INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů"

Transkript

1 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

2 Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják

3 BSAH/CNTENTS INFA ISBN Členy podstatných jmen Articles Podstatná jména Nouns Přídavná jména Adjectives Zájmena Pronouns Číslovky Numera f s Slovesa Verbs Příslovce Adverbs Předložky Prepositions Spojky ConJunctions Věta jednoduchá Simple Sentence Zápor Negation Podmět Subject Přísudek Predicate Shoda podmětu s přísudkem Concord of Subject and Predicate Slovosled Word rder Souvětí Compound Sentence Psaní čárek v anglických větách Punctuation

4 4 z UJ :E.., l:,> Z Q D. > Z UJ..I 00 ČLENY PDSTATNÝCH JMEN ARTICLES JEDNTNÉ ersl MNŽNÉ ersl elen agog dogs NEURelTÝ (nějaký) pes (nějací) psi [a dog) [dogz) Ml Qrange (nějaký) pomeranč [anrindž) elen thegog gogs URelTÝ (ten) pes (ti) psi [Qagog) [Qagogz) Qrange (ten) pomeranč [Qi'Qrindž) oranges (nějaké) pomeranče ['orindžiz) Qranges (ty) pomeranče [Qi'Qrindžiz) PUŽITí NEURČiTÉH ČLENU - před podstatným jménem počitatelným v jednotném čísle, o kterém se zmiňujeme poprvé: A dog barked. Nějaký pes zaštěkal. A girl screamed. Nějaká dívka zakřičela. A boy fell. Nějaký chlapec upadl. - ve výrazech a few (několik), a Iittle (trochu), a good many (velmi mnoho), a great deal (mnoho): Have Vou got a little sugar, Máte, prosím, trochu cukru? please? Could Vou lend me a few Mohl bys mi půjčit několik eggs? vajíček? - ve zvolacích větách: What a nice dav! What a pretty girl! What a smart boy! - u některých číslovek: Have Vou got a hundred pounds? What would Vou do with a million dollars? - v ustálených vazbách: to have a smoke to have a swim 10 have a rest it's a pity 10 have a cold Jaký krásný den! To je ale pěkná dívka! To je ale bystrý chlapec! Máš sto liber? Co bys udělal s milionem dolarů? zakouřit si zaplavat si odpočinout si to je škoda být nachlazen PUŽITí URČiTÉH ČLENU - před podstatným jménem, které bylo dříve uvedeno: There is a dog. Je tam nějaký pes. The dog is black. Ten pes je černý. This hotel is very nice. Ten hotel je velmi pěkný. - ve významu ukazovacím: Give me the pen. Bring me the book. Pick up the shirt. Dej mi to pero. Dones mit tu knihu. Zvedni tu košili. 5 (')c r m Z -( -a c tj) Z! -(, (') l: c i: m Z - ve významu druhu nebo typu, a to i u nepočitatelných podst. jmen: A dog hunts cats. Pes (zástupce druhu) honí kočky. An apple is healthy. Jablko je zdravé. A car is a useful thing. Auto je užitečná věc. - při označení národnosti, náboženství, povolání: He is a Czech. Je Cech. He works as a leacher. Pracuje jako učitel. She is a Catholic. Je katolička. My sisler is a doclor. Moje sestra je lékařka. - označuje živou bytost nebo věc, která je jediná nebo jedinečná svého druhu: the Queen královna the sky obloha the Sun Slunce - u podst. jména, které má konkrétní význam, nebo je určeno vedlejší větou: The boy that I met yesterday Ten kluk, kterého jsem včera was very jokeful. potkala, byl velmi vtipný. The train that I rode on Vlak, kterým jsem jel, byl velmi was very fasl. rychlý.

5 6 7 z w :E ::J: (.).> Z ; > Z W -' (,) u jmen vlastních a u jmen zemí v množném čísle a u některých v čísle jednotném: the Smith s Smithovi the United States of America Spojené státy americké the East Indies Východní Indie the Argentine Argentina the Ukraine Ukrajina the Congo Kongo v názvech pohoří, řek, moří, oceánů: the Himalayas Himálaj the Mississippi Mississippi the Baltic Sea Baltské moře the Atlantic cean Atlantský oceán the Suez Canal Suezský průplav u částí dne, světových stran, u jmen významných budov: in the moming ráno the north sever the White House Bílý dům u názvů některých uměleckých děl: the Moonlight Sonata Měsíční sonáta - Beethoven the Koran Korán the Last Judgement Poslední soud - Michelangelo - před řadovými číslovkami a superlativy příd. jmen: the third třetí the best nejlepší the worst nejhorší the lowest nejnižší před názvy částí těla, jeho funkcí a vlastností: the hand ruka the ap petite chuť the brain mozek the sight zrak the knee koleno - v ustálených vazbách: to go to the cinema Whal's the time? the day after tomorrow on the one hand al the beginning to go to the theatre on the right to tell the truth below the average anything of the kind chodit do kina Kolikje pozitří na jedné straně na začátku jít do divadla vpravo říct pravdu pod průměr cokoli takového - u názvů novin, časopisů: I read the Newsweek. I prefer reading the Independent. Ctu Newsweek. Raději čtu Independent. ČLEN SE NEPužíV Á - když se před podstatným jménem užije zájmeno: It's his book. To je jeho kniha My car is red. Moje auto je červené. How is your brother? Jak se má tvůj bratr? - u nepočitatelných, abstraktních, látkových a hromadných podstatných jmen: As hard as stone. Tvrdý jako kámen. Time is money. Cas jsou peníze. Snow is cold. Sníh je studený. před vlastními jmény, u jmen nemocí: Peter and Jane are Peter a Jane jsou manželé. husband and wife. She has bronchitis. Má zánět průdušek. Chronical tonsillitis is Chronická angfna je dangerous. nebezpečná. - u jmen ročních období, měsíců, dní, svátků: I like winter. Mám ráda zimu. He came on Monday. Přišel v pondělí. We celebrated Slavili jsme Nový rok. New Year's Day. - u jmen denních jídel, her: What will we have for lunch? Do you play football? Co budeme mít na oběd? Hraješ fotbal? - u jmen zemí, ostrovů v jednotném čísle: England Anglie France Francie Sicily Sicílie - u jmen světadílů, měst, hor, jezer, náměstí, ulic, mostů, parků: She went to Africa. Jela do Afriky. I live in London near Žiji v Londýně blízko Hyde parku. Hyde Park. Mount Everest Mount Everest Lake Superior Hořejší jezero Trafalgar Square Trafalgarské náměstí xford Street xfordská ulice London Bridge Londýnský most (")c r m i1 Z 0(. n ::J: c.. :I: m Z

