Na kanapi MODERNÍ DOBA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na kanapi MODERNÍ DOBA:"

Transkript

1 1 Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč MODERNÍ DOBA: Na kanapi Základem každé psychoterapie, nejen psychoanalýzy, je to, aby se pacient s psychoterapeutem cítil bezpečně. Pocit bezpečí roste postupně tím, že pacient cítí empatický nehodnotící zájem o své problémy a svůj příběh. V psychoanalýze je pak pacient analytikem povzbuzován, aby mluvil o tom, co ho napadá, a myšlenky a pocity pokud možno necenzuroval. Rozhovor s psychoanalytikem Radkem Sýkorou, A. Balcar / 7 Husova kázání pro dnešek Ústecký seniorát Děti a sbor nová rubrika Diakonie: Jak se u nás pracuje cizincům? 5 4,

2 Andělé při vánoční hře v Pardubicích foto: D. Ženatá

3 ÚVODNÍK 3 Nové věci v novém roce D. Ženatá ÚSTECKÝ SENIORÁT 4 Dědictví na severu Čech P. Čapek HUSOVA KÁZÁNÍ PRO DNEŠEK 5 Evangelium druhé neděle adventní J. Hus TÉMA 7 Co s námi dělá psychologie P. Říčan 9 Nejdůležitější je zájem o problémy klienta a jeho příběh. Rozhovor s R. Sýkorou A. Balcar OTÁZKA NA TĚLO 13 Zdá se vám opakovaně nějaký sen? Jaký? CÍRKEV ŽIJE 21 Rok mistra Jana Husa a Husovské slavnosti G. Fraňková Malinová 22 Liturgické zahájení Roku mistra Jana Husa e-cirkev.cz/daz 23 Nikdy neříkej nemůžu, řekni, co můžeš K. Vojkůvková 24 Můj první kurátor J. Hudec MOJE CÍRKEV 26 Ústecký seniorát jiný než všechny ostatní? V. Erdingerová 27 Z jednání konventů 28 Okénko do Hradce Králové J. Kirschner 29 Farní sbor Hrabětice L. Ryšavá DĚTI A SBOR 30 Učitel jako svědek víry D. Bednaříková 31 Pozvat děti k hledání pokladu D. Bednaříková 32 Holubice L. Ridzoňová 34 Děti a postní období D. Bednaříková DIAKONIE 35 Jak se u nás pracuje lidem z nových zemí EU? 36 Benefiční koncert U Martina ve zdi M. Bárta SLOVO 38 Z Husovy Postily pro dnešek F. Doležal 39 K čemu jsou dobré knihy Š. Grauová 40 Brandýs jakoby 41 Třináctá komnata M. Vavrečka ÚVODNÍK Nové věci v novém roce Vroce 1924, tedy až šest let po vzniku Českobratrské církve evangelické, rozhodl synod o zřízení časopisu Èeský bratr. Jeho úkolem mělo být: sloužit celé Českobratrské církvi evangelické, podávat obraz jejího života, přinášet zprávy o jednání církevních orgánů, všímat si náboženského života a práce jiných církví a náboženských společností a věnovat pozornost kulturním otázkám. Od prvních ročníků se časopis zejména graficky dost změnil, ale jeho poslání je naplňováno víceméně stále. Přináší tematické články, povzbuzení i kritiku, recenze a upoutávky, odráží dění v církvi i společnosti. Cyklus Moderní doba, ve kterém jsme si všímali hlavně mezníků 19. století a jejich dopadů na dnešek, bude letos pokračovat. I dvacáté století mělo své milníky, které ovlivnily život křesťanů i celé společnosti. Rádi bychom se dotkli témat, jako jsou totalitní ideologie, věda a technika, jazyk, psychoanalýza, sci fi, ateismus, sexuální revoluce či ekologie. Se vstupem do nového ročníku přicházíme s několika novinkami. Rok 2015 je kulatým výročím tragické smrti mistra Jana Husa. Jeho odkaz si zpřítomníme v každém čísle na straně 4, kde budou otiskována upravená kázání z Husovy Postily. Rok 2015 byl také synodem vyhlášen rokem Ústeckého seniorátu. S jeho problémy i nadějemi se budeme seznamovat v seriálu na straně 3. Po mnoha letech se (dočasně) loučíme s hudební rubrikou, nahradí ji rubrika Děti a sbor, kde budeme přinášet materiály k povzbuzení a inspiraci učitelům nedělních škol, táborovým vedoucím či jiným pracovníkům s dětmi. Děkujeme všem, kteří nahlásili změny v předplatném. Radujeme se z nových abonentů i z dárkových předplatných, kterými jste někoho obdarovali. Faktury k uhrazení předplatného na rok 2015 najdete v příštím (únorovém) čísle. Inspirativní čtení přeje v novém roce všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 ÚSTECKÝ SENIORÁT ŽIL, ŽIJE A BUDE ŽÍT? Dědictví na severu Čech Ústecký seniorát je vymezen v západní èásti velmi pìkným mìstem Klášterec nad Ohøí, které znají mladí lidé naší církve ze svých putování po øece Ohøi. Smìrem na západ následují velká mìsta s našimi sbory Chomutov, Most, Teplice, Duchcov, Ústí nad Labem a Děčín. K jižní části seniorátu patøí sbory, mezi kterými jsou v nìkterých pøípadech vzdálenosti minimální (napø. Libkovice, Krabèice a Roudnice nad Labem). Poměřování životaschopnosti (vím, je to ošklivé slovo) je dost obtížné. Některé sbory byly jakoby na hranici únosnosti, ale z rozmanitých příčin nastalo jejich oživení. Za všechny jmenuji Libkovice, pùl hodiny pìšky od Krabèic. V nedávné dobì v tomto starém luterském sboru pracoval vikáø Daniel Pala. Díky vìrnosti nìkterých starších a kurátora Karla Kapouna se základní èinnost sboru obnovila, zázemí sboru umožnilo, aby se setkávaly dìti, scházeli se zde také mladí lidé z okolních sborù a hosté. Myslím, že to bylo dáno jistým misijním záměrem kazatele a jistì také pozoruhodnou minulostí sboru, který obstál v těžkých zkouškách, zvláštì za války. Ústecký seniorát byl po roce 1945 spolu s jinými senioráty rozšíøen o bývalé nìmecké farnosti. Synody a synodní rada byly postaveny pøed úkol pøevzít po tìchto sborech, které se zde rozšíøily v druhé polovinì devatenáctého století a ve století dvacátém, majetek a svým zpùsobem i jejich prostor. Tyto sbory pøi vìdomí velkého zjednodušení mají následující znaky: Èlenù bývalé luterské církve tu zùstal malý poèet. Právì oni mìli být v péèi a pøejnosti naší církve. Pøistìhovalí pocházeli z nejrozmanitìších konèin naší zemì i zahranièí. Sbory mìly povìtšinou velkou diasporu. Fary, sborové domy a kostely jsou nadměrné, odpovídají stovkám dřívějších členů. Tolik v tomto úvodním článku. Na závěr k našemu zamyšlení slova faráøe Jana Slámy, který pùsobil v Dìèínì od roku Mohou být i výzvou k odpovìdnému promýšlení budoucnosti v seniorátu, který znovu hledá svou tváø: Zaèíná se zde na úplné novinì Církev by se nemìla na tyto sbory dívat s despektem, ale s láskou, s modlitbami a s radostí, že v pohraničí pomalu rostou bašty, kde se volá do dnešního pokaženého světa zvěst o království Božím. (Kostnické jiskry ) Petr Čapek 4

