Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902"

Transkript

1 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení monitoru, instalaci ovladačů, používání nabídky OSD, informace o řešení problémů a technické údaje.

2 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard a logo společnosti Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard v USA a dalších zemích. Compaq a logo Compaq jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a logo společnosti Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Hewlett-Packard není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku poskytnutí, provedení nebo použití tohoto materiálu. Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty tak jak jsou, bez záruky jakéhokoli druhu včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se na obchodovatelnost a vhodnost pro konkrétní účel a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Hewlett-Packard jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, které jsou s nimi dodávány. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Žádnou část tohoto dokumentu není povoleno kopírovat, reprodukovat nebo přeložit do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard. ÅVAROVÁNÍ: Text označený tímto zp sobem znamená, že nerespektování uvedených pokyn m že vést ke zran ní nebo k ohrožení života. ÄUPOZORN NÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokyn m že vést k poškození za ízení nebo ke ztrát dat. Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Čtvrté vydání (Únor 2004) Číslo dokumentace:

3 Obsah 1 Funkce produktu 2 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu Důležité bezpečnostní informace Pokyny k údržbě Čištění monitoru Přeprava monitoru Instalace monitoru Instalace podstavce monitoru Připojení monitoru Odebrání podstavce monitoru Montáž monitoru Umístění štítku s parametry produktu Používání monitoru Instalace informačních souborů Součásti předního panelu Úprava nastavení monitoru Používání nabídky OSD Úprava kvality obrazu Optimalizace digitální konverze Identifikace stavu monitoru Časovaný úsporný režim Uživatelská p íručka iii

4 Obsah Podpora profilu srgb Postup při změně barevné teploty Instalace souboru ICM srgb pro systémy Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP A ešení problém Řešení běžných problémů A 1 Použití webu A 3 Příprava na volání technické podpory A 3 B C Technické specifikace Spuštění uživatelských režimů B 5 Funkce pro úsporu energie B 6 Poznámky o p edpisech regulativních orgán Upozornění federální komise spojů (FCC) C 1 Úpravy C 1 Kabely C 2 Prohlášení o shodě pro výrobky označené logem FCC (pouze pro Spojené státy) C 2 Oznámení pro Kanadu C 3 Avis Canadien C 3 Oznámení pro Evropu C 3 Oznámení pro Japonsko C 4 Oznámení pro Koreu C 4 Kompatibilita s normou EPA Energy Star C 4 Požadavky na sadu napájecího kabelu C 5 D Kvalita monitoru LCD a zásady týkající se pixel iv Uživatelská p íručka

5 1 Funkce produktu Monitor LCD má aktivní matrici, tranzistor TFT a obrazovku s tekutými krystaly. Charakteristické vlastnosti monitoru: Modely vf15, FP15, L1502, L1502m, f1523 a FP5315 zobrazovací plocha 38,1 cm (15"), nativní rozlišení 1024x768 a podpora zobrazení na celou obrazovku u nižších rozlišení, technologie širokého úhlu zobrazení umožňující zobrazení z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany, možnosti nastavení naklonění, odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA 75 mm pro přizpůsobitelné řešení sestavení, funkce Plug and play, pokud ji podporuje váš systém, úpravy nastavení OSD v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro snadnější nastavení a optimalizaci obrazovky, disk CD-ROM Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna) obsahuje soubor INF, ICM a produktovou dokumentaci; funkce úspory energie, aby bylo možné vyhovět požadavkům normy Energy Star, patice pro zabezpečovací zámek, Uživatelská p íručka 1 1

6 Funkce produktu inteligentní správa AssetControl, reproduktory v předním panelu monitoru (pouze multimediální modely), shoda s následujícími regulovanými specifikacemi: EPA ENERGY STAR; direktiva CE Evropské unie; MPR II 1990 (Švédsko); požadavky pro monitory TCO (Švédsko). Modely vf17, FP17, L1702, L1702m, f1723 a FP7317 zobrazovací plocha 43,18 cm (17"), nativní rozlišení a podpora zobrazení na celou obrazovku u nižších rozlišení, technologie širokého úhlu zobrazení umožňující zobrazení z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany, možnosti nastavení naklonění, odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA 100mm pro přizpůsobitelné řešení sestavení, funkce Plug and play, pokud ji podporuje váš systém, úpravy nastavení OSD v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro snadnější nastavení a optimalizaci obrazovky, disk CD-ROM Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna) obsahuje soubor INF, ICM a produktovou dokumentaci; funkce úspory energie, aby bylo možné vyhovět požadavkům normy Energy Star, 1 2 Uživatelská p íručka

