Veselo bylo i na zastupitelstvu To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselo bylo i na zastupitelstvu 24.2. To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.1 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, zima definitivně skončila. Letos nám dala pořádně zabrat, takové přívaly sněhu po Novém roce už dlouho nepamatujeme. Zřejmě chtěl svatý Petr vyzkoušet funkčnost nového chodníkového zákona. Což se mu podařilo dokonale. Ukázalo se, že tam, kde dosud poctivě uklízel sníh na chodníku obyvatel přilehlého domu, se ve většině případů mnoho nezměnilo. Za to patří veliké poděkování všem, kteří si vlastním přičiněním udržovali svůj chodník čistý. Ne jen ošetřený pro zmírnění závad ve schůdnosti, o což se v intencích zákona snažila s různou úspěšností radnice. S různou úspěšností to byla také zkouška pro firmy, které zmírňování prováděly. Prostě obavy z dopadů chodníkového zákona se projevily naplno i díky té mimořádné sněhové nadílce. Sníh už sice zmizel, ale další důsledky se projevily v nárůstu nákladů na zimní údržbu komunikací. Zatím se tuto rozpočtovou díru podařilo zalepit rozpočtovým opatřením, které výrazně snížilo položku financování. Už nemusím jezdit do Žabin vybírat z bankomatu finanční hotovost na drobná vydání. Pátého února byl na naší radnici instalován nový bankomat Komerční banky. Služba, kterou jsme léta v Jundrově postrádali. Ať už na výběr hotovosti nebo doplnění kreditu v mobilu. Konečně jsem se zase srdečně zasmál. To když jsem četl letošní první číslo humoristického občasníku Náš Jundrov. Škoda, že tentokrát nebyly do schránek domů a bytů distribuovány zvukové nahrávky z prosincového zastupitelstva, pořizované kameramanem panem Tylečkem pro Jundrovskou televizí. Při porovnání přesných citací jednotlivých aktérů v občasníku se zvukovým záznamem bychom se určitě zasmáli mnohem víc. Veselo bylo i na zastupitelstvu To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf Jundrovské televize, která zřejmě zkrachovala) bez souhlasu přítomných, tedy dle mého názoru protiprávně - v rozporu s ustanovením občanského zákoníku - opět natáčel. Po několikaminutovém přerušení jednání se pokračovalo i s pořizováním zvukového záznamu. Konečně, ať si hrají, zase tak moc nezlobí Za 6 týdnů vyvrcholí předvolební boj o poslanecká křesla ve sněmovně a mojí povinností bude sdělit voličům prostřednictvím mimořádného čísla Zpravodaje, kde a jak volit (pozor! na Stromovce a v kině se už nevolí, volební místnosti byly přesunuty do ZŠ Jasanová). Koho zvolit, to už je na každém voliči. Informací bude dostatek, v tisku, v televizi, na plakátech. I na stránkách mimořádného volebního čísla Zpravodaje, který vyjde zhruba 14 dní před volbami, se v rubrice placená inzerce najde zajisté pár přesvědčujících hesel pro inspiraci dosud nerozhodnutých voličů. Přeji všem hezké, slunečné Velikonoce. Váš starosta Miroslav Kolář Blahopřejeme členu zastupitelstva MČ Brno-Jundrov Petru Veselému ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2009 v jednotlivých oblastech následovně: v oblasti technický pokrok: prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc., Dr.h.c. v oblasti společenské vědy: PhDr. Jiřině Medkové v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Petru Uhlířovi v oblasti užité umění: akad. arch. Dušanu Ždímalovi in memoriam v oblasti výtvarné umění: doc. akad. mal. Petru Veselému v oblasti hudba: Jaromíru Hniličkovi v oblasti literární činnost: PhDr. Jiřímu Kuběnovi v oblasti dramatické umění: prof. Františku Derflerovi v oblasti žurnalistika a publicistika: Evě Šlapanské v oblasti výchova a vzdělávání: Anně Kučerové in memoriam v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Edmondu Hervé

2 SMUTNÝ KONEC GYMNAZIA Tento název je převzat ze stejnojmenného článku pana místostarosty (Mrkvica, J.: Jundrov: 7.2. (1998), ve kterém autor shrnuje stav využití školského objektu na Stromovce 1. Do této doby se všeobecné podpoře těšilo úsilí tehdejšího ředitele ZŠ Jasanová 2, o zřízení osmiletého státního gymnázia v Jundro - vě. Podpora měla politický marketingový slogan Škola v zeleni. Zřizovací listina byla schválena po obecních volbách v r a vedla k právní subjektivitě ZŠ Jasanová 2, s podmíněným souhlasem pronájmu prostor Státnímu gymnáziu v Jundro - vě. Jak z citovaného článku sice nevyplývá, v Jundrově byl nadbytek školských prostor a počet žáků takový, že by pro jejich výuku postačila stará škola na Stromovce. Naštěstí tehdejší radní nenavrhli školský objekt na Jasanové 2 změnit např. v hotelové zařízení, ale dali přednost vyřešit využívání školského objektu na Stromovce pronájmem jednomu ze zájemců, kterým byla Akademie Sting. Majetek svěřený MČ vyžaduje určitou strategii přístupu, která je podmíněna ekonomickými parametry a tedy výsledně zájmem, který je vyjádřen penězi. Není nutné zdůrazňovat, že například bytové domy představovaly, bez ohledu na to, kdo vládnul na radnici, prioritu. Velmi zkráceně: Nikdy za celou dobu pronájmu staré školy Akademii nikdo nepřišel s novým námětem, jak s objektem naložit, aby nebyl přítěží ale byl zlatým dolem a to při zachování funkce rodinného stříbra. Není se tedy čemu divit, že zastupitelstvo městské části Jundrov na 8. řádném zasedání dne vzalo na vědomí nevyhovující stav objektu Stromovka 1 a doporučilo