6 8 9 ce z iu :=E.., oe( Z :ce ; C A. - v ustálených vazbách: I go home. Jdu domů. She was in prison. Byla ve vězení. He went by bus. Jel autobusem. We went on foot. Šli jsme pěšky. at first sight na první pohled at home doma at dinner při večeří by day ve dne by airmail leteckou poštou in time včas in sec ret tajně on sale na prodej on tiptoe po špičkách on credit na úvěr to press do tisku arm in arm ruku v ruce day after day den co den face to face tváří v tvář from top to toe od hlavy k patě to declare war vyhlásit válku to keep house hospodařit RD GENDER V angličtině je rod podstatných jmen přirozený a zařazuje podstatná jména rodu: mužského mužské osoby, některá zvířata mužského pohlaví, věci silné, drsné, neústupné (father - otec, driver - řidič, Winter - zima, Murder - vražda, Anger - hněv, Time - čas) ženského ženské osoby, některá zvířata ženského pohlaví, věci milé, slabé, jemné (mother - matka, driver - řidička, Nature - příroda, Fortune - osud) středního věci a zvířata obecně (book - kniha, dog - pes) PÁD CA SE Vyjadřuje se pomocí předložek nebo postavením ve větě, podstatná jména se neskloňují. fl) C :;:, Z PDSTATNÁ JMÉNA NUNS Podstatná jména označují osoby, zvířata, věci a abstraktní pojmy. U podstatných jmen určujeme: rod pád číslo počitatelnost určenost - mužský - ženský - střední - jednotné - množné - počitatelná věc - nepočitatelná věc - člen určitý - člen neurčitý - nepřítomnost členu 1. pád nominativ 2. pád genitiv 3. pád dativ 4. pád akuzativ S. pád vokativ 6. pád lokál 7. pád instrumentál A Ithe/ boy plays football. (!Ten! chlapec hraje fotbal.) - podstatné jméno stojí ve větě jako podmět před slovesem ball of a Ithe/ boy (balón /tahal chlapce) a Ithe/ boy's ball (chlapcův balón) - tvoří se pomocí předložek of, ffom, wlthout nebo přivlast. pádem He gave the ball to a Ithe/ boy. (Dal balón /tomu! chlapci.) - vyjadřuje se pomocí předložky to She called a Ithe/ boy. (Volala /tahal chlapce.) - podstatné jméno leží ve větě za slovesem Be quiet, boy. (Bud zticha, chlapče!) - podstatné jméno je vždy bez členu She speaks about a Ithe/ boy. (Mluví o Itom! chlapci.) - vyjadřuje se předložkou Bbout She goes with a Ithe/ boy. (Jde s /trm! chlapcem.) - vyjadřuje se předložkou wlth a by Z c :;:, fl)

7 10 11 III( Z Ul =t.., -< z!c A. C Z jednotné číslo: - přivl. pád se tvoří apostrofem a koncovkou: -'s my father's fiat byt mého otce father-in-iaw's car tchánovo auto Char1es'(s) book Charlesova kniha ČíSL NUMBER PRAVIDELNÉ PŘIVLASTŇVACf pad množné číslo: - přivl. pád podst. jmen, která končí -s", se tvoří přidáním apostrofu: -s' a two weeks' holiday dvoutýdenní dovolená three hours' walk tříhodinová chůze my friends' books knihy mých přátel - velká většina podstatných jmen tvoří množné číslo pravidelně koncovkami -S, -es, které se vyslovují: book - boo ks kniha bus - buses autobus shoe - shoes bota house - houses dům dog - dogs pes car - cars auto cup - cups šálek lamp -Iamps lampa kite - kites papírový drak potato - potatoes brambora - koncové -y po souhlásce se mění na -ie +S: lady - ladies dáma fly - flies moucha city - cities město body - bodies tělo lily -lilies lilie possibility - possibilities možnost trequency - trequencies frekvence currency ability worry - currencies - abilities - worries měna schopnost obava, starost - v některých případech se koncové -1 mění na -y:e + S: half - halves polovina knife - knives nůž wolf - wolves vlk life -lives život shelt - shelves police thief - thieves zloděj loat -Ioaves bochník scarf - scarves šála wife - wives manželka NEPRAVIDELNÉ - změnou v kmeni: child - children mou se - mice myš foot - feet noha tooth - teeth louse - lice goose - geese ox - oxen man - men die - dice hrací kostka woman - women žena penny - pence cent, penny leat -Ieaves list dítě zub veš husa vůl muž - stejný tvar podstatného jména v jednotném i množném čísle: aircraft letadlo/ letadla deer vysoká zvěř cod treska! tresky tish ryba! ryby trout pstruh! pstruzi salmon losos/ lososi data údaji údaje sheep ovce - podstatná jména, která se vyskytují pouze v jednotném čísle: advice rada! rady furniture nábytek business záležitost! záležitosti hair vlas/ vlasy craft loď/ lodě knowledge znalost! znalosti evidence důkaz! důkazy luggage zavazadlo/ zavazadla." a o i Co. "" z :. z C fl)

