INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů"

Transkript

1 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

2 Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják

3 BSAH/CNTENTS INFA ISBN Členy podstatných jmen Articles Podstatná jména Nouns Přídavná jména Adjectives Zájmena Pronouns Číslovky Numera f s Slovesa Verbs Příslovce Adverbs Předložky Prepositions Spojky ConJunctions Věta jednoduchá Simple Sentence Zápor Negation Podmět Subject Přísudek Predicate Shoda podmětu s přísudkem Concord of Subject and Predicate Slovosled Word rder Souvětí Compound Sentence Psaní čárek v anglických větách Punctuation

4 4 z UJ :E.., l:,> Z Q D. > Z UJ..I 00 ČLENY PDSTATNÝCH JMEN ARTICLES JEDNTNÉ ersl MNŽNÉ ersl elen agog dogs NEURelTÝ (nějaký) pes (nějací) psi [a dog) [dogz) Ml Qrange (nějaký) pomeranč [anrindž) elen thegog gogs URelTÝ (ten) pes (ti) psi [Qagog) [Qagogz) Qrange (ten) pomeranč [Qi'Qrindž) oranges (nějaké) pomeranče ['orindžiz) Qranges (ty) pomeranče [Qi'Qrindžiz) PUŽITí NEURČiTÉH ČLENU - před podstatným jménem počitatelným v jednotném čísle, o kterém se zmiňujeme poprvé: A dog barked. Nějaký pes zaštěkal. A girl screamed. Nějaká dívka zakřičela. A boy fell. Nějaký chlapec upadl. - ve výrazech a few (několik), a Iittle (trochu), a good many (velmi mnoho), a great deal (mnoho): Have Vou got a little sugar, Máte, prosím, trochu cukru? please? Could Vou lend me a few Mohl bys mi půjčit několik eggs? vajíček? - ve zvolacích větách: What a nice dav! What a pretty girl! What a smart boy! - u některých číslovek: Have Vou got a hundred pounds? What would Vou do with a million dollars? - v ustálených vazbách: to have a smoke to have a swim 10 have a rest it's a pity 10 have a cold Jaký krásný den! To je ale pěkná dívka! To je ale bystrý chlapec! Máš sto liber? Co bys udělal s milionem dolarů? zakouřit si zaplavat si odpočinout si to je škoda být nachlazen PUŽITí URČiTÉH ČLENU - před podstatným jménem, které bylo dříve uvedeno: There is a dog. Je tam nějaký pes. The dog is black. Ten pes je černý. This hotel is very nice. Ten hotel je velmi pěkný. - ve významu ukazovacím: Give me the pen. Bring me the book. Pick up the shirt. Dej mi to pero. Dones mit tu knihu. Zvedni tu košili. 5 (')c r m Z -( -a c tj) Z! -(, (') l: c i: m Z - ve významu druhu nebo typu, a to i u nepočitatelných podst. jmen: A dog hunts cats. Pes (zástupce druhu) honí kočky. An apple is healthy. Jablko je zdravé. A car is a useful thing. Auto je užitečná věc. - při označení národnosti, náboženství, povolání: He is a Czech. Je Cech. He works as a leacher. Pracuje jako učitel. She is a Catholic. Je katolička. My sisler is a doclor. Moje sestra je lékařka. - označuje živou bytost nebo věc, která je jediná nebo jedinečná svého druhu: the Queen královna the sky obloha the Sun Slunce - u podst. jména, které má konkrétní význam, nebo je určeno vedlejší větou: The boy that I met yesterday Ten kluk, kterého jsem včera was very jokeful. potkala, byl velmi vtipný. The train that I rode on Vlak, kterým jsem jel, byl velmi was very fasl. rychlý.

5 6 7 z w :E ::J: (.).> Z ; > Z W -' (,) u jmen vlastních a u jmen zemí v množném čísle a u některých v čísle jednotném: the Smith s Smithovi the United States of America Spojené státy americké the East Indies Východní Indie the Argentine Argentina the Ukraine Ukrajina the Congo Kongo v názvech pohoří, řek, moří, oceánů: the Himalayas Himálaj the Mississippi Mississippi the Baltic Sea Baltské moře the Atlantic cean Atlantský oceán the Suez Canal Suezský průplav u částí dne, světových stran, u jmen významných budov: in the moming ráno the north sever the White House Bílý dům u názvů některých uměleckých děl: the Moonlight Sonata Měsíční sonáta - Beethoven the Koran Korán the Last Judgement Poslední soud - Michelangelo - před řadovými číslovkami a superlativy příd. jmen: the third třetí the best nejlepší the worst nejhorší the lowest nejnižší před názvy částí těla, jeho funkcí a vlastností: the hand ruka the ap petite chuť the brain mozek the sight zrak the knee koleno - v ustálených vazbách: to go to the cinema Whal's the time? the day after tomorrow on the one hand al the beginning to go to the theatre on the right to tell the truth below the average anything of the kind chodit do kina Kolikje pozitří na jedné straně na začátku jít do divadla vpravo říct pravdu pod průměr cokoli takového - u názvů novin, časopisů: I read the Newsweek. I prefer reading the Independent. Ctu Newsweek. Raději čtu Independent. ČLEN SE NEPužíV Á - když se před podstatným jménem užije zájmeno: It's his book. To je jeho kniha My car is red. Moje auto je červené. How is your brother? Jak se má tvůj bratr? - u nepočitatelných, abstraktních, látkových a hromadných podstatných jmen: As hard as stone. Tvrdý jako kámen. Time is money. Cas jsou peníze. Snow is cold. Sníh je studený. před vlastními jmény, u jmen nemocí: Peter and Jane are Peter a Jane jsou manželé. husband and wife. She has bronchitis. Má zánět průdušek. Chronical tonsillitis is Chronická angfna je dangerous. nebezpečná. - u jmen ročních období, měsíců, dní, svátků: I like winter. Mám ráda zimu. He came on Monday. Přišel v pondělí. We celebrated Slavili jsme Nový rok. New Year's Day. - u jmen denních jídel, her: What will we have for lunch? Do you play football? Co budeme mít na oběd? Hraješ fotbal? - u jmen zemí, ostrovů v jednotném čísle: England Anglie France Francie Sicily Sicílie - u jmen světadílů, měst, hor, jezer, náměstí, ulic, mostů, parků: She went to Africa. Jela do Afriky. I live in London near Žiji v Londýně blízko Hyde parku. Hyde Park. Mount Everest Mount Everest Lake Superior Hořejší jezero Trafalgar Square Trafalgarské náměstí xford Street xfordská ulice London Bridge Londýnský most (")c r m i1 Z 0(. n ::J: c.. :I: m Z

