Veselo bylo i na zastupitelstvu To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselo bylo i na zastupitelstvu 24.2. To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.1 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, zima definitivně skončila. Letos nám dala pořádně zabrat, takové přívaly sněhu po Novém roce už dlouho nepamatujeme. Zřejmě chtěl svatý Petr vyzkoušet funkčnost nového chodníkového zákona. Což se mu podařilo dokonale. Ukázalo se, že tam, kde dosud poctivě uklízel sníh na chodníku obyvatel přilehlého domu, se ve většině případů mnoho nezměnilo. Za to patří veliké poděkování všem, kteří si vlastním přičiněním udržovali svůj chodník čistý. Ne jen ošetřený pro zmírnění závad ve schůdnosti, o což se v intencích zákona snažila s různou úspěšností radnice. S různou úspěšností to byla také zkouška pro firmy, které zmírňování prováděly. Prostě obavy z dopadů chodníkového zákona se projevily naplno i díky té mimořádné sněhové nadílce. Sníh už sice zmizel, ale další důsledky se projevily v nárůstu nákladů na zimní údržbu komunikací. Zatím se tuto rozpočtovou díru podařilo zalepit rozpočtovým opatřením, které výrazně snížilo položku financování. Už nemusím jezdit do Žabin vybírat z bankomatu finanční hotovost na drobná vydání. Pátého února byl na naší radnici instalován nový bankomat Komerční banky. Služba, kterou jsme léta v Jundrově postrádali. Ať už na výběr hotovosti nebo doplnění kreditu v mobilu. Konečně jsem se zase srdečně zasmál. To když jsem četl letošní první číslo humoristického občasníku Náš Jundrov. Škoda, že tentokrát nebyly do schránek domů a bytů distribuovány zvukové nahrávky z prosincového zastupitelstva, pořizované kameramanem panem Tylečkem pro Jundrovskou televizí. Při porovnání přesných citací jednotlivých aktérů v občasníku se zvukovým záznamem bychom se určitě zasmáli mnohem víc. Veselo bylo i na zastupitelstvu To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf Jundrovské televize, která zřejmě zkrachovala) bez souhlasu přítomných, tedy dle mého názoru protiprávně - v rozporu s ustanovením občanského zákoníku - opět natáčel. Po několikaminutovém přerušení jednání se pokračovalo i s pořizováním zvukového záznamu. Konečně, ať si hrají, zase tak moc nezlobí Za 6 týdnů vyvrcholí předvolební boj o poslanecká křesla ve sněmovně a mojí povinností bude sdělit voličům prostřednictvím mimořádného čísla Zpravodaje, kde a jak volit (pozor! na Stromovce a v kině se už nevolí, volební místnosti byly přesunuty do ZŠ Jasanová). Koho zvolit, to už je na každém voliči. Informací bude dostatek, v tisku, v televizi, na plakátech. I na stránkách mimořádného volebního čísla Zpravodaje, který vyjde zhruba 14 dní před volbami, se v rubrice placená inzerce najde zajisté pár přesvědčujících hesel pro inspiraci dosud nerozhodnutých voličů. Přeji všem hezké, slunečné Velikonoce. Váš starosta Miroslav Kolář Blahopřejeme členu zastupitelstva MČ Brno-Jundrov Petru Veselému ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2009 v jednotlivých oblastech následovně: v oblasti technický pokrok: prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc., Dr.h.c. v oblasti společenské vědy: PhDr. Jiřině Medkové v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Petru Uhlířovi v oblasti užité umění: akad. arch. Dušanu Ždímalovi in memoriam v oblasti výtvarné umění: doc. akad. mal. Petru Veselému v oblasti hudba: Jaromíru Hniličkovi v oblasti literární činnost: PhDr. Jiřímu Kuběnovi v oblasti dramatické umění: prof. Františku Derflerovi v oblasti žurnalistika a publicistika: Evě Šlapanské v oblasti výchova a vzdělávání: Anně Kučerové in memoriam v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Edmondu Hervé

2 SMUTNÝ KONEC GYMNAZIA Tento název je převzat ze stejnojmenného článku pana místostarosty (Mrkvica, J.: Jundrov: 7.2. (1998), ve kterém autor shrnuje stav využití školského objektu na Stromovce 1. Do této doby se všeobecné podpoře těšilo úsilí tehdejšího ředitele ZŠ Jasanová 2, o zřízení osmiletého státního gymnázia v Jundro - vě. Podpora měla politický marketingový slogan Škola v zeleni. Zřizovací listina byla schválena po obecních volbách v r a vedla k právní subjektivitě ZŠ Jasanová 2, s podmíněným souhlasem pronájmu prostor Státnímu gymnáziu v Jundro - vě. Jak z citovaného článku sice nevyplývá, v Jundrově byl nadbytek školských prostor a počet žáků takový, že by pro jejich výuku postačila stará škola na Stromovce. Naštěstí tehdejší radní nenavrhli školský objekt na Jasanové 2 změnit např. v hotelové zařízení, ale dali přednost vyřešit využívání školského objektu na Stromovce pronájmem jednomu ze zájemců, kterým byla Akademie Sting. Majetek svěřený MČ vyžaduje určitou strategii přístupu, která je podmíněna ekonomickými parametry a tedy výsledně zájmem, který je vyjádřen penězi. Není nutné zdůrazňovat, že například bytové domy představovaly, bez ohledu na to, kdo vládnul na radnici, prioritu. Velmi zkráceně: Nikdy za celou dobu pronájmu staré školy Akademii nikdo nepřišel s novým námětem, jak s objektem naložit, aby nebyl přítěží ale byl zlatým dolem a to při zachování funkce rodinného stříbra. Není se tedy čemu divit, že zastupitelstvo městské části Jundrov na 8. řádném zasedání dne vzalo na vědomí nevyhovující stav objektu Stromovka 1 a doporučilo