řešení prodejem objektu při zachování jeho novým vlastníkem jako objekt pro školství..rada MČ se na 115. schůzi konané vyjádřila souhlasně k návrhu kupní smlouvy, kterou předložil majetkový odbor MMB. Tato kupní smlouva je dokument, kterým prodávající z velké části určuje další osud objektu. Pro jundrovskou veřejnost je řada obsažených ustanovení zcela čitelná (např. v r bude provedena výměna oken do ul. Stromovka a Nálepkova, oprava okapů a svodů a další dílčí opravy. V. r oprava fasád. V r stejné opravy v dvorním traktu). Sankce za nesplnění uvedených úkolů jsou 500, 300 respektive 200 tisíc Kč. Do roku 2020 budou provedeny další provozní úpravy (topení, elektroinstalace, podlahy, střešní krytina, atd.). Kupující se zavazuje objekt Stromovka 1 trvale zachovat pro účely výchovy a vzdělávání v souladu s Územním plánem města Brna a zajistí, že bude užíván pouze k tomuto účelu. V případě jeho prodeje je povinen stejným způsobem zavázat jeho další vlastníky. Velmi důležitým ustanovením kupní smlouvy je zřízení předkupního práva k nemovitostem jako právo věcné ve prospěch Statutárního města Brna. Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z5/031, konaném dne 26. ledna 2010 schválilo prodej - stavby občanského vybavení Stromovka 1, č. p. 114, postavené na pozemku p. č. 1089/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře m² - pozemku p. č. 1089/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře m² - pozemku p. č zahrada, o výměře 749 m² společnosti AKADEMIE STING, o. p. s., za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva. K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy. Výsledek hlasování č.30: Přesto, že to, jak městská část Jundrov naložila se školským objektem, je pochopitelné a všestranně výhodné, mohou se vyskytnout kritické hlasy. Snad jediným oprávněným je nostalgie, že to už není ta škola, do které jsme chodili do výuky, ale i do volebních místností. Jedinou nadějí, jak případně zájem o Stromov ku 1 oživit, by byla populační exploze, kdy základní škola na Jasanové by potřebovala zdvojnásobit kapacitu. I tuto variantu podmínky kupní smlouvy nevylučují. BH Vážení obyvatelé Jundrova, v souvislosti s plánovanou opravou budovy staré školy na Stromovce přijměte prosím naši omluvu za nutná dočasná omezení. Jedná se především o: zábor chodníku na ulicích Stromovka a Nálepkova a to po celé délce budovy zákaz vstupu na chodník v ulici Nálep - kova součástí rekonstrukce bude i výměna povrchu chodníku (přejděte na druhou stranu) zvýšený provoz vozidel stavby (gen. dodavatelem je stavební společnost Tocháček, s.r.o.) zvýšená prašnost omezení parkovacích míst u vjezdu do areálu (dodržujte prosím přenosné dopravní značení) Omezení platí od do V případě dotazů nebo připomínek se prosím obracejte telefonicky na Ing. Trčku (tel. po-pá : ). Děkujeme za Vaše pochopení. Akademie STING obecně prospěšná společnost Z ÚŘADU Sběrové dny na území MČ Brno-Jundrov v roce 2010 duben-květen stanoviště hřiště Veslařská mezi č.o stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice červen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice říjen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby, poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena 9.00 hod hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Motoristé, pozor na odtahy!!! BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ v roce 2010 BLOK č. I Čištění proběhne dne a Březová, Dubová, Lelkova (část od konečné MHD po křižovatku s ulicí Dubovou) Stromovka, Smrčková, Tyršovo návrší, Optátova (část od křižovatky Lelkova x Optátova x Březová), Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Lelkova její horní část), Průhon. BLOK č. II Čištění proběhne dne a Osiková, Sosnová, Šeříková, Modřínová, Olšová, Rozmarýnová, Gellnerova. BLOK č. III. Čištění proběhne dne a Jedlová, Pivoňkova, pojezdový chodník do Komína, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Veslařská), Jasanová, V Luzích, Kopretinová po č.o. 37, Výšina, komunikace za K centrem. Čištění vozovek ZÁKOS Čištění vozovek základního komunikačního systému (jezdí zde autobusy MHD) po zimním období zajišťuje společnost Brněnské komunikace, Renneská 1a. Čištění proběhne ve dnech Veslařská, Lelkova, Optátova, část Nálepkova a Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu svoje vozidla přeparkovali. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý s odtahovou plochou v AREALU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50m od prodejny DELVITA směr Bosonohy) tel Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v r MČ Jundrov ve dnech 1.6., 7.9. a proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase: 16:00-16:10 Dubová - parkoviště 16:15-16:25 Březová 41 16:30-16:40 Nálepkova - Olšová 16:45-16:55 Šeříková - parkoviště 17:00-17:10 Jasanová blok 17:15-17:25 SK Jundrov - Veslařská 17:30-17:40 Výšina - Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Vývojky, ustalovače, barviva, bělidla Oleje a maziva, zaolejované hadry Akumulátory, monočlánky Ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy Obaly obsahující zbytky, nebezpečných látek nebo jimi znečištěné Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Postřikové látky, pesticidy Tonery Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!!

