf der Blumenau grünt und blüht es, vielerlei Gemüsesorten ernten die Mitglieder bereits. (MM) bedrohte Tier- oder Pflanzenarten (Spiegel) někdy je druhový plurál obvyklý pouze v češtině, zatímco v němčině se užívá kompozita: cukr : cukry Zuckersorten 2. Plurál kusový v obou jazycích se plurál některých substantiv látkových vztahuje také na nějaký kus, popř. jisté ohraničené množství dané látky. ten mívá obvykle jistý předem daný tvar určený množstvím a jeho obalem, resp. kontejnerem. oba jazyky se tu mnohdy v jednotlivostech liší. např.: v češtině: (dvě, tři ) másla (= kusy baleného másla prodávaného v obchodech) zwei, drei Stück Butter 326 Kvantifikace

11 (dvě, tři ) mléka (= kartony, lahve nebo sáčky s mlékem) zwei, drei Packungen Milch v němčině: Gräser stébla, trsy trávy Překvapení turisté doslova skřípali zuby, když jim pokladní v samoobsluhách zabavovaly nejenom lihoviny a vína, ale dokonce třeba i jen jedinou láhev s pivem-desítkou. Korčnoj, ne neprávem přezdívaný Viktor Hrozný, si během souboje s Karpovem vymohl na rozhodčích zákaz konzumace jogurtů pro svého soupeře, neboť se vší vážností věřil, že barvy jogurtů představují tajné taktické signály. Er vernahm um sich das leise Sickern des Wassers, das in die Wurzeln der Gräser und Bäume drang. (T. Mann) IV. Plurálová kolektiva některé plurály substantiv svým významem kolísají nebo jsou na pomezí mezi významem množného počtu (množství, kolektivu jednotlivin) a (kompaktně pojatým) množstvím. zavádíme pro tuto funkci plurálu termín plurálová kolektiva (analogicky k běžnému termínu kolektiva, který se však tradičně vztahuje pouze na singulárové tvary s kolektivním významem, např. lid nebo listí viz výše). 1. Plurálová kolektiva v němčině Jde např. o tato substantiva: Möbel; Kohlen; Möhren, Erbsen, Linsen; Insekten. v češtině těmto plurálovým tvarům odpovídá tvar singuláru: die schönen Möbel krásný nábytek die lästigen Insekten dotěrný hmyz Kohlen holen dojít pro uhlí Magst du Erbsen? Máš rád hrách? (která všechna substantiva tohoto typu v současné němčině existují, nevíme, neboť německé gramatiky o tomto jevu nic neříkají a vlastní výzkum jsme neprováděli.) zatímco německé plurály těchto substantiv se vztahují na nějaké množství jednotlivých kousků, které se vyskytuje pohromadě (např. hromada uhlí ve sklepě, hromádka nakrájené mrkve na talíři atd.), a potažmo pak i na jídlo z těchto kousků, i když už je kompaktní hmotou (např. plurál Erbsen se vztahuje i na hrachovou kaši), singuláry těchto substantiv se v němčině vztahují obvykle na pojem druhu: Er öffnete die Augen und umfaßte mit einem gierigen und seligen Blick die altfränkischen Möbel des reinlichen kleinen Zimmers. (T. Mann) Als wir hier in Deutschland im Jahre 1980 anfingen, hatten wir bloß ein paar tausend Mark auf einem Konto, und die Möbel holten wir vom Sperrmüll. (Stern) Kvantifikace 327

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/05_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2-4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

ch hodin Tématický celek - téma

ch hodin Tématický celek - téma Pořadové číslo Počet vyučovací ch hodin Druhý cizí jazyk Nj 8. ročník Tématický celek - téma Od Do Poznámka o plnění, narušování nebo změně plánu 1. Herzlich willkommen - Člen určitý a neurčitý - Časování

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Pokyny v pracovním sešitě

Pokyny v pracovním sešitě Pokyny v pracovním sešitě Lekce 1 Der Zirkus kommt Cirkus přijíždí 1. Skrývačka Přečti si úkoly a dole najdi vhodná slova. Vybarvi políčka. Pokud si našel správná slova, uvidíš obrázek. 2. Martinův týden

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více