Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902"

Transkript

1 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení monitoru, instalaci ovladačů, používání nabídky OSD, informace o řešení problémů a technické údaje.

2 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard a logo společnosti Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard v USA a dalších zemích. Compaq a logo Compaq jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a logo společnosti Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Hewlett-Packard není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku poskytnutí, provedení nebo použití tohoto materiálu. Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty tak jak jsou, bez záruky jakéhokoli druhu včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se na obchodovatelnost a vhodnost pro konkrétní účel a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Hewlett-Packard jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, které jsou s nimi dodávány. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Žádnou část tohoto dokumentu není povoleno kopírovat, reprodukovat nebo přeložit do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard. ÅVAROVÁNÍ: Text označený tímto zp sobem znamená, že nerespektování uvedených pokyn m že vést ke zran ní nebo k ohrožení života. ÄUPOZORN NÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokyn m že vést k poškození za ízení nebo ke ztrát dat. Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Čtvrté vydání (Únor 2004) Číslo dokumentace:

3 Obsah 1 Funkce produktu 2 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu Důležité bezpečnostní informace Pokyny k údržbě Čištění monitoru Přeprava monitoru Instalace monitoru Instalace podstavce monitoru Připojení monitoru Odebrání podstavce monitoru Montáž monitoru Umístění štítku s parametry produktu Používání monitoru Instalace informačních souborů Součásti předního panelu Úprava nastavení monitoru Používání nabídky OSD Úprava kvality obrazu Optimalizace digitální konverze Identifikace stavu monitoru Časovaný úsporný režim Uživatelská p íručka iii

4 Obsah Podpora profilu srgb Postup při změně barevné teploty Instalace souboru ICM srgb pro systémy Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP A ešení problém Řešení běžných problémů A 1 Použití webu A 3 Příprava na volání technické podpory A 3 B C Technické specifikace Spuštění uživatelských režimů B 5 Funkce pro úsporu energie B 6 Poznámky o p edpisech regulativních orgán Upozornění federální komise spojů (FCC) C 1 Úpravy C 1 Kabely C 2 Prohlášení o shodě pro výrobky označené logem FCC (pouze pro Spojené státy) C 2 Oznámení pro Kanadu C 3 Avis Canadien C 3 Oznámení pro Evropu C 3 Oznámení pro Japonsko C 4 Oznámení pro Koreu C 4 Kompatibilita s normou EPA Energy Star C 4 Požadavky na sadu napájecího kabelu C 5 D Kvalita monitoru LCD a zásady týkající se pixel iv Uživatelská p íručka

5 1 Funkce produktu Monitor LCD má aktivní matrici, tranzistor TFT a obrazovku s tekutými krystaly. Charakteristické vlastnosti monitoru: Modely vf15, FP15, L1502, L1502m, f1523 a FP5315 zobrazovací plocha 38,1 cm (15"), nativní rozlišení 1024x768 a podpora zobrazení na celou obrazovku u nižších rozlišení, technologie širokého úhlu zobrazení umožňující zobrazení z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany, možnosti nastavení naklonění, odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA 75 mm pro přizpůsobitelné řešení sestavení, funkce Plug and play, pokud ji podporuje váš systém, úpravy nastavení OSD v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro snadnější nastavení a optimalizaci obrazovky, disk CD-ROM Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna) obsahuje soubor INF, ICM a produktovou dokumentaci; funkce úspory energie, aby bylo možné vyhovět požadavkům normy Energy Star, patice pro zabezpečovací zámek, Uživatelská p íručka 1 1