7 Funkce produktu inteligentní správa AssetControl, reproduktory v předním panelu monitoru (pouze multimediální modely), shoda s následujícími regulovanými specifikacemi: EPA ENERGY STAR; direktiva CE Evropské unie; MPR II 1990 (Švédsko); požadavky pro monitory TCO (Švédsko). Model L1902 zobrazovací plocha 48.3 cm (19"), nativní rozlišení a podpora zobrazení na celou obrazovku u nižších rozlišení, technologie širokého úhlu zobrazení umožňující zobrazení z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany, možnosti nastavení naklonění, odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA 100mm pro přizpůsobitelné řešení sestavení, funkce Plug and play, pokud ji podporuje váš systém, úpravy nastavení OSD v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro snadnější nastavení a optimalizaci obrazovky, disk CD-ROM Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna) obsahuje soubor INF, ICM a produktovou dokumentaci; funkce úspory energie, aby bylo možné vyhovět požadavkům normy Energy Star, Uživatelská p íručka 1 3

8 Funkce produktu inteligentní správa AssetControl, shoda s následujícími regulovanými specifikacemi: EPA ENERGY STAR; direktiva CE Evropské unie; MPR II 1990 (Švédsko); požadavky pro monitory TCO (Švédsko). 1 4 Uživatelská p íručka

9 2 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu D ležité bezpečnostní informace Součástí monitoru je síťová šňůra. Pokud použijete jiný kabel, použijte pouze zdroj napájení a připojení vhodné pro tento monitor. Informace o správné sadě napájecího kabelu, kterou máte použít k monitoru, naleznete v části Požadavky na sadu napájecího kabelu v Dodatku C. ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým šokem nebo poškození vašeho za ízení, nevypínejte funkci uzemn ní sí ového kabelu. Toto za ízení je určeno k p ipojení k uzemn né sí ové zásuvce, která je obsluze p ístroje snadno dostupná. Zemnicí kolík je d ležitý bezpečnostní prvek. Å VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních d vod se p esv dčte, zda je sí ová zásuvka, do které zapojujete sí ový kabel snadno dostupná a zda je umíst na v nejbližší možné vzdálenosti od p ístroje. Když pot ebujete odpojit za ízení od sít, uchopte pevn zástrčku a vytáhn te sí ový kabel ze sí ové zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. Uživatelská p íručka 2 1

10 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu ÄUPOZORN NÍ: Z d vodu ochrany monitoru i počítače p ipojte všechny sí ové š ry počítače a jeho periferních za ízení (nap íklad monitoru, tiskárny, skeneru) k n které form za ízení pro ochranu p ed p ep tím, jako je nap íklad prodlužovací kabel nebo nep erušitelný zdroj napájení (UPS). Ne všechny prodlužovací kabely fungují jako ochrana p ed p ep tím, je nutné, aby na nich bylo označení s informacemi o tom, že mají tuto schopnost. Použijte prodlužovací kabel, jehož výrobce nabízí záruku ve form vým ny, pokud dojde k poškození, abyste m li možnost za ízení v p ípad selhání ochrany proti p ep tí vym nit. Pokyny k údržb Zdokonalení výkonu a prodloužení životnosti monitoru: Neotevírejte kryt monitoru ani se nepokoušejte vlastními silami produkt opravit. Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud došlo k jeho pádu nebo poškození, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP. Napájení a zapojení monitoru musí odpovídat údajům na štítku výrobku. Celkový proudový odběr produktů připojených k zásuvce nesmí přesáhnout proudovou intenzitu příslušné elektrické zásuvky a celkový proudový odběr produktů připojených ke kabelu nesmí přesáhnout proudovou intenzitu příslušného kabelu. Informace o proudovém odběru (A) naleznete na štítku každého zařízení. Umístěte monitor blízko zásuvky, která je snadno přístupná. Při odpojování kabelu monitoru uchopte pevně zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte monitor táhnutím za kabel. Pokud monitor nepoužíváte, vypněte ho. Životnost monitoru lze podstatně prodloužit, pokud používáte program spořiče obrazovky a monitor, pokud ho nepoužíváte, vypínáte. 2 2 Uživatelská p íručka