5 HUSOVA KÁZÁNÍ PRO DNEŠEK Evangelium druhé neděle adventní Lukáš 21,25 31 Onde řečeno jest, že přišel král tichý a chudý na oslíku; ale dnes dí evangelium, že uzøíme syna èlovìka jdoucího v oblace s mocí velikou a slávou. A tak paměť prvého navštívení hodí se ku povzbuzení naděje, a paměť druhého k zachování bázně, neboť i naději i bázeň mají míti křesťané. V evangeliu dnešním i bázeň jest položena, i naděje ukázána. A to prorokoval Kristus, řka učedníkům: Vizte, ať nižádný vás nesvede, neboť mnozí pøijdou ve jménu mém, økouce: Já jsem Kristus!, a mnohé svedou. A to se nyní velmi plní, neboť již Kristova pravda i Kristus málo v lidech svítí; lidé už nechtí, abychom evangelium kázali a Krista jmenovali; a kohož chytí, an Kristovu pravdu pøímo vyznává, toho proklínají, vypovídají, žalářují i usmrcují. A to vše pochází od Antikristových poslů, falešných kazatelù, kteøí dávají za peníze høíchù odpuštění pravíce, že papež jest zemský bůh, jenž má moc dávati, komu chce, ale nepraví lidu, že Kristus dí: Nebudete li se hříchů káti, všichni zahynete! Do Říma není proč se postaviti, neboť tu jest vrchol vší Antikristovy zlosti: pýchy, lakomství, smilstva, pokrytství i svatokupectví, takže od Říma až do Čech svatokupectví a lakomství se vylilo. A proto lidé schnou, jedni bojíce se pravdu proti tomu vyznati; druzí nevědouce, čeho se mají držeti; třetí mající velkou tesknost, že jiní tak bloudí; a čtvrtí trpíce hanění, kaceřování i vraždění. A tu s chytrostí Antikrist svrchovaně svou zlobu vede proti svobodì a chvále Pána našeho Jezu Krista. A zdá se mi, že ta chytrost jest nejhorší a nejtěžší věrným křesťanům; neboť ani hanění, ani mučení, ani umoření nemůže zastaviti pravdy kázání vìrného Kristova kazatele, jenž skutečně Boha miluje; ale vymyšlené zastavení služby Boží jest veliký útisk, ne tomu, jenž by rád kázal, ale lidu, jenž by rád slyšel. A že Spasitel milostivý o svém příchodu posledním èasto mluvil, vystøíhaje své vìrné a pravé, kterak to bude hrozné, protož máme pilnì na ten pøíchod pamatovati, velmi o nìm uvažovati, a tak dobře máme živi býti; neboť přijde ten, jenž nižádného zatracence neuslyší, ten, jenž všechny zlosti každého člověka všem andìlùm, lidem i ïáblùm oznámí, ten, jenž věčným ohněm všechny zatracence spálí. Takto píše sv. Petr: Přijde den Boží jako zloděj, v kterýžto nebesa velikou prudkostí pominou, a živlové horkostí se rozboří a poněvadž všechny ty vìci mají se rozplynouti, i jací mi musíme býti v svatých obcováních a dobrotách, èekajíce a chvátajíce k pøíchodu dne Pána našeho Ježíše Krista! Nejmilejší, uvažujíce tak těžký a hrozný příchod Kristùv a den soudný, pamatujme pilnì na Kristův první příchod, že vtělil se, přišel na svìt, v práci pro naše spasení. Buïme vdìèni, ať nás nyní duchovně svou milostí navštíví, a v smrti ať nás nalezne hotovy. Pamatujme poslední pøíchod hrozný, abychom byli k nebeské radosti přisouzeni, neboť dí sv. Řehoř: Na ten den bratří nejmilejší, vší myslí pamatujte, život napravte, zvyky promìòte, zlá pokušení pøemáhejte, høíchù spáchaných pláèem mstìte, neboť příchod věčného soudce tím bezpečnější uzøíte, èím více nyní se pøipravujete, ukrutností jeho se bojíce. Ty všechny věci račiž způsobiti milosrdný Spasitel, Bùh, a èlovìk pravý, požehnaný na věky, Ježíš Kristus. Postilla, s upravil František Doležal 5

6 CYKLUS: MODERNÍ DOBA TÉMA NA KANAPI Modlitba Pane Bože ty mě znáš ty znáš mou duši suchou zalej nemocnou uzdrav vylitou naber zpátky smutnou potěš prosím jsem nádoba bez duše prázdná svým Duchem mou duši obnov amen modlitba Lenky Ridzoňové kresba: Petra Fischerová