6 8 9 ce z iu :=E.., oe( Z :ce ; C A. - v ustálených vazbách: I go home. Jdu domů. She was in prison. Byla ve vězení. He went by bus. Jel autobusem. We went on foot. Šli jsme pěšky. at first sight na první pohled at home doma at dinner při večeří by day ve dne by airmail leteckou poštou in time včas in sec ret tajně on sale na prodej on tiptoe po špičkách on credit na úvěr to press do tisku arm in arm ruku v ruce day after day den co den face to face tváří v tvář from top to toe od hlavy k patě to declare war vyhlásit válku to keep house hospodařit RD GENDER V angličtině je rod podstatných jmen přirozený a zařazuje podstatná jména rodu: mužského mužské osoby, některá zvířata mužského pohlaví, věci silné, drsné, neústupné (father - otec, driver - řidič, Winter - zima, Murder - vražda, Anger - hněv, Time - čas) ženského ženské osoby, některá zvířata ženského pohlaví, věci milé, slabé, jemné (mother - matka, driver - řidička, Nature - příroda, Fortune - osud) středního věci a zvířata obecně (book - kniha, dog - pes) PÁD CA SE Vyjadřuje se pomocí předložek nebo postavením ve větě, podstatná jména se neskloňují. fl) C :;:, Z PDSTATNÁ JMÉNA NUNS Podstatná jména označují osoby, zvířata, věci a abstraktní pojmy. U podstatných jmen určujeme: rod pád číslo počitatelnost určenost - mužský - ženský - střední - jednotné - množné - počitatelná věc - nepočitatelná věc - člen určitý - člen neurčitý - nepřítomnost členu 1. pád nominativ 2. pád genitiv 3. pád dativ 4. pád akuzativ S. pád vokativ 6. pád lokál 7. pád instrumentál A Ithe/ boy plays football. (!Ten! chlapec hraje fotbal.) - podstatné jméno stojí ve větě jako podmět před slovesem ball of a Ithe/ boy (balón /tahal chlapce) a Ithe/ boy's ball (chlapcův balón) - tvoří se pomocí předložek of, ffom, wlthout nebo přivlast. pádem He gave the ball to a Ithe/ boy. (Dal balón /tomu! chlapci.) - vyjadřuje se pomocí předložky to She called a Ithe/ boy. (Volala /tahal chlapce.) - podstatné jméno leží ve větě za slovesem Be quiet, boy. (Bud zticha, chlapče!) - podstatné jméno je vždy bez členu She speaks about a Ithe/ boy. (Mluví o Itom! chlapci.) - vyjadřuje se předložkou Bbout She goes with a Ithe/ boy. (Jde s /trm! chlapcem.) - vyjadřuje se předložkou wlth a by Z c :;:, fl)

7 10 11 III( Z Ul =t.., -< z!c A. C Z jednotné číslo: - přivl. pád se tvoří apostrofem a koncovkou: -'s my father's fiat byt mého otce father-in-iaw's car tchánovo auto Char1es'(s) book Charlesova kniha ČíSL NUMBER PRAVIDELNÉ PŘIVLASTŇVACf pad množné číslo: - přivl. pád podst. jmen, která končí -s", se tvoří přidáním apostrofu: -s' a two weeks' holiday dvoutýdenní dovolená three hours' walk tříhodinová chůze my friends' books knihy mých přátel - velká většina podstatných jmen tvoří množné číslo pravidelně koncovkami -S, -es, které se vyslovují: book - boo ks kniha bus - buses autobus shoe - shoes bota house - houses dům dog - dogs pes car - cars auto cup - cups šálek lamp -Iamps lampa kite - kites papírový drak potato - potatoes brambora - koncové -y po souhlásce se mění na -ie +S: lady - ladies dáma fly - flies moucha city - cities město body - bodies tělo lily -lilies lilie possibility - possibilities možnost trequency - trequencies frekvence currency ability worry - currencies - abilities - worries měna schopnost obava, starost - v některých případech se koncové -1 mění na -y:e + S: half - halves polovina knife - knives nůž wolf - wolves vlk life -lives život shelt - shelves police thief - thieves zloděj loat -Ioaves bochník scarf - scarves šála wife - wives manželka NEPRAVIDELNÉ - změnou v kmeni: child - children mou se - mice myš foot - feet noha tooth - teeth louse - lice goose - geese ox - oxen man - men die - dice hrací kostka woman - women žena penny - pence cent, penny leat -Ieaves list dítě zub veš husa vůl muž - stejný tvar podstatného jména v jednotném i množném čísle: aircraft letadlo/ letadla deer vysoká zvěř cod treska! tresky tish ryba! ryby trout pstruh! pstruzi salmon losos/ lososi data údaji údaje sheep ovce - podstatná jména, která se vyskytují pouze v jednotném čísle: advice rada! rady furniture nábytek business záležitost! záležitosti hair vlas/ vlasy craft loď/ lodě knowledge znalost! znalosti evidence důkaz! důkazy luggage zavazadlo/ zavazadla." a o i Co. "" z :. z C fl)