11 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu Před čištěním odpojte monitor ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík. Jestliže je nutné obrazovku ještě vyčistit, použijte antistatický čistič na obrazovky. ÄUPOZORN NÍ: K čišt ní monitoru ani obrazovky nepoužívejte benzen, edidlo, čpavek ani žádné jiné t kavé látky. Tyto chemické látky mohou poškodit povrch krytu i obrazovku. Štěrbiny a otvory ve skříni monitoru jsou určeny k ventilaci. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak blokovány. Nikdy nestrkejte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříni monitoru. Chraňte monitor před pádem a neumisťujte ho na nestabilní povrch. Na síťový kabel nic nepokládejte ani na něj nestoupejte. Monitor by měl být na dobře větraném místě a neměl by být vystaven nadměrnému světlu, horku ani vlhku. Při odebrání podstavce monitoru je nutné položit monitor přední stranou dolů na měkkou podložku, aby se nepoškrábal, nepoškodil nebo nerozbil. Uživatelská p íručka 2 3

12 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu Čišt ní monitoru Při čištění monitoru postupujte podle následujících pokynů: 1. Vypněte monitor a počítač. 2. Měkkým čistým hadříkem otřete prach na obrazovce a krytu monitoru. Jestliže je nutné obrazovku dále čistit, použijte čistý hadřík navlhčený izopropylalkoholem. ÄUPOZORN NÍ: K čišt ní monitoru ani obrazovky nepoužívejte benzen, edidlo, čpavek ani žádné jiné t kavé látky. Tyto chemické látky mohou monitor poškodit. K čišt ní obrazovky LCD nikdy nepoužívejte vodu. P eprava monitoru Původní obalovou krabici si uschovejte. Je možné, že ji budete potřebovat při přepravě monitoru. 2 4 Uživatelská p íručka

13 3 Instalace monitoru Chcete-li instalovat monitor, zkontrolujte, zda je vypnutý přívod elektřiny do monitoru, počítače a dalších připojených zařízení a potom postupujte podle následujících pokynů: Instalace podstavce monitoru Postup při instalaci podstavce monitoru: 1. Umístěte podstavec na stůl nebo pracovní plochu a přesvědčte se, zda je šipka na spodní straně podstavce umístěna směrem dopředu. Podstavec neinstalujte, pokud chcete monitor připevnit na zeď, otočné rameno nebo jiné montážní zařízení. V takovém případě si přečtěte informace v části Montáž monitoru v této kapitole. Uživatelská p íručka 3 1

14 Instalace monitoru 2. Pomocí obou rukou umístěte monitor nad podstavec a pevně jej zatlačte dolů tak, aby patka zapadla na své místo v podstavci. V okamžiku, kdy je patka zajištěna, se ozve cvaknutí. Dříve než budete pokračovat v instalaci se přesvědčte, zda je patka v podstavci pevně zajištěna. Umíst ní monitoru do podstavce 3 2 Uživatelská p íručka

15 Instalace monitoru Pokud potřebuje podstavec odebrat, položte monitor na měkký bezpečný povrch. Na spodní straně podstavce stiskněte současně dvě západky 1, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Tím uvolníte 2 podstavec od patky. Odebrání podstavce monitoru Uživatelská p íručka 3 3

16 Instalace monitoru P ipojení monitoru 1. Umístěte monitor na vhodném dobře větraném místě v blízkosti počítače. 2. Připojte kabel signálu na zadní části monitoru ke konektoru videa na zadním panelu počítače. 3. Připojte jeden konec síťového kabelu k zadní části monitoru a druhý konec k elektrické zásuvce ve zdi. P ipojení VGA a sí ových kabel 3 4 Uživatelská p íručka

17 Instalace monitoru 4. Pokud máte multimediální model monitoru, připojte jeden konec zvukového kabelu k zadní straně monitoru a druhý konec ke konektoru zvuku na zadní straně počítače. P ipojení zvukového kabelu Uživatelská p íručka 3 5