6 Funkce produktu inteligentní správa AssetControl, reproduktory v předním panelu monitoru (pouze multimediální modely), shoda s následujícími regulovanými specifikacemi: EPA ENERGY STAR; direktiva CE Evropské unie; MPR II 1990 (Švédsko); požadavky pro monitory TCO (Švédsko). Modely vf17, FP17, L1702, L1702m, f1723 a FP7317 zobrazovací plocha 43,18 cm (17"), nativní rozlišení a podpora zobrazení na celou obrazovku u nižších rozlišení, technologie širokého úhlu zobrazení umožňující zobrazení z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany, možnosti nastavení naklonění, odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA 100mm pro přizpůsobitelné řešení sestavení, funkce Plug and play, pokud ji podporuje váš systém, úpravy nastavení OSD v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro snadnější nastavení a optimalizaci obrazovky, disk CD-ROM Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna) obsahuje soubor INF, ICM a produktovou dokumentaci; funkce úspory energie, aby bylo možné vyhovět požadavkům normy Energy Star, 1 2 Uživatelská p íručka

7 Funkce produktu inteligentní správa AssetControl, reproduktory v předním panelu monitoru (pouze multimediální modely), shoda s následujícími regulovanými specifikacemi: EPA ENERGY STAR; direktiva CE Evropské unie; MPR II 1990 (Švédsko); požadavky pro monitory TCO (Švédsko). Model L1902 zobrazovací plocha 48.3 cm (19"), nativní rozlišení a podpora zobrazení na celou obrazovku u nižších rozlišení, technologie širokého úhlu zobrazení umožňující zobrazení z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany, možnosti nastavení naklonění, odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA 100mm pro přizpůsobitelné řešení sestavení, funkce Plug and play, pokud ji podporuje váš systém, úpravy nastavení OSD v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro snadnější nastavení a optimalizaci obrazovky, disk CD-ROM Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna) obsahuje soubor INF, ICM a produktovou dokumentaci; funkce úspory energie, aby bylo možné vyhovět požadavkům normy Energy Star, Uživatelská p íručka 1 3

8 Funkce produktu inteligentní správa AssetControl, shoda s následujícími regulovanými specifikacemi: EPA ENERGY STAR; direktiva CE Evropské unie; MPR II 1990 (Švédsko); požadavky pro monitory TCO (Švédsko). 1 4 Uživatelská p íručka

9 2 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu D ležité bezpečnostní informace Součástí monitoru je síťová šňůra. Pokud použijete jiný kabel, použijte pouze zdroj napájení a připojení vhodné pro tento monitor. Informace o správné sadě napájecího kabelu, kterou máte použít k monitoru, naleznete v části Požadavky na sadu napájecího kabelu v Dodatku C. ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým šokem nebo poškození vašeho za ízení, nevypínejte funkci uzemn ní sí ového kabelu. Toto za ízení je určeno k p ipojení k uzemn né sí ové zásuvce, která je obsluze p ístroje snadno dostupná. Zemnicí kolík je d ležitý bezpečnostní prvek. Å VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních d vod se p esv dčte, zda je sí ová zásuvka, do které zapojujete sí ový kabel snadno dostupná a zda je umíst na v nejbližší možné vzdálenosti od p ístroje. Když pot ebujete odpojit za ízení od sít, uchopte pevn zástrčku a vytáhn te sí ový kabel ze sí ové zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. Uživatelská p íručka 2 1

10 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu ÄUPOZORN NÍ: Z d vodu ochrany monitoru i počítače p ipojte všechny sí ové š ry počítače a jeho periferních za ízení (nap íklad monitoru, tiskárny, skeneru) k n které form za ízení pro ochranu p ed p ep tím, jako je nap íklad prodlužovací kabel nebo nep erušitelný zdroj napájení (UPS). Ne všechny prodlužovací kabely fungují jako ochrana p ed p ep tím, je nutné, aby na nich bylo označení s informacemi o tom, že mají tuto schopnost. Použijte prodlužovací kabel, jehož výrobce nabízí záruku ve form vým ny, pokud dojde k poškození, abyste m li možnost za ízení v p ípad selhání ochrany proti p ep tí vym nit. Pokyny k údržb Zdokonalení výkonu a prodloužení životnosti monitoru: Neotevírejte kryt monitoru ani se nepokoušejte vlastními silami produkt opravit. Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud došlo k jeho pádu nebo poškození, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP. Napájení a zapojení monitoru musí odpovídat údajům na štítku výrobku. Celkový proudový odběr produktů připojených k zásuvce nesmí přesáhnout proudovou intenzitu příslušné elektrické zásuvky a celkový proudový odběr produktů připojených ke kabelu nesmí přesáhnout proudovou intenzitu příslušného kabelu. Informace o proudovém odběru (A) naleznete na štítku každého zařízení. Umístěte monitor blízko zásuvky, která je snadno přístupná. Při odpojování kabelu monitoru uchopte pevně zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte monitor táhnutím za kabel. Pokud monitor nepoužíváte, vypněte ho. Životnost monitoru lze podstatně prodloužit, pokud používáte program spořiče obrazovky a monitor, pokud ho nepoužíváte, vypínáte. 2 2 Uživatelská p íručka

