Veselo bylo i na zastupitelstvu To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselo bylo i na zastupitelstvu 24.2. To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.1 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, zima definitivně skončila. Letos nám dala pořádně zabrat, takové přívaly sněhu po Novém roce už dlouho nepamatujeme. Zřejmě chtěl svatý Petr vyzkoušet funkčnost nového chodníkového zákona. Což se mu podařilo dokonale. Ukázalo se, že tam, kde dosud poctivě uklízel sníh na chodníku obyvatel přilehlého domu, se ve většině případů mnoho nezměnilo. Za to patří veliké poděkování všem, kteří si vlastním přičiněním udržovali svůj chodník čistý. Ne jen ošetřený pro zmírnění závad ve schůdnosti, o což se v intencích zákona snažila s různou úspěšností radnice. S různou úspěšností to byla také zkouška pro firmy, které zmírňování prováděly. Prostě obavy z dopadů chodníkového zákona se projevily naplno i díky té mimořádné sněhové nadílce. Sníh už sice zmizel, ale další důsledky se projevily v nárůstu nákladů na zimní údržbu komunikací. Zatím se tuto rozpočtovou díru podařilo zalepit rozpočtovým opatřením, které výrazně snížilo položku financování. Už nemusím jezdit do Žabin vybírat z bankomatu finanční hotovost na drobná vydání. Pátého února byl na naší radnici instalován nový bankomat Komerční banky. Služba, kterou jsme léta v Jundrově postrádali. Ať už na výběr hotovosti nebo doplnění kreditu v mobilu. Konečně jsem se zase srdečně zasmál. To když jsem četl letošní první číslo humoristického občasníku Náš Jundrov. Škoda, že tentokrát nebyly do schránek domů a bytů distribuovány zvukové nahrávky z prosincového zastupitelstva, pořizované kameramanem panem Tylečkem pro Jundrovskou televizí. Při porovnání přesných citací jednotlivých aktérů v občasníku se zvukovým záznamem bychom se určitě zasmáli mnohem víc. Veselo bylo i na zastupitelstvu To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf Jundrovské televize, která zřejmě zkrachovala) bez souhlasu přítomných, tedy dle mého názoru protiprávně - v rozporu s ustanovením občanského zákoníku - opět natáčel. Po několikaminutovém přerušení jednání se pokračovalo i s pořizováním zvukového záznamu. Konečně, ať si hrají, zase tak moc nezlobí Za 6 týdnů vyvrcholí předvolební boj o poslanecká křesla ve sněmovně a mojí povinností bude sdělit voličům prostřednictvím mimořádného čísla Zpravodaje, kde a jak volit (pozor! na Stromovce a v kině se už nevolí, volební místnosti byly přesunuty do ZŠ Jasanová). Koho zvolit, to už je na každém voliči. Informací bude dostatek, v tisku, v televizi, na plakátech. I na stránkách mimořádného volebního čísla Zpravodaje, který vyjde zhruba 14 dní před volbami, se v rubrice placená inzerce najde zajisté pár přesvědčujících hesel pro inspiraci dosud nerozhodnutých voličů. Přeji všem hezké, slunečné Velikonoce. Váš starosta Miroslav Kolář Blahopřejeme členu zastupitelstva MČ Brno-Jundrov Petru Veselému ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2009 v jednotlivých oblastech následovně: v oblasti technický pokrok: prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc., Dr.h.c. v oblasti společenské vědy: PhDr. Jiřině Medkové v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Petru Uhlířovi v oblasti užité umění: akad. arch. Dušanu Ždímalovi in memoriam v oblasti výtvarné umění: doc. akad. mal. Petru Veselému v oblasti hudba: Jaromíru Hniličkovi v oblasti literární činnost: PhDr. Jiřímu Kuběnovi v oblasti dramatické umění: prof. Františku Derflerovi v oblasti žurnalistika a publicistika: Evě Šlapanské v oblasti výchova a vzdělávání: Anně Kučerové in memoriam v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Edmondu Hervé

2 SMUTNÝ KONEC GYMNAZIA Tento název je převzat ze stejnojmenného článku pana místostarosty (Mrkvica, J.: Jundrov: 7.2. (1998), ve kterém autor shrnuje stav využití školského objektu na Stromovce 1. Do této doby se všeobecné podpoře těšilo úsilí tehdejšího ředitele ZŠ Jasanová 2, o zřízení osmiletého státního gymnázia v Jundro - vě. Podpora měla politický marketingový slogan Škola v zeleni. Zřizovací listina byla schválena po obecních volbách v r a vedla k právní subjektivitě ZŠ Jasanová 2, s podmíněným souhlasem pronájmu prostor Státnímu gymnáziu v Jundro - vě. Jak z citovaného článku sice nevyplývá, v Jundrově byl nadbytek školských prostor a počet žáků takový, že by pro jejich výuku postačila stará škola na Stromovce. Naštěstí tehdejší radní nenavrhli školský objekt na Jasanové 2 změnit např. v hotelové zařízení, ale dali přednost vyřešit využívání školského objektu na Stromovce pronájmem jednomu ze zájemců, kterým byla Akademie Sting. Majetek svěřený MČ vyžaduje určitou strategii přístupu, která je podmíněna ekonomickými parametry a tedy výsledně zájmem, který je vyjádřen penězi. Není nutné zdůrazňovat, že například bytové domy představovaly, bez ohledu na to, kdo vládnul na radnici, prioritu. Velmi zkráceně: Nikdy za celou dobu pronájmu staré školy Akademii nikdo nepřišel s novým námětem, jak s objektem naložit, aby nebyl přítěží ale byl zlatým dolem a to při zachování funkce rodinného stříbra. Není se tedy čemu divit, že zastupitelstvo městské části Jundrov na 8. řádném zasedání dne vzalo na vědomí nevyhovující stav objektu Stromovka 1 a doporučilo