8 12 13 ce." Z - podstatná jména, která se vyskytují pouze v množném čísle: iu PČITATELNST archives archiv C :E cn.., lodgings podnájem Počitatelnost nebo nepočitatelnost věci se projevuje v použití členu, 'C( riches bohatstvf množného čísla, výrazů množství apod. Z trousers kalhoty Z clothes šaty». oats oves Počitatelné: cn scissors nůžky ;: Q m. vegetables zelenina - konkrétní bytosti a věci, které můžeme použít s číslovkou Z D. contents obsah» a dog pes three dogs tři psi people lidé shorts šortky a book kniha two boo ks dvě knihy wares zboží a banana banán two bananas dva banány hops chmel a cup šálek three cups tři šálky pyjamas pyžamo sweepings smetí a boat lď two boats dvě lodě winnings výhra - nehmotné věci, které lze počítat - podstatná jména, která mají tvar množného čísla (koncovka a year rok two years dva roky -ics), se většinou užívají se slovesem v množném čísle, se anidea myšlenka three ideas tfí myšlenky slovesem v jednotném čísle pouze v tom případě, že mluvíme a day den three days tři dny o vědním oboru: a month měsíc two months dva měsíce athletics atletika a mistake chyba two mistakes dvě chyby hysterics hysterie politics politika statistics statistika Nepočitatelné: mathematics matematika acoustics akustika - beztvaré látky ethics etika water voda air vzduch physics fyzika snow sníh wood dřevo numismatics numizmatika ice led sand písek dirt nečistota rain déšt" - podstatná jména, která mají tvar množného čísla, ale používají se vždy se slovesem v jednotném čísle: sugar cukr toothpaste zubní pasta arm zbraň - abstraktní pojmy custom zvyk music hudba iron knowledge znalost železo part část information informace experience zkušenost colour barva talent nadání memory paměť good dobro arms erb customs clo Počitatelné i nepočitatelné (podle kontextu): irons pouta a glass sklenice glass sklo parts oblast colour barva a coal žhavý uhel coal uhlí good dobro an oak dub oak dubové dřevo.. Z C colours oficiální a light lustr light světlo :::J goods zboží a hair chlup hair vlasy C :::J Z..

9 PRAVIDELNÉ STUPŇVÁNí PŘíDAVNÝCH JMEN J dnoslabičná a dvouslabičná přrdavná Jména: Přídavná jména udávají tělesné a duševní vlastnosti osob, zvířat a věcí. Přídavná jména v angličtině mají stejný tvar v rodě, čísle i pádě, prostě se nemění, jen se stupňují. He is an old man. They are old men. She is an old woman. They are old women. It is an old car. There are old cars. V angličtině se přídavná jména používají: - v přívlastku - v přísudku n je starý muž. ni jsou staří muži. na je stará žena. ny jsou staré ženy. Je to staré auto. Jsou tam stará auta. - stojí před podstatným jménem a nice girl pěkná dívka a smart boy bystrý chlapec a thick book tlustá kniha - stojí za podstatným jménem a room eight feet high a stick three meters long a hole two meters deep místnost vysoká osm stop 3 metry dlouhý klacek 2 metry hluboká jáma - stojí po slovesech be, look, feel, sound Vou are young. Jsi mladý. He looks well. Vypadá dobře. She feels bad. Cítí se špatně. That sounds funny. To zní komicky. - jako přísudkový doplněk předmětu Vou make me nervous. Znervózňuješ mě. Have I made this clear? Vysvětlil jsem to dobře? I find him stupid. Zdá se mi, že je hloupý. I consider this risky. Považuji to za riskantní. He brought him up $patně ho vychoval. wrong. 1. STUPEŇ Illy oi/clllhy h Ippy '" Ihy Ulili Ir lihy hol t,,,ly 2.STUPEr\J lo ngar delšf hapj2ier šfastnějšf greyer šedšf wider šir f bigger vijf thinner tenčf honer teplejší cla verer chytfejší smaller menší higher vyšší easier snadnéjší vlc.slablčná přídavná Jména: 1. STUPEŇ 2.STUPEr\J unpo rlanl liulolítý II nutiful hr,l:;ný Idvanced I'rlhrotí/ý lni resting h,,'mavý dllficult ",.tllný more important dů/eiitějš{ more beautiful krásnějš{ more advanced pokrcxi/ejš{ more interesting zajímavějš{ more difficuh obtílnější 3.STUPEr\J the longast nejdelší the hapj2iest nejšfastnljšf the g reyest nejšedšf the widest nejšir f the biggest nejvěf the thinnest nejtenčf thehonest nejteplejšf the cleverest nejchytfejšf the smallest nejmenšf the highest nejvyšší the easiest nejsnadnljšf 3.STUPEr\J the most impo rt ant nejdů/eiitljší the most be?utiful nejkrásnljš{ the most advanced nejpokročilejší the most interesting nejzaj{mavijjšf the most difficult nejobtflnější

10 NEPRAVIDELNÉ STUPŇVÁNí PŘíDAVNÝCH JMEN 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ bad worse the worst zlý horší nejhorší many more the most mnoho více nejvíce far further / farther the furthest / the farthesl daleký vzdálenější nejvzdálenější good better Ihe best dobrý lepší nejlepší near nearer Ihe nearest blízký bližší nejbližší old older / elder Ihe oldest / the eldest starý starší nejstarší little less Ihe leasl malý menší nejmenší ZÁJMENA SBNí 1II1IIona osobní mají dva tvary, podmětný ve funkci podmětu a předmětný V, IlInkci předmětu prostého nebo s předložkou. Pády se v angličtině vvl1rl lijí pomocí slovosledu, nebo předložkami jako u podstatných 11 1 I), PDMĚTVÝ TV AR PŘEDMĚTVÝ TV AR I like Ann. me Ann likes me. Já mám rád Annu. Anna mě má ráda. VU Vou like Ann. VU Ann likes you. Ty máš rád Annu. Anna tě má ráda. hc He likes Ann. him Ann likes him. n má rád Annu. Anna ho má ráda. he She likes Ann. her Ann likes her. na má ráda Annu. Anna ji má ráda. It It is nice. it Ann likes il. no 'I To je pěkné. Anna hol to má ráda. we We like Ann. us Ann likes us. My máme rádi Annu. Anna nás má ráda. Vou You Iike Ann. you Ann likes you. Vy máte rádi Annu. Anna vás má ráda. they They like Ann. ni mají rádi Annu. them Ann likes Ihem. Anna je má ráda. V angličtině rozlišujeme zájmena: - osobní - tázací - přivlastňovací - zvratná a zdůrazňující - ukazovací - vztažná - neurčitá o bní zájmeno pro 1. osobu jednotného čísla se vždy píše velkým lir menem. Shalll do it? Mám to udělat? Where will I go? Kam půjdu? He and I are best friends. n a já jsme nejlepší přátelé. Am I beautiful? Jsem krásná? I wish 1 was somewhere Kéž bych byla někde jinde. else. I am skilful enough for il, Jsem na to dost šikovný, že jo? aren't I?