8 12 13 ce." Z - podstatná jména, která se vyskytují pouze v množném čísle: iu PČITATELNST archives archiv C :E cn.., lodgings podnájem Počitatelnost nebo nepočitatelnost věci se projevuje v použití členu, 'C( riches bohatstvf množného čísla, výrazů množství apod. Z trousers kalhoty Z clothes šaty». oats oves Počitatelné: cn scissors nůžky ;: Q m. vegetables zelenina - konkrétní bytosti a věci, které můžeme použít s číslovkou Z D. contents obsah» a dog pes three dogs tři psi people lidé shorts šortky a book kniha two boo ks dvě knihy wares zboží a banana banán two bananas dva banány hops chmel a cup šálek three cups tři šálky pyjamas pyžamo sweepings smetí a boat lď two boats dvě lodě winnings výhra - nehmotné věci, které lze počítat - podstatná jména, která mají tvar množného čísla (koncovka a year rok two years dva roky -ics), se většinou užívají se slovesem v množném čísle, se anidea myšlenka three ideas tfí myšlenky slovesem v jednotném čísle pouze v tom případě, že mluvíme a day den three days tři dny o vědním oboru: a month měsíc two months dva měsíce athletics atletika a mistake chyba two mistakes dvě chyby hysterics hysterie politics politika statistics statistika Nepočitatelné: mathematics matematika acoustics akustika - beztvaré látky ethics etika water voda air vzduch physics fyzika snow sníh wood dřevo numismatics numizmatika ice led sand písek dirt nečistota rain déšt" - podstatná jména, která mají tvar množného čísla, ale používají se vždy se slovesem v jednotném čísle: sugar cukr toothpaste zubní pasta arm zbraň - abstraktní pojmy custom zvyk music hudba iron knowledge znalost železo part část information informace experience zkušenost colour barva talent nadání memory paměť good dobro arms erb customs clo Počitatelné i nepočitatelné (podle kontextu): irons pouta a glass sklenice glass sklo parts oblast colour barva a coal žhavý uhel coal uhlí good dobro an oak dub oak dubové dřevo.. Z C colours oficiální a light lustr light světlo :::J goods zboží a hair chlup hair vlasy C :::J Z..

9 PRAVIDELNÉ STUPŇVÁNí PŘíDAVNÝCH JMEN J dnoslabičná a dvouslabičná přrdavná Jména: Přídavná jména udávají tělesné a duševní vlastnosti osob, zvířat a věcí. Přídavná jména v angličtině mají stejný tvar v rodě, čísle i pádě, prostě se nemění, jen se stupňují. He is an old man. They are old men. She is an old woman. They are old women. It is an old car. There are old cars. V angličtině se přídavná jména používají: - v přívlastku - v přísudku n je starý muž. ni jsou staří muži. na je stará žena. ny jsou staré ženy. Je to staré auto. Jsou tam stará auta. - stojí před podstatným jménem a nice girl pěkná dívka a smart boy bystrý chlapec a thick book tlustá kniha - stojí za podstatným jménem a room eight feet high a stick three meters long a hole two meters deep místnost vysoká osm stop 3 metry dlouhý klacek 2 metry hluboká jáma - stojí po slovesech be, look, feel, sound Vou are young. Jsi mladý. He looks well. Vypadá dobře. She feels bad. Cítí se špatně. That sounds funny. To zní komicky. - jako přísudkový doplněk předmětu Vou make me nervous. Znervózňuješ mě. Have I made this clear? Vysvětlil jsem to dobře? I find him stupid. Zdá se mi, že je hloupý. I consider this risky. Považuji to za riskantní. He brought him up $patně ho vychoval. wrong. 1. STUPEŇ Illy oi/clllhy h Ippy '" Ihy Ulili Ir lihy hol t,,,ly 2.STUPEr\J lo ngar delšf hapj2ier šfastnějšf greyer šedšf wider šir f bigger vijf thinner tenčf honer teplejší cla verer chytfejší smaller menší higher vyšší easier snadnéjší vlc.slablčná přídavná Jména: 1. STUPEŇ 2.STUPEr\J unpo rlanl liulolítý II nutiful hr,l:;ný Idvanced I'rlhrotí/ý lni resting h,,'mavý dllficult ",.tllný more important dů/eiitějš{ more beautiful krásnějš{ more advanced pokrcxi/ejš{ more interesting zajímavějš{ more difficuh obtílnější 3.STUPEr\J the longast nejdelší the hapj2iest nejšfastnljšf the g reyest nejšedšf the widest nejšir f the biggest nejvěf the thinnest nejtenčf thehonest nejteplejšf the cleverest nejchytfejšf the smallest nejmenšf the highest nejvyšší the easiest nejsnadnljšf 3.STUPEr\J the most impo rt ant nejdů/eiitljší the most be?utiful nejkrásnljš{ the most advanced nejpokročilejší the most interesting nejzaj{mavijjšf the most difficult nejobtflnější

10 NEPRAVIDELNÉ STUPŇVÁNí PŘíDAVNÝCH JMEN 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ bad worse the worst zlý horší nejhorší many more the most mnoho více nejvíce far further / farther the furthest / the farthesl daleký vzdálenější nejvzdálenější good better Ihe best dobrý lepší nejlepší near nearer Ihe nearest blízký bližší nejbližší old older / elder Ihe oldest / the eldest starý starší nejstarší little less Ihe leasl malý menší nejmenší ZÁJMENA SBNí 1II1IIona osobní mají dva tvary, podmětný ve funkci podmětu a předmětný V, IlInkci předmětu prostého nebo s předložkou. Pády se v angličtině vvl1rl lijí pomocí slovosledu, nebo předložkami jako u podstatných 11 1 I), PDMĚTVÝ TV AR PŘEDMĚTVÝ TV AR I like Ann. me Ann likes me. Já mám rád Annu. Anna mě má ráda. VU Vou like Ann. VU Ann likes you. Ty máš rád Annu. Anna tě má ráda. hc He likes Ann. him Ann likes him. n má rád Annu. Anna ho má ráda. he She likes Ann. her Ann likes her. na má ráda Annu. Anna ji má ráda. It It is nice. it Ann likes il. no 'I To je pěkné. Anna hol to má ráda. we We like Ann. us Ann likes us. My máme rádi Annu. Anna nás má ráda. Vou You Iike Ann. you Ann likes you. Vy máte rádi Annu. Anna vás má ráda. they They like Ann. ni mají rádi Annu. them Ann likes Ihem. Anna je má ráda. V angličtině rozlišujeme zájmena: - osobní - tázací - přivlastňovací - zvratná a zdůrazňující - ukazovací - vztažná - neurčitá o bní zájmeno pro 1. osobu jednotného čísla se vždy píše velkým lir menem. Shalll do it? Mám to udělat? Where will I go? Kam půjdu? He and I are best friends. n a já jsme nejlepší přátelé. Am I beautiful? Jsem krásná? I wish 1 was somewhere Kéž bych byla někde jinde. else. I am skilful enough for il, Jsem na to dost šikovný, že jo? aren't I?