řešení prodejem objektu při zachování jeho novým vlastníkem jako objekt pro školství..rada MČ se na 115. schůzi konané vyjádřila souhlasně k návrhu kupní smlouvy, kterou předložil majetkový odbor MMB. Tato kupní smlouva je dokument, kterým prodávající z velké části určuje další osud objektu. Pro jundrovskou veřejnost je řada obsažených ustanovení zcela čitelná (např. v r bude provedena výměna oken do ul. Stromovka a Nálepkova, oprava okapů a svodů a další dílčí opravy. V. r oprava fasád. V r stejné opravy v dvorním traktu). Sankce za nesplnění uvedených úkolů jsou 500, 300 respektive 200 tisíc Kč. Do roku 2020 budou provedeny další provozní úpravy (topení, elektroinstalace, podlahy, střešní krytina, atd.). Kupující se zavazuje objekt Stromovka 1 trvale zachovat pro účely výchovy a vzdělávání v souladu s Územním plánem města Brna a zajistí, že bude užíván pouze k tomuto účelu. V případě jeho prodeje je povinen stejným způsobem zavázat jeho další vlastníky. Velmi důležitým ustanovením kupní smlouvy je zřízení předkupního práva k nemovitostem jako právo věcné ve prospěch Statutárního města Brna. Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z5/031, konaném dne 26. ledna 2010 schválilo prodej - stavby občanského vybavení Stromovka 1, č. p. 114, postavené na pozemku p. č. 1089/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře m² - pozemku p. č. 1089/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře m² - pozemku p. č zahrada, o výměře 749 m² společnosti AKADEMIE STING, o. p. s., za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva. K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy. Výsledek hlasování č.30: Přesto, že to, jak městská část Jundrov naložila se školským objektem, je pochopitelné a všestranně výhodné, mohou se vyskytnout kritické hlasy. Snad jediným oprávněným je nostalgie, že to už není ta škola, do které jsme chodili do výuky, ale i do volebních místností. Jedinou nadějí, jak případně zájem o Stromov ku 1 oživit, by byla populační exploze, kdy základní škola na Jasanové by potřebovala zdvojnásobit kapacitu. I tuto variantu podmínky kupní smlouvy nevylučují. BH Vážení obyvatelé Jundrova, v souvislosti s plánovanou opravou budovy staré školy na Stromovce přijměte prosím naši omluvu za nutná dočasná omezení. Jedná se především o: zábor chodníku na ulicích Stromovka a Nálepkova a to po celé délce budovy zákaz vstupu na chodník v ulici Nálep - kova součástí rekonstrukce bude i výměna povrchu chodníku (přejděte na druhou stranu) zvýšený provoz vozidel stavby (gen. dodavatelem je stavební společnost Tocháček, s.r.o.) zvýšená prašnost omezení parkovacích míst u vjezdu do areálu (dodržujte prosím přenosné dopravní značení) Omezení platí od do V případě dotazů nebo připomínek se prosím obracejte telefonicky na Ing. Trčku (tel. po-pá : ). Děkujeme za Vaše pochopení. Akademie STING obecně prospěšná společnost Z ÚŘADU Sběrové dny na území MČ Brno-Jundrov v roce 2010 duben-květen stanoviště hřiště Veslařská mezi č.o stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice červen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice říjen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby, poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena 9.00 hod hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Motoristé, pozor na odtahy!!! BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ v roce 2010 BLOK č. I Čištění proběhne dne a Březová, Dubová, Lelkova (část od konečné MHD po křižovatku s ulicí Dubovou) Stromovka, Smrčková, Tyršovo návrší, Optátova (část od křižovatky Lelkova x Optátova x Březová), Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Lelkova její horní část), Průhon. BLOK č. II Čištění proběhne dne a Osiková, Sosnová, Šeříková, Modřínová, Olšová, Rozmarýnová, Gellnerova. BLOK č. III. Čištění proběhne dne a Jedlová, Pivoňkova, pojezdový chodník do Komína, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Veslařská), Jasanová, V Luzích, Kopretinová po č.o. 37, Výšina, komunikace za K centrem. Čištění vozovek ZÁKOS Čištění vozovek základního komunikačního systému (jezdí zde autobusy MHD) po zimním období zajišťuje společnost Brněnské komunikace, Renneská 1a. Čištění proběhne ve dnech Veslařská, Lelkova, Optátova, část Nálepkova a Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu svoje vozidla přeparkovali. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý s odtahovou plochou v AREALU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50m od prodejny DELVITA směr Bosonohy) tel Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v r MČ Jundrov ve dnech 1.6., 7.9. a proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase: 16:00-16:10 Dubová - parkoviště 16:15-16:25 Březová 41 16:30-16:40 Nálepkova - Olšová 16:45-16:55 Šeříková - parkoviště 17:00-17:10 Jasanová blok 17:15-17:25 SK Jundrov - Veslařská 17:30-17:40 Výšina - Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Vývojky, ustalovače, barviva, bělidla Oleje a maziva, zaolejované hadry Akumulátory, monočlánky Ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy Obaly obsahující zbytky, nebezpečných látek nebo jimi znečištěné Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Postřikové látky, pesticidy Tonery Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!!