11 Druhá osoba jednotného i množného čísla má jen jeden tvar, takže není rozdíl mezi vykáním a tykáním. 1'11 give vou a lot of money. Dám ti hodně peněz. 1'11 give Vou a lot of money. Dám vám hodně peněz. How are vou? Jak se máš? How are vou? Jak se máte? Po it is se v hovorové angličtině používají předmětné tvary. Who is this? lťs me. Kdo je to? To jsem já. Who did it? It was him. Kdo to udělal? To byl on. Who gaye it to vou? It was her. Kdo ti to dal? To byla ona. ZÁJMENA PŘIVLASTŇVACí V angličtině jsou dva druhy přivlastňovacích zájmen: - nesamostatná, kterých se užívá v postavení před podstatným jménem V angličtině neexistuje přivlastňovací zájmeno svuj, proto se použí\é přivlastňovacích zájmen, která se vztahují k příslušnému podmětu. She took her coat. I sat on my glasses. He is preparing his lunch. Have Vou driven your car today? Ho can't see his house. W brought up our children well. I rand Mary spent their 11 1 ney wisely. I 'III on your coat. I l10ve left my watch at home. W have losl our keys. ZÁJMENA VZTAŽNÁ Vzala si svůj kabát. Sedl jsem si na svoje brýle. Připravuje si svůj oběd. Už jsi jel dnes svým autem? Nevidí svůj dům. Vychovali jsme své děti správně. Peter a Mary utratili své peníze moudře. bleč si svůj kabát. Zapomněl jsem si doma svoje hodinky Ztratili jsme naše klíče. my lťs my car. To je moje auto. your lťs your car. To je tvoje auto. his lťs his car. To je jeho auto. her lťs her car. To je její auto. its The bird hurt its wing. Pták si zranil své křídlo. our lťs our car. To je naše auto. your lťs your car. To je vaše auto. their lťs their car. To je jejich auto. - samostatná, která stojí samostatně bez podstatného jména mine lťs mine. Taje moje. yours lťs yours. Taje tvoje. his lťs his. Taje jeho. hers lťs hers. To je její. its lťs its. To je jeho (dítěte). ours lťs ours. Taje naše. yours lťs yours. Taje vaše. theirs lťs theirs. To je jejich. NA SBY: who whose whom who(m) man \\:'0 wanls to see Vou. r whose wife works here. man, 10 whom Vou gaye it. Iii man who(m) we are ',p oklng about. III woman aboul whom we II ::;peaking. Iii nephew who studies.11 Iho universily. III niece whose husband doclor. secrelary, 10 whom I called. Iii friend who lives next door. III sister who is younger thnn me. který jehož předmětový tvar předložkový tvar Ten muž, který s vámi chce mluvit. Peter, jehož manželka tu pracuje. Muž, kterému jsi to dal. Muž, o kterém mluvíme. Žena, o které mluvíme. Synovec, který studuje na univerzitě. Neteř, jejíž manžel je doktor. Sekretářka, které jsem telefonoval. Přítel, který bydlí ve vedlejším domě. Sestra, která je mladší než já.

12 NA VĚCI, ZVfŘATA A PJMY: which what whose (of which) Thal is Ihe book which cosi so much. What you are saying is inleresting. This is the faclory whose products were lamous. What you did was very good. Thal is the house whose owner just died. He lunched in Ihe club to which he belonged. The book whieh I am reading is a novel. The picture about whieh you are talking has been sold. který to, co jehož To je ta kniha, která tolik stála. To, co říkáte, je zajímavé. To je továrna, jejíž výrobky byly proslavené. To, co jsi udělal, bylo velmi dobré. To je ten dům, jehož majitel právě zemřel. bědval v klubu, jehož byl členem. Kniha, kterou čtu, je román. braz, o kterém mluvíte, byl už prodán. NA ŽiVTNÉ I NEŽIVTNÉ: that AII that glitters isn't gold. Who is the girl that sils there? The supermarkel that is near my house. He visiled his sister that lives in London. The man that came is my brother. Who was that man I saw you with last night? Did you know Ihe man thal boughl your car? He is nol Ihe person that he used to be belore Ihe war. který, co Vše, co se třpytí, není zlato. Kdo je ta divka, která sedí tamhle? Supermarket, který je poblíž mého domu. Navštívil svojí sestru, která žije v Londýně. Ten muž, který přišel, je můj bratr. Kdo byl ten muž, se kterým jsem tě viděl včera večer? Znal jsi toho muže, který si koupil tvé auto? Už to není ten člověk, kterým býval před válkou. Who Is al home? Who is il? Wh leh player is that? Wh leh ol you knows it? Who(m) do you know? Who(m) did you give it to? Wh t are you doing? Wh nt i lhal for? Wh080 car is il? ZÁJMENA TÁZACí who? which (of)? who(m)? what? whose? kdo? který? koho? co? čí? Kdo je doma? Kdo to je? Který je to hráč? Kdo z vás to ví? Koho znáte? Komu jsi to dal? Co děláš? Na co taje? Ci je to auto? ZAJMENA ZDŮRAZVACí A ZVRATNÁ I lm na zdůrazňovaeí odpovídají českému zájmenu sám, sama,../1110 (nebo já, ty, on atd. osobně) a kladou se bud hned za větný člen, 111 ly Idůrazňují, nebo na konec věty I lm na zvratná mají týž tvar jako zájmena zdůrazňovací. značují v dy kutečný předmět, který je totožný s podmětem. myself yourself hlmself herself Itself ourselves yourselves themselves I looked at myself. Podival jsem se na sebe. Vou looked at yourself. Podíval ses na sebe. He looked at himself. Podíval se na sebe. She looked at herself. Podívala se na sebe. We looked at ourselves. Podívali jsme se na sebe. You looked at yourselves. Podívali jste se na sebe. They looked at themselves. Podívali se na sebe.