18 Instalace monitoru 5. Upravte nastavení monitoru pomocí možností pro nastavení naklonění tak, aby vám vyhovovalo. Naklon ní monitoru Ä UPOZORN NÍ: U monitor, na kterých je zobrazen delší dobu stejný statický obrázek m že dojít k poškození obrazovky. Chcete-li se vyhnout tomuto typu poškození obrazovky, m li byste vždy aktivovat aplikaci spo iče obrazovky nebo vypnout monitor, pokud ho delší dobu nepoužíváte. Uchování obrazu je stav, ke kterému m že dojít na každé obrazovce LCD. 3 6 Uživatelská p íručka

19 Instalace monitoru ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození za ízení, dodržujte následující pokyny: Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu. Zemnicí kolík je d ležitý bezpečnostní prvek. Zapojte napájecí kabel do uzemn né zásuvky elektrického proudu, která je stále snadno p ístupná. Odpojujte monitor od napájení tak, že vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky. Na napájecí kabely a š ry nic nepokládejte. Uspo ádejte je tak, aby na n nikdo nemohl nedopat ením šlápnout nebo o n zakopnout. Netahejte za kabely a š ry. P i vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku. Odebrání podstavce monitoru Podstavec monitoru lze odebrat, aby bylo možné monitor připevnit na zeď, otočné rameno nebo jiné montážní zařízení. Dříve než se rozhodnete pokračovat v tomto postupu, přečtěte si následující upozornění a varování. ÄUPOZORN NÍ: P ed odmontováním monitoru musí být monitor vypnutý a sí ové kabely a kabely signálu musí být odpojeny. Pokud je k monitoru p ipojen zvukový kabel, odpojte jej. Å VAROVÁNÍ: Podstavec neodebírejte od monitoru, pokud je monitor v kolmé poloze. Položte čelní plochu na m kkou podložku, aby se nepoškrábala, nepoškodila nebo nerozbila. P ed odebráním monitoru z podstavce se p esv dčte, zda je podstavec nastaven na maximální prodloužení. Pokusíte-li se odebrat monitor od podstavce, když je v kolmé poloze a v minimálním prodloužení, m žete si zp sobit zran ní. Uživatelská p íručka 3 7

20 Instalace monitoru 1. Odpojte kabely signálu a síťové kabely od zadní části monitoru. 2. Odstraňte čtyři šroubky 1, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Odebrání podstavce monitoru ÄUPOZORN NÍ: P ed odebráním podstavce od monitoru zkontrolujte, zda je zadní část podstavce umíst na na stole nebo pracovní ploše. 3. Odeberte podstavec 2 od monitoru. 3 8 Uživatelská p íručka

21 Instalace monitoru Montáž monitoru 1. Odeberte podstavec monitoru. Postupujte podle pokynů v předchozí části Odebrání podstavce monitoru. Po odebrání podstavce od monitoru se na zadním panelu monitoru objeví čtyři montážní otvory se závity, které jsou určeny pro montážní účely. Tyto montážní otvory jsou od sebe vzdáleny 75 nebo 100 mm a jsou v souladu se standardem VESA pro montáž obrazovek LCD. Schéma VESA pro rozestup montážních otvorů ve vzdálenosti 75 mm podporují pouze 15" monitory a rozestup montážních otvorů ve vzdálenosti 100 mm podporují 17" a 19" monitory. 2. Připevněte monitor k otočnému rameni nebo jinému montážnímu zařízení podle pokynů, které jsou součástí montážního zařízení, které bude použito. Uživatelská p íručka 3 9

22 Instalace monitoru Umíst ní štítku s parametry produktu Štítek s parametry produktu na monitoru obsahuje číslo náhradního dílu, číslo produktu a sériové číslo. Tato číslo budete potřebovat v případě, že kontaktujete společnost HP ohledně svého modelu monitoru. Chcete-li si prohlédnout štítek s parametry produktu u modelů FP15, FP17, vf17, L1502 a L1702, odeberte zadní kryt, jak je zobrazeno níže. 1. Sejměte zadní kryt Štítek s parametry produktu 2 s číslem náhradního dílu monitoru, číslem produktu a sériovým číslem naleznete přímo pod zadním krytem Uživatelská p íručka

23 Instalace monitoru U modelu L1902 je štítek s parametry produktu umístěn v levém dolním rohu na zadní straně monitoru. Uživatelská p íručka 3 11