11 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu Před čištěním odpojte monitor ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík. Jestliže je nutné obrazovku ještě vyčistit, použijte antistatický čistič na obrazovky. ÄUPOZORN NÍ: K čišt ní monitoru ani obrazovky nepoužívejte benzen, edidlo, čpavek ani žádné jiné t kavé látky. Tyto chemické látky mohou poškodit povrch krytu i obrazovku. Štěrbiny a otvory ve skříni monitoru jsou určeny k ventilaci. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak blokovány. Nikdy nestrkejte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříni monitoru. Chraňte monitor před pádem a neumisťujte ho na nestabilní povrch. Na síťový kabel nic nepokládejte ani na něj nestoupejte. Monitor by měl být na dobře větraném místě a neměl by být vystaven nadměrnému světlu, horku ani vlhku. Při odebrání podstavce monitoru je nutné položit monitor přední stranou dolů na měkkou podložku, aby se nepoškrábal, nepoškodil nebo nerozbil. Uživatelská p íručka 2 3

12 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu Čišt ní monitoru Při čištění monitoru postupujte podle následujících pokynů: 1. Vypněte monitor a počítač. 2. Měkkým čistým hadříkem otřete prach na obrazovce a krytu monitoru. Jestliže je nutné obrazovku dále čistit, použijte čistý hadřík navlhčený izopropylalkoholem. ÄUPOZORN NÍ: K čišt ní monitoru ani obrazovky nepoužívejte benzen, edidlo, čpavek ani žádné jiné t kavé látky. Tyto chemické látky mohou monitor poškodit. K čišt ní obrazovky LCD nikdy nepoužívejte vodu. P eprava monitoru Původní obalovou krabici si uschovejte. Je možné, že ji budete potřebovat při přepravě monitoru. 2 4 Uživatelská p íručka

13 3 Instalace monitoru Chcete-li instalovat monitor, zkontrolujte, zda je vypnutý přívod elektřiny do monitoru, počítače a dalších připojených zařízení a potom postupujte podle následujících pokynů: Instalace podstavce monitoru Postup při instalaci podstavce monitoru: 1. Umístěte podstavec na stůl nebo pracovní plochu a přesvědčte se, zda je šipka na spodní straně podstavce umístěna směrem dopředu. Podstavec neinstalujte, pokud chcete monitor připevnit na zeď, otočné rameno nebo jiné montážní zařízení. V takovém případě si přečtěte informace v části Montáž monitoru v této kapitole. Uživatelská p íručka 3 1

14 Instalace monitoru 2. Pomocí obou rukou umístěte monitor nad podstavec a pevně jej zatlačte dolů tak, aby patka zapadla na své místo v podstavci. V okamžiku, kdy je patka zajištěna, se ozve cvaknutí. Dříve než budete pokračovat v instalaci se přesvědčte, zda je patka v podstavci pevně zajištěna. Umíst ní monitoru do podstavce 3 2 Uživatelská p íručka