13 ZÁJMENA UKAZVACí Zájmena ukazovací mají stejný tvar pro všechny rody, avšak mají různé tvary pro jednotné a množné číslo. JEDNTNÉ trsl bližší objekt this tento vzdálený objekt that tamten l>je worked all year round. Elther pian is correct. Elther you are wrong or l am. Neither of the two is happy. Ilo neither drinks, nor smokes. I hoy cost a pound each. o ho visits them every third week. No admittance. None of them will go there. I I Id il in both hands. II lg both good and cheap. Anything else to drink? Pracoval celý rok. ba plány jsou správné. Buď se mýlíš ty, anebo já. Ani jeden z těch dvou není šťastný. Ani nepije, ani nekouří. Každý stojí libru. Navštěvuje je každý třetí týden. Vstup zakázán! Žádný z nich tam nepůjde. Drž to oběma rukama. Je to jak dobré, tak laciné. Ještě něco k pití? MNŽNÉ trsl bližší objekt vzdálený objekt I like this colour. Look al this picture! I know that man. Bring that book. These books are mine. Can you wash these cups, please? He called to those girls. these those tito tamti Líbí se mi tato barva. Podívej se na tento obrázek' Znám tamtoho muže. Přines tamtu knihu. Tyto knihy jsou moje. Můžeš, prosím, umýt tyto šálky? Volal na tamty dívky. ZÁJMENA NEURČiTÁ all either either - or neither neither - nor each every no none both both - and else celý oba bud - anebo ani jeden ani - ani každý z počtu každý bez výjimky žádný vůbec žádný oba jak - tak ještě, jiný THER Jednotné číslo: other pen another pen the other pen jiné / další pero jiné / další / ještě jedno pero (to) druhé pero množné číslo: other boys jiní chlapci the other boys (ti) ostatní / druzí chlapci others are swimming ostatní plavou tha others went (ti) ostatní / druzí šli 'lj]fvá se, nenásleduje-ii podstatné jméno. SME - v kladných větách: I will stay here for some time. Zůstanu tady nějakou dobu. - v otázkách, na něž lze čekat kladnou odpověd: Can I have some tea, please? Mohu, prosím, dostat čaj? - před číselnými údaji - asi tak: It took hjm some hours. Trvalo mu to několik hodin. ANY - v kladných větách - jakýkoli, kterýkoli: Any help is better than no help. Jakákoli pomoc je lepší než žádná. - v záporných větách - žádný: I haven't got any time now. Teď nemám čas. - v kladné otázce - vůbec nějaký, jakýkoli: Do you have any questions? Máte nějaké otázky?

14 SLŽENINY NEURČiTÝCH ZÁJMEN SME ANY N EVERY SBA somebody anybody nobody everybody someone anyone no one everyone někdo kdokoliv nikdo každý VĚC something anything nothing everything něco cokoliv nic všechno Mf ST somewhere anywhere nowhere everywhere někde, kdekoliv, nikde, všude někam kamkoliv nikam tas sometimes (at) any time never every time někdy kdykoliv nikdy pokaždé C I lovky jsou slova číselného významu. značují počet, pořadí, n sobnost nebo podíl. r lovky dělíme na: základní řadové násobné ZÁKLADNí ČíSLVKY I. kladní číslovky označují počet věcí., I jr většinou před podstatným jménem, ale neskloňují se. There is somebody waiting to see vou. Would someone please tell me what is going on? There is something in my eye. Go and play somewhere else. Sometimes I fall asleep late. Will she buy anything in a sale? Vou can't believe anything she says. I can't find it anywhere. She may call at any time. Nobody is listening to me. No one knows for sure what is happening. There is nothing more to say. I've nowhere else to go. Never say that again. Is everybody ready? Everyone in this class will read this book. Money isn't everything. Vo u can find these postcards everywhere. Every time I call, Vou are not home. Někdo tady na tebe čeká. Řekl by mi někdo, prosím, co se děje? Mám něco v oku. Jděte si hrát někam jinam. Někdy usínám pozdě. Koupí něco ve výprodeji? Nemůžeš věřit ničemu, co říká. Nikde to nemůžu najít. Může kdykoli zavolat. Nikdo mě neposlouchá. Nikdo neví s jistotou, co se děje. Není k tomu víc co říct. Nemám kam jinam jít. Už to nikdy neříkej. Jsou všichni připraveni? Každý z této třídy přečte tuto knihu. Peníze nejsou všechno. Tyto pohlednice najdeš všude. Pokaždé, když zavolám, nejsi doma. o sltky a jednotky se spojují spojovací čárkou: Iwenty-one 21 Ihirty-three 33 sixly-nine 69 forty-seven 47 lifty-one 51 seventy-two 72 eighty-five 85 tovky a desítky, popřípadě stovky a jednotky se ve výslovnosti "pojují spojkou and: one hundred and torty-seven 147 two hundred and tifty-one 25 1 five hundred and sixty-three 563 seven hundred and thirty-six 736 three hundred and thirty-nine 339 Hundred, thousand, million nemají -s množného čísla, předchází-ii určitá číslovka: two hundred workers dvě sta dělníků three hundred cars tři sta aut ten thousand kilometers deset tisíc kilometrů seven thousand boo ks sedm tisíc knih one million pounds milión liber tive million people pět miliónů lidí