7 SLOVO TEOLOGA A RENOMOVANÉHO PSYCHOLOGA Co s námi dělá psychologie? A co uděláme my s ní? alilei vyhnal Boha z vesmíru, Darwin ho Gvyhnal z přírody a já ho vyženu z lidské duše! Takový byl program Sigmunda Freuda, otce psychoanalýzy. Freudùv osobní pøítel, švýcarský faráø Oskar Pfister, kontroval: Psychoanalýza je jako luèavka královská. Rozpustí všechnu neèistotu a strusku povìr a iluzí, takže zbude čisté zlato skutečné víry. Tato výmìna názorù je jen drobnou epizodou stoletého pøíbìhu psychologie, která hluboce promìnila mentalitu a kulturu Západu. Toho Západu, jehož součástí jsme i jako křesťané. Dva velikáni experimentální psychologie Ivan Petroviè Pavlov a Burrhus Frederic Skinner dva géniové a dva pokusy jednak vysvìtlit, jednak ovládnout lidskou duši na základě laboratorního studia nižších organismù. Pavlov zkoumal psa, pevnì upoutaného ve stojanu a reagujícího vyluèováním slin na rùzné podnìty. Skinnerovým základním objektem byla naproti tomu krysa, které umožnil, aby svou aktivitou získala něco žádoucího. (Je snad tento protiklad pøíznaèný pro rozdíl mezi Východem a Západem?) Oba zkoumali uèení: Podle Pavlova se učíme prožívat v různých situacích rùzné city, podle Skinnera jednat tak, abychom dosáhli svého cíle. Kombinujeme-li poznatky obou mužů, dokážeme účinně působit na èlovìka, napøíklad zbavit ho fobie (patologického strachu) před výtahem, možná i závislosti na alkoholu. Ejhle, èlovìk: funguje v podstatì stejnì jako pes nebo krysa. Dejte nám šanci, a my ho vytvarujeme, jak vám bude libo. Praotec psychoterapie Sigmund Freud Také Freud věřil, že lidská duše je řízena fyziologicky, zejména tím, jak se ke svému uspokojení dere sexuální pud. Psychoterapeutická praxe ho však pøivedla k pochopení, že ty nesmysly, které slyší od svých psychiatrických pacientù, napøíklad od hysterek, jimiž důstojní lékaři pohrdali, jsou víc než jakési výpary chorého mozku: Je tøeba hledat v nich skrytý význam, odkrývat mechanismy, kterými se lidské Já vyrovnává s duševními zranìními, pomáhat èlovìku, aby se otevøel nahé, tøeba drsné pravdì svého osobního údělu. Protože pravda léčí, i když zdraví, ke kterému vede, zdaleka neznamená vždycky štěstí. Teology dráždil Jung kritikou učení a kultu, která kupodivu souzní s tvrzením teologa Karla Bartha z třicátých let, že moderní protestantismus zplaněl, když ztratil podstatnou dimenzi tajemství. Další cesty psychoterapie V prùbìhu 20. století Freudovi následovníci v hlubinné psychologii stále více mluvili nejen o pudech a instinktech, nýbrž i o mezilidských vztazích, o žitých mýtech a mocných symbolech lidské kultury, o vìèné spirituální touze pøesáhnout všední praxi, ve které jde jen o uspokojování běžných potřeb. Průkopníkem tohoto byl lékaø a psycholog (pùvodem ze švýcarské fary) Carl Gustav Jung, který vedl své pacienty k vnitøní harmonii s nejhlubším, nevìdomým bytostným Já. Klíè k duši hledal v hluboce zakotvené osobní mytologii, kterou je třeba objevit a přijmout. Teology dráždil kritikou uèení a kultu, která kupodivu souzní s tvrzením teologa Karla Bartha z tøicátých let, že moderní protestantismus zplaněl, když ztratil podstatnou dimenzi tajemství. Narcismus zdravý a chorobný Souèasná psychoanalýza vidí hlavní problém moderního èlovìka v narcismu. Podle ní zdravì narcistický èlovìk pøedevším silnì, ale 7

8 pøimìøenì miluje a obdivuje sebe sama, zatímco narcistická patologie spoèívá v pøehnané starosti a nejistotì o vlastní hodnotì, která je spojena s kolísáním mezi dojmem vlastní výjimeènosti a hlubokými pocity ménìcennosti. Souvislost s úpadkem náboženství je nasnadě: Modernímu èlovìku chybí základní jistota daná tím, že o něho stojí sám Bůh, a proto je posedlý hledáním dokladù vlastní hodnoty v sobì, ve své dokonalosti. S touto teorií snad souvisí zkušenost duchovních, o které se opakovaně dozvídám: Kajícník sice přijme Boží odpuštìní, které mu zvìstují, ale trápí se dál. Uklidní se teprve, když je upozorněn: Musíš také odpustit sám sobì! Psychologie vytlačuje náboženství ze života Moderní psychologie má široké uplatnìní v nejrùznìjších oblastech. Psychologa potkáme v nemocnici, kde pomáhá psychiatrovi pøesnìji diagnostikovat jednotlivé poruchy, pøipravuje pacienta na operaci hypnózou atd. Radí rodièùm a uèitelùm s neprospívajícími dětmi, vyšetřuje žadatele o řidičský průkaz napøíklad na autobus, øeší konflikty v pracovních kolektivech, radí tvùrcùm reklamy i politikùm, kteøí si chtìjí vylepšit charisma ta paleta je široká. Všimneme si, jak èasto psycholog pøebírá role, které hrávala moudrá babièka, zkušený starosta nebo uèitel s autoritou v obci anebo duchovní. Manželský poradce, poradce pro bezmocné rodièe vzpurných adolescentù nebo pro dívky, jež nechtěně otěhotněly, terapeut alkoholiků nebo gamblerů, lidí stižených úzkostí a smutkem atd. atd. ti všichni přebírají ovečky, o které duchovní pečoval jako pastýø a kterým pak také, inspirován jejich trápením a osobním zápasem, sloužil jako kazatel. A o psychologii se opírají i další profesionálové, nabízející zkvalitnění života jako vizážisté, osobní koučové, trenéři efektivní komunikace, cvièitelé jógy, ba i plastiètí chirurgové. I oni konkurují duchovnímu, odvádějí pozornost lidí od těžkostí a od životních šancí, které spadají do jeho oboru pùsobnosti. Přímý útok na církevní náboženství: nenáboženská spiritualita Šedesátá léta dvacátého století prožíval Západ jinak než my své pražské jaro, ale také převratnì. Byla to revoluce v postojích ke kultuøe a umìní, k rodinì, k politice, k práci a k erotice i k náboženství. Vedla ji mládež, nejvýrazněji američtí hippies, květinové děti. Snad právě od nich pochází heslo I am not religious, but I am spiritual neboli S náboženstvím (a zvláštì s církvemi) nám dejte pokoj, ale spiritualita, to bychom brali. Psychologové jako Abraham Maslow a Erich Fromm tìm mladým odbojníkům trochu napovídali. A dodnes to má ohlas i u naší mládeže. Jak rozumí pojmu spirituality psychologie náboženství? Plně rozvinutá humanistická spiritualita zahrnuje telegraficky vyjádøeno otevøenost pro tajemství kosmu, pøírody a lidské duše, osobní jistotu smyslem života a vědomí životního poslání, intenzivní mystické prožitky, zakoušenou posvátnost celého života, vizionáøskou oddanost myšlence zlepšení svìta, nezávislost na materiálních hodnotách a vìdomí tragiènosti lidské existence. Hledá se, kde se dá: v orientální meditaci, v ožíva- 8