11 Druhá osoba jednotného i množného čísla má jen jeden tvar, takže není rozdíl mezi vykáním a tykáním. 1'11 give vou a lot of money. Dám ti hodně peněz. 1'11 give Vou a lot of money. Dám vám hodně peněz. How are vou? Jak se máš? How are vou? Jak se máte? Po it is se v hovorové angličtině používají předmětné tvary. Who is this? lťs me. Kdo je to? To jsem já. Who did it? It was him. Kdo to udělal? To byl on. Who gaye it to vou? It was her. Kdo ti to dal? To byla ona. ZÁJMENA PŘIVLASTŇVACí V angličtině jsou dva druhy přivlastňovacích zájmen: - nesamostatná, kterých se užívá v postavení před podstatným jménem V angličtině neexistuje přivlastňovací zájmeno svuj, proto se použí\é přivlastňovacích zájmen, která se vztahují k příslušnému podmětu. She took her coat. I sat on my glasses. He is preparing his lunch. Have Vou driven your car today? Ho can't see his house. W brought up our children well. I rand Mary spent their 11 1 ney wisely. I 'III on your coat. I l10ve left my watch at home. W have losl our keys. ZÁJMENA VZTAŽNÁ Vzala si svůj kabát. Sedl jsem si na svoje brýle. Připravuje si svůj oběd. Už jsi jel dnes svým autem? Nevidí svůj dům. Vychovali jsme své děti správně. Peter a Mary utratili své peníze moudře. bleč si svůj kabát. Zapomněl jsem si doma svoje hodinky Ztratili jsme naše klíče. my lťs my car. To je moje auto. your lťs your car. To je tvoje auto. his lťs his car. To je jeho auto. her lťs her car. To je její auto. its The bird hurt its wing. Pták si zranil své křídlo. our lťs our car. To je naše auto. your lťs your car. To je vaše auto. their lťs their car. To je jejich auto. - samostatná, která stojí samostatně bez podstatného jména mine lťs mine. Taje moje. yours lťs yours. Taje tvoje. his lťs his. Taje jeho. hers lťs hers. To je její. its lťs its. To je jeho (dítěte). ours lťs ours. Taje naše. yours lťs yours. Taje vaše. theirs lťs theirs. To je jejich. NA SBY: who whose whom who(m) man \\:'0 wanls to see Vou. r whose wife works here. man, 10 whom Vou gaye it. Iii man who(m) we are ',p oklng about. III woman aboul whom we II ::;peaking. Iii nephew who studies.11 Iho universily. III niece whose husband doclor. secrelary, 10 whom I called. Iii friend who lives next door. III sister who is younger thnn me. který jehož předmětový tvar předložkový tvar Ten muž, který s vámi chce mluvit. Peter, jehož manželka tu pracuje. Muž, kterému jsi to dal. Muž, o kterém mluvíme. Žena, o které mluvíme. Synovec, který studuje na univerzitě. Neteř, jejíž manžel je doktor. Sekretářka, které jsem telefonoval. Přítel, který bydlí ve vedlejším domě. Sestra, která je mladší než já.

12 NA VĚCI, ZVfŘATA A PJMY: which what whose (of which) Thal is Ihe book which cosi so much. What you are saying is inleresting. This is the faclory whose products were lamous. What you did was very good. Thal is the house whose owner just died. He lunched in Ihe club to which he belonged. The book whieh I am reading is a novel. The picture about whieh you are talking has been sold. který to, co jehož To je ta kniha, která tolik stála. To, co říkáte, je zajímavé. To je továrna, jejíž výrobky byly proslavené. To, co jsi udělal, bylo velmi dobré. To je ten dům, jehož majitel právě zemřel. bědval v klubu, jehož byl členem. Kniha, kterou čtu, je román. braz, o kterém mluvíte, byl už prodán. NA ŽiVTNÉ I NEŽIVTNÉ: that AII that glitters isn't gold. Who is the girl that sils there? The supermarkel that is near my house. He visiled his sister that lives in London. The man that came is my brother. Who was that man I saw you with last night? Did you know Ihe man thal boughl your car? He is nol Ihe person that he used to be belore Ihe war. který, co Vše, co se třpytí, není zlato. Kdo je ta divka, která sedí tamhle? Supermarket, který je poblíž mého domu. Navštívil svojí sestru, která žije v Londýně. Ten muž, který přišel, je můj bratr. Kdo byl ten muž, se kterým jsem tě viděl včera večer? Znal jsi toho muže, který si koupil tvé auto? Už to není ten člověk, kterým býval před válkou. Who Is al home? Who is il? Wh leh player is that? Wh leh ol you knows it? Who(m) do you know? Who(m) did you give it to? Wh t are you doing? Wh nt i lhal for? Wh080 car is il? ZÁJMENA TÁZACí who? which (of)? who(m)? what? whose? kdo? který? koho? co? čí? Kdo je doma? Kdo to je? Který je to hráč? Kdo z vás to ví? Koho znáte? Komu jsi to dal? Co děláš? Na co taje? Ci je to auto? ZAJMENA ZDŮRAZVACí A ZVRATNÁ I lm na zdůrazňovaeí odpovídají českému zájmenu sám, sama,../1110 (nebo já, ty, on atd. osobně) a kladou se bud hned za větný člen, 111 ly Idůrazňují, nebo na konec věty I lm na zvratná mají týž tvar jako zájmena zdůrazňovací. značují v dy kutečný předmět, který je totožný s podmětem. myself yourself hlmself herself Itself ourselves yourselves themselves I looked at myself. Podival jsem se na sebe. Vou looked at yourself. Podíval ses na sebe. He looked at himself. Podíval se na sebe. She looked at herself. Podívala se na sebe. We looked at ourselves. Podívali jsme se na sebe. You looked at yourselves. Podívali jste se na sebe. They looked at themselves. Podívali se na sebe.