3 Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Informace pro rodiče nově narozených dětí Vážení rodiče, pokud máte zájem o akci Vítání dětí (přivítání dítěte do života), musíte svůj zájem o tuto akci projevit ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, I. patro, dveře č. 4 u paní Odehnalové a Čertekové. V případě zájmu je nutné předložit kopii rodného listu dítěte a platný občanský průkaz jednoho z rodičů. Poplatek za komunální odpad Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a na Šumavské 33. Otevřeny jsou: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod pátek od 8:00 do 12:00 hod. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek. Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu daného roku bez vyměření. Neníli lhůta dodržena, správce poplatku může vyměřit platebním výměrem navýšení dluhu až na jeho trojnásobek. Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce SPOLEČENSKÁ KRONIKA STOLETÝ PŘÍBĚH In TJ SOKOLA JUNDROV Část 1. Příběh naší jednoty je shodný se sokolskými jednotami, které vznikaly na začátku 20. století. Naším předkům se zalíbily Tyršovy snahy prospět lidem i vlasti zdravým pohybem a dobrou výchovou. Jeho heslo: Ve zdravém těle zdravý duch se stalo programem vznikajících jednot. Několik národně uvědomělých občanů se rozhodlo založit sokolskou jednotu v Jun dro - vě. To se uskutečnilo na ustavující schůzi 20. srpna Prvním zvoleným starostou jednoty se stal Otakar Hájek, místostarostou Jan Hanuš, náčelníkem František Kostečka, zástupcem náčelníka Josef Kostečka, jednatelem Bernard Vyzina, pokladníkem Blažej Venkovský. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Blažej Hanuš, František Krásný, Cyril Plšek, František Šimíček a Ferdinand Šmíd. Těmto prvním aktivním členům patří dík současné generace, která letos po 100 letech je vděčná za založení této kvalitní tělovýchovné organizace. Stoletou historii je těžké stručně popsat. Tolik energie, nadšení, obětavosti a vynalézavosti, kterou naši předkové pro Sokol věnovali, je z dnešního pohledu nepředstavitelné. Již v prvním roce od 20. srpna stihli v září zahájit cvičení, 18. září uspořádat první taneční zábavu, v říjnu ustavit divadelní kroužek, který již v prosinci sehrál první divadelní představení, také byl založen pěvecký kroužek. Počet členů v této době byl 38. První léta činnosti byla naplněna převážně kulturními akcemi. Nebylo kde cvičit. Cvičilo se v hostincích u Navrátilů, u Mojžíše, na louce i v soukromém domě. V roce 1912 začali cvičit i dorostenci a první čtyři ženy Karásková Marie, Procházková Marie, Šlezingrová Helena a Veselá Marta. V roce 1913 počet členů vzrostl na 51. V době 1. světové války většina mužů odešla na vojnu, cvičily jen ženy, které se mimo to soustředily na pomoc vdovám a sirotkům. Léta první republiky se vyznačovala velkou aktivitou. Počet členů vzrůstal přesto, že se omezeně cvičilo v tělocvičně obecné školy a to jen 2x týdně. Pořádaly se společenské akce, veřejná cvičení, divadelní představení, taneční zábavy, čtenářské večery, zájezdy a v roce 1924 poprvé Slovácké hody. Bratři Světlík Jaromír a Venclovský Oto se zúčastňovali župních závodů, ve kterých 2x zvítězili. Také všesokolské slety se staly náplní programu cvičení. Sletové skladby na VI. sletu zacvičili 4 muži, na VII. sletu byla účast 25 členů, na VIII. sletu 22 členů, na IX. sletu cvičilo 17 členů a 9 dorostenek a 9 dorostenců, na X. sletu se již zúčastnilo 52 členů a 31 dorostu. Touha po vlastní tělocvičně sílila. Konečně 15. ledna 1928 bylo ustanoveno stavební družstvo, které 25. dubna 1930 rozhodlo tělocvičnu postavit. V té době mělo stavební družstvo 44 členů, počet Sokolů byl 90. Vypsanou soutěž vyhrál s nejvhodnější nabídkou zednický mistr Karolín Hanuš, kterému byla stavba zadána za Kč. Slavnostní kladení základního kamene se konala 20. července 1930 za účasti zástupců města Brna, župy Jana Máchala a 11 zástupců jednot a mnoho dalších organizací a spolků. Již 17. července 1931 při příležitosti otevření tělocvičny se konalo okrskové veřejné cvičení, ze kterého se stala velkolepá slavnost, na kterou vzpomínají žijící pamětníci. Jen účast 80 mužů, 52 žen, 45 dorostenců, 48 dorostenek, 112 žáků a 101 žákyň v sokolských krojích vzbudila údiv i nadšení. Otevřením tělocvičny získala jednota i licenci na provoz kina Vesmír, který hned v prvním roce promítl 116 filmů. Bohatou činností a úspěchy ve všech oddílech žila jednota. Dorostenky i dorostenci se v okrskových závodech umísťovali na prvním místech. Pořádalo se množství společenských akcí veřejná cvičení, akademie, loutková