9 jícím evropském pohanství a v halucinogenech, navozujících gejzíry extáze rozšíøeného vědomí. A co s tím my jako ČCE? Co si z toho všeho může vzít naše uvadající ÈCE? Má smysl, aby hledala v psychologii lék na své neduhy? Moc bych si od ní nesliboval, ale snad pøece nìco malièko Přítel z mládí, katolický kněz, vzpomíná, že za jeho dìtství militantní katolicismus tøímal v jedné ruce apologetiku, v druhé dogmatiku. Dnes je mnohem větší důraz na prožitek a společenství. My rádi mluvíme o ekumenismu. Což zkusit intimnější spolupráci, společnou bohoslužbu i otevřenou diskusi s evangelikálním hnutím (máme je i v ÈCE), které intenzivně pečuje o prožitek i o společenství a které prosperuje, alespoň statisticky? Kalvínská reformace ráznì zatoèila s obřadnictvím, jež smrdělo magií. Nevylilo se ale s vanièkou i dítì? Luteráni jsou psychologicky rozumnìjší, dovedou si napøíklad i kleknout a pokřižovat se, nemyslí si, že slovo je jen to, co se dá napsat písmeny. (Luther také považoval za nutnou zpověď, jejíž chybění dnes odvádí evangelíky od duchovního k psychoterapeutovi nebo ke katolíkùm.) Kam se podìla luterská tradice, kdysi živá i v ČCE? Nedávno jsem se dozvěděl, že asi před 30 lety vedení švýcarské reformované církve sborům doporučilo užívat při bohoslužbách svíci, což bylo do té doby v této baště kalvinismu naopak zakázáno. Na farářském kurzu zaznělo, že ČCE vymírá. Odcházejí nám dìti kolem dvanáctého roku. Má to jistì øadu pøíèin. Ptám se napøíklad, co děti prožívají v první části bohoslužeb, trávené společně s dospělými. Obvyklý úvodní žalm je velebná starobylá židovská píseň, vzniklá před tøemi tisíci lety, s nápìvem starým 500 let, a jen výjimečně nadané dítě se vezpívá. Většina se nudí a myslí na to, co jí uniká v televizi nebo na internetu, anebo na to, jak se pøíštì z kostela ulít. Musí to být? Pavel Říčan (prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. je český psycholog, specializující se na oblasti psychologie osobnosti, vývojovou a klinickou psychologii.) ROZHOVOR S PSYCHOANALYTIKEM RADKEM SÝKOROU Nejdůležitější je zájem o problémy klienta a jeho příběh Pacient by se měl cítit na kanapi bezpečně Klinický psycholog Radek Sýkora ordinuje v Žižkově ulici v Kolíně. Je mladý, má už však za sebou mnohaletou úspěšnou praxi. Klika jeho pracovny se netrhne. Unavený se denně vrací domů, aby tam zas na druhý den byl pohotový, čerstvý a svěží, vnímavý ke svým klientům. Pane magistře, zasedl jste na stolici autority, kterou denně vyhledávají duše ztrápené, komplikované, duše, které se samy v sobě nevyznají a nestydí se s vámi hovořit důvěrně. Dříve chodívaly za farářem, od 20. století chodí spíš za klinickým psychologem či psychiatrem. Jak si tento posun či obrat ve společnosti historicky vysvětlujete? No, necítím se být historikem, ale spíš praktickým psychologem a ještì víc psychoterapeutem. Odklon od náboženství, konkrétně křesťanství, v Čechách (na Moravě méně) je jistì komplikovaný sociologicko -historický fenomén, který si netroufám analyzovat. 9

10 Můj dílčí postřeh jakožto praktického psychologa může být v tom, že psychologické služby (manželské poradenství, pedagogicko -psychologické poradny, psychologové ve vìzení, protialkoholní poradny i psychoterapeutické výcviky) se rozvíjely i bìhem minulého režimu a oproti duchovní službě byly i tehdy přijatelné, protože nevycházely z křesťanství, ale opíraly se o psychologické poznatky, byť pokřivené marxistickou filozofií, jedinou pøípustnou bìhem komunistického režimu. Řada psychologů ale i v tomto režimu dělala svoji práci v rámci možností velmi dobře (vzpomeòme napø. prof. Matìjèka, vynikajícího dìtského psychologa). Lidé si zvykli chodit k psychologùm a jen menšina k faráøùm. Psychologické služby zde byly relativně dobře organizovány a získávaly si dùvìru. I pøesto samozøejmì existovaly taky stinné stránky; psychiatrie a psychologie byly zneužívány komunistickým režimem. Uplatňujete tzv. analytický směr, který člověka vede k sebepoznání, k hlubšímu prožití nepřiznaného či zasutého Já. Jak toho docilujete, že se s vámi lidé nestydí hovořit o čemkoliv, jestli to není vaše tajemství? Odhlížíte od morálky, od viny a od společensko -právních závazků? Myslím, že základem každé psychoterapie, nejen psychoanalýzy, je to, aby se pacient s psychoterapeutem cítil bezpeènì. Pocit bezpečí roste postupně tím, že pacient cítí empatický nehodnotící zájem o své problémy a svùj pøíbìh. V psychoanalýze je pak pacient analytikem povzbuzován, aby mluvil o tom, co ho napadá, a myšlenky a pocity pokud možno necenzuroval. To není vůbec jednoduché, ale postupnì se to vìtšinou daří a přináší to možnost s terapeutem mluvit skuteènì otevøenì i o vìcech, na které člověk často není zrovna hrdý. Analytik tu není v roli (morálního) soudce, ale snaží se pomoci pacientovi porozumìt jeho (nejednou nevìdomým) motivacím a jednání. To pak pacientovi rozšiøuje jeho uvìdomìní a má možnost své jednání nahlédnout nově a nebýt již v zajetí nevědomého opakování. Aby se z člověka stal zdravý sobec a mohl své duši pomoci, musí se z něho stát malý revolucionář, který překročí veškerá tabu a odvrhne konvence? Moje zkušenost je spíš taková, že klinického psychologa vyhledávají lidé, kteøí mají psychické problémy úzkosti, deprese, rozpadají se jim vztahy, jsou v akutní krizi, pøekonávají těžkou nebo chronickou nemoc atd. Chtějí pomoci, nevìdí kudy kam, potøebují se ve své situaci vyznat, o nìkoho se opøít. Urèitì jsou lidé, ale těch je menšina, kteří touží po osobnostním rùstu a hledají rovnováhu mezi tím, aby žili v souladu se sebou a zároveň brali přiměřený ohled na druhé. Těm ale spíš slouží oblast privátní (placené) psychoterapie než psychoterapie hrazená zdravotní pojišťovnou. S čím za vámi lidé nejčastěji chodí? Jak jsem již zmínil: mají úzkosti, deprese, vztahové problémy Èasté jsou poruchy spánku, nízké sebevìdomí, pøibývá poruch pamìti, lidé se potøebují poradit o svých blízkých, nevìdí, jak k nim pøistupovat 10