24 4 Používání monitoru Instalace informačních soubor Disk CD-ROM dodaný s monitorem obsahuje dva informační soubory, které mají být nainstalovány v počítači. Jedná se o soubory INF a ICM. Soubor INF definuje prostředky monitoru a obsahuje specifikace používané většinou operačních systémů k instalaci softwaru podpory pro určitá hardwarová zařízení. Soubor INF zajišťuje kompatibilitu monitoru a optimalizaci pomocí grafického adaptéru počítače. Soubory INF je také možné stáhnout po klepnutí na odkaz: a výběru požadovaného monitoru. Soubor ICM umožňuje zajistit barevnou konzistenci mezi monitorem a tiskárnou a je aktivován pomocí grafických programů, které obsahují tuto funkci. Chcete-li nainstalovat tyto soubory do počítače, vložte do jednotky CD-ROM disk Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna). Když se otevře nabídka disku CD-ROM, vyberte možnost Install INF and ICM Files (Instalovat soubory INF a ICM) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Uživatelská p íručka 4 1

25 Používání monitoru Součásti p edního panelu Modely L1502m, L1702m, f1523, f1723, FP5315 a FP7317 Č. Ovládací prvek Funkce 1 Reproduktory Zvukové funkce pro reprodukci hudby, zvukových výstrah apod. (pouze multimediální modely) 2 (Zdí ka pro sluchátka) Slouží k p ipojení sluchátek k monitoru. 3 Tlačítko Menu (Nabídka) Slouží k zobrazení nabídky OSD (On-Screen Display) a k výb ru funkcí. 4 2 Uživatelská p íručka

26 Používání monitoru Č. Ovládací prvek Funkce 4 (Tlačítko Minus) Pokud nabídka OSD není aktivní, automaticky upraví obraz. Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu zp t v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 5 + (Tlačítko Plus) Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 6 (Ovládání hlasitosti) Slouží k nastavení hlasitosti reproduktor monitoru. 7 Indikátor napájení B žný provoz = zelená. Úsporný režim = oranžová. Časovaný úsporný režim = blikající oranžová. 8 Sí ový vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. Uživatelská p íručka 4 3

27 Používání monitoru Monitory LCD FP15, FP17, L1502, L1702, vf15, vf17 a L1902 Č. Ovládací prvek Funkce 1 Tlačítko Menu (Nabídka) Slouží k zobrazení nabídky OSD (On-Screen Display) a k výb ru funkcí. 2 (Tlačítko Minus) Pokud nabídka OSD není aktivní, automaticky upraví obraz. Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu zp t v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 3 + (Tlačítko Plus) Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 4 Indikátor napájení B žný provoz = zelená. Úsporný režim = oranžová. Časovaný úsporný režim = blikající oranžová. 5 Sí ový vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. 4 4 Uživatelská p íručka

28 Používání monitoru Úprava nastavení monitoru Pomocí nabídky OSD můžete upravit obraz tak, aby odpovídal vašim představám. Chcete-li zobrazit nabídku OSD, postupujte následovně: 1. Není-li monitor zapnutý, zapněte jej stisknutím síťového vypínače. 2. Chcete-li získat přístup k nabídce OSD, stiskněte tlačítko nabídky na předním panelu monitoru. 3. Stisknutím tlačítka + (Plus) můžete procházet nabídku OSD směrem nahoru, stisknutím tlačítka (Minus) se můžete v nabídce vracet zpět. 4. Chcete-li v nabídce OSD vybrat nějakou položku, přejděte na ni pomocí tlačítek + a tak, aby byla příslušná položka zvýrazněna. Poté danou funkci vyberte stisknutím tlačítka nabídky. 5. Pomocí tlačítek + a na předním panelu upravte nastavení (rozsah) položky. Uživatelská p íručka 4 5

29 Používání monitoru 6. Poté, co funkci upravíte, vyberte položku Save and Return (Uložit a návrat), nebo Cancel (Zrušit), jestliže nechcete nastavení uložit, a potom vyberte v hlavní nabídce položku Exit (Konec). Jestliže v době, kdy je zobrazena nabídka, nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 sekund, bude nové nastavení zrušeno, obnoví se původní nastavení a nabídka bude ukončena. Používání nabídky OSD K dispozici jsou dvě nabídky OSD, jedna pro základní úpravy a druhá pro další úpravy. Chcete-li získat přístup k základní nabídce OSD, stiskněte tlačítko nabídky na předním panelu monitoru. Úrovn základní nabídky OSD Úrove nabídky 1 Úrove nabídky 2 Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Stupnice nastavení Stupnice nastavení Auto Adjustment (Automatické úpravy) Advanced Menu (Rozší ená nabídka) Exit (Konec) Chcete-li získat přístup k rozšířené nabídce OSD, stiskněte znovu tlačítko nabídky nebo vyberte v hlavní nabídce OSD možnost Advanced Menu (Rozšířená nabídka). 4 6 Uživatelská p íručka