představení, besídky, benátské noci, zájezdy a Slovácké hody. Ze všech akcí však finanční zisky nestačily pokrýt narůstající dluhy se splácením půjček na stavbu tělocvičny. Byly doby, kdy členové osobním ručením zajišťovali další půjčky. V tíživé době se navíc vzduly parkety a celá podlaha se v tělocvičně musela vyměnit, což stálo téměř Kč. Navíc končila doba němých filmů a bylo nutno zakoupit nový promítací přístroj, který stál Kč. Dluhy vstouply na Kč. N základě této neúnosné situace byla tělocvična 2x ve dražbě a dokonce jednou prodána soukromé osobě. Boj o znovunavrácení se podařil za přispění župního poradce. Tyto starosti a problémy se nepřenesly do nácviků sletových skladeb pro X. všesokolský slet, který se konal ve zvláštní době. V tomto čase rostlo odhodlání našich obyvatel čelit zlu, které se již tušilo. Slet se stal manifestací a připravenosti k obraně vlasti. Na ploše stadionu cvičilo najednou mužů, kteří museli cvičit i mezi značkami. Jejich skladba s chorálem byla přísahou republice a stala se legendou. Ženy v počtu cvičily prostná, ale skladba s názvem Rej v počtu cvičících žen předčila všechna očekávání. Sokolský průvod byl velkou manifestací, která pozvedla celonárodní sebevědomí. Nepřátelé Sokola však postoje Sokolů nezapomněli a také jim to neodpustili. V roce 1939 se cvičilo již omezeně a začátkem války byla činnost Sokola zrušena. Od roku 1910 do r jednotu řídilo velké množství nezištných členů. Ve funkci starosty nejdéle 8 let působil Valouch Inocenc, dále Čermák Silvestr, Hanuš Jarolím, Jelínek Václav a Příhoda Leopold, ve funkci náčelníka se vystřídali: Vyzina Václav, Putna František, Hanuš Jaroslav, Staněk Antonín, Hošek Jaroslav, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich, Král Jan, Lodes Václav, Hrouda Oldřich a Weter Jan. Ve funkci náčelnice: Karásková Marie, Putnová Marie, Paclová Julie, Hanušová Julie, Vencovská Adéla, Pechartová Berta a Kopečná Marie. Po zákazu činnosti mnoho členů vstoupilo do odbojových organizací nebo emigrovali a v zahraničních armádách bojovali za osvobození vlasti. Z naší jednoty odešel do emigrace Ondřej Špaček, aby jako pilot stíhač nejprve ve Francii, později jako člen 310. perutě RAF bojoval za vlast. Za činnost v domácím odboji ve skupinách Obrana národa a Jindra byli zatčeni a po odsouzení deportováni do likvidačních táborů bratři: Boubín Eduard, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich, Svoboda Jaroslav, Lorek Rudolf a Pospíšil Josef. Bratři Lorek Rudolf a Pospíšil Josef koncentrační tábor nepřežili. Pokračování příště: "Po osvobození Jundrova 1945" Ing. Renata Šťastná Blahopřejeme... Všichni členové klubu seniorů Brno- Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících leden březen a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Milada Vlčková Věra Vyšinská Libuše Fertigová Božena Černá

4 ŠKOLA Noc s Andersenem V pátek a v sobotu se na naší škole bude konat Noc s Andersenem. Této mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství se naše škola účastní již po šesté. Letošní Noc věnujeme Františku Hrubínovi, který by se v letošním roce dožil 100 let. Děti se v pátek v hod. sejdou ve škole se spacími pytli a svačinou. Bude je čekat večer plný zajímavých aktivit opékání špekáčků, literární test, stezka odvahy, diskotéka, sportovní soutěže, výtvarná dílna... Po skončení (asi v hod.) se děti uloží ve třídách do spacích pytlů, přečteme si společně pohádku na dobrou noc a budeme spát. Akce končí v sobotu 27.3 v 8.00 hod. Aby děti získaly přihlášku a mohly se akce zúčastnit, musely splnit úkoly, které byly vyhlašovány postupně každé pondělí. Mgr. Jana Ohnoutková Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem Žáci naší školy se zúčastnili od 6.2. do lyžařského výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. Všechno proběhlo tak jak mělo a všichni účastníci, včetně pedagogického doprovodu si akci chválili. Žáci si mohli vyzkoušet i snowboardy a zdokonalit se v tomto. umění pod vedením zkušených instruktorů. Ve slalomu zvítězil Adam Stejskal, před Timem Hangstörferem a Domimikem Havlínem. V bodování úklidu zvítězil pokoj nejstarších děvčat. Děkuji všem za zdárný průběh akce a těším se na další kurz. Zápis do 1. tříd pro školní rok Ve dnech a se na ZŠ Jasanová konal zápis do 1. tříd pro školní rok Děti si společně se svými rodiči mohly za doprovodu pohádkových bytostí prohlédnout naši školu. Bylo zapsáno 48 dětí do dvou běžných a jedné logopedické třídy. Děkujeme všem, kteří dali důvěru naší škole. Rodiče upozorňujeme, že termín odevzdání žádostí o odklad školní docházky