3 Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Informace pro rodiče nově narozených dětí Vážení rodiče, pokud máte zájem o akci Vítání dětí (přivítání dítěte do života), musíte svůj zájem o tuto akci projevit ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, I. patro, dveře č. 4 u paní Odehnalové a Čertekové. V případě zájmu je nutné předložit kopii rodného listu dítěte a platný občanský průkaz jednoho z rodičů. Poplatek za komunální odpad Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a na Šumavské 33. Otevřeny jsou: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod pátek od 8:00 do 12:00 hod. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek. Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu daného roku bez vyměření. Neníli lhůta dodržena, správce poplatku může vyměřit platebním výměrem navýšení dluhu až na jeho trojnásobek. Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce SPOLEČENSKÁ KRONIKA STOLETÝ PŘÍBĚH In TJ SOKOLA JUNDROV Část 1. Příběh naší jednoty je shodný se sokolskými jednotami, které vznikaly na začátku 20. století. Naším předkům se zalíbily Tyršovy snahy prospět lidem i vlasti zdravým pohybem a dobrou výchovou. Jeho heslo: Ve zdravém těle zdravý duch se stalo programem vznikajících jednot. Několik národně uvědomělých občanů se rozhodlo založit sokolskou jednotu v Jun dro - vě. To se uskutečnilo na ustavující schůzi 20. srpna Prvním zvoleným starostou jednoty se stal Otakar Hájek, místostarostou Jan Hanuš, náčelníkem František Kostečka, zástupcem náčelníka Josef Kostečka, jednatelem Bernard Vyzina, pokladníkem Blažej Venkovský. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Blažej Hanuš, František Krásný, Cyril Plšek, František Šimíček a Ferdinand Šmíd. Těmto prvním aktivním členům patří dík současné generace, která letos po 100 letech je vděčná za založení této kvalitní tělovýchovné organizace. Stoletou historii je těžké stručně popsat. Tolik energie, nadšení, obětavosti a vynalézavosti, kterou naši předkové pro Sokol věnovali, je z dnešního pohledu nepředstavitelné. Již v prvním roce od 20. srpna stihli v září zahájit cvičení, 18. září uspořádat první taneční zábavu, v říjnu ustavit divadelní kroužek, který již v prosinci sehrál první divadelní představení, také byl založen pěvecký kroužek. Počet členů v této době byl 38. První léta činnosti byla naplněna převážně kulturními akcemi. Nebylo kde cvičit. Cvičilo se v hostincích u Navrátilů, u Mojžíše, na louce i v soukromém domě. V roce 1912 začali cvičit i dorostenci a první čtyři ženy Karásková Marie, Procházková Marie, Šlezingrová Helena a Veselá Marta. V roce 1913 počet členů vzrostl na 51. V době 1. světové války většina mužů odešla na vojnu, cvičily jen ženy, které se mimo to soustředily na pomoc vdovám a sirotkům. Léta první republiky se vyznačovala velkou aktivitou. Počet členů vzrůstal přesto, že se omezeně cvičilo v tělocvičně obecné školy a to jen 2x týdně. Pořádaly se společenské akce, veřejná cvičení, divadelní představení, taneční zábavy, čtenářské večery, zájezdy a v roce 1924 poprvé Slovácké hody. Bratři Světlík Jaromír a Venclovský Oto se zúčastňovali župních závodů, ve kterých 2x zvítězili. Také všesokolské slety se staly náplní programu cvičení. Sletové skladby na VI. sletu zacvičili 4 muži, na VII. sletu byla účast 25 členů, na VIII. sletu 22 členů, na IX. sletu cvičilo 17 členů a 9 dorostenek a 9 dorostenců, na X. sletu se již zúčastnilo 52 členů a 31 dorostu. Touha po vlastní tělocvičně sílila. Konečně 15. ledna 1928 bylo ustanoveno stavební družstvo, které 25. dubna 1930 rozhodlo tělocvičnu postavit. V té době mělo stavební družstvo 44 členů, počet Sokolů byl 90. Vypsanou soutěž vyhrál s nejvhodnější nabídkou zednický mistr Karolín Hanuš, kterému byla stavba zadána za Kč. Slavnostní kladení základního kamene se konala 20. července 1930 za účasti zástupců města Brna, župy Jana Máchala a 11 zástupců jednot a mnoho dalších organizací a spolků. Již 17. července 1931 při příležitosti otevření tělocvičny se konalo okrskové veřejné cvičení, ze kterého se stala velkolepá slavnost, na kterou vzpomínají žijící pamětníci. Jen účast 80 mužů, 52 žen, 45 dorostenců, 48 dorostenek, 112 žáků a 101 žákyň v sokolských krojích vzbudila údiv i nadšení. Otevřením tělocvičny získala jednota i licenci na provoz kina Vesmír, který hned v prvním roce promítl 116 filmů. Bohatou činností a úspěchy ve všech oddílech žila jednota. Dorostenky i dorostenci se v okrskových závodech umísťovali na prvním místech. Pořádalo se množství společenských akcí veřejná cvičení, akademie, loutková