15 Instalace monitoru Pokud potřebuje podstavec odebrat, položte monitor na měkký bezpečný povrch. Na spodní straně podstavce stiskněte současně dvě západky 1, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Tím uvolníte 2 podstavec od patky. Odebrání podstavce monitoru Uživatelská p íručka 3 3

16 Instalace monitoru P ipojení monitoru 1. Umístěte monitor na vhodném dobře větraném místě v blízkosti počítače. 2. Připojte kabel signálu na zadní části monitoru ke konektoru videa na zadním panelu počítače. 3. Připojte jeden konec síťového kabelu k zadní části monitoru a druhý konec k elektrické zásuvce ve zdi. P ipojení VGA a sí ových kabel 3 4 Uživatelská p íručka

17 Instalace monitoru 4. Pokud máte multimediální model monitoru, připojte jeden konec zvukového kabelu k zadní straně monitoru a druhý konec ke konektoru zvuku na zadní straně počítače. P ipojení zvukového kabelu Uživatelská p íručka 3 5

18 Instalace monitoru 5. Upravte nastavení monitoru pomocí možností pro nastavení naklonění tak, aby vám vyhovovalo. Naklon ní monitoru Ä UPOZORN NÍ: U monitor, na kterých je zobrazen delší dobu stejný statický obrázek m že dojít k poškození obrazovky. Chcete-li se vyhnout tomuto typu poškození obrazovky, m li byste vždy aktivovat aplikaci spo iče obrazovky nebo vypnout monitor, pokud ho delší dobu nepoužíváte. Uchování obrazu je stav, ke kterému m že dojít na každé obrazovce LCD. 3 6 Uživatelská p íručka

19 Instalace monitoru ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození za ízení, dodržujte následující pokyny: Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu. Zemnicí kolík je d ležitý bezpečnostní prvek. Zapojte napájecí kabel do uzemn né zásuvky elektrického proudu, která je stále snadno p ístupná. Odpojujte monitor od napájení tak, že vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky. Na napájecí kabely a š ry nic nepokládejte. Uspo ádejte je tak, aby na n nikdo nemohl nedopat ením šlápnout nebo o n zakopnout. Netahejte za kabely a š ry. P i vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku. Odebrání podstavce monitoru Podstavec monitoru lze odebrat, aby bylo možné monitor připevnit na zeď, otočné rameno nebo jiné montážní zařízení. Dříve než se rozhodnete pokračovat v tomto postupu, přečtěte si následující upozornění a varování. ÄUPOZORN NÍ: P ed odmontováním monitoru musí být monitor vypnutý a sí ové kabely a kabely signálu musí být odpojeny. Pokud je k monitoru p ipojen zvukový kabel, odpojte jej. Å VAROVÁNÍ: Podstavec neodebírejte od monitoru, pokud je monitor v kolmé poloze. Položte čelní plochu na m kkou podložku, aby se nepoškrábala, nepoškodila nebo nerozbila. P ed odebráním monitoru z podstavce se p esv dčte, zda je podstavec nastaven na maximální prodloužení. Pokusíte-li se odebrat monitor od podstavce, když je v kolmé poloze a v minimálním prodloužení, m žete si zp sobit zran ní. Uživatelská p íručka 3 7

20 Instalace monitoru 1. Odpojte kabely signálu a síťové kabely od zadní části monitoru. 2. Odstraňte čtyři šroubky 1, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Odebrání podstavce monitoru ÄUPOZORN NÍ: P ed odebráním podstavce od monitoru zkontrolujte, zda je zadní část podstavce umíst na na stole nebo pracovní ploše. 3. Odeberte podstavec 2 od monitoru. 3 8 Uživatelská p íručka