30 Používání monitoru Po výběru možnosti Advanced Menu z hlavní nabídky zůstane rozšířená nabídka výchozím nastavením OSD pro další zapnutí monitoru, dokud znovu nezvolíte možnost Basic Menu (Základní nabídka) nebo Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce). Rozšířená nabídka OSD má až tři dílčí úrovně a je možné ji zobrazit v šesti jazycích. V následující tabulce jsou uvedeny tyto nabídky a jejich funkce na jednotlivých úrovních. Úrovn rozší ené nabídky OSD Úrove 1 Úrove 2 Úrove 3 P ednastaveno výrobcem Brightness (Jas) Stupnice nastavení A Contrast (Kontrast) Stupnice nastavení A Image Control (Ovládání obrazu) Color (Barva) Auto Adjustment Zpráva o úprav (Automatické úpravy) A Horizontal Position Stupnice nastavení (Horizontální A umíst ní obrazu) Vertical Position Stupnice nastavení (Vertikální umíst ní A obrazu) Clock (Impulz) Stupnice nastavení A Clock Phase Stupnice nastavení (Fáze impulzu) A Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) 9300 K 6500 K A Custom Color (Vlastní Vlastní nastavení nastavení barvy) barvy srgb Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Uživatelská p íručka 4 7

31 Používání monitoru Úrovn rozší ené nabídky OSD (pokračování) Úrove 1 Úrove 2 Úrove 3 P ednastaveno výrobcem Language (Jazyk) Management (Správa) OSD Control (Ovládání OSD) Deutsch (N mčina) English (Angličtina) Espanol (Špan lština) Francais (Francouzština) Italiano (Italština) Nederlands (Holandština) Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Power Saver (Úsporný režim) Power On Recall (Zapnout p i obnovení činnosti počítače) Mode Display (Zobrazení režimu) Časovač úsporného režimu Basic Menu (Základní nabídka) Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Horizontal Position (Horizontální umíst ní obrazu) Vertical Position (Vertikální umíst ní obrazu) Výb r zapnuto/vypnuto Výb r zapnuto/vypnuto Výb r zapnuto/vypnuto Nabídka časovače Stupnice nastavení Stupnice nastavení N N N N N N 4 8 Uživatelská p íručka

32 Používání monitoru Úrovn rozší ené nabídky OSD (pokračování) Úrove 1 Úrove 2 Úrove 3 P ednastaveno výrobcem OSD Timeout Stupnice nastavení N (Časový limit nabídky OSD) Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce) Yes (Ano) No (Ne) Exit (Konec) Úprava kvality obrazu Před provedením následujícího postupu nechejte monitor 20 minut zahřát. Funkce automatických úprav automaticky vyladí kvalitu obrazu při každém zobrazení nového režimu videa. Pokud si přejete provést další úpravy kvality obrazu, spusťte z disku CD-ROM nástroj Auto-Adjust (Automatické úpravy) a stisknutím tlačítka (Minus) na předním panelu monitoru aktivujte funkci automatických úprav. Chcete-li provést přesnější úpravy, spusťte z disku CD-ROM nástroj Auto-Adjust (Automatické úpravy) a pomocí ovládacích prvků monitoru Clock (Impuls) a Phase (Fáze) vylaďte obraz. Uživatelská p íručka 4 9

33 Používání monitoru Optimalizace digitální konverze Tento monitor obsahuje další obvody, které umožňují fungování obrazovky LCD jako standardního monitoru. K zlepšení výkonu obrazovky je možné nastavit dva ovládací prvky nabídky OSD: Clock (Impulz) a Clock Phase (Fáze impulzu). Tyto ovládací prvky používejte pouze v případě, že funkce automatických úprav nenastaví dostatečně kvalitní obraz. Nejprve je nutné správně nastavit možnost Clock, protože na ní závisí nastavení možnosti Clock Phase. Clock nastavením vyšší nebo nižší hodnoty minimalizujte veškeré svislé pruhy na pozadí obrazovky. Clock Phase nastavením vyšší nebo nižší hodnoty minimalizujte deformace nebo chvění obrazu. Při použití těchto ovládacích prvků dosáhnete nejlepších výsledků, použijete-li software Auto-Adjustment (Automatické úpravy). Pokud se při nastavování funkcí Clock a Clock Phase obraz monitoru začne deformovat, pokračujte v nastavování, dokud deformace nezmizí. Chcete-li obnovit nastavení výrobce, vyberte v nabídce Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce) nabídky OSD možnost Yes (Ano) Uživatelská p íručka