představení, besídky, benátské noci, zájezdy a Slovácké hody. Ze všech akcí však finanční zisky nestačily pokrýt narůstající dluhy se splácením půjček na stavbu tělocvičny. Byly doby, kdy členové osobním ručením zajišťovali další půjčky. V tíživé době se navíc vzduly parkety a celá podlaha se v tělocvičně musela vyměnit, což stálo téměř Kč. Navíc končila doba němých filmů a bylo nutno zakoupit nový promítací přístroj, který stál Kč. Dluhy vstouply na Kč. N základě této neúnosné situace byla tělocvična 2x ve dražbě a dokonce jednou prodána soukromé osobě. Boj o znovunavrácení se podařil za přispění župního poradce. Tyto starosti a problémy se nepřenesly do nácviků sletových skladeb pro X. všesokolský slet, který se konal ve zvláštní době. V tomto čase rostlo odhodlání našich obyvatel čelit zlu, které se již tušilo. Slet se stal manifestací a připravenosti k obraně vlasti. Na ploše stadionu cvičilo najednou mužů, kteří museli cvičit i mezi značkami. Jejich skladba s chorálem byla přísahou republice a stala se legendou. Ženy v počtu cvičily prostná, ale skladba s názvem Rej v počtu cvičících žen předčila všechna očekávání. Sokolský průvod byl velkou manifestací, která pozvedla celonárodní sebevědomí. Nepřátelé Sokola však postoje Sokolů nezapomněli a také jim to neodpustili. V roce 1939 se cvičilo již omezeně a začátkem války byla činnost Sokola zrušena. Od roku 1910 do r jednotu řídilo velké množství nezištných členů. Ve funkci starosty nejdéle 8 let působil Valouch Inocenc, dále Čermák Silvestr, Hanuš Jarolím, Jelínek Václav a Příhoda Leopold, ve funkci náčelníka se vystřídali: Vyzina Václav, Putna František, Hanuš Jaroslav, Staněk Antonín, Hošek Jaroslav, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich, Král Jan, Lodes Václav, Hrouda Oldřich a Weter Jan. Ve funkci náčelnice: Karásková Marie, Putnová Marie, Paclová Julie, Hanušová Julie, Vencovská Adéla, Pechartová Berta a Kopečná Marie. Po zákazu činnosti mnoho členů vstoupilo do odbojových organizací nebo emigrovali a v zahraničních armádách bojovali za osvobození vlasti. Z naší jednoty odešel do emigrace Ondřej Špaček, aby jako pilot stíhač nejprve ve Francii, později jako člen 310. perutě RAF bojoval za vlast. Za činnost v domácím odboji ve skupinách Obrana národa a Jindra byli zatčeni a po odsouzení deportováni do likvidačních táborů bratři: Boubín Eduard, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich, Svoboda Jaroslav, Lorek Rudolf a Pospíšil Josef. Bratři Lorek Rudolf a Pospíšil Josef koncentrační tábor nepřežili. Pokračování příště: "Po osvobození Jundrova 1945" Ing. Renata Šťastná Blahopřejeme... Všichni členové klubu seniorů Brno- Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících leden březen a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Milada Vlčková Věra Vyšinská Libuše Fertigová Božena Černá

4 ŠKOLA Noc s Andersenem V pátek a v sobotu se na naší škole bude konat Noc s Andersenem. Této mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství se naše škola účastní již po šesté. Letošní Noc věnujeme Františku Hrubínovi, který by se v letošním roce dožil 100 let. Děti se v pátek v hod. sejdou ve škole se spacími pytli a svačinou. Bude je čekat večer plný zajímavých aktivit opékání špekáčků, literární test, stezka odvahy, diskotéka, sportovní soutěže, výtvarná dílna... Po skončení (asi v hod.) se děti uloží ve třídách do spacích pytlů, přečteme si společně pohádku na dobrou noc a budeme spát. Akce končí v sobotu 27.3 v 8.00 hod. Aby děti získaly přihlášku a mohly se akce zúčastnit, musely splnit úkoly, které byly vyhlašovány postupně každé pondělí. Mgr. Jana Ohnoutková Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem Žáci naší školy se zúčastnili od 6.2. do lyžařského výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. Všechno proběhlo tak jak mělo a všichni účastníci, včetně pedagogického doprovodu si akci chválili. Žáci si mohli vyzkoušet i snowboardy a zdokonalit se v tomto. umění pod vedením zkušených instruktorů. Ve slalomu zvítězil Adam Stejskal, před Timem Hangstörferem a Domimikem Havlínem. V bodování úklidu zvítězil pokoj nejstarších děvčat. Děkuji všem za zdárný průběh akce a těším se na další kurz. Zápis do 1. tříd pro školní rok Ve dnech a se na ZŠ Jasanová konal zápis do 1. tříd pro školní rok Děti si společně se svými rodiči mohly za doprovodu pohádkových bytostí prohlédnout naši školu. Bylo zapsáno 48 dětí do dvou běžných a jedné logopedické třídy. Děkujeme všem, kteří dali důvěru naší škole. Rodiče upozorňujeme, že termín odevzdání žádostí o odklad školní docházky