15 1 one[wan] 21 twenty-one ['twenti,wan] 2 two [tu:] 22 twenty-two ['twenti,tu:] 3 three [9ri:] 23 twenti-three ['twenti,9ri:] 4 four [fo:] 30 thlrty [9il:ti] 5 five [faiv] 40 forty [fo:ti] 6 six [si ks) 50 fifty [fifty] 7 seven [sevn] 60 sixty [siksty) 8 eight [eit] 70 seventy [sevnti) 9 nine [nain] 80 eighty [eiti] 10 ten [ten] 90 ninety [nainti] 11 eleven [i'levn] 100 a hundred [a handrad] 12 twelve [twelv] 101 one hundred and one 13 thlrteen [d:'ti:n] 102 one hundred and two 14 fourteen [fo:'ti:n] 200 two hundred 15 fifteen [fit'ti:n) 600 six hundred 16 sixteen [slx'ti:n] 900 nine hundred 17 seventeen [sevn'ti:n] 1000 a thousand [a 9auznd) 18 eighteen [ei'tl:n] 6000 six thousand 19 nineteen [nain'ti:n] 2651 two thousand six hundred 20 twenty [twenti) and flfty-one Stojí-Ii samostatně, tvoří množné číslo na-s a podstatné jméno po nich následující má předložku of: hundreds of books stovky knih thousands of questions tisíce otázek millions of mosquitoes milióny komárů Číslovky zakončené na -teen mají v samostatném postavení dva stejně silné přízvuky, v postavení před podstatným jménem mají jeden přízvuk na první slabice, v postavení na konci věty mají přízvuk na příponě: There are thirteen boo ks on the shelf. Nineteen people went on holiday. There were sixteen students waiting. My lucky number is eighteen. Na poličce je třináct knih. Devatenáct lidí odjelo na dovolenou. Čekalo tam šestnáct studentů. Mé šťastné číslo je osmnáct. Ve vícemístných číslech se skupiny tří číslic oddělují čárkou: 8,623,520 adové číslovky vyjadřují pořadí, používá se jich při určování data a ve Jmenovateli zlomků. Tvoří se ze základních číslovek přidáním přípony - th a jsou provázeny určitým členem. Nepravidelně se tvoří číslovky first, second, third, fifth, eighth, ninth, twelfth. 1. 1st the first [00 fa:st) 2. 2nd the second [00 seknd) 3. 3rd the third [00 9a:d) 4. 4th the fourth [00 fo:9) 5. 5th the fifth [00 fita] 6. 6th the sixth [00 siks9) 7. 7th the seventh [00 sevn9] B. 8th the elghth [00 eit9) 9. 9th the ninth [00 naln9] th the tenth [00 ten9) th the eleventh [Si 1'levn9] th the twelfth [00 twelte) th the thlrteenth [00 9Cl:'ti:n9] th the fourteenth [00 fo:'ti:n9) th the twentieth [00 twenti:9] st the twenty-first [00 'twenti'fil:st] nd the twenty-second [00 'tweti'seknd) th the thirtieth [00 d:ti:9] th the fortieth [00 fo:ti:9) 'J. 50th the fiftieth [00 fifti:9] th the sixtieth [00 siksti:9] th the seventieth [00 sevnti:9] th the eightieth [00 eiti:9] th the ninetieth [00 nainti:9] th the hundredth [00 handrad9) st the hundred and first [00 handrad rend fcl:st) st the three hundred and flfty-first [00 9rl: handrad rend 'flfty'fcl:st) th the thousandth [00 9auznd9)

16 Předchází-Ii řadové číslovky člen neurčitý, znamená to další, ještě druhý, ještě třetí atd. A third pair of socks is needed for the trip. Vou should always carry a second pair of glasses. A fifth person joined the group later on. We need a fourth person for a game of bridge. A fourth lecture was added to our original programme. A third quarrel over the same subject was the last straw. He helped himself to a second glass of wine. Must I go there a third time? ČíSLVKY NÁSBNÉ Násobné číslovky vyjadřují násobnost. Na ten výlet je potřeba ještě třetí pár ponožek. Měl bys mít vždy u sebe náhradní brýle. Později se ke skupině přidal pátý člověk. Potřebujeme čtvrtého do bridge. K našemu původnímu programu byla přidána čtvrtá přednáška. Třetí hádka na to samé téma byla poslední kapkou. Nalil si ještě druhou sklenici vína. Musím tam jít ještě potřetí? Ptáme se na ně "How many times...?" Kolikrát...? on ce twice three times / thrice fourtlmes fifty times many times a hundred times no twofold threefold fourfold fivefold fiftyfold manifold for the first time for the second time for the fiftieth time =double = triple = quadruple = quintuple jednou dvakrát třikrát čtyřikrát padesátkrát mnohokrát stokrát ne dvojnásobný! dvojnásobně trojnásobný! trojnásobně čtyřnásobný! čtyfnásobně pětinásobný! pětinásobně padesátinásobný! mnohonásobný! mnohonásobně poprvé podruhé popadesáté naposled firstly secondly thirdly fiftiethly 1:00 hodina 3:00 hod. 3:05 hod. 3: 10 hod. 3: 15 hod. 3:20 hod. 3:30 hod. 3:35 hod. 3:40 hod. 3:50 hod. 3:55 hod. a.m. (ante meridian) 3:00 a.m. = 3:00 p.m. (post meridian) 3:00 p.m. = 15:00 8th July 2001 July 8th, = in the firsl place = in the second place = in Ihe third place = in the fiftieth place URČVÁNí ČASU Kolik je hodin? Whaťs the time? What time is it? It is one o'clock. za prvé za druhé za třetí za padesáté iťs one o'clock iťs three o'clock iťs five past three iťs ten past three iťs a quarter past three it's twenty past three iťs half past three iťs twenty-five to four iťs twenty to four iťs ten to four iťs five to four před polednem po poledni URČVÁNí DATA Kolikátého je dnes? Whaťs the date today? Today is ; 8/7 /2001; am: měsíc, den, rok: 7 / 8/200 1 Ihe eighth of July two thousand one July the eighth, two thousand one