řešení prodejem objektu při zachování jeho novým vlastníkem jako objekt pro školství..rada MČ se na 115. schůzi konané vyjádřila souhlasně k návrhu kupní smlouvy, kterou předložil majetkový odbor MMB. Tato kupní smlouva je dokument, kterým prodávající z velké části určuje další osud objektu. Pro jundrovskou veřejnost je řada obsažených ustanovení zcela čitelná (např. v r bude provedena výměna oken do ul. Stromovka a Nálepkova, oprava okapů a svodů a další dílčí opravy. V. r oprava fasád. V r stejné opravy v dvorním traktu). Sankce za nesplnění uvedených úkolů jsou 500, 300 respektive 200 tisíc Kč. Do roku 2020 budou provedeny další provozní úpravy (topení, elektroinstalace, podlahy, střešní krytina, atd.). Kupující se zavazuje objekt Stromovka 1 trvale zachovat pro účely výchovy a vzdělávání v souladu s Územním plánem města Brna a zajistí, že bude užíván pouze k tomuto účelu. V případě jeho prodeje je povinen stejným způsobem zavázat jeho další vlastníky. Velmi důležitým ustanovením kupní smlouvy je zřízení předkupního práva k nemovitostem jako právo věcné ve prospěch Statutárního města Brna. Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z5/031, konaném dne 26. ledna 2010 schválilo prodej - stavby občanského vybavení Stromovka 1, č. p. 114, postavené na pozemku p. č. 1089/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře m² - pozemku p. č. 1089/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře m² - pozemku p. č zahrada, o výměře 749 m² společnosti AKADEMIE STING, o. p. s., za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva. K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy. Výsledek hlasování č.30: Přesto, že to, jak městská část Jundrov naložila se školským objektem, je pochopitelné a všestranně výhodné, mohou se vyskytnout kritické hlasy. Snad jediným oprávněným je nostalgie, že to už není ta škola, do které jsme chodili do výuky, ale i do volebních místností. Jedinou nadějí, jak případně zájem o Stromov ku 1 oživit, by byla populační exploze, kdy základní škola na Jasanové by potřebovala zdvojnásobit kapacitu. I tuto variantu podmínky kupní smlouvy nevylučují. BH Vážení obyvatelé Jundrova, v souvislosti s plánovanou opravou budovy staré školy na Stromovce přijměte prosím naši omluvu za nutná dočasná omezení. Jedná se především o: zábor chodníku na ulicích Stromovka a Nálepkova a to po celé délce budovy zákaz vstupu na chodník v ulici Nálep - kova součástí rekonstrukce bude i výměna povrchu chodníku (přejděte na druhou stranu) zvýšený provoz vozidel stavby (gen. dodavatelem je stavební společnost Tocháček, s.r.o.) zvýšená prašnost omezení parkovacích míst u vjezdu do areálu (dodržujte prosím přenosné dopravní značení) Omezení platí od do V případě dotazů nebo připomínek se prosím obracejte telefonicky na Ing. Trčku (tel. po-pá : ). Děkujeme za Vaše pochopení. Akademie STING obecně prospěšná společnost Z ÚŘADU Sběrové dny na území MČ Brno-Jundrov v roce 2010 duben-květen stanoviště hřiště Veslařská mezi č.o stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice červen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice říjen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby, poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena 9.00 hod hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Motoristé, pozor na odtahy!!! BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ v roce 2010 BLOK č. I Čištění proběhne dne a Březová, Dubová, Lelkova (část od konečné MHD po křižovatku s ulicí Dubovou) Stromovka, Smrčková, Tyršovo návrší, Optátova (část od křižovatky Lelkova x Optátova x Březová), Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Lelkova její horní část), Průhon. BLOK č. II Čištění proběhne dne a Osiková, Sosnová, Šeříková, Modřínová, Olšová, Rozmarýnová, Gellnerova. BLOK č. III. Čištění proběhne dne a Jedlová, Pivoňkova, pojezdový chodník do Komína, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Veslařská), Jasanová, V Luzích, Kopretinová po č.o. 37, Výšina, komunikace za K centrem. Čištění vozovek ZÁKOS Čištění vozovek základního komunikačního systému (jezdí zde autobusy MHD) po zimním období zajišťuje společnost Brněnské komunikace, Renneská 1a. Čištění proběhne ve dnech Veslařská, Lelkova, Optátova, část Nálepkova a Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu svoje vozidla přeparkovali. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý s odtahovou plochou v AREALU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50m od prodejny DELVITA směr Bosonohy) tel Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v r MČ Jundrov ve dnech 1.6., 7.9. a proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase: 16:00-16:10 Dubová - parkoviště 16:15-16:25 Březová 41 16:30-16:40 Nálepkova - Olšová 16:45-16:55 Šeříková - parkoviště 17:00-17:10 Jasanová blok 17:15-17:25 SK Jundrov - Veslařská 17:30-17:40 Výšina - Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Vývojky, ustalovače, barviva, bělidla Oleje a maziva, zaolejované hadry Akumulátory, monočlánky Ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy Obaly obsahující zbytky, nebezpečných látek nebo jimi znečištěné Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Postřikové látky, pesticidy Tonery Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!!