je do Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2 Pěvecká soutěž ŠD Ve středu se na naší škole uskutečnila první část pěvecké soutěže. Navštívily nás děti prvních a druhých tříd ze ŠD Vejrostova, Heyrovského, Pastviny, Laštůvkova, nám. Míru, nám. Svornosti a Jana Babáka. Naše zástupkyně Šárka Půstová se umístila na krásném pátém místě. Při společném soutěžení se našel čas i na společnou písničku. Mgr. Jana Svobodová Zprávy z mateřské školy Dubová 2 V letošním roce se k zápisu dostavilo 58 rodičů s dětmi, z toho 12 z jiných městských částí. Konečný počet uchazečů z MČ Jundrov je 48 dětí s trvalým pobytem. Počet volných míst k je 33. Přijaty byly všechny děti, které budou mít k roky. Ostatní děti nepřijaté jsou v pořadníku podle data narození. Tento pořadník platí do , později se již rodiče informují dle vlastního zájmu. Seznam přijatých i nepřijatých dětí najdete na našich stránkách - Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 15. června v 16 hodin v prostorách mateřské školy Dubová 2. Po nekonečné zimě se již děti těší na akce, které nás čekají od března do prázdnin. V pondělí jsme se rozloučili se zimou na jundrovském mostě s tradiční Morenou a zazpívali jsme si pár jarních písniček. Po Velikonocích už budeme připravovat besídky a dárečky pro maminky, babičky a všechny ženy k jejich svátku, od 4.4. začne předškolákům plavecký výcvik v ZŠ Jasanova, přiblíží se škola v přírodě, pasování na školáky, Den dětí a výlety. A zase pomalu plyne další rok v naší mateřince. Mgr. Balšínková, ředitelka MŠ

5 Činnost jednotky dobrovolných hasičů v Jundrově za rok 2009 V loňském roce 2009 zahájila jednotka dobrovolných hasičů svoji činnost hned první lednový den výjezdem k požáru keřů na ulici Dubová. Podle přísloví Jak na Nový rok, tak po celý rok se odvíjela i další činnost během roku. Hasiči zaznamenali v roce 2009 nárůst počtu zásahů k požárům i technickým pomocím. Během roku jsme vyjížděli například k požárům bytů na ulici Jasanová a Dubová nebo také k hořící chatě na Veslařské. Mimo požárů nás ale čím dál častěji zaměstnávají zásahy technického charakteru. V červenci jsme po přívalových deštích vyjeli k čerpání vody ze sklepů v ulici Jedlová nebo také k vyvrácenému stromu na Nálepkově. Kromě dalších ostrých zásahů jsme se zúčastnili taktického požárního cvičení na základní škole Jasanová a na podzim proběhlo cvičení u Jundrovského mostu. Další část činnosti SDH Jundrov tvořila odborná příprava. Tři členové absolvovali kurz dýchací techniky, který jim nyní umožňuje zásah v zakouřeném prostoru. Celý rok se jednotka pravidelně školila a velitelé absolvovali školení na stanici profesionálních hasičů na Výstavišti. Dle možností jsme jezdili i na soutěže. V roce 2009 jsme získali z vládního grantu 5 lehkých zásahových obleků a 8 párů zásahových bot. Na čerpání vody jsme nyní vybaveni novým plovoucím čerpadlem. Co se týká vozového parku, nemáme zrovna nejmladší zásahová vozidla, proto se o ně musíme řádně starat a udržovat je. Rádi bychom si pořídili novější vozidlo nebo alespoň spravili ty starší. V současné době máme 22 členů výjezdové jednotky. Doufáme, že v roce 2010 bude naše činnost stejně pestrá jako v roce minulém. Za SDH Jundrov Petr Žák POLICIE ČR informace pro občany Dne došlo v rámci Městského ředitelství Policie ČR Brno ke změně hranic několika obvodních oddělení. Občany MČ Jundrov se tato změna rovněž dotkla a to tak, že již teritoriálně nepatří pod OOP Brno-Žabovřesky, jak byli celá léta zvyklí, ale nově pod OOP Brno-Bystrc. Důvodem této změny byla i ta skutečnost, že došlo k výstavbě nové budovy OOP Brno-Bystrc a tím bylo možno navýšit i počet policistů. Původní budova, kterou policie zdědila po národním výboru v r a byla postavena na přelomu 19. a 20. století, již nevyhovovala velikostně ani po stránce hygienické i estetické. Činnost OOP Brno-Bystrc je totožná s ostatními odděleními na území města Brna. V pracovní dny je otevřeno v době od do hod., v jinou dobu je příjem oznámení zajištěn z pracoviště Centrum na ul. Příční. Adresa OOP: Brno, nám. 28. dubna č. 9, telefonní spojení na recepci , ová adresa - mvcr.cz Pevně věřím, že budete s činností mých policistů spokojeni přinejmenším tak, jak s kolegy z OOP Brno-Žabovřesky ṅpor. Stanislav Bařina, vedoucí oddělení Chcete PLASTOVÁ OKNA * a ZATEPLENÍ ZADARMO? *Našim zákazníkům VYŘÍDÍME DOTACI z programu Zelená úsporám při splnění zákonem předepsaných podmínek. a Vaše úspory mají skutečně zelenou! Přijďte se k nám poradit! PROFIPLAST Vranovská 38, Brno tel.: fiplast.eu Přesné a funkční řešení pro okna a zateplení!