17 ZÁKLADNí PČETNí ÚKNY SefTANf = 5 What / how much is two and three? Add two and three. Two plus / and three equals / is / makes five. odeftánf 6-2 = 4 What is two from six? Take two from six. NAsBENf 3 x 2 = 6 DLENf Six minus two equals four. Two from six leaves / Is four. What / how much is three times two? Multiply three by two. Three times two is six. Three multiplied by two equals six. 8 : 2 = 4 How much is eight divided by two? Divide eight by two. Eight divided by two equals four. MCNINY A DMCNINY four squared lour cubed lour to the lourth lour to the nth "'-14 n-.l4 ZLMKY the square rool ol lour Ihe cube root ol lour Ihe lifth root ol lour the nlh rool ol lour Malé zlomky se tvoří pomocí základní číslovky v čitateli a řadové ve jmenovateli. Pro polovinu se užívá half a pro čtvrtinu quarter. 1/2 1/3 5/6 11/1 3 one hall one third live sixths eleven thirteenths u větších zlomků se užívá v čitateli i jmenovateli základních číslovek. České lomeno se vyjadřuje pomocí over. QQZ 368 six hundred and lifty two over three hundred and sixty eight a+b x - 3 a plus b over x minus three VAHY A MfRY 1 ounce (oz) 1 pound (1b) 1 tonltonne 1 stone (st) 1 metric ton 1 hundredweight (ewt) PLSNÉ MfRY 1 are 1 aere (ac) 1 sq yard (yd) 1 hectare (ha) BJEMVÉ MfRY 1 barrel (bbl) 1 gallon (gal) 1 pint (pt) DÉLKVÉ MfRY 1 ineh (in) 1 yard (yd) 1 loot (ft) 1 mile (statute) VÁ HY A MíRY 1 unce 1 libra 1 tuna 1 kámen 1 tuna 1 cent = grams = kllograms/kilos = 1000 kilograms/kilos = kilograms/kilos = 1000 kilograms/kilos = 50.8 kilograms/kilos 1 ar = 100 square metres 1 akr (40.5 aru) = sq metres 1 yard = sq metres 1 hektar = 10,000 sq metres 1 barel 1 galon 1 pinta 1 palec/coul 1 yard 1 stopa 1 míle = litres = 4.55 litres = 0.56 litres = 2.54 centimetres = metres = metres = 1609 metres Poznámka: mezi britskými a americkými márami a váhami existuji značné rozdfly.

18 VÝRAZY VÝRAZY MNŽSTVí S PCrrATELNMI PDST. JMeNY one jeden one orange e8ch každý each orange every každý every orange two dvě two oranges both oba both oranges a couple of pár, několik a couple ol oranges three (or more) tři (nebo více) three oranges 8 few několik a lew oranges several několik several oranges many mnoho many oranges 8 number of několik, řada 8 number ol oranges a great deal of hodně much hodně 811Ule trochu all všechno all oranges most většina most oranges plenty of spousta plenty ol oranges lota of hodně lots ol oranges a lot of hodně a lot ol oranges some nějaký some oranges nol any I no žádný not any I no oranges AII the eggs were broken. He worked hard all day. Each person may try twice. He comes to see me every Monday. 80th children are in bed. I saw some people. Give me some bread. I don't seem to have any money. Vou can't borrow any of my books. 8uy me some bananas. They have plenty of (a lot ot, many) friends. Can I get a little water? A few thought otherwise. ne day I will pay you. There are some (a couple of, several) people outside. SNEI'C:ITATELNÝMI PDST. JMeNY a great deal ol sugar much sugar a little sugar all sugar most sugar plenty ol sugar lols ol sugar a lot ol sugar some sugar not any I no sugar Všechna vejce byla rozbitá. Pracoval pilně celý den. Každý má dva pokusy. Navštěvuje mě každé pondělí. bě děti jsou v posteli. Viděl jsem několik lidí. Dejte mi kousek chleba. Tak se mi zdá, že nemám žádné peníze. Z mých knih si žádné půjčit nemůžete. Kup mi nějaké banány. Mají hodně přátel. Mohu dostat trochu vody? Několik lidí mělo jiný názor. Jednoho dne ti zaplatím. Venku je několik lidí. SLVESA VERBS Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Sloveso má v angličtině velmi malý počet tvarů vzniklých připojením koncovek (tři koncovky -(e)s, -rejd, -ing) a velký počet tvarů vytvořených s pomocnými slovesy. Angličtina má ve druhé osobě jednotného i množného čísla stejný tvar, takže tykání se vyjadřuje intonací a použitím křestního jména. Slovesa dělíme z tvaroslovného hlediska (podle tvoření minulého času a příčestí minulého), z hlediska funkce a podle vztahu slovesného děje k předmětu. ČLENĚNí SLVES Pravidelná zák!. tvar look 1.) z hlediska f- slovesa tvoří tvar -s looks tvaroslovného: 4 základní tvary: tvar -ed looked tvar -ing looking - pravidelná - nepravidelná U nepravidelných sloves je čas min. a příčestí minulé tvořeno jinak, než pravidelným zakončením -ed. - H základní Ivar: go čas minulý: went příčeslí minulé: gone 2.) z hlediska Významová slovesa funkce: vyjadřují stavy Např.: say, sít, work, buy nebo činnosti. - významová - pomocná - vlastní Pomocná slovesa rl Vlastní pomocná: "pomáhají" význa- be have do pomocná movým slovesům - způsobová tvořit slovesné frá- Způsobová pomocná: (modální) ze. Stojí obvykle wi/l /would musf před významovým can / could ought to slovesem: may/might used fo would go, is going. sha/l / should need can help. dare 33 cn 5 < m cn,.