3 Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Informace pro rodiče nově narozených dětí Vážení rodiče, pokud máte zájem o akci Vítání dětí (přivítání dítěte do života), musíte svůj zájem o tuto akci projevit ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, I. patro, dveře č. 4 u paní Odehnalové a Čertekové. V případě zájmu je nutné předložit kopii rodného listu dítěte a platný občanský průkaz jednoho z rodičů. Poplatek za komunální odpad Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a na Šumavské 33. Otevřeny jsou: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod pátek od 8:00 do 12:00 hod. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek. Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu daného roku bez vyměření. Neníli lhůta dodržena, správce poplatku může vyměřit platebním výměrem navýšení dluhu až na jeho trojnásobek. Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce SPOLEČENSKÁ KRONIKA STOLETÝ PŘÍBĚH In TJ SOKOLA JUNDROV Část 1. Příběh naší jednoty je shodný se sokolskými jednotami, které vznikaly na začátku 20. století. Naším předkům se zalíbily Tyršovy snahy prospět lidem i vlasti zdravým pohybem a dobrou výchovou. Jeho heslo: Ve zdravém těle zdravý duch se stalo programem vznikajících jednot. Několik národně uvědomělých občanů se rozhodlo založit sokolskou jednotu v Jun dro - vě. To se uskutečnilo na ustavující schůzi 20. srpna Prvním zvoleným starostou jednoty se stal Otakar Hájek, místostarostou Jan Hanuš, náčelníkem František Kostečka, zástupcem náčelníka Josef Kostečka, jednatelem Bernard Vyzina, pokladníkem Blažej Venkovský. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Blažej Hanuš, František Krásný, Cyril Plšek, František Šimíček a Ferdinand Šmíd. Těmto prvním aktivním členům patří dík současné generace, která letos po 100 letech je vděčná za založení této kvalitní tělovýchovné organizace. Stoletou historii je těžké stručně popsat. Tolik energie, nadšení, obětavosti a vynalézavosti, kterou naši předkové pro Sokol věnovali, je z dnešního pohledu nepředstavitelné. Již v prvním roce od 20. srpna stihli v září zahájit cvičení, 18. září uspořádat první taneční zábavu, v říjnu ustavit divadelní kroužek, který již v prosinci sehrál první divadelní představení, také byl založen pěvecký kroužek. Počet členů v této době byl 38. První léta činnosti byla naplněna převážně kulturními akcemi. Nebylo kde cvičit. Cvičilo se v hostincích u Navrátilů, u Mojžíše, na louce i v soukromém domě. V roce 1912 začali cvičit i dorostenci a první čtyři ženy Karásková Marie, Procházková Marie, Šlezingrová Helena a Veselá Marta. V roce 1913 počet členů vzrostl na 51. V době 1. světové války většina mužů odešla na vojnu, cvičily jen ženy, které se mimo to soustředily na pomoc vdovám a sirotkům. Léta první republiky se vyznačovala velkou aktivitou. Počet členů vzrůstal přesto, že se omezeně cvičilo v tělocvičně obecné školy a to jen 2x týdně. Pořádaly se společenské akce, veřejná cvičení, divadelní představení, taneční zábavy, čtenářské večery, zájezdy a v roce 1924 poprvé Slovácké hody. Bratři Světlík Jaromír a Venclovský Oto se zúčastňovali župních závodů, ve kterých 2x zvítězili. Také všesokolské slety se staly náplní programu cvičení. Sletové skladby na VI. sletu zacvičili 4 muži, na VII. sletu byla účast 25 členů, na VIII. sletu 22 členů, na IX. sletu cvičilo 17 členů a 9 dorostenek a 9 dorostenců, na X. sletu se již zúčastnilo 52 členů a 31 dorostu. Touha po vlastní tělocvičně sílila. Konečně 15. ledna 1928 bylo ustanoveno stavební družstvo, které 25. dubna 1930 rozhodlo tělocvičnu postavit. V té době mělo stavební družstvo 44 členů, počet Sokolů byl 90. Vypsanou soutěž vyhrál s nejvhodnější nabídkou zednický mistr Karolín Hanuš, kterému byla stavba zadána za Kč. Slavnostní kladení základního kamene se konala 20. července 1930 za účasti zástupců města Brna, župy Jana Máchala a 11 zástupců jednot a mnoho dalších organizací a spolků. Již 17. července 1931 při příležitosti otevření tělocvičny se konalo okrskové veřejné cvičení, ze kterého se stala velkolepá slavnost, na kterou vzpomínají žijící pamětníci. Jen účast 80 mužů, 52 žen, 45 dorostenců, 48 dorostenek, 112 žáků a 101 žákyň v sokolských krojích vzbudila údiv i nadšení. Otevřením tělocvičny získala jednota i licenci na provoz kina Vesmír, který hned v prvním roce promítl 116 filmů. Bohatou činností a úspěchy ve všech oddílech žila jednota. Dorostenky i dorostenci se v okrskových závodech umísťovali na prvním místech. Pořádalo se množství společenských akcí veřejná cvičení, akademie, loutková