6 SK Jundrov bilancoval Dne 15. února 2010 proběhla výroční konference Sportovního klubu Jundrov (SK). Na konferenci byla zhodnocena činnost SK v uplynulém roce 2009 v oblasti výkonostního sportu i v oblasti ekonomické. Úspěch zaznamenalo družstvo dospělých tenistů, které vyhrálo krajskou soutěž III. třídy a postoupilo do II. třídy. Úspěšná je i činnost tenisové školy Renaty Svobodové, která každoročně doplňuje družstva nejmladších tenistů novými adepty na budoucí tenisové hvězdy. Za finanční pomoci jihomoravského kraje zajistil klub oddílu tenisu rekonstrukci povrchu asfaltového hřiště, která umožní jeho lepší využití. Ve spolupráci s oddílem fotbalu bude rekonstrukce dokončena v letošním roce oplocením hřiště. Významnou sportovní i společenskou akcí byl závod horských kol Jundrovský kopeček, pořádaný oddílem cyklistiky Horokolo ve spolupráci s oddíly fotbalu a tenisu. Kromě dotací z úrovně města či kraje vkládá SK nemalé finanční prostředky do údržby a zvelebování celého areálu. I to byl jeden z důvodů dohody o prodloužení nájemní smlouvy s městem Brnem na užívání pozemků v areálu až do roku V letošním roce se všechna sportovní družstva oddílů fotbalu a tenisu opět zúčastní svých mistrovských soutěží. Oddíl cyklistiky Horokolo uspořádá 7. srpna 2010 již 4. ročník Jundrovského kopečku. V plánu činnosti všech oddílů jsou i další tradiční sportovní a sportovně společenské akce. Za sportem i zábavou zveme všechny návštěvníky našeho areálu. MK Připomenutí Paní Marie Staňková zemřela dne v Brně-Komíně. Napsala svůj krátký životopis následujícího znění: Narodila jsem se v Čachotíně na českomoravské vysočině v r Pocházím z 11 dětí. Po maturitě na učitelském ústavě v Praze jsem odešla učit na čsl. zahraniční školu do Winterslagu v Belgii. Po okupaci ČS Hitlerem 1939 jsem se přihlásila do čsl. odboje v Paříži. Po napadení Belgie Hitlerem jsem uprchla do Francie a pracovala v odboji. Po pádu Francie jsem se vrátila do Belgie a po zrušení čsl. škol v Belgii jsem se vrátila v prosinci 1940 do Prahy a učila v Praze. Ale moje ilegální práce v Belgii byla prozrazena a já byla Gestapem zatčena a vězněna na Pankráci. Na Štědrý den 1941 jsem byla přivedena do koncentračního tábora Ravensbrück. Vrátila jsem se až v červnu 1945 po pochodu smrti. Učila jsem v Praze a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem A. Staňkem, zahraničním vojákem, který se v Praze léčil ze svého válečného zranění u Dukly jsme byli oddáni v komínském kostele. Přestěhovali jsme se do Komína a měli tři dcery. Byl nastolen komunismus, já nesměla z náboženských důvodů učit a manžel vyhozen ze zaměstnání. Přijala jsem práci jako dělnice v Tesle, kde jsem pracovala až do důchodu v roce Věnovala jsem se svému koníčku práci na zahradě. Ovdověla jsem v lednu Z těchto jejích stručných řádek vyzařuje její vnitřní svoboda, se kterou se dokázala postavit oběma nesvobodným ismům fašismu i komunismu. Zažila tři a půl roku koncentračního tábora. Pamatuje si na bití, které tam dostala za to, že se odvážila nosit mašli ve vlasech. Vzpomínala také, jak se podmínky v koncentráku zhoršovaly s přibývajícím počtem vězňů. (Na konci roku 1942 bylo v táboře asi 11 tisíc žen. V roce 1944 bylo v hlavním táboře již žen). Z celkového počtu 132 tisíc žen a dětí, které prošly tímto koncentrákem, zahynulo 92 tisíc obětí. Pochodu smrti v dubnu 1945 se účastnilo vězňů schopných chůze. Pochod byl osvobozen zanedlouho po osvobození tábora. Bylo zachráněno 3300 vyčerpaných žen a mužů... Kde brala Marie Staňková sílu projít takovýmto vrcholem nesvobody a diktatury? Ona sama by jistě řekla, že ze svého základního spojení s Ježíšem Kristem, který začal několik dní po narození při jejím křtu. Toto spojení pak rozvíjela její výchova a vzdělání, takže i před smrtí z tohoto vztahu mohla intenzívně žít, jak jsem sám mohl vidět a vnímat. Její křesťanská svoboda nebyl život bez pravidel. Marie Staňková byla ženou pevných zásad, které jí umožnily svobodně se postavit nesvobodě. Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji! Z dopisu čtenáře L. D. Z pohřební promluvy faráře Komínské / Jundrovské farnosti p. Jindřicha Kotvrdy Sprejeři jsou morem v našich ulicích a jako mor přináší samé škody pášou materiální škody, vyvolávají u lidí nespokojenost a naštvanost, působí negativně na podvědomí lidi a jejich přirozený smysl pro estetiku a krásu. Nepoznal jsem člověka, který by byl těmi malůvkami nadšen tím netvrdím, že takoví nejsou, mají své právo na svůj názor ale je to názor správný, prospěšný pro společnost? Přemýšlejme o tom! A podle svého názoru taky konejme! Odstranit sprejérstvi bude zřejmě značně obtížné a běh na dlouhou trať. S problémem se potýkají všechna města a asi si s tím moc nevědí rady. Ale někde se začít musí! Pokusme se něco udělat v Jundrově! Souhlasím s názorem, že zde u nás působí asi naši umělci. Kdo to jsou? Můj názor je že naprostá většina jsou naši mladí, tedy snad 10 až 16letí. Mohou zde působit jiní, starší, vyzrálejší, ale to je asi vyjimka. Otázka: co s tím dělat? Přemýšlejme! Mne napadá, že by se měli zamyslet v první řadě rodiče těch.. x-letých. Nemáme snad právě doma taky ony umělce? Víme opravdu o všem, co naše ratolesti dělají? Nemáme doma někde sprejerské náčiní, které jsme nikdy nepotřebovali? Zavedli jsme někdy doma společný rozhovor na toto téma? Známe názory našich mladých na tuto věc? Pokusili jsme se nějak napravit jejich možná naivní a zkreslené názory? Nejsem pedagog ani psycholog ale myslím, že tahle nějak bychom mohli začít. A tak se pokusit řešit věc v zárodku. A co dál, na to jistě taky příjdeme pokud budeme chtít. Teď mne napadá další myšlenka: nečetl jsem doposud žádnou informaci, zprávu, článek nebo pod. od našich zastupitelů či radních, které by naznačovaly, že jim není tato věc lhostejná a že by se jí nějak zabývali. Možná jsem byl málo pozorný pak se jim omlouvám! A taky si kladu otázku: jak je to v jiných částech města, co s tím dělají? Jsou tamtím morem postiženi ještě víc než my zde v Jundrově? To se o tom starostové nikdy na svých jednáních neradili? Obracím se proto na všechny, kteří v Jundro vě bydlí a mají to zde rádi vyjádřete svůj názor a doporučení, co s tím dělat! Nebuďte lhostejní. Autor si nepřeje zveřejnění jména Kulturní centrum SVRATKA Brno-Jundrov, Veslařská 56, kontak tní telefon Program kulturního centra je pravidelně aktualizován na výše uvedených www. Srdečně Vás zveme a doufáme, že si z naší nabídky vyberete: DUBEN 2010 čtvrtek 1.4. v hod. Doktor od jezera hrochů vstupné: 80,- Kč úterý 6.4. v hod. KAMELOT s Romanem Horkým koncert vstupné: 220,- Kč sobota v hod. Dešťová víla vstupné: 80,- Kč neděle v hod. Dešťová víla vstupné: 80,- Kč úterý v hod. Nějak se to komplikuje vstupné: 70,- Kč středa v hod. Nějak se to komplikuje vstupné: 70,- Kč úterý v hod. Ženy v pokušení vstupné: 80,- Kč středa v hod. Ženy v pokušení vstupné: 80,- Kč sobota v hod. Písničkové tetiny divadlo pro děti vstupné: 60,- Kč úterý v hod. TAXMENI koncert s předkapelou Starý fóry vstupné: 220,- Kč KVĚTEN 2010 sobota 1.5. v hod. Alenka v říši divů vstupné: 75,- Kč neděle 2.5. v hod. Alenka v říši divů vstupné: 75,- Kč úterý v hod. Nine vstupné: 85,- Kč středa v hod. Nine vstupné: 85,- Kč sobota v hod. divadelní představení pro děti vstupné: 60,- Kč úterý v hod. Nešvilský krúžek koncert s předkapelou Starý fóry vstupné: 195,- Kč středa v hod. Pevné pouto vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. Pevné pouto vstupné: 70,- Kč sobota odpoledne vystoupení cimbálové skupiny Cimbal Music Orchestra Filipa Prechtla složené ze studentů JAMU. Repertoár: lidové a muzikálové písně (Metali ca, Misie, Pulp Fiction, Dzievocka, Poslední Mohykán a další..) Výtěžek ze vstupného bude věnován dětské traumatologii v Brně! ČERVEN 2010 Sobota hod. COUNTRY SVRATKA NA PIAVĚ sedmihodinový country festival v restauraci PIAVA, Nálepkova 2, Brno-Jundrov Změna programu vyhrazena.