13 ZÁJMENA UKAZVACí Zájmena ukazovací mají stejný tvar pro všechny rody, avšak mají různé tvary pro jednotné a množné číslo. JEDNTNÉ trsl bližší objekt this tento vzdálený objekt that tamten l>je worked all year round. Elther pian is correct. Elther you are wrong or l am. Neither of the two is happy. Ilo neither drinks, nor smokes. I hoy cost a pound each. o ho visits them every third week. No admittance. None of them will go there. I I Id il in both hands. II lg both good and cheap. Anything else to drink? Pracoval celý rok. ba plány jsou správné. Buď se mýlíš ty, anebo já. Ani jeden z těch dvou není šťastný. Ani nepije, ani nekouří. Každý stojí libru. Navštěvuje je každý třetí týden. Vstup zakázán! Žádný z nich tam nepůjde. Drž to oběma rukama. Je to jak dobré, tak laciné. Ještě něco k pití? MNŽNÉ trsl bližší objekt vzdálený objekt I like this colour. Look al this picture! I know that man. Bring that book. These books are mine. Can you wash these cups, please? He called to those girls. these those tito tamti Líbí se mi tato barva. Podívej se na tento obrázek' Znám tamtoho muže. Přines tamtu knihu. Tyto knihy jsou moje. Můžeš, prosím, umýt tyto šálky? Volal na tamty dívky. ZÁJMENA NEURČiTÁ all either either - or neither neither - nor each every no none both both - and else celý oba bud - anebo ani jeden ani - ani každý z počtu každý bez výjimky žádný vůbec žádný oba jak - tak ještě, jiný THER Jednotné číslo: other pen another pen the other pen jiné / další pero jiné / další / ještě jedno pero (to) druhé pero množné číslo: other boys jiní chlapci the other boys (ti) ostatní / druzí chlapci others are swimming ostatní plavou tha others went (ti) ostatní / druzí šli 'lj]fvá se, nenásleduje-ii podstatné jméno. SME - v kladných větách: I will stay here for some time. Zůstanu tady nějakou dobu. - v otázkách, na něž lze čekat kladnou odpověd: Can I have some tea, please? Mohu, prosím, dostat čaj? - před číselnými údaji - asi tak: It took hjm some hours. Trvalo mu to několik hodin. ANY - v kladných větách - jakýkoli, kterýkoli: Any help is better than no help. Jakákoli pomoc je lepší než žádná. - v záporných větách - žádný: I haven't got any time now. Teď nemám čas. - v kladné otázce - vůbec nějaký, jakýkoli: Do you have any questions? Máte nějaké otázky?

14 SLŽENINY NEURČiTÝCH ZÁJMEN SME ANY N EVERY SBA somebody anybody nobody everybody someone anyone no one everyone někdo kdokoliv nikdo každý VĚC something anything nothing everything něco cokoliv nic všechno Mf ST somewhere anywhere nowhere everywhere někde, kdekoliv, nikde, všude někam kamkoliv nikam tas sometimes (at) any time never every time někdy kdykoliv nikdy pokaždé C I lovky jsou slova číselného významu. značují počet, pořadí, n sobnost nebo podíl. r lovky dělíme na: základní řadové násobné ZÁKLADNí ČíSLVKY I. kladní číslovky označují počet věcí., I jr většinou před podstatným jménem, ale neskloňují se. There is somebody waiting to see vou. Would someone please tell me what is going on? There is something in my eye. Go and play somewhere else. Sometimes I fall asleep late. Will she buy anything in a sale? Vou can't believe anything she says. I can't find it anywhere. She may call at any time. Nobody is listening to me. No one knows for sure what is happening. There is nothing more to say. I've nowhere else to go. Never say that again. Is everybody ready? Everyone in this class will read this book. Money isn't everything. Vo u can find these postcards everywhere. Every time I call, Vou are not home. Někdo tady na tebe čeká. Řekl by mi někdo, prosím, co se děje? Mám něco v oku. Jděte si hrát někam jinam. Někdy usínám pozdě. Koupí něco ve výprodeji? Nemůžeš věřit ničemu, co říká. Nikde to nemůžu najít. Může kdykoli zavolat. Nikdo mě neposlouchá. Nikdo neví s jistotou, co se děje. Není k tomu víc co říct. Nemám kam jinam jít. Už to nikdy neříkej. Jsou všichni připraveni? Každý z této třídy přečte tuto knihu. Peníze nejsou všechno. Tyto pohlednice najdeš všude. Pokaždé, když zavolám, nejsi doma. o sltky a jednotky se spojují spojovací čárkou: Iwenty-one 21 Ihirty-three 33 sixly-nine 69 forty-seven 47 lifty-one 51 seventy-two 72 eighty-five 85 tovky a desítky, popřípadě stovky a jednotky se ve výslovnosti "pojují spojkou and: one hundred and torty-seven 147 two hundred and tifty-one 25 1 five hundred and sixty-three 563 seven hundred and thirty-six 736 three hundred and thirty-nine 339 Hundred, thousand, million nemají -s množného čísla, předchází-ii určitá číslovka: two hundred workers dvě sta dělníků three hundred cars tři sta aut ten thousand kilometers deset tisíc kilometrů seven thousand boo ks sedm tisíc knih one million pounds milión liber tive million people pět miliónů lidí