34 Používání monitoru Identifikace stavu monitoru Při identifikaci následujících stavů monitoru se na obrazovce zobrazí zvláštní zprávy: Input Signal Out of Range (Vstupní signál mimo rozsah) Tato zpráva označuje, že monitor nepodporuje vstupní signál, protože rozlišení nebo obnovovací frekvence jsou nastaveny na vyšší hodnoty, než monitor podporuje. U 15" monitorů nastavte rozlišení 1024x768 a obnovovací frekvenci 60 Hz. U 17" a 19" monitorů nastavte rozlišení 1280x1024 a obnovovací frekvenci 60 Hz. Nové nastavení se projeví pro restartování počítače. Going to Sleep (Přepínání do úsporného režimu) Tato zpráva upozorňuje, že monitor přechází do úsporného režimu. Check Video Cable (Zkontrolujte kabel pro video) Tato zpráva označuje, že video kabel není správně připojen k počítači. OSD Lock (Uzamknutí nabídky OSD) Nabídku OSD lze zakázat či povolit, pokud stisknete a podržíte tlačítko nabídky na předním panelu po dobu 10 sekund. Je-li nabídka OSD zamknuta, zobrazí se na monitoru po dobu 10 sekund zpráva OSD Lock. Chcete-li odemknout uzamknutou nabídku OSD, podržte po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko nabídky. Jestliže chcete uzamknout odemknutou nabídku OSD, podržte po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko nabídky. Uživatelská p íručka 4 11

35 Používání monitoru Časovaný úsporný režim Časovaný úsporný režim je režim pro úsporu energie, v němž můžete nastavit čas zapnutí a vypnutí monitoru platný pro každý den. Prodlužuje také životnost podsvícení monitoru. Časovač úsporného režimu obsahuje 5 nastavení: Set Current Time (Nastavit aktuální čas) Set Sleep Time (Nastavit čas přechodu do úsporného režimu) Set On Time (Nastavit čas přechodu z úsporného režimu) Timer (Časovač): On/Off (Zapnuto/Vypnuto) Sleep Now (Přejít nyní do úsporného režimu) Postup při nastavení časovače: 1. Stisknutím tlačítka nabídky na předním panelu monitoru zobrazte rozšířenou nabídku. 2. Přejděte na položku Management (Správa) tak, aby byla zvýrazněna. 3. Stisknutím tlačítka nabídky vyberte položku Management (Správa) 4. Vyberte položku Sleep Timer (Časovač úsporného režimu) > Set Current Time (Nastavit aktuální čas). Dříve než můžete nastavit čas pro možnosti Sleep Time nebo On Time, je nutné nastavit aktuální čas. Uvědomte si, že čas je zobrazen ve 24hodinovém formátu. Například 1:15 PM se zobrazí jako 13 hod 15 min. 5. Stisknutím tlačítka nabídky zobrazte režim úprav pro hodiny. 6. Nastavte požadovanou hodinu stisknutím tlačítka (Minus) nebo + (Plus) Uživatelská p íručka