11 Co od vás potřebují slyšet? Èasto chtìjí slyšet, jak svoji situaci vyøešit co nejrychleji a nejjednodušeji. Zpravidla je ale musím zklamat, protože většina psychických problémů bývá složitá a komplexní. Vyžaduje trpìlivost a èas, aby se mohly rozplést, pochopit, prožít, a dosáhnout tak určitého pokroku, který nebude jen doèasný. Ohlédneme se přece jen za historií: Jak byste shrnul dějiny psychoanalýzy? Dějiny psychoanylýzy zachycuje kniha S. A. Mitchella: Freud and Beyond: A History Of Modern Psychoanalytic Thought. Vyšla v èeštině, předpokládám, že i v němčině. Velmi doporuèuji. Psychoanalýza se, ve zkratce, vyvíjí na mnoha rovinách. Od autoritativního, maskulinního k více femininnímu, mateřskému přístupu, který ale již nepřevažuje; nastává větší vyváženost. Jeden čas se totiž na roli otců a mužů zcela zapomínalo a v psychoanalýze dominovala jen matka. Vìtší dùraz se klade na výzkum, který kriticky zkoumá a poupravuje døívìjší základní myšlenky. Psychoanalytici jsou schopni vidìt pøínos jiných analytických škol, diskutují spolu, setkávají se, své poznatky daleko více integrují a ménì mezi sebou vedou nesmiøitelné spory. Konflikty a spory kolem odlišných názorù jsou ale i motorem k rùstu a pokroku Zabývá se tento proud také vírou či náboženstvím? Zabývá, ale pøece jen okrajovì, v jeho centru je zkoumání duševního života a pravda je, že se zaměřuje daleko více na porozumění duševních poruch než na výzkum normálně fungující psychiky. Představuje Sigmund Freud postoj vzdoru vůči měšťanské úzkoprsé morálce? V čem vidíte jeho hlavní přínos, abyste řekl, že z něj čerpáte do dneška? Odpovìï by se nevešla ani do mnoha knih. Řekl bych, že Freud přinesl zásadní poznatek v tom (co se dnes považuje již za zcela banální), že rané dětství a nevědomé procesy nás ovlivňují zcela zásadním způsobem a že jejich dlouhá a mnohdy bolestná reflexe a prožití může vysvobodit ze zajetí opakování. A co jeho žák Carl Gustav Jung se svým kolektivním nevědomím a archetypy? Je psychologie přínosem pro náboženství jakožto prožívání nejzazších otázek života a smrti? Jung se dostal do nepřímého sporu s protestantským novozákoníkem Rudolfem Bultmannem, když se pokoušel právě jemu navzdory hájit existenci démonů. Dokazoval jejich existenci na základě skrytě formujících či naopak svazujících forem, které právě působí skrze neviditelné kolektivní nevědomí. Co si o tom myslíte? Nejsem velký znalec C. G. Junga, byl určitě vynikající a inspirativní psycholog, ale mùj názor na jeho analytickou psychologii hodnì ovlivnila kniha Arijský Kristus od R. Nolla. Hlavní myšlenkou je to, že analytická psychologie je jistý druh pseudonáboženství, což mnì není blízké. Psycholog má pracovat na rovině, kterou je možné poznat běžnou zkušeností èi vìdeckým zkoumáním, nikoliv na rovině nadpřirozené, kde poznatky nelze vědecky ověřovat (jde o záležitosti, jež nelze snadno zachytit). Můj dojem z Junga je ten, že ho zajímala více rovina nadpřirozená. Spor s Bultmannem neznám, ale umím si pøedstavit, že lze o démonech v duši mluvit metaforicky, ne však doslovnì èi vìøit v nìjakou entitu a existenci démonù. Mnì je blízký Freud, který øíká nìco ve smyslu, že nechceme člověka přivést k socialistùm èi republikánùm, ale chceme, aby byl vnitønì svobodnìjší. Jinak øeèeno zbavit ho pøedevším zbyteèných vnitøních omezení, která mu brání ve vìtší svobodì a hlubším rozvoji. Tam by také podle mne mìl psycholog končit, stejně jako lékař, když vyléčí pacienta z nemoci a ten si pak má už svoji cestu najít sám. Jak se stavíte k Franklovu názoru, že terapii je třeba vést do hlubších a duchovnějších sfér, má- -li být běžnému člověku se všemi jeho starostmi užitečná? Platí to i dnes? Není dnešní člověk k hlubším duchovním otázkám, a to i třeba 11

12 k otázce po smyslu života, spíše lhostejný? Franklova logoterapie, alespoò, jak on øíká, nechce psychoanalýzu pøekonávat, ale doplnit. Z mého pohledu může psychoanalýza učinit èlovìka vnitønì svobodnìjším, a tím uvolnit jeho potenciál i pro duchovní rùst. Jak s tím ale člověk naloží, je už jeho výsostná záležitost. Psycholog má být k pacientùm v tomto neutrální, byť samozřejmě má vlastní více či ménì reflektovanou osobní filozofii. Freud mluvil o lieben und arbeiten, což jsou podle mne obecnì lidské hodnoty, na kterých se většina z nás může shodnout. Frankl ostatnì nabízí také hledání smyslu v práci, lásce a hodnotových postojích. Slavná Freudova pohovka v muzeu v Příboře, jeho rodném městě V Americe měl a má kdekdo svého psychoanalytika, ke kterému chodí celou řadu let. Jaká je budoucnost vaší praxe a praxe psychoanalytiků v Čechách? Psychoterapii urèitì budou lidé vyhledávat i nadále, byť jen málokteří se pustí do psychoanalýzy, která obnáší sezení, lépe ležení na pohovce alespoò 4 týdnì. Jde o velikou investici, a zdaleka nejen finanční, byť i ta je jistě limitující. Navíc klasická psychoanalýza se pøece jen hodí pøedevším pro neuroticky strukturované pacienty, kteøí mají dostateènì silné Já a převážně neurotické obranné mechanismy, což je ale většina běžné populace. Nehodí se prakticky vůbec pro psychotické pacienty, jejichž Já je právě slabé a hrozila by dezintegrace osobnosti. Pro pacienty hraniènì a narcisticky strukturované se hodí, ale je èasto nutná úprava techniky neleží na pohovce, ale sedí, což je méně ohrožující, situaci mohou víc kontrolovat. Sezení jsou také ménì èastá, ale mìla by být alespoò 1 týdnì. Psychiatrická pomoc je důležitá a často nezbytná, ale mnoho pacientù se s ní nespokojí, protože neřeší podstatu jejich problémů a pøináší vìtšinou pouze úlevu od symptomù. Psychoterapie a ještì více psychoanalýza chce pøece jen více; zabývá se pøíèinami problémù. Tak může nastat osobnostní růst a často i podstatná osobnostní zmìna. Co se týèe psychoanalýzy, lze říci, že vedle té klasické na gauči, při níž sedí analytik mimo zorné pole pacienta, se aplikací svých myšlenek uplatòuje v nových formách terapií, napøíklad ve skupinové terapii, párové a rodinné terapii a při terapii těžších pacientů. Dovedete si představit spolupráci s duchovním nějaké církve, ať už naší Českobratrské evangelické nebo jiné? Za jakých podmínek? Urèitì umím, duchovní rozmìr je pro duševní zdraví důležitý a jsou styčné plochy, kde lze spolupracovat s duchovními, ostatnì dìje se tak v armádì, ve vìznicích a jistì i jinde; myslím, že i budoucí kněží v ČR procházejí psychologickým vyšetøením èi pohovorem s psychologem. A jistě je i řada jiných oblastí, kde ke spolupráci dochází. Psycholog by se mìl starat o rovinu pøirozenou a její bolesti, duchovní o rovinu nadpřirozenou, transcendentní. Psycholog ale nemůže s pacientem o problémech jeho víry, o postojích k rùzným filozofiím nemluvit, tomu se nelze vyhnout, pacienti mohou mluvit pøece o všem Bude s nimi ale mluvit jako psycholog, ne jako duchovní. Bude hledat v onìch otázkách psychologické pozadí a motivace a ty nabízet k pøemýšlení a reflexi. ptal se Adam Balcar 12