15 1 one[wan] 21 twenty-one ['twenti,wan] 2 two [tu:] 22 twenty-two ['twenti,tu:] 3 three [9ri:] 23 twenti-three ['twenti,9ri:] 4 four [fo:] 30 thlrty [9il:ti] 5 five [faiv] 40 forty [fo:ti] 6 six [si ks) 50 fifty [fifty] 7 seven [sevn] 60 sixty [siksty) 8 eight [eit] 70 seventy [sevnti) 9 nine [nain] 80 eighty [eiti] 10 ten [ten] 90 ninety [nainti] 11 eleven [i'levn] 100 a hundred [a handrad] 12 twelve [twelv] 101 one hundred and one 13 thlrteen [d:'ti:n] 102 one hundred and two 14 fourteen [fo:'ti:n] 200 two hundred 15 fifteen [fit'ti:n) 600 six hundred 16 sixteen [slx'ti:n] 900 nine hundred 17 seventeen [sevn'ti:n] 1000 a thousand [a 9auznd) 18 eighteen [ei'tl:n] 6000 six thousand 19 nineteen [nain'ti:n] 2651 two thousand six hundred 20 twenty [twenti) and flfty-one Stojí-Ii samostatně, tvoří množné číslo na-s a podstatné jméno po nich následující má předložku of: hundreds of books stovky knih thousands of questions tisíce otázek millions of mosquitoes milióny komárů Číslovky zakončené na -teen mají v samostatném postavení dva stejně silné přízvuky, v postavení před podstatným jménem mají jeden přízvuk na první slabice, v postavení na konci věty mají přízvuk na příponě: There are thirteen boo ks on the shelf. Nineteen people went on holiday. There were sixteen students waiting. My lucky number is eighteen. Na poličce je třináct knih. Devatenáct lidí odjelo na dovolenou. Čekalo tam šestnáct studentů. Mé šťastné číslo je osmnáct. Ve vícemístných číslech se skupiny tří číslic oddělují čárkou: 8,623,520 adové číslovky vyjadřují pořadí, používá se jich při určování data a ve Jmenovateli zlomků. Tvoří se ze základních číslovek přidáním přípony - th a jsou provázeny určitým členem. Nepravidelně se tvoří číslovky first, second, third, fifth, eighth, ninth, twelfth. 1. 1st the first [00 fa:st) 2. 2nd the second [00 seknd) 3. 3rd the third [00 9a:d) 4. 4th the fourth [00 fo:9) 5. 5th the fifth [00 fita] 6. 6th the sixth [00 siks9) 7. 7th the seventh [00 sevn9] B. 8th the elghth [00 eit9) 9. 9th the ninth [00 naln9] th the tenth [00 ten9) th the eleventh [Si 1'levn9] th the twelfth [00 twelte) th the thlrteenth [00 9Cl:'ti:n9] th the fourteenth [00 fo:'ti:n9) th the twentieth [00 twenti:9] st the twenty-first [00 'twenti'fil:st] nd the twenty-second [00 'tweti'seknd) th the thirtieth [00 d:ti:9] th the fortieth [00 fo:ti:9) 'J. 50th the fiftieth [00 fifti:9] th the sixtieth [00 siksti:9] th the seventieth [00 sevnti:9] th the eightieth [00 eiti:9] th the ninetieth [00 nainti:9] th the hundredth [00 handrad9) st the hundred and first [00 handrad rend fcl:st) st the three hundred and flfty-first [00 9rl: handrad rend 'flfty'fcl:st) th the thousandth [00 9auznd9)

16 Předchází-Ii řadové číslovky člen neurčitý, znamená to další, ještě druhý, ještě třetí atd. A third pair of socks is needed for the trip. Vou should always carry a second pair of glasses. A fifth person joined the group later on. We need a fourth person for a game of bridge. A fourth lecture was added to our original programme. A third quarrel over the same subject was the last straw. He helped himself to a second glass of wine. Must I go there a third time? ČíSLVKY NÁSBNÉ Násobné číslovky vyjadřují násobnost. Na ten výlet je potřeba ještě třetí pár ponožek. Měl bys mít vždy u sebe náhradní brýle. Později se ke skupině přidal pátý člověk. Potřebujeme čtvrtého do bridge. K našemu původnímu programu byla přidána čtvrtá přednáška. Třetí hádka na to samé téma byla poslední kapkou. Nalil si ještě druhou sklenici vína. Musím tam jít ještě potřetí? Ptáme se na ně "How many times...?" Kolikrát...? on ce twice three times / thrice fourtlmes fifty times many times a hundred times no twofold threefold fourfold fivefold fiftyfold manifold for the first time for the second time for the fiftieth time =double = triple = quadruple = quintuple jednou dvakrát třikrát čtyřikrát padesátkrát mnohokrát stokrát ne dvojnásobný! dvojnásobně trojnásobný! trojnásobně čtyřnásobný! čtyfnásobně pětinásobný! pětinásobně padesátinásobný! mnohonásobný! mnohonásobně poprvé podruhé popadesáté naposled firstly secondly thirdly fiftiethly 1:00 hodina 3:00 hod. 3:05 hod. 3: 10 hod. 3: 15 hod. 3:20 hod. 3:30 hod. 3:35 hod. 3:40 hod. 3:50 hod. 3:55 hod. a.m. (ante meridian) 3:00 a.m. = 3:00 p.m. (post meridian) 3:00 p.m. = 15:00 8th July 2001 July 8th, = in the firsl place = in the second place = in Ihe third place = in the fiftieth place URČVÁNí ČASU Kolik je hodin? Whaťs the time? What time is it? It is one o'clock. za prvé za druhé za třetí za padesáté iťs one o'clock iťs three o'clock iťs five past three iťs ten past three iťs a quarter past three it's twenty past three iťs half past three iťs twenty-five to four iťs twenty to four iťs ten to four iťs five to four před polednem po poledni URČVÁNí DATA Kolikátého je dnes? Whaťs the date today? Today is ; 8/7 /2001; am: měsíc, den, rok: 7 / 8/200 1 Ihe eighth of July two thousand one July the eighth, two thousand one