21 Instalace monitoru Montáž monitoru 1. Odeberte podstavec monitoru. Postupujte podle pokynů v předchozí části Odebrání podstavce monitoru. Po odebrání podstavce od monitoru se na zadním panelu monitoru objeví čtyři montážní otvory se závity, které jsou určeny pro montážní účely. Tyto montážní otvory jsou od sebe vzdáleny 75 nebo 100 mm a jsou v souladu se standardem VESA pro montáž obrazovek LCD. Schéma VESA pro rozestup montážních otvorů ve vzdálenosti 75 mm podporují pouze 15" monitory a rozestup montážních otvorů ve vzdálenosti 100 mm podporují 17" a 19" monitory. 2. Připevněte monitor k otočnému rameni nebo jinému montážnímu zařízení podle pokynů, které jsou součástí montážního zařízení, které bude použito. Uživatelská p íručka 3 9

22 Instalace monitoru Umíst ní štítku s parametry produktu Štítek s parametry produktu na monitoru obsahuje číslo náhradního dílu, číslo produktu a sériové číslo. Tato číslo budete potřebovat v případě, že kontaktujete společnost HP ohledně svého modelu monitoru. Chcete-li si prohlédnout štítek s parametry produktu u modelů FP15, FP17, vf17, L1502 a L1702, odeberte zadní kryt, jak je zobrazeno níže. 1. Sejměte zadní kryt Štítek s parametry produktu 2 s číslem náhradního dílu monitoru, číslem produktu a sériovým číslem naleznete přímo pod zadním krytem Uživatelská p íručka

23 Instalace monitoru U modelu L1902 je štítek s parametry produktu umístěn v levém dolním rohu na zadní straně monitoru. Uživatelská p íručka 3 11

24 4 Používání monitoru Instalace informačních soubor Disk CD-ROM dodaný s monitorem obsahuje dva informační soubory, které mají být nainstalovány v počítači. Jedná se o soubory INF a ICM. Soubor INF definuje prostředky monitoru a obsahuje specifikace používané většinou operačních systémů k instalaci softwaru podpory pro určitá hardwarová zařízení. Soubor INF zajišťuje kompatibilitu monitoru a optimalizaci pomocí grafického adaptéru počítače. Soubory INF je také možné stáhnout po klepnutí na odkaz: a výběru požadovaného monitoru. Soubor ICM umožňuje zajistit barevnou konzistenci mezi monitorem a tiskárnou a je aktivován pomocí grafických programů, které obsahují tuto funkci. Chcete-li nainstalovat tyto soubory do počítače, vložte do jednotky CD-ROM disk Software and Reference Library (Softwarová a referenční knihovna). Když se otevře nabídka disku CD-ROM, vyberte možnost Install INF and ICM Files (Instalovat soubory INF a ICM) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Uživatelská p íručka 4 1

25 Používání monitoru Součásti p edního panelu Modely L1502m, L1702m, f1523, f1723, FP5315 a FP7317 Č. Ovládací prvek Funkce 1 Reproduktory Zvukové funkce pro reprodukci hudby, zvukových výstrah apod. (pouze multimediální modely) 2 (Zdí ka pro sluchátka) Slouží k p ipojení sluchátek k monitoru. 3 Tlačítko Menu (Nabídka) Slouží k zobrazení nabídky OSD (On-Screen Display) a k výb ru funkcí. 4 2 Uživatelská p íručka

26 Používání monitoru Č. Ovládací prvek Funkce 4 (Tlačítko Minus) Pokud nabídka OSD není aktivní, automaticky upraví obraz. Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu zp t v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 5 + (Tlačítko Plus) Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 6 (Ovládání hlasitosti) Slouží k nastavení hlasitosti reproduktor monitoru. 7 Indikátor napájení B žný provoz = zelená. Úsporný režim = oranžová. Časovaný úsporný režim = blikající oranžová. 8 Sí ový vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. Uživatelská p íručka 4 3

27 Používání monitoru Monitory LCD FP15, FP17, L1502, L1702, vf15, vf17 a L1902 Č. Ovládací prvek Funkce 1 Tlačítko Menu (Nabídka) Slouží k zobrazení nabídky OSD (On-Screen Display) a k výb ru funkcí. 2 (Tlačítko Minus) Pokud nabídka OSD není aktivní, automaticky upraví obraz. Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu zp t v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 3 + (Tlačítko Plus) Je-li nabídka OSD aktivní, slouží k p echodu v nabídce OSD a k úpravám nastavení rozsahu. 4 Indikátor napájení B žný provoz = zelená. Úsporný režim = oranžová. Časovaný úsporný režim = blikající oranžová. 5 Sí ový vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. 4 4 Uživatelská p íručka