13 OTÁZKA NA TĚLO Zdá se vám opakovaně nějaký sen? Jaký? Eva Benešová, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK Opakovanì cestuji po Praze, která má speciální snový dopravní systém, nìkolikapatrové metro navazující na vlaky, spoustu myších dìr urychlujících pohyb po mìstì a spoustu neznámých zákoutí. Kamil Vystavěl, bohoslovec Svým snům nevěnuji téměř žádnou pozornost. Rychle je zapomínám. Proto také vlastně nevím, zda se mi některý opakuje. Asi ne. ufonù, cestování v èase, teroristický útok, koncert Rolling Stones, návštìvu mluvících zvíøátek a podobnì. Daniel Ženatý, farář Událost je v plném proudu a já pro nìco nìkam odcházím. Stihnu být včas zpět? Nějak se to komplikuje Tak dneska v noci jsem kázal v miroslavském kostele. Na chvíli jsem potřeboval odejít, tak jsem šel. Jenže všechny sprchy v pøízemí fary byly obsazeny a v patře se za jejich použití vybíral padesátník. Ten nemám. Čas letí, v kostele už určitě zpívají píseň před požehnáním. Naštěstí mnì Štìpán Zikmund pùjèil dva pìtadvacetníky. Díky Štìpáne, moc jsi mi pomohl. Jen nevím, jak ti ty dva pìtadvacetníky vrátím Petr Vaďura, kazatel a rozhlasový redaktor Nezdá. Skoro je mi to líto, ale fakt ne. Gabriela Fraňková Malinová, redaktorka V dìtství se mi o prázdninách zdál opakovaně sen, že mám pod postelí klubko hadů. Prázdniny jsem totiž trávila ve skalnaté krajinì, kde byla spousta hadù a já se jich bála. Nyní se mi opakuje sen, že potřebuji nutnì zatelefonovat a mám rozsypaný mobil na spoustu souèástek a ne a ne jej sestavit. DaZ Běta Široká, teoložka Nejenom že se mi zdají opakovaně tytéž sny, ale hlavnì se témìø všechny moje sny odehrávají na stejném místì na evangelické faøe v Sázavì. Tohle místo, kde jsem vyrůstala, se mi zdá dennodenně, a tak už zažilo několik přírodních katastrof, přílet 13

14 NÁSTĚNKA ISYNODNÍ RADAI Na zasedání dne projednala synodní rada 31 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada vzala na vědomí zprávu o průběhu a hodnocení zkoušky Matouše Plevy a Vlastimily Ryšavé a udělila jim osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera. SR prodloužila dobu povolání Gerharda Frey -Reininghause za tajemníka pro ekumenické a zahraniční vztahy ČCE. SR potvrdila volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu na poloviční úvazek; Miloslavy Hofmanové za seniorátní farářku Poděbradského seniorátu na třetinový úvazek; Jakuba Malého za seniorátního faráře na poloviční úvazek a faráře pro mládež rovněž na úvazek poloviční v Pražském seniorátu. Pavla Kotrlu pověřila synodní rada jako pastoračního pracovníka ve Vsetíně -Horním sboru na poloviční úvazek. Daniel Ženatý podal obšírnou zprávu z dvouměsíčního studijního pobytu v USA, kterou vzala SR na vědomí. Správa církve Na základě usnesení synodu vznikl informativní text o autorských právech. Synodní rada jej vzala na vědomí a uložila ÚCK rozeslat jej do sborů a zveřejnit na webových stránkách ČCE. SR vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Pražského seniorátu (4x), Jihočeského a Královéhradeckého seniorátu. Výchova a vzdělávání SR souhlasila s udělením tříměsíčního studijního volna faráři Lukáši Klímovi, který bude studovat v letním semestru na Evangelické teologické fakultě v Heidelbergu a hodlá se věnovat studiu biblické mudroslovné literatury. Ekumena Daniel Bartoň byl pozván Konferencí evropských církví do Elstalu/SRN jako přednášející na seminář o problematice náboženské svobody. Seznámil účastníky s novou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva týkající se nošení náboženských symbolů na veřejnosti. Kateřina Vojkůvková podala zprávu o své účasti na výročním zasedání Spolku skotské církve v Dundee. SR vzala zprávy na vědomí. Při příležitosti výročí reformace proběhla schůzka zástupců tří měst (Marburg, Curych, Praha) v rámci společného projektu. SR vzala na vědomí plán společných akcí, který zahrnuje účast zástupců na teologické konferenci k výročí mistra Jana Husa v dubnu, na Husovských slavnostech v červenci, zapůjčení výstavy o Přemyslu Pitterovi, výměny hudebních těles a návštěvy skupin mládeže. Hymnologie Synodní rada vzala na vědomí průběžnou zprávu předsedy zpěvníkové komise Miloslava Esterleho. Diakonie SR vzala na vědomí rezignaci Boba Helekii Ogoly na členství v dozorčí radě Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie. SR schválila příspěvek ve výši Kč na setkání diakonů, pracovníků Diakonie, pastoračních pracovníků a sborových sester. DaZ IOTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ ČRI Prohlášení delegátů 11. valného shromáždění Ekumenické rady církví v ČR 14