17 ZÁKLADNí PČETNí ÚKNY SefTANf = 5 What / how much is two and three? Add two and three. Two plus / and three equals / is / makes five. odeftánf 6-2 = 4 What is two from six? Take two from six. NAsBENf 3 x 2 = 6 DLENf Six minus two equals four. Two from six leaves / Is four. What / how much is three times two? Multiply three by two. Three times two is six. Three multiplied by two equals six. 8 : 2 = 4 How much is eight divided by two? Divide eight by two. Eight divided by two equals four. MCNINY A DMCNINY four squared lour cubed lour to the lourth lour to the nth "'-14 n-.l4 ZLMKY the square rool ol lour Ihe cube root ol lour Ihe lifth root ol lour the nlh rool ol lour Malé zlomky se tvoří pomocí základní číslovky v čitateli a řadové ve jmenovateli. Pro polovinu se užívá half a pro čtvrtinu quarter. 1/2 1/3 5/6 11/1 3 one hall one third live sixths eleven thirteenths u větších zlomků se užívá v čitateli i jmenovateli základních číslovek. České lomeno se vyjadřuje pomocí over. QQZ 368 six hundred and lifty two over three hundred and sixty eight a+b x - 3 a plus b over x minus three VAHY A MfRY 1 ounce (oz) 1 pound (1b) 1 tonltonne 1 stone (st) 1 metric ton 1 hundredweight (ewt) PLSNÉ MfRY 1 are 1 aere (ac) 1 sq yard (yd) 1 hectare (ha) BJEMVÉ MfRY 1 barrel (bbl) 1 gallon (gal) 1 pint (pt) DÉLKVÉ MfRY 1 ineh (in) 1 yard (yd) 1 loot (ft) 1 mile (statute) VÁ HY A MíRY 1 unce 1 libra 1 tuna 1 kámen 1 tuna 1 cent = grams = kllograms/kilos = 1000 kilograms/kilos = kilograms/kilos = 1000 kilograms/kilos = 50.8 kilograms/kilos 1 ar = 100 square metres 1 akr (40.5 aru) = sq metres 1 yard = sq metres 1 hektar = 10,000 sq metres 1 barel 1 galon 1 pinta 1 palec/coul 1 yard 1 stopa 1 míle = litres = 4.55 litres = 0.56 litres = 2.54 centimetres = metres = metres = 1609 metres Poznámka: mezi britskými a americkými márami a váhami existuji značné rozdfly.

18 VÝRAZY VÝRAZY MNŽSTVí S PCrrATELNMI PDST. JMeNY one jeden one orange e8ch každý each orange every každý every orange two dvě two oranges both oba both oranges a couple of pár, několik a couple ol oranges three (or more) tři (nebo více) three oranges 8 few několik a lew oranges several několik several oranges many mnoho many oranges 8 number of několik, řada 8 number ol oranges a great deal of hodně much hodně 811Ule trochu all všechno all oranges most většina most oranges plenty of spousta plenty ol oranges lota of hodně lots ol oranges a lot of hodně a lot ol oranges some nějaký some oranges nol any I no žádný not any I no oranges AII the eggs were broken. He worked hard all day. Each person may try twice. He comes to see me every Monday. 80th children are in bed. I saw some people. Give me some bread. I don't seem to have any money. Vou can't borrow any of my books. 8uy me some bananas. They have plenty of (a lot ot, many) friends. Can I get a little water? A few thought otherwise. ne day I will pay you. There are some (a couple of, several) people outside. SNEI'C:ITATELNÝMI PDST. JMeNY a great deal ol sugar much sugar a little sugar all sugar most sugar plenty ol sugar lols ol sugar a lot ol sugar some sugar not any I no sugar Všechna vejce byla rozbitá. Pracoval pilně celý den. Každý má dva pokusy. Navštěvuje mě každé pondělí. bě děti jsou v posteli. Viděl jsem několik lidí. Dejte mi kousek chleba. Tak se mi zdá, že nemám žádné peníze. Z mých knih si žádné půjčit nemůžete. Kup mi nějaké banány. Mají hodně přátel. Mohu dostat trochu vody? Několik lidí mělo jiný názor. Jednoho dne ti zaplatím. Venku je několik lidí. SLVESA VERBS Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Sloveso má v angličtině velmi malý počet tvarů vzniklých připojením koncovek (tři koncovky -(e)s, -rejd, -ing) a velký počet tvarů vytvořených s pomocnými slovesy. Angličtina má ve druhé osobě jednotného i množného čísla stejný tvar, takže tykání se vyjadřuje intonací a použitím křestního jména. Slovesa dělíme z tvaroslovného hlediska (podle tvoření minulého času a příčestí minulého), z hlediska funkce a podle vztahu slovesného děje k předmětu. ČLENĚNí SLVES Pravidelná zák!. tvar look 1.) z hlediska f- slovesa tvoří tvar -s looks tvaroslovného: 4 základní tvary: tvar -ed looked tvar -ing looking - pravidelná - nepravidelná U nepravidelných sloves je čas min. a příčestí minulé tvořeno jinak, než pravidelným zakončením -ed. - H základní Ivar: go čas minulý: went příčeslí minulé: gone 2.) z hlediska Významová slovesa funkce: vyjadřují stavy Např.: say, sít, work, buy nebo činnosti. - významová - pomocná - vlastní Pomocná slovesa rl Vlastní pomocná: "pomáhají" význa- be have do pomocná movým slovesům - způsobová tvořit slovesné frá- Způsobová pomocná: (modální) ze. Stojí obvykle wi/l /would musf před významovým can / could ought to slovesem: may/might used fo would go, is going. sha/l / should need can help. dare 33 cn 5 < m cn,.