28 Používání monitoru Úprava nastavení monitoru Pomocí nabídky OSD můžete upravit obraz tak, aby odpovídal vašim představám. Chcete-li zobrazit nabídku OSD, postupujte následovně: 1. Není-li monitor zapnutý, zapněte jej stisknutím síťového vypínače. 2. Chcete-li získat přístup k nabídce OSD, stiskněte tlačítko nabídky na předním panelu monitoru. 3. Stisknutím tlačítka + (Plus) můžete procházet nabídku OSD směrem nahoru, stisknutím tlačítka (Minus) se můžete v nabídce vracet zpět. 4. Chcete-li v nabídce OSD vybrat nějakou položku, přejděte na ni pomocí tlačítek + a tak, aby byla příslušná položka zvýrazněna. Poté danou funkci vyberte stisknutím tlačítka nabídky. 5. Pomocí tlačítek + a na předním panelu upravte nastavení (rozsah) položky. Uživatelská p íručka 4 5

29 Používání monitoru 6. Poté, co funkci upravíte, vyberte položku Save and Return (Uložit a návrat), nebo Cancel (Zrušit), jestliže nechcete nastavení uložit, a potom vyberte v hlavní nabídce položku Exit (Konec). Jestliže v době, kdy je zobrazena nabídka, nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 sekund, bude nové nastavení zrušeno, obnoví se původní nastavení a nabídka bude ukončena. Používání nabídky OSD K dispozici jsou dvě nabídky OSD, jedna pro základní úpravy a druhá pro další úpravy. Chcete-li získat přístup k základní nabídce OSD, stiskněte tlačítko nabídky na předním panelu monitoru. Úrovn základní nabídky OSD Úrove nabídky 1 Úrove nabídky 2 Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Stupnice nastavení Stupnice nastavení Auto Adjustment (Automatické úpravy) Advanced Menu (Rozší ená nabídka) Exit (Konec) Chcete-li získat přístup k rozšířené nabídce OSD, stiskněte znovu tlačítko nabídky nebo vyberte v hlavní nabídce OSD možnost Advanced Menu (Rozšířená nabídka). 4 6 Uživatelská p íručka

30 Používání monitoru Po výběru možnosti Advanced Menu z hlavní nabídky zůstane rozšířená nabídka výchozím nastavením OSD pro další zapnutí monitoru, dokud znovu nezvolíte možnost Basic Menu (Základní nabídka) nebo Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce). Rozšířená nabídka OSD má až tři dílčí úrovně a je možné ji zobrazit v šesti jazycích. V následující tabulce jsou uvedeny tyto nabídky a jejich funkce na jednotlivých úrovních. Úrovn rozší ené nabídky OSD Úrove 1 Úrove 2 Úrove 3 P ednastaveno výrobcem Brightness (Jas) Stupnice nastavení A Contrast (Kontrast) Stupnice nastavení A Image Control (Ovládání obrazu) Color (Barva) Auto Adjustment Zpráva o úprav (Automatické úpravy) A Horizontal Position Stupnice nastavení (Horizontální A umíst ní obrazu) Vertical Position Stupnice nastavení (Vertikální umíst ní A obrazu) Clock (Impulz) Stupnice nastavení A Clock Phase Stupnice nastavení (Fáze impulzu) A Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) 9300 K 6500 K A Custom Color (Vlastní Vlastní nastavení nastavení barvy) barvy srgb Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Uživatelská p íručka 4 7