představení, besídky, benátské noci, zájezdy a Slovácké hody. Ze všech akcí však finanční zisky nestačily pokrýt narůstající dluhy se splácením půjček na stavbu tělocvičny. Byly doby, kdy členové osobním ručením zajišťovali další půjčky. V tíživé době se navíc vzduly parkety a celá podlaha se v tělocvičně musela vyměnit, což stálo téměř Kč. Navíc končila doba němých filmů a bylo nutno zakoupit nový promítací přístroj, který stál Kč. Dluhy vstouply na Kč. N základě této neúnosné situace byla tělocvična 2x ve dražbě a dokonce jednou prodána soukromé osobě. Boj o znovunavrácení se podařil za přispění župního poradce. Tyto starosti a problémy se nepřenesly do nácviků sletových skladeb pro X. všesokolský slet, který se konal ve zvláštní době. V tomto čase rostlo odhodlání našich obyvatel čelit zlu, které se již tušilo. Slet se stal manifestací a připravenosti k obraně vlasti. Na ploše stadionu cvičilo najednou mužů, kteří museli cvičit i mezi značkami. Jejich skladba s chorálem byla přísahou republice a stala se legendou. Ženy v počtu cvičily prostná, ale skladba s názvem Rej v počtu cvičících žen předčila všechna očekávání. Sokolský průvod byl velkou manifestací, která pozvedla celonárodní sebevědomí. Nepřátelé Sokola však postoje Sokolů nezapomněli a také jim to neodpustili. V roce 1939 se cvičilo již omezeně a začátkem války byla činnost Sokola zrušena. Od roku 1910 do r jednotu řídilo velké množství nezištných členů. Ve funkci starosty nejdéle 8 let působil Valouch Inocenc, dále Čermák Silvestr, Hanuš Jarolím, Jelínek Václav a Příhoda Leopold, ve funkci náčelníka se vystřídali: Vyzina Václav, Putna František, Hanuš Jaroslav, Staněk Antonín, Hošek Jaroslav, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich, Král Jan, Lodes Václav, Hrouda Oldřich a Weter Jan. Ve funkci náčelnice: Karásková Marie, Putnová Marie, Paclová Julie, Hanušová Julie, Vencovská Adéla, Pechartová Berta a Kopečná Marie. Po zákazu činnosti mnoho členů vstoupilo do odbojových organizací nebo emigrovali a v zahraničních armádách bojovali za osvobození vlasti. Z naší jednoty odešel do emigrace Ondřej Špaček, aby jako pilot stíhač nejprve ve Francii, později jako člen 310. perutě RAF bojoval za vlast. Za činnost v domácím odboji ve skupinách Obrana národa a Jindra byli zatčeni a po odsouzení deportováni do likvidačních táborů bratři: Boubín Eduard, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich, Svoboda Jaroslav, Lorek Rudolf a Pospíšil Josef. Bratři Lorek Rudolf a Pospíšil Josef koncentrační tábor nepřežili. Pokračování příště: "Po osvobození Jundrova 1945" Ing. Renata Šťastná Blahopřejeme... Všichni členové klubu seniorů Brno- Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících leden březen a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Milada Vlčková Věra Vyšinská Libuše Fertigová Božena Černá

4 ŠKOLA Noc s Andersenem V pátek a v sobotu se na naší škole bude konat Noc s Andersenem. Této mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství se naše škola účastní již po šesté. Letošní Noc věnujeme Františku Hrubínovi, který by se v letošním roce dožil 100 let. Děti se v pátek v hod. sejdou ve škole se spacími pytli a svačinou. Bude je čekat večer plný zajímavých aktivit opékání špekáčků, literární test, stezka odvahy, diskotéka, sportovní soutěže, výtvarná dílna... Po skončení (asi v hod.) se děti uloží ve třídách do spacích pytlů, přečteme si společně pohádku na dobrou noc a budeme spát. Akce končí v sobotu 27.3 v 8.00 hod. Aby děti získaly přihlášku a mohly se akce zúčastnit, musely splnit úkoly, které byly vyhlašovány postupně každé pondělí. Mgr. Jana Ohnoutková Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem Žáci naší školy se zúčastnili od 6.2. do lyžařského výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. Všechno proběhlo tak jak mělo a všichni účastníci, včetně pedagogického doprovodu si akci chválili. Žáci si mohli vyzkoušet i snowboardy a zdokonalit se v tomto. umění pod vedením zkušených instruktorů. Ve slalomu zvítězil Adam Stejskal, před Timem Hangstörferem a Domimikem Havlínem. V bodování úklidu zvítězil pokoj nejstarších děvčat. Děkuji všem za zdárný průběh akce a těším se na další kurz. Zápis do 1. tříd pro školní rok Ve dnech a se na ZŠ Jasanová konal zápis do 1. tříd pro školní rok Děti si společně se svými rodiči mohly za doprovodu pohádkových bytostí prohlédnout naši školu. Bylo zapsáno 48 dětí do dvou běžných a jedné logopedické třídy. Děkujeme všem, kteří dali důvěru naší škole. Rodiče upozorňujeme, že termín odevzdání žádostí o odklad školní docházky