7 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JUNDROV si Vás dovoluje pozvat na AKADEMII ke 100. výročí založení Sokola v Brně-Jundrově v sobotu dne v 15,00 hodin Těšíme se, že se v tento významný den sejdeme se všemi přáteli a příznivci Sokola. Program: 15,00 hod. Výstava fotografií k historii T.J. Sokol Jundrov Zahájení a úvodní slovo starosty jednoty, uvítání hostů Vystoupení: Rodiče a děti Předškolní děti Muži - Sletová skladba Reminiscence Ženy - Sletová skladba Kaleidoskop Ženy - Aerobic Ženy - Country tance Ženy - Břišní tance Společné vystoupení oddílů: stolní tenis, badminton, nohejbal, basketbal Jundrovská chasa Dětský folklorní soubor SLOVÁČEK 18,00 hod. Společenská zábava Srdečně zve výbor Sokola a starostka ing. Renata Šťastná INZERCE BABY CLUB PLAVÁČEK V JUNDROVĚ Ráda bych Vás informovala o zahájení zápisu do nového jarního kurzu plavání dětí a kojenců. Jarní kurz začíná 1. dubna 2010 a plavat se bude každé úterý od 13:00 hod. a čtvrtek od 12:00 hod. Kurzy se konají v příjemném prostředí ZŠ Jasanová 2. Plaváček plave s miminky, batolaty a rodiči. Plaváček je pro ty, kteří milují vodu a chtějí si hrát. Plaváček je o vůni, dotyku, pohlazení a pochopení. Kontakt: Linda Vrátníčková, DiS. Tel.: KOUPÍM domácí vajíčka menší množství. Tel.: Odběr dle domluvy. KOUPÍM byt 2+1 v Jundrově. Tel.: PRONAJMU garáž u RD na ul. Březové. Tel.: VYMĚNÍM byt ul. Jasanová za větší. Tel.: VYMĚNÍM 3 a ½ pokojový družstevní byt v Bystrci a velkou garsoniéru OB na Vinohradech za 2 byty (domek) v Jundrově nebo okolí. Tel.: VYMĚNÍM velkou garsoniéru OB na Vinohradech za byt v Jundrově nebo okolí. Tel.: AŽ 200 TIS. VŠEM ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK. Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: PRODÁM byt v OV na ul. Jasanová, 2. posch. Tel.: , Práce na PC - ZŠ Sirotkova opět otevírá 5. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5.5. v 8,00 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Informace také na KOUPÍM BYT pro 2 os nebo RD 4 os 4,2 mil. platím hot. Tel.:

8 REVOLUČNÍ SLEVY % Veslařská 90, Brno-Jundrov, tel: , Jsme studio zaměřené na formování postavy a redukci hmotnosti pomocí nejmodernějších metod na míru klienta Dále nabízíme: masáže všeho druhu, redukční zábaly, fyzioterapie, modelace nehtů, kosmetiku, pedikúru, cvičení Vibro- Jett, lymfovén, termosaunu, prodlužování vlasů a řas SLEVA 50% LIPOSUKCE BEZ INJEKCE speciální hubnoucí zábaly ve 3 fázích (do 15. května) AKCE: za 550,- Kč RUČNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ : liftingový čokoládový zábal s ionizací nebo ozonizace pleti k celkovému kosmetickému ošetření (Maig) AKCE: za 2.900,- Kč DIAMOND LASHES /prodloužení řas/ (původní cena 3.400,-) NOVĚ: NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE přístroj HFX light Pro maminky s dětmi dětský koutek!!! NEJLEVNĚJŠÍ V BRNĚ!!! PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ metodou RING Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv = Rada MČ: Dubský I., Dvořáček J., Chládek M., Kolář M., Šťastná R. Jazyková korekce prof. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka čísla: Redaktor: B. Holčák. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 14. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy 5. - 7. června 2015 ZPRAVODAJ č. 2 Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy 2. Pozvánky na nácvičné srazy 3. Přihláška a objednávka úboru skladba Pro radost Nové skladby Rodiče a

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Jednota Orel Ostrava-Třebovice

Jednota Orel Ostrava-Třebovice Jednota Orel Ostrava-Třebovice Zápis z jednání členské schůze Orla jednoty Ostrava-Třebovice dne 25. března 2012 1) Schůzi zahájil starosta jednoty br. Lukáš Volný a seznámil přítomné s tím, že počet přítomných

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více