36 Používání monitoru 7. Opětovným stisknutím tlačítka nabídky zobrazte režim úprav pro minuty. 8. Nastavte požadované minuty stisknutím tlačítka (Minus) nebo + (Plus). 9. Stisknutím tlačítka nabídky potvrďte zvolený čas. 10. Po nastavení aktuálního času je automaticky vybrána možnost pro nastavení času pro přechod do úsporného režimu (Set Sleep Time). Nastavte požadovaný čas opakováním výše popsaných kroků 6 až Nechcete-li nastavit hodnoty pro možnost Sleep Time, stiskněte dvakrát tlačítko nabídky a poté výběrem možnosti Save and Return (Uložit a návrat) zavřete nabídku. 12. Po nastavení času pro možnost Sleep Time je automaticky vybrána možnost pro nastavení času pro přechod z úsporného režimu (Set On Time). Nastavte požadovaný čas opakováním výše popsaných kroků 6 až Nastavením možnosti Timer (Časovač) na hodnotu On (Zapnuto) aktivujte nastavení časovaného úsporného režimu. 14. Poté, co dokončíte nastavení, zavřete nabídku výběrem možnosti Save and Return (Uložit a návrat). Páté nastavení, Sleep Now, okamžitě vypne podsvícení monitoru a ponechá jej v úsporném režimu, dokud nebude aktivována možnost On Time nebo dokud nestisknete tlačítko na monitoru. Podpora profilu srgb Tento monitor podporuje profil srgb pro správu barev, kterou adaptuje na standardy barev používané v oboru zpracování obrazu. Další informace o srgb naleznete na adrese (stránka je dostupná pouze v angličtině). Uživatelská p íručka 4 13

Uživatelská p íručka Monitor LCD L2035. Číslo dokumentace: 345092-221

Uživatelská p íručka Monitor LCD L2035. Číslo dokumentace: 345092-221 Uživatelská p íručka Monitor LCD L2035 Číslo dokumentace: 345092-221 íjen 2003 Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího

Více

Uživatelská p íručka Monitory TFT HP L1506 15, L1706 17 a L1906 19

Uživatelská p íručka Monitory TFT HP L1506 15, L1706 17 a L1906 19 Uživatelská p íručka Monitory TFT HP L1506 15, L1706 17 a L1906 19 Číslo dokumentu: 389521-221 Zá í 2005 Tato příručka obsahuje informace o nastavení monitoru, instalaci ovladačů, používání nabídky OSD,

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Bezpečnost a sm rnice Osobní počítače pro obchodní účely

Bezpečnost a sm rnice Osobní počítače pro obchodní účely Bezpečnost a sm rnice Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312970-222 Kv ten 2004 Tato příručka poskytuje informace o bezpečnosti a směrnicích, které vyhovují předpisům v USA a Kanadě a

Více

LCD Monitory HP LP1965 19", LP2065 20" a LP2465 24"

LCD Monitory HP LP1965 19, LP2065 20 a LP2465 24 LCD Monitory HP LP1965 19", LP2065 20" a LP2465 24" Uživatelská příručka 2005, 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Uživatelská p íručka Monitor LCD L2335. Číslo dokumentace:

Uživatelská p íručka Monitor LCD L2335. Číslo dokumentace: Uživatelská p íručka Monitor LCD L2335 Číslo dokumentace: 345093-221 íjen 2003 Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka Monitory IPS s podsvícením LED Uživatelská příručka 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Monitor s podsvícením LED HP ProDisplay P17A. Uživatelská příručka

Monitor s podsvícením LED HP ProDisplay P17A. Uživatelská příručka Monitor s podsvícením LED HP ProDisplay P17A Uživatelská příručka 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

LCD monitory s podsvícením LED Compaq HP LE1902x, LE2002x, LE2002xm a LE2202x. Uživatelská příručka

LCD monitory s podsvícením LED Compaq HP LE1902x, LE2002x, LE2002xm a LE2202x. Uživatelská příručka LCD monitory s podsvícením LED Compaq HP LE1902x, LE2002x, LE2002xm a LE2202x Uživatelská příručka 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

LCD Monitory HP s podsvícením ProDisplay. Uživatelská příručka

LCD Monitory HP s podsvícením ProDisplay. Uživatelská příručka LCD Monitory HP s podsvícením ProDisplay Uživatelská příručka 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d Uživatelská příručka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Dotykové LCD monitory HP 2310t a 2310ti. Uživatelská příručka

Dotykové LCD monitory HP 2310t a 2310ti. Uživatelská příručka Dotykové LCD monitory HP 2310t a 2310ti Uživatelská příručka 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007 Karty PC Card Číslo dokumentu: 419433-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Obsah 1 Konfigurace karty PC Card 2 Vložení karty PC Card 3 Ukončení činnosti a vyjmutí karty

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit,

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 405763-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Monitor HP ENVY 24 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 24 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 24 IPS Uživatelská příručka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Obsah Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM 1 LCD Součásti a příslušenství přístroje 2 Použití 2 Průvodce instalací

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

LCD monitory HP. Referenční příručka

LCD monitory HP. Referenční příručka LCD monitory HP Referenční příručka 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více