je do Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2 Pěvecká soutěž ŠD Ve středu se na naší škole uskutečnila první část pěvecké soutěže. Navštívily nás děti prvních a druhých tříd ze ŠD Vejrostova, Heyrovského, Pastviny, Laštůvkova, nám. Míru, nám. Svornosti a Jana Babáka. Naše zástupkyně Šárka Půstová se umístila na krásném pátém místě. Při společném soutěžení se našel čas i na společnou písničku. Mgr. Jana Svobodová Zprávy z mateřské školy Dubová 2 V letošním roce se k zápisu dostavilo 58 rodičů s dětmi, z toho 12 z jiných městských částí. Konečný počet uchazečů z MČ Jundrov je 48 dětí s trvalým pobytem. Počet volných míst k je 33. Přijaty byly všechny děti, které budou mít k roky. Ostatní děti nepřijaté jsou v pořadníku podle data narození. Tento pořadník platí do , později se již rodiče informují dle vlastního zájmu. Seznam přijatých i nepřijatých dětí najdete na našich stránkách - Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 15. června v 16 hodin v prostorách mateřské školy Dubová 2. Po nekonečné zimě se již děti těší na akce, které nás čekají od března do prázdnin. V pondělí jsme se rozloučili se zimou na jundrovském mostě s tradiční Morenou a zazpívali jsme si pár jarních písniček. Po Velikonocích už budeme připravovat besídky a dárečky pro maminky, babičky a všechny ženy k jejich svátku, od 4.4. začne předškolákům plavecký výcvik v ZŠ Jasanova, přiblíží se škola v přírodě, pasování na školáky, Den dětí a výlety. A zase pomalu plyne další rok v naší mateřince. Mgr. Balšínková, ředitelka MŠ

5 Činnost jednotky dobrovolných hasičů v Jundrově za rok 2009 V loňském roce 2009 zahájila jednotka dobrovolných hasičů svoji činnost hned první lednový den výjezdem k požáru keřů na ulici Dubová. Podle přísloví Jak na Nový rok, tak po celý rok se odvíjela i další činnost během roku. Hasiči zaznamenali v roce 2009 nárůst počtu zásahů k požárům i technickým pomocím. Během roku jsme vyjížděli například k požárům bytů na ulici Jasanová a Dubová nebo také k hořící chatě na Veslařské. Mimo požárů nás ale čím dál častěji zaměstnávají zásahy technického charakteru. V červenci jsme po přívalových deštích vyjeli k čerpání vody ze sklepů v ulici Jedlová nebo také k vyvrácenému stromu na Nálepkově. Kromě dalších ostrých zásahů jsme se zúčastnili taktického požárního cvičení na základní škole Jasanová a na podzim proběhlo cvičení u Jundrovského mostu. Další část činnosti SDH Jundrov tvořila odborná příprava. Tři členové absolvovali kurz dýchací techniky, který jim nyní umožňuje zásah v zakouřeném prostoru. Celý rok se jednotka pravidelně školila a velitelé absolvovali školení na stanici profesionálních hasičů na Výstavišti. Dle možností jsme jezdili i na soutěže. V roce 2009 jsme získali z vládního grantu 5 lehkých zásahových obleků a 8 párů zásahových bot. Na čerpání vody jsme nyní vybaveni novým plovoucím čerpadlem. Co se týká vozového parku, nemáme zrovna nejmladší zásahová vozidla, proto se o ně musíme řádně starat a udržovat je. Rádi bychom si pořídili novější vozidlo nebo alespoň spravili ty starší. V současné době máme 22 členů výjezdové jednotky. Doufáme, že v roce 2010 bude naše činnost stejně pestrá jako v roce minulém. Za SDH Jundrov Petr Žák POLICIE ČR informace pro občany Dne došlo v rámci Městského ředitelství Policie ČR Brno ke změně hranic několika obvodních oddělení. Občany MČ Jundrov se tato změna rovněž dotkla a to tak, že již teritoriálně nepatří pod OOP Brno-Žabovřesky, jak byli celá léta zvyklí, ale nově pod OOP Brno-Bystrc. Důvodem této změny byla i ta skutečnost, že došlo k výstavbě nové budovy OOP Brno-Bystrc a tím bylo možno navýšit i počet policistů. Původní budova, kterou policie zdědila po národním výboru v r a byla postavena na přelomu 19. a 20. století, již nevyhovovala velikostně ani po stránce hygienické i estetické. Činnost OOP Brno-Bystrc je totožná s ostatními odděleními na území města Brna. V pracovní dny je otevřeno v době od do hod., v jinou dobu je příjem oznámení zajištěn z pracoviště Centrum na ul. Příční. Adresa OOP: Brno, nám. 28. dubna č. 9, telefonní spojení na recepci , ová adresa - mvcr.cz Pevně věřím, že budete s činností mých policistů spokojeni přinejmenším tak, jak s kolegy z OOP Brno-Žabovřesky ṅpor. Stanislav Bařina, vedoucí oddělení Chcete PLASTOVÁ OKNA * a ZATEPLENÍ ZADARMO? *Našim zákazníkům VYŘÍDÍME DOTACI z programu Zelená úsporám při splnění zákonem předepsaných podmínek. a Vaše úspory mají skutečně zelenou! Přijďte se k nám poradit! PROFIPLAST Vranovská 38, Brno tel.: fiplast.eu Přesné a funkční řešení pro okna a zateplení!