31 Používání monitoru Úrovn rozší ené nabídky OSD (pokračování) Úrove 1 Úrove 2 Úrove 3 P ednastaveno výrobcem Language (Jazyk) Management (Správa) OSD Control (Ovládání OSD) Deutsch (N mčina) English (Angličtina) Espanol (Špan lština) Francais (Francouzština) Italiano (Italština) Nederlands (Holandština) Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Power Saver (Úsporný režim) Power On Recall (Zapnout p i obnovení činnosti počítače) Mode Display (Zobrazení režimu) Časovač úsporného režimu Basic Menu (Základní nabídka) Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Horizontal Position (Horizontální umíst ní obrazu) Vertical Position (Vertikální umíst ní obrazu) Výb r zapnuto/vypnuto Výb r zapnuto/vypnuto Výb r zapnuto/vypnuto Nabídka časovače Stupnice nastavení Stupnice nastavení N N N N N N 4 8 Uživatelská p íručka

32 Používání monitoru Úrovn rozší ené nabídky OSD (pokračování) Úrove 1 Úrove 2 Úrove 3 P ednastaveno výrobcem OSD Timeout Stupnice nastavení N (Časový limit nabídky OSD) Cancel (Zrušit) Save and Return (Uložit a návrat) Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce) Yes (Ano) No (Ne) Exit (Konec) Úprava kvality obrazu Před provedením následujícího postupu nechejte monitor 20 minut zahřát. Funkce automatických úprav automaticky vyladí kvalitu obrazu při každém zobrazení nového režimu videa. Pokud si přejete provést další úpravy kvality obrazu, spusťte z disku CD-ROM nástroj Auto-Adjust (Automatické úpravy) a stisknutím tlačítka (Minus) na předním panelu monitoru aktivujte funkci automatických úprav. Chcete-li provést přesnější úpravy, spusťte z disku CD-ROM nástroj Auto-Adjust (Automatické úpravy) a pomocí ovládacích prvků monitoru Clock (Impuls) a Phase (Fáze) vylaďte obraz. Uživatelská p íručka 4 9

33 Používání monitoru Optimalizace digitální konverze Tento monitor obsahuje další obvody, které umožňují fungování obrazovky LCD jako standardního monitoru. K zlepšení výkonu obrazovky je možné nastavit dva ovládací prvky nabídky OSD: Clock (Impulz) a Clock Phase (Fáze impulzu). Tyto ovládací prvky používejte pouze v případě, že funkce automatických úprav nenastaví dostatečně kvalitní obraz. Nejprve je nutné správně nastavit možnost Clock, protože na ní závisí nastavení možnosti Clock Phase. Clock nastavením vyšší nebo nižší hodnoty minimalizujte veškeré svislé pruhy na pozadí obrazovky. Clock Phase nastavením vyšší nebo nižší hodnoty minimalizujte deformace nebo chvění obrazu. Při použití těchto ovládacích prvků dosáhnete nejlepších výsledků, použijete-li software Auto-Adjustment (Automatické úpravy). Pokud se při nastavování funkcí Clock a Clock Phase obraz monitoru začne deformovat, pokračujte v nastavování, dokud deformace nezmizí. Chcete-li obnovit nastavení výrobce, vyberte v nabídce Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce) nabídky OSD možnost Yes (Ano) Uživatelská p íručka

34 Používání monitoru Identifikace stavu monitoru Při identifikaci následujících stavů monitoru se na obrazovce zobrazí zvláštní zprávy: Input Signal Out of Range (Vstupní signál mimo rozsah) Tato zpráva označuje, že monitor nepodporuje vstupní signál, protože rozlišení nebo obnovovací frekvence jsou nastaveny na vyšší hodnoty, než monitor podporuje. U 15" monitorů nastavte rozlišení 1024x768 a obnovovací frekvenci 60 Hz. U 17" a 19" monitorů nastavte rozlišení 1280x1024 a obnovovací frekvenci 60 Hz. Nové nastavení se projeví pro restartování počítače. Going to Sleep (Přepínání do úsporného režimu) Tato zpráva upozorňuje, že monitor přechází do úsporného režimu. Check Video Cable (Zkontrolujte kabel pro video) Tato zpráva označuje, že video kabel není správně připojen k počítači. OSD Lock (Uzamknutí nabídky OSD) Nabídku OSD lze zakázat či povolit, pokud stisknete a podržíte tlačítko nabídky na předním panelu po dobu 10 sekund. Je-li nabídka OSD zamknuta, zobrazí se na monitoru po dobu 10 sekund zpráva OSD Lock. Chcete-li odemknout uzamknutou nabídku OSD, podržte po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko nabídky. Jestliže chcete uzamknout odemknutou nabídku OSD, podržte po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko nabídky. Uživatelská p íručka 4 11