je do Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2 Pěvecká soutěž ŠD Ve středu se na naší škole uskutečnila první část pěvecké soutěže. Navštívily nás děti prvních a druhých tříd ze ŠD Vejrostova, Heyrovského, Pastviny, Laštůvkova, nám. Míru, nám. Svornosti a Jana Babáka. Naše zástupkyně Šárka Půstová se umístila na krásném pátém místě. Při společném soutěžení se našel čas i na společnou písničku. Mgr. Jana Svobodová Zprávy z mateřské školy Dubová 2 V letošním roce se k zápisu dostavilo 58 rodičů s dětmi, z toho 12 z jiných městských částí. Konečný počet uchazečů z MČ Jundrov je 48 dětí s trvalým pobytem. Počet volných míst k je 33. Přijaty byly všechny děti, které budou mít k roky. Ostatní děti nepřijaté jsou v pořadníku podle data narození. Tento pořadník platí do , později se již rodiče informují dle vlastního zájmu. Seznam přijatých i nepřijatých dětí najdete na našich stránkách - Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 15. června v 16 hodin v prostorách mateřské školy Dubová 2. Po nekonečné zimě se již děti těší na akce, které nás čekají od března do prázdnin. V pondělí jsme se rozloučili se zimou na jundrovském mostě s tradiční Morenou a zazpívali jsme si pár jarních písniček. Po Velikonocích už budeme připravovat besídky a dárečky pro maminky, babičky a všechny ženy k jejich svátku, od 4.4. začne předškolákům plavecký výcvik v ZŠ Jasanova, přiblíží se škola v přírodě, pasování na školáky, Den dětí a výlety. A zase pomalu plyne další rok v naší mateřince. Mgr. Balšínková, ředitelka MŠ

5 Činnost jednotky dobrovolných hasičů v Jundrově za rok 2009 V loňském roce 2009 zahájila jednotka dobrovolných hasičů svoji činnost hned první lednový den výjezdem k požáru keřů na ulici Dubová. Podle přísloví Jak na Nový rok, tak po celý rok se odvíjela i další činnost během roku. Hasiči zaznamenali v roce 2009 nárůst počtu zásahů k požárům i technickým pomocím. Během roku jsme vyjížděli například k požárům bytů na ulici Jasanová a Dubová nebo také k hořící chatě na Veslařské. Mimo požárů nás ale čím dál častěji zaměstnávají zásahy technického charakteru. V červenci jsme po přívalových deštích vyjeli k čerpání vody ze sklepů v ulici Jedlová nebo také k vyvrácenému stromu na Nálepkově. Kromě dalších ostrých zásahů jsme se zúčastnili taktického požárního cvičení na základní škole Jasanová a na podzim proběhlo cvičení u Jundrovského mostu. Další část činnosti SDH Jundrov tvořila odborná příprava. Tři členové absolvovali kurz dýchací techniky, který jim nyní umožňuje zásah v zakouřeném prostoru. Celý rok se jednotka pravidelně školila a velitelé absolvovali školení na stanici profesionálních hasičů na Výstavišti. Dle možností jsme jezdili i na soutěže. V roce 2009 jsme získali z vládního grantu 5 lehkých zásahových obleků a 8 párů zásahových bot. Na čerpání vody jsme nyní vybaveni novým plovoucím čerpadlem. Co se týká vozového parku, nemáme zrovna nejmladší zásahová vozidla, proto se o ně musíme řádně starat a udržovat je. Rádi bychom si pořídili novější vozidlo nebo alespoň spravili ty starší. V současné době máme 22 členů výjezdové jednotky. Doufáme, že v roce 2010 bude naše činnost stejně pestrá jako v roce minulém. Za SDH Jundrov Petr Žák POLICIE ČR informace pro občany Dne došlo v rámci Městského ředitelství Policie ČR Brno ke změně hranic několika obvodních oddělení. Občany MČ Jundrov se tato změna rovněž dotkla a to tak, že již teritoriálně nepatří pod OOP Brno-Žabovřesky, jak byli celá léta zvyklí, ale nově pod OOP Brno-Bystrc. Důvodem této změny byla i ta skutečnost, že došlo k výstavbě nové budovy OOP Brno-Bystrc a tím bylo možno navýšit i počet policistů. Původní budova, kterou policie zdědila po národním výboru v r a byla postavena na přelomu 19. a 20. století, již nevyhovovala velikostně ani po stránce hygienické i estetické. Činnost OOP Brno-Bystrc je totožná s ostatními odděleními na území města Brna. V pracovní dny je otevřeno v době od do hod., v jinou dobu je příjem oznámení zajištěn z pracoviště Centrum na ul. Příční. Adresa OOP: Brno, nám. 28. dubna č. 9, telefonní spojení na recepci , ová adresa - mvcr.cz Pevně věřím, že budete s činností mých policistů spokojeni přinejmenším tak, jak s kolegy z OOP Brno-Žabovřesky ṅpor. Stanislav Bařina, vedoucí oddělení Chcete PLASTOVÁ OKNA * a ZATEPLENÍ ZADARMO? *Našim zákazníkům VYŘÍDÍME DOTACI z programu Zelená úsporám při splnění zákonem předepsaných podmínek. a Vaše úspory mají skutečně zelenou! Přijďte se k nám poradit! PROFIPLAST Vranovská 38, Brno tel.: fiplast.eu Přesné a funkční řešení pro okna a zateplení!