6 SK Jundrov bilancoval Dne 15. února 2010 proběhla výroční konference Sportovního klubu Jundrov (SK). Na konferenci byla zhodnocena činnost SK v uplynulém roce 2009 v oblasti výkonostního sportu i v oblasti ekonomické. Úspěch zaznamenalo družstvo dospělých tenistů, které vyhrálo krajskou soutěž III. třídy a postoupilo do II. třídy. Úspěšná je i činnost tenisové školy Renaty Svobodové, která každoročně doplňuje družstva nejmladších tenistů novými adepty na budoucí tenisové hvězdy. Za finanční pomoci jihomoravského kraje zajistil klub oddílu tenisu rekonstrukci povrchu asfaltového hřiště, která umožní jeho lepší využití. Ve spolupráci s oddílem fotbalu bude rekonstrukce dokončena v letošním roce oplocením hřiště. Významnou sportovní i společenskou akcí byl závod horských kol Jundrovský kopeček, pořádaný oddílem cyklistiky Horokolo ve spolupráci s oddíly fotbalu a tenisu. Kromě dotací z úrovně města či kraje vkládá SK nemalé finanční prostředky do údržby a zvelebování celého areálu. I to byl jeden z důvodů dohody o prodloužení nájemní smlouvy s městem Brnem na užívání pozemků v areálu až do roku V letošním roce se všechna sportovní družstva oddílů fotbalu a tenisu opět zúčastní svých mistrovských soutěží. Oddíl cyklistiky Horokolo uspořádá 7. srpna 2010 již 4. ročník Jundrovského kopečku. V plánu činnosti všech oddílů jsou i další tradiční sportovní a sportovně společenské akce. Za sportem i zábavou zveme všechny návštěvníky našeho areálu. MK Připomenutí Paní Marie Staňková zemřela dne v Brně-Komíně. Napsala svůj krátký životopis následujícího znění: Narodila jsem se v Čachotíně na českomoravské vysočině v r Pocházím z 11 dětí. Po maturitě na učitelském ústavě v Praze jsem odešla učit na čsl. zahraniční školu do Winterslagu v Belgii. Po okupaci ČS Hitlerem 1939 jsem se přihlásila do čsl. odboje v Paříži. Po napadení Belgie Hitlerem jsem uprchla do Francie a pracovala v odboji. Po pádu Francie jsem se vrátila do Belgie a po zrušení čsl. škol v Belgii jsem se vrátila v prosinci 1940 do Prahy a učila v Praze. Ale moje ilegální práce v Belgii byla prozrazena a já byla Gestapem zatčena a vězněna na Pankráci. Na Štědrý den 1941 jsem byla přivedena do koncentračního tábora Ravensbrück. Vrátila jsem se až v červnu 1945 po pochodu smrti. Učila jsem v Praze a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem A. Staňkem, zahraničním vojákem, který se v Praze léčil ze svého válečného zranění u Dukly jsme byli oddáni v komínském kostele. Přestěhovali jsme se do Komína a měli tři dcery. Byl nastolen komunismus, já nesměla z náboženských důvodů učit a manžel vyhozen ze zaměstnání. Přijala jsem práci jako dělnice v Tesle, kde jsem pracovala až do důchodu v roce Věnovala jsem se svému koníčku práci na zahradě. Ovdověla jsem v lednu Z těchto jejích stručných řádek vyzařuje její vnitřní svoboda, se kterou se dokázala postavit oběma nesvobodným ismům fašismu i komunismu. Zažila tři a půl roku koncentračního tábora. Pamatuje si na bití, které tam dostala za to, že se odvážila nosit mašli ve vlasech. Vzpomínala také, jak se podmínky v koncentráku zhoršovaly s přibývajícím počtem vězňů. (Na konci roku 1942 bylo v táboře asi 11 tisíc žen. V roce 1944 bylo v hlavním táboře již žen). Z celkového počtu 132 tisíc žen a dětí, které prošly tímto koncentrákem, zahynulo 92 tisíc obětí. Pochodu smrti v dubnu 1945 se účastnilo vězňů schopných chůze. Pochod byl osvobozen zanedlouho po osvobození tábora. Bylo zachráněno 3300 vyčerpaných žen a mužů... Kde brala Marie Staňková sílu projít takovýmto vrcholem nesvobody a diktatury? Ona sama by jistě řekla, že ze svého základního spojení s Ježíšem Kristem, který začal několik dní po narození při jejím křtu. Toto spojení pak rozvíjela její výchova a vzdělání, takže i před smrtí z tohoto vztahu mohla intenzívně žít, jak jsem sám mohl vidět a vnímat. Její křesťanská svoboda nebyl život bez pravidel. Marie Staňková byla ženou pevných zásad, které jí umožnily svobodně se postavit nesvobodě. Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji! Z dopisu čtenáře L. D. Z pohřební promluvy faráře Komínské / Jundrovské farnosti p. Jindřicha Kotvrdy Sprejeři jsou morem v našich ulicích a jako mor přináší samé škody pášou materiální škody, vyvolávají u lidí nespokojenost a naštvanost, působí negativně na podvědomí lidi a jejich přirozený smysl pro estetiku a krásu. Nepoznal jsem člověka, který by byl těmi malůvkami nadšen tím netvrdím, že takoví nejsou, mají své právo na svůj názor ale je to názor správný, prospěšný pro společnost? Přemýšlejme o tom! A podle svého názoru taky konejme! Odstranit sprejérstvi bude zřejmě značně obtížné a běh na dlouhou trať. S problémem se potýkají všechna města a asi si s tím moc nevědí rady. Ale někde se začít musí! Pokusme se něco udělat v Jundrově! Souhlasím s názorem, že zde u nás působí asi naši umělci. Kdo to jsou? Můj názor je že naprostá většina jsou naši mladí, tedy snad 10 až 16letí. Mohou zde působit jiní, starší, vyzrálejší, ale to je asi vyjimka. Otázka: co s tím dělat? Přemýšlejme! Mne napadá, že by se měli zamyslet v první řadě rodiče těch.. x-letých. Nemáme snad právě doma taky ony umělce? Víme opravdu o všem, co naše ratolesti dělají? Nemáme doma někde sprejerské náčiní, které jsme nikdy nepotřebovali? Zavedli jsme někdy doma společný rozhovor na toto téma? Známe názory našich mladých na tuto věc? Pokusili jsme se nějak napravit jejich možná naivní a zkreslené názory? Nejsem pedagog ani psycholog ale myslím, že tahle nějak bychom mohli začít. A tak se pokusit řešit věc v zárodku. A co dál, na to jistě taky příjdeme pokud budeme chtít. Teď mne napadá další myšlenka: nečetl jsem doposud žádnou informaci, zprávu, článek nebo pod. od našich zastupitelů či radních, které by naznačovaly, že jim není tato věc lhostejná a že by se jí nějak zabývali. Možná jsem byl málo pozorný pak se jim omlouvám! A taky si kladu otázku: jak je to v jiných částech města, co s tím dělají? Jsou tamtím morem postiženi ještě víc než my zde v Jundrově? To se o tom starostové nikdy na svých jednáních neradili? Obracím se proto na všechny, kteří v Jundro vě bydlí a mají to zde rádi vyjádřete svůj názor a doporučení, co s tím dělat! Nebuďte lhostejní. Autor si nepřeje zveřejnění jména Kulturní centrum SVRATKA Brno-Jundrov, Veslařská 56, kontak tní telefon Program kulturního centra je pravidelně aktualizován na výše uvedených www. Srdečně Vás zveme a doufáme, že si z naší nabídky vyberete: DUBEN 2010 čtvrtek 1.4. v hod. Doktor od jezera hrochů vstupné: 80,- Kč úterý 6.4. v hod. KAMELOT s Romanem Horkým koncert vstupné: 220,- Kč sobota v hod. Dešťová víla vstupné: 80,- Kč neděle v hod. Dešťová víla vstupné: 80,- Kč úterý v hod. Nějak se to komplikuje vstupné: 70,- Kč středa v hod. Nějak se to komplikuje vstupné: 70,- Kč úterý v hod. Ženy v pokušení vstupné: 80,- Kč středa v hod. Ženy v pokušení vstupné: 80,- Kč sobota v hod. Písničkové tetiny divadlo pro děti vstupné: 60,- Kč úterý v hod. TAXMENI koncert s předkapelou Starý fóry vstupné: 220,- Kč KVĚTEN 2010 sobota 1.5. v hod. Alenka v říši divů vstupné: 75,- Kč neděle 2.5. v hod. Alenka v říši divů vstupné: 75,- Kč úterý v hod. Nine vstupné: 85,- Kč středa v hod. Nine vstupné: 85,- Kč sobota v hod. divadelní představení pro děti vstupné: 60,- Kč úterý v hod. Nešvilský krúžek koncert s předkapelou Starý fóry vstupné: 195,- Kč středa v hod. Pevné pouto vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. Pevné pouto vstupné: 70,- Kč sobota odpoledne vystoupení cimbálové skupiny Cimbal Music Orchestra Filipa Prechtla složené ze studentů JAMU. Repertoár: lidové a muzikálové písně (Metali ca, Misie, Pulp Fiction, Dzievocka, Poslední Mohykán a další..) Výtěžek ze vstupného bude věnován dětské traumatologii v Brně! ČERVEN 2010 Sobota hod. COUNTRY SVRATKA NA PIAVĚ sedmihodinový country festival v restauraci PIAVA, Nálepkova 2, Brno-Jundrov Změna programu vyhrazena.