19 34 a...i U) 3.) z hlediska Tranzitivní (přechod Např.:She washed gramatické ná) slovesa vyžadu- up Ihe díshes. vazby: jí předmět k pocho pení jejich významu, Některá slovesa - tranzitivn í a tím i smyslu věty. mohou být zároveň intranzitivní (přechodná) i tranzitivni. - intranzitivní Např.: John was (nepřechodná) Intranzitivní (nepře reading. chodná) slovesa ne- John was jsou ve větě násle reading dována předmětem. a newspaper. Jejich význam i smysl věty lze pochopit i Např.: John went bez předmětu. away. INFINITIV INFINITIV s "to" = to + sloveso v základní formě (to say, to play, atd.) INFINITIV bez "to" P PMCNYCH P ZPÚSBVYCH P SLVESECH: SLVESECH SLVESECH shall - should can - could let nechat will - would may - might make přimět do - did must - need not have nechat, dare přimět bid vyzvat help pomoci INFINITIV VE VĚTĚ: a) podmět To laugh is healthy. To run is tiring. To play the piano requires practice. b) předmět He refused to help me. She offered to drive us home. c) přívlastek We don't want to leave. The door to be locked. Give her something to drink. d) věta účelová - při stejných podmětech She works to eam money. - při různých podmětech She works for her son to study. e) věta časová I was pleased to hear of his success. Smát se je zdravé. Běhání je únavné. Hrát na klavír vyžaduje cvičení. dmítl mi pomoci. Nabídla nám, že nás odveze domů. Nechceme odejít. Dveře, které musí být zamčené. Dej jí něco k piti. Pracuje, aby vydělala peníze. Pracuje, aby její syn studoval. Potěšilo mě, když jsem slyšela o jeho úspěchu. PMCNÁ SLVESA 35 U) r- m P SLVESECH SMYSLVÉH VNiMÁNi: P VYRAZECH: see smell I had better (vidět) (cítit - nosem) (raději bych měl) hear taste I would rather (slyšet) (ochutnat) (bylo by lépe, kdybych; feel watch chtěl bych raději) (cítit) (dívat se) I would sooner observe notice (spíše bych; knižnf) (pozorovat) (všimnout si) I cannot but (nemohu jinak, musím) rozdělení význam pomocná - to be, to have, to do způsobová - can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, used to, need, dare (viz tabulka níže) - při tvoření všech časů, kromě přítomného a minulého - při tvoření otázky a záporu - trpného rodu, průběhového tvaru a konjunktivu - význam jako významových sloves většinou ustupuje do pozadí

20 36 37 C tf) w ZPŮSBV Á SLVESA >...I vlastnosti - nemají infinitiv, pro jeho vyjádření se užívá CI) opisných tvarů - ve všech osobách obou čísel mají stejný tvar - zápor a otázka se netvoří tvary pomocného slovesa ''to do" - s následujícím infinitivem se pojí bez předložky to - netvoří průběhové tvary a mají pouze jeden nebo dva tvary Užití ve větách: I am a farmer. I was at home. I will be a teach er. We are hungry. We were ill. We will be happ Vou have a car. Vou had a dog. Vou will have a certificate. They have a baby. They had the book. They will have a big house. She does it well. She did it late. She will do it wr ong. Vou do it wrong. Vou did it well. Vou will do it in ti me. y. tf) 5 < m tf) J> význam - stojí-ii samostatně, nemají plný význam, bývají tedy doprovázena infinitivem významového slovesa - vyjadřují vztah mluvčího k ději - jsou zvláštnim druhem pomocných sloves easvánr pmcnch SLVES INFINITIV Přítomný Minulý Budoucí prostý čas prostý čas prostý čas to be 1. 1 am 1. 1 was 1. 1 will be 2. you are 2. you were 2. you will be 3. he is 3. he was 3. he will be she is she was she will be it is it was it will be 1. we are 1. we were 1. we will be 2. you are 2. you were 2. you will be 3. they are 3. they were 3. they will be to have 1. I have 1. I had 1. 1 will have 2. you have 2. you had 2. you will have 3. he has 3. he had 3. he will have she has she had she will have it has it had it will have 1. we have 1. we had 1. we will have 2. you have 2. you had 2. you will have 3. they have 3. they had 3. they will have to do 1. I do 1. I did 1. 1 will do 2. you do 2. you did 2. you will do 3. he does 3. he did 3 he will do she does she did he will do it does it did it will do 1. we do 1. we did 1. we will do tl) 2. you do 2. you did 2. you will do Jl 3. they do 3. they did 3. they will do... i I jako pomocné sloveso jako významové sloveso označení zaměstnání označení stáří a cen vazba be to + infinitiv SLVES T BE - průběhové časy a trpný rod He was singing a song. - Zpival pise ň. The castle was built in the last centu - Zámek byl postaven v minulém stol eti. - u popisu věcí a osob nebo při podávání informací o nich - po "be" následuje doplněk (bu d přídavné jméno nebo několik podst. jmen) They were very sad. - Byli velmi smu tni. Vou are now a brother-in-iaw. - Ted js i švagr. ry. - následuje-ii za "be" skupina pod st. jmen označující ojedinělé zaměstnání nebo postavení v organizaci, před tímto podst. j m. se neužívá určitý člen - chceme-ii vyjádřit něčí úspěšno st v určitém oboru, je "be" někdy nahrazeno "ma ke" At one time he wanted to be King. - Kdysi chtěl být králem. He will be (makel a good King. - Bude dobrým králem. - po "be" následuje číslovka Dr. Beamish is fifty-one. - Doktor Beamish má 51. = mít něco udělat Vou are to wait for me. - Máš na mě počkat.

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS

3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS 3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS Rod mužský a ženský je pro osoby a zvířata mužského či ženského pohlaví; střední je pro věci, zvířata obecně a všechna neživotná podstatná jména Pád anglická podstatná jména nemají

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR:

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více