15 V posledních měsících členové křesťanských církví a náboženských společností s obavami sledují nebývalou krutost, s níž bojovníci tzv. Islámského státu postupují proti křesťanům a jiným neislámským menšinám. Syrští křesťané i jejich souvěrci v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení. Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, likviduje všechny, kdo k radikálním vyznavačům islámu nepatří. Do skupiny určené k vyhlazení patří především křesťané. Nestačí -li uprchnout z míst, která Islámský stát obsadil, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají sexuální otrokyně. Islamisté zahájili v okupovaných oblastech konečné řešení křesťanské otázky. Protože jsme od představitelů církví Blízkého východu obdrželi naléhavou výzvu, kterou podepsali v široké shodě, nemůžeme jinak, než vám jejich dopis postoupit s prosbou, abyste spolu s ostatními zeměmi přispěli k zastavení rozpínavosti islamistů a účinně pomáhali ukončit genocidu. Víme, že vaše možnosti nejsou velké, ale přece jen stojíte v čele země, která ještě nedávno sama těžila z pomoci a solidarity jiných, protože politické dění v zemi určovala ideologie vládnoucí strany. Z toho důvodu se domníváme, že výrazná pomoc a jednoznačné projevy solidarity těm, kdo se pro své přesvědčení a pro svou víru nalézají v ohrožení života, jsou vyjádřením vděčnosti za podporu, které jsme se kdysi těšili i my. S lítostí sledujeme nepřesvědčivá a nejednoznačná vyjádření čelných představitelů naší země vůči politickému útlaku jiných režimů a ideologií. Mrzí nás, že přestáváme být vnímáni jako země, která si uchovala cit pro bolest druhých. Proto vás jménem křesťanů sdružených v církvích Ekumenické rady v České republice naléhavě žádáme, abyste ve své zahraniční politice brali větší zřetel na situaci utiskovaných a pronásledovaných, pokoušeli se ve zmíněných oblastech pomoci trpícím a při svém rozhodování se jednostranně neřídili pouze ekonomickou výhodností. Ujišťujeme vás, že nezůstáváme pouze u výzev určených vám. Sami ve svých církvích, mnohdy ve spolupráci s přáteli a institucemi za našimi hranicemi, pořádáme sbírky na pomoc utiskovaným a vyháněným skupinám lidí. Blížící se zima je hrozbou, že ti, které nezahubí islamisté, podlehnou nepříznivým přírodním podmínkám. S tím naléhavějším voláním se na vás obracíme. Z hlediska víry, která nás podpírá, víme, že odpovědnost, již v tuto chvíli nesete, je obrovská. V hodnocení vaší náročné práce nakonec nemusí hrát nejvýznamnější roli to, kolik jste splnili ze své agendy, ale to, co jste vykonali pro záchranu trpících a ohrožených na životě. Bolest lidí ve světě je veliká a my jako národ nezaslouženě obdarovaný svobodou i prosperitou musíme, vedeni vaším příkladem, prokázat velkorysost srdcí. Přijměte náš pozdrav i nabídku spolupráce. Jsme v kontaktu s řadou představitelů církví zmíněné oblasti a jsme připraveni získané informace uplatnit tak, aby pomoc mezi ohrožené přicházela efektivně a cíleně. I prostřednictvím svých sociálních služeb jsme schopni organizovat pomoc a zajištění těm, kdo by u nás získali klidné podmínky k životu do doby, než se situace v jejich zemi zklidní. Přejeme vám vše dobré. Buďte si jisti tím, že kdykoliv sloužíte pokoji a smíření mezi lidmi, provázejí vás naše modlitby a prosby o Boží požehnání. S přáním všeho dobrého delegáti 11. valného shromáždění ERC Praha 1. prosince 2014 ISYNODNÍ RADAI Otevřený dopis synodní rady ČCE předsedovi vlády ČR a ministru vnitra ČR Vážení pánové, trápí nás, že úřady České republiky odmítají přijmout syrské uprchlíky ničené dlouhým válečným konfliktem. V posledních dnech odmítly učinit alespoň nepatrné gesto vůči těmto zkoušeným lidem. Nechtějí přijmout a poskytnout azyl 15 syrským nemocným dětem a jejich rodinám. Vymlouvají se na kde co, v neposlední řadě na bezpečnostní rizika. 15

16 Tento postoj nechápeme a nechce se nám věřit, že za tímto jednáním je zbabělost představitelů tohoto státu a strach, aby nepřišla vládní garnitura o volební preference. Přejeme si, aby česká vláda zaujala statečný, odpovědný a státnický postoj k trpícím, pronásledovaným a potřebným. Vážení pánové, žádáme vás proto důrazně, abyste přehodnotili své stanovisko v této věci, zasadili se o to, aby strádající a nemocné děti byly přijaty a byla jim poskytnuta potřebná pomoc a bezpečí. Děkujeme za vaše dobré jednání. Synodní rada ČCE ILEUENBERSKÉ SPOLEČENSTVÍI Synod leuenberských církví v ČR se zabýval tématem Církev a majetek Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 se konal 8. synod leuenberských církví v České republice. Je to sněm volených zástupců českých církví, IPORADNÍ ODBOR EVANGELIZAČNÍ A MISIJNÍI Poslání poradního odboru Poradní odbor evangelizační a misijní chce svou činností pomáhat Českobratrské církvi evangelické jako celku, seniorátům a jednotlivým sborům misijně působit tak, aby byli lidé inspirováni k následování Krista, prohlubování duchovního života a službě světu. Poradní odbor pracuje ve složení (na fotografii zprava): Petr Chlápek, Kwang Hyun Ryu, Eva Benešová, Saša Hauserová, Pavol Bargár, Jana Horáková, Marek Zikmund, Silvie Linková, Luděk Korpa, Radim Žárský. Nové předsednictvo: Marek Říčan, Jan Roskovec, Jana Křížová které jsou členy Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE). Kromě ČCE sem patří Církev bratrská, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická (ECM) a Slezská církev evangelická a.v. (SCEAV) Hostitelkou byla tentokrát Evangelická církev metodistická, v jejíchž pražských prostorách v Ječné ulici synod proběhl. Podle Leuenberské konkordie, základního dokumentu tohoto společenství, si členské církve navzájem udělují společenství ve Slovu a svátostech a usilují o co největší pospolitost ve svědectví a službě světu. V tom smyslu byla jednání zahájena bohoslužbou s večeří Páně. Kázáním na heslo Jednoty bratrské Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili (Da 6,23) posloužil profesor Pavel Filipi. Na pořadu jednání v pátek večer byla zpráva předsednictva českého Leuenberského společenství a aktuální informace z evropského GEKE. Hlavním tématem byla podle rozhodnutí 16