7 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JUNDROV si Vás dovoluje pozvat na AKADEMII ke 100. výročí založení Sokola v Brně-Jundrově v sobotu dne v 15,00 hodin Těšíme se, že se v tento významný den sejdeme se všemi přáteli a příznivci Sokola. Program: 15,00 hod. Výstava fotografií k historii T.J. Sokol Jundrov Zahájení a úvodní slovo starosty jednoty, uvítání hostů Vystoupení: Rodiče a děti Předškolní děti Muži - Sletová skladba Reminiscence Ženy - Sletová skladba Kaleidoskop Ženy - Aerobic Ženy - Country tance Ženy - Břišní tance Společné vystoupení oddílů: stolní tenis, badminton, nohejbal, basketbal Jundrovská chasa Dětský folklorní soubor SLOVÁČEK 18,00 hod. Společenská zábava Srdečně zve výbor Sokola a starostka ing. Renata Šťastná INZERCE BABY CLUB PLAVÁČEK V JUNDROVĚ Ráda bych Vás informovala o zahájení zápisu do nového jarního kurzu plavání dětí a kojenců. Jarní kurz začíná 1. dubna 2010 a plavat se bude každé úterý od 13:00 hod. a čtvrtek od 12:00 hod. Kurzy se konají v příjemném prostředí ZŠ Jasanová 2. Plaváček plave s miminky, batolaty a rodiči. Plaváček je pro ty, kteří milují vodu a chtějí si hrát. Plaváček je o vůni, dotyku, pohlazení a pochopení. Kontakt: Linda Vrátníčková, DiS. Tel.: KOUPÍM domácí vajíčka menší množství. Tel.: Odběr dle domluvy. KOUPÍM byt 2+1 v Jundrově. Tel.: PRONAJMU garáž u RD na ul. Březové. Tel.: VYMĚNÍM byt ul. Jasanová za větší. Tel.: VYMĚNÍM 3 a ½ pokojový družstevní byt v Bystrci a velkou garsoniéru OB na Vinohradech za 2 byty (domek) v Jundrově nebo okolí. Tel.: VYMĚNÍM velkou garsoniéru OB na Vinohradech za byt v Jundrově nebo okolí. Tel.: AŽ 200 TIS. VŠEM ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK. Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: PRODÁM byt v OV na ul. Jasanová, 2. posch. Tel.: , Práce na PC - ZŠ Sirotkova opět otevírá 5. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5.5. v 8,00 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Informace také na KOUPÍM BYT pro 2 os nebo RD 4 os 4,2 mil. platím hot. Tel.:

8 REVOLUČNÍ SLEVY % Veslařská 90, Brno-Jundrov, tel: , Jsme studio zaměřené na formování postavy a redukci hmotnosti pomocí nejmodernějších metod na míru klienta Dále nabízíme: masáže všeho druhu, redukční zábaly, fyzioterapie, modelace nehtů, kosmetiku, pedikúru, cvičení Vibro- Jett, lymfovén, termosaunu, prodlužování vlasů a řas SLEVA 50% LIPOSUKCE BEZ INJEKCE speciální hubnoucí zábaly ve 3 fázích (do 15. května) AKCE: za 550,- Kč RUČNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ : liftingový čokoládový zábal s ionizací nebo ozonizace pleti k celkovému kosmetickému ošetření (Maig) AKCE: za 2.900,- Kč DIAMOND LASHES /prodloužení řas/ (původní cena 3.400,-) NOVĚ: NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE přístroj HFX light Pro maminky s dětmi dětský koutek!!! NEJLEVNĚJŠÍ V BRNĚ!!! PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ metodou RING Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv = Rada MČ: Dubský I., Dvořáček J., Chládek M., Kolář M., Šťastná R. Jazyková korekce prof. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka čísla: Redaktor: B. Holčák. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o.

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 43. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: Irena Koláčná, místostarostka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Rada městské části. U s n e s e n í

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Rada městské části. U s n e s e n í Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Rada městské části U s n e s e n í ze 75. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 31. října 2012 od 18:30 hod. jednání v kanceláři starostky MČ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Živnostníci podnikající na území obce nadále platí 1 000,- za jednu popelnici.

Živnostníci podnikající na území obce nadále platí 1 000,- za jednu popelnici. Oběžník č. 1/2014 1/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Nošovicích se uskuteční ve středu 29. 1. 2014 od 13.00 16.00 hodin v Základní škole v Nošovicích. K zápisu se dostaví děti

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Hroubovický Zpravodaj č.7/2015

Hroubovický Zpravodaj č.7/2015 Hroubovický Zpravodaj č.7/2015 Vysaďte si svůj strom! Velký ohlas vzbudila naše výzva v minulém čísle zpravodaje, a to záměr uspořádat společenskou událost, při které by si mohl každý občan Hroubovic(nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více