19 34 a...i U) 3.) z hlediska Tranzitivní (přechod Např.:She washed gramatické ná) slovesa vyžadu- up Ihe díshes. vazby: jí předmět k pocho pení jejich významu, Některá slovesa - tranzitivn í a tím i smyslu věty. mohou být zároveň intranzitivní (přechodná) i tranzitivni. - intranzitivní Např.: John was (nepřechodná) Intranzitivní (nepře reading. chodná) slovesa ne- John was jsou ve větě násle reading dována předmětem. a newspaper. Jejich význam i smysl věty lze pochopit i Např.: John went bez předmětu. away. INFINITIV INFINITIV s "to" = to + sloveso v základní formě (to say, to play, atd.) INFINITIV bez "to" P PMCNYCH P ZPÚSBVYCH P SLVESECH: SLVESECH SLVESECH shall - should can - could let nechat will - would may - might make přimět do - did must - need not have nechat, dare přimět bid vyzvat help pomoci INFINITIV VE VĚTĚ: a) podmět To laugh is healthy. To run is tiring. To play the piano requires practice. b) předmět He refused to help me. She offered to drive us home. c) přívlastek We don't want to leave. The door to be locked. Give her something to drink. d) věta účelová - při stejných podmětech She works to eam money. - při různých podmětech She works for her son to study. e) věta časová I was pleased to hear of his success. Smát se je zdravé. Běhání je únavné. Hrát na klavír vyžaduje cvičení. dmítl mi pomoci. Nabídla nám, že nás odveze domů. Nechceme odejít. Dveře, které musí být zamčené. Dej jí něco k piti. Pracuje, aby vydělala peníze. Pracuje, aby její syn studoval. Potěšilo mě, když jsem slyšela o jeho úspěchu. PMCNÁ SLVESA 35 U) r- m P SLVESECH SMYSLVÉH VNiMÁNi: P VYRAZECH: see smell I had better (vidět) (cítit - nosem) (raději bych měl) hear taste I would rather (slyšet) (ochutnat) (bylo by lépe, kdybych; feel watch chtěl bych raději) (cítit) (dívat se) I would sooner observe notice (spíše bych; knižnf) (pozorovat) (všimnout si) I cannot but (nemohu jinak, musím) rozdělení význam pomocná - to be, to have, to do způsobová - can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, used to, need, dare (viz tabulka níže) - při tvoření všech časů, kromě přítomného a minulého - při tvoření otázky a záporu - trpného rodu, průběhového tvaru a konjunktivu - význam jako významových sloves většinou ustupuje do pozadí

20 36 37 C tf) w ZPŮSBV Á SLVESA >...I vlastnosti - nemají infinitiv, pro jeho vyjádření se užívá CI) opisných tvarů - ve všech osobách obou čísel mají stejný tvar - zápor a otázka se netvoří tvary pomocného slovesa ''to do" - s následujícím infinitivem se pojí bez předložky to - netvoří průběhové tvary a mají pouze jeden nebo dva tvary Užití ve větách: I am a farmer. I was at home. I will be a teach er. We are hungry. We were ill. We will be happ Vou have a car. Vou had a dog. Vou will have a certificate. They have a baby. They had the book. They will have a big house. She does it well. She did it late. She will do it wr ong. Vou do it wrong. Vou did it well. Vou will do it in ti me. y. tf) 5 < m tf) J> význam - stojí-ii samostatně, nemají plný význam, bývají tedy doprovázena infinitivem významového slovesa - vyjadřují vztah mluvčího k ději - jsou zvláštnim druhem pomocných sloves easvánr pmcnch SLVES INFINITIV Přítomný Minulý Budoucí prostý čas prostý čas prostý čas to be 1. 1 am 1. 1 was 1. 1 will be 2. you are 2. you were 2. you will be 3. he is 3. he was 3. he will be she is she was she will be it is it was it will be 1. we are 1. we were 1. we will be 2. you are 2. you were 2. you will be 3. they are 3. they were 3. they will be to have 1. I have 1. I had 1. 1 will have 2. you have 2. you had 2. you will have 3. he has 3. he had 3. he will have she has she had she will have it has it had it will have 1. we have 1. we had 1. we will have 2. you have 2. you had 2. you will have 3. they have 3. they had 3. they will have to do 1. I do 1. I did 1. 1 will do 2. you do 2. you did 2. you will do 3. he does 3. he did 3 he will do she does she did he will do it does it did it will do 1. we do 1. we did 1. we will do tl) 2. you do 2. you did 2. you will do Jl 3. they do 3. they did 3. they will do... i I jako pomocné sloveso jako významové sloveso označení zaměstnání označení stáří a cen vazba be to + infinitiv SLVES T BE - průběhové časy a trpný rod He was singing a song. - Zpival pise ň. The castle was built in the last centu - Zámek byl postaven v minulém stol eti. - u popisu věcí a osob nebo při podávání informací o nich - po "be" následuje doplněk (bu d přídavné jméno nebo několik podst. jmen) They were very sad. - Byli velmi smu tni. Vou are now a brother-in-iaw. - Ted js i švagr. ry. - následuje-ii za "be" skupina pod st. jmen označující ojedinělé zaměstnání nebo postavení v organizaci, před tímto podst. j m. se neužívá určitý člen - chceme-ii vyjádřit něčí úspěšno st v určitém oboru, je "be" někdy nahrazeno "ma ke" At one time he wanted to be King. - Kdysi chtěl být králem. He will be (makel a good King. - Bude dobrým králem. - po "be" následuje číslovka Dr. Beamish is fifty-one. - Doktor Beamish má 51. = mít něco udělat Vou are to wait for me. - Máš na mě počkat.

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright: Autor: Alena Kuzmová Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více