17 předchozího synodu Církev a majetek a bylo mu vyhrazeno celé sobotní dopoledne. Je to téma aktuální vzhledem k nedávno přijatému restitučnímu zákonu, jímž české církve nastoupily cestu k hospodářské soběstačnosti. Přednášejícím byl Pavel Stolař, koreferáty k tématu připravili zástupci všech ostatních církví. Rozhovor přispěl k obohacení odlišnými pohledy i nápady. Praxe v církvích je různá. Některé církve restituční náhrady rozdělují stejně jako ČCE centrálně, jedna církev je předává přímo sborům, které s nimi hospodaří samostatně, jedna církev pravomoc rozhodování převedla na nižší správní celky. Třetím důvodem ke společnému synodu je plánování společného díla. Proto se 8. leuenberský synod zabýval návrhem ČCE, aby se pokračovalo ve vydávání příručky každodenních biblických čtení společně pro všechny členské církve. Předsednictvo synodu bylo pověřeno, aby v tomto smyslu jednalo s vedeními církví. Synod dále zvolil předsednictvo: předsedou synodu zůstává Jan Roskovec z ČCE, místopředsedkyní Jana Křížová z ECM a nově zvoleným dalším místopředsedou je Marek Říčan ze SCEAV. Příští leuenberský synod se bude konat na pozvání Církve bratrské. Jeho tématem bude Co znamená být církví. Daniela Hamrová INAROZENINYI Dne 22. ledna se dožívá 100 let Lydie Plevová, vdova po faráři Jaroslavu Plevovi, sloužícím naposledy v Krucemburku. V požehnaném věku žije ve Vyškově. Gratulujeme a vyprošujeme Boží ochranu! IÚMRTÍI Ve věku 90 let zemřela 1. prosince Vlasta Svobodová, vdova po faráři Josefu Svobodovi. Většinu aktivního života prožila ve sborech v Pečkách a v Praze -Smíchově. ISPOLEK EVANGELICKÝCH KAZATELŮI Farářský kurz Spolek evangelických kazatelů pořádá od pondělí 26. ledna do pátku 30. ledna 2015 farářský kurz, který se bude konat v Praze v prostorách Pedagogické fakulty UK (ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1). Tématem kurzu je Bolest a naděje. Na programu jsou přednášky, panelové diskuse, dílny, kulturní večer a valná hromada Spolku evangelických kazatelů. Kurz je také místem setkávání a trávení společných chvil v rozhovorech a sdílení, tedy toho, co běžný pracovní rok pro povinnosti ve sborech a pro jistou vzájemnou oddělenost v takové míře farářům poskytnout nemůže. Mezi účastníky kurzu bývají také pravidelně hosté ze zahraničí a duchovní, kteří nastoupili na odpočinek. Setkávání přeshraniční a mezigenerační je něčím, co může přinést mnoho užitečného pro rozvoj farářů, jáhnů a také pro život sborového společenství, říká synodní kurátorka Lia Valková. e -cirkev IZE SVĚTAI Ekumenická modlitba za mrtvé uprchlíky Vídeň V upomínku na uprchlíky, kteří zemřeli na hranicích EU, se konala 11. prosince 2014 před Policejním centrem ve Vídni -Hernalu ekumenická modlitba. Od začátku roku 2014 na útěku do Evropy přišlo o život již 3400 lidí. Je třeba modernizovat celý azylový systém, apeloval v úvodu předseda Ekumenické rady církví v Rakousku (ÖRKÖ), superintendent Lothar Pöll. Pokud se to nepodaří, bude v budoucnu umírat na útěku do zdánlivé svobody ještě více lidí. Hodinu trvající vzpomínková akce se konala pod vedením evangelických teoložek Marie- -Kathariny Moserové a Barbary Rauchwalterové. Mezi účastníky byl také biskup Michael Bünker, ředitel Diakonie Michael Chalupka a další představitelé. Vídeňská evangelická mládež vztyčila transparent s nápisem 3400 mrtvých uprchlíků 17

18 ve Středomoří naše loď EU je poloprázdná. Křesťané by se neměli jen tak smířit s tím, že každý rok ztrácejí své životy na hranici EU tisíce lidí, zdůraznil předseda ÖRKÖ Pöll. Namístě jsou neboť jak je zde uvedeno Evropa se nesmí stát pevností blahobytu, ale musí zůstat majákem svobody a respektu k lidské důstojnosti. Pořadatelé důrazně vysvětlovali, že toto podvečerní setkání není kampaň, nýbrž vzpomínková modlitba. Ta otevřela krátce před vánocemi možnost k vnitřnímu zastavení a věnování vzpomínky těm, kteří na základě nespravedlivého systému museli o své životy přijít. epdö/pb/daz IOZNÁMENÍI foto: clovekvtisni.cz obavy, že i v příštích letech se stane Středomoří pro mnoho lidí hřbitovem. Bohatá země, jako Rakousko je, si může dovolit přijmout mnohem více uprchlíků, než kolik jich přijímá doposud. Opravdové řešení problému může přijít pouze skrze nové uspořádání celoevropského azylového systému, je přesvědčen předseda ÖRKÖ. Restaurování a opravy varhan foto: Jerzy Sawluk/pixelio.de Ekumenická rada církví v Rakousku schválila již v říjnu rezoluci, v níž požaduje zavedení společného evropského systému záchrany uprchlíků, Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK -ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje na koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek Kontakty, informace a reference: 18

19 Hledáme kostelníka Sbor ČCE v Praze 10 - Strašnicích hledá od 1. května 2015 kostelníka na 1/3 úvazku. Možnost pronájmu bytu 2+kk v domě. Kontakt: Česká Lípa hledá faráře FS ČCE v České Lípě a Novém Boru hledá faráře na plný úvazek s nástupem od nebo nejpozději Nabízíme přátelské prostředí a podporu služby duchovního. Bydlení 4+kk s velkou zahradou. V případě zájmu prosím kontaktujte kurátora sboru Milana Přívratského na tel.: , e -mail: milan. přibližuje život moravských žen, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly ve sboru, v církvi nebo v misii. První část knihy připomene v hrubém nástinu historické souvislosti, které vzniku obnovené Jednoty bratrské předcházely. Vlastní přínos této knihy tvoří obrazy ze života jednotlivých žen. Praha: Kalich v koedici s občanským sdružením Exulant, s. 450 Kč (na cena 360 Kč). ISBN Podvečer modliteb za životní prostředí Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu s biblickým zamyšlením Petra Jana Vinše ze Starokatolické církve v ČR. Toto ekumenické setkání se uskuteční v úterý 13. ledna 2015 od 18 hodin (předpokládaný konec do 19 hodin) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. JNe INOVINKY Z KALICHAI Edita Štěříková: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Obrazy ze života Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Nová kniha historičky Edity Štěříkové Ivan Štrpka: Rukojmí. Druhé vydání se Ztracenou kapitolou Prózu Rukojmí inspiroval autorův přítel a spolupracovník z tvůrčí dvojice Štrpka Ursiny. Román o Dežově a vypravěčově cestě do neznáma je zároveň snem a zpěvem elegií za zmizelého přítele. Mnohé nádherné věty udržují rytmus té divoké jízdy a mnohá slova chutnají jako diamantový prach nebo jako ryba po půstu. (Ivan Laučík) Praha: Kalich, s. 221 Kč (na cz cena 177 Kč). Přel. Martina Blažeková, il. Zdenka Krejčová. ISBN

20 CÍRKEV ŽIJE Děti a sbor foto: Zuzana Capoušková

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi:

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi: Koncepce nemocniční duchovenské služby Českobratrské církve evangelické PREAMBULE Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE ) vychází z přesvědčení, že služba potřebným, zvláště slabým, nemocným a

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

TISK č. 22 (Komise B)

TISK č. 22 (Komise B) SUPERVIZE KAZATELŮ V ČCE TISK č. 22 (Komise B) A) Zpráva o supervizi v ČCE od jmenování interních supervizorů synodní radou v prosinci 2012 a zahájení supervizního programu ČCE v praxi 33. synod na svém

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více