6 SK Jundrov bilancoval Dne 15. února 2010 proběhla výroční konference Sportovního klubu Jundrov (SK). Na konferenci byla zhodnocena činnost SK v uplynulém roce 2009 v oblasti výkonostního sportu i v oblasti ekonomické. Úspěch zaznamenalo družstvo dospělých tenistů, které vyhrálo krajskou soutěž III. třídy a postoupilo do II. třídy. Úspěšná je i činnost tenisové školy Renaty Svobodové, která každoročně doplňuje družstva nejmladších tenistů novými adepty na budoucí tenisové hvězdy. Za finanční pomoci jihomoravského kraje zajistil klub oddílu tenisu rekonstrukci povrchu asfaltového hřiště, která umožní jeho lepší využití. Ve spolupráci s oddílem fotbalu bude rekonstrukce dokončena v letošním roce oplocením hřiště. Významnou sportovní i společenskou akcí byl závod horských kol Jundrovský kopeček, pořádaný oddílem cyklistiky Horokolo ve spolupráci s oddíly fotbalu a tenisu. Kromě dotací z úrovně města či kraje vkládá SK nemalé finanční prostředky do údržby a zvelebování celého areálu. I to byl jeden z důvodů dohody o prodloužení nájemní smlouvy s městem Brnem na užívání pozemků v areálu až do roku V letošním roce se všechna sportovní družstva oddílů fotbalu a tenisu opět zúčastní svých mistrovských soutěží. Oddíl cyklistiky Horokolo uspořádá 7. srpna 2010 již 4. ročník Jundrovského kopečku. V plánu činnosti všech oddílů jsou i další tradiční sportovní a sportovně společenské akce. Za sportem i zábavou zveme všechny návštěvníky našeho areálu. MK Připomenutí Paní Marie Staňková zemřela dne v Brně-Komíně. Napsala svůj krátký životopis následujícího znění: Narodila jsem se v Čachotíně na českomoravské vysočině v r Pocházím z 11 dětí. Po maturitě na učitelském ústavě v Praze jsem odešla učit na čsl. zahraniční školu do Winterslagu v Belgii. Po okupaci ČS Hitlerem 1939 jsem se přihlásila do čsl. odboje v Paříži. Po napadení Belgie Hitlerem jsem uprchla do Francie a pracovala v odboji. Po pádu Francie jsem se vrátila do Belgie a po zrušení čsl. škol v Belgii jsem se vrátila v prosinci 1940 do Prahy a učila v Praze. Ale moje ilegální práce v Belgii byla prozrazena a já byla Gestapem zatčena a vězněna na Pankráci. Na Štědrý den 1941 jsem byla přivedena do koncentračního tábora Ravensbrück. Vrátila jsem se až v červnu 1945 po pochodu smrti. Učila jsem v Praze a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem A. Staňkem, zahraničním vojákem, který se v Praze léčil ze svého válečného zranění u Dukly jsme byli oddáni v komínském kostele. Přestěhovali jsme se do Komína a měli tři dcery. Byl nastolen komunismus, já nesměla z náboženských důvodů učit a manžel vyhozen ze zaměstnání. Přijala jsem práci jako dělnice v Tesle, kde jsem pracovala až do důchodu v roce Věnovala jsem se svému koníčku práci na zahradě. Ovdověla jsem v lednu Z těchto jejích stručných řádek vyzařuje její vnitřní svoboda, se kterou se dokázala postavit oběma nesvobodným ismům fašismu i komunismu. Zažila tři a půl roku koncentračního tábora. Pamatuje si na bití, které tam dostala za to, že se odvážila nosit mašli ve vlasech. Vzpomínala také, jak se podmínky v koncentráku zhoršovaly s přibývajícím počtem vězňů. (Na konci roku 1942 bylo v táboře asi 11 tisíc žen. V roce 1944 bylo v hlavním táboře již žen). Z celkového počtu 132 tisíc žen a dětí, které prošly tímto koncentrákem, zahynulo 92 tisíc obětí. Pochodu smrti v dubnu 1945 se účastnilo vězňů schopných chůze. Pochod byl osvobozen zanedlouho po osvobození tábora. Bylo zachráněno 3300 vyčerpaných žen a mužů... Kde brala Marie Staňková sílu projít takovýmto vrcholem nesvobody a diktatury? Ona sama by jistě řekla, že ze svého základního spojení s Ježíšem Kristem, který začal několik dní po narození při jejím křtu. Toto spojení pak rozvíjela její výchova a vzdělání, takže i před smrtí z tohoto vztahu mohla intenzívně žít, jak jsem sám mohl vidět a vnímat. Její křesťanská svoboda nebyl život bez pravidel. Marie Staňková byla ženou pevných zásad, které jí umožnily svobodně se postavit nesvobodě. Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji! Z dopisu čtenáře L. D. Z pohřební promluvy faráře Komínské / Jundrovské farnosti p. Jindřicha Kotvrdy Sprejeři jsou morem v našich ulicích a jako mor přináší samé škody pášou materiální škody, vyvolávají u lidí nespokojenost a naštvanost, působí negativně na podvědomí lidi a jejich přirozený smysl pro estetiku a krásu. Nepoznal jsem člověka, který by byl těmi malůvkami nadšen tím netvrdím, že takoví nejsou, mají své právo na svůj názor ale je to názor správný, prospěšný pro společnost? Přemýšlejme o tom! A podle svého názoru taky konejme! Odstranit sprejérstvi bude zřejmě značně obtížné a běh na dlouhou trať. S problémem se potýkají všechna města a asi si s tím moc nevědí rady. Ale někde se začít musí! Pokusme se něco udělat v Jundrově! Souhlasím s názorem, že zde u nás působí asi naši umělci. Kdo to jsou? Můj názor je že naprostá většina jsou naši mladí, tedy snad 10 až 16letí. Mohou zde působit jiní, starší, vyzrálejší, ale to je asi vyjimka. Otázka: co s tím dělat? Přemýšlejme! Mne napadá, že by se měli zamyslet v první řadě rodiče těch.. x-letých. Nemáme snad právě doma taky ony umělce? Víme opravdu o všem, co naše ratolesti dělají? Nemáme doma někde sprejerské náčiní, které jsme nikdy nepotřebovali? Zavedli jsme někdy doma společný rozhovor na toto téma? Známe názory našich mladých na tuto věc? Pokusili jsme se nějak napravit jejich možná naivní a zkreslené názory? Nejsem pedagog ani psycholog ale myslím, že tahle nějak bychom mohli začít. A tak se pokusit řešit věc v zárodku. A co dál, na to jistě taky příjdeme pokud budeme chtít. Teď mne napadá další myšlenka: nečetl jsem doposud žádnou informaci, zprávu, článek nebo pod. od našich zastupitelů či radních, které by naznačovaly, že jim není tato věc lhostejná a že by se jí nějak zabývali. Možná jsem byl málo pozorný pak se jim omlouvám! A taky si kladu otázku: jak je to v jiných částech města, co s tím dělají? Jsou tamtím morem postiženi ještě víc než my zde v Jundrově? To se o tom starostové nikdy na svých jednáních neradili? Obracím se proto na všechny, kteří v Jundro vě bydlí a mají to zde rádi vyjádřete svůj názor a doporučení, co s tím dělat! Nebuďte lhostejní. Autor si nepřeje zveřejnění jména Kulturní centrum SVRATKA Brno-Jundrov, Veslařská 56, kontak tní telefon Program kulturního centra je pravidelně aktualizován na výše uvedených www. Srdečně Vás zveme a doufáme, že si z naší nabídky vyberete: DUBEN 2010 čtvrtek 1.4. v hod. Doktor od jezera hrochů vstupné: 80,- Kč úterý 6.4. v hod. KAMELOT s Romanem Horkým koncert vstupné: 220,- Kč sobota v hod. Dešťová víla vstupné: 80,- Kč neděle v hod. Dešťová víla vstupné: 80,- Kč úterý v hod. Nějak se to komplikuje vstupné: 70,- Kč středa v hod. Nějak se to komplikuje vstupné: 70,- Kč úterý v hod. Ženy v pokušení vstupné: 80,- Kč středa v hod. Ženy v pokušení vstupné: 80,- Kč sobota v hod. Písničkové tetiny divadlo pro děti vstupné: 60,- Kč úterý v hod. TAXMENI koncert s předkapelou Starý fóry vstupné: 220,- Kč KVĚTEN 2010 sobota 1.5. v hod. Alenka v říši divů vstupné: 75,- Kč neděle 2.5. v hod. Alenka v říši divů vstupné: 75,- Kč úterý v hod. Nine vstupné: 85,- Kč středa v hod. Nine vstupné: 85,- Kč sobota v hod. divadelní představení pro děti vstupné: 60,- Kč úterý v hod. Nešvilský krúžek koncert s předkapelou Starý fóry vstupné: 195,- Kč středa v hod. Pevné pouto vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. Pevné pouto vstupné: 70,- Kč sobota odpoledne vystoupení cimbálové skupiny Cimbal Music Orchestra Filipa Prechtla složené ze studentů JAMU. Repertoár: lidové a muzikálové písně (Metali ca, Misie, Pulp Fiction, Dzievocka, Poslední Mohykán a další..) Výtěžek ze vstupného bude věnován dětské traumatologii v Brně! ČERVEN 2010 Sobota hod. COUNTRY SVRATKA NA PIAVĚ sedmihodinový country festival v restauraci PIAVA, Nálepkova 2, Brno-Jundrov Změna programu vyhrazena.