35 Používání monitoru Časovaný úsporný režim Časovaný úsporný režim je režim pro úsporu energie, v němž můžete nastavit čas zapnutí a vypnutí monitoru platný pro každý den. Prodlužuje také životnost podsvícení monitoru. Časovač úsporného režimu obsahuje 5 nastavení: Set Current Time (Nastavit aktuální čas) Set Sleep Time (Nastavit čas přechodu do úsporného režimu) Set On Time (Nastavit čas přechodu z úsporného režimu) Timer (Časovač): On/Off (Zapnuto/Vypnuto) Sleep Now (Přejít nyní do úsporného režimu) Postup při nastavení časovače: 1. Stisknutím tlačítka nabídky na předním panelu monitoru zobrazte rozšířenou nabídku. 2. Přejděte na položku Management (Správa) tak, aby byla zvýrazněna. 3. Stisknutím tlačítka nabídky vyberte položku Management (Správa) 4. Vyberte položku Sleep Timer (Časovač úsporného režimu) > Set Current Time (Nastavit aktuální čas). Dříve než můžete nastavit čas pro možnosti Sleep Time nebo On Time, je nutné nastavit aktuální čas. Uvědomte si, že čas je zobrazen ve 24hodinovém formátu. Například 1:15 PM se zobrazí jako 13 hod 15 min. 5. Stisknutím tlačítka nabídky zobrazte režim úprav pro hodiny. 6. Nastavte požadovanou hodinu stisknutím tlačítka (Minus) nebo + (Plus) Uživatelská p íručka

36 Používání monitoru 7. Opětovným stisknutím tlačítka nabídky zobrazte režim úprav pro minuty. 8. Nastavte požadované minuty stisknutím tlačítka (Minus) nebo + (Plus). 9. Stisknutím tlačítka nabídky potvrďte zvolený čas. 10. Po nastavení aktuálního času je automaticky vybrána možnost pro nastavení času pro přechod do úsporného režimu (Set Sleep Time). Nastavte požadovaný čas opakováním výše popsaných kroků 6 až Nechcete-li nastavit hodnoty pro možnost Sleep Time, stiskněte dvakrát tlačítko nabídky a poté výběrem možnosti Save and Return (Uložit a návrat) zavřete nabídku. 12. Po nastavení času pro možnost Sleep Time je automaticky vybrána možnost pro nastavení času pro přechod z úsporného režimu (Set On Time). Nastavte požadovaný čas opakováním výše popsaných kroků 6 až Nastavením možnosti Timer (Časovač) na hodnotu On (Zapnuto) aktivujte nastavení časovaného úsporného režimu. 14. Poté, co dokončíte nastavení, zavřete nabídku výběrem možnosti Save and Return (Uložit a návrat). Páté nastavení, Sleep Now, okamžitě vypne podsvícení monitoru a ponechá jej v úsporném režimu, dokud nebude aktivována možnost On Time nebo dokud nestisknete tlačítko na monitoru. Podpora profilu srgb Tento monitor podporuje profil srgb pro správu barev, kterou adaptuje na standardy barev používané v oboru zpracování obrazu. Další informace o srgb naleznete na adrese (stránka je dostupná pouze v angličtině). Uživatelská p íručka 4 13

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka Model číslo: VS15457 Prohlášení o shodě POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více