7 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JUNDROV si Vás dovoluje pozvat na AKADEMII ke 100. výročí založení Sokola v Brně-Jundrově v sobotu dne v 15,00 hodin Těšíme se, že se v tento významný den sejdeme se všemi přáteli a příznivci Sokola. Program: 15,00 hod. Výstava fotografií k historii T.J. Sokol Jundrov Zahájení a úvodní slovo starosty jednoty, uvítání hostů Vystoupení: Rodiče a děti Předškolní děti Muži - Sletová skladba Reminiscence Ženy - Sletová skladba Kaleidoskop Ženy - Aerobic Ženy - Country tance Ženy - Břišní tance Společné vystoupení oddílů: stolní tenis, badminton, nohejbal, basketbal Jundrovská chasa Dětský folklorní soubor SLOVÁČEK 18,00 hod. Společenská zábava Srdečně zve výbor Sokola a starostka ing. Renata Šťastná INZERCE BABY CLUB PLAVÁČEK V JUNDROVĚ Ráda bych Vás informovala o zahájení zápisu do nového jarního kurzu plavání dětí a kojenců. Jarní kurz začíná 1. dubna 2010 a plavat se bude každé úterý od 13:00 hod. a čtvrtek od 12:00 hod. Kurzy se konají v příjemném prostředí ZŠ Jasanová 2. Plaváček plave s miminky, batolaty a rodiči. Plaváček je pro ty, kteří milují vodu a chtějí si hrát. Plaváček je o vůni, dotyku, pohlazení a pochopení. Kontakt: Linda Vrátníčková, DiS. Tel.: KOUPÍM domácí vajíčka menší množství. Tel.: Odběr dle domluvy. KOUPÍM byt 2+1 v Jundrově. Tel.: PRONAJMU garáž u RD na ul. Březové. Tel.: VYMĚNÍM byt ul. Jasanová za větší. Tel.: VYMĚNÍM 3 a ½ pokojový družstevní byt v Bystrci a velkou garsoniéru OB na Vinohradech za 2 byty (domek) v Jundrově nebo okolí. Tel.: VYMĚNÍM velkou garsoniéru OB na Vinohradech za byt v Jundrově nebo okolí. Tel.: AŽ 200 TIS. VŠEM ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK. Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: PRODÁM byt v OV na ul. Jasanová, 2. posch. Tel.: , Práce na PC - ZŠ Sirotkova opět otevírá 5. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5.5. v 8,00 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Informace také na KOUPÍM BYT pro 2 os nebo RD 4 os 4,2 mil. platím hot. Tel.:

8 REVOLUČNÍ SLEVY % Veslařská 90, Brno-Jundrov, tel: , Jsme studio zaměřené na formování postavy a redukci hmotnosti pomocí nejmodernějších metod na míru klienta Dále nabízíme: masáže všeho druhu, redukční zábaly, fyzioterapie, modelace nehtů, kosmetiku, pedikúru, cvičení Vibro- Jett, lymfovén, termosaunu, prodlužování vlasů a řas SLEVA 50% LIPOSUKCE BEZ INJEKCE speciální hubnoucí zábaly ve 3 fázích (do 15. května) AKCE: za 550,- Kč RUČNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ : liftingový čokoládový zábal s ionizací nebo ozonizace pleti k celkovému kosmetickému ošetření (Maig) AKCE: za 2.900,- Kč DIAMOND LASHES /prodloužení řas/ (původní cena 3.400,-) NOVĚ: NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE přístroj HFX light Pro maminky s dětmi dětský koutek!!! NEJLEVNĚJŠÍ V BRNĚ!!! PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ metodou RING Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv = Rada MČ: Dubský I., Dvořáček J., Chládek M., Kolář M., Šťastná R. Jazyková korekce prof. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka čísla: Redaktor: B. Holčák. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o.

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané, ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období 2002 2006 končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník)

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník) 6 červen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Ohlédnutí za 57. ročníkem Tanvaldského hudebního jara 2013 10. 6. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti.

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům ČERVEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 6., ROČNÍK XXI Vítání občánků Slovo starosty Autor Petra Hašková V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice Vítání novorozených

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více